Noen interessante culicide-funn i Fennoskandia.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen interessante culicide-funn i Fennoskandia."

Transkript

1 av Norsk tsnt0mologisk Tidsskrift VI, H. 4, Noen interessante culicide-funn i Fennoskandia. Forelobig meddelelse. Av L. Reinhardt Natrig (Oslo). I anledning en monografisk oversikt over Danmarks og Fennoskandia's culicinae, sorn jeg for tiden holder pfi reed, har jeg ved imotekommenhet fra kolleger ffitt utlfint storstedelen av det culicide-materiale sore foreligger i skandinaviske samlinger og museer. Da det endnu kan ta noen tid for monografien kan avsluttes, tot der ha sin betydning fi gi en forelobig meddelelse om enkelte funn av seerlig interesse. I Entomologicae<<, XXII, 1942 har jeg gitt en redegjorelse for TheobaIdia bergrothi Edw., som hittil i litteraturen har sammenblandet med Theob. giaphyroptera Schiner, en art sore ikke forekommer i vort faunaomrfide. Etter de sikre funn sore hittil foreligger synes Theob. bergrothi Edw. fi utbredt i Fennoskandia og de nordlige deler av URSS, men et funn i Udinsk (Gouv. Irkutsk) kan tyde pfi at arten muligens ogsfi kan ha en videre utbredelse i de nordlige deler av Asia. Mange av de nordlige arter har en cirkumpolar utbredelse og forekommer altsfi i Eurasia og det amerikanske kontinent, men de to efieste nordamerikanske after sore har ensfarvede morke tarser: irnpatiens Walk. og inornata Williston, skiller seg ifolge Dyar (1928) tydelig i genitalorganenes bygning fra T. bergrothi Edw. Btandt ubestemte finske caiicinae, sore jeg hat mottatt fra zoologisk museum i Helsingfors, rant jeg en ny art for Finnland, nemlig Mansonia richiardii Ficalbi, som utmerker seg ved sin eiendommelige biologi. Sore bekjent hat larven finderoret omdannet tilet boreapparat som den stikker inn i rotstenglene av vannplanter, og sitt surstoffbehov dekker den fra plantens luftforende hulrom. Arten, hvis biologi og utviklingsstadier er inngfiende beskrevet i Wesenberg-Lunds grunnleggende arbeider (1918, ), har en vidstrakt men hoe spredt utbredelse i Europa. I Danmark er den pfivist i Sjelland av W-L. og dessuten foreligger to funn i S v erige: Stuffland og Stockholm (Boheman). De finske eksemplarer, 1 og 3 er. alle samlet av dr. R. Frey pfi Lfingskfir, en liten oy syd for Tvfirminne zoologiske stasjon. Funnet er ikke alene det nordligste innen vort faunaomrfide men det representerer antagelig ogsfi nordgrensen for artens utbredelse i Europa.

2 Noen interessante i Ifolge litteraturen forekommer richiardii Fic. i England og Irland (Marshall 1938), Belgia (Goetghebuer ]925), Frankrig 1923), Tyskland (Martini 1920), Osterrig, Ungarn (Edwards 1921), Romania (Leon 1911), Bulgaria (Martini 1928). I det mediterane er den pavist i Italia (Ficalbi 1896), Makedonia (Waterston 1922) og (Edvards 1921). Dens ostlige utbredelse er, ifolge Stackelberg (1937): URSS fra Leningrad-distriktet i nord og sydover til Krim, Transkaukasiea og Turkmenia samt i den sydlige sone i Vest-Sibiria. Den vakreste av alle vore cullcider er cyprius Ludlow, som er kjennelig den messinggule, av og til nesten oransjefargede skjellkledning, som dekker thorax og abdomen; denne kan for ovrig vmre spettet med en del morkere skjell. Arten er opprinnelig beskrevet grunnlag av hunner fra Vladivostok og andre ostasiatiske lokaliteter, i 1921 beskrev Edwards hannen fra Finnland under navnet A. freyi. Hah bemerket at de hunner som var avgnisset i skjellkledningen at en noyaktig diagnose ikke lot seg gjore. Sam~ tidig gav ban en beskrivelse av den art A. lutescens Fabr. A. fiavescens Mfill.). Hah oppstillet for denne art to forskjellige typer av hunner, en lys type med fortrinsvis gulaktig skjellkledning og en mork type, som bar thorax samtidig med at snabel, palper, vinger og ben er farget. I cantans-gruppen, hvortil begge de ovennevnte arter horer, er der ikke ualminnelig at det kan opptre lyse og morke typer av samme art, men Martini (1922) gjorde oppmerksom at Edwards her oyensynlig har forbyttet hunnene til de to arter. Martini foretok klekning fra larver som godtgjorde at de morke hunner horte sammen med hanner av A. fiavescens M(ill. og hunnene av A. freyi karakteriserte hah sore helt gullgule. I en samling av culicider jeg har fra Naturhistoriska Riksmuseum i Stockholm stod I og 8 av A. fiavescens Mfill. revidert av Edwards i 1921, og 3 av eksemplarene er forsynt med hans etiketter. Da jeg hadde oversett Martini's bemerkning, voldte dette materiale meg til begynne med store vanskeligheter. Hunnene minnet om cyprius, og der var meg ikke mulig finne karakterer som skildte Edwards' l'iavescens fra letrisk materiale av cyprius, som jeg hadde mottatt fra prof. i Berlin. Cyprius var hittil ikke i Fennoskandia utenfor Finnland og Martini (1924) nevner uttrykkelig at han i dansk materiale utelukkende har sett variegatus A. fiavescens Mfill.); jeg hadde derfor store betenkeligheter ved innfore cyprius som ny for Sverige, det

3 20O L. Reinhardt Natvig ikke forelfi hanner eller larver. Imidlertid fikk jeg fra prof. Kemner i Lund utljnt en del eulieider fra Zetterstedts samling, deriblant 5 eksemplarer (2 c?c? og 3 ) etikettert C. annulipes. Nu bemerker Edwards (1921): use the name annulipes Mg. for it, but this is certainly wrong, since the abdomen is never banded, as Meigen states is the case in annulipes,. En undersokelse av hannenes genitalorganer gay sore resultat at den eneer cyprius Ludl. og den annen er annulipes Meig (= A. quartus Martini). Hermed er A. cyprius alts/t sikkert konstatert som svensk, og jeg nu ingen betenkeligheter red fi henfore 2 av hunnene fra coil. Zetterstedt og samtlige hunnet i Riksmuseets samling til denne art. Den tredje hun i eoll. Zetterstedt er en typisk flarescerts Mfill. Angfiende utbredelsen av A. cyprius Ludl. utenfor Fennoskandia, sfi synes arten ifolge Peus (1937) ikke fi forekomme i Tyskland vestenfor Berlin. Lenger oster den i Lettland (Peus 1934), og i URSS forekommer den langt nord som til Leningrad distrikt (Stackelberg 1937), og samme forfatter nevner den fra West-Sibiria. Som allerede nevnt er arten opprinnelig beskrevet fra Vladivostok, sfi utbredelsen alts/t gjennom hele der nordlige Asia. A. annulipes Meig hat en noe mere vestlig utbredelse. Edwards (1921) bemerker om denne art: >>It may be regarded as the western European representative of A. excrucians, though the ranges of the two species must overlap to some extent<<. Den er p/tvist i England (Marshall 1938), Holland, Belgia (Edw. 1921), Tyskland (Martini 1920, Peus 1929), Lettland (Peus 1934), Osterrig og Ungarn (Edw. 1921). Videre ostover forekommer den i URSS (Stackelberg 1937) og den er ogsfi funnet i Jugoslavia (Martini 1931). Endelig hat Wnukowgky (1928) pfivist den i Vest-Sibiria. Inden vort er arten tidligere pfivist fra D a n m a r k (Wesenberg- Lund ) og Edwards (1921) bar under tvil henfort en hun fra 0stergStland til denne art, som nu altsfi er sikkert konstatert fra Sverige. For utvist imotekommenhet med av verdifullt materiale i disse rider, vil jeg herred ffi rette en hjertelig takk til d'herr: dr. philos R. Frey, Helsingfors, prof. dr. N. A. Kemner, Lund, prof. dr. O. Lundblad, Stockholm, prof. dr. F.?eus, Berlin og Mag. Sc. S. L. Tuxen, Kobenhavn.

4 Noen interessante i Fennosh'andia Litteratur. Dyar, Harrison G.: -The mosquitoes of the Americas Edwards, F. W*.:,,A revision of the mosquitos of the palaearctic region-. (Bull. of Ent. Research, XII, Pt. 3) Ficalbi, E.: sistematica della famiglia delle culicidae Goetghebuer, M.: -Catalogue raisonne des culicides de (Ann. et Bull. de la Soc. Ent. de Belgique, LXV) Leon, N.: a 1' etude des Culicides de Roumaine-. (Centralbl. f. Bact. etc., Abt. Orig. Bd. 53, H. 5) Martini, E.:,Uber StechmOcken, besonders deren Arten und ihre (Beihefte z. Arch. f. Sch]ffs-u. Tropenhyg. Bd. 24) z. medizinischen Entomologie u. z. Malaria-Epidemiologie des unteren Wolgagebiets-. (Abhandl. a.d. Geb. d. Auslandsk. Bd. 29. Reihe D. Bd. 3) (Fieg. d. palaearkt. Reg. 11 u. 12) Natvig, L.R.: Theobaldia bergrothi Edw., Th. borealis Schingarew und Th. giaphyroptera Schiner,,. (Notulae Ent. XXII) Peus, F. -BeitrSge zur Faunistik und Okologie der einheimischen Culiciden-. (Zeitsch. f. Desinfektion, H. 3/4) Dixiden und Culiciden aus Lettland-. (Notulae Ent. XIV) Aedes cyprius Ludlow (A. freyi Edwards) und seine Larve Culicidae)-. (Archiv f. XXXI) E.: -Histoire naturehe des moustiques de Frances Stackelberg, A.A.: (Subfam. (Faune de 1' URSS. Insectes Dipteres. Vol. III, No W'aterston, J.: -Entomological observations on mosquitoes in (Journ. of the Royal medical Corps) C.: -Anatomical Description of the larva of Mansonia Richardii (Ficalbi) found in Danish (Vid. Med. Naturh. For. Kobenhavn) Contributions to the biology of the danish culicidae-. D. Kg. Danske Vid. Selsk. Skr. Nat og Mat. Afd. 8. Reekke. VII. 1) Wnukowsky, W.: fiber die Culiciden-Fauna West-Sibiriens,(. (Zoolog. Anzeig. Bd. 75) A l'occation des travaux pour un monographique sur les du Danemark et de la Fennoscandie, l'auteur a renu cornroe ernprunt ]a pluspart des qui se trouvent dans les collections et museums scandinaves. Un parcours critique du a donn6 comrne plus de interessantes. Dans Entornologica,, XXII, 1942, l'auteur a indiqu6 que bergrotbi Edw. qui plus tard est cornme synonym de Schin., se de celui-ci tousles de developpement. ne 'se trouve pas en Fennoscandie, mais est r6pandu et se trouve en outre dans les

5 202 L. Noen interessante r6gions du Nord de U.R.S.S. Une d6couverte dans le Gouverne~ ment Irkutsk signifie que est aussi r6pandue dans le Nord de l'asie. bfarsonia richiardii Ficalbi est jusqu'h pr6sent trouv6 en Danemark par Wesenberg-Lund et en Suede par Boheman. Dans le mat6riel appartenant au Mus6um zoologique de Helsingfors l'auteur a trouv6 1 o' et 2 de cette tous de petite ile au sud de la station.zoologique de Tvarminne. Cette d6eouverte est la plus septentr. ionale de la Fennoscandie et repr6sente vraisemblement la limite Nord pour l'existenee de eette en Europe. Dans le materiel emprunt6 h la collection de Zetterstedt de l'institution zoologique de Lund se trouvait parmi d'autres 5 exemplaires etiquet6s C. arnaiipes Mg. dont 2 et 3 9. Une recherche des appareils g6nitaux donna comme resultat que l'un des males est A. cyprias Ludl. et l'autre est A. annalipes Meig. Parmi les femelles il-y-a 2 cyprias et 1 flarescerts Miill. Les femeles qui se trouve dans,,naturhistoriska Riksmuseum>, h Stockholm, indiqu6s par Edwards eomme lutescerts Fabr. (= fiavescens Mall.) est eonsid6r6 par l'auteur eomme 6rant cyprius Ludl, A. cyprias qui jusqu'g pr6sent n'a indiqu6 qu'en Finland apparait 6tre aussi r6pandu au Sud de le SuBde. Edwards a plus t6t (1921) sous doute, d6sign6 une de OstergStland comme annalipes et le mentionne plus haut de la collection Zetterstedt eonfirme maintenant que eette existe en Suede.

Noen bemerkninger om Komsakulturen Bjørn, Anathon Fornvännen 1930(25), s. 342-350 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_342 Ingår i:

Noen bemerkninger om Komsakulturen Bjørn, Anathon Fornvännen 1930(25), s. 342-350 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_342 Ingår i: Noen bemerkninger om Komsakulturen Bjørn, Anathon Fornvännen 1930(25), s. 342-350 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_342 Ingår i: samla.raa.se Noen bemerkninger om Komsakulturen, Av ANATHON

Detaljer

AGARIC A. 5. A R GANG AU G U S T 19 8 4 Nr.10. ,, s s N 0800-1820 I. mykologisk tidsskrift

AGARIC A. 5. A R GANG AU G U S T 19 8 4 Nr.10. ,, s s N 0800-1820 I. mykologisk tidsskrift AGARIC A mykologisk tidsskrift 5. A R GANG AU G U S T 19 8 4 Nr.10,, s s N 0800-1820 I +l04am pu~aa0 :olohd a1qwes '~Jewa1a1 'AeMJON Bu~scsaJS) ~Jaz1n4Js ewej+ojbah e JIVld AGARICA 5.Arg. Nr.lO August

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

- sa kjerringa Hermestev eller wellerismer

- sa kjerringa Hermestev eller wellerismer Ronald Grambo Folklorist og kulturhistoriker - sa kjerringa Hermestev eller wellerismer Hardt mot hardt, sa kjerringa, sette baken mot nordavinden. Dette er et typisk hermestev, eller som det heter på

Detaljer

La Résidence de France,

La Résidence de France, La Résidence de France, témoin privilégié de l amitié entre la FRANCE et la NORVÈGE Den franske residensen, et særskilt vitnesbyrd om vennskapet mellom Frankrike og Norge Drammensveien 80 Oslo Bienvenue

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere 1 Susann Funderud Skogvang

Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere 1 Susann Funderud Skogvang [start kap]8 Arctic Review on Law and Politics, vol. 3, 1/2012 p. 81 107. ISSN 1891-6252 Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere 1 Susann Funderud

Detaljer

Mamma vet hvor gammel jeg er

Mamma vet hvor gammel jeg er Mamma vet hvor gammel jeg er En kartlegging av aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere Et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Pressefrihet kontra personvern nye signaler fra Strasbourg?

Pressefrihet kontra personvern nye signaler fra Strasbourg? Wessel-Aas.fm Page 1 Monday, May 2, 2005 3:20 PM Pressefrihet kontra personvern nye signaler fra Strasbourg? Av advokat Jon Wessel-Aas Forfatteren tar utgangspunkt i lederartikkelen i Lov og Rett nr 3

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

ENGELSK FOKUS PÅ SPRÅK I VERDEN USA. India. Australia. Storbritannia. Sør-Afrika. Irland. Jamaica. Filippinene. Zimbabwe.

ENGELSK FOKUS PÅ SPRÅK I VERDEN USA. India. Australia. Storbritannia. Sør-Afrika. Irland. Jamaica. Filippinene. Zimbabwe. FREMMEDSPRÅKSENTERET FOKUS PÅ SPRÅK SPESIALUTGAVE / NR 9 / JANUAR 2008 Storbritannia USA Filippinene Jamaica Zimbabwe Australia New Zealand Irland Sør-Afrika India ENGELSK I VERDEN Aud Marit Simensen ENGELSK

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Av Tove Aadland Sørvåg Masteroppgave i kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet

Detaljer

Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse

Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse av Ingebjørg Rype och Magdalena Svanberg Ingebjørg Rype arbeider ved Nasjonalbiblioteket i Norge, bl.a. med utredningsoppgaver i forbindelse

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

enn mennesker. I det andre dioramaet er figurene framstilt erectus. Ved siden av dioramaet vises et skjelett

enn mennesker. I det andre dioramaet er figurene framstilt erectus. Ved siden av dioramaet vises et skjelett Debatt om Missing Links i den norske avisa Klassekampen Stammer mennesket fra negrene? - Tilslørt rasisme i utstilling om menneskeaper Av Ingvald Straume Utstillingen Missing Links alive pågår nå ved Akvariet

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen: Hva er PIRLS? Bakgrunnen for PIRLS Bak Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA var i 1991 ansvarlig

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer