ØVINGSOPPGAVER SOMMERKURSET 2012 (SVARFORSLAG)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØVINGSOPPGAVER SOMMERKURSET 2012 (SVARFORSLAG)"

Transkript

1 ØVINGSOPPGAVER SOMMERKURSET 2012 (SVARFORSLAG) 1 Leseforståelse I denne oppgaven skal du lese teksten og svare på 16 spørsmål som står etter teksten. Sett ring rundt det rette alternativet under hver av de 16 oppgavene. Også de fattige kan få lån (Aftenposten 13 jan. 2004) Mange i den tredje verden er blitt løftet ut av fattigdommen gjennom lån til ny virksomhet ofte ikke mer enn 50 dollar. Totalt uinteressant for våre vanlige banker, men brukt riktig er det vi kaller mikrofinans en svært god hjelp til selvhjelp, skriver Jannik Lindbæk. Med sin brede erfaring fra finans og næringsliv var han engasjert i finansbistand til utviklingsland særlig som leder for Verdensbankens investeringsbank. Nå er han styreleder i utviklingsprogrammet Plan Norge. For de fleste fattige mennesker i utviklingsland står banken dem like fjernt som et femstjernes luksushotell med paraplydrinker og svømmebasseng. Årsaken er åpenbar: Fattige er fullstendig uinteressante for formelle finansinstitusjoner fordi de ikke kan stille sikkerhet for eventuelle lån, og i tillegg er det svært lite de har mulighet til å spare. For å gi også denne gruppen mennesker mulighet til å få lån, ble såkalt mikrofinans etablert med Grameen Bank i Bangladesh i Banken har blitt en hovedmodell for denne typen finansinstitusjoner og har i dag over to millioner låntakere. Svært mange mennesker har arbeidet seg ut av den ytterste nød og fattigdom takket være Grameen Bank. Mikrofinans etter Grameen Bank-modellen er basert på at låntakerne går sammen i grupper: Ingen medlemmer av gruppen får nye lån før alle har betalt tilbake lånene sine. På denne måten skapes det et sterkt sosialt press for at hver enkelt møter sine forpliktelser. Det oppmuntres også til sparing for å hjelpe familien til å etablere et sikkerhetsnett som kan skjerme og hjelpe gjennom kriser. Gruppemedlemmene møtes jevnlig for å ta opp og tilbakebetale lån. De små lånene ofte rundt 50 dollar gjør at medlemmene kan investere i varer som kan bringes til markedet og selges med fortjeneste. Lånet betales tilbake og nye lån kan opptas for samme formål. Lån kan også opptas for investeringer i foretak og andre aktiviteter. Lånene tilbakebetales med renter over kortere eller lengre perioder. En del mikrofinansordninger har fått kritikk fordi rentene er høye også høyere enn i landets øvrige bankvesen. Årsaken til det er at det koster mer å administrere mange bitte små lån enn få og store. Prosjektene skal også være selvdrevne, det vil si at når institusjonen har kommet i gang, skal det ikke lenger være nødvendig med kapitalinnskudd fra for eksempel bistandsorganisasjoner. Allerede i 1994 startet bistandsorganisasjonen Plan et låneprogram for fattige med fokus på sosiale og økonomiske virkninger, spesielt for kvinner og barn. Programmet ble startet opp i Bolivia, Guatemala, Kenya, Mali, Nepal og Filippinene. Blant hovedelementene var utvikling av finansielle tjenester for kvinner spesielt og å kombinere disse tjenestene med utdannelse. Tiltak rettet mot kvinner er en effektiv måte å nå barn på, ettersom båndet mellom mor og barn er spesielt sterkt. Allerede i 1993 kom World Development Report med følgende kobling mellom kvinners inntekt og barns helse: I Jamaica har husholdninger ledet av kvinner mer næringsrik mat og bruker mer på barns velferd enn husholdninger ledet av menn. Når kvinner har kontroll over husholdningsinntekten i Elfenbenskysten, viste det seg at utgifter til alkohol og tobakk sank betraktelig.

2 I Guatemala tar det 15 ganger lengre tid å oppnå bedring i barns ernæring når faren står for inntektene enn når moren gjør det. Andre studier og prosjektevalueringer fra India, St. Lucia, Ghana, Kenya, Botswana og Sri Lanka viser at kvinners inntekt konsekvent brukes til overlevelse og ernæring i større grad enn menns inntekt. En evaluering av Grameen Banks samarbeidsbefolkning viser at barn drar nytte av at kvinners økonomiske stilling bedres. I en komparativ analyse av barns helse og ernæringsstatus viste det seg at barn av kvinner som er medlemmer av banken var høyere, veide mer og var sunnere enn gjennomsnittsbarn i Bangladesh. De fikk også mer utdannelse. Studien fant også at alle jentene av Grameen-familier gikk på skole sammenliknet med 60 prosent av jentene i kontrollgruppen, mens 81 prosent av guttene fikk skolegang mot 54 prosent i kontrollgruppen. Mer oppsiktsvekkende var det at deltakelse i mikrofinansprogrammer kan ha innvirkning på familieplanlegging. En studie viste for eksempel at deltakelse i mikrofinansprogrammene hadde en positiv effekt på bruk av prevensjon. I forskningsmiljøer er det følgelig et akseptert syn at når inntektene til fattige kvinner øker, har det positive ringvirkninger for hele familien. Først og fremst blir det kjøpt mer mat til familien. Bedre kosthold og ernæring gir bedre helse. Bedre helse resulterer i større motstandskraft mot sykdom, mer energi, større kapasitet for arbeid og læring, noe som igjen resulterer i høyere produktivitet. Etter at familiens ernærings og helsetilstand har bedret seg, viser det seg at barns utdannelse er neste investering, fulgt av forbedringer av boforhold. Fattige mennesker, og især kvinner, møter mange hindringer for å få tilgang til finansielle tjenester. Sosial utestengning, lav selvtillit, begrenset erfaring innen foretaksvirksomhet og store helse- og ernæringsproblemer hindrer kvinnene i å ha en stabil inntekt. Derfor har Plan, i tillegg til å legge til rette for kreditt og lån, også fokusert på aktiviteter som øker kunnskaper og ferdigheter. Gruppemøtene starter da med en faglig del, med for eksempel opplæring i barns og kvinners rettigheter, ernæring, utdannelse, familieplanlegging, HIV/AIDS-problematikken, oppstart av småbedrifter og så videre. Det kan være vanskelig å fastslå hvilke direkte ringvirkninger mikrofinansprogrammene har på lokalbefolkningen. Den mest logiske indikatoren er økte personlige inntekter. Det har imidlertid vist seg at det er vanskelig å måle virkningen gjennom bare å se på inntekt, fordi penger ofte flyttes mellom ulike inntektskilder og mellom ulike foretak og bankkontoer. Deltakerne er også ofte tilbakeholdne med informasjon om personlige temaer. Faktorer som tilbakebetalingsprosent, antall etablerte landsbybanker, antall og størrelse på lån og sparing er imidlertid lettere å måle, og viser klare positive virkninger. Siden oppstarten i 1994 har Plan gitt mennesker verden rundt tilgang til låne- og sparemuligheter. 88 prosent er kvinner. Gjennomsnittlig lånesum er 1100 kroner. Totalt er det blitt spart 15 millioner kroner. Tilbakebetaling av lån har vært nesten 100 prosent. I et prosjekt i Togo har man også gått litt dypere, og der viser foreløpige tall at deltakerne i et prosjekt fordoblet sin disponible inntekt på ett år. Mikrofinans er åpenbart et godt virkemiddel både mot fattigdom og for å belønne det personlige initiativ. At så mange har hatt et så godt utbytte av å få tildelt så små lån, viser hvilket potensial ordningen har. Og ikke minst går det frem av statistikken hvilke ressurser fattige mennesker over hele verden besitter bare de kan få mulighet til å ta evnene i bruk.

3 Oppgaver til teksten: Eksempel: Jannik Lindbæk er a) leder for Verdensbankens investeringsbank. b) styreleder for Plan Norge. c) leder for Norges finansbistand til utviklingsland. 1 Fattige er uinteressante for bankene fordi a) de ikke ønsker å ta opp lån. b) bankene ikke tror at de kan betale tilbake et lån. c) fordi de er arbeidsløse. 2 Grameen Bank a) er den eneste banken som gir lån til denne gruppen mennesker. b) er en av flere banker som gir lån til denne gruppen mennesker. c) var den siste av denne typen finansinstitusjoner som begynte å gi lån til fattige. 3 Det skapes et sterkt sosialt press ved at a) hver enkelt lånetaker er personlig ansvarlig for sitt eget lån. b) nye lån bare fås når alle medlemmene av en lånegruppe har betalt inn lånet sitt. c) lånetakerne stadig blir nødt til å ta opp nye lån. 4 Lånene setter fattige i stand til å investere i varer som a) de kan selge. b de trenger i hjemmet. c de kan bruke til ulike aktiviteter. 5 Rentene innen en del mikrofinansordninger er høye fordi a) lånene her høy risiko. b) erfaringene har vist at svært få betaler tilbake lånene sine. c) lånene er dyre å administrere. 6 At prosjektene skal være selvdrevet betyr at a) de bare skal drives med midler fra bistandsorganisasjoner. b) låntakerne skal drive prosjektene uten annen økonomisk hjelp. c) de ikke skal få mer økonomisk hjelp fra bistandsorganisasjonen enn strengt nødvendig. 7 Når kvinner tjener penger, påvirker dette barnas situasjon i større grad enn når menn tjener penger fordi a) menn betaler mer i skatt enn kvinner. b) menn bruker inntekten annerledes enn kvinner. c) menn er mer opptatt av konene sine enn av barna sine.

4 8 Evalueringen av Grameen Banks prosjekter viste at a) barns helse ble påvirket positivt. b) kvinners helse ble påvirket positivt. c) de gamles helse ble påvirket positivt. 9 I Grameen-familiene a) går en større prosentdel jenter enn gutter på skole. b) går en større prosentdel gutter enn jenter på skole. c) går alle barna på skole. 10 I Grameen-familiene a) får man flere barn enn i andre familier. b) har man ikke tid til å tenke på familieplanlegging c) kontrollerer man antall barn i større grad enn i andre familier 11 Kvinners inntekt brukes i første omgang til a) skolegang for barna. b) medisin. c) sunn mat. 12 I tillegg til finansiell hjelp har Plans prosjekter fokusert på aktiviteter som a) skal bedre helsen. b) skal bedre allmennkunnskapen. c) skal bedre forståelsen av det politiske systemet. 13 Å måle virkningene av mikrofinansprogrammene er vanskelig fordi a) omsetningen er skattefri. b) lånetakerne ikke har lov til å fortelle om inntektene sine. c) lånetakerne ikke gir fra seg relevante opplysninger. 14 Selv om det er vanskelig å måle mikrofinansordningenes virkninger, kan man få informasjon blant annet fra a) mikrofinansordningenes statistikker. b) lånetakerne. c) bistandsarbeiderne. 15 Det gode potensialet til mikrofinansordningene viser seg ved at a) det har blitt færre husløse b) mange har fått bedre økonomi c) vi har fått en mer rettferdig fordeling av goder over hele verden. 16 Forfatteren av denne artikkelen a) mener at mikrofinans er en gammeldags ordning. b) er svært kritisk til mikrofinansordningen. c) positiv til mikrofinansordningen.

5 2 Leseforståelse LES GJENNOM HELE TEKSTEN FØR DU BEGYNNER Å KRYSSE AV! Vinmonopolets historie - fra handelsavtaler til alkohollovgivning På 1800-tallet var alkoholproblemene omfattende i Norge. Lovgivningen var liberal og tekniske fremskritt på produksjonssektoren bidro til et økende brennevinsforbruk. Det toppet seg omkring årene. Man har anslått at hver voksen innbygger i gjennomsnitt drakk ca. 13 liter ren alkohol i form av brennevin i disse årene. Det økende misbruket førte med seg en voksende opinion mot brennevinet. En del av strategien i kampen mot alkoholproblemene var opprettelsen av såkalte samlag. I 1871 ble det aller første samlaget etablert. Samlaget var et kommunalt kontrollert utsalg for brennevin, som hadde til hensikt å eliminere de privatøkonomiske interessene i brennevinssalget. Overskuddet skulle gå til allmennyttig arbeid. I 1919 ble det arrangert en landsomfattende folkeavstemning om totalforbud mot omsetning av brennevin og hetvin. 61,6 prosent stemte ja til forbudet, men det ble av handelspolitiske årsaker ikke lovfestet før i Vinlandene var ikke spesielt begeistret for forbudet, og med tanke på den norske eksporten av blant annet klippfisk til disse landene ble innvendingene tatt svært alvorlig. Den økonomiske krisen fra 1920 gjorde det enda mer prekært å få til gode handelsavtaler med vinlandene, og Frankrike ville bare gå med på en avtale som sikret at nordmenn kunne kjøpe hvilken som helst svakvin, og så mye de ønsket. Et sentralisert Vinmonopol ville forhindre den lokale vilkårligheten som rådde i Norge, ble det hevdet. Dette bidro sterkt til at Vinmonopolet ble etablert som et privat aksjeselskap under statlig kontroll 30. november Vinmonopolets eneretter omfattet både import og salg. Formålet var å sikre salg av vin over hele landet, men samtidig ivareta de sosiale hensyn forbundet med omsetning av alkohol. Opphevingen av forbudet mot salg av sterkvin (1923) og brennevin (1926) førte til at også omsetningen av disse produktene ble lagt til Vinmonopolet. Gjennom en rettssak i 1930 ble det blant annet avdekket store mangler ved Vinmonopolets innkjøpsrutiner, og ordningen ble gjennomgått på nytt. Innkjøpsprosedyrene ble åpnet for innsyn og formalisert, slik at enkeltpersoner fikk mindre makt og innflytelse. Vinmonopolet ble knyttet nærmere staten, men var fortsatt et aksjeselskap. Selskapet ble underlagt en egen lov av 19. juni 1931 (Vinmonopol-loven). Gradvis ble private eierinteresser kjøpt ut, og siden 1939 har Vinmonopolet vært heleid av staten. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, ble vinmonopolordningen igjen satt under press. EFTAs overvåkingsorgan ESA fastslo at Vinmonopolets import- og engrosmonopol var i strid med EØS-avtalen. Resultatet var at disse delene av monopolordningen ble opphevet 1. januar Samtidig ble Vinmonopolet delt, og det statlige aksjeselskapet Arcus ble stiftet. Arcus AS overtok all import- og grossistvirksomhet samt eneretten til brennevinsproduksjon og tapping på flasker. Vinmonopolet sto igjen som et rendyrket detaljsalgsmonopol. I 1997 ble det klart slått fast at vinmonopolordningen slik den fremstår i dag, er forenlig med EØS-avtalen.

6 SPØRSMÅL TIL TEKSTEN Nedenfor finner du påstander knyttet til innhold og vokabular i teksten Vinmonopolets historie. Sett kryss for om du mener påstanden er rett eller gal ut fra teksten. VINMONOPOLETS HISTORIE RETT GALT 1 For 200 år siden var det vanskelig å få tak i alkohol i Norge. 2 I det 19. århundre var alkoholisme et stort problem i X Norge. 3 Nye produksjonsmetoder gjorde sitt til å øke konsumet X av brennevin. 4 Rundt 1920 var et flertall av befolkningen mot salg av X brennevin. 5 Vinproduserende land hadde stor forståelse for alkoholforbudet i Norge. 6 Norsk klippfiskeksport ble nøye vurdert i forbindelse X med forbudet mot salg av sprit og hetvin. 7 Frankrike støttet opprettelsen av vinmonopolet. X 8 På slutten av 1920-årene kunne vanlige butikker selge hetvin og brennevin. 9 Før 1939 var Vinmonopolet delvis privateid. X X X X 10 Dagens Vinmonopol er i strid med EØS-avtalen. X Ord og uttrykk 11 Verbet som hører sammen med substantivet et innsyn, er å innse. 12 Et annet uttrykk for gradvis er litt etter litt. X X 13 Forenlig betyr for rent. X

7 3 Lukeprøve Skriv ett (1) ord i hver luke slik at teksten får en logisk sammenheng. Hurtigruta En reise med hurtigruta langs den norske kysten kan være en interessant opplevelse/erfaring. Det er mye mer enn bare en vanlig båtreise. Turen tar elleve dager og ti netter fra Bergen i sør til Kirkenes i nordøst like ved den russiske grensen/grensa. Strekningen er på over 2500 sjømil, og hurtigruta/skipene/båtene anløper 35 havner. Hurtigruta går i all slags vær, i regn eller snø, sommer og vinter, gjennom åpne havstrekninger og smale sund. Den passerer Vestkapp og Nordkapp, høye/mange fjell, øyer og skjær. Den første hurtigruta var dampbåten Vesteraalen som gikk fra Trondheim til Hammerfest i Med den ble kommunikasjonene mye bedre. Brev som tidligere hadde brukt/tatt tre uker på denne strekningen om sommeren og fem måneder om vinteren, kunne nå komme fram i løpet av noen få dager med hurtigruta. Senere ble strekningen/ruten utvidet nordover og sørover og anløpsstedene ble flere. I 1898 kom Bergen med og ble det sørligste stedet for reisen. Hurtigruta var lenge den eneste forbindelsen som mange små steder/byer/plasser ved kysten hadde med verden utenfor; den kom med post og varer, men også med gjester fra andre land. Hver dag/gang kom noe nytt og samtidig noe kjent. Men tidene forandret seg, og etter hvert som landet/norge/kysten/vi/man_ fikk broer, tunneler og flyplasser, mistet den /hurtigruta mye av sin betydning. Nå er det mest turister fra inn- og utland som reiser. Det er mange slags passasjerer om bord. Det kan være japanske amatørfotografer, _tyske/franske/svenske/ osv. pensjonister eller unge amerikanere som vil oppleve/se midnattssola og Nordkapp, eller det kan være norske studenter som reiser hjem i ferien(e)/helgen(e). På sin reise langs kysten stopper/stanser/anløper hurtigruta mange steder. Noen steder, særlig i byene, blir den gjerne liggende i mange/flere/noen timer, og det

8 er mulig for passasjerene å ta seg en tur på land for å se seg om. Men det viktigste er likevel livet om bord. Et viktig symbol om bord på hurtigruta er postkassa som henger på veggen ved resepsjonen, og som tømmes med jevne mellomrom. På den måten kan ingen glemme at hurtigruta i mange/flere år hadde ansvar for at posten kom fram.

9 4 Lukeprøve Skriv ord i hver luke slik at teksten får en logisk sammenheng. NOBELS FREDSPRIS Hvert år blir Nobels fredspris delt ut i Oslo. Folk som får prisen, har arbeidet lenge for fred i verden og mot tortur, sult og fattigdom. Prisen_ består av en pengesum, en gullmedalje og et diplom. Det var svensken Alfred Nobel som ville at en liten gruppe nordmenn skulle avgjøre hvem som skulle få fredsprisen. Det er Nobelkomiteens medlemmer som avgjør hvem som skal få prisen. Da Nobel var åtte år gammel, flyttet familien til Russland der faren hans arbeidet med å produsere landminer og sjøminer. Den unge Alfred Nobel ble så interessert i arbeidet faren holdt på med, at han valgte å studere kjemi. Etter studiene begynte han å arbeide i farens fabrikk i Sverige. Etter en stund oppfant han dynamitten som raskt ble tatt i bruk ved bergverk og veianlegg over hele verden, men også de militære brukte dynamitten til å lage våpen. Etter hvert fikk Alfred Nobel fabrikker i flere land, og han ble en av verdens rikeste menn. Før han døde, bestemte han at rentene av formuen hans skulle gis ut som Nobelpriser. Svenskene skulle dele ut prisene i fysikk, kjemi, litteratur og medisin, Norge fikk ansvaret for fredsprisen. Det at Norge og Sverige var i union 1814 til 1905, kan ha vært grunnen/årsaken til at Norge fikk æren av å dele ut en pris.

10 Mange _forskjellige/viktige_organisasjoner og personer, har fått fredsprisen. Den ble delt ut for første gang i Da ble den gitt til sveitseren Jean Henri Dunant og franskmannen Frederic Passay. I 2003 gikk prisen til Shirin Ebadin fra Iran for hennes innsats for bl.a. kvinners rettigheter i hjemlandet. Kilde: I Libæk, Ø Stenersen Norges historie. Tilrettelagt for elever med fremmedspråklig bakgrunn. (Endret versjon).

11 5 Lukeprøve Skriv ett ord i hver luke slik at teksten får en logisk sammenheng NORGE I ETTERKRIGSTIDA BEFOLKNINGSUTVIKLING I perioden 1945 til 1983 økte folkemengden i Norge fra ca. tre til fire millioner mennesker. Dette/Det/Økningen var i første rekke et resultat av lavere dødelighet. Flere barn levde opp, og folk ble eldre. Dette hang sammen med at levekårene ble radikalt forbedret. Fremgangen innenfor medisin og helsevesen gjorde også sitt til at levealderen steg. I 1983 var den gjennomsnittlige levealderen i Norge blant de høyeste i verden. For kvinner lå den på vel 78 år, og for menn på om lag 72. Like etter krigen var det fremdeles infeksjonssykdommene som var de største truslene mot liv og helse. De viktigste endringene kom i 1950-årene. Radikale forbedringer med hygiene, boligstandard, vannforsyning, næringsmiddelkontroll og matoppbevaring medførte at helsesituasjonen ble mye bedre. Difteri- og poliovaksine og penicillin var med på å skape en medisinsk revolusjon. Da infeksjonssykdommene ble drevet tilbake, var det hjerte- og karsykdommer, kreft og ulykker som forårsaket de fleste dødsfallene. Denne utviklingen hadde nær sammenheng med folks levevis og livsmiljø.

12 Men til tross for at folketallet økte, gikk antallet fødsler ned. I 1946 ble det født vel barn, det høyeste tallet som noen gang har forekommet i Norge. I 1982 lå fødselstallet på ca KVINNER I ARBEID Det dramatiske fallet i fødselshyppigheten fra midten av årene må sees i sammenheng med at kvinnene nå lettere kunne regulere barnetallet selv. Samtidig fikk kvinnene bedre muligheter til å utfolde seg på andre områder enn i hjemmet. Et nytt trekk i etterkrigstida var at stadig flere gifte kvinner søkte ut i arbeidslivet. Det ble også vanligere for gifte kvinner å forbli yrkesaktive etter at de fikk barn. Den sterke økningen i kvinnenes yrkesdeltakelse fra 1960 kom også av at næringslivet manglet arbeidskraft. Kvinnelønnen nærmer seg mennenes, og nye skatteregler gjorde det svært/veldig innbringende å ta lønnet arbeid. Etter hvert som kvinnene skaffet seg bedre utdanning, ble de også sterkere i konkurransen om jobbene.

13 6 Grammatikk, ord og uttrykk Setningene nedenfor hører sammen to og to. I setning B mangler ett eller flere ord. Skriv inn det ordet eller de ordene som mangler, slik at setning B får omtrent samme betydning som setning A. Eksempel A Jeg trives i Bergen. B Jeg liker meg i Bergen. ** * * * ******** *** *** **************** ****** ** ****************** *** ** * 1 A: Han liker godt kaker med krem. B: Han er glad i kaker med krem. 2 A: Det er lang vei til Oslo. B: Det er langt å reise til Oslo. 3 A: Han ble sjømann etter examen artium. B: Etter å ha tatt examen artium, dro han til sjøs. 4 A: Jeg giftet meg med henne. B: Det var henne jeg giftet meg med. 5 A: De ville heller bo alene. B: De ville heller bo for seg selv. 6 A: Det er tre måneder siden sist jeg så ham. B: Jeg har ikke sett ham på tre måneder. 7 A: Han lo rått. B: Han hadde en rå latter. 8 A: En venn av meg er lege. B: En av mine venner/vennene mine er lege. 9 A: Vi har stortingsvalg med fire års mellomrom. B: Vi har stortingsvalg hvert fjerde år. 10 A: Heretter gjør vi det på denne måten. B: Vi gjør det på denne måten fra nå av. 11 A: Sjefen bad Per sette seg. B: Sjefen sa til Per at han skulle sette seg. 12 A: Han er grei, bortsett fra at han kan være litt sur om morgenen. B: Han kan være litt morgengretten, men ellers er han grei.

14 13 A: Først spiste jeg litt frukt. Så drakk jeg en liter brus. B: Da jeg hadde spist litt frukt, drakk jeg en liter brus. 14 A: Museet stenger klokka B: Museet er åpent til til klokka A: Flyturen til London tar bare to timer. B: Det tar bare to timer å fly til London. 16 A: Alderen hadde satt sine spor. B: Tidens tann hadde satt sine spor. (vanskelig) 17 A: Det gule huset til familien Olsen brant ned i går. B: Familien Olsens gule hus brant ned i går. 18 A: En av oss kommer til å vinne. B: Enten vinner du, eller så vinner jeg. 19 A: Han sover dårlig om natten. B: Han har problemer med å få_sove om natten. 20 A: Man skriver mye om kronprinsparet i avisene. B: Det blir skrevet mye om kronprinsparet i avisene. 21 A: Han drikker litervis med vann hver dag. B: Hver dag drikker han mange liter vann. 22 A: Sykdommen kan ikke arves. B: Sykdommen er ikke arvelig. 23 A: Han blir hjemme i dag fordi han ikke er frisk. B: Han blir hjemme i dag, for han er ikke frisk. 24 A: Når man reiser sørover, blir det varmere og varmere. B: Jo lenger sør man kommer, jo varmere blir det. 25 A: Det er ingen andre nordmenn som er så kjent i utlandet som Ibsen. B: Ibsen er den mest kjente nordmannen i utlandet. 26 A: De har invitert ham til Oslo. B: Det er til Oslo de har invitert ham. 27 A: Hvem er statsminister i landet? spurte hun. B: Hun spurte hvem som er/var statsminister her i landet. 28 A: Hun smilte da hun kom mot meg. B: Hun kom smilende mot meg. 29 A: Vepsen stakk ham i armen. B: Han ble stukket i armen av en veps.

15 30 A: Vi slo av en prat på butikken. B: Vi snakket/pratet sammen på butikken. 31 A: Han kom straks. B: Han kom med en gang. 32 A: Alle var jublende glade fordi de hadde klart eksamen. B: Alle jublet av glede fordi de hadde klart eksamen. 33 A: Hun var våken helt til klokka B: Hun sovnet ikke før klokka A: Flyet lettet ikke da det skulle. B: Flyet tok ikke av da det skulle. 35 A: Jeg angrer på at jeg begynte å røyke. B: Jeg skulle aldri ha begynt å røyke. 36 A: Monarkiet må være i takt med tiden. B: Monarkiet må følge/henge med i samfunnsutviklingen. 37 A: Han sa: Jeg gjorde ingenting. B: Han sa at han ikke gjorde noe. 38 A: Jeg våknet på grunn av bråket fra bilene utenfor. B: På grunn av bilene utenfor ble jeg vekket. 39 A: Hvem har aldri vært her før? B: Hvem er det som aldri har vært her før? 40 A: Han deltok aktivt da de skulle rydde opp etter festen. B: Han deltok aktivt i ryddingen etter festen.

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus

Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus HOVEDSAKEN Tekst: Teresa Grøtan Research: Taslima Miji Foto: Ben Owen-Browne Gjelda etter Yunus Vant fredsprisen: Muhammad Yunus. Muhammad Yunus, fredsprisvinner og grunnlegger av Grameen Bank, hylles

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR. -nytt NYTT FRA GAMBIA Nr 3-2008 FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka Det er ikke tanken som teller

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE

Vi kan ikke. stoppe. tørke. Vi kan. stoppe. katastrofer. 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 3 5: Grønnsakshage hjelper landsby i Niger gjennom tørke 6 7: Ny utviklingsminister fikk huskelapp av CARE 10 12: Mor i Mali fikk hjelp av spare- og lånegruppen da barnet ble sykt n r. 2 2 0 1 2 t e m

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi

Nøkler til suksess. Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger. Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 6 7: Fellesskap mot fattigdom i Burundi Side 8 9: Kvinner skaffet bedre helsetjenester i Niger Side 10 11: Safa (20) forteller om dramatisk flukt fra Syria nr. 2 2014 tema: sparing hjelp til kvinner

Detaljer

Pengevirke 1 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R M A J

Pengevirke 1 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R M A J Pengevirke 1 2 0 0 7 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R M A J ISSN 1399-7734 Tema: Mikrofinans P E N G E V I R K E 3 2 0 0 6 1 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 PENGEVIRKE 1-2007 udgives

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003

Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003 Nr. 2 Utgitt av Vennskapsforeningen Norge - Madagaskar Fihavanana sy Fikambanan i Norvezy sy Madagasikara Desember 2003 REDAKTØR KJÆRE MADAGASKARVENNER! Velkommen til et nytt nummer av medlemsbladet til

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer