Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten"

Transkript

1 ICD-DA-3 Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten Utvalg og videreutvikling av kategorier fra ICD-10 World Health Organization

2 Internasjonal_ ICD-DA-3 Klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer for tannhelsetjenesten Utvalg og videreutvikling av kategorier fra ICD-10 Tredje utgave Innhold Norsk forord til ICD-DA Forord til tredje utgave av ICD-DA... 3 Innledning... 4 Systematisk del Vedlegg 1: Histologisk klassifikasjon av odontogene svulster Vedlegg 2: Histologisk klassifikasjon av spyttkjertelsvulster

3 Forord til norsk utgave av ICD-DA-3 Sosial- og helsedirektoratet utgir med dette en norsk versjon av den tredje utgave av Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology. Etter at den tiende revisjonen av International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) ble utgitt av WHO i , er det for visse fagområder utviklet mer detaljerte spesialutgaver som WHO kaller deriverte klassifikasjoner. Disse bygger på ICD-10, men inneholder i hovedsak fordypningskoder på femtegnsnivå. Fordypningskodene brukes for å kunne registrere mer detaljerte diagnostiske data for disse fagområdene enn moderutgaven tillater. I Norge er det hittil utgitt oversatte spesialutgaver for to fagområder: ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (1999) for bruk i psykisk helsevern og Kodebok for BUP (1999) for bruk i barne- og ungdomspsykiatrien. En revisjon av sistnevnte med tittelen Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge er tatt i bruk fra 1. januar Spesialutgaven for odontologi og stomatologi er tredje utgave (ICD-DA-3) av ICD-DA. Denne ble utgitt som en derivert klassifikasjon til ICD-8 i 1999, revidert overensstemmende med ICD-9 i 1978 og med ICD-10 i Ingen av disse har vært oversatt til norsk. Etter ønske fra Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo besluttet Sosial- og helsedirektoratet i 2006 at ICD-DA-3 skulle oversettes til norsk. Oppdraget ble gitt til KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) og er utført med Anders og Astri Ragne (Odontologisk fakultet, UiO) som oversettere, Gjertrud W. Kamstrup, KITH som prosjektleder og Glen Thorsen, KITH som ansvarlig for norsk tilrettelegging. Til støtte i oversettelse og tilrettelegging ble det oppnevnt en referansegruppe bestående av Kari Birkeland og Ivar Espelid (Odontologisk fakultet, UiO). I tillegg har Hanna Strømme Koppang (Odontologisk fakultet, UiO) gjennomgått oversettelsen av vedlegg 1 og 2, som er lister over svulster i munnhule og spyttkjertler. Ved tilretteleggingen for norske forhold ble det gjort en viss omarbeiding av innledningskapittelets omtale av ICD-10, hvor originalen inneholder noen feil. Det er ikke gjort endringer i systematisk del av klassifikasjonen, med unntak av kapittel XX (Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall). Dette er harmonisert med den forenklede norske utgave av samme kapittel i ICD-10. Her ble det dessuten lagt til to kategorier: X8n Voldsskade, overfall og Y1n Uklart om skade er påført med hensikt, fordi originalen bare hadde med selvpåført skade. Terminologien i den norske utgaven av ICD-DA-3 er harmonisert med norsk utgave av ICD-10, 2007-årgangen. Dog viste det seg under oversettelsesarbeidet at noen termer for odontologiske diagnosekategorier var feilaktig eller misvisende oversatt i ICD-10. Disse termene er korrigert i 2008-årgangen av ICD-10. ICD-DA-3 antas i hovedsak å få anvendelse i spesialisttannhelsetjenesten, særlig ved de odontologiske fakulteter. Det foreligger ikke noe pålegg om registrering og sentral rapportering og av denne grunn utgis klassifikasjonen foreløpig kun elektronisk i pdffilformat. Det kan lastes ned fra Helsedirektoratet, november 2008 Bjørn Inge Larsen direktør 1

4 Forord til tredje utgave av ICD-DA På initiativ av International Dental Federation sammenkalte Verdens Helseorganisasjon (WHO) i 1964 et rådgivende møte for å ta stilling til klassifikasjon av sykdommer i munnhulen i forhold til den nær forestående åttende revisjonen (1965) av International Classification of Diseases (ICD). Det ble besluttet å utarbeide en håndbok og veileder for å underlette anvendelsen av av ICD i odontologi og stomatologi. Et utkast til tekst ble utarbeidet, testet i fire land, revidert og utgitt for allmenn bruk. Den første versjonen av Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA) ble utgitt på engelsk i 1969 og på spansk i Den første WHO-utgaven utkom på engelsk i Publiseringen av den niende revisjonen av ICD som kom i bruk i medlemsstatene i 1978, ga opphav til den andre utgaven av ICD-DA. 3 Herværende tredje utgave er blitt laget som et ledsagerbind til ICD-10, den tiende revisjonen av ICD. WHO anerkjenner med takknemlighet innsatsen fra mange nasjonale institutter og individuelle spesialister som har bidratt til utarbeidelsen og revisjonen av ICD-DA. Spesiell anerkjennelse går til I.R.H. Kramer, professor emeritus i oral patologi, University of London, England og professor J.J. Pindborg, Tannlegehøyskolen, Københavns Universitet, Danmark, som har påtatt seg det største ansvaret for alle tre utgaver av ICD-DA. 1 Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA). Copenhagen, Dental Department, University Hospital, 1969) Clasificación internacional de enfermedades, aplicada a odontologia y estomatologia. Washington, DC, Pan American Health Organization, 1970 (PAHO Scientificv Publication No. 206.) 2 Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA), Copenhagen, Dental Department, University Hospital, 1973) 3 Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology (ICD-DA)2nd ed. Copenhagen, Dental Department, University Hospital, 1978) 3

5 Innledning Når en betydelig mengde data må registreres er et sammenhengende system for klassifisering og koding vesentlig, spesielt når elektroniske eller mekaniske hjelpemidler skal brukes til fremhenting eller analyse av data. Denne klassifikasjonen er ment som et praktisk og anvendelig hjelpemiddel for klassifikasjon og koding av av data for alle som arbeider med tannhelse og munnhulens sykdommer. Den er en derivert WHO-klassifikasjon, direkte avledet av Internasjonal klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer, tiende revisjon (ICD-10) og gjelder alle sykdommer og tilstander som forekommmer i, har manifestasjoner i eller har tilknytning til munnhulen og tilstøtende strukturer, For ICD-DAs formål er relevante deler av ICD-10-klassifikasjonen ytterligere underinndelt og utvidet. Men data fra ICD-DA kan tilbakeføres til ICD-10-kategorier ved enkel aggregering. Det anbefales likevel å ha ICD-10 tilgjengelig som referanse. Bruk av ICD-10 alene er uhensiktsmessig av følgende årsaker: Kategorier for sykdommer og tilstander av interesse for tannhelsepersonell er utilstrekkelig underinndelt Relevante sykdommer og tilstander er fordelt utover hele det store bindet som gjør bruk innenfor tannhelsetjenesten både upraktisk og tidskrevende De hovedsakelige mål for ICD-DA er således: Å fokusere tannhelsepersonellets oppmerksomhet på detaljerte diagnosekategorier for hver pasient, ved å bruke en omfattende og konsistent klassifikasjon av orale sykdommer og oral manifestasjoner av andre sykdommer Å tilby et standardisert registreringssystem for alle orale sykdommer og tilstander Ved hjelp av registreringssystemet muliggjøre innsamling av data som tillater at prevalens av orale sykdommer og tilstander kan sammenlignes på internasjonalt nivå. I tilegg til å underlette internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling håpes det at ICD- DA systemet skal bidra vesentlig til innsamling av epidemiologiske data om sjeldnere orale sykdommer, som oversiktsundersøkelser av ICD-10-data ikke egner seg til. ICD-DA er av verdi for et bredt utvalg av brukere, fra regjeringer som samler grunnlagsdata til individuelle forskere og praktikere, og forelesere som trenger en egnet metode for å indeksere journaler og undervisningsmateriale. Den kan brukes i en aggregert form, bestående av et relativt lite materiale av brede rubrikker, eller i ekspandert form som tillater detaljert analyse i områder av spesiell interesse. ICD-10 Lesere og brukere av ICD-DA henvises til ICD-10 for en detaljert gjennomgang av generelle prinsipper, bakgrunn og beskrivelse av ICD-klassifikasjonen. Nedenstående beskrivelse omfatter bare de særtrekk som har umiddelbar relevans for bruken av ICD-DA. ICD-10 er en systematisk klassifikasjon av sykdommer underkastet overenskomst mellom regjeringer. Den er i utstrakt bruk til nasjonal statistikk over sykdom og dødsårsaker, og blir revidert periodisk. Den tiende utgaven ICD-10 ble gjort gjeldende fra januar Originalen består av tre separate bind. Bind I er en tabellarisk alfanumerisk kodeliste med 4

6 rubrikktekster og forklaringer. Bind II er en brukerhåndbok for sykdoms- og dødsårsakskoding, og bind III er en detaljert alfabetisk indeks. 4 Den taksonomiske filosofien bak ICD er av nødvendighet ikke helt konsekvent. På grunn av ulike synspunkter på sykdomsklassifikasjon nasjonene imellom har det ikke latt seg gjennomføre å oppnå en strengt systematisk klassifikasjon. Den systematiske delen av ICD-10 er inndelt i 22 (opprinnelig 21) kapitler og denne ordningen er fulgt i ICD-DA, men ikke alle kapitlene er relevante for ICD-DA. Den inneholder også en kodet nomenklatur over svulsters morfologi, som det presenteres et utvalg av i ICD-DA. 5 Hver enkelt tilstand er ikke tildelt en individuell rubrikk eller nummer i ICD-10, men det finnes en kategori som enhver tilstand kan henføres til. Dette er oppnådd ved hjelp av selektiv gruppering, slik at nær beslektede tilstander ofte er plassert i en felles kategori. Prinsippene for å bestemme hvilke tilstander som skal ha sine separate kategorier bygger på tilstandenes hyppighet, betydning og på hvor klart de er avgrenset fra nærliggende tilstander. ICD-10 er oppbygget som et begrepshierarki hvor underordnede kategorinivåer innehar alle det overordnede nivåets egenskaper, men i tillegg har ytterligere kjennetegn (spesialisering). På den annen side kan alle underordnede kategorier aggregeres til de overordnede. Høyeste nivå i hierarkiet er de 22 kapitlene som er kodet med romertall. Bokstaven som kommer først i de alfanumeriske kodene er i flertallet kapitler unike for kapitlet, men noen kapitler omfatter mer enn én bokstav, og i ett tilfelle deler to kapitler samme bokstav. Tolv av kapitlene (III- XIV) er inndelt etter organsystem. De øvrige omfatter generelle sykdomer som rammer flere organsystemer, som visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (I), svulster (II), medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (XVII), skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (XIX), eller visse livsfaser, som svangerskap, fødsel og barseltid (XV) og visse tilstander som oppstår i perinatalperioden. Så er det to kapitler som ikke bygger på egentlige diagnoser, men gjelder symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke er klassifisert annet sted (XVIII) og faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten (XXI). Siste tilvekst til klassifikasjonen er kapittel XXII, som brukes til spesielle formål som ikke har fått plass i den øvrige kapittelstrukturen. Nivået under kapitlene er kategoriblokker. Kategoriblokkene er ikke representert ved noen bestemt posisjon i koden, de er bare identifisert ved en sekvens av tretegnskategorier, som er neste nivå i hierarkiet. I noen tilfelle er det to eller tre nivåer av kategoriblokker. For eksempel har kapittel II Svulster følgende hierarki av kategoriblokker (neste side): 4 I den norske utgaven er disse tre bindene samlet i én bok som er i frakkelommeformat, den alfabetiske indeksen er sterkt forkortet og ikke oppdatert siden Det ønskes i Norge at man istedenfor bruker det elektroniske søkeverktøyets søkefunksjon på frie tekststrenger. Brukerveiledningen omfatter i den norske utgaven bare sykdomskoding og er satt inn bak i boken som Opplæring ICD-10, tidligere utgitt som et separat opplæringshefte. 5 I den norske utgaven er denne listen erstattet med tilsvarende liste fra Den norske SNOMED, som er det kodeverket norske patologer anvender. Med få unntak (som gjelder lymfomer) er kodene identiske med de originale, bortsett fra formatet skråstreken mellom nest siste og siste siffer i koden brukes ikke i SNOMEDkodene 5

7 Kapittel II Svulster (C00-C97) Ondartede svulster (C00-C75) Ondartede svulster som er oppgitt eller antatt å være primære på spesifiserte lokalisasjoner, unntatt i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C00-C14) Ondartede svulster på leppe, i munnhule og i svelg (C15-C26) Ondartede svulster i fordøyelsesorganer } }ytterligere 8 kategoriblokker på dette nivå } (C69-C72) Ondartede svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet (C73-C75) Ondartede svulster i skjoldbruskkjertel (C76-C80) Ondartede svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser (C81-C96) Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev (C97) Multiple primære ondartede svulster med forskjellige utgangspunkter (D00-D09) In situ (preinvasive) svulster (D10-D36) Godartede svulster (D37-D48) Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial Under kategoriblokknivået (eller det laveste kategoriblokknivået hvis det er mer enn ett) kommer så tretegnskategoriene, som har unike koder med én bokstav og to sifre. I et mindretall tilfelle finnes ingen underinndeling av tretegnskategoriene, som da er gyldige for registrering. Men de fleste tretegnskategoriene er underinndelt i firetegnskategorier, hvor tretegnskoden får lagt til et punktum som skilletegn og ytterligere ett siffer. Når det finnes firetegnskategorier er den overliggende tretegnskategorien ikke gyldig for registrering, men ved statistikk kan det aggregeres til tretegnsnivå hvis det er hensiktsmessig for formålet. Endelig finnes det i noen kapitler femtegnsinndelinger ytterligere ett siffer uten skilletegn. Bruk av femtegnskoder er generelt ikke obligatorisk. 6 Dette er en spesiell ordning for ICD-DA, mens ICD-10 som overordnet enhet til tretegnskodene har kategoriblokker, som identifiseres med en kodesekvens av tretegnskoder. Blokkene har således ingen egne tegnposisjoner i koden, og kodesekvensene er ikke gjengitt i ICD-DA. I ICD-DA kan tredje tegn i koden dele hver gruppe i kategorier som representerer enten spesifikke sykdomsenheter eller en klassifikasjon av sykdommer og tilstander etter noen viktig akse, som anatomisk region. Tretegnskategoriene er ikke blitt nummerert fortløpende. Det er utelatt koder fra rekkefølgen for å bevare den sammenfattende karakteren av de første to tegn når dette er meningsfullt. Det kan ikke legges til tretegnskategorier i klassifikasjonen uten etter internasjonal overenskomst. Bruk av et fjerde og eventuelt femte tegn i klassifikasjonen tillater mer omfattende undersøkelser av årsaker til sykdom og funksjonshemming. Man har anstrengt seg for å vise de fleste diagnostiske termer som finnes i standard eller offisiell nomenklatur, så vel som synonyme termer i vanlig bruk i forskjellige land. Disse betegnes som inklusjonstermer. Der det er risiko av betydning for at en tilstand kan bli 6 For noen formål i spesialisthelsetjenesten i Norge er det opprettet nasjonale femtegnskoder som er obligatoriske. 6

8 feilaktig klassifisert er kryssreferanse til relevante kategorier oppnådd ved hjelp av eksklusjonstermer. De siste to koder på firetegns nivå (.8 og.9) har meget ofte betegningen annen og uspesifisert. Forkortelsen INA legges til mange inklusjonstermer; den står for ikke nærmere angitt. En annen forkortelse som brukes er IKA, for Ikke klassifisert annetsteds. ICD-DA På samme måte som ICD-10 har ICD-DA en systematisk del og en alfabetisk indeks. I den norske utgaven er alfabetidk indeks ikke med, fordi klassifikasjonen kun publiseres i elektronisk form, slik at teksten er direkte søkbar.. I den systematiske fortegnelsen gjenfinnes både inklusjonstermer og Inkl: og Ekskl: for å gjøre det lettere for brukerne å finne den korrekte kategori for den aktuelle sykdomstilstand. NB! I visse tilfeller blir det henvist til en kode som ikke gjenfinnes i ICD-DA men finnes i den fullstendige klassifikasjonen ICD-10. Kodingssystemet i ICD-DA Hver hovedkode på tretegnsnivå i ICD-DA er identisk med tilsvarende tretegnskode i ICD-10. Titlene for hver av disse kodene og for kategoriblokkene og kapitlene er beholdt helt uforandret fra ICD-10. Men mye av ICD-DA bygger på femtegnskoder knyttet til ICD-10 tretegns- og firetegnskoder, på følgende måte: De første tre eller fire tegnene er identiske med ICD-10-koden. Hvor det brukes en femtegnskode, er den unik for ICD-DA. Når en femtegnskode er tilknyttet en tretegnskode fra ICD-10 som ikke har firetegnsinndeling, settes det inn en plassholderbokstav X som fjerde tegn i femtegnskoden. I et mindre antall tilfelle finnes det en firetegnskode i ICD-10 som ikke er relevant for ICD-DA, mens den overliggende tretegnskode er det. I slike tilfelle erstattes fjerde tegn i firetegnskoden (eller firetegnskodene) med V som plassholderkode. Femte tegn i koden angir så ICD-DAunderinndelingene av ICD-10-koden. Hvis ICD-10-firetegnskoden identifiserer en kategori som ikke har noen underinndeling i ICD-DA, brukes X som plassholderbokstav i kodens femte posisjon. Kodesystemet kan oppsummeres slik: 1 A-Z } } ICD-10 tretegnskategori } ICD-10 fjerde tegn X V ICD-10 fjerde tegn eksisterer ikke ICD-10 fjerde tegn eksisterer, men brukes ikke i ICD-DA ICD-DA femte tegn X ICD-DA femtegnsinndeling eksisterer ikke Bruk av V-kodetegnet gjør at orale manifestasjoner av allmenne sykdomskategorier kan opptelles. Tegnet bør fjernes ved bruk i nasjonal sykdomsstatistikk for å unngå dobbelt representasjon av sykdomstillfellene. Termen orale manifestasjoner brukes i den mest omfattende forstand, og viser til både manifestasjoner som kan observeres ved klinisk 7

9 inspeksjon, for eksempel ved helvetesild (B02.8X) og for tilstander som ikke kan observeres direkte, som ved polyostotisk fibrøs dysplasi som affiserer kjevene (Q78.1X) Svulstavsnittet Avsnittet om ondartede og godartede svulster er primært og så langt mulig klassifisert etter topografi, og i størst mulig utstrekning tilsvarende for godartede som for ondartede svulster. Det skilles også mellom tilstander som er neoplastiske og hyperplasier som er reaktive eller inflammatoriske Av særlig interesse innen området munnhelse er odontogene svulster og spyttkjertelsvulster. Derfor er utdrag av Histological typing of odontogenic tumors, 2nd edition respektive Histological typing of salivary gland tumors, 2nd edition lagt til som Vedlegg 1 og Vedlegg 2. I den norske utgaven brukes, som for ICD-10 koder fra Den norske SNOMED istedenfor ICD-O-2 (se fotnote under omtalen av ICD-10). Anbefalt bruk av ICD-DA ICD-DA kan brukes på alle nivåer fra det nasjonale og regionale til institusjoner eller enkeltstående praksis. Den anbefalte fremgangsmåte er slik: 1. Alle diagnoser må registreres på riktig nivå, dvs som tre-, fire- eller femtegnskoder. Forhåndsutprøving har vist at det er meget sjelden å ha mer enn 12 diagnosekoder for noen enkelt pasient 2. En korrekt kodesetting av diagnoser forutsetter i første hånd at brukeren er kjent med oppbygningen av klassifikasjonen. Det er også vesentlig at man før koding gransker rubrikker, inklusjoner samt Inklusjons- og Eksklusjonstermer. 3. Inntil brukeren er godt kjent med klassifikasjonen er det spesielt viktig å lese kodetekster, overskrifter og inklusjons- og eksklusjonsmerknader før en kode registreres. Eksempel 1 Vanligvis kan termen munnslimhinne brukes for både de overfladiske vev på tungen så vel som for andre bløtvevsoverflater i munnhulen. Men i mange tilfeller er det adskilte kodesett for tilstander lokalisert til tungen fra lokalisasjon til andre deler av munnslimhinnen. Således kodes stomatitis geographica med kode K12.11, mens lingua geographica kodes med K14.1. Eksempel 2 Det er lett å memorere de viktigste tretegnskategoriene, som for eksempel K05 Gingivitt og periodontale sykdommer. Ved et tilfelle av akutt nekrotiserende ulceerøs gingivitt er det da nærliggende å velge en femtegnskode under K05.0 Akutt gingivitt. Men når man leser eksklusjonsmerknaden under K05.0 finner man at tilstanden hører hjemme under A Det vanlige i klassifikasjonen er at sifrene.8 og.9 etter skillepunktumet brukes for henholdsvis andre og uspesifiserte kategorier. Med andre menes tilstander som kan 8

10 diagnostiseres og plasseres i en tre- eller firetegnskategori, men ikke tilhører noen av de underliggende spesifiserte kategorier. For eksempel B23.8X Orale manifestasjoner av HIV-sykdom med andre spesifiserte sykdomstilstander som følge. Uspesifiserte kategorier gjelder tilfeller hvor man kan finne hvilken tre- eller firetegnskategori tilstanden tilhører, men mangler informasjon til valg av femtegnskode. For eksempel brukes C00.9 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon i leppe hvis det kodes etter journalkort hvor det ikke er anført om det var over- eller underleppe. Eller K03.79 Uspesifisert misfarging av tenner hvis man ikke kjenner årsaken til misfargingen. 5. Hvis det for eksempel ikke er fastslått om en lesjon er en radikulærcyste eller et apikalt granulom er den korrekte koden K04.9 Andre og uspesifiserte sykdommer i pulpa og periapikalt vev, siden lesjonen ikke kan spesifiseres nærmere. Det ville være feil å bruke to koder - K04.80 Apikal og lateral rotcyste og K04.5 Kronisk apikal periodontitt for å angi usikkerheten. Det samme gjelder når en pasient har slimhinneforandringer som kan skyldes erythema multiforme, lichen planus eller slimhinnepemfigoid, men hvor det ikke er faststlått hvilken av disse tilstandene det er. Den korrekte kode er da K13.79 Uspesifisert lesjon i munnslimhinne. Også her er det feil å kode hver av de tre tilstandene separat. 6. Når man ønsker å kode et tilfelle hvor det ikke er stillet noen diagnose brukes en uspesifisert kode som bevarer mest mulig informasjon om tilstandens art, type eller lokalisasjon. For eksempel bør en udiagnostisert tilstand i leppene kodes K13.09 Uspesifisert sykdom i leppe, og glossitt av ikke nærmere bestemt type med K14.09 Uspesifisert glossitt. 7. Når det på en lang rekke steder i klassifikasjonen er opprettet kategorier for orale manifestasjoner av en systemsykdom eller generell tilstand, får disse kategoriene ingen anvendelse i nasjonal statistikk for grunntilstanden, men de gir en mulighet for bedømmelse av forekomsten av orale manifestasjoner av grunnsykdommen som generell nasjonal sykdomsstatistikk ikke kan gi. 8. Hvis det er variasjoner i terminologi, er det ofte oppført synonyme betegnelser i parentes, men tittelen utenom parentesen er foretrukket term. 9. Foruten ved multiple topografiske lokalisasjoner av en tilstand, finnes det tilfeller hvor det er nødvendig å klassifisere en sykdom eller en tilstand under mer enn en kategori. Et syndrom skal klassifiseres med den spesifikt tildelte kode, mens visse aspekter av tilstanden, f.eks. ganespalte, som opptrer som en del av et syndrom, må ofte angis ved en tilleggskode. 10. Det er av vesentlig betydning at brukerne av ICD-DA utvikler en konsistent diagnostikk, og noen ganger kan det være nødvendig med referansetekster. Enheten for oral helse i WHO 7 er villig til å yte assistanse ved å anbefale hensiktsmessige aktuelle tekster på forespørsel. 7 Oral Health, World Health Organization, 1211 Génève, Sveits. 9

11 11. Brukerne bør ikke glemme betydningen av å gi tilbakemelding til munnhelseenheten i WHO om vanskeligheter de har støtt på under bruken av ICD-DA, slik at det kan bli gjort forbedringer. 12. I tillegg til anvendelsen av ICD-DA til helsestatistikk brukes klassifikasjonen også av avdelinger for oral patologi i sammenheng med arkivering av litteraturreferanser og samlinger av presentasjoner til bruk i undervisning. Slikt materiale er nyttig for undervisningen i oral diagnostikk, oral medisin, oral patologi og oral kirurgi. 10

12 ICD-DA systematisk del I II III IV V VI IX XI XII XIII XIV XV XVII XIX XX Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer Svulster Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser Sykdommer i nervesystemet Sykdommer i sirkulasjonssystemet Sykdommer i fordøyelsessystemet Sykdommer i hud og underhud Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev Sykdommer i urin- og kjønnsorganer Svangerskap, fødsel og barseltid Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall 11

13 Kapittel I Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A15-A19) Tuberkulose A18 Tuberkulose i andre organer A18.0 Tuberkulose i ben og ledd A18.00 Tuberkulose i kjeve Inkl: Tuberkulose i kjeveledd A18.2 Tuberkulose i perifere lymfeknuter A18.2X Tuberkulose i lymfeknuter i ansikt og hals A18.8 Tuberkulose i spesifiserte organer A18.8X Tuberkulose i munnhule (A20-A28) Visse bakterielle zoonoser A21 Tularemi Harepest A21.0 Ulceroglandulær tularemi A21.0X Orale manifestasjoner av ulceroglandulær tularemi A21.8 Annen spesifisertert tularemi A21.8X Orale manifestasjoner av annen spesifisert tularemi A22 Miltbrann Anthrax A22.8 Annen spesifisert miltbrann A22.8X Orale manifestasjoner av miltbrann A23 Brucellose Undulant feber A23.0 Brucellose som skyldes Brucella melitensis A23.0X Orale manifestasjoner av brucellose som skyldes Brucella melitensis 12

14 A24 Snive og melioidose A24.3 Annen spesifisert melioidose A24.3X Orale manifestasjoner av melioidose A28 Andre bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted A28.1 Katteklorfeber Cat-scratch-fever A28.10 Orale manifestasjoner av katteklorfeber A28.11 Cervikal lymfadenopati ved katteklorfeber (A30-A49) Andre bakteriesykdommer A30 A31 Lepra A30.VX Orale manifestasjoner av lepra Sykdommer som skyldes andre mykobakterier A31.8 Andre spesifiserte mykobakterielle infeksjoner A31.80 Orale forandringer som skyldes Mycobacterium intracellulare A31.81 Orale forandringer som skyldes Mycobacterium chelonei A31.88 Orale forandringer som skyldes andre og uspesifiserte mykobakterier A35 A36 A37 A38 A39 Annen stivkrampe Annen tetanus A35.XX Orale manifestasjoner av tetanus Difteri A36.VX Orale manifestasjoner av difteri Kikhoste A37.VX Orale manifestasjoner av kikhoste Skarlagensfeber Scarlatina Ekskl: Streptokokkgingivostomatitt (K05.00) A38.XX Orale manifestasjoner av skarlagensfeber Meningokokkinfeksjon A39.VX Orale manifestasjoner av meningokokkinfeksjon 13

15 A42 Aktinomykose A42.2 Cervikofacial aktinomykose A42.2X Orale manifestasjoner av cervikofacial actinomykose A43 Nocardiose A43.8 Andre spesifiserte former av nocardiose A43.8X Orale manifestasjoner av nocardiose (A50-A64) Hovedsakelig seksuellt overførbare infeksjoner Ekskl: A50 Sykdom forårsaket av humant immunsviktvirus [HIV] (B20-B24) Medfødt syfilis A50.0 Tidlig medfødt syfilis, symptomgivende A50.0X Tidlig medfødt syfilis med flekker i munnslimhinnen A50.5 Annen medfødt syfilis, symptomgivende A50.50 Sirkumorale furer ved annen medfødt syfilis (Parrot s furer) A50.51 Hutchinsons insisiver ved annen medfødt syfilis A50.52 Morbærmolarer ved annen medfødt syfilis A50.58 Andre spesifiserte orale manifestasjoner av medfødt syfilis A50.59 Orale manifestasjoner av medfødt syfilis, uspesifiserte A51 Tidlig syfilis A51.2 Primær syfilis med annen lokalisasjon A51.2X Orale manifestasjoner av primær syfilis A51.3 Sekundær syfilis i hud og slimhinner A51.3X Orale manifestasjoner av sekundær syfilis A52 Sensyfilis A52.7 Annen symptomgivende sen syfilis A52.70 Gumma i munnhulen Ekskl: ganeperforasjon som skyldes syfilis (A52.71) A52.71 Ganeperforasjon som skyldes syfilis A52.72 Syfilitisk glossitt A52.73 Syfilitisk kjeveosteomyelitt A52.78 Andre spesfiserte orale manifestasjoner av sen syfilis A52.79 Uspesifisert oral manifestasjon av sen syfilis 14

16 A54 Gonokokkinfeksjon A54.4 Gonokokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem A54.4X Gonokokkinfeksjon i kjeveledd A54.8 Andre gonokokkinfeksjoner A54.8X Gonokokkstomatitt A55 A58 Klamydialymfogranulom Lymphogranuloma venereum A55.XX Orale manifestasjoner av klamydialymfogranulom Granuloma inguinale A58.XX Orale manifestasjoner av granuloma inguinale (A65-A69) Andre spiroketsykdommer A65 A66 Ikke-venerisk syfilis Bejel Endemisk syfilis Njovera A65.XX Orale manifestasjoner av ikke-venerisk syfilis Yaws A66.4 Gumma og ulcus ved yaws A66.4X Oralt gumma eller ulcus ved yaws A66.6 Knokkel- og leddlesjoner ved yaws A66.6X Knokkel- og leddlesjoner i kjeve ved yaws A66.7 Andre manifestasjoner ved yaws A66.7X Andre orale manifestasjoner av yaws A69 Andre spiroketinfeksjoner A69.0 Nekrotiserende ulcerøs stomatitt Cancrum oris Fusospiroketalt gangren Gangrenøs stomatitt Noma A69.1 Andre Vincent-infeksjoner A69.10 Akutt nekrotiserende ulcerøs gingivostomatitt Fusospiroketal gingivitt Vincents gingivitt A69.11 Vincents angina 15

17 (A75-A79) Rikettsioser A75 A77 Flekktyfus overført ved lus, lopper og midd A75.VX Orale manifestasjoner av flekktyfus overført ved lus, lopper og midd Rikettsioser overført ved flått A77.VX Orale manifestasjoner av rikettsiose overført ved flått (A90-A99) Virussykdommer overført av artropoder og viral hemoragisk feber A93 Andre virussykdommer overført ved artropoder, ikke klassifisert annet sted A93.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder A93.8X Virussykdom med vesikulær stomatitt Indiana-feber (B00-B09) Virussykdommer kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner B00 Herpesvirus -infeksjoner Herpes simplex Ekskl: herpangina (B08.5X) B00.0 Eczema herpeticum B00.0X Orale manifestasjoner av Kaposis varicelliforme utslett, B00.1 Vesikulær dermatitt som skyldes herpes simplex-virus B00.10 Herpes simplex facialis B00.11 Herpes simplex labialis B00.2 Gingivostomatitt og faryngotonsilitt som skyldes herpes simplexvirus B00.2X Herpetisk gingivostomatitt B00.8 Andre spesifiserte former for infeksjon med herpes simplex-virus B00.8X Paronyki som skyldes herpes simplex-virus B01 Varicella [Vannkopper] B01.8 Varicella med andre komplikasjoner B01.8X Orale manifestasjoner av varicella 16

18 B02 Herpes zoster Inkl: helvetesild B02.2 Herpes zoster med andre komplikasjoner fra nervesystemet B02.20 Postherpetisk trigeminusnevralgi B02.21 Postherpetisk nevralgi i andre hjernenerver B02.8 Herpes zoster med andre spesifiserte komplikasjoner B02.8X Orale manifestasjoner av herpes zoster B03 B05 Kopper Variola Merk: I 1980 fastslo den 33. Verdens helseforsamling at kopper var utryddet. Klassifikasjonen er opprettholdt av beredskapshensyn Meslinger Morbilli B05.8 Meslinger med andre komplikasjoner B05.8X Orale manifestasjoner av meslinger Kopliks flekker B06 Rubella [røde hunder] B06.8 Rubella med andre komplikasjoner B06.8X Orale manifestasjoner av rubella B07 B08 Virusvorter B07.X0 Verruca vulgaris i munnhulen B07.X1 Condyloma acuminatum i munnhulen B07.X2 Fokal epitelial hyperplasi B07.X8 Andre spesifiserte orale manifestasjoner ved virusvorter B07.X9 Uspesifisert oral manifestasjon ved virusvorter Andre virussykdommer kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner, ikke klassifisert annet sted B08.0 Andre orthopoxvirusinfeksjoner B08.00 Orale manifestasjoner av orfvirussykdom B08.01 Orale manifestasjoner av vaccinia B08.08 Orale manifestasjoner av andre infeksjoner forårsaket av orthopoxvirus B08.1 Molluscum contagiosum Molluscum contagiosum B08.1X Orale manifestasjoner av mollusker 17

19 B08.3 Erythema infectiosum [femte barnesykdom] B08.3X Orale manifestasjoner av erythema infectiosum B08.4 Vesikulær stomatitt med eksantem som skyldes enterovirus hånd-munn-og-fot-syke B08.4X Enteroviral vesikulær stomatitt B08.5 Vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus Herpangina B08.8 Andre spesifiserte virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnlesjoner Inkl: munn-og-fot-sykdom B08.8X Orale manifestasjoner av munn-og-fot-sykdom Ekskl: orale manifestasjoner av hånd-munn-og-fot-syke (B08.4X) (B20-B24) Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] B20 Humant immunsviktvirus-sykdom med infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som følge Ekskl: akutt hiv-infeksjonssyndrom (B23.0) B20.0 Hiv-sykdom med mykobakterieinfeksjon Inkl: Hiv-infeksjon med tuberkulose B20.0X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med mykobakterieinfeksjon B20.1 Hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner B20.1X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner B20.2 Hiv-sykdom med cytomegalvirussykdom B20.2X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med cytomegalvirusinfeksjon B20.3 Hiv-sykdom med andre virusinfeksjoner B20.3X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med andre virusinfeksjoner B20.4 Hiv-sykdom med candidainfeksjon B20.4X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med candidainfeksjon B20.5 Hiv-sykdom med andre soppsykdommer B20.5X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med andre mykoser B20.7 Hiv-sykdom med flere infeksjoner B20.7X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med flere infeksjoner 18

20 B20.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer B20.8X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer B20.9 Hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom Inkl: Hiv-sykdom med infeksjon INA B20.9X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom B21 Humant immunsviktvirus-sykdom med ondartede svulster som følge B21.0 Hiv-sykdom med Kaposis sarkom B21.0X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med Kaposis sarkom B21.1 Hiv-sykdom med Burkitts lymfom B21.1X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med Burkitts lymfom B21.2 Hiv-sykdom med andre typer non-hodgkins-lymfom B21.2X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med andre typer non- Hodgkin-lymfom B21.7 Hiv-sykdom med flere ondartede svulster B21.7X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med flere ondartede svulster B21.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster B21.8X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster B21.9 Hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst B21.9X Orale manifestasjoner av hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst B23 Humant immunsviktvirus-sykdom med andre tilstander som følge B23.0 Akutt hiv-infeksjonssyndrom B23.0X Orale manifestasjoner av akutt HIV-infeksjonssyndrom B23.1 Hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati B23.1X Orale manifestasjoner av HIV-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati B23.8 Hiv-sykdom med andre spesifiserte sykdomstilstander som følge B23.8X Orale manifestasjoner av HIV-sykdom med andre spesifiserte sykdomstilstander som følge 19

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no

Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler kodehjelp@kith.no Nye kodeveiledninger for kreft og fødsler DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Retningslinjer for kreftkoding Publisert 12.juli 2006: Retningslinjer for ICD-10 10-koding av ondartede

Detaljer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer

KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD Infeksiøse inkl , A00-B99 parasittære sykdommer Europeisk kortliste for dødsårsaker (COD-SL-2012) Omkodingen fra ICD-8/-9/-10 følger Eurostats liste. Omkodingen fra ICD-6/-7 er utarbeidet internt ved FHI. KODE NIVÅ Beskrivelse ICD-6/7 ICD-8 ICD-9 ICD-10

Detaljer

Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial

Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial Retningslinjer for ICD-10-koding av ondartede svulster og svulster av usikkert malignitetspotensial Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Reglene i ICD-10 for koding av avanserte stadier av ondartet

Detaljer

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning

ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning ICD-10 KODEVEILEDNING 2007 Innledning Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 5. februar 2007 Rapporten inneholder definisjoner, overordnede retningslinjer og generell veiledning i diagnosekoding etter

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2013-2014 Helsedirektoratet 18.11.2013 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2014 og relevante for norske

Detaljer

Nyheter i kodeverkene 2010

Nyheter i kodeverkene 2010 Nyheter i kodeverkene 2010 Mest om ICD-10 Litt om NCMP og NCSP Øystein Hebnes, KITH www.kith.no KITH KITH har det kodeverksfaglige ansvaret for nyutvikling oppdatering hjelp for de medisinske kodeverk

Detaljer

NORPAT brukerveiledning

NORPAT brukerveiledning NORPAT brukerveiledning Følgende tekst er hentet fra "blåboken"- Den norske SNOMED. Kodeverk for norske patologiavdelinger, annen utgave 1999 utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg

Detaljer

Ny bokutgave for ICD-10 og http://finnkode.kith.no

Ny bokutgave for ICD-10 og http://finnkode.kith.no Ny bokutgave for ICD-10 og http://finnkode.kith.no Ved Ole-Fredrik Melleby, spesiallege KITH A/S DRG forum 8. mars 2011 www.kith.no Ny bokutgave for ICD-10 i april 2011 Endringer fra forrige utgave Pris

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Medisinsk koding Quo vadis

Medisinsk koding Quo vadis , MD, MPH KITH AS, avd. Oslo www.kith.no www.kith.no/kodeverk Medisinsk koding Quo vadis Medisinske kodeverk: Retningslinjer Opplæring Støttesystemer Omtale vektlagt etter kompleksitet: ICD-10, NCMP -

Detaljer

EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED BEHOV FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG

EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED BEHOV FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL PERSONER MED BEHOV FOR LINDRENDE BEHANDLING OG OMSORG Line Melby, seniorforsker SINTEF Helse Landskonferansen i palliasjon Stavanger, 16.9.2016 Name Place Month 2016

Detaljer

Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Retningslinjer for diagnose- og operasjonskoding ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og

Detaljer

ICD-10 2007 kodehjelp@kith.no

ICD-10 2007 kodehjelp@kith.no Nytt i ICD-10 2007 DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007 Øystein Hebnes, KITH Ressurser på internett Spørsmål om bruk av koder kodehjelp@kith.no Elektronisk søkeverktøy http://finnkode.kith.no ICD-10 på KITHs

Detaljer

Pasientforløp, SSHF

Pasientforløp, SSHF Møte 1 Pasientforløp, SSHF 2011-2030 1 Arbeidsgruppens mandat Deltakerne i arbeidsgruppene skal med bakgrunn i sin kliniske og administrative erfaring bidra med verifisering av grunnlagsdata og med faglige

Detaljer

1. DESEMBER 2008 (V1.1)

1. DESEMBER 2008 (V1.1) 1. DESEMBER 2008 (V1.1) OPPDATERT ICPC-2 v.4.1 FRA 1. januar 2009 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid

Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Retningslinjer for koding ved fødsel og kompliserende tilstander til svangerskap, fødsel og barseltid Forfatter: Glen Thorsen Dato: 6. desember 2006 Det har lenge vært misnøye med muligheter og regler

Detaljer

ICD-10 norsk bokutgave 1998

ICD-10 norsk bokutgave 1998 Statens helsetilsyn 1. oktober 1998 ICD-10 norsk bokutgave 1998 Utgitt av Statens helsetilsyn på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet med tillatelse fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Endringer og

Detaljer

Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding. 1 Generelt om multippel koding i ICD-10

Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding. 1 Generelt om multippel koding i ICD-10 Samlet oversikt over retningslinjer for multippel koding Forfattere: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 12. juli 2006 Dette dokumentet inneholder en samlet oppsummering av bestemmelser om multippel koding

Detaljer

Det pasientadministrative arbeidet skal være med på å sikre trygg og effektiv virksomhet i avdelingene.

Det pasientadministrative arbeidet skal være med på å sikre trygg og effektiv virksomhet i avdelingene. PAS DIPS er ved flere sykehus det primære pasientadministrative system (PAS). I tillegg kommer andre applikasjoner som Partus, Apertura, Pacs, labsystemer m.fl. Pasientadministrativt arbeid er summen av

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon

Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon Ledersamling i BUP Fredrikstad 26/10-2017 Gunhild Rognstad Seniorrådgiver, Avdeling helsefaglige kodeverk Hvorfor koder vi? Formålet med å levere kodet informasjon

Detaljer

Koding av kreft, metastaser, palliasjon

Koding av kreft, metastaser, palliasjon Koding av kreft, metastaser, palliasjon Olafr Steinum Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Nosolog (klassifikasjonsekspert) diaqualos AB DRG-forum 18. mars 2013 Oversikt Primærsvulst Sekundærsvulst/metastaser

Detaljer

Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017

Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017 Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017 Informasjon til sektoren Avdeling helsefaglige kodeverk, oktober 2016 Formålet med denne lysbildeserien Serien er laget for undervisningsformål og beregnet på ledere,

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2011-2012 /ØH/16.08.2011 Dokumentet inneholder endringer fra s oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2012 og relevante for norske forhold og løpende

Detaljer

Bløtvevssarkomer. Bløtvev. Fettvev. Muskulatur Heterogen gruppe - mer enn 50 ulike grupper

Bløtvevssarkomer. Bløtvev. Fettvev. Muskulatur Heterogen gruppe - mer enn 50 ulike grupper Pattedyr er satt sammen av kun fire grunnleggende vevstyper Bløtvevssarkomer Årsmøte i Histoteknikerforeningen 2013 Ingvild Lobmaier, lege Avd. for patologi, OUS epitelialt vev muskelvev bindevev nervevev

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2015 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Oppdatering av «Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 - For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Opplæring ICD-10. 1 Innledning. 1.1 Den norske utgaven av ICD-10. 1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD

Opplæring ICD-10. 1 Innledning. 1.1 Den norske utgaven av ICD-10. 1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD Opplæring ICD-10 Dette dokumentet ble i siste bokutgave 2005/2006 publisert i bakre del, på rosa ark. Fra 2011 er det tatt ut av bokutgaven og publiseres i stedet med noen endringer og korreksjoner på

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014

Hjerte- og karregisteret. Appendiks Dødsårsaker 2014 Hjerte- og karregisteret Appendiks Dødsårsaker 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 12. desember 2015 Tittel: Hjerte- og karregisteret Appendiks - Dødsårsaker

Detaljer

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge Ketil Hanssen-Bauer Barne- og ungdomspsykiater Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør 14. nuar 2008 Ketil

Detaljer

Forebygging lønner det seg?

Forebygging lønner det seg? Forebygging lønner det seg? Kjartan Sælensminde, Nasjonal konferanse, Friskliv Læring Mestring, Oslo 19. november 2015 Tittel «Forebygging lønner det seg?» Hva menes med «forebygging»? Alt fra: - Befolkningsrettede

Detaljer

Epidemiologi: Kreftrisiko, kreftforekomst, samfunn og forebygging

Epidemiologi: Kreftrisiko, kreftforekomst, samfunn og forebygging Epidemiologi: Kreftrisiko, kreftforekomst, samfunn og forebygging Klinisk emnekurs i onkologi Oslo legeforening Oslo, 9. oktober 2014 Tom K Grimsrud Disposisjon > Kort om Kreftregisteret og foreleseren

Detaljer

Innføring i oralmotorikk gjennom sikling

Innføring i oralmotorikk gjennom sikling Innføring i oralmotorikk gjennom sikling PTØ-foreningen 2. april 2011 Pamela Åsten logoped Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Dagens program Spytt og sikling- hva er det? Undersøkelse av sikling Behandlingsalternativer

Detaljer

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Arbeid med kravspesifikasjonen Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Et sørge for ansvar Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Historikk, Femtidsperspektiver Helsemyndighetenes forventninger 18.11.2004 Tema for presentasjonen 2 Hvorfor klassifikasjoner og kodeverk? Redskap for å systematisere

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV

Offset 148 x 210 mm C M Y K AP Indesign CC Windows Acrobat Distiller XI FASTLEGEN OG HIV FASTLEGEN OG HIV Fastlegen og hiv Behandling av hivinfeksjon skjer i regi av spesialisthelsetjenesten, men alle mennesker som lever med hiv bør ha en fastlege som er informert om diagnosen og som spesialisthelsetjenesten

Detaljer

1. DESEMBER 2012 Ver1.0

1. DESEMBER 2012 Ver1.0 1. DESEMBER 2012 Ver1.0 OPPDATERT ICPC-2n-v.4.2.1 FRA 1. januar 2013 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig?

Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig? Samfunnskostnader ved ulykker og vurdering av tiltak for å redusere disse Hvorfor er Finansdepartementets rundskriv R-109/14 nyttig? Kjartan Sælensminde Skadeforebyggende forums årskonferanse 20. april

Detaljer

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet

Nytt fra kodeverkene. Avdeling helsefaglige kodeverk. ISF-møtet Nytt fra kodeverkene Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 17.10.2017 Agenda Om dokumentasjonskrav i journal Nye koder, kodelister og kodingsregler Noen kodingsspørsmål Nye e-læringskurs og ny abonnementsordning

Detaljer

Forslag til klassifisering av sjeldne diagnoser med tjenestetilbud fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD)

Forslag til klassifisering av sjeldne diagnoser med tjenestetilbud fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD) Forslag til klassifisering av sjeldne diagnoser med tjenestetilbud fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser (NKSD) Arbeidsgruppens rapport Arbeidsgruppen består av: Bengt Frode Kase, Irene

Detaljer

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering?

Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt pasientklassifisering? T83.5? Øystein Mathisen Økonomi og analyse kompetansesenter Sykehuset Østfold HF Medisinske koder på epikrisen et hinder for korrekt

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om tabell struktur og dataset.

Dette kapittelet inneholder detaljert informasjon om tabell struktur og dataset. 31. DESEMBER 2010 Ver1.0 OPPDATERT ICPC-2 v.4.2 FRA 1. januar 2011 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft

HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft Rapport utarbeidet av Anna Skog, Stefan Lönnberg og Giske Ursin Kreftregisteret, juni 2015 Innhold Oppsummering... 4 Bakgrunn... 4 Beskrivelse

Detaljer

Norske regler gjelder i Norge

Norske regler gjelder i Norge Kapittel II Svulster Olafr Steinum Gunnar Henriksson DRG-Forum 9 mars 2015 1 Denne presentasjonen er vår beste tolkning av Helsedirektoratets regler for diagnosekoding samt reglenes logiske konsekvenser

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen

Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve. Den spinale trigeminuskjernen Koplingen mellom skade og symptomer i nakke og kjeve Den spinale trigeminuskjernen For mange nakkeskadde er det uten tvil en sammenheng mellom skader i nakken og symptomer/smerter i ansikt/kjeve/hode.

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Storbrukarar av sjukehus

Storbrukarar av sjukehus Storbrukarar av sjukehus ei målgruppe for Samhandlingsreforma? Presentasjon i Nordfjordeid november 2012 Torhild Heggestad FoU-avdelinga, Haukeland Universitetssjukehus (Ei) målgruppe for reformarbeidet

Detaljer

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad

Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Akuttkirurgi HF i Helse Nord Utvalg av data ved UNN v2 (Narvik og Harstad) November 2016 Kjell Solstad Endringer i forhold til tilsvarende oversikter fra juni 2016 Presentasjonene her er innholdsmessig

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver ICF Femtidsperspektiver og helsemyndighetenes forventninger. Hvorfor satser vi på ICF? 20.09.2005 Tema for presentasjonen 2 Historikk ICF er utarbeidet av og eies av Verdens

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Thyreoidea. Bethesda-systemet og SNOMED-koder. NASJONALE RETNINGSLINJER FOR THYREOIDEA - Revisjon av tidligere

Thyreoidea. Bethesda-systemet og SNOMED-koder. NASJONALE RETNINGSLINJER FOR THYREOIDEA - Revisjon av tidligere FAGGRUPPE CYTOLOGI Medlemmer: Hans Kristian Haugland, leder. Jon Lømo, OUS Oddrun Kolstad, UNN Torill Sauer, UIO/ Ahus - fra 2015 Majid Salarinejad, St.Olav Jannicke Berland, SUS Leder er leder i NFKC

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret

muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Hjerte og karregisteret , muligheter for forskning Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Nasjonalt nettverk for forskning i helseforetakene, Nettverksmøte forskning i helseforetak 1 2. s formål Formålet med er å bidra til bedre

Detaljer

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006

Kvalitetsprosjektet Presentasjon for DRGForum s konferanse onsdag 8. mars 2006 Formålet med kvalitetsprosjektet: Forbedre kvaliteten i medisinsk informasjon i datagrunnlaget mer konsensus. Skape arena for bedre 2-veis kommunikasjon mellom de kliniske fagmiljøene og nasjonalt fagmiljø

Detaljer

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder - Thoraxkirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - thoraxkirurgi Fagspesifikk innledning thoraxkirurgi For de fleste pasienter som henvises til

Detaljer

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl,

Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførediagnoser per 31. desember 2012 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen og Marianne Næss Lindbøl, 11.12.2014. // NOTAT Sammendrag

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2006-2007 KITH/ØH/08.01.2007 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter 2004 og 2005 som er relevante for norske forhold, løpende endringer

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Versjon 2 rettet oktober 2017 Innledning Formål

Detaljer

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Kasus 4. Senter for barne- og svangerskapsrelatert patologi Kasus 4 Maternell inflammatorisk respons 3 2 1 Akutt chorioamnionitt Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St.2, grad 1 Mat. Infl. St. 2, grad 2, føt. Infl St. 3, gr 2 Funicitt Chorioamnionitt med sepsis

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Sverd- og stjernekoder. Olafr Steinum Sverige - med hjelp av Gunnar Henriksson

Sverd- og stjernekoder. Olafr Steinum Sverige - med hjelp av Gunnar Henriksson Sverd- og stjernekoder Olafr Steinum Sverige - med hjelp av Gunnar Henriksson DRG-forum 21. november 2016 * olafr steinum 2016 2 Introduksjon: Dobbelkoding Sverdkode kode for tilstandens etiologi Stjernekode

Detaljer

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon RAS - AMF Teknisk dokumentasjon Dokumentasjon av RAS koder og AMF koder for Direktoratet for arbeidstilsynet Version 1.0 Terje Sagen MD KITH As Sukkerhuset N-7489 Trondheim, Norway firmapost@kith.no Dokumentet

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

I Multippel koding i ICD-10 II Medikamentforgiftninger og bivirkninger III Diabetes mellitus IV Kronisk obstruktiv lungesykdom

I Multippel koding i ICD-10 II Medikamentforgiftninger og bivirkninger III Diabetes mellitus IV Kronisk obstruktiv lungesykdom I Multippel koding i ICD-10 II Medikamentforgiftninger og bivirkninger III Diabetes mellitus IV Kronisk obstruktiv lungesykdom Versjon 1.0 29. desember 2000 KITH Rapport 20/2000 ISBN 82-7846-100-7 ICD-10

Detaljer

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB)

Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Bruk av medisinske kodeverk i fagområdene psykisk helse og rus (PHBU, PHV-V og TSB) Avdeling helsefaglige kodeverk Regionale informasjonsmøter november 2016 Innledning Formål med denne presentasjonen:

Detaljer

Ny ILAE klassifikasjon av epilepsiene

Ny ILAE klassifikasjon av epilepsiene Ny ILAE klassifikasjon av epilepsiene Norsk oversettelse Oliver Henning og Karl Otto Nakken ILAE = International League Against Epilepsy Klassifikasjonen ILAE commision for classification and terminology

Detaljer

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse

Svar: Ved utredning av pasient for årsak til urinveisinfeksjon som er kurert og ikke lenger forårsaker symptomer brukes koden Z09.8 Etterundersøkelse Kasus 1: Jeg har fått spørsmål fra leger angående riktig koding av undersøkelser som er gjort i etterkant av et problem. Tidligere ble det brukt en del Z01-koder ved slike undersøkelser, men jeg har forstått

Detaljer

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge.

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge. Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes MSIS, Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes kommunelegen der pasienten bor Fastsatt

Detaljer

Reoperasjoner, Infeksjoner, Sverd/Stjerne. St. Olavs Hospital 04.11.13 Roar Juul

Reoperasjoner, Infeksjoner, Sverd/Stjerne. St. Olavs Hospital 04.11.13 Roar Juul Reoperasjoner, Infeksjoner, Sverd/Stjerne St. Olavs Hospital 04.11.13 Roar Juul Reseksjon maligne hj svulster Revisjon vs reoperasjon Revisjoner er naturlige flere inngrep i en behandlingssekvens. Skader,

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2012.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2012. K 2012 ved ODEVEILEDNING Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2012. Kodeveiledning 2012 - Innledning KODEVEILEDNING 2012 Dette er tredje utgave

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

klassifikasjoner Nordisk senter for i helsetjenesten Nordic Centre for Classifications in Health Care Arnt Ole Ree, MD, MPH

klassifikasjoner Nordisk senter for i helsetjenesten Nordic Centre for Classifications in Health Care Arnt Ole Ree, MD, MPH Nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjenesten WHO-FIC Collaborating Centre Nordic Centre for Classifications in Health Care Arnt Ole Ree, MD, MPH Nordclass Nordic Centre for Classifications in Health

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal

1 Krav til behandling av diagnoser i en elektronisk pasientjournal Vedlegg 2 14.10.03 Dette dokumentet beskriver forslag til bruk av diagnoseklassifikasjonssystemet ICPC i elektronisk pasientjournal i allmennpraksis. Forslaget er utarbeidet av arbeidsgruppen for prosjektarbeidet

Detaljer

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD

1.2 Klassifikasjonsstrukturen i ICD Opplæring ICD-10 Revidert av: Dato: Arnt Ole Ree Glen Thorsen 12. juli 2006 Opplæring ICD-10 ble opprinnelig utgitt som et lite hefte som fulgte med boken ved kjøp, og som ble utgitt i større format som

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet

Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder. Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet Nytt i de kliniske kodeverkene fra 2017 for somatiske fagområder Avdeling helsefaglige kodeverk ISF-møtet 18.10.2016 Innledning Formål med denne presentasjonen: Gi et overblikk over de endringene som kommer

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, Prioriteringsveileder - Øre-nesehals Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, hode- og halskirurgi Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Detaljer

Veileder for multiaksial klassifikasjon. i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Veileder for multiaksial klassifikasjon. i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Veileder for multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Versjon 1.1 (NB! Skal tas i bruk fra 1.1.2008, se www.kith.no/bup) Innhold 1. Forord...3 2. Innledning...3 3. Informasjonsgrunnlag

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Helsedirektoratet 24.11.2014 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2015 og relevante for norske

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer