Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9"

Transkript

1 Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G. Larsen

2 Innhold Tabeller... 3 Forord... 4 Sammendrag Innledning og valg av problemstilling Oppgavens oppbygning Begrepsavklaring Måltall Samfunnsoppdraget New Public Management Offentlig etos Teori Innledning Prinsipal-agent-teori Mål- og resultatstyring i offentlig sektor Post-NPM-reformer New public governance New public leadership Metode Valg av undersøkelsesdesign og metode Valg av respondenter og intervju Innholdsanalyse og kategorisering Metodekritikk Presentasjon og drøfting av data Innledning Måles det som er viktig sett fra samfunnsoppdraget Prioritering av ressurser Samhandling med andre aktører Oppsummering Veien videre Litteraturliste Vedlegg Intervjuguide Kategoriseringstabell

3 Tabeller Figur 1: Bilde på politiets mål indikatorer hentet fra PSV. s. 11 Figur 2: Offentlig etos s. 12 Figur 3: Grantre- og furutreprinsippene for målstyring og resultatmåling. (Johnsen, 2007:127). s. 16 3

4 Forord Denne prosjektoppgaven inngår som en del av studiet Ledelse og organisasjonsutvikling II. Vår gruppe har bestått av seks personer hvor alle har bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten. Samtidig har vi forskjellig arbeidsbakgrunn og kompetanse fra politidistrikt, særorgan og politidirektorat. Arbeidet med prosjektoppgaven har vært en lærerik prosess for oss. Oppgaven har tatt mye tid, men den har gitt oss mange erfaringer og nyttig lærdom som vi tar med oss videre. Det har vært noen utfordringer knyttet til å finne teori om trender som vil prege dagens og fremtidens ledelse i norsk politi. Vi har derfor brukt forelesninger som kilder for å gjøre oppgaven mer dagsaktuell. Vi brukte god tid før vi valgte en problemstilling. Studieturen til København inspirerte oss gjennom mange gode foredragsholdere. Vi ble bedre kjent med hverandre og fant ut at samfunnsoppdraget er en viktig del av drivkraften for alle medlemmene i gruppen for å arbeide i politiet. Vår oppfatning er at mye av politiarbeidet er vanskelig å måle og slik vi ser det blir vi ikke målt på alt som vårt samfunnsoppdrag omfatter. Etter 22. juli har politiet fått mye motbør. Idealismen og alt det gode arbeidet som gjøres i etaten har druknet i kritikk. Vi stilte oss derfor spørsmålet om hvordan driftsenhetslederne håndterer forholdet mellom samfunnsoppdraget og politiets mange måltall. Under arbeidet med oppgaven har systematikk, struktur og jevnlige møter vært vår strategi. Dette har medført at samarbeidet om oppgaven fungerte meget godt. Vi vil takke Rune Glomseth som har vært til uvurderlig hjelp. Han har stødig veiledet oss gjennom oppgaven og studiet for øvrig. Vi vil også takke våre respondenter som alle prioriterte tid til oss i sine hektiske hverdager, samt alle våre medstudenter og kollegaer på LOU II kull 9. Dere har alle inspirert oss gjennom å dele kunnskap og erfaringer. Dette har vært med på å løfte oss alle faglig. Oslo, 8.mai 2013 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G. Larsen 4

5 Sammendrag De siste årene har flere tatt til orde for at dagens mål- og resultatstyring ikke fungerer godt nok. Generaliserer vi dette kan vi ved å gjøre Albert Einsteins ord til våre - Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller - oppsummere med å si at det blåser en vind for å se nærmere på offentlig styringspraksis. I politietaten har dette blitt ytterligere aktualisert etter kritikken som fremkom i 22. juli kommisjonens rapport. Kravet til økt effektivitet og reduserte kostnader i offentlig sektor gir føringer for effektiv ressursutnyttelse, samt at oppmerksomheten bør rettes mot kjernevirksomheter med fokus på det som er viktig for samfunnet. Målet med denne oppgaven har vært å se nærmere på noe av dette ut fra problemstillingen Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? Vi mener dette er en interessant problemstilling fordi den kan avdekke hva som skjer i praksis. Hva skjer når driftsenhetsledere i politiet operasjonaliserer strategier, føringer og mål opp mot antatte forventninger fra de vi er til for? For å belyse tematikken valgt vi en kvalitativ tilnærming. Dette er en egnet metode for å gå i dybden, få frem flest mulige nyanser og detaljer, samt for å avdekke den enkeltes forståelse og fortolkning. Vi foretok en strategisk utvelgelse av respondenter i fra segmentet driftsenhetsledere i politidistrikter. Vi gjennomførte åtte intervjuer. Under gjennomgangen av intervjuene arbeidet vi frem tre hovedkategorier som vi i lys av problemstillingen mener best belyser respondentenes oppfatning. Kategorien for videre drøfting ble sammenfattet i følgende overskrifter: 1. Måles det som er viktig sett fra samfunnsoppdraget 2. Prioritering av ressurser (Opportunisme) 3. Samhandling med andre aktører Drøftingen ble gjennomført ved at hver kategori ble presentert og illustrert ved hjelp av respondentenes utsagn innenfor temaet. I hensikt å belyse problemstillingen ble utsagnene så tolket og drøftet opp mot teori og egne erfaringer. 5

6 Respondentene hadde en felles oppfatning av begrepene samfunnsoppdrag og måltall. Våre undersøkelser viste at sentrale mål bør være færrest mulig og være gjenstand for lokal medvirkning. Videre at det bør gis større rom for lokale mål forankret i politiets samfunnsoppdrag, men hvor aktualitet i det enkelte politidistrikt og driftsenhet blir mer fremtredende. Vi avdekket at dagens måltall fremmet opportunisme med tanke på prioritering av ressurser. Jobben med måltall ble gjort godt nok, til fordel for lokale prioriteringer. Et annet funn i oppgaven er at dagens styringssystem gjennom måltall ikke synliggjør verdien av samhandling, noe som innebærer at respondentene ikke opplever at verdien av samhandling er forankret i måltallene. Det er et interessant funn at de likevel legger stor vekt på slik samhandling. Slik vi tolker det prioriteres samfunnsoppdraget, selv om denne innsatsen ikke blir målt. Dette kan være et eksempel på at respondentene frigjør seg fra målesystemet, fordi det ikke er tett nok kobling mellom måltall og de verdier som samfunnsoppdraget bygger på. Hensynet til samfunnsoppdraget gir altså politiledere den nødvendige handlefrihet og legitimitet til å frigjøre seg fra instrumentell styring. Dette innebærer at måltall i stor grad er gjenstand for ulike tolkninger og prioriteringer i politiets organisasjon. Måltallene er noe driftsenhetslederne forholder seg til fordi de er pålagt det, mens samfunnsoppdraget er noe de selv ønsker å arbeide med. Vi har ikke analysert om dette har sin årsak i sterke profesjonsverdier, eller om det er samfunnets verdier som gir denne prioriteringen. Resultatene i rapporten er ikke generaliserbare for politietaten, til det er blant annet utvalget alt for lite. Vi håper og ønsker imidlertid at politiets ledere i tiden som kommer skal ha et større fokus på å utvikle målesystemer som harmonerer bedre med samfunnsoppdraget. Dette innebærer at politiets ledere bør ha fokus på styring gjennom å forankre styringsmål i samfunnsverdier og i mindre grad ha et instrumentelt perspektiv med sterk styring gjennom direktiver. 1. Innledning og valg av problemstilling Fredag 22. juli 2011 ble Norge rammet av terror i Oslo og på Utøya. Myndighetene, og særlig politiet, har i etterkant av terrorangrepene mottatt sterk kritikk for sin håndtering av hendelsene. Både media og ikke minst Rapport fra 22. juli-kommisjonen (NOU 2012:14) har hatt fokus på hvordan politiet sviktet på viktige områder når det gjaldt som mest. 6

7 Kommisjonen påpeker at det er et felles samfunnsansvar å trekke lærdom og iverksette endringer slik at vi kan unngå tilsvarende tragedier i fremtiden (NOU 2012:14, s. 449). Kommisjonen anbefaler flere tiltak for politiet og det er åpenbart at kommisjonens rapport vil få konsekvenser for politiet i årene som kommer. Norsk politi har alltid hatt stor tillit i befolkningen. Etter 22. juli 2011 opplevde politiet at tilliten sank. Politiet hadde etter prosjektgruppens oppfatning sviktet med hensyn til å ivareta en viktig del av vårt samfunnsoppdrag 1. Vår nye politidirektør Odd Reidar Humlegård har også varslet om at politiet skal gjennom omfattende endringer basert på anbefalinger fra bl.a. Rapport fra 22. juli-kommisjonen og politianalysen 2 som er bebudet fremlagt i juni i år. Prosjektgruppen ønsket derfor å ta for seg et av de tema som både media og kommisjonen har fokusert på med hensyn til hvorfor politiet sviktet 22. juli 2011 og kanskje gjennom dette komme med innspill som kan bidra til at politiet utvikler seg i en positiv og ønsket retning. 22. juli-kommisjonen kommenterer i sin avslutning av kapittelet ledelse og styring av politiets ressurser at ledelsen må synliggjøre sine mål og stille krav til resultater og måloppnåelse i distriktene. Dagens system med resultatoppfølging er ikke tilstrekkelig. De mål etaten i dag har, er preget av hva som er lett å måle (NOU 2012:14, s. 335). I kommisjonens hovedkonklusjon stilles det også spørsmål ved om politiet måler det som er viktigst. De konkluderer med at Politidirektoratet må etablere et tydeligere målstyringssystem (NOU 2012:14, s. 458). Mål- og resultatstyring har vært det overordnede styringsprinsippet i staten siden slutten av 80-tallet. Stortinget vedtok i 1987 at alle statlige virksomheter skulle styres etter mål og resultat og skulle bruke målstyring som styringsprinsipp før utgangen av 1990 (St.meld.nr.19 ( ), s. 79). Mål- og resultatstyring skal sikre at ressursene blir brukt til aktiviteter som gir gode resultat, samt at virksomheten når de målene som er satt. Dette skal sikre en effektiv ledelse i statlig sektor. Mål- og resultatstyring ble innført som styringsform i politiog lensmannsetaten fra 1. januar Se definisjon under punkt Politianalysen ble lansert av justisminister Grete Faremo i november Analysen skal gi et faglig grunnlag for fremtidens organisering av politiet. 7

8 For å få mål og resultatstyringen bedre implementert, fikk politiet i 2006 et verktøy som brukes til å gi føringer og prioriteringer i forhold til mål og resultatoppnåelse i det enkelte politidistrikt. Verktøyet fikk navnet PSV Politimesterens styringsverktøy (St.prp.nr.1 ( ), s. 108 ). PSV er ment å forenkle virksomhetsstyringen (mål og resultatstyringen) i politidistriktene, og på den måten også sikre god struktur og dokumentasjon på de prioriterte innsatsområdene for å kunne vise at politiet prioritere riktig. Virksomhetsplanene for de forskjellige politidistriktene er en viktig og sentral del av PSV, og beskriver hvordan de forskjellige politidistriktene skal jobbe for å nå disse målene. All informasjon som ligger i styringsverktøyet skal være tilgjengelig for alle landets politidistrikter, både kvantitativt og kvalitativt. Måleindikatorene eller måltallene 3 i PSV sier konkret hva politiet skal jobbe med, samt prioritere. De skal også evaluere resultatene og eventuelle tiltak. Selve måltallene blir besluttet under den Sentrale Styringsdialogen som er en dialog mellom politidirektoratet, politimesteren og hans ledergruppe. I disponeringsskrivet fra Politidirektoratet (POD) til politimestrene framgår så hva politidistriktene skal ha som måltall og prioritere for inneværende år. Det er opp til politimestrene å utarbeide en Virksomhetsplan som gjør at deres politidistrikt når målsetningene. Mål- og resultatstyring er bl.a. hentet fra privat sektor og har et økonomisk og rasjonelt utgangspunkt. I etterkrigstiden og frem til midten på 70 tallet var offentlig sektor preget av en struktur som ifølge Max Weber (Christensen et al., 2010) kjennetegner en byråkratisk styringsform. Weber var opptatt av at formelle regler og autoritetsutøvelse var viktige virkemidler i styringen av organisasjoner. Byråkratiet fremmer forutsigbarhet og likebehandling, men fremmer ikke effektivitet og fleksibilitet (Brochs-Haukedal, 2010). De nye styringssystemene som er inspirert av New Public Management (NPM) 4 ble innført for å øke effektiviteten og fleksibiliteten i offentlig sektor. Tanken er at det offentlige skal lære av det private for å bli mer effektive og resultatorienterte. Imidlertid er det flere som påpeker at offentlige tjenesteytere som for eksempel politiet har for komplekse arbeidsoppgaver som vanskeliggjør mål- og resultatstyring tilpasset privat sektor og ledelsesmodeller (Busch, 3 Se definisjon under punkt Se definisjon under punkt

9 Johnsen, Klausen & Vanebo, 2011). Men på den andre siden er det flere som har stilt seg kritiske til denne antakelsen. Johnsen (2007) mener blant annet at godt utformede mål- og resultatstyringsverktøy kan redusere mange negative virkninger som for eksempel ressurskrevende byråkrati til fordel for bedre resultatutnyttelse av samfunnets verdier. Imidlertid er det flere forskere som trekker frem at ledere i offentlig sektor har et ansvar for å ivareta samfunnets demokratiske verdier og dette er en dimensjon som ikke fanges opp i styringssystemer fra privat sektor som har en sterk markedsorientering. Lundquist (1999) beskriver dette som et offentlige etos 5 som innebærer at ledere i det offentlige må balansere både de økonomiske og demokratiske samfunnsverdiene. Dette omtales av Byrkjeflot (2008) som at ledere og ansatte i offentlig sektor er mer orienterte mot allmenninteressene og offentlige verdier enn ansatte i privat sektor. Prosjektgruppen er av den oppfatning at politiet er en organisasjon hvor medarbeiderne motiveres av hensynet til allmennheten og mer immaterielle verdier. Politietaten kjennetegnes også av en hierarkisk struktur med sterk regelorientering og lojalitet i forhold til overordnet nivå. Dette betyr at politiets ledere er opptatt av å jobbe målrettet og strukturert for å oppnå vedtatte måltall i PSV, samtidig som man ønsker å ivareta samfunnsverdier som ikke lett kan måles. Likevel fikk politiet massiv kritikk som gikk ut over politiets tillit i befolkningen da politiet sviktet med hensyn til å ivareta sitt samfunnsoppdrag den 22. juli Prosjektgruppen ønsket med dette utgangspunktet å undersøke om politiets mål- og resultatstyring tydeliggjort gjennom våre måltall fanger opp kompleksiteten i politiets samfunnsoppdrag. På denne bakgrunn valgte vi følgende problemstilling: Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? Med bakgrunn i tidsperspektivet og størrelsen på oppgaven har vi foretatt noen avgrensninger. Mål kan i seg selv være vanskelige og komplekse. Vi har ikke gått nærmere inn i denne problematikken da vi bevisst har benyttet begrepet måltall og på den måten henvist til det 5 Se definisjon under punkt

10 kvantifiserbare i forhold til problemstillingen. I forhold til begrepet samfunnsoppdrag har vi i intervjusitasjonen introdusert hvilken definisjon vi har lagt til grunn. Vi har avgrenset oppgaven ved å legge til grunn at samfunnsoppdraget kan tolkes som et uttrykk for de demokratiske verdiene i politietatens offentlige etos. Vi har ikke gjort en egen økonomisk tilnærming for å se på hvordan/om økonomi spiller inn i forhold til problemstillingen. 1.1 Oppgavens oppbygning Videre i oppgaven ønsker vi å belyse valgte problemstilling gjennom funn fra intervju av respondentene sett opp mot valgt teori og egne erfaringer. I kapittel to presenteres teori rundt New Public Management (NPM), prinsipal-agent-teori, mål- og resultatstyring i offentlig sektor samt Post-NPM-reformer som New Public Governance og New Public Leadership. Dette er teorier som vi fant sentrale for å kunne belyse vår problemstilling. I kapittel tre redegjør vi for metoden vi har valgt i forbindelse med arbeidet vårt. Her begrunner vi vårt valg av undersøkelsesdesign og metode, vår utvelgelse av respondenter og gjennomføring av intervjuene samt beskriver hvordan vi gjennomførte vår innholdsanalyse og kategorisering av våre data. Til slutt beskriver vi undersøkelsens gyldighet og pålitelighet i underkapittelet om metodekritikk. I kapittel fire drøfter vi våre funn opp mot valgte kategorier fra kapittel tre. Drøftingene gjøres opp mot respondentenes utsagn, valgt teori og egne erfaringer. I kapittel fem har vi en kort oppsummering av våre funn opp mot valgte problemstilling. I kapittel seks prøver vi å komme med forslag til videre undersøkelser rundt funn vi gjorde under vårt arbeid. Dette er funn som vi ikke hadde anledning til å følge opp, men som kanskje kan være av interesse for andre og gjøre ytterligere undersøkelser rundt ved en senere anledning. 10

11 1.2 Begrepsavklaring Måltall Politiets arbeid måles ut fra en rekke målindikatorer eller måltall. Måltallene er satt inn i et elektronisk styrings- og rapporteringssystem kalt Politimesterens Styrings Verktøy PSV som beskrevet i innledningen. PSV blir brukt i styringsdialogen mellom politidistriktene og politidirektoratet og i den lokale styringsdialogen mellom politimester og underliggende enheter. Målindikatorene er delt inn i sentrale punkter samt at det er lagt til rette for lokale punkter. De sentrale er bestemt nasjonalt, mens de lokale er mål som politidistriktene selv kan legge inn. Figur 1: Bilde på politiets mål indikatorer hentet fra PSV. Prosjektgruppen har lagt de nasjonale målindikatorene som politidistriktene rapporterer på i PSV til grunn når vi intervjuet respondentene om måltall. Under intervju av respondentene ble vår forståelse av begrepet måltall forklart slik at vi hadde en omforent forståelse av begrepet Samfunnsoppdraget Politiets samfunnsoppdrag blir referert og henvist til flere steder, blant annet i politilovens 2, politiets strategi og i Stortingsproposisjon 1 S. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i Stortingsproposisjon 1 S , s. 83. Den definerer politiets samfunnsoppdrag på følgende måte: 11

12 Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, og gjennom dette skape trygghet for befolkningen. Dette krever at politiet, alene og sammen med andre aktører, arbeider langsiktig, strategisk og målrettet og at tilgjengelighet og synlighet tilpasses lokalsamfunnets behov. Politiet er en sentral aktør i det sivile samfunnets beredskap mot ulykker, naturkatastrofer og terroranslag. For å få et trygt samfunn for alle må hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap integreres i alle deler av samfunnet, jf. Meld. St. 29 ( ) Samfunnssikkerhet. NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen vil bli fulgt opp i en egen stortingsmelding. Definisjonen ble lest opp for respondentene under intervjuet slik at vi hadde en felles forståelse av hva som ble lagt i begrepet politiets samfunnsoppdrag New Public Management Begrepet New Public Management (NPM) forklares av (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik, 2010:80): NPM hevdes å være en familie av moderniseringsoppskrifter for offentlig sektor hentet fra privat sektor, der kjernen utgjøres av ideer om profesjonell ledelse, det vil si ledere med ledelseskunnskaper og frihetsgrader til å ta avgjørelser, oppsplitting av offentlige organisasjoner i selvstendige resultatenheter, økt konkurranse, samt bruk av kontrakter som politisk styringsinstrument Offentlig etos Offentlig etos grunnleggende forestillinger om hvordan et demokratisk samfunn skal styres. Lundqvist (1998) har i figuren nedenfor systematisert de ulike verdiene i to hovedkategorier med ulike delverdier. Alle disse verdiene skal ivaretas gjennom den offentlige tjenesteutøvelsen og offentlig ansatte har plikt til å balansere de ulike verdiene i sin daglige tjeneste. ØKONOMISKE VERDIER Kostnadseffektivitet Produktivitet Funksjonell Rasjonalitet DEMOKRATISKE VERDIER Politisk demokrati Rettssikkerhet Offentlig etikk Figur nr 2. Vårt offentlige etos. Lennart Lundquist (1998) 12

13 2. Teori 2.1 Innledning Mange av organisasjonsreformene i offentlig sektor de siste årene kan knyttes til det som blir betegnet som New Public Management (NPM) (Christensen et al., 2009:156). NPM er et samlebegrep for en rekke del-reformer med utgangspunkt i en ideologi og ett sett av ideer om en mer effektiv og brukerorientert stat. Med bakgrunn i den sentrale påvirkningen NPM har hatt på politiets oppgaveløsning, organisering og målstyring de siste årene ønsker vi å bruke sentral teori innenfor NPM opp mot vår problemstilling: Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? NPM har hentet mye av den teoretiske inspirasjonen fra økonomisk organisasjons- og beslutningsteori. Blant annet er prinsipal-agent-teorien sentral. Samtidig er forståelsen av mål- og resultatstyring i offentlig sektor viktig sett opp mot politiets måltall. NPM har de siste årene fått innslag av nye idestrømmer som har fått betegnelsen post-npm-reformer. Vi vil derfor presentere og bruke prinsipal-agent-teorien, teori rundt mål- og resultatstyring i offentlig sektor og teori om post-npm-reformer som grunnlag for vår drøfting i oppgaven. 2.2 Prinsipal-agent-teori Fremveksten av NPM kan sees på som et utrykk for misnøye mot at det offentlige har blitt for stort og byråkratisk med dårlig ledelse og ineffektivitet som resultat. Innføringen av NPM i offentlig sektor handlet derfor om en overføring av modeller fra privat sektor innenfor drift og ledelse som skulle gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse. NPM har som nevnt hentet mye av den teoretiske inspirasjonen fra økonomisk organisasjons- og beslutningsteori. Blant annet prinsipal-agent-teorien (Busch, Johnsen, Klausen & Vanebo, 2011:106). Innenfor prinsipal-agent-teorien ser man på relasjonene mellom en prinsipal og en agent. En prinsipal kan være en overordnet, et departement, et direktorat mv., mens en agent kan være en underordnet, en underliggende etat, en funksjonsenhet mv. Et sentralt punkt innenfor denne teorien er at prinsipalen er avhengig av handlingene til agenten for å oppnå egne mål (Bush et 13

14 al., 2011). Prinsipalen har en maktposisjon som agenten til en viss grad må akseptere for å bli i systemet. Samtidig er prinsipalen avhengig av de handlingene som utføres av agenten. Agenten skal gjennom sitt arbeid realisere prinsipalens mål (Busch, Johnsen, Valstad & Vanebo, 2007:178). Relasjonen mellom prinsipalen og agenten er problematisk av flere grunner og det fokuseres spesielt på styringsproblemer mellom aktørene. Agenten har i mange tilfeller stort handlingsrom og kan utøve det som beskrives som opportunistisk atferd, dvs. at agenten kan prioritere egne mål i forhold til virksomhetens overordnede mål (Busch et al, 2011). Sett ut i fra et instrumentelt perspektiv (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2009) tar også prinsipal-agent-teorien utgangspunkt i at aktørene prøver å maksimere egennytten (Busch m.fl., 2011). Hvis prinsipalen og agenten har ulike oppfatninger av mål kan den opportunistiske atferden føre til målforskyving og overmåling. I følge Christensen et al. (2009) kan det skje en målforskyvning hvis de offisielle målene oppfattes å være utdatert som følge av sterke samfunnsmessige endringer. Det kan medføre at det utvikles operasjonelle mål som er løst koblet til de offisielle målene. Det kan også oppstå et overmålingsproblem når det rapporteres på mindre viktige, men kvantifiserbare sider ved aktiviteten til organisasjonen, og ikke på mer sentrale aspekter som ikke kan kvantifiseres (Christensen et al., 2009:188). Albert Einsteins kloke ord gjelder også i dag: Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller. En tendens i dag kan være at det måles det som er lett å måle (overmåling) (Christensen et al., 2009), mens eksempelvis kvalitet, forebygging og beredskap, som også er en del av politiets samfunnsoppdrag nedprioriteres. Dette er noe som også påpekes i 22. juli kommisjonen (NOU 2012:14) 2.2 Mål- og resultatstyring i offentlig sektor I innledningen ga vi en kort redegjørelse for mål- og resultatstyring i offentlig sektor. Typiske trekk ved NPM og prinsipal-agent-teori er økt målstyring og kontrollsystemer. Mål- og resultatstyring skal sikre at ressursene blir brukt til aktiviteter som gir gode resultater og god måloppnåelse (Busch et al., 2011:133), men kan også ha noen dysfunksjonelle virkninger som opportunistisk atferd, målforskyvning, overmåling m.v. som nevnt ovenfor. 14

15 Mål i det offentlige har ofte preg av et hierarkisk prinsipp ved overordnede mål, hovedmål og spesifiserte mål og kan kategoriseres i det såkalte grantreprinsippet (Johnsen, 2007) jfr. nedenfor. Historisk har mål og resultatstyringen røtter tilbake til forsøkene med programbudsjettering (Johnsen, 2007:49). En av utfordringene ved mål- og resultatstyringen er at det kan bli et tellesystem som har mest fokus på enkeltkretslæring. I enkeltkretslæring er målene som styrer adferden tatt for gitt og man er opptatt av å bli bedre i å oppnå disse (Jacobsen og Thorsvik, 2008). Dette kan vanskeliggjøre det å ta tak i om man gjør de rette tingene. Mange er av den oppfatning at NPM har bidratt til at politiet hit the target, but miss the point 6. Dette vil vi komme tilbake til senere i drøftingen. Det som kjennetegner mål i det offentlige i motsetning til mål i det private er at målene er komplekse i spennet mellom styringssignaler fra Politidirektoratet, politiske føringer, samfunnet og medias fokus m.m. Dette beskrives ofte som wicked problems (Klausen, 2010:62). Man kan si at bunnlinjen i det offentlige er langt mer komplisert enn i det private næringslivet. Det er ikke først og fremst overskuddet på bunnlinjen som måles, men legitimitet og oppfyllelse av samfunnsoppdraget, hvor det er ulike krav og forventninger som må balanseres. I offentlige organisasjoner er mål gjerne bevisst uklare, noe som reflekterer uenighet og kompleksitet (Christensen et al., 2009). I en hierarkisk styringskjede som i det byråkratiske offentlige system er det gjerne flere prinsipaler (Johnsen, 2007). For eksempel har politiet to prinsipaler i det som beskrives som det to sporede system, representert ved Politidirektoratet og Riksadvokaten (RA). Dette kan i flere sammenhenger medføre ulikt fokus, i det politidirektoratet har særlig fokus på politifag, beredskap og tradisjonell forebygging, mens riksadvokaten har særlig fokus på straffesaksbehandlingen. I tillegg har politiet også oppgaver som faglig hører inn under tingrettene 7, de såkalte sivile gjøremålene. Det er straffesaksbehandlingen som er mest fremtredende i politiets målrapporteringssystem (PSV). Dette medfører at det er utfordrende for driftsenhetslederne å prioritere ressursene med hensyn til å løse politiets omfattende samfunnsoppdrag sett opp i mot det som måles og telles i PSV. Politiloven og eksempelvis de årlige stortingsdokumenter gir politiet det rettslige grunnlaget for hvordan de skal løse sitt samfunnsoppdrag. Målene utkrystalliserer seg i PSV. Samtidig 6 Forelesning av Lægreid og Brooks LOU 2012/ Tidligere namsretten, som fra 1. januar 2003 skiftet funksjonsbetegnelse til tingrett. 15

16 gis det nye bestillinger og mål via politiske signaler og enkelthendelser i løpet av året som skaper forventninger om at politiet skal levere. Media setter også dagsorden mht hvordan politiet skal prioritere sine ressurser (ref. dagens mediefokus på tiggerproblematikken). Dette kan lede til målkonflikter som igjen medfører press for å omdefinere mål og foreta prioriteringer ut i fra hva som ressursmessig er mulig (Johnsen, 2007) viser til to mulige prinsipper for utforming av resultatstyringssystemer; grantreprinsippet og furutreprinsippet. Visjon Mål 1 Formål Delmål 2 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 5 Indikator 4 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Figur 3: Grantre- og furutreprinsippene for målstyring og resultatmåling. Åge Johnsen (2007:127). Grantreprinsippet etablerer et hierarkisk målhierarki, hvor et lavere mål følger av et høyere. En av svakhetene ved dette er svekket oppmerksomhet om prioritering av ressursene, alt blir like viktig. Den er politisk korrekt, ved at de fleste områder er dekket, noe som medfører at mange finner «sin del», noe som kan ha en motiverende virkning Furutreprinsippet innebærer at målstyring og resultatstyring fokuserer på visse tjenester innen virksomheten, hvor det skjer en prioritering eksempelvis etter virksomhetens egenart. En forutsetning for målstyring er at målformuleringene virker motiverende for organisasjonsatferd (Johnsen, 2007), noe som ved siden av medvirkning og fokus på resultater er helt sentralt i målstyring. Dersom medvirkningsdelen blir oversett, kan det langt på veg forklare hvorfor målstyring mange steder bl.a. fører til løse koblinger mellom planer og handlinger (Johnsen, 2007:141). 16

17 2.3 Post-NPM-reformer NPM har preget styring av offentlig sektor de siste årene. Dette har vært idestrømmer som har preget vårt syn på ledelse av offentlige virksomheter. Dette er institusjonaliserte, tidstypiske diagnoser som til slutt blir tatt for gitt, det vil si at vi slutter å reflektere over om vi har bruk for dem. De siste årene har vi fått innslag av nye idestrømmer som har ulike navn, men mange fellestrekk. Bakgrunnen er at en sterk management styring ikke har gitt en klar økning i effektiviteten og heller ikke ivaretatt samfunnsoppdraget i offentlig sektor. Et felles trekk ved disse idestrømmene er større fokus på samhandling og samarbeid mellom flere offentlige aktører (Røvik, 2007) New public governance Begrepet good governance ble introdusert av Verdensbanken med adresse til utviklingsland og vektlegger at det sivile samfunn må involveres i styringen i større grad enn tidligere. Good governance vektlegger de frivillige organisasjonenes rolle i politikken og styring gjennom nettverk (Form & Sitter, 2002:22) gjengitt i Rolland Brukertilfredshetsmålinger i offentlig sektor (2005). New Public Governance (NPG) lanseres som en motvekt til management tenkningen som har preget offentlig virksomhet. Her er det et større fokus på helhetsledelse med borgerne i sentrum. Det legges mer vekt på outcome, dvs. kvalitet og ikke bare output og fokuset er public value. I følge Dorthe Pedersen 8 må det være en større sammenheng mellom service til innbyggerne og forvaltning av offentlige ressurser. Hun bruker begrepet in the whole of som dekkende for helhetsperspektivet. Vår tids forvaltningspolitikk har i stor grad operert med et organisasjonsbegrep og en målstyring som innebærer at hver enkelt organisasjon måles særskilt, uavhengig av andre offentlige organisasjoner. Dette innebærer at måleparameterne ikke fanger opp store samfunnsproblemer som går på tvers av organisasjonsgrenser og sektorer (Christensen et al., 2009). Politiets samfunnsoppdrag om å forebygge og bekjempe kriminalitet kan ses på som et uttrykk for slike tverrsektorielle samfunnsproblem. For å lykkes med å ivareta vårt 8 Forelesning for LOU 2 CBS desember

18 samfunnsoppdrag vil NPG teoriene fremheve betydningen av å arbeide mer på tvers av organisasjoner, både offentlige og private. For politiet er dette relevant både i forhold samarbeid med kommuner og helsevesenet og frivillige organisasjoner. Politiets residualfunksjon gjør at vi må ta hånd om mange situasjoner der andre offentlige instanser svikter. Dette kan for eksempel dreie seg om psykiatri, hjelp og omsorg til barn som er utsatt for straffbare handlinger, og forebygging av kriminalitet gjennom gode oppvekstvilkår i kommunene New public leadership Stephen Brooks ved Manchester Business School 9 har satt søkelyset på hvilke begrensinger NPM konseptet har i forhold til å løse sentrale utfordringer i offentlig sektor. Han har introdusert begrepet New public leadership (NPL) som en motvekt til NPM. Det viktigste perspektivet i hans fremstilling er at ledere i offentlig sektor har et ansvar som strekker seg utover egen organisasjon og at NPM har utspilt sin rolle (Busch m.fl., 2011). NPM har ført til en mer silotenkning i offentlig sektor og på den måten redusert muligheten til å finne helhetlige løsninger. Mange av de viktigste oppgavene går på tvers mellom ulike organisasjoner i offentligs sektor. Derfor er det behov for å lage tverrgående samarbeidsformer av ulike slag. NPL er mer konteksttilpasset enn NPM, har sterkere fokus på nettverksorganisering og gir større public value fordi det har et mer omfattende formål enn NPM (Busch m.fl., 2011). Ulempen med et stort fokus på nettverksorganisering med mange ulike aktører er hensynet til demokratisk forankring og uklare ansvarsforhold. Aktørene er ikke representative i demokratisk forstand, men har en posisjon i nettverket knyttet til at de representerer spesielle grupper i samfunnet, eller har en maktposisjon eller en spesiell form for kompetanse (Busch et al., 2011). Samhandling og samarbeid med andre er sentrale utviklingstrekk innen ledelse av offentlig sektor i et post-npm perspektiv. I oppgaven ønsker vi derfor å belyse i hvilken grad samarbeid med andre aktører for å løse samfunnsoppdraget prioriteres av driftsenhetslederne og om dette påvirkes av dagens måleparametere. 9 Forelesning på LOU 2 4. oktober

19 3. Metode Metode er en måte å gå frem på for å samle inn data/empiri om virkeligheten, der hensikten med bruk av metode er å sikre at svar på problemstillingen blir gyldige og pålitelige. Jacobsen (2011:24) sier: Metoden er da et hjelpemiddel til å gi en beskrive av den såkalte virkeligheten. Sentralt for å forstå hva som ligger bak, er begrepene sannhet, virkelighet og kunnskap. Vi går ikke nærmere inn i de teoretiske betraktningene rundt dette, men konsentrer oss om å beskrive hva som menes med kvantitativ- og kvalitativ metode. Jacobsen (2011) sier at begrepene kan være noe forvirrende fordi det kun handler om hvilken form for informasjon vi samler inn, der tall blir benevnt med begrepet kvantitativ, mens ord blir benevnt som kvalitativt. Den kvantitative metoden har som grunnleggende utgangspunkt at den sosiale virkeligheten kan måles ved hjelp av metoder og instrumenter som kan gi oss informasjon i form av tall. Opplysninger om sosial virkelighet kan så behandles ved hjelp av statistiske teknikker (Jacobsen, 2011:31). Kvantitative metoder opererer altså med tall og størrelser. Et spørreskjema der den som svarer må bruke faste svaralternativer er et klassisk kvantitativt måleinstrument. Kvalitativ metode vektlegger detaljer, nyanserikdom og det unike ved hver enkelt respondent. (Jacobsen, 2011:129). Et kvalitativt opplegg har som regel til hensikt å få fram hvordan mennesker fortolker og forstår en gitt situasjon. (Jacobsen, 2011:131) Observasjon og det åpne intervjuet blir trukket frem som idealer innenfor denne metoden. Jacobsen (2011) sier at det er problemstillingen som avgjør hva slags undersøkelsesdesign og metode som bør benyttes. Da vi startet arbeidet med problemstillingen ble det relativt tidlig klart at vi var ute etter å få svar på hvordan og hvorfor, og ikke så mye opptatt av det statistiske over hvor mange som eventuelt gjorde hva. Som redegjort for tidligere har vi valgt problemstillingen: Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? 19

20 3.1 Valg av undersøkelsesdesign og metode Med utgangspunkt i denne problemstillingen valgte vi ett induktivt forskningsdesign. Med induktivt design mens at forskeren tar utgangspunkt i funn (empiri), for å forsøke å teoretisere dette. Opplegget kan beskrives som eksplorerende fordi vi forsøker å komme til ny kunnskap på områder hvor det finnes lite forhåndskunnskap. Jacobsen (2011) deler induktiv tilnærming inn i tre fortolkningsnivåer. Nivå en er når den undersøkte gir sin fortolkning av virkeligheten, mens nivå to og tre gjelder tilsvarende for henholdsvis forskeren og leseren av resultatene. Jacobsen (2011) skriver at heller ikke de induktive tilnærmingene gir en korrekt beskrivelse av virkeligheten, blant annet fordi at alt må fortolkes minst to ganger. Vi valgte et intensivt og deskriptivt undersøkelsesdesign for å få beskrevet hvordan driftsenhetsledere håndterer forholdet mellom de to utfordringene. Bakgrunnen var at vi ønsket å gå i dybden av spørsmålet for å få frem flest mulige nyanser og detaljer. Vi ønsket også å avdekke den enkeltes forståelse og fortolkning. Med bakgrunn i tidsbegrensningen på studiet valgte vi å benytte oss av formen, tverrsnittstudie. Dette innebærer at vi studerer virkeligheten kun på ett gitt tidspunkt. I følge Jacobsen (2011) er tverrsnittundersøkelser den aller mest vanlige formen for undersøkelser. Formen egner seg til å beskrive en tilstand på et gitt tidspunkt og/eller finne ut av hvilke fenomener som varierer sammen på et gitt tidspunkt. Med utgangspunkt i føringene i undersøkelsesdesignet, valgte vi å gjennomføre våre undersøkelser med hjelp av kvalitativ metode. Konkret i vår undersøkelse var vi opptatt av å finne ut av hvordan driftsenhetsledere forholdt seg til forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall. I det kvalitative intervjuet søker forskeren å forstå verden fra perspektivet til den enkelte ut fra vedkommendes beskrivelser. 3.2 Valg av respondenter og intervju Vi har valgt å benytte oss av begrepet respondenter og ikke informanter på de som ble intervjuet, fordi intervjuobjektene våre alle sammen er i målgruppen definert som driftsenhetsledere med mål- og resultatansvar. Vi valgte det individuelle halvstrukturerte forskningsintervjuet fordi vi med bakgrunn i problemstillingen var interessert i hva den enkelte respondent sa, samt for å avklare den enkeltes forståelse. For å forsøke å komme i 20

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231.

Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Dokumentstudier, innholdsanalyse og narrativ analyse. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 163-231. Tematikk: Oppsummere hovedpunktene fra sist forelesning. Dokumentstudier

Detaljer

Åge Johnsen, professor i offentlig politikk. Seminar om ledelse i offentlig sektor, Akademikerne, 2. september 2013

Åge Johnsen, professor i offentlig politikk. Seminar om ledelse i offentlig sektor, Akademikerne, 2. september 2013 Er målstyring i offentlig sektor virkelig målstyring? Offentlig sektor har stor frihet i valg av styringsog ledelsesverktøy, men brukes verktøyene riktig? Åge Johnsen, professor i offentlig politikk Seminar

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord.................................................................. 11 Kapittel 1 Praktiske undersøkelser: spørsmål, spekulasjoner og fakta......... 13 1.1 Hva er poenget med empiriske undersøkelser?............................

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Grunnlaget for kvalitative metoder I

Grunnlaget for kvalitative metoder I Forelesning 22 Kvalitativ metode Grunnlaget for kvalitativ metode Thagaard, kapittel 2 Bruk og utvikling av teori Thagaard, kapittel 9 Etiske betraktninger knyttet til kvalitativ metode Thagaard, kapittel

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri

Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri Innhold Kapittel 1 Spørsmål og svar teori og empiri...15 1.1 Forskning og fagutvikling...16 1.2 «Dagliglivets forskning»...18 1.3 Hvorfor metode?...19 1.4 Krav til empiri...20 1.5 Å studere egen organisasjon...21

Detaljer

Styring av offentlig sektor hva betyr den pågående debatten for oss?

Styring av offentlig sektor hva betyr den pågående debatten for oss? hva betyr den pågående debatten for oss? Kurs for FAS-tillitsvalgte på Østlandet 30.april. Arnhild Bie-Larsen og Trond Harsvik Hva skal vi snakke om? Bakgrunn for debatten om mål- og resultatstyring Hva

Detaljer

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Hvor går teori og praksis i statsvitenskaplig organisasjonsforskning? Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, UiO Innlegg på Statsviterkonferansen, 24.mai 2014 1. Spørsmål som skal diskuteres Hva

Detaljer

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE?

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ET BIDRAG TIL REFLEKSJON RUNDT ROLLEN TIL DAGENS KOMMUNALE LEDERE KJETIL HOFF OG KRISTIAN DYRKORN AGENDA Presentasjon av funn fra FoU om

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren:

Forskjellen mellom direkte og indirekte ledelse illustreres i figuren: Eksamen sos 2018 Organisasjonsteori h16 Svar på to av de tre oppgavene. 1. Ledelse Forklar hva som menes med ledelse, og gjør rede for ulike innfallsvinkler for å studere ledelse. Drøft deretter forholdet

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

Fra sentralplanlegging til strategisk resultatstyring i universitets-og høgskolesektoren?

Fra sentralplanlegging til strategisk resultatstyring i universitets-og høgskolesektoren? Fra sentralplanlegging til strategisk resultatstyring i universitets-og høgskolesektoren? - en casestudie av departementets tildelingsbrev og institusjonenes strategiske adferd fra 2003-2011 Ragne Ørstavik

Detaljer

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA

Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet. Elisabeth Backe-Hansen NOVA Metodiske utfordringer ved evalueringer av barnevernet Elisabeth Backe-Hansen NOVA Lytterveiledning Jeg kommer til å reise en del utfordringer, som er like relevante for evalueringer av andre velferdsområder

Detaljer

Utvikling av MRS i etatstyringen - Kulturdepartementet

Utvikling av MRS i etatstyringen - Kulturdepartementet Utvikling av MRS i etatstyringen - Rigmor Duun Grande avdelingsdirektør Konferanse om etatstyring Litt om KUD og våre virksomheter Lite departement med kompleks portefølje Drøyt 80 pst av budsjettet er

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Forelesning 19 SOS1002

Forelesning 19 SOS1002 Forelesning 19 SOS1002 Kvalitative forskningsmetoder Pensum: Thagaard, Tove (2003): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. 1 Målet med den kvalitative

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12

MEVIT2800 Metoder i medievitenskap. Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 MEVIT2800 Metoder i medievitenskap Tema: Forskningsdesign. Kvantitativ eller kvalitativ? Pensum: Grønmo (2004): Kap 5, 6, 7, 11 og 12 Plan for dagen Sentrale begreper Forskningsdesign Hva kjennetegner:

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Verdiutvikling i Trondheim kommune

Verdiutvikling i Trondheim kommune Verdiutvikling i Trondheim kommune av Tor Busch og Grete Wennes TØH- notat 2008:2 ISSN 0802-7234 Trondheim Økonomiske Høgskole Mai 2008 1 Innhold 1.0 Innledning 4 2.0 Undersøkelsesopplegg 4 3.0 Etiske

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007 SOS1002 Kvalitative metoder: Forelesningen i dag Problemstillinger og nytten av teorier Observasjonsstudier Intervjuer Bruk av dokumenter [kval.2.1] Nytten av teoretiske idéer Stimuleringen ligger ikke

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser

Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Sidsel Natland Fra idemyldring til ferdig prosjekt forskningsprosessens ulike faser Holbergprisen i skolen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2.-3. april 2008 Forskning vs hverdagsfilosofi

Detaljer

Forskningsopplegg. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen

Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Kvalitativ metode. Forskningsprosessen. Forelesningen 9. februar 2004 Forelesningen Metode innenfor samfunnsvitenskap og humaniora: Vi studerer en fortolket verden: oppfatninger, verdier, normer - vanskelig å oppnå objektiv kunnskap Metodisk bevissthet: Forstå

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner

Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik Hva er mål? Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. Operasjonalisering av hovedmålene Målhierarki 2 1 Målhierarki

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Ny veileder i etatsstyring

Ny veileder i etatsstyring Ny veileder i etatsstyring Astri Tverstøl 15. desember 2011 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for å påvirke og følge opp resultatene og oppgaveløsingen

Detaljer

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN

DRI 3001 Litteratur og metode Arild Jansen AFIN Temaer DRI 3001 2.forelesning Prosjektplan, litteratur og metode Litt Praktisk prosjektplanlegging Bruk av litteratur Undersøkelsesopplegg (enkel metodebruk) Mål for forelesningen: - Eksemplifisere prosjektplanlegging

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s

Forskningsopplegg og metoder. Tematikk. Vitenskap og metode Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s Forskningsopplegg og metoder Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk Vitenskap og metode Problemstilling Forskningsopplegg/design og metodekombinasjon (teori)

Detaljer

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor: Hva er dette, og hvilke alternativer har det?

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor: Hva er dette, og hvilke alternativer har det? Mål- og resultatstyring i offentlig sektor: Hva er dette, og hvilke alternativer har det? Åge Johnsen Professor i offentlig politikk Seminar i Norsk arbeidslivsforum, 27. november 2012 Oversikt Økonomireglementets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger?

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger? Definisjonsteori Hva er de tre hovedtilnærmingene til evaluering? Nevn de seks stegene i DECIDE. (blir gjennomgått neste uke) Gi et eksempel på en måte å gjøre indirekte observasjon. Hva ligger i begrepene

Detaljer

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor

Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor Utforming av strategi og tydelige mål i offentlig sektor ECONA nettverk for virksomhetsstyring i offentlig sektor Seksjonssjef Ingrid B. Brænden 13.11.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samfunnsoppdrag

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING

VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING 1 VEDLEGG 3 SJEKKLISTE FOR Å VURDERE KVALITATIV FORSKNING How do patients with exacerbated chronic obstructive pulmonary disease experience care in the intensive care unit (Torheim og Kvangarsnes, 2014)

Detaljer

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune

Elisabeth Enger Rådmann Bærum kommune Erfaringer med bruk av resultatledelse både som styrings- og utviklingssystem. Hvordan utvikle systematikk i formidling og oppfølging av resultater i forhold til ulike målgrupper. Elisabeth Enger Rådmann

Detaljer

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul

I dag. Problemstilling. 2. Design og begreper. MEVIT januar Tanja Storsul 2. Design og begreper MEVIT 2800 24. januar 2012 Tanja Storsul I dag Problemstilling Forskningsdesign Enheter, variabler, verdier Reliabilitet og validitet Univers, utvalg og generalisering Kvalitative

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling

Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Endringsoppgave: Implementering av metode for lokal strategiutvikling Nasjonalt topplederprogram Aina Merethe Løhre Stavanger, høst 2015 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår

Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår Sammendrag: TØI-rapport 1060/2010 Forfatter(e): Silvia J. Olsen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2010, 90 sider Fristilling av offentlige etater - styring og målkonflikter under nye vilkår Fristilling gir

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland

Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv. Harald Askeland Med verdier som fundament for ledelse: Et organisasjonsfaglig perspektiv Harald Askeland 1 Hvorfor fokusere verdier som plattform for ledelse? Konsensus Dilemmaer og motstrid Identitet omkring virksomhetens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09

Levende usikkerhetsledelse. Pus forum 10/6 09 Levende usikkerhetsledelse Pus forum 10/6 09 1 Bakgrunn og formål med notatet Deltakerbedriftene i PUS-prosjektet har uttalt at de ønsker seg bedre kultur for styring av usikkerhet. Status pr. i dag er

Detaljer

Formålet med kvalitetskontrollen

Formålet med kvalitetskontrollen 1 2 Formålet med kvalitetskontrollen a) Sikre at alle revisjonsenhetene holder en høy faglig standard b) Gi de kontrollerte faglig rettledning c) Gi erfaringer som kan danne grunnlag for justering av eksisterende

Detaljer

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest. Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest.no 1 Innhold 1. Overordna styringsmål 2. Delmål 3. Kritiske

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI

REFLEKSJONER ETTER 22. JULI REFLEKSJONER ETTER 22. JULI NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND ALEXANDRA BECH GJØRV ADVOKAT/KOMMISJONSLEDER Oppdraget 2 Min bakgrunn Jurist Konserndirektør i Hydro HR, HMS, CSR, integritet Linjeleder i Hydro

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner

BAKGRUNN. Lærende organisasjoner 2 BAKGRUNN Dette notatet bygger på at lederopplæring og lederutvikling må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling, det vil si knyttes opp mot organisatoriske endringer og konkrete utviklingsprosjekter.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013

Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Presentasjon i forbindelse med at kommisjonen mottar DSBs samfunnssikkerhetspris 4. februar 2013 Kommisjonen ble oppløst 13. august 2012. Presentasjonen står for Alexandras regning Mandatet Oppnevnt av

Detaljer