ØVINGSOPPGAVER SOMMERKURSET 2012 (SVARFORSLAG)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØVINGSOPPGAVER SOMMERKURSET 2012 (SVARFORSLAG)"

Transkript

1 ØVINGSOPPGAVER SOMMERKURSET 2012 (SVARFORSLAG) 1 Leseforståelse I denne oppgaven skal du lese teksten og svare på 16 spørsmål som står etter teksten. Sett ring rundt det rette alternativet under hver av de 16 oppgavene. Også de fattige kan få lån (Aftenposten 13 jan. 2004) Mange i den tredje verden er blitt løftet ut av fattigdommen gjennom lån til ny virksomhet ofte ikke mer enn 50 dollar. Totalt uinteressant for våre vanlige banker, men brukt riktig er det vi kaller mikrofinans en svært god hjelp til selvhjelp, skriver Jannik Lindbæk. Med sin brede erfaring fra finans og næringsliv var han engasjert i finansbistand til utviklingsland særlig som leder for Verdensbankens investeringsbank. Nå er han styreleder i utviklingsprogrammet Plan Norge. For de fleste fattige mennesker i utviklingsland står banken dem like fjernt som et femstjernes luksushotell med paraplydrinker og svømmebasseng. Årsaken er åpenbar: Fattige er fullstendig uinteressante for formelle finansinstitusjoner fordi de ikke kan stille sikkerhet for eventuelle lån, og i tillegg er det svært lite de har mulighet til å spare. For å gi også denne gruppen mennesker mulighet til å få lån, ble såkalt mikrofinans etablert med Grameen Bank i Bangladesh i Banken har blitt en hovedmodell for denne typen finansinstitusjoner og har i dag over to millioner låntakere. Svært mange mennesker har arbeidet seg ut av den ytterste nød og fattigdom takket være Grameen Bank. Mikrofinans etter Grameen Bank-modellen er basert på at låntakerne går sammen i grupper: Ingen medlemmer av gruppen får nye lån før alle har betalt tilbake lånene sine. På denne måten skapes det et sterkt sosialt press for at hver enkelt møter sine forpliktelser. Det oppmuntres også til sparing for å hjelpe familien til å etablere et sikkerhetsnett som kan skjerme og hjelpe gjennom kriser. Gruppemedlemmene møtes jevnlig for å ta opp og tilbakebetale lån. De små lånene ofte rundt 50 dollar gjør at medlemmene kan investere i varer som kan bringes til markedet og selges med fortjeneste. Lånet betales tilbake og nye lån kan opptas for samme formål. Lån kan også opptas for investeringer i foretak og andre aktiviteter. Lånene tilbakebetales med renter over kortere eller lengre perioder. En del mikrofinansordninger har fått kritikk fordi rentene er høye også høyere enn i landets øvrige bankvesen. Årsaken til det er at det koster mer å administrere mange bitte små lån enn få og store. Prosjektene skal også være selvdrevne, det vil si at når institusjonen har kommet i gang, skal det ikke lenger være nødvendig med kapitalinnskudd fra for eksempel bistandsorganisasjoner. Allerede i 1994 startet bistandsorganisasjonen Plan et låneprogram for fattige med fokus på sosiale og økonomiske virkninger, spesielt for kvinner og barn. Programmet ble startet opp i Bolivia, Guatemala, Kenya, Mali, Nepal og Filippinene. Blant hovedelementene var utvikling av finansielle tjenester for kvinner spesielt og å kombinere disse tjenestene med utdannelse. Tiltak rettet mot kvinner er en effektiv måte å nå barn på, ettersom båndet mellom mor og barn er spesielt sterkt. Allerede i 1993 kom World Development Report med følgende kobling mellom kvinners inntekt og barns helse: I Jamaica har husholdninger ledet av kvinner mer næringsrik mat og bruker mer på barns velferd enn husholdninger ledet av menn. Når kvinner har kontroll over husholdningsinntekten i Elfenbenskysten, viste det seg at utgifter til alkohol og tobakk sank betraktelig.

2 I Guatemala tar det 15 ganger lengre tid å oppnå bedring i barns ernæring når faren står for inntektene enn når moren gjør det. Andre studier og prosjektevalueringer fra India, St. Lucia, Ghana, Kenya, Botswana og Sri Lanka viser at kvinners inntekt konsekvent brukes til overlevelse og ernæring i større grad enn menns inntekt. En evaluering av Grameen Banks samarbeidsbefolkning viser at barn drar nytte av at kvinners økonomiske stilling bedres. I en komparativ analyse av barns helse og ernæringsstatus viste det seg at barn av kvinner som er medlemmer av banken var høyere, veide mer og var sunnere enn gjennomsnittsbarn i Bangladesh. De fikk også mer utdannelse. Studien fant også at alle jentene av Grameen-familier gikk på skole sammenliknet med 60 prosent av jentene i kontrollgruppen, mens 81 prosent av guttene fikk skolegang mot 54 prosent i kontrollgruppen. Mer oppsiktsvekkende var det at deltakelse i mikrofinansprogrammer kan ha innvirkning på familieplanlegging. En studie viste for eksempel at deltakelse i mikrofinansprogrammene hadde en positiv effekt på bruk av prevensjon. I forskningsmiljøer er det følgelig et akseptert syn at når inntektene til fattige kvinner øker, har det positive ringvirkninger for hele familien. Først og fremst blir det kjøpt mer mat til familien. Bedre kosthold og ernæring gir bedre helse. Bedre helse resulterer i større motstandskraft mot sykdom, mer energi, større kapasitet for arbeid og læring, noe som igjen resulterer i høyere produktivitet. Etter at familiens ernærings og helsetilstand har bedret seg, viser det seg at barns utdannelse er neste investering, fulgt av forbedringer av boforhold. Fattige mennesker, og især kvinner, møter mange hindringer for å få tilgang til finansielle tjenester. Sosial utestengning, lav selvtillit, begrenset erfaring innen foretaksvirksomhet og store helse- og ernæringsproblemer hindrer kvinnene i å ha en stabil inntekt. Derfor har Plan, i tillegg til å legge til rette for kreditt og lån, også fokusert på aktiviteter som øker kunnskaper og ferdigheter. Gruppemøtene starter da med en faglig del, med for eksempel opplæring i barns og kvinners rettigheter, ernæring, utdannelse, familieplanlegging, HIV/AIDS-problematikken, oppstart av småbedrifter og så videre. Det kan være vanskelig å fastslå hvilke direkte ringvirkninger mikrofinansprogrammene har på lokalbefolkningen. Den mest logiske indikatoren er økte personlige inntekter. Det har imidlertid vist seg at det er vanskelig å måle virkningen gjennom bare å se på inntekt, fordi penger ofte flyttes mellom ulike inntektskilder og mellom ulike foretak og bankkontoer. Deltakerne er også ofte tilbakeholdne med informasjon om personlige temaer. Faktorer som tilbakebetalingsprosent, antall etablerte landsbybanker, antall og størrelse på lån og sparing er imidlertid lettere å måle, og viser klare positive virkninger. Siden oppstarten i 1994 har Plan gitt mennesker verden rundt tilgang til låne- og sparemuligheter. 88 prosent er kvinner. Gjennomsnittlig lånesum er 1100 kroner. Totalt er det blitt spart 15 millioner kroner. Tilbakebetaling av lån har vært nesten 100 prosent. I et prosjekt i Togo har man også gått litt dypere, og der viser foreløpige tall at deltakerne i et prosjekt fordoblet sin disponible inntekt på ett år. Mikrofinans er åpenbart et godt virkemiddel både mot fattigdom og for å belønne det personlige initiativ. At så mange har hatt et så godt utbytte av å få tildelt så små lån, viser hvilket potensial ordningen har. Og ikke minst går det frem av statistikken hvilke ressurser fattige mennesker over hele verden besitter bare de kan få mulighet til å ta evnene i bruk.

3 Oppgaver til teksten: Eksempel: Jannik Lindbæk er a) leder for Verdensbankens investeringsbank. b) styreleder for Plan Norge. c) leder for Norges finansbistand til utviklingsland. 1 Fattige er uinteressante for bankene fordi a) de ikke ønsker å ta opp lån. b) bankene ikke tror at de kan betale tilbake et lån. c) fordi de er arbeidsløse. 2 Grameen Bank a) er den eneste banken som gir lån til denne gruppen mennesker. b) er en av flere banker som gir lån til denne gruppen mennesker. c) var den siste av denne typen finansinstitusjoner som begynte å gi lån til fattige. 3 Det skapes et sterkt sosialt press ved at a) hver enkelt lånetaker er personlig ansvarlig for sitt eget lån. b) nye lån bare fås når alle medlemmene av en lånegruppe har betalt inn lånet sitt. c) lånetakerne stadig blir nødt til å ta opp nye lån. 4 Lånene setter fattige i stand til å investere i varer som a) de kan selge. b de trenger i hjemmet. c de kan bruke til ulike aktiviteter. 5 Rentene innen en del mikrofinansordninger er høye fordi a) lånene her høy risiko. b) erfaringene har vist at svært få betaler tilbake lånene sine. c) lånene er dyre å administrere. 6 At prosjektene skal være selvdrevet betyr at a) de bare skal drives med midler fra bistandsorganisasjoner. b) låntakerne skal drive prosjektene uten annen økonomisk hjelp. c) de ikke skal få mer økonomisk hjelp fra bistandsorganisasjonen enn strengt nødvendig. 7 Når kvinner tjener penger, påvirker dette barnas situasjon i større grad enn når menn tjener penger fordi a) menn betaler mer i skatt enn kvinner. b) menn bruker inntekten annerledes enn kvinner. c) menn er mer opptatt av konene sine enn av barna sine.

4 8 Evalueringen av Grameen Banks prosjekter viste at a) barns helse ble påvirket positivt. b) kvinners helse ble påvirket positivt. c) de gamles helse ble påvirket positivt. 9 I Grameen-familiene a) går en større prosentdel jenter enn gutter på skole. b) går en større prosentdel gutter enn jenter på skole. c) går alle barna på skole. 10 I Grameen-familiene a) får man flere barn enn i andre familier. b) har man ikke tid til å tenke på familieplanlegging c) kontrollerer man antall barn i større grad enn i andre familier 11 Kvinners inntekt brukes i første omgang til a) skolegang for barna. b) medisin. c) sunn mat. 12 I tillegg til finansiell hjelp har Plans prosjekter fokusert på aktiviteter som a) skal bedre helsen. b) skal bedre allmennkunnskapen. c) skal bedre forståelsen av det politiske systemet. 13 Å måle virkningene av mikrofinansprogrammene er vanskelig fordi a) omsetningen er skattefri. b) lånetakerne ikke har lov til å fortelle om inntektene sine. c) lånetakerne ikke gir fra seg relevante opplysninger. 14 Selv om det er vanskelig å måle mikrofinansordningenes virkninger, kan man få informasjon blant annet fra a) mikrofinansordningenes statistikker. b) lånetakerne. c) bistandsarbeiderne. 15 Det gode potensialet til mikrofinansordningene viser seg ved at a) det har blitt færre husløse b) mange har fått bedre økonomi c) vi har fått en mer rettferdig fordeling av goder over hele verden. 16 Forfatteren av denne artikkelen a) mener at mikrofinans er en gammeldags ordning. b) er svært kritisk til mikrofinansordningen. c) positiv til mikrofinansordningen.

5 2 Leseforståelse LES GJENNOM HELE TEKSTEN FØR DU BEGYNNER Å KRYSSE AV! Vinmonopolets historie - fra handelsavtaler til alkohollovgivning På 1800-tallet var alkoholproblemene omfattende i Norge. Lovgivningen var liberal og tekniske fremskritt på produksjonssektoren bidro til et økende brennevinsforbruk. Det toppet seg omkring årene. Man har anslått at hver voksen innbygger i gjennomsnitt drakk ca. 13 liter ren alkohol i form av brennevin i disse årene. Det økende misbruket førte med seg en voksende opinion mot brennevinet. En del av strategien i kampen mot alkoholproblemene var opprettelsen av såkalte samlag. I 1871 ble det aller første samlaget etablert. Samlaget var et kommunalt kontrollert utsalg for brennevin, som hadde til hensikt å eliminere de privatøkonomiske interessene i brennevinssalget. Overskuddet skulle gå til allmennyttig arbeid. I 1919 ble det arrangert en landsomfattende folkeavstemning om totalforbud mot omsetning av brennevin og hetvin. 61,6 prosent stemte ja til forbudet, men det ble av handelspolitiske årsaker ikke lovfestet før i Vinlandene var ikke spesielt begeistret for forbudet, og med tanke på den norske eksporten av blant annet klippfisk til disse landene ble innvendingene tatt svært alvorlig. Den økonomiske krisen fra 1920 gjorde det enda mer prekært å få til gode handelsavtaler med vinlandene, og Frankrike ville bare gå med på en avtale som sikret at nordmenn kunne kjøpe hvilken som helst svakvin, og så mye de ønsket. Et sentralisert Vinmonopol ville forhindre den lokale vilkårligheten som rådde i Norge, ble det hevdet. Dette bidro sterkt til at Vinmonopolet ble etablert som et privat aksjeselskap under statlig kontroll 30. november Vinmonopolets eneretter omfattet både import og salg. Formålet var å sikre salg av vin over hele landet, men samtidig ivareta de sosiale hensyn forbundet med omsetning av alkohol. Opphevingen av forbudet mot salg av sterkvin (1923) og brennevin (1926) førte til at også omsetningen av disse produktene ble lagt til Vinmonopolet. Gjennom en rettssak i 1930 ble det blant annet avdekket store mangler ved Vinmonopolets innkjøpsrutiner, og ordningen ble gjennomgått på nytt. Innkjøpsprosedyrene ble åpnet for innsyn og formalisert, slik at enkeltpersoner fikk mindre makt og innflytelse. Vinmonopolet ble knyttet nærmere staten, men var fortsatt et aksjeselskap. Selskapet ble underlagt en egen lov av 19. juni 1931 (Vinmonopol-loven). Gradvis ble private eierinteresser kjøpt ut, og siden 1939 har Vinmonopolet vært heleid av staten. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, ble vinmonopolordningen igjen satt under press. EFTAs overvåkingsorgan ESA fastslo at Vinmonopolets import- og engrosmonopol var i strid med EØS-avtalen. Resultatet var at disse delene av monopolordningen ble opphevet 1. januar Samtidig ble Vinmonopolet delt, og det statlige aksjeselskapet Arcus ble stiftet. Arcus AS overtok all import- og grossistvirksomhet samt eneretten til brennevinsproduksjon og tapping på flasker. Vinmonopolet sto igjen som et rendyrket detaljsalgsmonopol. I 1997 ble det klart slått fast at vinmonopolordningen slik den fremstår i dag, er forenlig med EØS-avtalen.

6 SPØRSMÅL TIL TEKSTEN Nedenfor finner du påstander knyttet til innhold og vokabular i teksten Vinmonopolets historie. Sett kryss for om du mener påstanden er rett eller gal ut fra teksten. VINMONOPOLETS HISTORIE RETT GALT 1 For 200 år siden var det vanskelig å få tak i alkohol i Norge. 2 I det 19. århundre var alkoholisme et stort problem i X Norge. 3 Nye produksjonsmetoder gjorde sitt til å øke konsumet X av brennevin. 4 Rundt 1920 var et flertall av befolkningen mot salg av X brennevin. 5 Vinproduserende land hadde stor forståelse for alkoholforbudet i Norge. 6 Norsk klippfiskeksport ble nøye vurdert i forbindelse X med forbudet mot salg av sprit og hetvin. 7 Frankrike støttet opprettelsen av vinmonopolet. X 8 På slutten av 1920-årene kunne vanlige butikker selge hetvin og brennevin. 9 Før 1939 var Vinmonopolet delvis privateid. X X X X 10 Dagens Vinmonopol er i strid med EØS-avtalen. X Ord og uttrykk 11 Verbet som hører sammen med substantivet et innsyn, er å innse. 12 Et annet uttrykk for gradvis er litt etter litt. X X 13 Forenlig betyr for rent. X

7 3 Lukeprøve Skriv ett (1) ord i hver luke slik at teksten får en logisk sammenheng. Hurtigruta En reise med hurtigruta langs den norske kysten kan være en interessant opplevelse/erfaring. Det er mye mer enn bare en vanlig båtreise. Turen tar elleve dager og ti netter fra Bergen i sør til Kirkenes i nordøst like ved den russiske grensen/grensa. Strekningen er på over 2500 sjømil, og hurtigruta/skipene/båtene anløper 35 havner. Hurtigruta går i all slags vær, i regn eller snø, sommer og vinter, gjennom åpne havstrekninger og smale sund. Den passerer Vestkapp og Nordkapp, høye/mange fjell, øyer og skjær. Den første hurtigruta var dampbåten Vesteraalen som gikk fra Trondheim til Hammerfest i Med den ble kommunikasjonene mye bedre. Brev som tidligere hadde brukt/tatt tre uker på denne strekningen om sommeren og fem måneder om vinteren, kunne nå komme fram i løpet av noen få dager med hurtigruta. Senere ble strekningen/ruten utvidet nordover og sørover og anløpsstedene ble flere. I 1898 kom Bergen med og ble det sørligste stedet for reisen. Hurtigruta var lenge den eneste forbindelsen som mange små steder/byer/plasser ved kysten hadde med verden utenfor; den kom med post og varer, men også med gjester fra andre land. Hver dag/gang kom noe nytt og samtidig noe kjent. Men tidene forandret seg, og etter hvert som landet/norge/kysten/vi/man_ fikk broer, tunneler og flyplasser, mistet den /hurtigruta mye av sin betydning. Nå er det mest turister fra inn- og utland som reiser. Det er mange slags passasjerer om bord. Det kan være japanske amatørfotografer, _tyske/franske/svenske/ osv. pensjonister eller unge amerikanere som vil oppleve/se midnattssola og Nordkapp, eller det kan være norske studenter som reiser hjem i ferien(e)/helgen(e). På sin reise langs kysten stopper/stanser/anløper hurtigruta mange steder. Noen steder, særlig i byene, blir den gjerne liggende i mange/flere/noen timer, og det

8 er mulig for passasjerene å ta seg en tur på land for å se seg om. Men det viktigste er likevel livet om bord. Et viktig symbol om bord på hurtigruta er postkassa som henger på veggen ved resepsjonen, og som tømmes med jevne mellomrom. På den måten kan ingen glemme at hurtigruta i mange/flere år hadde ansvar for at posten kom fram.

9 4 Lukeprøve Skriv ord i hver luke slik at teksten får en logisk sammenheng. NOBELS FREDSPRIS Hvert år blir Nobels fredspris delt ut i Oslo. Folk som får prisen, har arbeidet lenge for fred i verden og mot tortur, sult og fattigdom. Prisen_ består av en pengesum, en gullmedalje og et diplom. Det var svensken Alfred Nobel som ville at en liten gruppe nordmenn skulle avgjøre hvem som skulle få fredsprisen. Det er Nobelkomiteens medlemmer som avgjør hvem som skal få prisen. Da Nobel var åtte år gammel, flyttet familien til Russland der faren hans arbeidet med å produsere landminer og sjøminer. Den unge Alfred Nobel ble så interessert i arbeidet faren holdt på med, at han valgte å studere kjemi. Etter studiene begynte han å arbeide i farens fabrikk i Sverige. Etter en stund oppfant han dynamitten som raskt ble tatt i bruk ved bergverk og veianlegg over hele verden, men også de militære brukte dynamitten til å lage våpen. Etter hvert fikk Alfred Nobel fabrikker i flere land, og han ble en av verdens rikeste menn. Før han døde, bestemte han at rentene av formuen hans skulle gis ut som Nobelpriser. Svenskene skulle dele ut prisene i fysikk, kjemi, litteratur og medisin, Norge fikk ansvaret for fredsprisen. Det at Norge og Sverige var i union 1814 til 1905, kan ha vært grunnen/årsaken til at Norge fikk æren av å dele ut en pris.

10 Mange _forskjellige/viktige_organisasjoner og personer, har fått fredsprisen. Den ble delt ut for første gang i Da ble den gitt til sveitseren Jean Henri Dunant og franskmannen Frederic Passay. I 2003 gikk prisen til Shirin Ebadin fra Iran for hennes innsats for bl.a. kvinners rettigheter i hjemlandet. Kilde: I Libæk, Ø Stenersen Norges historie. Tilrettelagt for elever med fremmedspråklig bakgrunn. (Endret versjon).

11 5 Lukeprøve Skriv ett ord i hver luke slik at teksten får en logisk sammenheng NORGE I ETTERKRIGSTIDA BEFOLKNINGSUTVIKLING I perioden 1945 til 1983 økte folkemengden i Norge fra ca. tre til fire millioner mennesker. Dette/Det/Økningen var i første rekke et resultat av lavere dødelighet. Flere barn levde opp, og folk ble eldre. Dette hang sammen med at levekårene ble radikalt forbedret. Fremgangen innenfor medisin og helsevesen gjorde også sitt til at levealderen steg. I 1983 var den gjennomsnittlige levealderen i Norge blant de høyeste i verden. For kvinner lå den på vel 78 år, og for menn på om lag 72. Like etter krigen var det fremdeles infeksjonssykdommene som var de største truslene mot liv og helse. De viktigste endringene kom i 1950-årene. Radikale forbedringer med hygiene, boligstandard, vannforsyning, næringsmiddelkontroll og matoppbevaring medførte at helsesituasjonen ble mye bedre. Difteri- og poliovaksine og penicillin var med på å skape en medisinsk revolusjon. Da infeksjonssykdommene ble drevet tilbake, var det hjerte- og karsykdommer, kreft og ulykker som forårsaket de fleste dødsfallene. Denne utviklingen hadde nær sammenheng med folks levevis og livsmiljø.

12 Men til tross for at folketallet økte, gikk antallet fødsler ned. I 1946 ble det født vel barn, det høyeste tallet som noen gang har forekommet i Norge. I 1982 lå fødselstallet på ca KVINNER I ARBEID Det dramatiske fallet i fødselshyppigheten fra midten av årene må sees i sammenheng med at kvinnene nå lettere kunne regulere barnetallet selv. Samtidig fikk kvinnene bedre muligheter til å utfolde seg på andre områder enn i hjemmet. Et nytt trekk i etterkrigstida var at stadig flere gifte kvinner søkte ut i arbeidslivet. Det ble også vanligere for gifte kvinner å forbli yrkesaktive etter at de fikk barn. Den sterke økningen i kvinnenes yrkesdeltakelse fra 1960 kom også av at næringslivet manglet arbeidskraft. Kvinnelønnen nærmer seg mennenes, og nye skatteregler gjorde det svært/veldig innbringende å ta lønnet arbeid. Etter hvert som kvinnene skaffet seg bedre utdanning, ble de også sterkere i konkurransen om jobbene.

13 6 Grammatikk, ord og uttrykk Setningene nedenfor hører sammen to og to. I setning B mangler ett eller flere ord. Skriv inn det ordet eller de ordene som mangler, slik at setning B får omtrent samme betydning som setning A. Eksempel A Jeg trives i Bergen. B Jeg liker meg i Bergen. ** * * * ******** *** *** **************** ****** ** ****************** *** ** * 1 A: Han liker godt kaker med krem. B: Han er glad i kaker med krem. 2 A: Det er lang vei til Oslo. B: Det er langt å reise til Oslo. 3 A: Han ble sjømann etter examen artium. B: Etter å ha tatt examen artium, dro han til sjøs. 4 A: Jeg giftet meg med henne. B: Det var henne jeg giftet meg med. 5 A: De ville heller bo alene. B: De ville heller bo for seg selv. 6 A: Det er tre måneder siden sist jeg så ham. B: Jeg har ikke sett ham på tre måneder. 7 A: Han lo rått. B: Han hadde en rå latter. 8 A: En venn av meg er lege. B: En av mine venner/vennene mine er lege. 9 A: Vi har stortingsvalg med fire års mellomrom. B: Vi har stortingsvalg hvert fjerde år. 10 A: Heretter gjør vi det på denne måten. B: Vi gjør det på denne måten fra nå av. 11 A: Sjefen bad Per sette seg. B: Sjefen sa til Per at han skulle sette seg. 12 A: Han er grei, bortsett fra at han kan være litt sur om morgenen. B: Han kan være litt morgengretten, men ellers er han grei.

14 13 A: Først spiste jeg litt frukt. Så drakk jeg en liter brus. B: Da jeg hadde spist litt frukt, drakk jeg en liter brus. 14 A: Museet stenger klokka B: Museet er åpent til til klokka A: Flyturen til London tar bare to timer. B: Det tar bare to timer å fly til London. 16 A: Alderen hadde satt sine spor. B: Tidens tann hadde satt sine spor. (vanskelig) 17 A: Det gule huset til familien Olsen brant ned i går. B: Familien Olsens gule hus brant ned i går. 18 A: En av oss kommer til å vinne. B: Enten vinner du, eller så vinner jeg. 19 A: Han sover dårlig om natten. B: Han har problemer med å få_sove om natten. 20 A: Man skriver mye om kronprinsparet i avisene. B: Det blir skrevet mye om kronprinsparet i avisene. 21 A: Han drikker litervis med vann hver dag. B: Hver dag drikker han mange liter vann. 22 A: Sykdommen kan ikke arves. B: Sykdommen er ikke arvelig. 23 A: Han blir hjemme i dag fordi han ikke er frisk. B: Han blir hjemme i dag, for han er ikke frisk. 24 A: Når man reiser sørover, blir det varmere og varmere. B: Jo lenger sør man kommer, jo varmere blir det. 25 A: Det er ingen andre nordmenn som er så kjent i utlandet som Ibsen. B: Ibsen er den mest kjente nordmannen i utlandet. 26 A: De har invitert ham til Oslo. B: Det er til Oslo de har invitert ham. 27 A: Hvem er statsminister i landet? spurte hun. B: Hun spurte hvem som er/var statsminister her i landet. 28 A: Hun smilte da hun kom mot meg. B: Hun kom smilende mot meg. 29 A: Vepsen stakk ham i armen. B: Han ble stukket i armen av en veps.

15 30 A: Vi slo av en prat på butikken. B: Vi snakket/pratet sammen på butikken. 31 A: Han kom straks. B: Han kom med en gang. 32 A: Alle var jublende glade fordi de hadde klart eksamen. B: Alle jublet av glede fordi de hadde klart eksamen. 33 A: Hun var våken helt til klokka B: Hun sovnet ikke før klokka A: Flyet lettet ikke da det skulle. B: Flyet tok ikke av da det skulle. 35 A: Jeg angrer på at jeg begynte å røyke. B: Jeg skulle aldri ha begynt å røyke. 36 A: Monarkiet må være i takt med tiden. B: Monarkiet må følge/henge med i samfunnsutviklingen. 37 A: Han sa: Jeg gjorde ingenting. B: Han sa at han ikke gjorde noe. 38 A: Jeg våknet på grunn av bråket fra bilene utenfor. B: På grunn av bilene utenfor ble jeg vekket. 39 A: Hvem har aldri vært her før? B: Hvem er det som aldri har vært her før? 40 A: Han deltok aktivt da de skulle rydde opp etter festen. B: Han deltok aktivt i ryddingen etter festen.

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120 Intensive Intermediate Norwegian, Level II Skriftlig eksamen (3 timer)

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr.

Del 1 Oppgave 1 20. Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr. KARTLEGGINGSVERKTØY FOR REGNING DEL 1 1 Del 1 Oppgave 1 20 Oppgave 1 Du har 1199 kroner. Du får en krone til. Hvor mange kroner har du da? Før: 1199 kr Etter: kr Oppgave 2 1 Du skal gå tur rundt et område

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt de har hatt det i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt de har hatt det i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner Taxfree-salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner fhi.no/ml/alkohologrusmidler/statistikk/taxfree-salg-av-alkohol-og-tobakk-ved-norske-lufthavner/ Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2015 I 2015

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

Uke: 17 Navn: Gruppe: G

Uke: 17 Navn: Gruppe: G Uke: 17 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Transport Vi øver på å skrive fritekster Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!», «Norsk pluss ungdom» Info: Tirsdag 26.04. skal vi på kino for å se filmen:

Detaljer

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012 ISBN: 978-82-7171-375-1 (pdf) SIRUS arbeider for tiden med et prosjekt

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012

MILES2SMILES. I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. MILES2SMILES RAPPORT 2012 MILES2SMILES RAPPORT 2012 I trygge omgivelser kan barna på Miles2Smiles-senteret i Kampala leke og lære mens foreldrene er på jobb. PROSJEKTNAVN: Miles2Smiles MÅLGRUPPE: Barn og mødre som jobber på markedene

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer

Oppgave 6 (4 poeng) La X være utbyttet til kasinoet ved en spilleomgang. a) Forklar at. b) Skriv av og fyll ut tabellen nedenfor.

Oppgave 6 (4 poeng) La X være utbyttet til kasinoet ved en spilleomgang. a) Forklar at. b) Skriv av og fyll ut tabellen nedenfor. Oppgave 6 (4 poeng) I et terningspill på et kasino kastes to terninger. Det koster i utgangspunktet ikke noe å delta i spillet. Dersom summen av antall øyne blir 2 eller 12, får spilleren 200 kroner. Blir

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning

NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning NTNU-forskere fikk Nobelprisen for sin hjerneforskning Vinner: - Det er en ekstrem glede! NOBELPRISVINNER: NTNU- forsker May-Britt Moser (t.h.) feiret sammen med døtrene Aylin og Isabell og dekan ved NTNU

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva skjer. Reportasje

Hva skjer. Reportasje Serena (t.v.) er til stede for nybakte mamma Sorani både under og etter graviditeten. 44 Sykepleien nr. 08 2014 Tryggere fødsel i klinikken Dhaka. I Bangladesh føder stadig flere mødre sine barn på barselsklinikker

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Prosent og eksponentiell vekst

Prosent og eksponentiell vekst 30 2 Prosent og eksponentiell vekst MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre suksessive renteberegninger og regne praktiske oppgaver med eksponentiell vekst 2.1 Prosentfaktorer Når vi skal regne

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 1 Hvis 64 % av elevene på en skole får gjennomsnittskarakteren 4 på avgangsvitnemålet, og det totalt er 200 elever på skolen, hvor mange elever får da

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn.

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn. Årsrapport 2011 2011 Året 2011 ble nok et godt år for My African Aid Organisation. Vi startet året med et håp om å kunne utvide vårt arbeide i Sierra Leone. Det skulle vise seg at vi fikk gjennomført.

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen.

lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de spiste i Jernalderen. Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 8 I butikken Dette kapittelet handler om å kjøpe mat i butikken. En del vanlig matvarer introduseres. Det å handle mat

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn

Du er sikret en minste årlig uføretrygd hvis dette gir deg en høyere utbetaling enn 1 En oversikt laget av ULO, kommentarer i forhold til bostøtte, fattigdom, inntekt, utgifter, blant de som har minste utbetaling i uføretrygd og alderspensjon. Fra NAV: Uføretrygd: Du er sikret en minsteytelse

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves)

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Beskrivelse av Gold Standard prosjekt: Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Introduksjon Prosjektet i Mali innebærer at befolkningen tilbys lokalt produserte mer effektive og

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer