Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9"

Transkript

1 Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G. Larsen

2 Innhold Tabeller... 3 Forord... 4 Sammendrag Innledning og valg av problemstilling Oppgavens oppbygning Begrepsavklaring Måltall Samfunnsoppdraget New Public Management Offentlig etos Teori Innledning Prinsipal-agent-teori Mål- og resultatstyring i offentlig sektor Post-NPM-reformer New public governance New public leadership Metode Valg av undersøkelsesdesign og metode Valg av respondenter og intervju Innholdsanalyse og kategorisering Metodekritikk Presentasjon og drøfting av data Innledning Måles det som er viktig sett fra samfunnsoppdraget Prioritering av ressurser Samhandling med andre aktører Oppsummering Veien videre Litteraturliste Vedlegg Intervjuguide Kategoriseringstabell

3 Tabeller Figur 1: Bilde på politiets mål indikatorer hentet fra PSV. s. 11 Figur 2: Offentlig etos s. 12 Figur 3: Grantre- og furutreprinsippene for målstyring og resultatmåling. (Johnsen, 2007:127). s. 16 3

4 Forord Denne prosjektoppgaven inngår som en del av studiet Ledelse og organisasjonsutvikling II. Vår gruppe har bestått av seks personer hvor alle har bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten. Samtidig har vi forskjellig arbeidsbakgrunn og kompetanse fra politidistrikt, særorgan og politidirektorat. Arbeidet med prosjektoppgaven har vært en lærerik prosess for oss. Oppgaven har tatt mye tid, men den har gitt oss mange erfaringer og nyttig lærdom som vi tar med oss videre. Det har vært noen utfordringer knyttet til å finne teori om trender som vil prege dagens og fremtidens ledelse i norsk politi. Vi har derfor brukt forelesninger som kilder for å gjøre oppgaven mer dagsaktuell. Vi brukte god tid før vi valgte en problemstilling. Studieturen til København inspirerte oss gjennom mange gode foredragsholdere. Vi ble bedre kjent med hverandre og fant ut at samfunnsoppdraget er en viktig del av drivkraften for alle medlemmene i gruppen for å arbeide i politiet. Vår oppfatning er at mye av politiarbeidet er vanskelig å måle og slik vi ser det blir vi ikke målt på alt som vårt samfunnsoppdrag omfatter. Etter 22. juli har politiet fått mye motbør. Idealismen og alt det gode arbeidet som gjøres i etaten har druknet i kritikk. Vi stilte oss derfor spørsmålet om hvordan driftsenhetslederne håndterer forholdet mellom samfunnsoppdraget og politiets mange måltall. Under arbeidet med oppgaven har systematikk, struktur og jevnlige møter vært vår strategi. Dette har medført at samarbeidet om oppgaven fungerte meget godt. Vi vil takke Rune Glomseth som har vært til uvurderlig hjelp. Han har stødig veiledet oss gjennom oppgaven og studiet for øvrig. Vi vil også takke våre respondenter som alle prioriterte tid til oss i sine hektiske hverdager, samt alle våre medstudenter og kollegaer på LOU II kull 9. Dere har alle inspirert oss gjennom å dele kunnskap og erfaringer. Dette har vært med på å løfte oss alle faglig. Oslo, 8.mai 2013 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G. Larsen 4

5 Sammendrag De siste årene har flere tatt til orde for at dagens mål- og resultatstyring ikke fungerer godt nok. Generaliserer vi dette kan vi ved å gjøre Albert Einsteins ord til våre - Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller - oppsummere med å si at det blåser en vind for å se nærmere på offentlig styringspraksis. I politietaten har dette blitt ytterligere aktualisert etter kritikken som fremkom i 22. juli kommisjonens rapport. Kravet til økt effektivitet og reduserte kostnader i offentlig sektor gir føringer for effektiv ressursutnyttelse, samt at oppmerksomheten bør rettes mot kjernevirksomheter med fokus på det som er viktig for samfunnet. Målet med denne oppgaven har vært å se nærmere på noe av dette ut fra problemstillingen Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? Vi mener dette er en interessant problemstilling fordi den kan avdekke hva som skjer i praksis. Hva skjer når driftsenhetsledere i politiet operasjonaliserer strategier, føringer og mål opp mot antatte forventninger fra de vi er til for? For å belyse tematikken valgt vi en kvalitativ tilnærming. Dette er en egnet metode for å gå i dybden, få frem flest mulige nyanser og detaljer, samt for å avdekke den enkeltes forståelse og fortolkning. Vi foretok en strategisk utvelgelse av respondenter i fra segmentet driftsenhetsledere i politidistrikter. Vi gjennomførte åtte intervjuer. Under gjennomgangen av intervjuene arbeidet vi frem tre hovedkategorier som vi i lys av problemstillingen mener best belyser respondentenes oppfatning. Kategorien for videre drøfting ble sammenfattet i følgende overskrifter: 1. Måles det som er viktig sett fra samfunnsoppdraget 2. Prioritering av ressurser (Opportunisme) 3. Samhandling med andre aktører Drøftingen ble gjennomført ved at hver kategori ble presentert og illustrert ved hjelp av respondentenes utsagn innenfor temaet. I hensikt å belyse problemstillingen ble utsagnene så tolket og drøftet opp mot teori og egne erfaringer. 5

6 Respondentene hadde en felles oppfatning av begrepene samfunnsoppdrag og måltall. Våre undersøkelser viste at sentrale mål bør være færrest mulig og være gjenstand for lokal medvirkning. Videre at det bør gis større rom for lokale mål forankret i politiets samfunnsoppdrag, men hvor aktualitet i det enkelte politidistrikt og driftsenhet blir mer fremtredende. Vi avdekket at dagens måltall fremmet opportunisme med tanke på prioritering av ressurser. Jobben med måltall ble gjort godt nok, til fordel for lokale prioriteringer. Et annet funn i oppgaven er at dagens styringssystem gjennom måltall ikke synliggjør verdien av samhandling, noe som innebærer at respondentene ikke opplever at verdien av samhandling er forankret i måltallene. Det er et interessant funn at de likevel legger stor vekt på slik samhandling. Slik vi tolker det prioriteres samfunnsoppdraget, selv om denne innsatsen ikke blir målt. Dette kan være et eksempel på at respondentene frigjør seg fra målesystemet, fordi det ikke er tett nok kobling mellom måltall og de verdier som samfunnsoppdraget bygger på. Hensynet til samfunnsoppdraget gir altså politiledere den nødvendige handlefrihet og legitimitet til å frigjøre seg fra instrumentell styring. Dette innebærer at måltall i stor grad er gjenstand for ulike tolkninger og prioriteringer i politiets organisasjon. Måltallene er noe driftsenhetslederne forholder seg til fordi de er pålagt det, mens samfunnsoppdraget er noe de selv ønsker å arbeide med. Vi har ikke analysert om dette har sin årsak i sterke profesjonsverdier, eller om det er samfunnets verdier som gir denne prioriteringen. Resultatene i rapporten er ikke generaliserbare for politietaten, til det er blant annet utvalget alt for lite. Vi håper og ønsker imidlertid at politiets ledere i tiden som kommer skal ha et større fokus på å utvikle målesystemer som harmonerer bedre med samfunnsoppdraget. Dette innebærer at politiets ledere bør ha fokus på styring gjennom å forankre styringsmål i samfunnsverdier og i mindre grad ha et instrumentelt perspektiv med sterk styring gjennom direktiver. 1. Innledning og valg av problemstilling Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av terror i Oslo og på Utøya. Myndighetene, og særlig politiet, har i etterkant av terrorangrepene mottatt sterk kritikk for sin håndtering av hendelsene. Både media og ikke minst Rapport fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012:14) har hatt fokus på hvordan politiet sviktet på viktige områder når det gjaldt som mest. 6

7 Kommisjonen påpeker at det er et felles samfunnsansvar å trekke lærdom og iverksette endringer slik at vi kan unngå tilsvarende tragedier i fremtiden (NOU 2012:14, s. 449). Kommisjonen anbefaler flere tiltak for politiet og det er åpenbart at kommisjonens rapport vil få konsekvenser for politiet i årene som kommer. Norsk politi har alltid hatt stor tillit i befolkningen. Etter 22. juli 2011 opplevde politiet at tilliten sank. Politiet hadde etter prosjektgruppens oppfatning sviktet med hensyn til å ivareta en viktig del av vårt samfunnsoppdrag 1. Vår nye politidirektør Odd Reidar Humlegård har også varslet om at politiet skal gjennom omfattende endringer basert på anbefalinger fra bl.a. Rapport fra 22. juli-kommisjonen og politianalysen 2 som er bebudet fremlagt i juni i år. Prosjektgruppen ønsket derfor å ta for seg et av de tema som både media og kommisjonen har fokusert på med hensyn til hvorfor politiet sviktet 22. juli 2011 og kanskje gjennom dette komme med innspill som kan bidra til at politiet utvikler seg i en positiv og ønsket retning. 22. juli-kommisjonen kommenterer i sin avslutning av kapittelet ledelse og styring av politiets ressurser at ledelsen må synliggjøre sine mål og stille krav til resultater og måloppnåelse i distriktene. Dagens system med resultatoppfølging er ikke tilstrekkelig. De mål etaten i dag har, er preget av hva som er lett å måle (NOU 2012:14, s. 335). I kommisjonens hovedkonklusjon stilles det også spørsmål ved om politiet måler det som er viktigst. De konkluderer med at Politidirektoratet må etablere et tydeligere målstyringssystem (NOU 2012:14, s. 458). Mål- og resultatstyring har vært det overordnede styringsprinsippet i staten siden slutten av 80-tallet. Stortinget vedtok i 1987 at alle statlige virksomheter skulle styres etter mål og resultat og skulle bruke målstyring som styringsprinsipp før utgangen av 1990 (St.meld.nr.19 ( ), s. 79). Mål- og resultatstyring skal sikre at ressursene blir brukt til aktiviteter som gir gode resultat, samt at virksomheten når de målene som er satt. Dette skal sikre en effektiv ledelse i statlig sektor. Mål- og resultatstyring ble innført som styringsform i politiog lensmannsetaten fra 1. januar Se definisjon under punkt Politianalysen ble lansert av justisminister Grete Faremo i november Analysen skal gi et faglig grunnlag for fremtidens organisering av politiet. 7

8 For å få mål og resultatstyringen bedre implementert, fikk politiet i 2006 et verktøy som brukes til å gi føringer og prioriteringer i forhold til mål og resultatoppnåelse i det enkelte politidistrikt. Verktøyet fikk navnet PSV Politimesterens styringsverktøy (St.prp.nr.1 ( ), s. 108 ). PSV er ment å forenkle virksomhetsstyringen (mål og resultatstyringen) i politidistriktene, og på den måten også sikre god struktur og dokumentasjon på de prioriterte innsatsområdene for å kunne vise at politiet prioritere riktig. Virksomhetsplanene for de forskjellige politidistriktene er en viktig og sentral del av PSV, og beskriver hvordan de forskjellige politidistriktene skal jobbe for å nå disse målene. All informasjon som ligger i styringsverktøyet skal være tilgjengelig for alle landets politidistrikter, både kvantitativt og kvalitativt. Måleindikatorene eller måltallene 3 i PSV sier konkret hva politiet skal jobbe med, samt prioritere. De skal også evaluere resultatene og eventuelle tiltak. Selve måltallene blir besluttet under den Sentrale Styringsdialogen som er en dialog mellom politidirektoratet, politimesteren og hans ledergruppe. I disponeringsskrivet fra Politidirektoratet (POD) til politimestrene framgår så hva politidistriktene skal ha som måltall og prioritere for inneværende år. Det er opp til politimestrene å utarbeide en Virksomhetsplan som gjør at deres politidistrikt når målsetningene. Mål- og resultatstyring er bl.a. hentet fra privat sektor og har et økonomisk og rasjonelt utgangspunkt. I etterkrigstiden og frem til midten på 70 tallet var offentlig sektor preget av en struktur som ifølge Max Weber (Christensen et al., 2010) kjennetegner en byråkratisk styringsform. Weber var opptatt av at formelle regler og autoritetsutøvelse var viktige virkemidler i styringen av organisasjoner. Byråkratiet fremmer forutsigbarhet og likebehandling, men fremmer ikke effektivitet og fleksibilitet (Brochs-Haukedal, 2010). De nye styringssystemene som er inspirert av New Public Management (NPM) 4 ble innført for å øke effektiviteten og fleksibiliteten i offentlig sektor. Tanken er at det offentlige skal lære av det private for å bli mer effektive og resultatorienterte. Imidlertid er det flere som påpeker at offentlige tjenesteytere som for eksempel politiet har for komplekse arbeidsoppgaver som vanskeliggjør mål- og resultatstyring tilpasset privat sektor og ledelsesmodeller (Busch, 3 Se definisjon under punkt Se definisjon under punkt

9 Johnsen, Klausen & Vanebo, 2011). Men på den andre siden er det flere som har stilt seg kritiske til denne antakelsen. Johnsen (2007) mener blant annet at godt utformede mål- og resultatstyringsverktøy kan redusere mange negative virkninger som for eksempel ressurskrevende byråkrati til fordel for bedre resultatutnyttelse av samfunnets verdier. Imidlertid er det flere forskere som trekker frem at ledere i offentlig sektor har et ansvar for å ivareta samfunnets demokratiske verdier og dette er en dimensjon som ikke fanges opp i styringssystemer fra privat sektor som har en sterk markedsorientering. Lundquist (1999) beskriver dette som et offentlige etos 5 som innebærer at ledere i det offentlige må balansere både de økonomiske og demokratiske samfunnsverdiene. Dette omtales av Byrkjeflot (2008) som at ledere og ansatte i offentlig sektor er mer orienterte mot allmenninteressene og offentlige verdier enn ansatte i privat sektor. Prosjektgruppen er av den oppfatning at politiet er en organisasjon hvor medarbeiderne motiveres av hensynet til allmennheten og mer immaterielle verdier. Politietaten kjennetegnes også av en hierarkisk struktur med sterk regelorientering og lojalitet i forhold til overordnet nivå. Dette betyr at politiets ledere er opptatt av å jobbe målrettet og strukturert for å oppnå vedtatte måltall i PSV, samtidig som man ønsker å ivareta samfunnsverdier som ikke lett kan måles. Likevel fikk politiet massiv kritikk som gikk ut over politiets tillit i befolkningen da politiet sviktet med hensyn til å ivareta sitt samfunnsoppdrag den 22. juli Prosjektgruppen ønsket med dette utgangspunktet å undersøke om politiets mål- og resultatstyring tydeliggjort gjennom våre måltall fanger opp kompleksiteten i politiets samfunnsoppdrag. På denne bakgrunn valgte vi følgende problemstilling: Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? Med bakgrunn i tidsperspektivet og størrelsen på oppgaven har vi foretatt noen avgrensninger. Mål kan i seg selv være vanskelige og komplekse. Vi har ikke gått nærmere inn i denne problematikken da vi bevisst har benyttet begrepet måltall og på den måten henvist til det 5 Se definisjon under punkt

10 kvantifiserbare i forhold til problemstillingen. I forhold til begrepet samfunnsoppdrag har vi i intervjusitasjonen introdusert hvilken definisjon vi har lagt til grunn. Vi har avgrenset oppgaven ved å legge til grunn at samfunnsoppdraget kan tolkes som et uttrykk for de demokratiske verdiene i politietatens offentlige etos. Vi har ikke gjort en egen økonomisk tilnærming for å se på hvordan/om økonomi spiller inn i forhold til problemstillingen. 1.1 Oppgavens oppbygning Videre i oppgaven ønsker vi å belyse valgte problemstilling gjennom funn fra intervju av respondentene sett opp mot valgt teori og egne erfaringer. I kapittel to presenteres teori rundt New Public Management (NPM), prinsipal-agent-teori, mål- og resultatstyring i offentlig sektor samt Post-NPM-reformer som New Public Governance og New Public Leadership. Dette er teorier som vi fant sentrale for å kunne belyse vår problemstilling. I kapittel tre redegjør vi for metoden vi har valgt i forbindelse med arbeidet vårt. Her begrunner vi vårt valg av undersøkelsesdesign og metode, vår utvelgelse av respondenter og gjennomføring av intervjuene samt beskriver hvordan vi gjennomførte vår innholdsanalyse og kategorisering av våre data. Til slutt beskriver vi undersøkelsens gyldighet og pålitelighet i underkapittelet om metodekritikk. I kapittel fire drøfter vi våre funn opp mot valgte kategorier fra kapittel tre. Drøftingene gjøres opp mot respondentenes utsagn, valgt teori og egne erfaringer. I kapittel fem har vi en kort oppsummering av våre funn opp mot valgte problemstilling. I kapittel seks prøver vi å komme med forslag til videre undersøkelser rundt funn vi gjorde under vårt arbeid. Dette er funn som vi ikke hadde anledning til å følge opp, men som kanskje kan være av interesse for andre og gjøre ytterligere undersøkelser rundt ved en senere anledning. 10

11 1.2 Begrepsavklaring Måltall Politiets arbeid måles ut fra en rekke målindikatorer eller måltall. Måltallene er satt inn i et elektronisk styrings- og rapporteringssystem kalt Politimesterens Styrings Verktøy PSV som beskrevet i innledningen. PSV blir brukt i styringsdialogen mellom politidistriktene og politidirektoratet og i den lokale styringsdialogen mellom politimester og underliggende enheter. Målindikatorene er delt inn i sentrale punkter samt at det er lagt til rette for lokale punkter. De sentrale er bestemt nasjonalt, mens de lokale er mål som politidistriktene selv kan legge inn. Figur 1: Bilde på politiets mål indikatorer hentet fra PSV. Prosjektgruppen har lagt de nasjonale målindikatorene som politidistriktene rapporterer på i PSV til grunn når vi intervjuet respondentene om måltall. Under intervju av respondentene ble vår forståelse av begrepet måltall forklart slik at vi hadde en omforent forståelse av begrepet Samfunnsoppdraget Politiets samfunnsoppdrag blir referert og henvist til flere steder, blant annet i politilovens 2, politiets strategi og i Stortingsproposisjon 1 S. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i Stortingsproposisjon 1 S , s. 83. Den definerer politiets samfunnsoppdrag på følgende måte: 11

12 Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, og gjennom dette skape trygghet for befolkningen. Dette krever at politiet, alene og sammen med andre aktører, arbeider langsiktig, strategisk og målrettet og at tilgjengelighet og synlighet tilpasses lokalsamfunnets behov. Politiet er en sentral aktør i det sivile samfunnets beredskap mot ulykker, naturkatastrofer og terroranslag. For å få et trygt samfunn for alle må hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap integreres i alle deler av samfunnet, jf. Meld. St. 29 ( ) Samfunnssikkerhet. NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen vil bli fulgt opp i en egen stortingsmelding. Definisjonen ble lest opp for respondentene under intervjuet slik at vi hadde en felles forståelse av hva som ble lagt i begrepet politiets samfunnsoppdrag New Public Management Begrepet New Public Management (NPM) forklares av (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik, 2010:80): NPM hevdes å være en familie av moderniseringsoppskrifter for offentlig sektor hentet fra privat sektor, der kjernen utgjøres av ideer om profesjonell ledelse, det vil si ledere med ledelseskunnskaper og frihetsgrader til å ta avgjørelser, oppsplitting av offentlige organisasjoner i selvstendige resultatenheter, økt konkurranse, samt bruk av kontrakter som politisk styringsinstrument Offentlig etos Offentlig etos grunnleggende forestillinger om hvordan et demokratisk samfunn skal styres. Lundqvist (1998) har i figuren nedenfor systematisert de ulike verdiene i to hovedkategorier med ulike delverdier. Alle disse verdiene skal ivaretas gjennom den offentlige tjenesteutøvelsen og offentlig ansatte har plikt til å balansere de ulike verdiene i sin daglige tjeneste. ØKONOMISKE VERDIER Kostnadseffektivitet Produktivitet Funksjonell Rasjonalitet DEMOKRATISKE VERDIER Politisk demokrati Rettssikkerhet Offentlig etikk Figur nr 2. Vårt offentlige etos. Lennart Lundquist (1998) 12

13 2. Teori 2.1 Innledning Mange av organisasjonsreformene i offentlig sektor de siste årene kan knyttes til det som blir betegnet som New Public Management (NPM) (Christensen et al., 2009:156). NPM er et samlebegrep for en rekke del-reformer med utgangspunkt i en ideologi og ett sett av ideer om en mer effektiv og brukerorientert stat. Med bakgrunn i den sentrale påvirkningen NPM har hatt på politiets oppgaveløsning, organisering og målstyring de siste årene ønsker vi å bruke sentral teori innenfor NPM opp mot vår problemstilling: Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? NPM har hentet mye av den teoretiske inspirasjonen fra økonomisk organisasjons- og beslutningsteori. Blant annet er prinsipal-agent-teorien sentral. Samtidig er forståelsen av mål- og resultatstyring i offentlig sektor viktig sett opp mot politiets måltall. NPM har de siste årene fått innslag av nye idestrømmer som har fått betegnelsen post-npm-reformer. Vi vil derfor presentere og bruke prinsipal-agent-teorien, teori rundt mål- og resultatstyring i offentlig sektor og teori om post-npm-reformer som grunnlag for vår drøfting i oppgaven. 2.2 Prinsipal-agent-teori Fremveksten av NPM kan sees på som et utrykk for misnøye mot at det offentlige har blitt for stort og byråkratisk med dårlig ledelse og ineffektivitet som resultat. Innføringen av NPM i offentlig sektor handlet derfor om en overføring av modeller fra privat sektor innenfor drift og ledelse som skulle gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse. NPM har som nevnt hentet mye av den teoretiske inspirasjonen fra økonomisk organisasjons- og beslutningsteori. Blant annet prinsipal-agent-teorien (Busch, Johnsen, Klausen & Vanebo, 2011:106). Innenfor prinsipal-agent-teorien ser man på relasjonene mellom en prinsipal og en agent. En prinsipal kan være en overordnet, et departement, et direktorat mv., mens en agent kan være en underordnet, en underliggende etat, en funksjonsenhet mv. Et sentralt punkt innenfor denne teorien er at prinsipalen er avhengig av handlingene til agenten for å oppnå egne mål (Bush et 13

14 al., 2011). Prinsipalen har en maktposisjon som agenten til en viss grad må akseptere for å bli i systemet. Samtidig er prinsipalen avhengig av de handlingene som utføres av agenten. Agenten skal gjennom sitt arbeid realisere prinsipalens mål (Busch, Johnsen, Valstad & Vanebo, 2007:178). Relasjonen mellom prinsipalen og agenten er problematisk av flere grunner og det fokuseres spesielt på styringsproblemer mellom aktørene. Agenten har i mange tilfeller stort handlingsrom og kan utøve det som beskrives som opportunistisk atferd, dvs. at agenten kan prioritere egne mål i forhold til virksomhetens overordnede mål (Busch et al, 2011). Sett ut i fra et instrumentelt perspektiv (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2009) tar også prinsipal-agent-teorien utgangspunkt i at aktørene prøver å maksimere egennytten (Busch m.fl., 2011). Hvis prinsipalen og agenten har ulike oppfatninger av mål kan den opportunistiske atferden føre til målforskyving og overmåling. I følge Christensen et al. (2009) kan det skje en målforskyvning hvis de offisielle målene oppfattes å være utdatert som følge av sterke samfunnsmessige endringer. Det kan medføre at det utvikles operasjonelle mål som er løst koblet til de offisielle målene. Det kan også oppstå et overmålingsproblem når det rapporteres på mindre viktige, men kvantifiserbare sider ved aktiviteten til organisasjonen, og ikke på mer sentrale aspekter som ikke kan kvantifiseres (Christensen et al., 2009:188). Albert Einsteins kloke ord gjelder også i dag: Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller. En tendens i dag kan være at det måles det som er lett å måle (overmåling) (Christensen et al., 2009), mens eksempelvis kvalitet, forebygging og beredskap, som også er en del av politiets samfunnsoppdrag nedprioriteres. Dette er noe som også påpekes i 22. juli kommisjonen (NOU 2012:14) 2.2 Mål- og resultatstyring i offentlig sektor I innledningen ga vi en kort redegjørelse for mål- og resultatstyring i offentlig sektor. Typiske trekk ved NPM og prinsipal-agent-teori er økt målstyring og kontrollsystemer. Mål- og resultatstyring skal sikre at ressursene blir brukt til aktiviteter som gir gode resultater og god måloppnåelse (Busch et al., 2011:133), men kan også ha noen dysfunksjonelle virkninger som opportunistisk atferd, målforskyvning, overmåling m.v. som nevnt ovenfor. 14

15 Mål i det offentlige har ofte preg av et hierarkisk prinsipp ved overordnede mål, hovedmål og spesifiserte mål og kan kategoriseres i det såkalte grantreprinsippet (Johnsen, 2007) jfr. nedenfor. Historisk har mål og resultatstyringen røtter tilbake til forsøkene med programbudsjettering (Johnsen, 2007:49). En av utfordringene ved mål- og resultatstyringen er at det kan bli et tellesystem som har mest fokus på enkeltkretslæring. I enkeltkretslæring er målene som styrer adferden tatt for gitt og man er opptatt av å bli bedre i å oppnå disse (Jacobsen og Thorsvik, 2008). Dette kan vanskeliggjøre det å ta tak i om man gjør de rette tingene. Mange er av den oppfatning at NPM har bidratt til at politiet hit the target, but miss the point 6. Dette vil vi komme tilbake til senere i drøftingen. Det som kjennetegner mål i det offentlige i motsetning til mål i det private er at målene er komplekse i spennet mellom styringssignaler fra Politidirektoratet, politiske føringer, samfunnet og medias fokus m.m. Dette beskrives ofte som wicked problems (Klausen, 2010:62). Man kan si at bunnlinjen i det offentlige er langt mer komplisert enn i det private næringslivet. Det er ikke først og fremst overskuddet på bunnlinjen som måles, men legitimitet og oppfyllelse av samfunnsoppdraget, hvor det er ulike krav og forventninger som må balanseres. I offentlige organisasjoner er mål gjerne bevisst uklare, noe som reflekterer uenighet og kompleksitet (Christensen et al., 2009). I en hierarkisk styringskjede som i det byråkratiske offentlige system er det gjerne flere prinsipaler (Johnsen, 2007). For eksempel har politiet to prinsipaler i det som beskrives som det to sporede system, representert ved Politidirektoratet og Riksadvokaten (RA). Dette kan i flere sammenhenger medføre ulikt fokus, i det politidirektoratet har særlig fokus på politifag, beredskap og tradisjonell forebygging, mens riksadvokaten har særlig fokus på straffesaksbehandlingen. I tillegg har politiet også oppgaver som faglig hører inn under tingrettene 7, de såkalte sivile gjøremålene. Det er straffesaksbehandlingen som er mest fremtredende i politiets målrapporteringssystem (PSV). Dette medfører at det er utfordrende for driftsenhetslederne å prioritere ressursene med hensyn til å løse politiets omfattende samfunnsoppdrag sett opp i mot det som måles og telles i PSV. Politiloven og eksempelvis de årlige stortingsdokumenter gir politiet det rettslige grunnlaget for hvordan de skal løse sitt samfunnsoppdrag. Målene utkrystalliserer seg i PSV. Samtidig 6 Forelesning av Lægreid og Brooks LOU 2012/ Tidligere namsretten, som fra 1. januar 2003 skiftet funksjonsbetegnelse til tingrett. 15

16 gis det nye bestillinger og mål via politiske signaler og enkelthendelser i løpet av året som skaper forventninger om at politiet skal levere. Media setter også dagsorden mht hvordan politiet skal prioritere sine ressurser (ref. dagens mediefokus på tiggerproblematikken). Dette kan lede til målkonflikter som igjen medfører press for å omdefinere mål og foreta prioriteringer ut i fra hva som ressursmessig er mulig (Johnsen, 2007) viser til to mulige prinsipper for utforming av resultatstyringssystemer; grantreprinsippet og furutreprinsippet. Visjon Mål 1 Formål Delmål 2 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 5 Indikator 4 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Figur 3: Grantre- og furutreprinsippene for målstyring og resultatmåling. Åge Johnsen (2007:127). Grantreprinsippet etablerer et hierarkisk målhierarki, hvor et lavere mål følger av et høyere. En av svakhetene ved dette er svekket oppmerksomhet om prioritering av ressursene, alt blir like viktig. Den er politisk korrekt, ved at de fleste områder er dekket, noe som medfører at mange finner «sin del», noe som kan ha en motiverende virkning Furutreprinsippet innebærer at målstyring og resultatstyring fokuserer på visse tjenester innen virksomheten, hvor det skjer en prioritering eksempelvis etter virksomhetens egenart. En forutsetning for målstyring er at målformuleringene virker motiverende for organisasjonsatferd (Johnsen, 2007), noe som ved siden av medvirkning og fokus på resultater er helt sentralt i målstyring. Dersom medvirkningsdelen blir oversett, kan det langt på veg forklare hvorfor målstyring mange steder bl.a. fører til løse koblinger mellom planer og handlinger (Johnsen, 2007:141). 16

17 2.3 Post-NPM-reformer NPM har preget styring av offentlig sektor de siste årene. Dette har vært idestrømmer som har preget vårt syn på ledelse av offentlige virksomheter. Dette er institusjonaliserte, tidstypiske diagnoser som til slutt blir tatt for gitt, det vil si at vi slutter å reflektere over om vi har bruk for dem. De siste årene har vi fått innslag av nye idestrømmer som har ulike navn, men mange fellestrekk. Bakgrunnen er at en sterk management styring ikke har gitt en klar økning i effektiviteten og heller ikke ivaretatt samfunnsoppdraget i offentlig sektor. Et felles trekk ved disse idestrømmene er større fokus på samhandling og samarbeid mellom flere offentlige aktører (Røvik, 2007) New public governance Begrepet good governance ble introdusert av Verdensbanken med adresse til utviklingsland og vektlegger at det sivile samfunn må involveres i styringen i større grad enn tidligere. Good governance vektlegger de frivillige organisasjonenes rolle i politikken og styring gjennom nettverk (Form & Sitter, 2002:22) gjengitt i Rolland Brukertilfredshetsmålinger i offentlig sektor (2005). New Public Governance (NPG) lanseres som en motvekt til management tenkningen som har preget offentlig virksomhet. Her er det et større fokus på helhetsledelse med borgerne i sentrum. Det legges mer vekt på outcome, dvs. kvalitet og ikke bare output og fokuset er public value. I følge Dorthe Pedersen 8 må det være en større sammenheng mellom service til innbyggerne og forvaltning av offentlige ressurser. Hun bruker begrepet in the whole of som dekkende for helhetsperspektivet. Vår tids forvaltningspolitikk har i stor grad operert med et organisasjonsbegrep og en målstyring som innebærer at hver enkelt organisasjon måles særskilt, uavhengig av andre offentlige organisasjoner. Dette innebærer at måleparameterne ikke fanger opp store samfunnsproblemer som går på tvers av organisasjonsgrenser og sektorer (Christensen et al., 2009). Politiets samfunnsoppdrag om å forebygge og bekjempe kriminalitet kan ses på som et uttrykk for slike tverrsektorielle samfunnsproblem. For å lykkes med å ivareta vårt 8 Forelesning for LOU 2 CBS desember

18 samfunnsoppdrag vil NPG teoriene fremheve betydningen av å arbeide mer på tvers av organisasjoner, både offentlige og private. For politiet er dette relevant både i forhold samarbeid med kommuner og helsevesenet og frivillige organisasjoner. Politiets residualfunksjon gjør at vi må ta hånd om mange situasjoner der andre offentlige instanser svikter. Dette kan for eksempel dreie seg om psykiatri, hjelp og omsorg til barn som er utsatt for straffbare handlinger, og forebygging av kriminalitet gjennom gode oppvekstvilkår i kommunene New public leadership Stephen Brooks ved Manchester Business School 9 har satt søkelyset på hvilke begrensinger NPM konseptet har i forhold til å løse sentrale utfordringer i offentlig sektor. Han har introdusert begrepet New public leadership (NPL) som en motvekt til NPM. Det viktigste perspektivet i hans fremstilling er at ledere i offentlig sektor har et ansvar som strekker seg utover egen organisasjon og at NPM har utspilt sin rolle (Busch m.fl., 2011). NPM har ført til en mer silotenkning i offentlig sektor og på den måten redusert muligheten til å finne helhetlige løsninger. Mange av de viktigste oppgavene går på tvers mellom ulike organisasjoner i offentligs sektor. Derfor er det behov for å lage tverrgående samarbeidsformer av ulike slag. NPL er mer konteksttilpasset enn NPM, har sterkere fokus på nettverksorganisering og gir større public value fordi det har et mer omfattende formål enn NPM (Busch m.fl., 2011). Ulempen med et stort fokus på nettverksorganisering med mange ulike aktører er hensynet til demokratisk forankring og uklare ansvarsforhold. Aktørene er ikke representative i demokratisk forstand, men har en posisjon i nettverket knyttet til at de representerer spesielle grupper i samfunnet, eller har en maktposisjon eller en spesiell form for kompetanse (Busch et al., 2011). Samhandling og samarbeid med andre er sentrale utviklingstrekk innen ledelse av offentlig sektor i et post-npm perspektiv. I oppgaven ønsker vi derfor å belyse i hvilken grad samarbeid med andre aktører for å løse samfunnsoppdraget prioriteres av driftsenhetslederne og om dette påvirkes av dagens måleparametere. 9 Forelesning på LOU 2 4. oktober

19 3. Metode Metode er en måte å gå frem på for å samle inn data/empiri om virkeligheten, der hensikten med bruk av metode er å sikre at svar på problemstillingen blir gyldige og pålitelige. Jacobsen (2011:24) sier: Metoden er da et hjelpemiddel til å gi en beskrive av den såkalte virkeligheten. Sentralt for å forstå hva som ligger bak, er begrepene sannhet, virkelighet og kunnskap. Vi går ikke nærmere inn i de teoretiske betraktningene rundt dette, men konsentrer oss om å beskrive hva som menes med kvantitativ- og kvalitativ metode. Jacobsen (2011) sier at begrepene kan være noe forvirrende fordi det kun handler om hvilken form for informasjon vi samler inn, der tall blir benevnt med begrepet kvantitativ, mens ord blir benevnt som kvalitativt. Den kvantitative metoden har som grunnleggende utgangspunkt at den sosiale virkeligheten kan måles ved hjelp av metoder og instrumenter som kan gi oss informasjon i form av tall. Opplysninger om sosial virkelighet kan så behandles ved hjelp av statistiske teknikker (Jacobsen, 2011:31). Kvantitative metoder opererer altså med tall og størrelser. Et spørreskjema der den som svarer må bruke faste svaralternativer er et klassisk kvantitativt måleinstrument. Kvalitativ metode vektlegger detaljer, nyanserikdom og det unike ved hver enkelt respondent. (Jacobsen, 2011:129). Et kvalitativt opplegg har som regel til hensikt å få fram hvordan mennesker fortolker og forstår en gitt situasjon. (Jacobsen, 2011:131) Observasjon og det åpne intervjuet blir trukket frem som idealer innenfor denne metoden. Jacobsen (2011) sier at det er problemstillingen som avgjør hva slags undersøkelsesdesign og metode som bør benyttes. Da vi startet arbeidet med problemstillingen ble det relativt tidlig klart at vi var ute etter å få svar på hvordan og hvorfor, og ikke så mye opptatt av det statistiske over hvor mange som eventuelt gjorde hva. Som redegjort for tidligere har vi valgt problemstillingen: Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? 19

20 3.1 Valg av undersøkelsesdesign og metode Med utgangspunkt i denne problemstillingen valgte vi ett induktivt forskningsdesign. Med induktivt design mens at forskeren tar utgangspunkt i funn (empiri), for å forsøke å teoretisere dette. Opplegget kan beskrives som eksplorerende fordi vi forsøker å komme til ny kunnskap på områder hvor det finnes lite forhåndskunnskap. Jacobsen (2011) deler induktiv tilnærming inn i tre fortolkningsnivåer. Nivå en er når den undersøkte gir sin fortolkning av virkeligheten, mens nivå to og tre gjelder tilsvarende for henholdsvis forskeren og leseren av resultatene. Jacobsen (2011) skriver at heller ikke de induktive tilnærmingene gir en korrekt beskrivelse av virkeligheten, blant annet fordi at alt må fortolkes minst to ganger. Vi valgte et intensivt og deskriptivt undersøkelsesdesign for å få beskrevet hvordan driftsenhetsledere håndterer forholdet mellom de to utfordringene. Bakgrunnen var at vi ønsket å gå i dybden av spørsmålet for å få frem flest mulige nyanser og detaljer. Vi ønsket også å avdekke den enkeltes forståelse og fortolkning. Med bakgrunn i tidsbegrensningen på studiet valgte vi å benytte oss av formen, tverrsnittstudie. Dette innebærer at vi studerer virkeligheten kun på ett gitt tidspunkt. I følge Jacobsen (2011) er tverrsnittundersøkelser den aller mest vanlige formen for undersøkelser. Formen egner seg til å beskrive en tilstand på et gitt tidspunkt og/eller finne ut av hvilke fenomener som varierer sammen på et gitt tidspunkt. Med utgangspunkt i føringene i undersøkelsesdesignet, valgte vi å gjennomføre våre undersøkelser med hjelp av kvalitativ metode. Konkret i vår undersøkelse var vi opptatt av å finne ut av hvordan driftsenhetsledere forholdt seg til forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall. I det kvalitative intervjuet søker forskeren å forstå verden fra perspektivet til den enkelte ut fra vedkommendes beskrivelser. 3.2 Valg av respondenter og intervju Vi har valgt å benytte oss av begrepet respondenter og ikke informanter på de som ble intervjuet, fordi intervjuobjektene våre alle sammen er i målgruppen definert som driftsenhetsledere med mål- og resultatansvar. Vi valgte det individuelle halvstrukturerte forskningsintervjuet fordi vi med bakgrunn i problemstillingen var interessert i hva den enkelte respondent sa, samt for å avklare den enkeltes forståelse. For å forsøke å komme i 20

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole En kvalitativ undersøkelse av i hvilken grad barnehagelærere, styrere og lærere oppfatter at Oslostandarden fungerer etter intensjonene,

Detaljer

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan

Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Basert på erfaringshåndtering fra operasjonen i Afghanistan Hvilke forhold hemmer og fremmer kompetanseoverføring i Hæren? Malin Natalie Malone Svinndal Masteroppgave i Statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

New Public Management i praksis

New Public Management i praksis New Public Management i praksis - En studie av Narvik VAR KF Marianne Dobak Kvensjø Mastergradsoppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 1 Forord Nå

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Omdømmebygging i NAV - Fasadepuss eller nybygg? Ingrid Gonsholt Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Juni

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

Læring av hendelser i Statoil

Læring av hendelser i Statoil www.iris.no Randi Austnes-Underhaug, Eric Cayeux, Ole Andreas Engen, Leif Jarle Gressgård, Kåre Hansen, Fionn Iversen, Kari Kjestveit, Solfrid Mykland, Torstein Nesheim, Gerhard Nygaard, Kathrine Skoland

Detaljer

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen?

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? Marte Ericsson Ryste Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? - en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin Masteroppgave i Bibliotek-

Detaljer

IFRS & Virkelig verdi

IFRS & Virkelig verdi IFRS & Virkelig verdi Veien mot et internasjonalt regnskapsregime av Inger Lise Frantzen og Stine Mathisen MASTEROPPGAVE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studieretning finansregnskap (30 studiepoeng) Kull 2007

Detaljer

Å være eller å framstå

Å være eller å framstå Reform dynamics in health care: a comparative research program Tone Jeanette Berntsen Å være eller å framstå -En studie av omdømmebygging i Helse Bergen ATM Skriftserie Nr. 28/2008 Politikk, Organisasjon

Detaljer

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Spørsmål om tid En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem Idunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal Rapport

Detaljer