Arkiv: FA-G00, TI-&01 Saksmappe: 12/86-33 Saksbehandler: Cecilie Stangeby Dato: Sauherad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkiv: FA-G00, TI-&01 Saksmappe: 12/86-33 Saksbehandler: Cecilie Stangeby Dato: 02.09.2013. Sauherad kommune"

Transkript

1 Sauherad kommune Arkiv: FA-G00, TI-&01 Saksmappe: 12/86-33 Saksbehandler: Cecilie Stangeby Dato: Lovlighetskontroll av kommunstyret sitt vedtak KS sak 030/13 Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 044/13 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Sauherad kommunestyre stadfester sitt vedtak i KS sak 030/13 med begrunnelse i at lovlig saksbehandling er fulgt jmf saksframlegg. 2. Saken oversendes Fylkesmannen til lovlighetskontroll jmf KL 59

2 Saken ekspederes til: Fylkesmannen i Telemark Som vedlegg følger: Krav om lovlighetskontroll på kommunestyrets vedtak i sak Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak sak 030/13 Bakgrunn Den mottar Sauherad kommune et krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 030/13 den Kommunestyrets behandling AV SAK 030/ Behandling i møtet: Heine Århus foreslo: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget falt med 22 mot 5 stemme som ble avgitt for utsettelsesforslaget. Innstillinga ble vedtatt med 26 mot 1 stemme. KS-030/13 Vedtak: 1. Ved prinsipielle endringer av overordnet avtale skal avtalen til politisk behandling i kommunene. 2. Ved evaluering og endringer av delavtalene skal disse til behandling i styringsgruppene forsamhandling, der et eksemplar underskrives av rådmenn og administrerende direktør ved STHF. 3. Dersom endringer i avtalene fører til endrede eller økte kostnader for kommunene skal saken til politisk behandling. 4. Siste versjon av avtalene skal til enhver tid være tilgjengelig på STHF sin hjemmeside. 5. Overordna samarbeidsavtale (revisjon nr 1) justeres jf pkt. i saksfremstillingen over Lovlighetskontroll Krav om lovlighetskontroll er fremmet av kommunestyrerepresentantene Arne Petter Akseth (Ap), Aslaug Norendal (V) og Heine Århus (V) I representantenes brev, datert , oppgis følgende bakgrunn for representantenes krav om lovlighetskontroll; I saksbehandlingen med kommunens revisjon av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark (KS- SAK 030/13)er saken ikke oversendt Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sauherad kommune for høringsuttalelse. Det vises til Omsorgstjenesteloven 6-1, 2.ledd «Pasient og brukererfaringer SKAL inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtaler. Og videre: Pasient og brukerorganisasjoner SKAL medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering,oppfølging og endring av avtalen. Dette skal oppfylles ved at synspunkter som kommer fram ved brukerundersøkelser, brukerutvalg ved ST HF, eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Sauherad kommune skal tillegges betydelig vekt i det samarbeidet som avtalen regulerer. Sauherad kommunestyre har vedtatt mandat for rådet og at det i denne saken ikke er fulgt egne retningslinjer.

3 Skrivet avsluttes slik: På bakgrunn av dette ber en om at fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll på et vedtak som ikke er forsvarlig behandlet. En viser til lovverket og nasjonale føringer for god brukermedvirkning. Kravet til lovlighetskontroll fremmes behandling i kommunestyret under henvisning til at det er påklagd vedtak av dette organet. Saksbeskrivelse: Kommunelovens 59 inneholder bestemmelser om kommunestyrerepresentanters rett til å kreve vedtak underkastet lovlighetskontroll. I nevnte lovbestemmelse heter det blant annet: 1. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelde ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. 2. Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet. 3. Det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette, eller departementet, kan beslutte at avgjørelsen ikke skal iverksettes før lovlighetsklagen er avgjort. 4. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen a. er innholdsmessig lovlig, b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og c. er blitt til på lovlig måte. Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig. 5. Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll. 6. Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller sider av kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter. 7. Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll. I forskrift om tidsfrist for lovlighetskontroll har Kommunaldepartementet satt fristen til tre uker. Dette er den samme frist som for forvaltningsklage etter reglene i Forvaltningsloven. Med hensyn til tidsfristene er det likevel en vesentlig forskjell. I klagesaker hjemlet i

4 Forvaltningsloven løper 3 ukers fristen fra vedkommende part har fått underretning om vedtaket, eller fra vedtaket er offentlig kunngjort. Fristen for lovlighetsklage løper derimot fra vedtak ble truffet i saken. Rådmannen ber derfor kommunestyret ta stilling til følgende problemstillinger: 1. Kommunestyret må, i henhold til reglene i kommunelovens 59 nr. 4, ta stilling til om avgjørelsen: a)er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse (personell kompetanse), b)er blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse) c)er innholdsmessig lovlig (materiell kompetanse) Kort sakshistorikk Samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak er nedfelt i Lov om kommunale helse og omsorgtjenester kapittel 6. Loven plikter kommunene og helseforetakene i å inngå gjensidig forpliktende avtaler inne frister som er angitt av departementet. I Telemark, har kommunene og Sykehuset Telemark HF vedtatt i Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark og kommunene en prosess og struktur for arbeidet med de lovpålagte avtalene. Beskrevet i Punkt 5 og 6 i avtalen. Telemarksmodellen består Arbeidsgruppe i den enkelte region består av: Kommunalsjefer Kommuneoverlege Klinikksjefer Tillitsvalgte Brukerrepresentanter Samhandlingskoordinator Styringsgruppe i den enkelte region består av: Rådmenn Direktøren STHF Tillitsvalgte (fra kommune og sykehus) Brukerrepresentanter (fra kommune og sykehus) Samhandlingskoordinator Tore Rell (Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne) var med i arbeidsgruppe i Midt- Telemark fra starten dvs. fra første møte Han var vara fra august 2012, da Ola Vea Gustavsen (NRF Telemark/ FFO Telemark) ble valgt inn august Etter Delavtale om brukermedvirkning ble godkjent fikk vi i tillegg i januar 2013 inn Tordis Fostervoll (HLF Bø og Sauherad/ FFO Telemark) og vara Daniel Hansen (LHL Nome/ FFO Telemark). Tore Rell gikk da ut. Det var ikke alle arbeidsgruppene til regionene som hadde brukerrepresentanter fra starten. Brukerrepresentant - NRF Telemark/ FFO Telemark Ola Vea Gustavsen (FFO) Inn 8/ 2012 Brukerrepresentant fra kommunenes brukerråd (vara) Tore Rell (Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne) Vara fra august Utgår desember Brukerrepresentant - HLF Bø og Sauherad/ FFO Telemark Tordis Fostervoll Inn 1/ 2013 Brukerrepresentant 1.vara - LHL Nome/ FFO Telemark Daniel Hansen Inn 1/ 2013

5 Sak 030/13 har vært behandlet i styringsgruppe og arbeidsgruppe for samhandling (Telemarksmodellen),Utvalg for Oppvekst og Omsorg(UFO),Sauherad eldreråd i forkant av kommunestyret sin behandling i møte Vurdering; Kravet om lovlighetskontroll er innlevert i henhold til tidsfristkravene og av et tilstrekkelig antall faste kommunestyrerepresentanter slik loven krever: Punkt a. over er dermed ivaretatt. Under følger de punktene der en ønsker lovligheten behandlet av Fylkesmannen. Rådmannen har gjort en vurdering av samtlige punkter som faller inn under 59-4 nr.b eller C. Brukermedvirkning: Brukermedvirkning i tråd med overordnet avtale mellom kommunene og Sykehuset Telemark Fakta: Overordnet avtale mellom Sykehuset Telemark og kommunene beskriver i punkt 5.3 om brukermedvirkning og pasient involvering; «Etter helse og omsorgstjenesteloven 6-1, 2. ledd skal pasient- og brukererfaringer inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering,oppfølging og endring av avtalen. Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning normalt skal oppfylles ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer fram gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved ST HF, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene skal tillegges betydelig vekt i det samarbeidet som denne avtalen regulerer. God brukermedvirkning skal sikres både når det gjelder overordnede strategier for samhandlingsarbeidet og i konkrete prosjekter og tiltak.» Revisjon av overordna avtale KS- 030/13 er behandlet i arbeidsgrupper og styringsgruppe i tråd med Telemarksmodellen i forkant av politisk behandling i Utvalg for oppvekst og omsorg og kommunestyret sin behandling og beslutning i saken. Saken er også forelagt Sauherad eldreråd som har gitt sin uttale og utgjør saksgrunnlaget for kommunestyrets behandling. Vurdering: Det er rådmannens vurdering at saken forut for kommunestyret sitt vedtak har vært prosessuelt håndtert i tråd lovverk om brukermedvirkning og avtalte prosesser for brukermedvirkning i arbeidet med samarbeidsavtaler Brukermedvirkning i tråd med vedtatt mandat for Sauherad kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne(rådet) Fakta: Mandat for Rådet beskriver rådets oppgaver som følgende; 4 OPPGAVER

6 Loven tilsier at saker som gjelder tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta opp saker. Høringsinstans: i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne er det naturlig å be om rådets uttalelse tidlig i saksforberedelsene. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken. Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling. Universell utforming Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder Saker der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen kommunen. Forelegges saker av betydning for brukerne i forbindelse med samhandlingsreformen. Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne som spesiell målgruppe I arbeidet med avtalene mellom kommuner og Sykehuset Telemark HF, har Rådet v/leder Olav Midtbø gitt uttale om hvordan Rådet ønsker å forholde seg til arbeidet med avtalene. Rådet ønskerå behandle spesifikk Del avtale om prinsipper for brukermedvirkning (4.4.3 Delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner) I øvrig arbeid med avtaler er rådet representert med ett av sine medlemmer i den regionale arbeidsgruppa og styringsgruppa (Telemarksmodellen)og mener derfor at dette ivaretar brukerperspektivet. Vurdering: Rådmannen vurderer at saken er behandlet i tråd med Rådets mandat og ønske om medvirkning i saken. Konklusjon Med utgangspunkt i foreliggende begrunnede krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i K-sak 030/13 gjør rådmannen følgende synspunkter gjeldende: Sauherad kommune er forpliktet til å legge til rette for brukeres medvirkning gjennom lovverk, inngåtte avtaler og lokale retningslinjer om brukermedvirkning. Vedtaket i K- sak 030/13 i møtet , er fattet av kommunestyret etter forutgående behandling i relevante politiske fora og tråd med Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark. Brukernes rett og plikt til medvirkning er oppfylt gjennom sin representasjon i regionale arbeidsgruppe, styringsgruppe og høringsuttale fra Sauherad eldreråd. Sauherad kommunale råd for funksjonshemmede har ikke ønsket saken til høring av de grunner som er nevnt over.

7 Rådmannen legger etter dette til grunn at vedtaket i sak 030/13 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark er innholdsmessig lovlig, er truffet av organ med nødvendig kompetanse på området og er blitt til på lovlig måte, jf. kravene i kommunelovens 59 nr. 4. Som en konsekvens av dette anbefaler en kommunestyret å opprettholde vedtaket og oversende dette til fylkesmannen til videre behandling. Viser videre til rådmannens innstilling i saken. Dokumentliste fra saken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Samhandlingskoordinator i Midt- Telemark/Sykehuset Telemark Samhandlingsreformen - oversender avtaler til politisk behandling 7 I Helse- og Omsorgsdepartementet Utskrivningsklare pasienter - inngåelse av samarbeidsavtaler mellom partene og videre prosess 8 U Sykehuset Telemark Samhandlingsreformen - Avtaler mellom Sauherad kommune og Sykehuset Telemark 17 X Presentasjon status samhandlingsreformen 18 I Midt-Telemark rådet Samhandlingsreformen - Samarbeidsavtaler for signering av ordfører 19 U Eldrerådet v/bjørn Holta Samhandlingsreformen - Delavtale om brukermedvirkning 20 I Eldrerådet i Sauherad Samhandlingsreformen - delavtale om brukermedvirkning - uttalelse 27 U Sykehuset Telemark HF Underskrevne delavtaler fra Sauherad kommune 28 I Samhandlingskoordinator i Midt- Telemark Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark 30 I Sauherad Eldreråd Uttalelse til revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark 31 I Arne Petter Akseth; Aslaug Norendal; Heine Århus 32 I Sauherad kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming Lovlighetskontroll av vedtak i Sauherad kommunestyre den 13. juni. Vedr. Sauherad kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming og Sauherad kommunes avtaler ifbm Samhandlingsreformen Trykte vedlegg: Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Lovlighetskontroll av vedtak i Sauherad kommunestyre den 13.juni.doc Vedr. Sauherad kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming og Sauherad kommunes avtaler ifbm 89544

8 Samhandlingsreformen Uttalelse til revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark Mandat - Sauherad kommunale råd for funksjonshemmede Overordna samarbeidsavtale.pdf Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark Revidert overordna samarbeidsavtale - utkast 1_ doc Oppfølging avtaler_7_ xls Underskrevet overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark 59490

9 Lovlighetskontroll av vedtak i Sauherad kommunestyre den 13. juni. Saksnummer: 030/13 Bakgrunn: Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark Saken og sakspapirene som er vedlagt viser til at disse avtalene skal også behandles av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sauherad kommune. Det vises til omsorgstjenestelovens 6-1, 2.ledd, hvor det tydelig står SKAL pasient og brukererfaringer inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Og videre: Pasient og brukerorganisasjoner SKAL også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen. Dette skal oppfylles ved at synspunkter og kravet til brukermedvirkning som kommer fram gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved ST HF, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Sauherad kommune SKAL tillegges betydelig vekt i det samarbeidet som avtalen regulerer. God brukermedvirkning skal sikres. Leder i rådet i Sauherad har og uttalt at de ikke har fått disse sakene til behandling ved denne revisjonen. Sauherad kommunestyret har vedtatt mandat for rådet som og viser at slike saker er av betydning for brukermedvirkning og brukerkompetanse, noe slike råd nettopp er til for. Konklusjon: På denne bakgrunn ber en om at fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll på et vedtak som ikke er forsvarlig behandlet. En viser til lovverket og nasjonale føringer for god brukermedvirkning. Med vennlig hilsen: Arne Petter Akseth (s) Ap Aslaug Norendal (s) V Heine Århus (s) V

10

11 Sauherad Eldreråd Sauherad kommune v/kommunalsjef Cecilie Stangeby Revidering av overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark Sauherad Eldreråd har mottatt ovennevnte sak til uttale. Eldrerådet ser avtalen som en administrativ ordning som vil forenkle prosessene mellom kommunene og Sykehuset Telemark HF. De tidligere inngåtte avtaler blir, så langt vi kan se, ikke endret hverken i form eller innhold, og vil fortsatt sikre at Samhandlingsreformens intensjoner opprettholdes. Eldrerådet vil likevel presisere behovet for evaluering og revisjon av avtalene når dette viser seg nødvendig. Vi vil òg peke på behovet for å utarbeide konkrete handlingsplaner for å sikre rutiner og handlingsmønster for de enkelte avtaler. Sauherad Eldreråd vil videre vise til vår presisering av behovet for lokal brukerrepresentasjon fremlagt i vårt skriv datert vedr. Delavtale om brukermedvirkning. Akkerhaugen, den for Sauherad Eldreråd Bjørn Holta (leder)

12 Mandat for Sauherad kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1 HJEMMEL Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni Loven trådte i kraft 10. september Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et kommunalt utvalg etter 10 nr. 1 i kommuneloven, og et forvaltningsorgan etter 1 i forvaltningsloven. Betegnelsen er: Sauherad kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I kortform: Rådet for funksjonshemmede. 2 FORMÅL Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering og tjenester for mennesker med nedsett funksjonsevne. Rådet arbeider etter prinsippet om universell utforming, samt mennesker med nedsatt funksjonsevnes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevnes behov og interesser. 3 SAMMENSETNING OG OPPNEVNING Kommunestyret vedtar mandat for og velger medlemmer av rådet. Leder og nestleder blir oppnevnt av kommunestyret/eller rådet får mandat til å konstituere selv selv. Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden. Rådet består av 5 representanter med personlige vararepresentanter. Disse fordeles slik: 2 politikere og 3 representanter fra mennesker med nedsatt funksjonsevnes organisasjoner. Organisasjonene (FFO Telemark og SAFO) sender forslag på representanter i forkant av oppnevningen. En skal tilstrebe bredest mulig representasjon fra brukerorganisasjonene FFO og SAFO. 4 OPPGAVER Loven tilsier at saker som gjelder tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta opp saker. Høringsinstans: i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne er det naturlig å be om rådets uttalelse tidlig i saksforberedelsene. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken.

13 Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er under arbeid i kommunen. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling. Universell utforming Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet: Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder Saker der rådet bør få uttale seg på det forberedende stadium av saksbehandlingen Uttalelser i saker som kommunale organer legger frem for rådet Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen kommunen. Forelegges saker av betydning for brukerne i forbindelse med samhandlingsreformen. Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne som spesiell målgruppe 5 SEKRETARIAT Sekretariatsfunksjonen avklares mellom rådet og rådmannen. Kommunen bistår forøvrig rådet med saksutredning og informasjon etter behov. Rådmannen utpeker en person fra kommunens administrasjon som kontaktperson for rådet. 6 MØTER OG SAKSBEHANDLING Rådet holder møte minst fire ganger i året. For øvrig innkalles rådet når leder eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møteplan utarbeides og innkallinger sendes ut senest en uke før møte. Saksdokumenter og referat fra møter, sendes rådets medlemmer, varamedlemmer, kommunens kontaktperson for rådet og andre aktuelle instanser. I rådet gjelder alminnelig flertall med avstemminger. Ved stemmelikhet, avgjør leders dobbeltstemme. Rådet er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Møteinnkallinger og protokoller publiseres på kommunens nettside. Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding. Denne legges frem for kommunestyret. Årsmeldingen sendes til mennesker med nedsatt funksjonsevnes organisasjoner, rådmannen og aktuelle enheter. Rådets medlemmer får møte- og reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ. Tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til ledsager, tolk osv, dekkes ved behov i forbindelse med møter.

14 7 ØKONOMI Utgiftene til rådets virksomhet dekkes iht retningslinjer og vedtak i Sauherad kommune. Samt årlig budsjett til nødvendig opplæring av rådets medlemmer.

15 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Overordnasamarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene i Telemark Dato: Januar 2012 Revisjonsnr. 1 Revisjonen er behandla i de regionale styringsgruppenen, kommunene og STHF Revisjonsnr. 2 Dato: Januar-februar 2013 Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 1

16 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Avtalen er laget i 19 eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver. For Sykehuset Telemark HF Direktør dato... For Bamble kommune For Bø kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Drangedal kommune For Fyresdal kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Hjartdal kommune For Kragerø kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Kviteseid kommune For Nissedal kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Nome kommune For Notodden kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Porsgrunn kommune For Sauherad kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Seljord kommune For Siljan kommune Rådmann dato... Rådmann dato... For Skien kommune For Tinn kommune Rådmann dato... Rådmann dato For Tokke kommune For Vinje kommune Rådmann dato... Rådmann dato... Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 2

17 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse 1 AVTALEPARTER 4 2 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG 4 3 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Formål Partenes ansvar og avtalens virkeområde 5 4 AVTALESTRUKTUR, FRISTER OG FULLMAKTER Krav til innhold i samarbeidsavtalen Avtalestruktur Lovpålagte delavtaler Andre delavtaler Fullmakter 8 5 OVERORDNET ORGANISERING AV ARBEIDET Regioninndeling Felles samhandlingsressurser Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner Kostnader 9 6 ORGANISERING AV ARBEIDET I DEN ENKELTE REGION Styringsgruppe Arbeidsgruppe for samhandling Organisering av det praktiske samhandlingsarbeidet Politisk styring av samhandlingsarbeidet 10 7 PLIKT TIL GJENNOMFØRING OG FORANKRING 10 8 HÅNDTERING AV AVVIK, UENIGHET OG MISLIGHOLD Avvik Håndtering av uenighet tvisteløsning Uenighet knyttet til enkeltpasienter Uenighet knyttet til avtalens innhold Mislighold 12 9 VARIGHET, REVISJON OG OPPSIGELSE Varighet Varighet, revisjon og oppsigelse av delavtaler og prosedyrer/ retningslinjer Innsending av avtaler til Helsedirektoratet 13 Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 3

18 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale 1 Avtaleparter Partene i denne overordnede samarbeidsavtalen er Sykehuset Telemark Helseforetak (ST HF) og kommunene i Telemark. 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om kommunale helseog omsorgstjenester av 14. juni og i lov om spesialisthelsetjenester 2-1 e. Denne samarbeidsavtalen regulerer samhandlingen mellom den enkelte kommune i Telemark og Sykehuset Telemark Helseforetak (ST HF). Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket avtale, omfatter det både denne overordnede samarbeidsavtalen og de delavtaler og prosedyrer/retningslinjer som er omtalt nedenfor. Samarbeidsavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlaget, finansieringsordninger eller andre vesentlige forutsetninger blir endret og disse endringene påvirker rettigheter eller plikter etter avtalen. 3 Formål og virkeområde 3.1 Formål Formålet med avtalen er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetaket, samt å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Partene er enige om at pasientenes behov skal være styrende for samarbeidet. Den overordnede samarbeidsavtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder mv, samt fastsette en prosess for å vedta delavtaler og prosedyrer/retningslinjer mellom partene. Partene skal i delavtaler og prosedyrer gi mer detaljerte bestemmelser. Den overordnede samarbeidsavtalen og delavtalene/prosedyrene skal bidra til å: Sikre behandling på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) gjennom hele behandlingskjeden. Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasientforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere. Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet. Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og på tjenesteytende nivå for utforming og iverksetting av samhandlingstiltak. Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur. Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning, slik at deres erfaringer med hvordan samhandlingen fungerer, tas i bruk på en systematisk måte. Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 4

19 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale 3.2 Partenes ansvar og avtalens virkeområde Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og ansvarsområder. Virkeområdet for dette avtaleverket (overordnet samarbeidsavtale, delavtaler og prosedyrer/retningslinjer) vil være de områder hvor loven pålegger partene å inngå samarbeidsavtale, og områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre og hvor det slik er behov for samordning mellom partene. Avtaleverket omfatter pasienter med somatiske lidelser, avhengighetsproblematikk og psykisk helseproblematikk. ST HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt, transport til undersøkelse eller behandling i kommunene og ST HF og transport av behandlingspersonell. Unntak fra dette er de spesialisthelsetjenester som lagt utenfor helseområdet som følge av fag- og funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst RHF. ST HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helseog omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 4 Avtalestruktur, frister og fullmakter 4.1 Krav til innhold i samarbeidsavtalen Plikt til å inngå samarbeidsavtaler er fastsatt i lov om helse- og omsorgstjenester 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e. I helse- og omsorgstjenestelovens 6-2 Krav til avtalens innhold heter det at avtalen som et minimum skal omfatte: (1) Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til en hver tid skal utføre (2) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse - og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. (3) Retningslinjer for innleggelse i sykehus (4) Beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter 3-5 tredje ledd. (5) Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. (6) Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering. (7) Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid (8) Samarbeid om jordmortjenester (9) Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (10) Samarbeid om forebygging (11) Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske tjenesten Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 5

20 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Partene er enige om at ovennevnte punkter skal fastsettes i overordnet samarbeidsavtale og i delavtaler og prosedyrer/retningslinjer, og etter hvert som de utarbeides, tas inn som vedlegg til den overordnede samarbeidsavtalen. Dette vil også gjelde andre ikke lovpålagte avtaler som ST HF og kommunen ønsker å inngå. Avtalen må revideres etter hvert som nye forskrifter ferdigstilles, og ved etablering av behandlingstilbud som krever avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling. 4.2 Avtalestruktur Den overodnede samarbeidsavtalen regulerer det overordnede samarbeidet mellom ST HF og den enkelte kommune. Den er lovpålagt, og er et juridisk bindende dokument mellom helseforetaket og den enkelte kommune. Den overordnede samarbeidsavtalen forutsettes supplert med delavtaler. Ved motstrid mellom den overordnede samarbeidsavtalen og delavtaler og prosedyrer/retningslinjer skal den overordnede samarbeidsavtalen ha forrang. Delavtalene skal: (1) Regulere ulike rutiner for samhandling i en del av et pasientforløp (eks. inn og utskrivning fra/til sykehus) (2) Konkretisere arbeidsfordeling knyttet til ulike pasientgrupper (pasientforløp) (3) Beskrive spesielle samarbeidsforhold mellom foretak og en kommuneregion/kommune. Prosedyrer/retningslinjer: For å sikre at delavtalene gjennomføres på en kvalitativt god måte understøttes delavtalene av prosedyrer/retningslinjer. Prosedyrene/retningslinjene er et viktig verktøy for å utvikle og sikre kvalitet og pasientsikkerhet i pasientforløpene. 4.3 Lovpålagte delavtaler Helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 stiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. Alle obligatoriske punkter i loven dekkes gjennom den overordnede samarbeidavtalen og de delavtalene som er beskrevet i dette punktet. I tillegg er det opp til partene selv å etablere samarbeid på andre områder enn de lovpålagte. I tillegg til den overordnede samarbeidsavtalen vil partene inngå følgende lovpålagte delavtaler: Delavtale som omfatter retningslinjer for innleggelse i sykehus Omfatter 6.2 pkt. 3) Delavtale som omfatter utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving Omfatter 6.2. pkt Delavtale som omfatter omforente beredskapsplaner Omfatter 6.2. pkt Delavtale som omfatter planer for den akuttmedisinske kjeden Omfatter 6.2. pkt. 11 Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 6

21 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Delavtale som omfatter beskrivelse av kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Omfatter 6.2. pkt Delavtale om kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Omfatter 6.2. pkt. 6 og 6.2. pkt Delavtale om samarbeid vedrørende IKT - løsninger Omfatter 6.2. pkt Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for pasienter med behov for koordinerte tjenester. Omfatter 6.2. pkt. 2 og 6.2. pkt Delavtale om jordmortjenester Omfatter 6.2. pkt Andre delavtaler I tillegg til de lovpålaget delavtalene er partene enige om å inngå følgende delavtaler: Delavtale vedrørende samarbeid om analyse av sykehusforbruk Fra innføres det to nye ordninger der kommunene skal betale for forbruk av sykehustjenester/opphold på sykehus for pasienter fra egen kommune: Begrenset kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester Betaling for utskrivingsklare pasienter Norsk Pasient Register (NPR) og Helsedirektoratet vil utarbeide oversikter som vil gi den enkelte kommune innsikt i sitt forbruk av sykehustjenester knyttet til de to ovennevnte ordningene. Det er grunn til å anta at både ST HF og kommunene i Telemark vil ha behov for informasjon om disse to ordningene utover det som framkommer av de nasjonale oversiktene. Partene er derfor enige om at det skal utarbeides en delavtale som beskriver hvordan partene skal samarbeide om utvikling og bruk av materiale for å analysere kommunenes forbruk av sykehustjenester Delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer For å sikre best mulig samhandling mellom partene skal det etableres et felles system for håndtering av avvik på de avtaler og prosedyrer som er vedtatt. En avtale om håndtering av avvik er nødvendig for å sikre at det etableres et system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring. Det sikrer også fortløpende rapportering av avvik og muligheter til forbedring Delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Samhandlingsreformen har som et av sine viktigste siktemål å sikre en sterkere pasient-/brukerrolle. Partene er enige om at det skal utarbeides en delavtale som beskriver hvordan innflytelsen fra pasienter og brukere og deres organisasjoner skal skje. Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 7

22 4.5 Fullmakter Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Fullmakt til å vedta og gjøre endringer i den overordnede samarbeidsavtalen ligger til kommunestyret og til styret for ST HF, dersom det er prinsipielle endringer av organisatorisk eller økonomisk karakter. Andre endringer gjøres som ved delavtalene. Ved evaluering og endringer av delavtalene skal disse til behandling i styringsgruppene for samhandling, der et eksemplar underskrives av rådmenn og administrerende direktør ved STHF. 5 Overordnet organisering av arbeidet 5.1 Regioninndeling Samhandlingen mellom ST HF og de 18 kommunene i Telemark er basert på den samarbeidsstrukturen som kommunene har seg i mellom. Det vil si at den skjer med utgangspunkt i 4 kommuneregioner. Denne regioninndelingen skal legges til grunn: Vest Telemark Her samarbeider ST HF med kommunene Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Fyresdal og Nissedal. Grenland Her samarbeider ST HF med kommunene Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Midt Telemark Her samarbeider ST HF med kommunene Nome, Sauherad og Bø. Øst Telemark Her samarbeider ST HF med kommunene Tinn, Hjartdal og Notodden. Denne regioninndelingen skal legges til grunn for samarbeidet mellom ST HF og kommunene. Regioninndelingen skal dog ikke være til hinder for at det utvikles samarbeidsstrukturer og samhandlingstiltak på tvers av ovennevnte regioninndeling når dette bidrar til å oppfylle formålet i avtalen. Partene legger også til grunn at hele ST HF apparatet står likeverdig til disposisjon for alle kommunene i Telemark uavhengig av hvor kommunene ligger geografisk, og uavhengig av hvilke samarbeidskonstellasjoner kommunene inngår i. 5.2 Felles samhandlingsressurser Partene er enige om at det skal være ansatt minimum én person i hver region for å koordinere, strukturere og følge opp samhandlingsarbeidet i regionen. Finansieringen av denne ressursen deles mellom ST HF og kommunene i regionen etter forholdstallet 40:60. I tillegg til å følge opp samhandlingsarbeidet i den enkelte region, skal disse personene inngå i et fylkesomfattende nettverk. Oppgavene til dette nettverket er som følger: Bidra til å koordinere arbeidet, slik at ressursene samlet sett brukes på en effektiv måte Sikre at erfaringer overføres på tvers av regioner Bruke hverandres kompetanse Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 8

23 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Den samhandlingsressursen som er opprettet i regionen har et særskilt ansvar for å koordinere og følge opp samhandlingsarbeidet rent praktisk. 5.3 Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner Etter helse og omsorgstjenesteloven 6-1, 2. ledd skal pasient- og brukererfaringer inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen. Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning normalt skal oppfylles ved at synspunkter og tilbakemeldinger som kommer fram gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved ST HF, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene skal tillegges betydelig vekt i det samarbeidet som denne avtalen regulerer. God brukermedvirkning skal sikres både når det gjelder overordnede strategier for samhandlingsarbeidet og i konkrete prosjekter og tiltak. 5.4 Kostnader Partene bærer selv sine kostnader til det arbeidet som følger av denne avtalen. Partene utarbeider i fellesskap et budsjett for drift av samarbeidet i den enkelte region (for eksempel til godtgjøring av brukerrepresentanter, frikjøp av fastleger/avtalespesialister, felles seminarer mv). 6 Organisering av arbeidet i den enkelte region 6.1 Styringsgruppe Til å lede samhandlingsarbeidet i den enkelte region er det etablert administrative styringsgrupper bestående av administrerende direktør ved ST HF, rådmennene i regionen, to brukerrepresentanter og representanter for de ansattes organisasjoner. Antall representanter for de ansattes organisasjoner i de regionale styringsgruppene avgjøres av den enkelte region. Styringsgruppen har følgende oppgaver: Følge opp og vedlikeholde denne samarbeidsavtalen Legge de overordnede føringene for samhandlingen, og foreta de endelige prioriteringene innen de rammer som er lagt av bystyrene/kommunestyrene/ hovedutvalgene og styret for helseforetaket Sørge for å bestille/etterspørre samhandlingstiltak Sikre at det stilles tilstrekkelig ressurser til disposisjon for arbeidet Sørge for at det blir tatt nødvendige beslutninger underveis i de prosjekter og tiltak som blir satt i gang Bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling Sørge for informasjon, forankring og støtte i egen organisasjon De regionale styringsgruppene møtes minimum 3 ganger per halvår, og møteplan avtales for hvert halvår. Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 9

24 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale 6.2 Arbeidsgruppe for samhandling Under styringsgruppen er det etablert grupper på kommunal-/etatsjef og klinikksjef-/seksjonsledernivå med ansvar for den praktiske ledelsen av samhandlingsarbeidet. I denne avtalen betegnes denne gruppen: Arbeidsgruppe for samhandling. Denne gruppen har følgende oppgaver: Sørge for at beslutninger i styringsgruppen blir satt i verk og fulgt opp Sørge for at arbeidet med prosjekter, tiltak, delavtaler mv bemannes på en hensiktsmessig måte Sørge for forankring og informasjon til ledere og ansatte i egen organisasjon Etablere prosesser og fora som kan bidra til å få fram nye tiltak til forbedring av samhandlingen Gi innspill til styringsgruppen med hensyn til nye prosjekter, tiltak og problemstillinger som kan bidra til å realisere formålet med denne avtalen 6.3 Organisering av det praktiske samhandlingsarbeidet Den praktiske organisering av samhandlingsarbeidet skjer normalt i form av prosjekter/tiltak med klare mandater og framdriftsplaner, og med en ansvarlig prosjektleder. Partene er innstilt på at det blir avsatt nødvendige ressurser til dette arbeidet. 6.4 Politisk styring av samhandlingsarbeidet Partene er enige om at det er særdeles viktig å sikre god politisk styring av og involvering i samhandlingsarbeidet, og at dette skjer på en helhetlig og forutsigbar måte. Den politiske forankringen av samhandlingsarbeidet vil skje på følgende måte: Den overordnede samarbeidsavtalen og delavtalene skal vedtas av kommunestyret/bystyret i den enkelte kommune og av styret for ST HF Den overordnede samarbeidsavtalen skal evalueres årlig, og resultatet av evalueringen legges fram for kommunestyrene/bystyrene og styret for ST HF Delavtalene skal også evalueres årlig, og vesentlige endringer i disse skal legges fram for kommunestyrene/bystyrene og styret for ST HF Det vil i juni hvert år bli lagt fram en samlet hovedsak om samhandlingsarbeidet som grunnlag for arbeidet med handlingsplan og budsjett. Ytterligere én gang per år vil det bli åpnet for å fase inn nye tiltak. Dette vil fortrinnsvis skje i januar. I tillegg vil det bli utarbeidet en oversikt som viser status og resultater i samhandlingsarbeidet. Denne inngår som del av kommunenes og ST HFs årsmeldinger. Øvrig involvering av det politiske system avtales særskilt i den enkelte region. 7 Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Partene skal også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid. Partene forplikter seg til å holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområdet. Dette skal beskrives nærmere i delavtaler og prosedyrer. Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 10

25 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Partene forplikter seg til å: Gjøre avtalens konsekvenser og beslutninger/vedtak kjent og iverksatt innenfor eget ansvarsområde. Det gjelder også selvstendig næringsdrivende legespesialister og psykologspesialister som har avtaler med det regionale helseforetaket, og selvstendig næringsdrivende allmennleger og fysioterapeuter med kommunale avtaler. Medvirke i utviklingsprosesser og bidra til at nødvendige beslutninger av betydning for samhandlingsarbeidet blir truffet. Orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter. Gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører annen part. Involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen part. 8 Håndtering av avvik, uenighet og mislighold 8.1 Avvik Partene skal håndtere avvik etter nærmere definerte retningslinjer. Dette vil bli nærmere beskrevet i den delavtalen som er omtalt i punkt Håndtering av uenighet tvisteløsning Partenes intensjon er å løse uenighet i linje så nær pasient/bruker som mulig og på lavest mulig tjenestenivå. Pasientens beste skal være hovedfokus for begge parter i pasientrelaterte saker. Partene er enige om at dersom nasjonalt tvisteløsningsorgan ikke er på plass innen den tid en tvist eventuelt måtte oppstå, skal tvisten stilles i bero inntil slikt tvisteløsningsorgan er opprettet 8.3 Uenighet knyttet til enkeltpasienter Uenighet knyttet til enkeltpasienter skal søkes løst gjennom dialog og forhandlinger mellom partene, og så nær pasient/bruker som mulig. Oppnås ikke enighet sender partene en felles begjæring om tvistebehandling til lokalt tvisteløsningsorgan for drøfting og anbefaling av løsning. Begjæringen skal inneholde en kort redegjørelse av problemstillingen og signeres av representant for hver part Lokalt tvisteløsningsorgan Det etableres en ordning med tvistenemnd for å løse tvister angående enkeltpasienter mellom ST HF og kommunen. Nemnda skal settes sammen av fem personer: To fra helseforetaket, to fra kommunen og én nøytral uten tilknytning til helsetjenesten. Representantene skal inneha den faglige kompetanse som er nødvendig for å gi beslutningen legitimitet, og det kreves kjennskap til og erfaring fra de tjenester og problemstillinger som nemnda skal behandle. Hver av partene foreslår sine representanter. I tillegg skal partene i fellesskap foreslå en representant som ikke har tilknytning til helsetjenesten. En advokat, dommer eller annen med juridisk kompetanse oppnevnes som leder av nemnda. Partene skal legge sin sak fram for nemnda og utformer hvert sitt saksframlegg. Det skal avholdes møte med en muntlig presentasjon av saken i tillegg til den skriftlige dokumentasjonen som nemnda skal vurdere saken på grunnlag av. Dette med mindre begge parter er enige om at forenklet skriftlig behandling av nemnda er Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 11

26 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale tilstrekkelig. Nemnda beslutter selv når og om saken er tilstrekkelig opplyst. Nemnda kan innhente uttalelser fra spesialister med særlig kompetanse. Partene dekker i fellesskap utgiftene til den nøytrale parten i nemnda Prosessen ved håndtering av uenighet knyttet til enkeltpasienter Partene er enige om at håndtering av uenighet knyttet til enkeltpasienter skal søkes løst i denne rekkefølgen: Partene skal søke å løse uenighet på så lavt nivå som mulig i de respektive organisasjoner. Uenigheten skal være behandlet på øverste administrative nivå i henholdsvis helseforetak og kommune før den oversendes den lokale nemnda. Dersom det ikke oppnås enighet i nemnda, kan uenigheten legges frem for det nasjonale organet for tvisteløsning. Saken kan bringes inn for de alminnelige domstoler etter behandling hos nasjonalt organ for tvisteløsning. Dersom saken avvises fra nasjonalt tvisteløsningsorgan, er ikke dette til hinder for at partene kan bringe saken inn for de alminnelige domstoler. Dersom domstolene ikke vil behandle saken, forplikter avgjørelsen i siste instans partene. 8.4 Uenighet knyttet til avtalens innhold Partene er enige om at uenighet knyttet til avtalens innhold for øvrig skal søkes løst i denne rekkefølgen: Partene skal møtes for å drøfte og om mulig løse tvisten. Hvis partene ikke blir enige om tolkning av avtalen, kan saken bringes inn for nasjonalt tvisteløsningsorgan. Saken kan bringes inn for de alminnelige domstoler etter behandling hos nasjonalt tvisteløsningsorgan. Dersom saken avvises fra nasjonalt tvisteløsningsorgan, er ikke dette til hinder for at partene kan bringe saken inn for de alminnelige domstoler. 8.5 Mislighold Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen med vedlegg, og dette påfører den annen part dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen. Ved vurdering av om det foreligger mislighold, legges avtaleretten i sin alminnelighet til grunn. Eventuelle særbestemmelser følger av den enkelte delavtale. 9 Varighet, revisjon og oppsigelse 9.1 Varighet Den overordnede samarbeidsavtalen trer i kraft , og gjelder frem til ny overordnet samarbeidsavtale inngås (oppsigelsesfrist, jf helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd.) Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 12

27 Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Den overordnede samarbeidsavtalen evalueres og reforhandles første gang i 4. kvartal Avtalen evalueres deretter årlig og revideres ved behov; jfr helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 første ledd. Partene er enige om at den årlige evalueringen skal finne sted innen desember hvert år. Hver av partene kan kreve den overordnede samarbeidsavtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. 9.2 Varighet, revisjon og oppsigelse av delavtaler og prosedyrer/ retningslinjer Begge parter er inneforstått med at delavtaler og prosedyrer/retningslinjer for pasientforløp mv regulerer et samarbeidsforhold som er, og skal være, i utvikling. Delavtalene og prosedyrene/retningslinjene for pasientforløp kan derfor bli endret for å tilpasses utviklingen i samarbeidsforholdet. De lovpålagte delavtaler og prosedyrer/retningslinjer for pasientforløp gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Jfr. samme lovhjemmel har ST HF plikt til å melde dette til Helsedirektoratet, De lovpålagte delavtaler og prosedyrer/retningslinjer for pasientforløp mv evalueres årlig og revideres ved behov, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 første ledd. 9.3 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet Etter at avtalen er signert av begge parter, skal ST HF sende kopi av avtalen, herunder også delavtaler og prosedyrer, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven 6-1, til Helsedirektoratet. Dette skal skje innen en måned etter at avtalen er inngått, og senest en måned etter utgangen av frist fastsatt med hjemmel i 6-3. Revisjon nr1 Januar/februar 2013 Side 13

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark

Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene i Telemark Dato:

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

XX Kommunelogo. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) XX Kommunelogo mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Gjelder fra juli 2015 INNHOLD 1. PARTER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 3.1. FORMÅL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Logo XX kommune. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) revidert utgave juni 2013

Logo XX kommune. Overordnet samarbeidsavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) revidert utgave juni 2013 Logo XX kommune mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) revidert utgave juni 2013 INNHOLD 1. PARTER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 3 3.1. FORMÅL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Samarbeidsavtale. Og underliggende retningslinjer inngått mellom. St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag. On: @li ~"VV

Samarbeidsavtale. Og underliggende retningslinjer inngått mellom. St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag. On: @li ~VV I 6/15 7'} Samarbeidsavtale Og underliggende retningslinjer inngått mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag samt samarbeidende kommuner. T????Y?? EWWVW:?? Melllulfidzreqapdiotidd ( nli'.hi

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Side 1 av 13. Bjerkreim Eigersund Finnøy. Forsand Gjesdal Hjelmeland. Hå Klepp Kvitsøy. Lund Randaberg Rennesøy. Sandnes Sokndal Sola

Side 1 av 13. Bjerkreim Eigersund Finnøy. Forsand Gjesdal Hjelmeland. Hå Klepp Kvitsøy. Lund Randaberg Rennesøy. Sandnes Sokndal Sola Bjerkreim Eigersund Finnøy Forsand Gjesdal Hjelmeland Hå Klepp Kvitsøy Lund Randaberg Rennesøy Sandnes Sokndal Sola Stavanger Strand Time Side 1 av 13 Overordnet samarbeidsavtale Samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om retningslinjer for ha ndtering av uenighet og tvister for Vestre Viken helseomra de Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Sammensetning og oppnevning

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen, tiltrådt av Lund kommune Fremforhandlet i møte 13.des.2011, godkjent Lund kommunestyre 27.9.2012 1 Innhold OM SAMARBEIDSAVTALEN

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale

Samhandlingsreformen- Overordna samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse 1 AVTALEPARTER 4 2 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG 4 3 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 4 3.1 Formål 4 3.2 Partenes ansvar og avtalens virkeområde 5 4 AVTALESTRUKTUR, FRISTER OG FULLMAKTER 5 4.1 Krav

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR FOR 1. Parter Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune (heretter kalt kommunen) og St. Olavs Hospital HF (heretter kalt helseforetaket).

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune (heretter kalt kommunen) og St. Olavs Hospital HF (heretter kalt helseforetaket). SAMARBEIDSAVTALE 1 1. Parter Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune (heretter kalt kommunen) og St. Olavs Hospital HF (heretter kalt helseforetaket). Denne samarbeidsavtalen erstatter tidligere

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Samarbeidsavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Godkjent OSS 28.11.2011 (Etter utsjekk 6/12-11) 1 Innhold OM SAMARBEIDSAVTALEN 3 1.0 Avtalens parter 4 2.0 Bakgrunn og prinsipper for samarbeidsavtalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE (revidert 2016) Hjemlet i lov 24.6.2011 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune

Overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne kommune " Søgne kommune RADMANNEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 2012/609-36311/2012 Gustav Skretting 024 Dato: 19.11.2012 Overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014 Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2014 2 Forord Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten,

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Overhalla kommune - positiv, frisk og framsynt Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Overhalla kommune Gjeldende fra 31.01.2012 Samarbeidsavtalen mellom Overhalla kommune og Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

oso Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune Universitetssykehuset Nord-Norge HF NORDREISAKOMMUNE Overordnet Samarbeidsavtale Side 1 av 7

oso Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune Universitetssykehuset Nord-Norge HF NORDREISAKOMMUNE Overordnet Samarbeidsavtale Side 1 av 7 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU NORDREISAKOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ~I/ oso OVERORDNET

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6

Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 6 Avtale om samhandling mellom Xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Sak 0014/08 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.04.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF

Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF Kommunevåpen NN kommune Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF Revidert Overordnet samarbeidsavtale erstatter avtale første gang inngått 21.11.2011. Opprinnelig avtale ble revider

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del Side 1 av 5 Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet Sykehus AS. Bakgrunn. Samarbeidsavtalen skal

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering

Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering Brukermedvirkning i Sykehus set Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering arbeidsform og administrasjon 2 Forkortelser anvendt i dette dokumentet:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00/&13 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STEINKJER

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Overordnetsamarbeidsavtale. mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÅNDA SKIHPPIJVIESSO. bodø KOMMUNE WVV

Overordnetsamarbeidsavtale. mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÅNDA SKIHPPIJVIESSO. bodø KOMMUNE WVV Overordnetsamarbeidsavtale mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÅNDA SKIHPPIJVIESSO og bodø KOMMUNE WVV overordnet SAMARBEIDSAVTALE Parter Denne avtale er inngått mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) mig 011.1.1.1 -Fra fiord til fiell Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og kommune Gjeldende fra 31.01.2012 1 me 1 n le -Frahord tll hell Parter Avtalen er inngått mellom kommunen og Helse

Detaljer