Sikkerhet på flyplassen BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet på flyplassen BERGEN LUFTHAVN FLESLAND"

Transkript

1 Sikkerhet på flyplassen

2 46 LUFTHAVNER 100% STATSEID AKSJESELSKAP SELVFINANSIERT

3 NØKKELTALL 46 millioner 3109 passasjerer reiser gjennom våre lufthavner hvert år fast ansatte Ansvar for flybevegelser hvert år Over 10 mrd Omsetning 2013

4 LUFTFART I UTVIKLING - fra 46 til 70 millioner passasjerer Avinor passasjerer * 80,0 70,0 60,0 50,0 Mill. 40,0 30,0 20,0 10, * : Offisielle tall * : Prognose

5 BERGEN LUFTHAVN

6 BERGEN LUFTHAVN 6+ MILL PASSASJERER HOVEDFLYPLASS FOR ANSATTE NY TERMINAL 2017

7 Lufthavnsjef Kvalitet, sikkerhet, miljø Økonomi HR Operativ drift Forretningsutvikling Plan og utbygging

8 Hvor viktig er sikkerhet på en flyplass?

9 Spesielle utfordringer i luftfarten - tankekart

10 En gjennomregulert bransje ICAO EASA Luftfartstilsynet Avinor (og andre) Prosedyrestyrt vs prosess-styrt Teknisk operativ godkjenning Flyplass-sjef

11 Risikobilde HMS, Miljø, Security og Flysikkerhet Erkjent risikobilde HMS Konsekvens Kjemikalieeksponering over tid Akutt eksponering for/kontakt med kjemikalier Klemskader Fallskader Påkjørsel av person på APRON Kollisjon på APRON Kollisjon på privatvei Vold/trussel Hørselskade Stressbelastning/psykisk belastning Belastningsskader (fysiske) Sannsynlighet

12 Beredskap Brann og redning Operasjonssentral Airport patrol Tårnet Systemer for beredskap og krisehåndtering Økt beredskap, full beredskap, full utrykning - UMS

13 APRON/RAMP NORGES FARLIGSTE ARBEIDSPLASS? God sikkerhetskultur Helse-egenvurdering = høy Tøft fysisk arbeid Høy skadeprosent (TRI) 30,2-12,1% (14,3) Bemanning.

14 Sikkerhetsstyring Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Undersøkelser ROS SJA Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

15 Faglig støtte Undersøkelser Internrevisjon Matrise Lufthavnsjef Kvalitet, sikkerhet, miljø Økonomi HR Operativ drift Forretningsutvikling Plan og utbygging

16 Operativ drift Teknisk drift Terminaltjenester Operasjonssenter PBR Security Tekniske anlegg Servicesenter Driftssentral Brann/Redning/ Sikkerhetskontroll Elektro Bygg IKT ID-kontor Renhold Flyparkering Airport Patrol Plasstjeneste Verksted Adgangskontroll Oppfølging kontrakt Regelverk og teknologi Standard og kvalitetskontroll av perimetersikring

17 Utbygging av flyside

18 Bergen lufthavn Flesland -Utbygging -Før Ferdig utbygging utbygget startet

19 Remote Apron South

20 TWY Y og Avkjøring A1 A2 A3

21 Ny TWY Y sett fra Avkjøring A2

22 Bygd 5700m taksebaner, 6km internveier. Masseforflytning m3, derav m3 fjell, 51km EL- og OV-grøfter, 779 kummer, m2 asfalt, m2 gressareal, m3 betong. 14 bygg nye/flyttet, 2 tankstasjoner, 470m fjellboring Ø1420. Elektroprosjekt: banelys, 25 flomlysmaster, 220 km kabel. Miljøprosjekt: Bygd ny avisingsplattform, fordrøyningsbasseng for utskilling av glykol og olje, utslippstunnel, bygd fisketrapp og rensepark.

23

24

25 Utbyggingsprosjekt Flyside Dette har vi fått til: Bygging av 5700m taksebaner, 6km internveier, 51km EL- og OV-grøfter, 779 kummer, 14 bygg og 2 tankstasjoner Lagt m 2 asfalt, m 2 gressareal, m 3 betong. Masseforflytning av m 3 masser, derav m 3 fjell, Fjellboring 470m Ø1420 mm. Elektroprosjekt: banelys, 25 flomlysmaster, 220 km kabel. Miljøprosjekt: Ny avisingsplattform med fordrøynings-basseng for utskilling av glykol og olje, utslippstunnel, fisketrapp og rensepark. Alt oppnådd med lufthavnen i full drift, stor vekst, uten vesentlige forsinkelser i flytrafikken og ingen alvorlige luftfartshendelser.

26 Sikkerhetsstyring Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Undersøkelser ROS SJA Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

27 Sikkerhetsstyring Nøkkelen er samarbeid! 11:00 / 22:45 -møter daglig Koordineringsmøter ukentlig Ukentlige sikkerhetsmøter utbygging. (siste ukes hendelser, trend, fokusområder neste periode) Prosjekteringsmøter Særmøter (ytre miljø, spesielt arbeid, spesiell trafikk etc) Risikoanalyser

28 Pågående prosjekter Trappehuset Forberedelser T3 Nordfløyen Ny ankomst duty free Nytt driftsbygg Ny energisentral Nytt brannøvingsfelt

29 NY TERMINAL 2017 Se presentasjon

30 NØKKELTALL Eksisterende terminal m² Bygget for 2,8 MPPA Dagens kapasitet 3,4 MPPA Trafikktall ,8 MPPA Ny terminal m² Nytt areal flyside m² Areal landside, inkl. vei m² Kapasitet ny terminal 7,5 MPPA Kostnadsramme 3,6 MRD

31 FRAMDRIFT Skisseprosjekt Oktober 2010 Styresak med vedtak for skisseprosjekt Mars 2011 Intensjonsavtale med Bybanen Januar 2012 Forprosjekt 30 Mars 2012 Reguleringsplan Lønningen Gård Mai/Juni 2012 Ny konsesjon Juni 2013 Detaljprosjektering April 2012 Oppstart fjerning av Lilandshaugen. Mars 2013 Oppstart bygging av trappehus Desember 2013 Planlagt byggestart ny terminal April 2014 Ombygging flyside November 2014 Fullføring aktiviteter flyside 4.Kvartal 2015 Prøvedrift 3.Kvartal 2016 Idriftsettelse ny terminal Våren 2017 Ombygging eksisterende terminal

32

33 Status T3 Utbygging iht fremdriftsplan. Kritisk linje på flere entrepriser Foreløpig delfinansiert med 650 mill av Avinors styre som forberedelser til ny terminal Ingen alvorlige hendelser med personskade 1 mill kubikk stein fjernet med lokal massebalanse 2 sprengninger a 2500 kilo pr dag

34 Spørsmål?

35 Sikkerhetsstyring Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

36 Styringssirkelen Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

37 Sikkerhetsstyring Mål og strategi Målsetning: Gjennomføring av utbyggingsprosjekt så effektivt som mulig, uten reduksjon i trafikkmengde, og uten reduksjon i sikkerhetsnivå. Strategi: Samarbeid, involvering av alle parter Planlegging, koordinering og forutsigbarhet Informasjonsflyt Monitorering og måling iht Avinors styringssystemer Tiltak iverksettes umiddelbart (i størst mulig grad) Ledelsesfokus

38 Styringssirkelen Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

39 Sikkerhetsstyring - Gjennomføring Arenaer for samarbeid: 11:00 / 22:45 møter daglig (nattestengningsperiode) Koordineringsmøter ukentlig Ukentlige sikkerhetsmøter utbygging. (siste ukes hendelser, trend, fokusområder neste periode) Prosjekteringsmøter Særmøter Risikoanalyser 12 ROS utført pr.d.d.

40 Sikkerhetsstyring - Gjennomføring Hvem deltar i samarbeidsforaene: Lufttrafikktjenesten (flygeledere) Plass Brann Redning (egen beredskapsorg.) Elektroavdelingen Flynavigasjonstjenesten Flyparkering Utbyggingsorganisasjon/Byggeledelse Entreprenører (anlegg, elektro, vvs.) Øvrig stab (ved behov)

41 Sikkerhetsstyring - Gjennomføring Noen temaer for koordinering: 11-møte : HMS, meteogram, arbeid i dag, planlagt arbeid i morgen, koordineringsmeldinger for arbeid manøvreringsområdet, security, diverse. Instrukser ifm utbygging Kunngjøring (AIP Notam) Sprengning (tidsvindu varslingsrutiner inspeksjonsrutiner) Sperring (sperreplan) Klassifisering av taksebaner (nedgraderinger) Hinderplan (bruk av mobilkran, store maskiner) Opplæring av entreprenører. HMS (opplæring, avfallshåndtering, rigg, søl, fod..) Lavsiktsprosedyre ifm anleggsarbeid

42 Sikkerhetsstyring - Gjennomføring Planer og Informasjon Faseplaner Sperreplaner Koordineringsmeldinger Aktivitetsplan 2 dager Aktivitetsplan 14 dager Referat 11-møte Sprengningsplan Safety Bulletin - LRST

43 Situasjon 10c H Åpning av ny twy A6 Gjenåpning av eksisterende twy Y mot twy H Stenging av twy A5 nord og syd, mot twy Y for komplettering på skulder og tilkobling av twy C Anleggstrafikk krysser følgende TWY: - B - W, F Y, -G ut port mot Lønningen TWY Nedgradert til kode C TWY kode D(-) (sikkerhetsavstand 30,5m) TWY kode D Kode E-fly Kode F-fly. Parkering stand 1 BR-Utbygging BERGEN LUFTHAVN flyside FLESLAND

44 Situasjon 13b tidligere situasjon 10a Åpning av ny twy Y A6 A7, og av ny twy E Stengning av twy H Forskyvd twy W, H-F opphører; Forskyvd twy W ca. 15m østover; nå mellom twy E og Heliapron Spot 50-52, noen begrensninger, sjekkes ut Åpning av twy C og av ny twy Y A5-A4 Gjenåpning av eksist twy Y A5-A6 Stenging av twy A4 nord og syd, mot twy Y, komplettering skulder TWY Nedgradert til kode C TWY kode D(-) (sikkerhetsavstand 30,5m) TWY kode D Kode E-fly Kode F-fly. Parkering stand 1 Anleggstrafikk krysser følgende TWY: - B - W, C-H - Y, -G ut port mot Lønningen BR-Utbygging BERGEN LUFTHAVN flyside FLESLAND

45 Situasjon 16a Komplettering og asfaltering av twy W, Heliapron F Stenging av gate 26, 4 dager, Stenging av twy W ved gate 26, 4 dager, Anleggstrafikk krysser følgende TWY: - B - W, C-E - Y, -G ut port mot Lønningen TWY Nedgradert til kode C TWY kode D(-) (sikkerhetsavstand 30,5m) TWY kode D Kode E-fly Kode F-fly. Parkering stand BR-Utbygging BERGEN LUFTHAVN flyside FLESLAND

46 Situasjon 16b Komplettering og asfaltering av twy W, Heliapron F Stenging av gate 28, 7 dager, Stenging av twy W ved gate 28, 7 dager, Anleggstrafikk krysser følgende TWY: - B - W, C-E - Y, -G ut port mot Lønningen TWY Nedgradert til kode C TWY kode D(-) (sikkerhetsavstand 30,5m) TWY kode D Kode E-fly Kode F-fly. Parkering stand BR-Utbygging BERGEN LUFTHAVN flyside FLESLAND

47 Sperreplaner

48 Koordineringsmelding

49 Aktivitesplan Døgn

50 Aktivitetsplan 2 - uker

51 SKISSE SPRENGNING OMRÅDE 7 POST 1 V&S POST 2 V&S AVINOR INSPEKSJONSBIL VARSLINGSLISTE SNU ARKET

52 BR-I-F Varslingsliste for sprengning område minutter 20 minutter SKYTEBAS ELEKTRO FNT SKYTEBA S UTRYKNI NGSLEDE R TWR DRIFTSE SUPERVI NTRAL SIOR BYGG TWR- SUPERVISI OR UTR.LEDER FLYPARKER ING DRIFTSENT RAL SAS trafikk BRISTOW BYGG CHS-HKS NORPORT ELEKTRO FNT minutter SKYTEBAS UTRYKNINGSL EDER TWR KANAL 1

53 LRST Safety Bulletin

54 Styringssirkelen Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

55 Sikkerhetsstyring Målemetoder og Analyse Bruker Avinors system for monitorering og oppfølging av avvik Mesys Hyppigst forekommende avvik: Feiltaksing FOD (Foregn Object Debris) Ureglementert ferdsel på taksebaner

56 Sikkerhetsstyring Målemetoder of Analyse Risikoutfordringer: Samtidig arbeid flere steder på manøvreringsområdet. Anleggstrafikk krysser operative taksebaner Kabler/innstallasjoner i grunn Lyssetting av operative områder Skilting Merking av taksebaner Anleggsmaskiner og utstyr inn mot / inn i sikkerhetsområder for fly. Brudd på sideplan Kunngjøring / informasjon FOD Forstyrrende lys Samtidighet mht endringer.

57 Styringssirkelen Oppfølging avvik Prosedyrer Lederfokus Forbedre Planlegge Mål og strategi Avvikshåndtering Risikoanalyser Revisjoner Kontrollere Gjennomføre Samarbeid Koordinering Planer og informasjon

58 Sikkerhetsstyring - Forbedring Behandling av meldinger, RUH og luftfartshendelser Daglig i 11-møte På ukentlig koordineringsmøte utbygging lufthavn. Sikkerhetsmøte utbygging mandag kl 10 (ledermøte) Oppfølging i divisjonens og Avinors sikkerhetsstyringssystem: Granskning, undersøkelse, tiltak.

59 Sikkerhetsstyring - Forbedring Eksempel: Økning i avviksmeldinger i mars: Forslag til tiltak LTT

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Basisbudsjett - tidlig planfase Alternativ 1: 1 550 m rullebane Alternativ 2: 2 000 m rullebane Utgave: 03 Dato: 2012-12-14 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hammerfest og

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes

Tromsø lufthavn, Langnes Tromsø lufthavn, Langnes Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2012 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Anne Blix Gulstad, Norsk Luftfartsmuseum

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 23-28 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Formål 3 2.3 Omfang

Detaljer

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE: Rapporten klar SIDE 8 RØROS: Beklager permittering SIDE 18 AVINOR: Skiller ut flysikring SIDE 20 SPANIA: Svekker arbeidsvilkår SIDE 26 flygelederen 3 13 Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE:

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen

Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen Utarbeidet av: Terramar AS Dato: 13. juli 2005 Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Samferdselsdepartementet og er ikke lenger unntatt offentlighet.

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn. ÅRSRAPPORT 2008 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.no Forord I 2008 ble SHT en fullt multimodal havarikommisjon

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring

Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Leknes lufthavn Dokumentasjon for arkivmessig bevaring Foto: Bernt Olsen-Hagen Gjennomført i august/september 2009 av Bernt Olsen-Hagen, Avinor Museum og Olav Gynnild, Norsk Luftfartsmuseum med faglig

Detaljer

Risikovurdering Beredskap Kalnes

Risikovurdering Beredskap Kalnes 1 /13 Risikovurdering Beredskap Kalnes Navn Utarbeidet av: Godkjent av Dato Risikovurdering Beredskap Vigdis Velgaard Adm. dir Just Ebbesen 02.12.2013 Kalnes Lene Merete Osvik Revison Versjon 2.1 Velgaard/Osvik

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer