UKU behandling. Regional plan om små vannkraftverk - høringsuttalelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKU behandling. Regional plan om små vannkraftverk - høringsuttalelse"

Transkript

1 NARVIK KOMMUNE Plan og byggesak Saksframlegg Arkivsak: Dokumentnr: Arkivkode: Saksbeh: 08/ Kl-123, K2-Sll Unni Kufaas SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saks nr Saksbeh. Adm.sjef- saker til politisk UKU behandling -- Regional plan om små vannkraftverk - høringsuttalelse Jeg viser til saksutredningen og vil foreslå følgende innstilling: l. Bystyret i Narvik gir sin tilslutning til de overordnede strategier, restriksjonsnivåene, tematiske retningslinjer, kriteriene og verdivurderingene. 2. Kunnskapsgrunnlaget for områder i kommunen, og for enkelte deltema er ikke tilfredsstillende. Dette gjelder for Kulturmiljø, Fjordlandskap, Landskap, Verneområder og verna vassdrag og Friluftsliv. 3. Området som inngår i reguleringsplan for Bjømfjell- Rombaksbotn bør avmerkes både som verneområde og som kulturmiljø av stor verdi i Ofotfjorden.Kartreferanse: Figur 72 og Følgende områder mener vi sammenfaller med kriteriene for verdivurdering av landskap (8.2.2 verdivurdering): Stor verdi: Området som omfattes av reguleringsplan for Rombaksbotn- Bjørnfjell. Middels verdi: Beisfjord ml Skamdalen og Skjomen 5. Området som inngår i reguleringsplan for Bjørnfjell-Rombaksbotn bør avmerkes som område med verdifulle landskapselementer. Det samme gjelder for området fra Mølnelva innerst i Beisfjorden og videre innover med Tverrelva til Skamdalen med Skamdalselva og området Frostisen- Sørlandet i Skjomen. 6. Området som inngår i reguleringsplan for Bjømfjell- Rombaksbotn bør avmerkes som prioritert fjordlandskap. Det samme gjelder for Skjomen. Fosser som bør prioriteres er: Losielva, Mølnelva og Skamdalselva. Verdifulle fjordlandskap er Rombaksbotn og Skjomen. Kartreferanse: Figur 79

2 7. Området Bjømfjell - Rombaksbotn bør avsettes med stor verdi for friluftslivet. Det samme gjelder for Tøttadalen. Narvik- Skjomen- fjellet og Håkvikdalen bør avsettes med middels verdi. Kartreferanse : Figur 81.

3 Rådmannen i Narvik, Wiggo Lauritzen Saken oversendes for behandling. Ordføreren i Narvik, Karen Margrethe Kuvaas

4 SAKSUTREDNING : l. Innledning. Fylkestinget i Nordland vedtok i FT- sak 9/2008 oppstart av arbeidet med "Fylkesdelplan- små vannkraftverk". Forslag til Regional plan om små vannkraftverk har vært ute til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven i perioden 28. mars til 30. mai Planområdet er inndelt i ti delområder: Lofoten, Vesterålen, Ofotfjorden, Nord- Salten, Skjerstadfjorden, Sør- Salten, Rødøy Lurøy, Ranfjorden, Vefsnfjorden og Bindelasfjorden. Narvik kommune skal gi en uttalelse med utgangspunkt i de arealer som omfattes av delområdet Ofotf}orden. Etter høringen vil planforslaget vurderes med bakgrunn i innspill og merknader fra høringsparter, og behandles i fylkesrådet. Fylkesrådets forslag til plan vil deretter legges fram for godkjenning i fylkestinget. 2. Faktadel. Bakgrunn Fylkestingets målsetning med arbeidet for planarbeidet har vært: a) å utarbeide noen generelle kriterier/retningslinjer for vurdering av konfliktnivå ved små vannkraftprosjekter. Disse kriteriene/retningslinjene skal utarbeides som grunnlag for planprosessen og enkeltsaksbehandlingen av de omsøkte tiltak. a) å identifisere og synliggjøre områder med viktige miljøinteresser/verdier og omtale hvordan disse interessene, ut fra regionale prioriteringer, bør ivaretas ved behandling av enkeltprosjekter. Utarbeidelse av en regional plan om små vannkraftverk er i tråd med statlig politikk. Både gjennom Soria Moria-erklæringen og i Stortingsmelding nr. 26 ( ) Det står også i erklæringen at "bruken av små-, mini- og mikrokraftverk må økes, uten å komme i konflikt med naturverninteresser". På bakgrunn av dette har energimyndighetene i samråd med miljømyndighetene laget nasjonale retningslinjer for utarbeidelsen av regionale planer for små vannkraftverk. Disse retningslinjene er lagt til grunn for prosessen rundt den regionale planen. Utgangspunktet for planen er at det er et regionalt mål å bygge ut ny vannkraft der hvor konsekvensene for andre arealbruksverdier er akseptable. De samlede tematiske utredningene danner det faglige kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på. Planen illustrerer problemstillinger knyttet til utbygging av små vannkraftverk og foreslår hvordan disse skal imøtekommes i behandling av enkeltsaker. Planforslaget bygger på faglige utredninger for ulike tema. Disse tematiske utredningene utgjør planforslagets kunnskapsgrunnlag, og dokumenterer problemstillinger knyttet til utbygging av små vannkraftverk. Hva er småkraftverk? Små vannkraftverk brukes i planen i tråd med Olje og energidepartementets definisjon i "Retningslinjer for små vannkraftverk", og er en samlebetegnelse på tre kategorier av vannkraftverk: Mikrokraftverk- installert effekt under 0,1 MW Minikraftverk- installert effekt mellom 0,1 - l MW Småkraftverk - installert effekt mellom l - l O MW Med en gjennomsnittlig driftstid på driftstimer i året, gir f.eks et kraftverk på l MW (l 000 kw) installert effekt, en årlig produksjon på 4 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til 200 husstander. Positive konsekvenser av små vannkraftverk Potensialet for utbygging av små vannkraftverk i Nordland er betydelig. Utbygging av små vannkraftverk kan gi positive konsekvenser, både i et lokalt verdiskapings-perspektiv og i et globalt klimaperspektiv. Vannkraft er klimavennlig energi, og utbygging kan i tillegg skape aktivitet og inntekter i distrikter som ellers er preget av fraflytting. Småkraftprosjekter er ofte lønnsomme uten investeringsstøtte, og er sånn sett lettere å realisere. Dette gjør at småkraftverk i stor grad realiseres etter å ha fått konsesjon. Samtidig har det vist seg at mange

5 av de mest lønnsomme utbyggingsprosjektene allerede er utbygd. Dermed gjenstår mange av de mindre lønnsomme utbyggingene med en utbyggingskostnad på over 5 kr/kwh. Enkelte av disse anleggene bygges likevel, men da vil utbygger ta en økonomisk risiko. I hvilken grad en utbygging er lønnsom vil være avhengig av kraftprisen. Den er på vei oppover mot et internasjonalt nivå. I Norge er fortsatt mange av kraftselskapene eid av kommuner og fylkeskommuner. Den største lokale samfululsmessige gevinsten vil være eiernes uttak av utbytte. Økte inntekter til kraftselskapene kan dermed gi økte overføringer til kommunene som kan settes inn i samfunnsnyttige tiltak som skoler, helsestell og etablering og drifting av andre fellesgoder. Kommunene kan også ha inntekter fra naturressursskatt og eiendomskatt. Det blir imidlertid ikke tildelt noen form for konsesjonskraft eller konsesjonsavgift for små vannkraftverk uten magasinering og regulering av valul. Sumvirkninger I henhold til planprogrammet skulle det i løpet av planprosessen gjennomføres et prosjekt for å utvikle metoder for å håndtere sumvirkninger av flere små vannkraftverk. Dette ble for omfattende, slik at en valgte å gjennomføre et begrenset forprosjekt. Det ble på denne bakgrunn inngått avtale om å gjennomføre en analyse i forhold til naturmiljø og hvordan teoretiske prosjekter kan tenkes å påvirke dette. Det konkluderes med at det største potensialet for negative sumvirkninger er knyttet til urørte dal, og fjordsider som er sårbare for omfattende sekundærinngrep. Gje1mom forprosjektet er man kommet et steg videre i forhold til å utvikle en systematisk metode for å vurdere sum virkninger. Metoden har som ambisjon å være et systematisk verktøy og på sikt bidra til å identifisere de "beste" prosjektene som kan utvikles og planlegges med gode mi ljøløsninger. For utdypende informasjon rundt konsekvenser av småkraftverk, nettkapasitet og sumvirkninnger vises det til høringsforslaget Regional plan om småkraftverk, dell. Strategier og retningslinjer Regional plan om små vannkraftverk er utarbeidet på bakgrunn av tematiske utredninger og nasjonale og regionale føringer, slik dette kommer til uttrykk i blant annet stortingsmeldinger og fylkesplanen. Forslaget inkluderer planretningslinjer for viktige faglige tema, og overordnede strategier som knyttes til prinsipper for god planlegging, regional politikk og generelle konsesjonsvilkår. Det vises til vedlagte oversikt over overordnede strategier (19 punkter), restriksjonsnivå og tematiske retningslinjer. Metode Verdivurdering av hvert enkelt fagtema er basert på etablert metodikk og foreliggende informasjon i baser, rapporter og oversikter, i tillegg til lokal kunnskap om områdene. Dette er utførlig beskrevet i OED's retningslinjer, og den metodiske tilnærmingen til problemstillingene har således vært i henhold til de føringer som er gitt. Retningslinjene gir i tillegg en god beskrivelse av sentrale problemstillinger og metodisk arbeid knyttet til hvert enkelt tema. Fokuset i planen er mer rettet mot verdi, fremfor konfliktnivå i det enkelte området. Dette har gitt rom for å kunne spisse retningslinjene i den regionale planen direkte inn mot årsaken til eventuell forringelse av verdier, og muligheter til å foreslå nødvendige avbøtende tiltak. Innenfor hvert tema (utenom nettkapasitet) har områder blitt verdisatt på en tredelt skala: Stor verdi Middels verdi Liten verdi

6 I følge OED's retningslinjer er følgende tema sentrale med hensyn til virkninger av små vannkraftverk: Landskap o Verdifulle landskapselementer o Sårbare høyfjellsområder o Fjordlandskap Biologisk mangfold o Rødlistede arter o Naturtyper o Truede vegetasjonstyper Inngrepsfrie naturområder (!NON) Fisk og fiske Kultwminner og kulturmiljø Friluftsliv Reiseliv hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen Reindrift I arbeidet med den regionale planen har alle tema utenom sårbare høyjjellsomrader blitt utredet. Slik dette temaet er beskrevet i OEDs retningslinjer for regionale planer og i verdisettingskriteriene i tabell 3, er sårbare høyfjellsområder nært knyttet til andre tema som friluftsliv og inngrepsfrie områder (!NON). Dette ble vurdert til å kunne føre til en dobbeltføring av verdier. For utdypende informasjon rundt rammebetingelser og metode vises det til høringsforslaget Regional plan om småkraftverk, del 1.. Delområde Ofotfjorden og Narvik kommune Delområde Ofotfjorden omfatter et landareal på km 2 og berører kommunene Narvik, Ballangen, Lødingen, Tysfjord, Tjeldsund og Evenes. Området strekker seg fra Hellemobotn i sør, til Narvik i nordøst og Øksfjorden i nordvest. Narvik kommune har pr. i dag 8 av de 14 utbygde vannkraftverkene i Ofotfjorden. 2 er under utbygging, ytterligere 2 er gitt konsesjon, l er meldt og 3 har søkt om konsesjon. Det er 3 søknader om konsesjon som har fått avslag i Narvik kommune. I henhold til NVE's ressurskartlegging har delområde Ofotfjorden 220 teoretiske prosjekter, og et samlet potensial for små vannkraftverk på ca. 0,55 TWh. Vernede områder Det finnes l 8 vernede vassdrag i delområde Ofotfjorden. Av vernede områder i Narvik er vassdraget Elvegårdselva nevnt. Biologisk mangfold Totalt er det registrert 678 lokaliteter av ulike naturtyper i Ofotfjorden, men kun 72 av disse er blant de utvalgte naturtypene (se kapitel i del2). Det er flere lokaliteter av ulike naturtyper i kommunen. Noen av disse er innenfor det vernede vassdraget Elvegårdselva.!NON (inngrepsfrie områder) Det er totalt 3706 krn 2!NON-areal i Ofotfjorden, noe som tilsvarer 66% av landarealet. Narvik kommune har svært lite villmarkspregede!non områder som er av stor verdi, dvs områder som er mer enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep. Deler av kommunen består av verdifulle!non områder sammenhengende fra fjord til fjell av stor verdi. Definisjonen er: Med fjord menes der fjordarmen begynner. Fjell er å betrakte som arealet over markslagsgrensa.!non som strekker seg fra fjord til fjell ligger altså mellom disse to sonene. Fisk og fiske Det finnes totalt 45 lokaliteter med anadrome laksefisk i Ofotfjorden. Av de 7 elvene i kommunen som er nevnt er det kun Prestjordelva som er satt til middels fiskeverdi. Resterende er satt tilliten.

7 Landskap (verdifulle landskapselementer) Utredningsrapporten er utarbeidet i forbindelse med Regional plan om vindkraft i Nordland og fokuserer mye på vindkraft og landskapets sårbarhet for etablering av vindkraftanlegg. Utredningen består både av en verdivurdering av landskapet, og en vurdering av konfliktgraden i forhold til vindkraft. Verdisettingen er uavhengig av konfliktvurderingen, noe som skulle tilsi at verdisettingen også kan anvendes i sammenheng med små vannkraftverk. l Ofotfjorden er det tre landskapsområder som er gitt stor verdi. Dette er Møysalen, Stetind og Tysfjord/Hellemo. I Narvik er det ikke nevnt noen av verdi. Fjordlandskap og viktige fosser Delområde Ofotfjorden inneholder deler av ti underregioner med Fjordlandskap. Dette er Ytre Hamarøy og Steigen, Aust-Lofoten og Efjorden/Hellemofjorden, som alle er gitt stor verdi. Videre er underregionene Årstein/Offersøy gitt middels verdi mens Sortlandsundet, Hamarøy, Ysjorden, Tjelsundet, Ballangen/Evenes og Indre Ofotfjorden alle er gitt liten verdi. Prioriterte fosser er l i Skjomen, l i Håkvikdalen og en sideelv til Lakselv i Beisfjorden. Kulturminner og kulturmiljø I Skjomen er det registrert både automatisk fredete og nyere tids kulturminner. I området finnes hugde helleristninger fra veidekulturen, som har stor variasjon i motiv samt steinalderboplasser. Øvrige områder nevnt i Narvik er Elvegårdsmoen i Bjerkvik, Hetjangen, og Bjømfjell. Friluftsliv l Ofotfjorden er det fire områder som er gitt stor verdi for friluftsliv. Dette er Møysalen, Stetind, Tysfjord-Hellemo og Vetefjellet. Av disse er det kun Stetind som ikke er vernet eller foreslått vernet. Heggedalen, Store Haugfjellet, Skjafjellet samt Veggfjellet/Kopparfjellet har middels verdi. Av disse er sistnevnte omfattet av vern. Reisleiv hvor landskapet eller naturen er en vesentlig del av attraksjonen l delområdet Ofotfjorden er kun området rundt Raftsundet, i Lødingen kommune på grensa til Hadsel kommune og delområdet Lofoten gitt stor verdi for reiseliv. Reindrift Delområde dekker sju reinbeitedistrikt. Dette er Sajggo-Habmer i grenseområdet til Nord-Salten og Frostisen og Skjomen langs riksgrensa i den østlige delen av området. Reinbeitedistriktene Gielas, Roabat, Kongsvikdalen og Iinnasuolu ligger delvis i Ofotfjorden og i Troms fylke, mens hele Dielddasuolu reinbeitedistrikt ligger innenfor delområdet. For utdypende beskrivelse av delområdet Ofotfjorden vises det til Regional plan for småkraftverk, del 3og beskrivelse av delområdene. 3. Rådmannens vurdering: l Soria - Moria erklæringen heter det at "bruken av små-, mini- og mikrokraftverk må økes, uten å komme i konflikt med naturverninteresser''. Med bakgrunn i dette er det altså utarbeidet nasjonale retningslinjer for utarbeidelsen av regionale planer for små vannkraftverk. Olje- og energidepartementer har utarbeidet en strategi for å øke etableringen av småkraftverk. Det vil i tiden framover trolig komme flere søknader om utbygging av elver i Nordland og i Narvik kommune. En oversikt over mulige utbyggingstiltak er tidligere behandlet av Narvik Bystyre. Kommunen har ingen samlet strategi/ forutsigbarhet for behandling av saker omhandlende utbygging av små vannkraftverk. Dette gjør at en samlet konsekvens/ virkning av de ulike prosjektene ikke kan vurderes opp mot andre samfunnsinteresser. Rådmannen er derfor tilfreds med at arbeidet med regional plan for småkraftverk i Nordland er igangsatt, og at denne skal kunne gjøre kommunene i stand til å vurdere enkeltprosjekter med utgangspunkt i synliggjorte interesser og verdier.

8 Vannkraft er produksjon av fornybar kraft som også kan være miljøvennlig. Det er derfor nødvendig at denne overordnede planen sikrer at de områdene i kommunen som har de største konfliktpotensialene synliggjøres. Grunnlaget for en hensiktsmessig planlegging og lokalisering av vannkraft vil dermed kunne styrkes. Rådmannen mener de tematiske retningslinjene er et godt utgangspunkt for å si noe om hva som kan tillates eller ikke i områder verdisatt fra liten via middels til stor verdi. Dette fordrer imidlertid at kunnskapsgrunnlaget rundt de forskjellige områdene i kommunen er tilstrekkelig og ikke minst riktig for de forskjellige tema. Rådmannen mener kunnskapen som ligger til grunn for verdisettingen av enkelte av kommunens områder ikke er tilstrekkelig, og i noen tilfeller awikende i forhold ti/ lokal kunnskap. Rådmannen hadde også ønsket at prosjektet "sumvirkninger" hadde kommet lengre enn til forprosjekt. Sumvirkningen av flere små vannkraftverk og påvirkningen på naturkarakteren er svært viktig, og særlig fordi Narvik kommune pr. i dag har flere utbygde vannkraftverk. Med utgangspunkt i Regional plan for småkraftverk, del 3 "fakta om delområder" og beskrivelsen av de ti delområdene og verdiene som finnes i disse, vil vi i det følgende komme med våre merknader til planen. Vernede områder - Kulturminner og kulturmiljø Av vernede områder i Narvik er kun vassdraget Elvegårdselva nevnt. Når det gjelder kulturmiljø av stor verdi er Heijangen i Bjerkvik, Narvikhalvøya og Skjomen avmerket på kart. Dette er på bakgrunn av automatsikk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Reguleringsplan for Bjørnfjell- Rombaksbotn. vedtatt 1996 omfatter et område på 42 kvadratkilometer. Det storslagne landskapet sammen med banens forbygning og Rallarvegen utgjør til sammen et unikt natur- og kulturmiljø. Reguleringsbestemmelsene ivaretar områdets egenart og særskilte verdier gjennom arealkategorier som spesialområde, blandet formål, landskaps-, kulturminnevern- og friluftsområde. (LKF område). Reguleringsplanen har også gitt grunnlag for videre sikring av området gjennom bruksavtale med Statsskog og servituttavtale med grunneiere. Forslag til vedtak: Området som inngår i reguleringsplan for Bjørn fjell - Rombaksbotn bør avmerkes både som verneområde og som kulturmiljø av stor verdi i Ofotf}orden. Kar/referanse : Figur 72 og 80 INON (inngrepsfrie områder) Narvik kommune har svært lite villmarkspregede INON områder. Dette skyldes i stor grad tidligere til dels store kraftutbygginger (Håkvik, Skjomen, Sildvik og Nygårdsfjellet). Nettopp på bakgrunn av dette finner vi det svært viktig å vurdere nye inngrep i disse områdene. I noen tilfeller vil det kunne være en belastning i et område med eldre inngrep at det etableres nye tiltak som berører området ytterligere. I andre tilfeller har vi sett at områder i kommunen betraktes som " ikke inngrepsfri" med bakgrunn i for eksempel gamle steinlagte "krøtterveier", og ellers ubrørt natur med stor avstand fra tekniske inngrep. Vi finner dette lite tilfredsstillende og hadde ønsket en bredere analyse av INON områdene. Verdifulle landskapselementer Narvik kommune har ifølge registreringene og utredningene ingen verdifulle landskapselementer. Det pekes i rapporten på at en utenom verneområdene har relativt svak kartlegging av landskapet i Nordland. Dette medfører at datagrunnlaget som utredningen baserer seg på i stor grad er knyttet til verneområder og verna vassdrag. Rådmannen mener analyse- og landskapsvurderingene bør inneha en så omfattende kartlegging av verdiene, at grunnlaget for å vurdere konsekvensene ved en etablering av vannkraft er tilstede. Forslag til vedtak: Følgende områder mener vi sammenfaller med kriteriene for verdivurdering av landskap (8.2.2 verdivurdering): Stor verdi: Området som onifattes av reguleringsplan for Rombaksbotn- Bjørnj}ell Middels verdi: BeisfJord ml Skamdalen og Skjomen

9 Rombaksbotn Reguleringsplan for Bjørnfjell- Rombaksbotn. vedtatt 1996 omfatter et område på 42 kvadratkilometer. Det storslagne landskapet sammen med banens forbygning og Rallarvegen utgjør til sammen et unikt natur- og kulturmiljø. Området er regulert til spesialområde, blandet formål, landskaps-, kulturminnevern- og friluftsområde nettopp på grunn av sine store verdier. Spesialområde landskapsvernområde tilsier at området har svært verdifulle landskapselementer. Beisfjorden: Rådmannen trekker fram området fra Mølne/va innerst i fjorden og videre innover med Tverrelva til Skamdalen med Skamdalselva som det viktigste landskapsområdet. Mølne/va framstår som et svært synlig landskapselement, og den har stedvis markerte fossefall, og stryk. Elva er synlig fra flere steder i Beisfjord tettbebyggelse, og sentrum, og framstår som et viktig og synlig landskapselement. Tverrelva kan sees fra flere steder på vei innover Skamdalen. Elva har flotte stryk i et bratt og ulendt terreng. Elva er viktig som del av et helhetlig landskapsbilde og landskapsopplevelser. Elvas stryk kan høres fra stien på vei mot Skamdalsbotn og Skamdalselva. Skamdalselva med fossefallene, Skamdalsbotn, Skamdalsvatnet og fjelltoppene på rundt 1300 m.o.h. som danner veggene i landskapsrommet, er viktige elementer lengre inn i dalen. Dette området har et sammensatt og helhetlig landskap, med mange viktige landskapsmessige verdier. Elva har stryk og fossefall som gir opplevelseskvaliteter ved en vandring langs elva, og elva med sine stryk og fosser er et viktig landskapselement sett fra dalen og Skamdalsvatnet. Skjomen: Skjomen er et lukket fjordlandskap med utpreget romlig karakter. Fjorden har hovedretning nordvest sørøst. Terrenget stiger bratt opp på begge sider av fjorden. I øst alpine formasjoner med Skjomtind, Sandvikstind og Elvegårdsfjellet. I vest dannes et platå på meters høyde som stiger til Råntinden, Råntindaksla, Klubbviktinden og Reintind.Naturbildet er mektig og majestetisk, og en mengde elver og fosser preger landskapsbildet på vei innover i fjorden. Bekker og elver kaster seg nedover fjellsidene, og får karakter av slør i sitt frie fall, ofte på mange hundre meter. Dette i seg selv er en opplevelse for turister og tilreisende. Skjomdalen har store landskapsverdier og et utpreget friluftsliv. Skjoma meandrerer gjennom frodig landskap og bidrar til et yrende fugle- og dyreliv. Rådmannen trekker fram Sørlandet med Klubbvik og Øvre og Nedre Klubbvik, videre til Frostisen og deretter Gangnesaksla. Området Frostisen - Sørlandet, som Klubbvikelva er en del av, bør sees i en helhetlig sammenheng. Dette fordi det kanskje er det området i kommunen som inneholder de største variasjonene, både når det gjelder landskap og naturtyper. Området er, på tross av at det ikke er definert som INON - område, et vanskelig tilgjengelig område, og dermed også i stor grad uberørt. Området kan kun nås med båt, eller via stier over Vidrekfjellet eller fra Råndalen. Forslag til vedtak: Området som inngår i reguleringsplan for Bjørnjjell - Rombaksbotn bør avmerkes som område med verdifulle fandskapselementer. Det samme gjelder for området fra Mølne/va innerst i Beis.f}orden og videre innover med Tverre/va til Skamdalen med Skamdalselva og området Frostisen - Sørlandet i Skjomen. Fjordlandskap og viktige fosser Narvik kommune er gitt liten verdi når det gjelder fjordlandskap. Prioriterte fosser er en i Skjomen, en i Håkvikdalen og en sideelv til Lakselv i Beisfjorden. Det er ikke spesifisert hvilke disse er, noe som gjør registreringen lite hensiktsmessig. I tillegg til elvene beskrevet over, under verdifulle landskapselementer ønsker vi å prioritere Losielva med prioritet l,med stor betydning for landskapet. Losielva er ei sideelv til Skjoma. Den kommer fra fjellene på østsdiden av Skjomdalen om møter Skjoma nerd for Bogholmen. Elva fosser ned den bratte fjellsiden og utgjør et viktig element i landskapet. Som viktige fjordlandskap viser vi også til teksten over, og ønsker å prioritere Rombaksfjorden (botn) og Skjomen.

10 Forslag til vedtak: Omrtldet som inn geir i reguleringsplan for Bjørn fjell - Rombaksbotn bør avmerkes som prioritert jjordlandskap. Det samme gjelder for Skjomen. Fosser som bør prioriteres er: Losielva, Mølne/va og Skamdalselva. Verdifulle jjordlandskap er Rombaksbotn og Skjomen. Friluftsliv Store Haugfjellet og Veggfjellet er satt til middels verdi for friluftslivet i kommunen. Rådmannen ønsker å framheve at Narvik er en friluftskommune hvor friluftslivet er en de lav befolkningens identitet og fritidsinteresse. I tillegg besøkes fjellene rundt Narvik hvert år av flere tusen fjellturister hvert år. Området Rombaksbotn- Bjørnfjell er av stor verdi både lokal og nasjonal. Fjellene rundt Narvik - Skjomen er svært mye benyttet i friluftsammenheng. Tøttadalen er et viktig nærturområde. Det samme gjelder for Håkvikdalen. Forslag til vedtak: Området Bjørnfjell- Rombaksbotn bør avsettes med stor verdi for friluftslivet. Det samme gjelder for Tøttadalen. Narvik - Skjomen- fjellet og Håkvikdalen bør avsettes med middels verdi. For utdypende beskrivelse av verdivurderingene vises det til Regional plan for småkraftverk, del 2 og Kap. 8 Utredninger 4.Forslag til innstilling l. Bystyret i Narvik gir sin tilslutning til de overordnede strategier, restriksjonsnivåene, tematiske retningslinjer, kriteriene og verdivurderingene. 2. Kunnskapsgrunnlaget for områder i kommunen, og for enkelte deltema er ikke tilfredsstillende. Dette gjelder for Kulturmiljø, Fjordlandskap, Landskap, Verneområder og verna vassdrag og Friluftsliv. 3. Området som inngar i reguleringsplan for Bjørnfjell- Rombaksbotn bør avmerkes både som verneomrade og som kulturmiljø av stor verdi i Ofotfjorden. Kartreferanse : Figur 72 og Følgende områder mener vi sammenfaller med kriteriene for verdivurdering av landskap (8.2.2 verdivurdering): Stor verdi: Området som omfattes av reguleringsplan for Rombaksbotn- Bjørnfjell. Middels verdi: Beisfjord mj Skamdalen og Skj omen 5. Området som inngår i reguleringsplan for Bjørnfjell- Rombaksbotn bør avmerkes som område med verdifulle landskapselementer. Det samme gjelder for området fra Mølnelva innerst i Beisfjorden og videre innover med Tverrelva til Skamdalen med Skamdalselva og området Frostisen- Sørlandet i Skjomen. 6. Området som inngår i reguleringsplan for Bjørnfjell- Rombaksbotn bør avmerkes som prioritert fjordlandskap. Det samme gjelder for Skjomen. Fosser som bør prioriteres er: Losielva, Mølnelva og Skamdalselva. Verdifulle fjordlandskap er Rombaksbotn og Skjomen. Kartreferanse: Figur Området Bjørnfjell- Rombaksbotn bør avsettes med stor verdi for friluftslivet. Det samme gjelder for Tøttadalen. Narvik- Skjomen- fjellet og Håkvikdalen bør avsettes med middels verdi. Kartreferanse : Figur Informasjon.

11 Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker l I Plan og miljø Nordland fylkeskommune 2 I Sweco Norge AS 3 u Sweco Norge AS 4 I Nordland Fylkeskommune - Plan og miljø 5 I Plan og miljø Nordland fylkeskommune Tittel Høring- Forslag til planprogram- Fylkesdelplan - små vannkraftverk i Nordland Kartlegging av landskap fylkesdelplan -små vannkraftverk i Nordland Vedr. kartlegging av landskap fylkesdelplan - små vannkraftverk i Nordland Forhåndshøring- regional plan om små vannkraftverk i Nordland - arealmessige vurderinger Angående forhåndshøring av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland - arealmessige vurderinger Vedlegg: Vedlegg: Dok.dato Tittel Strategier og retningslinjer.doc Dok.ID

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Kortversjon med konsekvensvurdering REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Regional plan om små vannkraftverk i Nordland ble vedtatt av fylkestinget

Detaljer

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. AREALMESSIGE VURDERINGER (del 1 og 2)

REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND. AREALMESSIGE VURDERINGER (del 1 og 2) REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND AREALMESSIGE VURDERINGER (del 1 og 2) FORORD Nordland er et av de fremste kraftfylkene i Norge. Vi er opptatt av å videreutvikle fylket som en ledende produsent

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for små vannkraftverk. 23.05.2012 s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for små vannkraftverk s. 1 Foto: Crestock.com Samfunnsnytte Nordland skal bidra til å nå nasjonale mål om 30TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering. Småkraft kan ha samfunnsmessig

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

PLANPROGRAM - FYLKESDELPLAN - SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND

PLANPROGRAM - FYLKESDELPLAN - SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND PLANPROGRAM - FYLKESDELPLAN - SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND Foto: Crestock 1 BAKGRUNN OG RAMMEBETINGELSER 2 1.1 INNLEDNING 2 1.2 RAMMEBETINGELSER 2 1.2.1 NASJONAL POLITIKK OG RETNINGSLINJER 2 1.2.2 REGIONAL

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland

Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Fylkesdelplan for små vasskraftverk Hordaland Vassdragsseminar 19.november 2008 Soria Moria erklæringa: Regjeringa vil at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide planer for bygging

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK

HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK HØRING: REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK UTBYGGING AV SMÅ VANNKRAFTVERK Nordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og er et av de fremste kraftfylkene i Norge. Det skal vi fortsatt være - Nordland

Detaljer

Vedlegg 1: Høringsuttalelser regional plan om små vannkraftverk offentlig ettersyn

Vedlegg 1: Høringsuttalelser regional plan om små vannkraftverk offentlig ettersyn Vedlegg 1: Høringsuttalelser regional plan om små vannkraftverk offentlig ettersyn UTTALELSER TIL REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK INNSPILL FRA KOMMUNER nr Navn Innspill Kap Vurdering Behandling 1 Grane

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 16. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva

Detaljer

Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland

Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland Håkon Roald Februar 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Bakgrunn Regional plan om små vannkraftverk i Nordland 1. Utarbeide generelle

Detaljer

Sumvirkning av tekniske inngrep

Sumvirkning av tekniske inngrep Sumvirkning av tekniske inngrep Landskapsvirkninger av flere småkraftverk - eksempel fra Hjørundfjorden (Melby 2012) Morten W. Melby, 13.03.2013 Kjennetegn ved utredningen Tiltaksfokusert, småkraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland

Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Regional plan Små vannkraftverk i Nordland Dag Bastholm/plan- og miljøleder 04.05.2011 23.05.2011 1 Innhold Hva er små vannkraftverk? Potensialet for små vannkraftverk i Nordland Bakgrunn og målsetning

Detaljer

Vindkraft Regionale planer og landskap

Vindkraft Regionale planer og landskap Vindkraft Regionale planer og landskap Ina Rognerud, Selfoss/Island, 8. juni 2012 1 Disposisjon Behandling av vindkraftverk i Norge Status vindkraft i Norge Regionale planer som verktøy Erfaringer så langt

Detaljer

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013

Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Småkraft: Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distriktspolitikk som truer naturen? Vassdragsseminar SRN 16.04.2013 Presentasjon Prosjektleder Terje Engvik, Norges Bondelag Prosjekt fornybar elproduksjon

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Journalpost.: 09/17778 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Fylkesrådet 29.06.2009 Offentlig ettersyn - Fylkesdelplan - vindkraft i Nordland Sammendrag Fylkesrådet takker prosjektgruppen

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner

Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 11. januar 2012 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning

Landskapskonvensjonen og vindkraft. Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Landskapskonvensjonen og vindkraft Seksjonssjef Anders Iversen Direktoratet for Naturforvaltning Innhold: 1. DNs oppgaver og rolle. 2. Landskapskonvensjonen og landskap som nytt politisk fokusområde. 3.

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Presentasjon, Seminar om sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark Oslo, 13.3.13 Ragnar Brevik Vestlandsforsking KU-forskriften,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hvordan bruker NVE naturmangfoldloven for å sikre naturverdier? Øystein Grundt Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Ny naturmangfoldlov - NVE ønsker velkommen

Detaljer

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet 28.10.2009 Mål og avgrensing Innhald Aktuelle problemstillingar Innspel og spørsmål (joar.helgheim@sfj.no el. Idar.sagen@sfj.no)

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke.

Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad om konsesjon og utbygging av Eldrevatn kraftverk i Lærdal kommune, Sogn og fjordane fylke. Olje- og Energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 0179 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: NVE200707245-2 ktv/emb 07/81-10 560 26. september 2007 Eldrevatn kraftverk AS Klage på vedtak: Avslag på søknad

Detaljer

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland

Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland Norges Vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Dato: 21.06.2013 Merknad til søknad fra Fjellkraft AS om konsesjon til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger Byrådssak 1303 /15 Høringsuttalelse til Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger ASRO ESARK-03-201500990-138 Hva saken gjelder: Saken gjelder uttalelse til høring av forslag til Regional

Detaljer

kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland fylke.

kraftverk i Hattfjelldal kommune i Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 24. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Krutåga kraftverk, Bjørkåselva

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Att. Geir Davidsen Din çuj./deres ref.: Min çuj./vår

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra, Narvik kommune, merknadsbehandling

Detaljert reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra, Narvik kommune, merknadsbehandling NARVIK KOMMUNE Plan og byggesak Saksframlegg Arkivsak: 06/3046 Dokumentnr: 50 Arkivkode: PNUM-, K2-L12 Saksbeh: Unni Kufaas SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Det faste utvalg

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Journalpost.: 10/88 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Melding om oppstart - Regional plan for Vefsna Sammendrag Med bakgrunn i St.prp. nr. 53 (2008-2009)

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007)

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007) -i.i ÅLESUND- 25.07.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat v/konsesjonsa vde//ngen Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Retningslinjer for små vannkraftverk

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag Sandgata 30, 7012 Trondheim Tlf.: 91369378 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no Klage på konsesjon til Frøya vindkraftanlegg, Svarthammeren vindkraftanlegg,

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Journalpost:17/16769 Saksnummer Utvalg/komite Dato 082/2017 Fylkesrådet 21.03.2017 Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Sammendrag Fylkesrådet fraråder

Detaljer

GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer. Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12

GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer. Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12 GIS I STEIGEN - Kystsoneforvaltning - Utfordringer Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Bodø, 20.1.12 GIS i Steigen = arealforvaltning Formål med foredraget begeistre? Fokusere på

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 22.06.2017 94/17 Søknad om bygging av Jørstadelva og Strindelva kraftverk i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd Møtestad Møtedato utvalg m v Styret Vefsn 17.og 18. september 2009 Sak nr. 53/09 Høring Framlegg til fylkesdelplan Vindkraft i Nordland. Bakgrunn: Nordland

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 30.6.2013 Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Vi viser til brev datert 12.3.2014 med

Detaljer

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no 41k. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Vår dato: 2 1 FEB. 2014 Vår ref.: NVE 201102278-10 rm/ajkj Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan Vindkraft i Nordland

Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan Vindkraft i Nordland Nordland fylkeskommune v/ Geir Davidsen 23.09.2009 Høringsuttalelse til Fylkesdelsplan Vindkraft i Nordland Miljøstiftelsen Bellona og Natur og Ungdom og miljøstiftelsen ZERO viser til Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Velkommen til Rogaland

Velkommen til Rogaland Velkommen til Rogaland Fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen, Fylkesmannen i Rogaland Vassdragsdrift og miljøforhold, EBL-seminar 25-26.10.2007 Vårt Rogaland 9325 km 2 areal 2100 øyer, 2293 km kystlinje

Detaljer

Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner forum for natur og friluftsliv TROMS NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 10. juni 2012 Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner Forum for Natur og Friluftsliv i Troms, FNF Troms,

Detaljer

Høringssvar fra Ofoten regionråd - planprogram til revidering av regional plan for vannkraft

Høringssvar fra Ofoten regionråd - planprogram til revidering av regional plan for vannkraft Til Nordland fylkeskommune post@nfk.no post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Narvik 29.09.16 Vår refr: 16/27 Høringssvar fra Ofoten regionråd - planprogram til revidering av regional plan

Detaljer

Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker

Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker FNF Nordland FNF Troms Naturvernforbundet i Troms NVE Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 24. oktober 2013 E-post: nve@nve.no Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Forum

Detaljer

Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk. Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE

Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk. Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE Viktige miljøfaktorer som påvirker konsesjon for småkraftverk Ingrid Haug Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep NVE Antall 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Utvikling i småkraftverk

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 55

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 55 Hattfjelldal kommune Side 1 av 55 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 12.05.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser

KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser KU ny nasjonalpark i Bardu Kraftressurser Rapport Januar 2006 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag : KU ny nasjonalpark i Bardu - Kraftressurser Oppdrag nummer: 510987 Rapportnavn: 06.01.2006 Versjon:

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

UTTALELSE TIL FREIM KRAFTVERK I ODDA KOMMUNE I HORDALAND

UTTALELSE TIL FREIM KRAFTVERK I ODDA KOMMUNE I HORDALAND Norges vassdrags- og energidirektorat v/ Seldal Tale Helen Pb. 5091 Majorstua 0301 OSLO Bergen,16. Januar 2009 UTTALELSE TIL FREIM KRAFTVERK I ODDA KOMMUNE I HORDALAND Innledning Hardanger Kraft AS har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer

Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer Del III: Regional plan for Vefsna planbestemmelse og retningslinjer 1 Innledning Planområdet for Regional plan for Vefsna er gitt gjennom St.prop. 53. Dette tilsvarer Vefsnas nedbørsfelt, unntatt Skjervo,

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser

Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Storheia vindpark Inngrepsfrie naturområder og verneinteresser Utarbeidet av Statkraft Development AS Februar 2008 Statkraft Development AS Side 3 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNGREPSFRIE NATUROMRÅDER...

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2013 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak

Detaljer

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Hva er omfanget? Utvikling småkraftverk 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt OKSBÅSHEIA - MELDING Kommune OSEN OG FLATANGER Fylke SØR- OG NORD- TRØNDELAG Utbygger Nord-Trøndelag E. verk Antall møller

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja GBNR 068/004 - TERRENGINNGREP I VASSDRAG Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune Journalpost:16/108257 Saksnummer Utvalg/komite Dato 010/2017 Fylkesrådet 17.01.2017 Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune Sammendrag Fylkesrådet i Nordland anbefaler

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Regional plan for Vefsna

Regional plan for Vefsna Regional plan for Vefsna Planforum Dato 12. februar 2014 Fra ST. prp 53 (2008 2009) Departementet foreslo et prøveprosjekt med samla vassdragsforvaltning i Vefsna. Planen utarbeides som regional plan i

Detaljer

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar

Trondheim 06.06.12. Til Trønderenergis aksjonærar Til Trønderenergis aksjonærar Trondheim 06.06.12 Trønderenergi og nasjonale miljømål og miljøstandardar Vi er uroa over at Trønderenergi i liten grad følgjer nasjonale miljømålsettingar, miljøkrav/ retningsliner

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN VEFSNA

FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN VEFSNA FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN VEFSNA INNLEDNING Det har gjennom arbeidet med Regional plan for Vefsna framkommet mye verdifull kunnskap som vil være viktig i forhold til fremtidig forvaltning

Detaljer

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune

Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune og Norterminal AS Områderegulering Norterminal Gamnes, Sør-Varanger kommune Konsekvensvurdering landskaps- og terrengforming 2014-09-22 Oppdragsnr.:5123076 - Områderegulering Norterminal

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune

Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune Journalpost.: 13/24770 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 199/13 Fylkesrådet 11.09.2013 Høring - søknad om bygging av Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune Sammendrag Norges vassdrags- og

Detaljer

Avdeling Nordland Dato 31.01.10

Avdeling Nordland Dato 31.01.10 Avdeling Nordland Dato 31.01.10 Steigen kommune 8283 LEINESFJORD SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE MAINSTREAM NORWAY AS SIN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKEANLEGG I FORSAN, STEIGEN KOMMUNE. MAINSTREAM NORWAY søker

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlaget - prosjekter i Nordland Fylkeskommune Plankonferansen 2012 Prosjektleder NFK, Gudrun Hagen, 12.12.2012 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Kunnskap og utredninger de

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer