INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Mandag 11. april 2016 kl i formannskapssalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Mandag 11. april 2016 kl. 13.00 15.30 i formannskapssalen."

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: Til kontrollutvalget Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen Randi Eik har meldt forfall vara Osmund Viken innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 11. april 2016 kl i formannskapssalen. SAKSLISTE ORIENTERINGER: Presentasjon av årsregnskap samt årsmelding for Kort presentasjon av skatteoppkrevers årsrapport for 2015 og kontrollrapport SAK 04/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 05/16 OVERORDNET ANALYSE INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET SAK 06/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR SAK 07/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2015 SAK 08/16 FARSUND KOMMUNE ÅRSREGNSKAPET 2015 (ettersendes når mottatt) FASTE POSTER Nytt fra revisor og sekretær: EVENTUELT REFERATER Ref. 04/16 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet Ref. 05/16 Skatteoppkreveren i Vestre Agder, årsrapport Farsund 2015 datert Ref. 06/16 Skatt sør, kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen Vanse, den 4. april 2016 Johnny Deisz Leder Willy Gill Utvalgssekretær Kopi er sendt elektronisk til: Ordfører, rådmann og revisor. Forfall/inhabilitet bes meldt til: Willy Gill, tlf /e-post Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Mobiltelefon E-post: 1

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak 04/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 04/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møteprotokoll fra legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 2

3 Møte nr. 01/16 Dato: kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem Martin Reinertsen, medlem Randi Eik, medlem Andre til stede (hele eller deler av møtet): Administrasjonen v/ Vidar Torsøe Kommunerevisjonen Vest v/ Monica Nilsen. Agder Sekretariat v/ Willy Gill Forfall: Det var ikke merknader til innkallingen eller sakslisten. Kontrollutvalget godkjente at utsendt sak 3 kunne behandles i møtet. SAKSLISTE ORIENTERINGER v/ rådmannen: - Kort info om kommunen (aktuelle saker/utfordringer) - Oppfølging av eventuelle merknader til fjorårets regnskap + oppfølging av eventuelle merknader etter årets interimrevisjon - Eventuell tilbakemelding om status vedrørende oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner - Rådmannens arbeid med/ansvar for Intern kontroll på overordnet nivå - Etiske retningslinjer/etisk bevissthet - Varsling og varslingsrutiner - Beredskapsarbeid - Farsund Vekst AS SAK 01/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 02/16 MØTEPLAN/ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET 2016 SAK 03/16 NUMMERERT BREV NR. 16 INTERIMREVISJON FASTE POSTER Nytt fra revisor: Intimrevisjon Nytt fra sekretær: Evaluering av kurs, planlegging av orienteringer EVENTUELT REFERATER Ref. 01/16 Kommunerevisjonen Vest, vedtak etter kvalitetskontroll Ref. 02/16 Kommunerevisjonen Vest, engasjementsbrev Ref. 03/16 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet

4 Møtebok Farsund kontrollutvalg Underskrift Johnny Deisz Leder Kopi av møteboken sendes: ordfører, rådmann, revisor, medlemmene 2 4

5 Møtebok Farsund kontrollutvalg ORIENTERINGER v/ rådmannen: Regnskap 2015 Driften går ca. i balanse, men regnskapsmessig mindreforbruk på om lag kr. 17 mill. Dette skyldes lavere pensjonsutgifter enn antatt, høyere statstilskudd enn anslått (særlig knyttet til flyktninger) og at skatteinngangen i siste tertial ble betydelig høyere enn forventet. Kort info om kommunen (aktuelle saker/utfordringer) Kommunereformen Lister 3 Kommunestyret skal fatte endelig vedtak innen 30.6 Nytt inntektssystem fra Forslaget er p.t. ute på høring Rådmannen orienterte om hovedtrekkene. De største kommunene tjener, mer eller mindre alle andre taper. Unntak for små distriktskommuner med få innbyggere Den planlagte endringen i inntektssystemet har medført mye mer intenst arbeid i sammenslåingsarbeidet Bosetting av flyktninger 60 skal bosettes i 2016 Større investeringsprosjekter Rådmannen orienterte om planlagt utbygging Listaheimen, byggetrinn 1 32 boenheter, samt om øvrige prosjekter som utbygging Eilert Sundt, Listerveien, Borshavn etc. Farsund Vekst Kommunen har solgt sine aksjer Tildeling av prosjektmidler Farsund er blant annet tildelt 3 mill. fra RFF, Regionalt forskningsfond til «prosjekt amerikanske Lista» Nytt ERP-system (økonomi/personal) gjennom DDV skal innføres. Planstrategi skal gjennomføres i løpet av 2016 Delegasjonsreglement skal oppdateres/gjennomgås i 2016 Oppfølging av regnskapsmerknader: Rådmannen orienterte om oppfølging av merknader til regnskapet. Oppfølging av FR Heltid i helse og omsorg Revisjonens forbedringsforslag har blitt fulgt opp. Dette gjelder henvisning til paragrafer ved ansettelse og samkjøring av lokale retningslinjer for heltid /deltid i reglement og håndbok Varsling og varslingsrutiner. Orienterte om kommunens arbeid på området. 3 5

6 Møtebok Farsund kontrollutvalg Etiske retningslinjer. Orienterte om kommunens arbeid på området. Beredskap. Fullskala øvelse ble gjennomført i Det var en nyttig øvelse. Det forventes ikke tilsyn fra fylkesmannen i Folkevalgtopplæring oppfølgingsdag i regi av KS. Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar kan være deltema denne dagen. KU inviteres til denne dagen. Intern kontroll utsettes til senere møte Konklusjon: Kontrollutvalget ber rådmannen om skriftlig tilbakemelding på oppfølging av merknader til 2014 regnskapet. Kontrollutvalget imøteser deltakelse på folkevalgtopplæringen oppfølgingsdag i regi av KS. SAK 01/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Forslag til møteprotokoll fra møte Bakgrunn for saken: Forslag til møteprotokoll fra legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget. Forslag til vedtak: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 4 6

7 Møtebok Farsund kontrollutvalg SAK 02/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2016 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Forslag til årsplan 2016 for kontrollutvalget vedtas med tilføyelser foretatt i møtet. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget har satt opp møtene for våren Avhengig av når regnskapet er klart for behandling, kan det bli aktuelt å endre tidspunkt for regnskapsmøtet. Tilbakemelding fra rådmannen vedrørende planlagt behandling av regnskapet for 2015 i formannskap og kommunestyre forventes å foreligge til utvalgets møte Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. Normalt sett blir det endringer underveis, men det er greit å ha planer å styre etter. Mitt forslag er at utvalget kommer frem til eventuelt tema for orientering på møtet 8.6. Basert på tidligere erfaring foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2016: Dag/tidspunkt Saker Orienteringer Onsdag 10.2 Årsplan KU, Interimrevisjon Diverse v/ rådmannen Onsdag 13.4 Årsregnskap 2015, Årsmelding KU, Overordnet analyse innspill fra KU Årsregnskap med årsberetning v/ rådmannen Tirsdag 8.6 Overordnet analyse/plan FR, Plan selskapskontroll Overordnet analyse v/ revisjonen, teknisk sektor generelt + oppfølging av vedtak Rutiner reiseregninger, jf. nr. brev 16. Onsdag sept./okt. Budsjett 2017, Plan FR, Bestilling FR? Helse og omsorg, generelt + status samhandlingsreformen Onsdag nov./des. Bestilling FR, Oppfølging R2015 Oppvekst/kultur Forslag til vedtak: Forslag til årsplan 2016 for kontrollutvalget vedtas. 5 7

8 Møtebok Farsund kontrollutvalg SAK 03/16 NUMMERERT BREV NR. 16 INTERIMREVISJON Revisor orienterte om saken. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 16 til orientering. 2. Kontrollutvalget forutsetter at forholdet er bragt i orden fra og med Kontrollutvalget vil be rådmannen orientere kontrollutvalget på møtet i juni hvordan rutinene for reiseregninger fungerer. Saksfremstilling: Saksbehandler: Willy Gill Vedlegg: 1. Kommunerevisjonen Vest, nummerert brev nr. 16 datert Bakgrunn for saken: Revisor skal rapportere til kontrollutvalget i såkalt nummerert brev ved nærmere angitte hendelser. Ifølge revisor gjelder dette forhold som påvirker revisors rapportering av grunnlaget for skatter og avgifter. Revisjonen har avdekket mangler ved gjennomgang av reiseregninger for oktober Manglene kan ikke kun isoleres til en begrenset periode. Revisor skriver i brevet at en som følge av dette ikke kan underskrive på følgeskrivet til lønnsinnberetning for Dersom det ikke foreligger nødvendig dokumentasjon kan slik godtgjørelse bli vurdert til å være arbeidsgiveravgiftspliktig og trekkpliktig for mottaker. Ifølge revisor oppgir administrasjonen at nye rutiner er innført for 2016 og at det ikke vil bli utbetalt godtgjørelse trekkfritt uten at det foreligger nødvendig dokumentasjon. Revisor vil orientere om saken i møtet. Administrasjonen er også invitert til kommentere forholdet i møtet. Forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 16 til orientering. 2. Kontrollutvalget forutsetter at forholdet er bragt i orden fra og med

9 Møtebok Farsund kontrollutvalg FASTE POSTER Nytt fra revisor: Interimrevisjon: Revisor orienterte om målsettingen med revisjonens arbeid, hva som skal bekreftes i revisjonsberetningen, planlegging (vesentlighet, risiko), interimrevisjon og årsoppgjørsrevisjon. Nytt fra sekretær: Evaluering av kurs. Medlemmene kom med forslag til forbedringer til neste kurs. Planlegging av orienteringer, se årsplansaken EVENTUELT Konferansen: Richard Ivar Buch orienterte om Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen og anbefalte konferansen som en svært nyttig arena for kontrollutvalgets medlemmer. REFERATER Ref. 01/16 Kommunerevisjonen Vest, vedtak etter kvalitetskontroll Ref. 02/16 Kommunerevisjonen Vest, engasjementsbrev Ref. 03/16 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet Konklusjon: Referatene ble tatt til orientering. 7 9

10 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak 05/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 05/16 OVERORDNET ANALYSE - INNSPILL FRA KONTROLLUTVALGET Vedlegg: Overordnet analyse + plan for forvaltningsrevisjon fra forrige periode Bakgrunn for saken: Kontrollutvalget har tidligere bestilt en overordnet analyse fra Kommunerevisjonen Vest som skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon for perioden. Kontrollutvalget har nå muligheten til å komme med innspill til områder/temaer som kan være interessante for nærmere undersøkelser. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon fra forrige periode vedlegges saken som bakgrunnsstoff. Når den overordnede analysen foreligger, vil det på bakgrunn av kontrollutvalgets prioriteringer bli utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon for inneværende periode. Planforslaget sendes så til kommunestyret for endelig behandling. Forslag til vedtak: 10

11 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak 06/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedlegg: 1. Forslag til plan for selskapskontroll datert Bakgrunn: Selskapskontroll er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelle lover og regler. Kommuneloven 77 nr. 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens ( ) interesser i selskaper mm. Forskrift om kontrollutvalg krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i 14 og rapportering om selskapskontroll er omtalt i 15 i samme forskrift. Selskapskontrollen kan deles inn i to deler; en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse, utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private eiere. På grunn av at innsynsretten etter 80 er begrenset til heleide kommunale selskaper, vil det imidlertid være forskjeller mht hvordan selskapskontrollen kan gjennomføres i heleide kontra deleide selskaper. Ved prioritering av selskapskontroll kan følgende kriterier være relevante i forbindelse med en risiko- og vesentlighetsvurdering: 1. Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 2. Selskapets samfunnsmessige ansvar 3. Kommunens eierandel 4. Økonomisk gevinst- og tapspotensial 5. Kommunens motiv for eierskapet Farsund kommune har tidligere gjennomført følgende selskapskontroller: Brannvesenet Sør IKS- Gjennomført i 2012 Lister Bompengeselskap AS- Gjennomført i

12 Q 43- Q FIRE TRE AS- Gjennomført i 2014 Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS- gjennomført i 2011 av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS I forslag til plan for selskapskontroll peker revisjonen på følgende selskaper det kan være aktuelt å gjennomføre selskapskontroll i: DDV Drift DDV Strategi Vurderinger: Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget. Det anbefales at kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen dersom det skulle oppstå behov for det. Budsjettrammen for Kontroll og tilsyn setter begrensningene for omfanget av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon som kan gjennomføres. Forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar forslag til Plan for selskapskontroll for Farsund kommune der det planlegges gjennomføring av selskapskontroll i følgende selskaper: DDV Drift DDV Strategi 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 12

13 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Plan for selskapskontroll Farsund kommune 13

14 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Innholdet i selskapskontrollen Formålet med selskapskontrollen Gjennomføring og rapportering av kontrollen Prioriteringer i denne planperioden Avslutning... 5 Forslag til plan for selskapskontroll Side 1 av 6 14

15 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 1 Bakgrunn Kommunesektoren har siden slutten av 90-tallet vært preget av en økt fragmentering ved at deler av virksomheten har blitt skilt ut i foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, aksjeselskaper o.l., herav ofte i form av egne rettssubjekter utenfor kommunelovens rammer. Valg av organisasjonsform legger rammene for kommunestyrets styringsmuligheter overfor fristilte selskaper, ettersom disse har egne selskapsorganer og er regulert av særskilt lovgivning, som bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapsorganene. Dette innebærer utfordringer når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring og kontroll av virksomheten. Eierstyring og selskapskontroll er kommunesektorens verktøy for å møte disse utfordringene. 2 Innholdet i selskapskontrollen Kommuneloven 77 nr 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens ( ) interesser i selskaper mm. Forskrift om kontrollutvalg krever at det utarbeides en plan for selskapskontroll og at planen utarbeides minst en gang i valgperioden. Selskapskontrollens innhold er beskrevet i 14 og rapportering om selskapskontroll er omtalt i 15 i samme forskrift. Kontrollutvalgsforskriften 13 må også ses i sammenheng med koml. 80, som direkte regulerer kontrollutvalgets og den som utfører selskapskontrollen, innsynsrett i selskaper. Denne innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6, i interkommunale styrer etter koml. 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. Selskapskontroll kan deles i to deler, eierskapskontroll (obligatorisk) og forvaltningsrevisjon (frivillig). Eierskapskontrollen kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre som kontrollutvalget selv måtte bestemme. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap. 3 i forskrift om revisjon og i henhold til god kommunal revisjonsskikk, og den må utføres av en kvalifisert og uavhengig revisor. Forslag til plan for selskapskontroll Side 2 av 6 15

16 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Følgende figur viser selskapskontrollens omfang og innhold. Selskapskontroll Kommuneloven 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett) Forskrift om kontrollutvalg kap. 6 Eierskapskontroll Obligatorisk Forvaltningsrevisjon Frivillig Utfører: Sekretariatet, revisjonen eller andre Utfører: Kvalifisert og uavhengig revisor Omfatter kommunalt eierskap i: IKS er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter MEN innsynsretten i 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut direkte eller indirekte er eid av kommuner/fylkeskommuner Figur: Selskapskontroll overordnet skisse Selskapskontrollen omfatter både heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private eiere. På grunn av at innsynsretten etter 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det imidlertid være forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide selskaper. 3 Formålet med selskapskontrollen Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i henhold til aktuelle lover og regler. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Eierskapskontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller derfor utenfor denne kontrollen. Ved behov kan det også gjennomføres forvaltningsrevisjon av selskaper. I et selskap med statlige eller private eierinteresser må imidlertid dette hvis ikke annet er avtalt mellom eierne, skje med utgangspunkt i åpne kilder fordi ikke innsynsretten etter 80 gjelder. Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En slik revisjon vil dermed ha fokus på selve aktiviteten og resultater i selskapet. Forslag til plan for selskapskontroll Side 3 av 6 16

17 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 4 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 4.1 Gjennomføring Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen, hvis forutsetningene skulle endre seg. Selskapskontrollen gjennomføres av Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS eller den som kontrollutvalget måtte bestemme. Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad koordineres. 4.2 Metode Gjennomføringen av selskapskontrollen skjer etter de hovedlinjer som fremgår av NKRFs veileder for selskapskontroll og gjeldende lovgivning på området. 4.3 Rapportering Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin årsrapport som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for selskapskontroll, jf. punktet om Gjennomføring, som nevnt ovenfor, skal dette framgå av årsrapporten. 5 Prioriteringer i denne planperioden 5.1 Generelt I vedlegg er det listet opp selskaper som kommunen har eierinteresser i, både heleide og deleide, og en kort beskrivelse av hvert selskap. Ved prioritering av selskapskontroll kan følgende kriterier være relevante i forbindelse med en risiko- og vesentlighetsvurdering: 1. Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 2. Selskapets samfunnsmessige ansvar 3. Kommunens eierandel 4. Økonomisk gevinst- og tapspotensial 5. Kommunens motiv for eierskapet 5.2 Gjennomførte selskapskontroller Farsund kommune har i perioden gjennomført følgende selskapskontroller: Brannvesenet Sør IKS- Gjennomført i 2012 Lister Bompengeselskap AS- Gjennomført i 2014 Q 43- Q FIRE TRE AS- Gjennomført i 2014 Forslag til plan for selskapskontroll Side 4 av 6 17

18 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Andre selskapskontroller som er gjennomført av andre eiere(vest-agder Fylkeskommune) og som kan ha betydning for kommunen er: Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS- gjennomført i 2011 av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS 5.3 Prioritering av selskapskontroller I oversikten nedenfor er det foreslått kontroller ut fra de opplysningene som foreligger. En har først og fremst prioritert selskaper som ikke har vært gjenstand for eierskapskontroll, en risiko- og vesentlighetsvurdering, samt selskap som allerede er besluttet kontrollert. Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, bør det som hovedregel gjennomføres koordinerte kontroller i disse selskapene. Det vurderes at det i inneværende planperiode gjennomføres selskapskontroll i følgende selskaper: DDV Drift DDV Strategi Dersom det i perioden frem til 2019 etableres eierskap i nye selskaper som ikke er del av denne plan, kan det bestilles selskapskontroll særskilt for disse selskap. Dersom kontrollutvalget ønsker å revurdere planen innen nevnte periode er dette fullt mulig. Utvelgelsen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Denne vurderingen ligger sammen med beskrivelsen av selskapet i vedlegget. 6 Avslutning Med regelverket om selskapskontroll sikres de folkevalgte bedre tilsyn og kontroll med den delen av den kommunale virksomheten som er organisert som interkommunale selskaper eller aksjeselskaper. Men kontroll og tilsyn er ikke bare spørsmål om behov og mulighet, men også om kontrollvilje. Avgjørende for om kommunen har tilfredsstillende kontroll og tilsyn med sine fristilte virksomheter vil til syvende og sist være om det er politisk vilje til kontroll med virksomhetene. I dette ligger at det stilles midler til disposisjon for kontrollutvalget for gjennomføring av selskapskontroll. For kommunestyret som øverste ansvarlige organ i kommunen vil det også være viktig hele tiden å vurdere om de organisasjonsformer som kommunen har valgt for sin virksomhet, er egnet til å fremme de mål og verdier for kommunens virksomhet som kommunestyret mener er viktige. Forslag til plan for selskapskontroll Side 5 av 6 18

19 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Denne planen gjelder for perioden Flekkefjord, den 7. mars 2016 Irene Loka Revisjonssjef (sign.) Monica Nilsen Registrert revisor (sign.) Forslag til plan for selskapskontroll Side 6 av 6 19

20 Vedlegg 1 Farsund Kommune Beskrivelse og vurdering av selskapene 1 med henvisning til kriterier for vurderinger Følgende kriterier er angitt å ha betydning for om selskapskontroll skal gjennomføres: 1. Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 2. Selskapets samfunnsmessige ansvar 3. Kommunens eierandel 4. Økonomisk gevinst- og tapspotensial 5. Kommunens motiv for eierskapet Oversikt over selskaper innenfor 80 Interkommunale selskaper (IKS) Komm. andel 2 Opplysninger om selskapet/ Selskapets formål Andre eiere Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder IKS Org VURDERING 13,2 % (Purehelp.no) Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til kommunelovens 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Tilsvarende gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerkommunene er medeiere i. Selskapet kan også påta seg andre revisjonsoppdrag hvor eierkommunene har interesser, i den utstrekning revisorlovgivningen gir adgang til dette. Kommunen har eierandel på 13,2 %. Kommunen har ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet eller stilt kommunale garantier i henhold til regnskapet for Selskapet er regulert gjennom Lov om interkommunale selskap. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Audnedal Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Åseral 1 Selskapenes formål er i enkelte tilfeller forkortet 2 Kommunens noter 2014 er benyttet. I tillegg er eierskapet opplyst i Purehelp.no medtatt. 1 20

21 Interkommunale selskaper (IKS) Komm. andel 3 Opplysninger om selskapet/ Selskapets formål Andre eiere Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS(IKAVA) Org VURDERING 7,76 % (Purehelp.no) Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS vil i samråd med kommunene og fylkeskommunen ha ansvar for ordning av deltakernes fjernarkiv, stå for opplæring og veiledning i arkivsystemer og arkivrutiner, rådgivning og tilsyn med arkivlokaler, samt bistå med annet arkivarbeid for deltakerne. Hver deltaker har krav på å få utført arbeid i rimelig forhold til innbetalt tilskudd i henhold til vedtatt arbeidsplan for hvert år. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS har anledning til å påta seg betalte konsulentoppdrag for private og offentlige arkivskapere, dersom dette ikke går ut over ordinære plikter i forhold til deltakerkommunene. Kommunen har eierandel på 7,76 %. Kommunen har ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet eller stilt kommunale garantier i henhold til regnskapet for Selskapet reguleres av Lov om interkommunale selskap. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Audnedal Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Åseral Kristiansand Songdalen Søgne Vennesla V-A Fylkeskommune Vest-Agder Museet IKS Org VURDERING 5 % Organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder. Har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av de museer som etter avtale er med i Vest- Agder-museet. Museet skal bidra til at de deltakende kommuner får et godt museumstilbud. Vest-Agder-museet skal legge til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet. Museet kan etter avtale gi faglig bistand til museer/kommuner som ikke er med i selskapet. De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk. Kommunen har eierandel på 5 %. Regnskapet viser et bokført egenkapitalinnskudd på kr Det er ikke stilt kommunale garantier i henhold til regnskapet for Selskapet er regulert av Lov om interkommunale selskap. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Audnedal Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Åseral Kristiansand Songdalen Søgne Vennesla V-A Fylkeskommune 3 Kommunens noter 2014 er benyttet. I tillegg er eierskapet opplyst i Purehelp.no medtatt. 2 21

22 Interkommunale selskaper (IKS) Komm. andel 4 Opplysninger om selskapet/ Selskapets formål Andre eiere Brannvesenet Sør IKS Org VURDERING 20,6 % (Purehelp.no) Selskapet yter tjenester innen brann og ulykkesberedskap. I tillegg ytes tjenester av forebyggende og kontrollerende art innen brann og beredskap. Selskapet skal sikre den enkelte av kommunens innbyggere ved brann og forebygging av brann. Kommunen har eierandel på 20,6 %. Kommunen har ikke bokført egenkapitalinnskudd i selskapet. Det er stilt kommunal garanti på ideell andel av lån ca. kr 1,5 mill. Selskapet er regulert av Lov om interkommunale selskap. Det ble foretatt selskapskontroll i Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas ny selskapskontroll. Audnedal Hægebostad Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Åseral 4 Kommunens noter 2014 er benyttet. I tillegg er eierskapet opplyst i Purehelp.no medtatt. 3 22

23 Heleide kommunale aksjeselskaper Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS Org Komm. andel 59,7 % Opplysninger om selskapet Virksomhet i relasjon til miljøtjenester, herunder å drive innsamling, deponering og behandling av avfall og slam samt delta i andre selskap, samt eie fast eiendom. Andre kommunale fellesoppgaver. Selskapet har ikke som formål å drive virksomhet egnet for å gi økonomisk overskudd. Andre eiere Lyngdal VURDERING Lister Kompetanse AS Org VURDERING 13,04 % Selskapet skal sikre at kommunen gjennomfører sitt samfunnsansvar innen renovasjon overfor den enkelte av kommunens innbyggere. Kommunen har en eierandel på 59,7 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens regnskap Selskapet reguleres av aksjeloven. Selskapets egenkapital i henhold til regnskapet 2014 utgjør kr 34 mill (Purehelp.no). Det er bokført ca. 12 mill i langsiktig gjeld (Purehelp.no). Det ble gjennomførte selskapskontroll av selskapet i Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas ny selskapskontroll. Selskapet skal ivareta regionens interesser knyttet til studier og utdanningstilbud på høgskole- og universitetsnivå i Listerkommunene. Satsningsområdene skal være grunnutdanninger, samt kartleggingsoppgaver i forhold til etter- og videreutdanning på høgskole- og universitetsnivå. Selskapet skal legge vekt på koordinering og samordning av aktiviteter som kan bidra til å øke kompetansenivået i regionen, herunder også regionale prosjekter knyttet til utvikling og utnyttelse av kompetanse. Kommunen har en eierandel på 13,4 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens regnskap Selskapet er regulert av aksjeloven. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal V-A Fylkeskommune Lister Bompengeselskap AS Org % Drift av bompengestasjonene knyttet til Listerpakken og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Flekkefjord Kvinesdal 4 23

24 Heleide kommunale aksjeselskaper VURDERING Komm. andel Opplysninger om selskapet Kommunen har en eierandel på 10 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens regnskap med en ramme på kr 20 mill. Selskapet er regulert av aksjeloven. Det ble foretatt selskapskontroll i selskapet i Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas ny selskapskontroll. Andre eiere Lyngdal V-A Fylkeskommune Q43- Q FIRE TRE AS Org VURDERING 50 % Tiltaksarrangør for NAV og skal følge de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Kommunens tiltak for å sikre arbeidstrening etter gitte retningslinjer. Kommunen har en eierandel på 50 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av aksjeloven. Det ble foretatt selskapskontroll i selskapet i Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas ny selskapskontroll. Lyngdal 5 24

25 Andre ( 27 virksomhet som er egne rettssubjekt) Komm. andel Opplysninger om selskapet Andre eiere Agder sekretariat Org VURDERING 6 % Sekretariat for 16 kontrollutvalg Audnedal Bygland Bykle Kommunen har en eierandel på 6 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr 0. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av kommuneloven. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Evje og Hornes Farsund Flekkefjord Hægebostad Iveland Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Valle Åseral Vannassistansen i Vest-Agder Org Tidligere navn: DIVA Driftsassistansen i Vest- Agder 6 % av kontingent Formidling av teknisk og administrativ assistanse for drift og kontroll av kommunaltekniske vann- og avløpsanlegg i Vest-Agder. VURDERING Kommunen har en andel av kontingentene på 6 %. Tilskudd i 2014 utgjorde kr 48`. Kommunen har ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet iht kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av kommuneloven. Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på kr 86` og fritt fond kr 660`. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Vedtektene angir ikke %-vis fordeling av eierskapet. Følgende deltakere noter 2014: Kristiansand Vennesla Kvinesdal Åseral Flekkefjord Mandal Sirdal Lyngdal Marnardal Søgne Lindesnes Audnedal Songdalen Hægebostad Farsund 6 25

26 Andre ( 27 virksomhet som er egne rettssubjekt) Komm. andel Opplysninger om selskapet Andre eiere Interkommunalt utvalg mot akutt olje-og kjemikalieforurensning (IUA) VURDERING Ansvar iht folketall 1.1 i budsjettåret Formålet med virksomheten er å sørge for nødvendig beredskap mot tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen beredskapsområdet. Dette innebærer at nødvendige mannskaper og materiell må være disponible ved aksjoner foruten at det foreligger en ajourført, godkjent beredskapsplan ved akutt forurensning. Kommunen har en andel på kr av selskapets overføringer fra eier i følge noter Kommunen har ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av kommuneloven. Regnskapet for 2014 viser et resultat på kr 0 og disposisjonsfond på ca kr 1 mill. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. Vedtektene angir ikke %-vis fordeling av eierskapet. Følgende eiere iht vedtektene. Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Åseral Lister Friluftsråd Org I samarbeid med medlemskommunene og fylkeskommunale og statlige organer skal LF arbeide for å ivareta og øke interesse, forståelse og muligheter for friluftsliv i Listerregionen. Som et ledd i dette arbeidet skal en blant annet: a) Arbeide for sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv av ulike slag til allmenn bruk med tanke på regionens befolkning og besøkende. Herunder ta ansvar for utpeking av regionale friluftsområder i tett samarbeid med grunneiere og kommuner. b) Arbeide for større forståelse for friluftsområdenes betydning for næringsutvikling og bedre friluftskultur. c) Utarbeide et handlingsprogram som inneholder både en prioritering av viktige tiltak og en avklaring av en hensiktsmessig ansvars- og arbeidsfordeling mellom LF, den enkelte kommune og mellom de samarbeidende kommuner for gjennomføring av de praktiske tiltak Vedtektene angir ikke %-vis fordeling pr eier. Sirdal Flekkefjord Kvinesdal Farsund Hægebostad Lyngdal 7 26

27 Andre ( 27 virksomhet som er egne rettssubjekt) Komm. andel Opplysninger om selskapet Andre eiere VURDERING Kommunen har en andel av overføringer mellom selskap og deltakere på kr av totalt kr i følge selskapets regnskap Kommunen har ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av kommuneloven. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas selskapskontroll. DDV Drift Org VURDERING DDV Drift skal ivareta de operative oppgavene innenfor IKT-drift og brukerstøtte (1.linje). For oppgavefordeling og grensesnitt mellom DDV Styring, DDV Strategi og DDV Drift henvises det til Samarbeidsavtalen. Samarbeidet kan også ivareta slike oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. Vedtektene angir ikke kommunens eierandel i selskapet. Det er ikke registrert transaksjoner mellom selskap og kommune i følge regnskapet for Selskapet ble stiftet Det er ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av kommuneloven. Regnskapet for 2014 var selskapets første driftsår. Regnskapet viser et resultat(mindreforbruk) på kr 6` og en fri egenkapital på kr 0. Eier hefter solidarisk for selskapets gjeld (kr 4,6 mill ) ut fra samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen regulerer også kommunenes økonomiske tilskudd til selskapet. Vi vurderer at det, basert på en risiko og vesentlighetsanalyse, bør foretas selskapskontroll for Farsund kommune (Kriterium 4 og 5) Vedtektene angir ikke %-vis fordeling pr eier. Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lindesnes Mandal Marnardal Åseral DDV Strategi Org DDV Strategi ivaretar den daglige administrative ledelse av samarbeidet, og er det administrative «limet» i samarbeidet. DDV Strategi står også for prosjektledelse av interkommunale prosjekter som vil påvirke IKT-driften. DDV Strategi skal forestå bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger, og skal også være en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet. For detaljert beskrivelser av oppgaver og mandat for DDV Strategi, samt oppgavefordeling og grensesnitt mellom DDV Styring, DDV Strategi og DDV Drift, vises til samarbeidsavtalen. Vedtektene angir ikke %-vis fordeling pr eier. Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal 8 27

28 Andre ( 27 virksomhet som er egne rettssubjekt) VURDERING Komm. andel Opplysninger om selskapet Vedtektene angir ikke kommunal eierandel i selskapet. Det er ikke utarbeidet regnskap for selskapet for Selskapet ble stiftet Det er ikke foretatt egenkapitalinnskudd i selskapet. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Selskapet er regulert av kommuneloven. Eier hefter solidarisk for selskapets gjeld ut fra samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen regulerer også kommunenes økonomiske tilskudd til selskapet. Vi vurderer at det, basert på en risiko og vesentlighetsanalyse, bør foretas selskapskontroll for Farsund kommune (Kriterium 5) Andre eiere Lindesnes Mandal Marnardal Åseral Oversikter over selskaper utenfor 80 (Begrenset selskapskontroll) Deleide kommunale aksjeselskaper Komm. andel Opplysninger om selskapet Andre eiere Agder Energi AS Org VURDERING Varodd AS Org VURDERING 1,299 % Utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur Kommunen har en eierandel på 1,299 % og en balanseført verdi av aksjene på kr 104 mill. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Det er etablert rutiner for oppfølging av eierskapet. Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll. 0,06 % Produksjon og omsetning, samt annen virksomhet, som kan føre til økte muligheter for sysselsetting av yrkesvalghemmede, fortrinnvis fra kommuner i Vest-Agder. Kommunen har en eierandel på 0,06 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr 0. Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll. Kommunal og privat eierinteresse Kommunale og private eierinteresser 9 28

29 Deleide kommunale aksjeselskaper Komm. andel Opplysninger om selskapet Andre eiere Visitsørlandet AS Org VURDERING Farsund Næringsselskap AS Org VURDERING Amento AS Org VURDERING Farsund 365 AS Org % Områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via tilrettelegging for salg og markedsføring for reiselivet på Sørlandet. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap. Kommunen har en eierandel på 4 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll. 20 % Fremme en målrettet næringsutvikling i Farsundregionen ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmede tiltak. Selskapet skal ha som oppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser, samt å videreutvikle de eksisterende, herunder å forestå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling. Kommunen har en eierandel på 20 % og en bokført verdi på egenkapitalinnskuddet som utgjør kr Det er ikke stilt kommunal garanti i henhold til årsregnskapet Selskapets innskutte egenkapital pr 2014 er intakt (Purehelp.no) Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll. 48 % Gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. Kommunen har en eierandel på 48 % og en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll 49 % Å fremme en målrettet næringsutvikling i Farsundregionen ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmende tiltak. Selskapet skal ha som oppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser, samt å videreutvikle de eksisterende, herunder å forestå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling. Selskapet skal drive Farsund Kommunes turistinformasjon og oppgaver som naturlig faller inn under dette arbeidet. Kommunale og private eierinteresser Kommunale og private eierinteresser Lyngdal Hægebostad V-A Fylkeskommune Alcoa Kommunale og private eierinteresser 10 29

30 Deleide kommunale aksjeselskaper Komm. andel Opplysninger om selskapet Andre eiere VURDERING Kommunen har en eierandel på 49 % og en bokført verdi på egenkapitalinnskuddet som utgjør kr Det er ikke stilt kommunal garanti i henhold til årsregnskapet Selskapets innskutte egenkapital pr 2014 utgjør (Purehelp.no) Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll. Lister Nyskaping AS Org VURDERING 3,65 % Være et knutepunkt for regional næringsutvikling med fokus på nyskaping og innovasjon så vel i forbindelse med nyetableringer som i eksisterende bedrifter. Herunder ligger drift av inkubatorer og salg av konsulenttjenester. Selskapet skal prioritere sin aktivitet rettet mot utvikling av vekstkraftige bedrifter, der industriinkubatorkonseptet skal spille en viktig rolle. Kommunen har en eierandel på 3,65 % med en balanseført verdi av egenkapitalinnskuddet på kr Det er ikke stilt kommunal garanti overfor selskapet i henhold til kommunens årsregnskap Vi har vurdert at det ikke foreligger risiko og vesentlige forhold som indikerer at det bør foretas begrenset selskapskontroll. Kommunale og private eierinteresser 11 30

31 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Farsund kommune Sak 07/16 Møtedato: Saksbehandler: Willy Gill SAK 03/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2015 Vedlegg: Forslag til årsmelding for 2015 Bakgrunn for saken: Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget og vedlagte forslag er utarbeidet etter samme mal som tidligere årsmeldinger. Foruten informasjon om kontrollutvalgets oppgaver, er det fokus på gjennomført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Orienteringer fra administrasjonen er også en viktig del av kontrollutvalgets påse-ansvar og tema for disse orienteringene er medtatt i årsmeldingen. Forslag til vedtak: 1. Forslag til årsmelding for 2015 godkjennes. 2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 31

32 Farsund kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Forslag Agder Sekretariat 32

33 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 Kapittel 1 - Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid ihht. kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Kapittel 2 - Kontrollutvalgets oppgaver I forskriften om kontrollutvalg 4 heter det: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalget skal påse at: kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gitt fullmakt til kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor tildelte budsjettrammer det blir gjennomført selskapskontroll resultatene av sitt arbeid blir rapportert til kommunestyret administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader blir rapportert til kommunestyret Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kapittel 3 - Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Farsund kommune har benyttet samme revisjon i mange år, og kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 3.1 Revisjon av kommuneregnskapet Kommuneregnskapet for 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 28. april 2015 og avgav følgende uttalelse til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet Farsund kommunes regnskap for Sammen med årsregnskap og årsberetning forelå revisjonsberetning og revisjonsbrev nr. 14 fra Kommunerevisjonen Vest. Det er avgitt standard revisjonsberetning. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Agder Sekretariat 2 33

34 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 13. april 2015 og revisjonsbrevet datert 14. april 2015, har kontrollutvalget ingen merknader til Farsund kommunes årsregnskap for I revisjonsbrev nr. 14 avgitt i forbindelse med årsoppgjøret 2014 kommenterte revisor følgende forhold: - Budsjettavvik drift og investering - 1B og presentasjon av skjemaet - Avsetning frie kapitalfond Rådmannens har orientert kontrollutvalget om oppfølgingen av de nevnte forhold. Kapittel 4 - Planlegging og gjennomføring av forvaltningsrevisjon Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelser har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette fremgår av 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon.) Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens 10 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporteres til kommunestyret (jf. forskriftens 12). 4.1 Planlegging av forvaltningsrevisjon. Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon for Farsund kommune inneholder følgende områder/prosjekter for forvaltningsrevisjon i uprioritert rekkefølge: Prioritet Prosj. nr. Navn/beskrivelse 6 Offentlige anskaffelser Vurdere kommunens rutiner og foreta kontroll av om anskaffelser er i samsvar med rutiner og lov om offentlige anskaffelser. 7 Likestilling Undersøke kommunens arbeid med å redusere bruken av deltidsstillinger i henhold til vedtatte mål og strategier for kommunen. 9 Budsjettstyring og kontroll - Undersøke kommunens rutiner for budsjettering og budsjettkontroll for enhetene i helse- og omsorgssektoren. 11/12 Tilpasset opplæring og spesialundervisning Vurdere om elever mottar et forsvarlig tilbud om tilpasset opplæring i grunnskolen og se på kommunens bruk av spesialundervisning. 16 NAV Farsund Undersøke om kommunens tjenestetilbud blir ivaretatt etter etableringen av NAV. Agder Sekretariat 3 34

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 10.02.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Farsund kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 11.04.16 Agder Sekretariat Kapittel 1 - Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen, Randi Eik INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen, Randi Eik INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Åseral kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 20. april 2016 Agder Sekretariat Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 11.02.2013 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 28.01.16 kl. 14.00 16.15. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Marita Fiddan Bø, medlem

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 01/13 Dato: 23.01.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 Dato: 14.11.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Byggeskikksenteret, 2. etasje

Detaljer

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune

Plan. for. Selskapskontro ll. Rakkestad kommune Plan for Selskapskontro ll Rakkestad kommune 2017-2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. INNHOLDET I SELSKAPS KONTROLLEN 3 3. FORMÅLET MED SELSKAP SKONTROLLEN 4 4. GJENNOMFØRING OG RAP PORTERING AV

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 30.01.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 22.01.13 kl. 16.00 18.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Edita Schultz, medlem Henny Heskestad, medlem Nils

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Møtedato: 21. november 2016 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 03.05.2012 kl 13.00-15.30 Sted: Møterom Storekvina MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Lysestøl (leder), Henning

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/17 Dato: 29.05.2017 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 07/13 Dato: 03.12.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Møterom 2 FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder fra kl.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/16 Dato: 19.01.16 kl. 16.00 19.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. ORIENTERINGER Hvordan følger kommunen opp ulovlige/ikke godkjente byggetiltak.

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. ORIENTERINGER Hvordan følger kommunen opp ulovlige/ikke godkjente byggetiltak. Møte nr. 01/17 Dato: 15.02.17 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Randi Eik, medlem Martin

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 MØTEBOK Dato: 13.06.2016 kl. 13.00 14.20 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tid/sted: Tirsdag 25. oktober 2016 kl på rådhuset, kommunestyresalen. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud (leder), Anne

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 05/16 Dato: 09.11.16 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Martin Reinertsen, medlem Osmund Viken, møtte for Eik

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 MØTEBOK Dato: 15.10.2014 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 26.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 15.05.2013 kl. 09.00 11.45 Sted: Byggeskikksenteret MØTEBOK

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal.

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 07/12 Dato:18.10.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Evjemoen, møterom 217, 2.

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder.

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/13 Dato: 11.12.2013 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/16 MØTEBOK Dato: 19.09.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, møterom formannskapssalen

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/16 Dato: 27.04.16, kl. 13.30 15.45. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Margit Hovland, medlem Harald Lande, medlem Doris Høyland,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Svein Bøgwald,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato:22.03.2012 kl. 09.00 09.45 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkallingen/sakslisten. Ref. 13 ble godkjent satt opp på sakslisten.

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkallingen/sakslisten. Ref. 13 ble godkjent satt opp på sakslisten. Møte nr. 04/16 Dato: 21.09.16 kl. 13.00 15.15 Sted: Rådhuset, Grønne salong FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal.

Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun Pytten nestleder, Ingrid L. Refsnes, Jens Ågedal, Hans Gunnar Sveindal. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud leder, Anne Reidun

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: 15.10.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 17.10.2013 kl. 15.00-18.00 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune

Møtebok fra kontrollutvalget i Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2016-001-FHL Sted og dato: Slidre 10.05.2016 Til Møte nr 01/2016 Sak 01-06/ 2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET I VANG KOMMUNE Møtested : Møterom Skutshødn.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 MØTEBOK Møtedato: 17. mars 2014 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Agder Sekretariat MØTEBOK IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Møte nr. 04/15. Dato: kl Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Agder Sekretariat MØTEBOK IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Møte nr. 04/15. Dato: kl Sted: Kommunehuset, møterom Posten Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Dato: 25.11.2015 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Bodil Stensrud (leder), Anne

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/12 Dato: 15.03.2012 kl 13.00-14.00 Sted: Møterom Feda Tilstede:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Dato: 26.11.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/16 Dato: 01.02.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/17 MØTEBOK Møtedato: 30. mai 2017 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 23.01.2017 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer