Møteinnkalling. Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: 11.05.2016 Tid: 10:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf eller som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast. Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova 6 og kommunelova 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem jf forvaltningslova 8 3.ledd.

2 Saksnr Innhald Uoff FAG 6/16 Rullering av Strategiplanen for Fagskolen i Møre og Romsdal FAG 7/16 Endring i studentreglementet for Fagskolen i Møre og Romsdal - Betaling av studentavgift FAG 8/16 Søking til Fagskolen i Møre og Romsdal FAG 9/16 Økonomirapportering Fagskolen i Møre og Romsdal RS 2/16 Rapport om fagskoleutdanning i helse og sosialfag for 2015 Godkjenning av protokoll

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Inger Lise Trønningsdal Saksnr Utval Møtedato FAG 6/16 Fagskolestyret i Møre og Romsdal Rullering av Strategiplanen for Fagskolen i Møre og Romsdal Bakgrunn Fylkesutdanningssjefen viser til vedtak i sak FAG 13/15 der det vart gjort vedtak om at Fagskolestyret snarast vil gjennomføre rullering av strategiplanen for fagskolen i Møre og Romsdal. Det vises vidare til sak FAG 1/16 der strategiplanen vart sendt på høyring til ulike høyringsinstansar med frist for innspel innan 18.mars Det vart bede om innspel i høve struktur, økonomi, rekruttering, samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv og kompetansemiljø, samt kvalitet i utdanninga. Det har kome innspel frå to av høyringsinstansane, Fagskolen i Kristiansund og Mafoss i høve strategiplana. Innspela frå Fagskolen i Kristiansund er som følgjer: Struktur: Viktig å behalde desentralisert struktur då 90% av studentane i Kristiansund har postadresse Nordmøre eller Romsdal. Skolen foreslår å behalde dagens tilbod slik det er, og arbeider og med utvikling av nye tilbod som dei vil søke godkjenning for når dei er klare til det. Dette gjeld to tilbod innafor Helse og sosialfag, eit innafor maritime fag og eit nytt innafor fagområdet vakthold og beredskap. Økonomi: Her har fagskolen dei same utfordringane som tidlegare og dei ser ingen snarleg løysing på desse utfordringane som og påverkar både rekruttering, kompetanseutvikling/etterutdanning for lærarar, utvikling av nye kurs, samarbeid med næringsliv og marknadsføring av skolen sine tilbod. Rekruttering: Skolen har gode rutinar for dette men vil at skoleeigar tar med fagskoletilboda når andre skoletilbod vert presentert for elevane. Samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv/institusjonar: Dei deltek på dei fleste møteplassane der utdanning er tema, slik som PetroPolen, Marin Arena, næringskonferansar og næringsforum, men det er ei utfordring å ha tett nok kontakt til at det vert signert samarbeidsavtalar mellom skolen og ulike partnarar. Kvalitet i utdanninga: Fagskolen rapporterer at kvaliteten i utdanningane ved Fagskolen i Kristiansund er god. Dette vert avdekt gjennom årlege målingar blant studentar og tilsette der forslag om forbetring og avvik vert følgd opp. Fagskolen er på fylkeskommunen sine måltal i høve gjennomføring og fråfall.

4 Innspela frå Mafoss er som følgjer: Struktur: Mafoss påpeiker at det er fleire høve rundt strukturen som bør sjåast på, mellom anna eigarskap, sentralisering og strukturar knytt til lokalt nærings- og arbeidsliv. Dei peikar og på at det bør etablerast faste rammer og fora for kontakt med arbeidslivet i omlandet til fagskolane, og oppmodar til etablering av eit Fagskoleforum der ein har fokus på felles utfordringar for skolane og aktørane i arbeidslivet. Agenda bør leiinga ved skolane og styret/skoleeigar sette i fellesskap. Utviklingsarbeid: Mafoss ser det som sentralt at Fagskolen i Møre og Romsdal samarbeider med aktuelle miljø rundt FoU arbeid innafor sine fagfelt, for vidareutvikling av fagfelta. Profilering: Meir målretta informasjonsarbeid og ein gjennomgåande og offensiv profil på informasjonsarbeidet i tett dialog med nærings og arbeidsliv er viktig. Økonomi: Økonomien til fagskolen bør følgje anna utvikling og prisjustering som eit minimum. Det må leggast til rette for eit politisk informasjonsarbeid for å sikre støtte for auke i tilskottet, slik at dagens tilbod kan oppretthaldast, samt sikre fagleg utvikling. Vurdering Mange av innspela vi har fått i høve strategiplanen for fagskolen i Møre og Romsdal er for omfattande til at fylkesutdanningssjefen ser føre seg å implementere desse i strategiplanen no. Dette skuldast i hovudsak to forhold. Det eine er at eit slikt arbeid vil ta mykje lengre tid enn ein har hatt til no, samt at ein slik prosess må involvere fleire partar. Mange av dei tiltaka som er føreslått er og ressurskrevjande i høve pengar, noko som allereie er utfordrande for Fagskolen i Møre og Romsdal. Det andre forholdet er at det er ei Stortingsmelding om fagskolen under arbeid. Denne vil ligge føre i haust og vil bety store endringar på feltet. Det har kome fram at både finansieringsmodell, eigarskap og innpassing av regelverk på område som studentrettar og poengberekning i høve høgskolesektoren vil bli omtalt i denne meldinga. Dette vil i stor grad leggje premissane for vidare drift av Fagskolen i Møre og Romsdal, og fylkesutdanningssjefen ser ikkje hensikta med ein stor revisjon av strategiplanen før denne er på plass. Fylkesutdanningssjefen har derfor rydda ein del i dagens plan, tatt ut opplysningar og vurderingar som ikkje lenger stemmer og tatt inn nokre nye vurderingar i høve framtidig kompetansebehov i fylket. Forslaget frå Mafoss om å etablere eit Fagskoleforum er tatt inn bland tiltaka under punkt 8.7 i strategiplana, då fylkesutdanningssjefen meiner at dette kan være eit viktig tiltak både i høve tettare kontakt med arbeids- og næringsliv og òg i høve utvikling av nye tilbod i tråd med behova for kompetanseheving i arbeids- og næringsliv i fylket. Dette vil være særs viktig i tider med behov for rask omstilling.

5 Forslag til vedtak: Fagskolestyret tek rulleringa av strategiplanen for Fagskolen i Møre og Romsdal til vitande, og ber om at administrasjonen forbereder sak om innhaldet i den nye Stortingsmeldinga om fagskole når den ligg føre hausten 2016 Rune Solenes Opstad kst fylkesutdanningssjef Inger Lise Trønningsdal rådgivar Vedlegg 1 Strategiplana for Fagskolen i Møre og Romsdal 2 Innspel - Fagskolen i Kristiansund 3 Innspel - Mafoss

6 Strategiplan for fagskulen i Møre og Romsdal Revidert

7 Innhald 1. Innhald side 2 2. Innleiing side 3 3. Fagskulen i Møre og Romsdal side Formål for fagskulen. side Nokre trekk ved utviklinga i Møre og Romsdal side Kor relevant er utdanninga side Fagskulen sin plass i utdanningssystemet side 5 4. Historikk. Status. side Organisering av Fagskulen i møre og Romsdal side Tilbod ved Fagskulen i Møre og Romsdal side Andre tilbod i Møre og Romsdal side Tilbod i Opplæringsregion nord (ORN) side Tilbod i andre regionar side 9 5. Fagskuleområde, marknaden og produkta side Kundar, brukarar, konkurrentar og samarbeidspartar side 9 6. Utviklingstrekk og utfordringar side Utviklingstrekk side Utfordringar side Økonomi i Fagskulen i Møre og Romsdal side Økonomi i den offentlege fagskulen side Økonomi i helsefagtilbodet side Utfordringar ved finansieringa av Fagskulen i Møre og Romsdal side Mål og Strategiar for fagskuleutdanninga side Mål 1. Kvantitative mål side Mål 2. Kvalitative mål side Mål 3. Godt arbeidsmiljø side Mål 4. Kvalitet i høve kjerneaktivitetar side Mål 5. Mål for samarbeid med eksterne partar side Mål6. Fleire studentar i helse og sosialfaga side Mål 7. Utvikling av nye utdanningstilbod side 15 2

8 2. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune overtok frå 1.januar 2010 ansvaret for drift og finansiering av fagskuleutdanningar på tekniske og helse og sosialfaglege område. Fylkeskommunen fekk då i tillegg eit generelt ansvar for å syte for at det finst eit tilbod av godkjent fagskuleutdanning i fylket, som tek omsyn til behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt innan prioriterte samfunnsområde. 1 Fylkeskommunen står fritt til å avgjere om fagskuletilbodet i fylket skal realiserast i eigen regi eller gjennom finansiering av private tilbydarar. Fylkeskommunen er den instansen som etter lova har mynde til å gi tilskot til tilbydarar av godkjende fagskuleutdanningar. Fylkestinget ser Fagskulen i Møre og Romsdal som ein viktig reiskap for å vidareutdanne fagfolk i fylket. Fagskulen må difor utvikle og legge til rette tilboda i tett dialog med lokalt, regionalt og i nokre tilfelle og nasjonalt arbeidsliv. Frå regjeringa si side er det gitt uttrykk for at flest mogleg skal få anledning til å vidareutvikle sin kompetanse gjennom heile livet. Fagskulane med sine tilbod kan spele ei viktig rolle i arbeidet med å gi innbyggjarane i Møre og Romsdal moglegheit for livslang læring I kunnskapssamfunnet er det viktig å legge til rette for at fagarbeidarar skal kunne tileigne seg den kompetansen som arbeidslivet spør etter. Ungdom har behov for å sjå at det finst ein karriereveg som byggjer på fullført fag eller sveinebrev. Fagskuleutdanning kan tilby spesialiseringar i fag der arbeidslivet etterspør ulik spisskompetanse. Fagskulen i Møre og Romsdal skal: skape dei beste tilboda på fagområde som vert prioriterte av arbeidslivet og Fylkestinget vere den kompetansetilbydaren arbeidsgjevarar og studentar føretrekk på prioriterte fagområde synleggjere utdanningstilboda sine på ein oversikteleg måte Dette strategidokumentet omhandlar dei offentlege fagskuletilboda i Møre og Romsdal fylkeskommune ved Fagskolen i Møre og Romsdal. Den private Kunstfagskulen i Ålesund og andre private tilbydarar er ikkje omhandla, men berre nemnt i oversikter i dette dokumentet. 3. Fagskulen i Møre og Romsdal 1 Rundskriv H-04/09 frå Kommunal og regionaldepartementet 3

9 3.1 Formål for fagskulen Fagskulen utviklar og tilbyr yrkesretta etter og vidareutdanning på tertiærnivå til studentar med fag -/sveinebrev eller tilsvarande som si grunnutdanning. Fagskulen skal utdjupe og supplere ei eksisterande grunnutdanning. Fagskuleutdanning er ei leiar og mellomleiarutdanning innafor mange yrke som ei ikkje-akademisk utdanning. Fagskuleutdanning er og grunnlag for sertifisering innafor ei rekkje yrke. Fagskuletilbod skal utviklast i tråd med arbeids- og næringslivet sine behov og vere organisert i einingar som er definerte som eit visst omfang fagskulepoeng. Tilboda skal vere normerte frå ½ år til 2 år rekna om til heiltidsstudium. 2 år fagskulestudium utgjør 120 fagskulepoeng. 3.2 Nokre trekk ved utviklinga i Møre og Romsdal Fagskuleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune skal gi fagskuletilbod av høg kvalitet i tråd med kompetansebehov i regionalt arbeids og næringsliv. Fagskuleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune skal: tilby fagutdanning av høg kvalitet i samsvar med NOKUT-krava utvikle kompetanse i høve til behovet i arbeids og næringslivet regionalt Tre område har skilt seg ut med omsyn til behov for auka kompetanse i vårt fylke dei næraste åra. Innanfor dei petroleumsrelaterte næringane synte utgreiingar frå Møreforskning våren 2012 og 2013 (Scenario 2020 og Ringvirkningsanalysen for Kristiansundsregionen) eit sterkt rekrutteringsbehov. Analysane tyda på at tal tilsette i oljebransjen ville vekse til 4100 dei neste sju åra; ein vekst på 33 %. Kvart år framover vart det signalisert behov for 200 nye tilsette; i første rekkje ingeniørar og folk med fagbrev. Næringslivet signaliserte eit auka behov for utdanning i havbotninstallasjonar i tråd med auka «subsea» - aktivitet i nordfylket. Desse analysane veit vi no ikkje har slått til heilt som føreset og dei forventningane vi har hatt om vekst i næringane er ikkje nådd. Tvert om ser vi ein nedgang i desse næringane som får konsekvensar for søkinga til desse tilboda, og ein må vurdere å gjere endringar i dimensjoneringa av tilboda for å tilpasse seg denne nedgangen. Andre undersøkingar syner at fagskulen utdannar 70% av dei norske offiserane i «norsk» skipsfart, fiskerinæringa og andre sertifiserbare utdanningar. FaFo rapporten «Frå sjø til land»2012:22 understreker tydinga av sjøbasert erfaring i maritime næringar. Erfaring frå sjø vert vurdert som verdifull kompetanse for alle verksemdene; reiarlag, verft, utstyrsprodusentar og tenesteleverandørar. Dyktige norske sjøfolk er avgjerande for innovasjons-krafta i heile maritim sektor. Det er ei stor utfordring å rekruttere nok offiserar. På dette området er søkinga til tilboda i Møre og Romsdal stabil ved begge våre fagskoler. Det tredje området som skil seg ut er helse og omsorgssektoren. Mellom anna «Samhandlingsreforma» har auka kommunane sine behov for fagarbeidarar. Fagskulen må samarbeide tett med kommunane for å gje det rette tilbodet. Fagskulen vert tilført eigne middel til å utdanne personell til denne sektoren( Kompetanseløftet 2015). Ordninga gjaldt til 2015, men vert vidareført for eit år av gangen etter

10 Godkjenning frå NOKUT ligg føre innafor helse og oppvekstfag, og fagskolen i Kristiansund har eit godkjent fagskoletilbod innafor Psykisk helse som no er inn til vurdering for ei utviding til og å omfatte rusarbeid. Dette tilbodet forventar skolen vil være klart til neste studieår. Skolen arbeider og med utvikling av fleire tilbod innafor dette feltet som ein vil vurdere å tilby når planane vert godkjende av Nokut. I tillegg til dei områda ein har utvikla til no i fylket må ein sjå på andre felt der det vert signalisert vekst. Til dømes innafor fiskeri og havbruk ser ein behov for auka kompetanse innafor råvarehandtering, sal og marknadsføring og det er og behov for generell kompetanseheving innafor fiske og fangst. Dette feltet kan det være nyttig å sjå nærare på. Det same gjeld marin sektor med foredling av biomateriale til protein og oljeproduksjon. Ein kan og sjå føre seg at ein vidareutviklar tilbod innafor kjemi/prosess til behov for kompetanseheving innafor næringsmiddelindustrien, der stikkord som bærekraft og nye arbeidsmetodar er viktige. Målet for fagskuleutdanninga er å utdanne reflekterte yrkesutøvarar som er kvalifiserte for arbeids og leiaroppgåver i ulike yrke. Studentane skal etter gjennomført utdanning ha lagt eit grunnlag for livslang læring, kontinuerlig utvikling og omstillingsevne. Fullført og bestått toårig fagskuleutdanning fører til følgjande sluttkompetanse i Møre og Romsdal; sertifisering frå Sjøfartsdirektoratet (dekksoffiser eller maskinoffiser), fagskuleingeniør (tekniske utdanningar), fagskulekandidat (helse og omsorgsfaga) 3.3 Kor relevant er utdanninga Eit mål på relevans er kor mange som kjem i arbeid etter fullført utdanning. NIFU rapport 31/2012 «Fagskoleutdannede hvem er de og hvor går de»; kap.6 Arbeidsmarkedssituasjonen, seier noko om dette. Undersøkinga som rapporten byggjer på vart gjennomført ¾ år etter at kandidatane vart uteksaminert frå fagskulen. Her vert fagskulekandidatane samanlikna med kandidatar med mastergrad, bachelor i økonomisk/administrative fag og bachelor i ingeniørfag. 67 % av kandidatane var yrkesaktive medan 22 % framleis studerte. Til saman 89 % var i relevant sysselsetting. Det er store variasjonar mellom fagområda. 91 % av kandidatane i helse og sosialfaga er yrkesaktive; det same er 79% av kandidatane med naturvitskaplege fag, handverksfag og tekniske fag og så låg som 29% i dei humanistiske og estetiske faga. Her er vidare studium hovudaktiviteten. Del arbeidsledige er lågare enn for masterkandidatar og bachelorkandidatar i økonomisk/-administrative fag, men noko høgare enn bachelorar i ingeniørfag. Særlig blant kandidatar i økonomisk/-administrative fag, mediefag og humanistiske/estetiske fag er ledigheten høg, medan ledighet er på det næraste ikkje-eksisterande innanfor helse og sosialfaga og svært låg i dei naturvitskaplege faga, handverksfaga og dei tekniske faga. Det er likevel store variasjonar med omsyn til fagområde, kjøn og subjektiv oppleving av kor relevant fagskuleutdanninga er. Tross desse variasjonane gir den yrkesretta profilen i fagskuleutdanninga gode moglegheiter på arbeidsmarknaden for mange av utdanningane. 5

11 3.4 Fagskulen sin plass i utdanningssystemet. Arbeidslivet vil etterspørje høgare kompetanse i framtida. Det vil vere snakk om eit generelt høgare utdanningsnivå i arbeidsstyrken, men og om høgare kompetanse innanfor mange av dei utdanningar vi finn i dag og innanfor nye yrke som vil oppstå. Nye opplæringstilbod til dei som utdannar seg og til dei som allereie er i arbeidslivet, må ein difor kunne etablere raskt. I kunnskapssamfunnet vert det viktig å sikre fagarbeidarar moglegheiter for omstilling for å kunne tilføre samfunnet nødvendig høgare kompetanse. Ungdom har behov for å sjå at det finst ein karriereveg etter fag eller sveinebrev. Tydelege karrierevegar vil truleg betre rekrutteringa til yrkesfaga. Å synleggjere samanhengen mellom fagopplæring, fagskuleutdanning og yrkes og næringslivet vert avgjerande når det gjeld å sikre næringslivet kompetanse. (Karriereløypa) Fagskuleutdanning er ikkje berre ei yrkesretta spesialisering. Den kan og vere eit alternativ til ei profesjonsutdanning på høgskulenivå. I denne samanhengen er det naturleg å trekke fram Y-vegen. Y-vegen er ein yrkesfagleg veg til Bachelor i ingeniørfag og er eit tilbod til søkjarar med eksamen frå yrkesfaglege utdanningsprogram og relevante fagbrev. Ved høgskulen i Ålesund tilbyr ein Y-vegen innanfor fleire ingeniørutdanningar. Figuren på neste side syner fagskulen sin plass i det norske utdanningssystemet som ei toårig avslutta tertiærutdanning med moglegheit for overgang til vidare studium i høgskulesystemet. 6

12 4. Historikk. Status. I 2003 fekk fagskulane ein eigen lov der føremålet og virkeområdet for fagskulane vart stadfesta. Fylkestinget vedtok samrøystes å oppløyse fagskolestyra for Nordmøre/Romsdal og for Sunnmøre og opprette eitt felles styre for fagskuleutdanninga i fylket (T 58/08). I same sak vedtok fylkestinget å oppretthalde to opplæringsstader; ein i Kristiansund og ein i Ålesund. I 2010 vart det gjort ei tilføying i loven slik at fylkeskommunen vart ansvarleg for fagskuleutdanninga. Møre og Romsdal fylke har to offentlege fagskular i tillegg til ein privat kunstfagskule i Ålesund. Dei tekniske fagskuletilboda er lagt til Fagskulen i Ålesund, delvis lokalisert saman med Høgskulen i Ålesund. (eiga avtale om deling av kostnader til drift av laboratoria, bibliotek m.m.) og til Kristiansund vidaregåande skule, avdeling Fagskulen i Kristiansund. I tillegg har ein oppretta eit tilbod innan psykisk helse i Kristiansund. Kvalitetssikringssystemet for dei tekniske fagskulane i fylket vart godkjent av Nokut Etter dette har ein ikkje søkt om godkjenning av nye utdanningar. 7

13 4.1. Organisering av Fagskulen i Møre og Romsdal fylkeskommune Figuren på neste side syner korleis ein har valt å organisere fagskuleutdanninga. Fylkesutdanningssjefen er den administrative leiaren. I tillegg er fylkesutdanningssjefen sekretariat for fagskulestyret. Rektorane for fagskuleutdanninga inngår i den styringsstrukturen ein har ved dei vidaregåande skulane. Fagskulestyret rapporterer til det politiske hovudutvalet for utdanning Utdanningsutvalet. Dette plasserer fagskulestyret naturleg inn i den utvalsstrukturen ein har i fylket. Leiar i fagskulestyret er leiar i Utdanningsutvalet. Fylkestinget Utdanningsutvalet Fagskulestyret Fylkesutdanningssjefen Rektor Fagskulen i Ålesund Rektor Fagskulen i Kristiansund Private fagskular 4.2 Tilbod ved Fagskulen i Møre og Romsdal Med Fagskulen i Møre og Romsdal meiner vi den offentlege fagskuleverksemda organisert med Fagskulen i Ålesund og Fagskulen i Kristiansund. I tabellen under er lista opp dei utdanningstilboda som ein finn i 2013/14 og planlagd aktivitet i planperioden. Fagskulen i Møre og Romsdal er mellom dei største i landet med omsyn til maritime utdanningstilbod. 8

14 UTDANNINGSTILBOD VED FAGSKULEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Tal elevar ved Fagskulen i Ålesund Studieår Studenttal 2014/ / /2017 Utd.kode Planlagt kapasitet Kapasitet Kapasitet Kapasitet FTM01H Maritime fag, nautikk FTM01H Maritime fag, nautikk FTM02H Maritime fag, skipsteknisk drift FTM02H Maritime fag, skipsteknisk drift FTB01H Bygg og anlegg, bygg FTB01H Bygg og anlegg, bygg FTB02H Bygg og anlegg, anlegg FTB02H Bygg og anlegg, anlegg FTE01H Elektro, automatisering FTE01H Elektro, automatisering FTE03H Elektro, elkraft FTE03H Elektro, elkraft FTT04H Tekn. og ind.prod, maskinteknikk FTT04H Tekn. og ind.prod, maskinteknikk Studenttal totalt Tal elevar ved Fagskulen i Kristiansund Studieår Studenttal 2014/ / /2017 Utd.kode Planlagt kapasitet Kapasitet Kapasitet Kapasitet FTM01H Maritime fag, nautikk FTM01H Maritime fag, nautikk FTM02H Maritime fag, skipsteknisk drift FTM02H Maritime fag, skipsteknisk drift FTK01H Kjemi, prosessteknikk FTK01H Kjemi, prosessteknikk FTP01D Petroleumsteknologi, boring FTP01D Petroleumsteknologi, boring FTP01D Petroleumsteknologi, boring FTP04D Petroleumsteknologi, 1 * 6 * * * havbotninstallasjonar FTP04D Petroleumsteknolog, 2 * 8 * * * havbotninstallasjonar FTP04D Petroleumsteknologi, havbotninstallasjonar FHH01D Helse og sosialfag, Psykisk helse FHH01D Helse og sosialfag, Psykisk helse Studenttal totalt *Havbotninstallasjonar 1.og 2. studieår samkjørast med boring, studentane vert difor plassert i gruppe FTP01D 1. og 2. året. ** Tilbodet er ikkje sett i gang pga for få søkarar. 4.3 Andre tilbod i Møre og Romsdal Ein finn ei rekkje private tilbydarar av fagskuleutdanning i fylket. Det er særleg innanfor helse- og sosialfag ein finn private aktørar. Mange av desse er nasjonale og gjev tilbod i alle regionar i landet. Fagskulen i Møre og Romsdal vil saman med kommunane arbeide for å utvide tilbodet innan helseog sosialfaga. Her finn vi og tilbod som konkurrerer med dei offentlege tilboda. Tabellen under syner private tilbydarar i Møre og Romsdal fylke 2015/16. 9

15 Private fagskular Ålesund kunstfagskule NKS nettstudier RKK, Rogaland kurs og kompetansesenter Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Folkeuniversitetet nettstudier NKI ecademy A/S Tilbod Teikning, farge, skulptur, grafisk design, grafikk, digitale media/foto, kunsthistorie, kreativ komm. Helse og sosialfag Helse og sosialfag Helse og sosialfag Helse og sosialfag Helse og sosialfag Helse og sosialfag 4.4 Tilbod i Opplæringsregion nord (ORN) På mange område innafor utdanning, føregår det eit utstrakt samarbeid i dei enkelte regionar i landet, til ein viss grad også innafor fagskuleområdet. Mesteparten av tilboda i den offentlege fagskulen i Møre og Romsdal, finn ein i to eller fleire av dei andre fylka i opplæringsregion nord. Felles utdanningar i region nord Privat Utdanningar Møre ST NT Nord. Trom. Finnm. alle fylke Sum tilbod Bygg/anlegg, bygg Bygg/anlegg, anlegg Elkraft Nautikk Skipsteknisk drift Maskinteknikk Sveiseteknikk Kjemi/prosessteknikk Datateknikk Helse- og sosialfag i kvart fylke Sum samanfallande fag Tilbod i andre regionar Fylka sør for oss Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har på same viset samanfallande tilbod med Møre og Romsdal. Hordaland fylke har i tillegg tilbod i datateknikk, akvakultur og arborist ved Bergen tekniske fagskule. Vidare er Fusa fagskule ein rein helsefagskule med 8 ulike utdannings-tilbod. 10

16 Rogaland fylkeskommune har og eigen fagskule i helsefag ved Bergeland vidaregåande skule og tilbyr fleire petroleumsretta utdanningar ved Stavanger offshore tekniske fagskule. Dei maritime utdanningane er lokalisert til Karmøy vidaregåande skule. 5. Fagskuleområde, marknaden og produkta 5.1 Kundar, brukarar, konkurrentar og samarbeidspartar Kundane er verksemder, private firma og offentlege institusjonar som har ein produksjon eller aktivitet på eit kompetansenivå som svarar til fagbrev. Alle desse vil ha eit kontinuerleg behov for kompetanseutvikling. Fagskulen vendar seg og til einskildpersonar anten dei er tilsette i ei bedrift, søkjer utdanning eller treng omskolering. Fagskuleutdanning kan gi einskildpersonar grunnlag for å gå over i ein jobb som krev høgare kompetanse, anten i same verksemd eller for å auke attraktiviteten sin i arbeidslivet. For nokre av tilboda i Fagskolen i Møre og Romsdal, vil ein finne private institusjonar som konkurrerer om dei same studentane. Desse tilboda finn ein først og fremst innan helse og sosialfaga og petroleumsfaga. Her finn ein ei rekkje nasjonale tilbydarar som konkurrerer med vårt eige tilbod ved Fagskolen i Kristiansund.( sjå 4.3) Høgskular og universitet er og vil bli ein konkurrent til Fagskolen i Møre og Romsdal. Innanfor dei maritime utdanningane konkurrerer Fagskolen i Ålesund allereie med Høgskulen i Ålesund. Samstundes er Høgskulen i Ålesund ein viktig samarbeidspartnar. For nokre utdanningar kan studentar frå Fagskulen spare eit år av eit bachelorstudium ved overgang til høgskulen.(sjå 3.4) Lokalt og regionalt næringsliv vil alltid vere viktige samarbeidspartnarar. Fagskulen lyt difor ha eit nært samarbeid med næringslivet med omsyn til utvikling av nye tilbod. Fagskulen i Møre og Romsdal samarbeider og med andre fagskuler i landet om eksamen og sensorarbeid. 6. Utviklingstrekk og utfordringar 6.1 Utviklingstrekk I kunnskapssamfunnet vil det vere viktig å kunne gi fagarbeidarane tilbod om ei kontinuerlig oppdatering av deira kompetanse for å tilføre samfunnet nødvendig høgare kompetanse. Ungdom har behov for å sjå at det finnast ein karriereveg etter fullført fag og sveinebrev. Regjeringa har gitt uttrykk for at flest mogleg skal få høve til å utvikle sin kompetanse gjennom heile livet. Fagskulen tilbyr fleksible løysingar tilpassa ulike stadium i livet og har i større grad enn høgskular og universitet tradisjon for å tilpasse studia til arbeidslivets behov. Globaliseringa har og store konsekvensar for utdanningstilboda på fagskulenivå. Fagskulen har arbeidslivet sine behov for kompetanse som utgangspunkt for si verksemd. Det medfører tett samarbeid med bedrifter som i stadig større omfang satsar internasjonalt. Mange utanlandske bedrifter og arbeidstakarar etablerer seg i Noreg. Desse vert møtt med dei same kvalitetskrava til sine leveransar i vårt land noko som stiller krav til utdanning etter norske læreplaner for utanlands arbeidskraft. Av utdanningstilboda på fagskulenivå må stadig fleire tilfredsstille eit internasjonalt rammeverk for sertifisering. STCW-konvensjonen er ein slik sertifiseringsordning. 11

17 Eit meir teknologisk samfunn krev kompetanse ut over fagbrevet. Fagskulen har difor eit potensial som tilbydar av utdanning for ei rekkje yrke. Auka kompetanse er ofte ein føresetnad for auka produktivitet eller auka kvalitet. Fagskulen bør sjølv ha ein ambisjon om å identifisere arbeidsprosessar der ein kan hente ut slike vinstar. Omstillingstakta aukar i heile samfunnet. Bedriftene og skulane må ta omsyn til denne utviklinga. Omstillingsevne er ein viktig føresetnad for å kunne gjennomføre endringar. Fagskolen kan vere verkty for bedrifter og offentlige institusjonar i ei omstillingsfase. Innanfor helsesektoren har samfunnet heilt spesielle utfordringar både nasjonalt og regionalt. Dersom ein skal kunne rekruttere nødvendig personell til sektoren, må stadig fleire ungdomar søkje helse og sosialfag innanfor vidaregåande opplæring. Samstundes trengs meir spisskompetanse innanfor sektoren, og her er fagskulen vegen å gå for å oppnå denne kompetansen. Ein må etablere eit nært samarbeid med kommunane om rekruttering og analyse av kva slag kompetanse helseinstitusjonane treng. 6.2 Utfordringar Fleksibilitet når det gjeld tilbod blir og ei stor utfordring. Å tilby fagskuleutdanning på nett, på jobben, på skulen, på heiltid og deltid, tyder at fagskulen sjølv må ha den fleksibilitet og evne til omstilling som det arbeidslivet den skal tene har. Det er mellom anna ein lang veg å gå frå å ha identifisert eit behov i arbeidslivet til realisering av utdanningstilbod. Å utvikle eit meir fleksibelt fagskuletilbod som raskare kan tilby utdanning der kompetansen trengs, er krevjande innanfor det rammeverk ein kjenner i dag. Både økonomi og godkjenningsordningar for å sette i gang nye tilbod, set grenser for kor raskt ein kan etablere nye tilbod. Finansieringsordningane er og krevjande å tilpasse seg. Nokre utdanningstilbod er dyrare enn andre. Varierande studenttal gir endringar i dei økonomiske rammene frå det eine året til det andre. Fagskulane har få eller ingen investeringsmiddel. Å halde tritt med dei teknologiske nyvinningane i næringslivet vert difor ekstra krevjande. Det er innført ein ny modell for finansiering av fagskultilbod der ein legg meir objektive kriterier til grunn enn tidlegare modell. Dette har vist seg særs krevjande for fagskulen i Møre og Romsdal. Grundt-utvalet la fram sin innstilling, NOU ; Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg 15. desember Der peika utvalet på ei rad med område som burde endras, mellom anna finansieringsmodell og eigerskap for fagskolen. Etter dette har det ikkje skjedd konkrete endringar på feltet men det vert arbeid med ei stortingsmelding om fagskolen som skal leggjast fram hausten Denne meldinga vil leggje premissane for utviklinga av fagskolane, og det er derfor ikkje hensiktsmessig å endre strategiplana for Fagskolen i Møre og Romsdal i større grad før vi har denne meldinga på plass. 12

18 Fagskulen i Møre og Romsdal har tidlegare hatt samarbeid i ORN-fagskule på ei rekkje område. Samanfallande tilbod i fylka i ORN (sjå.4.4) skulle tilseie ein vinst om ein kunne bli einige om kven som skulle gi tilboda og kvar dei skulle lokaliserast. Å gje avkall på eit utdanningstilbod, ville svekke eigen fagskule økonomisk med den finansieringa ein har i dag. Det var difor meir realistisk å sjå føre seg eit samarbeid om nye utdanningstilbod. Fylkesutdanningssjefane i ORN vedtok i 2015 å leggje ned fagskolegruppa i ORN, dette samarbeidet er derfor avslutta. Det er og ei utfordring å halde seg a jour med endringar i krava til ulike næringar. Til dømes gjer endringar i STCW-konvensjonen det naudsynt å utarbeide nye planer for dei maritime utdanningane. Knappe freistar gjer det ekstra krevjande å tilpasse opplæringa så raskt at fagskulen kan løyse oppgåva si. I Møre og Romsdal er det eit stort og aukande behov for omstilling innan olje og gass relaterte næringar. Fagskulen bør spele ei viktig rolle i denne prosessen. 7. Økonomi i Fagskulen i Møre og Romsdal 7.1 Økonomi i den offentlege fagskulen Dei økonomiske rammene i dag baserer seg på eit aktivitetsstyrt tilskott frå staten etter studentteljing per kvart år. Endringar i studenttalet frå eit år til eit anna, gjer at statstilskottet varierer på same viset. Dei statlege overføringane for 2016 var på millionar kroner. For å gje fagskulen stabile rammer for si verksemd har fylkestinget i eiga sak løyvd midlar i heile perioden fram til For 2016 er løyvinga på 9,077 millionar. Vi har i dag eit stort meirforbruk i Fagskolen i Møre og Romsdal, og den nasjonale potten er for liten for å dekkje reelle kostnader ved fagskoledrifta. Tabellen under syner fordelinga på skulane for Studentar maritime fag Studentar andre fag Studentar Løyving maritime studentar Løyving andre studentar Total løyving studentar Trekk Tidl. Meirfbr. Andre løyvingar Løyving totalt Fagskulen i Kr.sund 55 67,45 122, Fagskulen i Ålesund Fagskulestyret Sum ,45 390, Statsbudsjettet for 2016 syner at tilskottet til Fagskulen i Møre og Romsdal vart redusert med kroner frå Om fylkestinget vel å oppretthalde tilbodet i 2017 og i åra som kjem, vert det naudsynt å løyve om lag 9 millionar til fagskuleutdanning. 13

19 I 2013 fekk fagskulane eigen investeringsramme på 2 millionar kroner. Ramma er ført vidare med same beløp i økonomiplanperioden. Investeringsmidlane er fordelt med 1.2 millionar til Fagskulen i Ålesund og 0.8 millionar til Fagskulen i Kristiansund for Investeringsmidlane vert ikkje vidareført i Økonomi i helsefagtilbodet. Fagskulen i Kristiansund gir eit stadbasert deltidstilbod innan psykisk helsearbeid. Mellom 20 og 30 studentar har teke denne utdanninga dei siste åra. Dette er ein nedgang på 10 studentar frå dengang tilbodet vart starta. I tillegg finn ein ei rekkje nasjonale tilbydarar innanfor dette området. Helsefagtilboda vert finansierte over statsbudsjettet i ei eiga ordning administrert av Helsedirektoratet. Ordninga varte fram til Tilskotet er vidareført for 2016 og vil foreløpig berre vidareførast for eit år av gangen. Dette gjer det særs vanskeleg både å planlegge nye tilbod, samt å vidareutvikle dagens tilbod. Det er vanskeleg å satse på dette når finansieringa er så uoversiktleg framover. Den einskilde fylkeskommunen har ansvaret for å tildele midlar til dei ulike tilbydarane etter innrapporterte studenttal. I 2016 vil Møre og Romsdal fylkeskommune ha om lag 3.3 millionar kroner til fordeling. 7.3 Økonomi. Utfordringar ved finansieringa av Fagskulen i Møre og Romsdal Statstilskottet har blitt redusert dei seinare åra noko som er ei stor utfordring med omsyn til drift av fagskulane. Utviklinga held fram i 2016, og Fagskulen i Møre og Romsdal fekk redusert statstilskottet med kroner. Det vert ei stor utfordring for skuleeigar å kompensere for ein reduksjon. Ein auke i studenttalet innanfor dei tilboda ein har i dag, vert ikkje tilstrekkeleg kompensert. Ein kan heller ikkje sjå at myndigheitene tek nok omsyn til at nokre utdanningstilbod, t.d. dei maritime, er mykje dyrare enn dei andre fagskuletilboda. Studenttalet veks i Møre og Romsdal, men andelen av tilskottet til Fagskulen i Møre og Romsdal går ned. I fleire år har drift av fagskulane synt eit meirforbruk. Det er no heilt naudsynt at fagskulane maktar å tilpasse drifta si til dei rammer fylkeskommunen har sett. Dette kan til dømes gjerast ved endringar i tilbodsstrukturen eller ved å redusere tal undervisningstimar ved den enkelte skulen. 14

20 Mål og strategiar for fagskuleutdanninga Mål og strategiar. 8.1 Mål 1. Kvantitative mål. Betre gjennomføring Strategi: Kvar studiestad skal utarbeide resultatindikatorar i årsplanane sine på følgjande område: Gjennomføring og fråfall Eksamensresultat Kandidatundersøkingar av relevant sysselsetting etter fullført studium 8.2 Mål 2. Kvalitative mål. Auka kvalitet i utdanninga Strategi: Kvar studiestad skal sette kvalitetsmål i årsplanane sine på følgjande område: Marknadsføring av fagskuletilbodet Kompetanseheving for sine faglege og administrative tilsette Samarbeid med andre fagmiljø i eksamensarbeidet Samarbeid med næringslivet og kommunane for å få yrkesrelevante utdanningar Arbeide målretta med ulike rekrutteringsstrategiar slik at ein har kompetente medarbeidarar på alle utdanningar 8.3 Mål 3. Godt arbeidsmiljø. Fagskuleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere kjenneteikna av eit godt arbeidsmiljø. Strategi Fagskuleutdanninga skal ha ein organisasjon som: Fremjar kreativitet og fleksibilitet Tydeleggjer rollar og ansvarsdeling Nyttar systematisert informasjon og evalueringar av arbeidsmiljøet som del av HMSsystemet i fylkeskommunen Fagskuleutdanninga skal byggje på kjerneverdiane i Møre og Romsdal fylkeskommune: respekt, likeverd, medråderett, openheit og fellesskapsansvar 15

21 8.4 Mål 4. Kvalitet i høve kjerneaktivitetar. Kjerneaktivitetane til Fagskulen i Møre og Romsdal skal vere kjenneteikna av høg kvalitet. Strategi Plankvalitet. Studieplanane skal gi eit godt grunnlag for gode og relevante studium, i samsvar med kompetansebehov i offentleg og privat sektor. Studiekvalitet. Studia skal gi studenten høve til å nå mål i studieplanane gjennom gode pedagogiske metodar, læringsstrategiar og involvering. Læringsmiljøkvalitet. Studiestadne skal vere prega av ein god læringskultur, med rammer, service og infrastruktur som bygger opp under læringsaktivitetane. Leiingskvalitet. Studia skal ha ein tydeleg fagprofil og god ressursutnytting. Kvalitetsarbeidet skal evaluerast årleg og konkrete betringstiltak skal settast i verk. Halde kvaliteten på dei maritime utdanningane ved å sikre investeringar i naudsynt teknologi 8.5 Mål 5. Mål for samarbeid med eksterne partar. For å utvikle gode yrkesrelevante utdanningar, er det svært viktig for fagskuleutdanninga å ha tett samhandling med næringsliv og kommunar lokalt og regionalt. Strategi Årleg systematisk innsamling av informasjon om behov for auka/endra kompetanse i næringslivet Etablere brei kontakt med lokalt og regionalt næringsliv Etablere brei kontakt med organisasjonane i arbeidslivet inkludert fagforeiningar lokalt og nasjonalt Fremme gode samarbeidsrutinar mellom fagskulen og eksterne samarbeidspartar Etablere system for hospitering av lærarar 8.6 Mål 6. Fleire studentar i helse og sosialfaga Som eit ledd i nasjonale føringar, Kompetanseløftet 2015, skal Fagskolen i Møre og Romsdal auke tal studentar i helse og sosialfaga Strategi: synleggjere tilskottsordninga for eksterne tilbydarar sikre kvalitet på eige stadbasert tilbod samarbeide med departementet om auka tilskottsramme samarbeide tett og godt med eksterne tilbydarar saman med kommunane kartleggje behovet for kompetanse 16

22 8.7 Mål 7. Utvikling av nye utdanningstilbod Fagskulen i Møre og Romsdal skal samarbeide tett med lokalt, regionalt og nasjonalt arbeidsliv for å kunne tilby naudsynt kompetanse Strategi: NOKUT godkjent kvalitetssikringssystem rutinar for rapportering skal verte utarbeidd og implementert fagskulen skal saman med arbeidslivet kartlegge behovet for kompetanse i regionen etablere nye Fagskoleforum utarbeide nye tilbod i tråd med behova i Møre og Romsdal i tett samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv og offentleg sektor. 17

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Inger Lise Trønningsdal Saksnr Utval Møtedato FAG 7/16 Fagskolestyret i Møre og Romsdal Endring i studentreglementet for Fagskolen i Møre og Romsdal - Betaling av studentavgift Bakgrunn Fylkesutdanningssjefen viser til sak FAG 10/14 der fagskolestyret vedtok å innføre studieavgift for studentar ved Fagskolen i Møre og Romsdal. Det vises vidare til sak FAG 4/16 der fagskolestyret ber administrasjonen om å forberede sak om endring av studentreglementet for Fagskolen i Møre og Romsdal for å sikre innbetaling av studieavgifta. Bakgrunn for saka er førespurnad frå Fagskolen i Ålesund om det er mogeleg å gå til sanksjonar som til dømes tap av studentrettar eller høve til å framstille seg til eksamen eller liknande, dersom ein student ikkje betaler studieavgifta si. Vurdering Høgskolane og Universiteta i Norge har i sine studentreglement punkt om at manglande innbetaling av semesteravgift innafor ein gitt frist medfører at studentane ikkje vil få framstille seg til eksamen. Etter samråd med juridisk avdeling på fylkeshuset har fylkesutdanningssjefen kome fram til at det vil være naturleg å innføre ein liknande regel for fagskolane i Møre og Romsdal for å sikre innbetaling av studieavgift. I Studentreglementet for Fagskolen i Møre og Romsdal Kap. II 2-1, som omhandlar studentane sine rettar og pliktar, foreslår vi å ta inn eit nytt punkt om at studieavgifta må være betalt innan ein gitt dato. Det står heller ikkje noko om konsekvensar av manglande betaling av studieavgift i studentreglementet i dag, og reglementet må derfor få inn eit nytt punkt om dette. Dette punktet må inn i Kap. IV 4-3 om retten til å gå opp til eksamen. Der foreslår vi å ta inn eit nytt punkt der det kjem fram at retten til å avlegje eksamen avheng av at studieavgifta er innbetalt innan fristen. Når det gjeld innkrevjing av manglande studieavgift så viser vi til at desse krava vert sendt til inkasso etter gjeldane regelverk. Det er viktig at studentane vert gjort kjent med at studentreglementet har punkt om innbetaling av studieavgift og at manglande betaling innan fristen vil få konsekvensar for høve til å framstille seg til eksamen.

40 Forslag til vedtak: Fagskolestyret i Møre og Romsdal vedtar følgjande endringar i Studentreglementet: 2-1 punkt b) Studentane plikter å betale studieavgifta innan 1 oktober studieåret etter vedtak fatta av fagskolestyret i Møre og Romsdal. 4-3 punkt c) Studenten har betalt studieavgifta innan fristen jfr. 2-1 punkt b Endringane i studentreglementet vert gjeldane frå studieåret 2016/2017 Fagskolestyret føreset at fagskolane gjer studentane kjent med endringane i studentreglementet gjennom informasjon både direkte til den einskilde student og gjennom skolane sine heimesider. Rune Solenes Opstad kst.fylkesutdanningssjef Inger Lise Trønningsdal rådgivar Vedlegg 1 Oppdatert studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal gjeldane fra studieåret 2016/2017

41 Studentreglement for Fagskolen i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund og Fagskolen i Ålesund Gyldig frå studieåret 2016/ Oppdatert reglement Side 1 av 17

42 Innholdsfortegnelse Kap. I Formål og virkeområde Formål Virkeområde... 3 Kap. II Studentenes rett til opplæring Studentenes rettigheter og plikter Arbeids- og læringsmiljøet... 4 Kap. III Inntaksreglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune... 5 Nasjonalt og lokalt inntak Opptakskrav og vurdering av realkompetanse Opptaksprosedyrer og behandling av inntaket Klage på vedtak om opptak og realkompetansevurdering... 7 Kap. IV Underveisvurdering og sluttvurdering (eksamensreglementet) Felles retningslinjer for vurdering Emnevurdering Rett til å gå opp til eksamen Eksamensordning Særskilt tilrettelegging av eksamen Hjelpemidler til eksamen Ny eksamen Utsatt eksamen Bortvisning fra eksamen Annullering av eksamen Ugyldig fravær Klage på eksamen Kap. V Dokumentasjon av fagskoleutdanning Vitnemål Kap. VI Brudd på regelverket Fravær og manglende vurderingsgrunnlag Utvisning og utestenging Rett til advokatbistand Kap. VII Klage Klagerett og klageinstans Klagefrist og formkrav Skolens og klageinstans behandling av klage Kap. VIII Studentråd Studentråd Formål Studentrådets oppgaver Styre Styrets oppgaver Oppdatert reglement Side 2 av 17

43 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtatt i Fagskolestyret den med endring av 2-1a) den Endret i Fagskolestyret den , , ( 4-3 og 4-13 e) og ( 4-10) og ( 1-8) Revidert og vedtatt av Fagskolestyret i Møre og Romsdal Endret og oppdatert av Fagskolestyret i Møre og Romsdal Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Reglementet er sist revidert og omfatter tidligere studentreglement, eksamensreglement og reglement for studentråd samt oppdatering av begrepet emne istedenfor modul. Reglementet gjelder for alle studenter ved Fagskoleutdanningen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Styret for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune kan endre/gi utfyllende bestemmelser. Kap. I Formål og virkeområde 1-1 Formål Reglementet skal sikre studentenes rettigheter til opplæring i samsvar med gjeldende studieordning for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune og bidra til å legge til rette for et godt læringsmiljø med vekt på samarbeid, respekt og medansvar. Reglementet skal også ivareta bestemmelsene i «Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning» utarbeidet av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF). Er det avsnitt i dette reglement som avviker fra tilsvarende avsnitt som er nedfelt i nasjonale plan, er det ordlyden i den nasjonale plan som er gjeldende. 1-2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle studenter ved alle studiesteder i Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Reglementet gjelder også i forbindelse med aktiviteter utenfor skolens område når dette skjer under skolens ansvar og regi Oppdatert reglement Side 3 av 17

44 Kap. II Studentenes rett til opplæring 2-1 Studentenes rettigheter og plikter a) Studentene ved Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal har rett til opplæring og vurdering samt dokumentasjon i samsvar med gjeldende lov og forskrift. b) Studentene plikter å betale studieavgiften innen studieåret etter vedtak fatta i fagskolestyret c) Studentene plikter å sette seg inn i utdanningsplaner og studentreglement. d) Studentene ved Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune plikter å delta aktivt i den opplæringen som blir gitt. Studentene skal møte opp til undervisning og veiledning og delta i evalueringer og vurderinger som fagskolen tilbyr. e) Studentenes representant i fagskolestyret har møte-, tale- og forslagsrett når styret behandler saker som har betydning for studentenes velferd eller gjennomføring av godkjent fagskoleutdanning. Studentrepresentantene skal velges i samsvar med Vedtekter for fagskolestyret i Møre og Romsdal. f) Studentene skal velge tillitsvalgte og representanter til studentråd i samsvar med 8-1. g) Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal skal legge til rette for at studentene deltar i behandling av saker som gjelder studentmiljø og studentvelferd. h) Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal skal legge til rette for at studentene kan gjøre seg kjent med gjeldende reglement og utdanningsplaner. i) Forvaltningsloven gjelder for den virksomhet som Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal driver. 2-2 Arbeids- og læringsmiljøet Det skal legges vekt på å skape et godt arbeids- og læringsmiljø prega av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle i fagskolen. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre adferd som har negativ innvirkning på miljøet. Alle må opptre hensynsfullt og høflig. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende adferd vil ikke bli akseptert, og alle parter i skolesamfunnet plikter å hindre at dette skjer. Studentene skal rette seg etter undervisningspersonalets anvisninger med hensyn til bruk av mobiltelefon, pc og annet elektronisk utstyr i undervisningstida. Studentene skal følge reglement og prosedyrer som gjelder for undervisningsstedet. Skolemiljøet skal være rusfritt Oppdatert reglement Side 4 av 17

45 Kap. III Inntaksreglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonalt og lokalt inntak Det er et samlet nasjonalt opptak for alle tilbud innenfor fylkeskommunale fagskoler og en del nettstudier (se fagskolekatalogen til NOF Nasjonalt Opptakskontor for Fagskolen). Det kan søkes på internett eller på papirsøknad, og søknadsfristen er 15.april. Søknaden gjøres på Informasjon om hvordan det praktisk søkes på internett eller på papir finnes på NOFs hjemmeside: og på skolens hjemmeside. 3-1 Opptakskrav og vurdering av realkompetanse a) Opptakskrav For opptak til fagskoleutdanningene kreves: 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag- eller svennebrev eller vitnemål for annen yrkeskompetanse. Det vises til utdanningsplaner og nettsider for det enkelte studiested/fagskoletilbud om hvilke fag det kreves fag-, svennebrev i eller annen yrkeskompetanse på videregående nivå for opptak til fagskolen. 2. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering, se 3-1b) 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- /svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 4. Kvalifiserte søkere kan tas inn fra venteliste, dersom det er ledige plasser etter sentralt opptak. Søkere vurderes da i forhold til reglene her i samråd med skoleeier. Regler for opptak finnes på NOF sin hjemmeside under opptakskrav: og for maritime fag: Spesielle opptakskrav: I tillegg til kravene nevnt i 3-1a 1-3 ovenfor, må søkere til maritim utdanning dokumentere godkjent og bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO60) b) Vurdering av realkompetanse Realkompetansevurdering er en samlet vurdering av søkerens formelle og uformelle kompetanse ervervet gjennom formell utdanning, kurs og i praktisk lønnet eller ulønnet arbeid. Både dokumentasjon, intervju, egenvurdering og testing kan være metoder i Oppdatert reglement Side 5 av 17

46 realkompetansevurdering. Utdanningsplanen/katalogen gir nærmere opplysninger om prosedyrene for ulike studium. Studiestedet det søkes til er ansvarlig for å sikre en helhetlig faglig vurdering av søkere for å se om de har tilstrekkelig realkompetanse til å bli tatt opp ved fagskoletilbudet de har søkt. Søkere må være over 23 år for å søke opptak på grunnlag av realkompetanse-vurdering. Ved vurdering av realkompetanse vektlegges: 1. Minst fem års relevant yrkespraksis, vurdert opp mot aktuelle læreplaner i videregående opplæring og utdanningsplanene. 2. Kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk, tilsvarende karakteren 2 eller bedre på vg1 (tidligere grunnkurs) og vg2 (tidligere vk1) yrkesfaglige utdanningsprogram. 3. Relevant utdanning, ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid, tillitsverv med mer, vurdert opp mot aktuelle utdanningsplaner, jfr. punkt 1. Vurdering i forhold til praksiskravet på 5 år (1) gjennomføres av studiestedet det søkes til. Realkompetansevurdering og dokumentasjon i høve til kravet til norsk, engelsk eller matematikk (2) skal skje ved en videregående skole eller ressurssenter, etter regler for realkompetansevurdering i videregående opplæring. Studiestedet det søkes til skal vurdere dokumentasjonen i høve til punkt 3 om relevant utdanning, organisasjonsarbeid mm. Viktig dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver hvor stillingsandel og arbeidsforholdets varighet er påført, eksamensdokumentasjon fra videregående skole, realkompetansevurdering fra ressurssenter/kompetansesenter, samt dokumentasjon som bevitner utenlandsopphold/-arbeid hvor engelsk har vært hovedspråk. 3-2 Opptaksprosedyrer og behandling av inntaket Saksgang ved søknad på grunnlag av realkompetansevurdering: Søknaden gjøres elektronisk på Vigo. Dokumentasjon sendes det aktuelle studiestedet. Søker mottar informasjonsbrev og eventuell innkalling til samtale. I tillegg sendes et skjema med studiets læringsutbyttebeskrivelse (LUB) Det gjennomføres en eventuell samtale med fagansvarlig. Svarbrev med resultat fra vurderingen og eventuell dokumentasjon sendes søker. Poengberegning og rangering Det generelle grunnlag for opptak til fagskole etter 3-1a 1 3 gir 100 poeng. Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VK 1/VG2 og tverrfaglig eksamen Praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr måned Fartstid (tid ombord), 1 poeng pr måned Fagprøve med "bestått meget godt", 25 poeng Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det studiet eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres Oppdatert reglement Side 6 av 17

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010

FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200800905-71 Arkivnr. 522 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 27. mai, 2010 FAGSKOLETILBOD I HORDALAND HAUSTEN 2010 SAMANDRAG

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00

Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: Tid: 11:00 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: Fagskolen i Ålesund Dato: 10.10.2013 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf. 71 25 88 56 eller e- post:

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REVIDERING AV REGLEMENTET FOR FAGSKOLANE I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-74 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 20.11.2012 REVIDERING AV REGLEMENTET

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer.

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 11.05.2016 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/2016 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer Bjarne Storfold

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

NOU 2014 : 14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG

NOU 2014 : 14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG NOU 2014 : 14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG HØYRINGSUTTALE FRÅ ROGALAND FYLKESKOMMUNE, VEDTATT AV FYLKESUTVALGET DEN 17-03.2015. 1 INNLEIING Rogaland fylkeskommune (RFK) vil innleiingsvis gi

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Fagskolestyret i Møre og Romsdal Møtestad: 102 Fylkeshuset, Molde Dato: 10.04.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane Anita Aspen, 71 25 87 75 29.09.2013 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58345/2013/A40 Jane

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR. VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2012/2272 Arkivkode: G27 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styret meiner at Møre og Romsdal med sine 450 fagskolestudentar er ei naturleg eining med tilstrekkeleg omfang til å stå på eigne bein.

Styret meiner at Møre og Romsdal med sine 450 fagskolestudentar er ei naturleg eining med tilstrekkeleg omfang til å stå på eigne bein. Behandling i Fylkesutvalet - 24.03.2015 Toril Røsand (H) fremma utdanningsutvalet sitt vedtak i punkt 3 Eigerskap og regional organisering (tiltak 13,14) «3 Eigerskap og regional organisering (tiltak 13,14)

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer