Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars 2016"

Transkript

1 RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Revidert skisseprosjekt Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger SIGNATUR Ingemund Jordanger FORFATTER Ingemund Jordanger, Pia Langeland OPPDRAGS NR RAPPORT NR. 3 DATO REV.NR. 2 ANT. SIDER SAMMENDRAG WSP har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av valgt konseptalternativ for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Prosjektet er i en avsluttende skisseprosjektfase. Analysen er en revisjon av analyse gjennomført i november 2015 og er basert på revidert skisseprosjekt. Kostnadsestimatet er basert på grunnkalkyle, skisseprosjekt, annen relevant dokumentasjon i prosjektet og dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Usikkerhetsanalysen har gitt følgende hovedresultater: Estimatets nøkkeltall MNOK P10 681,3 Grunnkalkyle (P19) 705,6 P35 736,0 P50 761,2 Forventningsverdi 762,6 P85 830,1 Prosjektreserver totalt 57,0 Avsetning for usikkerhet 67,5 Std.avvik (MNOK / %) 64,3 8,4 % Alle kostnadstall er i mars 2015-verdi. Forventet sluttkostnad er som vist 762,6 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer 830,1 MNOK. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt ved relativt standardavvik er 9,0 %. Usikkerhetsnivået ligger på et normalt nivå sett i lys av prosjektets karakteristika og fase. Prosjektets forventede sluttkostnad ligger nær prosjektets tildelte ramme på 765 MNOK (P50 nivå). Det er ca. 50 % sannsynlighet for at prosjektets sluttkostnad vil bli høyere denne rammen. Normalt anbefales det at prosjektets kostnadsramme legges på P85-nivå med en tilhørende avsetning for usikkerhet. Det er høy sannsynlighet for at det vil bli behov for å iverksette kutt for å unngå overskridelse av tildelt ramme. For å bidra til kostnadseffektiv styring, anbefales at det etableres et kostnadsmessig styringsmål i prosjektet på P35-nivå, tilsvarende 736 MNOK. De høyeste rangerte usikkerhetsforhold er: Marked, Prosjektorganisasjon, Fremdrift, Forventet tillegg, Utendørs Basen; Areal, Bygningsmessige arbeider Basen og Utendørs. Det anbefales at prosjektet etablerer en liste over kutt-tiltak som kan iverksettes hvis nødvendig for å unngå overskridelse av prosjektets kostnadsramme. Nøkkelord -Norsk Usikkerhetsanalyse Investeringskostnader Skisseprosjekt Byggeprosjekt Nøkkelord - Engelsk Uncertainty analysis Investment costs Concept Phase Construction Project 45 Side I

2 Innhold FORORD PROSJEKTBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PSA ABUP PROSJEKTETS MÅL PROSJEKTETS ORGANISERING ORIENTERINGSPLAN PLASSERING AV UTBYGGINGSOMRÅDE ENDRINGER FRA TIDLIGERE USIKKERHETSANALYSER GJENNOMFØRING AV USIKKERHETSANALYSEN MÅLET FOR ANALYSEN USIKKERHETSSEMINAR Program og deltakere på usikkerhetsseminaret GRUNNLAGET FOR USIKKERHETSANALYSEN FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Fremdrift Kostnader som ikke er inkludert i estimatet KVALITATIV ANALYSE. VIKTIGE UTFORDRINGER OG USIKKERHETER I PROSJEKTET RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN KOSTNADSESTIMATER REVIDERT SKISSEPROSJEKT USIKKERHETSHISTOGRAMMER ENTREPRISEKOSTNADER INDRE/YTRE FAKTORER ENTREPRISEKOSTNADER PER DELPROSJEKT RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN PRISDATO MARS REFERANSELISTE VEDLEGG I GRUNNLAGSDATA STRUKTUR PÅ GRUNNLAGSDATA GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT BASEN. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT BYGG A. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT BYGG B. ENTREPRISEKOSTNAD GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT FELLESKOSTNADER, GENERELLE OG SPESIELLE KOSTNADER GRUNNLAGSDATA REVIDERT SKISSEPROSJEKT INDRE OG YTRE FAKTORER VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER BASISESTIMAT: REVIDERT SKISSEPROSJEKT - NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND 70 SENGER + 10 ABUP SENGER. 33 Felleskostnader Bygning VVS Elektro Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Forventede tillegg INDRE/YTRE FAKTORER MARKED AREAL Side II

3 ANSATT- OG BRUKERMEDVIRKNING FREMDRIFT (MED KOSTNADSPÅVIRKNING) MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG PROSJEKTORGANISASJON GRENSESNITT ANDRE PROSJEKTER ANDRE INTERESSENTER (KOMMUNE, NABOER, ) VÆRFORHOLD BYGG/ANLEGG I DRIFT MILJØSANERING FLOM UNDER BYGGEPERIODEN ARKEOLOGISKE FUNN BIOLOGISK MANGFOLD MIDLERTIDIGE TILTAK I BYGGEPERIODEN FIGURLISTE Figur 1-1 Prosjektorganisasjon...6 Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand...7 Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde...7 Figur 1-4 Arealplan mars Figur 2-1 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer...9 Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Revidert skisseprosjekt Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Figur 5-7 Estimat entreprisekostnader Basen Figur 5-8 Estimat entreprisekostnader Bygg A Figur 5-9 Estimat entreprisekostnader Bygg B Side III

4 Forord WSP har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for valgt konsept for prosjektet Nybygg psykisk helse SSK (PSA og ABUP) ved Sørlandet sykehus. Det er tidligere gjennomført usikkerhetsanalyser av aktuelle konsepter gjennom en alternativanalyse. Prosjektet er nå i en skisseprosjektfase. Usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i november 2015 baser på revidert skisseprosjekt, og inngår som en del av beslutningsunderlaget for et eventuelt etterfølgende forprosjekt. Grunnlagsdata i usikkerhetsanalysen er dels basert på faktiske sluttkostnader og dels basert på kalkyler fra andre, sammenliknbare prosjekter. Relevant usikkerhet er kartlagt for revidert skisseprosjekt. Usikkerhetsanalysens forutsetninger og rammebetingelser er presisert. WSP har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Side 4 av 45

5 1 Prosjektbeskrivelse Usikkerhetsanalysen omfatter aktuelt revidert skisseprosjekt for Nybygg psykisk helse SSK ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Alternativet representerer vinnende konsept fra konseptanalysen. Opprinnelig konseptanalyse ble fullført i april Konseptanalysen ble revidert i november Usikkerhetsanalyser er tidligere gjennomført i november 2014, mars 2015 og november Denne usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i november 2015 og er basert på revidert skisseprosjekt. 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse , ble det lagt til grunn en helhetlig tenkning for en modernisering av behandlingstilbudet til pasienter med psykisk sykdom på Agder. Det er i løpet av de siste årene gjennomført bygging av nytt ABUP på Eg (poliklinikk), samling av behandlingstilbudet på Hæslandsheimen og Lovisenlund til nytt DPS på Strømme, samt avvikling av en døgnenhet på Bjorbekk i Arendal. Nybygg psykiske helse SSK - prosjektet er en viktig del av en helhetlig tenkning for behandlingstilbudet innen voksenpsykiatri på Agder. Etter de omfattende utbyggingene som er gjennomført gjenstår tiltak for sykehusavdelingen i Kristiansand. Dagens bygg er lite egnet for moderne psykiatrisk behandling, og er i begrenset grad tilpasset framtidige pasientforløp PSA Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) inngår organisatorisk i Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i agderfylkene. PSA har enheter lokalisert i Arendal, Bjorbekk og Kristiansand. Avdelingen gir behandlingstilbud innenfor øyeblikkelig hjelp, alvorlige psykiske lidelser (inkl. sikkerhetspsykiatri), alderspsykiatri og alvorlig allmenpsykiatri. Bygningene ved PSA Kristiansand (bygg 2, 4, 6 og 7) utgjør m² BTA og svarer som helhet svært lite tilfredsstillende på de funksjonelle kravene til egnethet. Halvparten av døgnenhetene ligger ikke på bakkeplan, og mangler skjermete uteområder. Det er en rekke funksjonelle svakheter som gir vanskelige arbeidsforhold i samtlige fire bygg. Bygget for PSA Arendal (bygg 150) utgjør m² BTA og er lokalisert i tilknytning til det somatiske sykehusets hovedbygg. Bygget stod ferdig i 1992, ble utvidet mot vest i 2007, fremstår funksjonelt og har en meget god teknisk tilstand ABUP ABUP gir tilbud til barn fra 0-18 år, og deres familier. Avdelingen har enheter i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand og Arendal. ABUP har utstrakt nettverksorientert virksomhet i form av ambulant miljøterapi og arbeid med relasjonene til ungdommene i familie, skole og øvrig nettverk. For ungdom med behov for døgntilbud finnes i dag 6 sengeplasser i Arendal. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og er ikke tilrettelagt for a kunne både ivareta ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med et behandlingsbehov. PSA er derfor i stor grad behjelpelig med a ta imot ungdom for innleggelse. Behovene vurderes som sa omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig. Side 5 av 45

6 1.2 Prosjektets mål Prosjektets mål er også en viktig del av «bakteppet» for usikkerhetsanalysen, selv om målene er knyttet til flere dimensjoner enn investeringskostnader, som er hovedtema i usikkerhetsanalysen. For prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål vises det til konseptrapporten. 1.3 Prosjektets organisering Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. Prosjekteier Adm. dir SSHF Styringsgruppe Ledergruppe, FTV, HVO, brukerrepr. Ekstern rådgivergruppe Faveo SINTEF Nordic Rambøll Prosjektgruppe PRL konseptfase, Prosjektkoordinator FTV, PRL rådgivergr. Leder av arb.gr. Prosjektkoordinator Arbeidsgruppe Fagmiljø Brukerrepr. Rådgivere Arbeidsutvalg (AU) Figur 1-1 Prosjektorganisasjon Side 6 av 45

7 1.4 Orienteringsplan Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand 1.5 Plassering av utbyggingsområde Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde Side 7 av 45

8 1.6 Endringer fra tidligere usikkerhetsanalyser Etter usikkerhetsanalyseanalyse gjennomført i mars 2015 ble skisseprosjekt revidert, og areal redusert. Prosjektet består nå av 70 senger + 10 ABUP senger. Overordnet bestod endringene frem til nov 2015 av følgende: Sørlig fløy fjernet og en etasje er lagt til. Redusert 10 sengeplasser, og omfang skjermingsenheter (To rom pr enhet/4 rom pr etasje fjernet) Optimalisert romstørrelser. Sengerom redusert fra 16 kvm til 14 kvm. Optimalisert tekniske areal Redusert areal BTA med 2430 m2 Redusert areal NTA med 1122 m2 Fremdriftsplan forskjøvet med 1 år Fra november 2015 til mars 2016 har prosjektet gjennomgått ytterligere modning og har blant annet: Gjennomført nye runder med brukere og ansatte og kommet frem til kvalitetshevinger utomhus (kalkyle utomhus overtatt av Rambøll) o Parkeringsplasser for klinisk drift o Kvalitetssikring av flomvern (mer robust) o Oppgradering av sti (Beredskapsvei) Gjennomført møte med Agder energi: Kostnader for Agder energi for vann, varme og fjernkjøling er lagt inn i kalkylen. Gjennomført møter med kommunen - bygget er flyttet lenger sør og planløsning har blitt omarbeidet som resultat av dette (modulene er flyttet dit søndre modul lå tidligere). Inkludert kostnader for flytting av vannledning i kalkylen. Redusert kvadratmetertallet noe. (Bla er en trapp flyttet og lagt utenpå bygget) Inkludert kostnader forbundet med konseptfasen i egen post 80 «Konseptfase» Bearbeidet fremdriftsplan med noe lengre byggetid sammenlignet med nov 2015 Figuren under viser ny arealskisse per mars 2016 Figur 1-4 Arealplan mars 2016 Side 8 av 45

9 2 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen 1, basisestimatet 2, indre/ytre faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. Figur 2-1 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer 2.1 Målet for analysen Hovedmålet med usikkerhetsanalysen er å: Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene som underlag for prosjektets rammer Beskrive forutsetninger for analysen Identifisere relevant usikkerhet Stikkordsmessig beskrive prosjektets største utfordringer Etablere grunnlaget for en tiltaksplan for å styre usikre forhold og konsekvenser av disse 2.2 Usikkerhetsseminar En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hovedformålet med usikkerhetsseminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektets investeringskostnader ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. På seminaret ble grunnkalkylen for prosjektet gjennomgått og usikkerhetsnivåer vurdert gjennom å: Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi maksimal, minimal og sannsynlig innvirkning på basisestimatet (3-punkts estimat). Beskrive årsaker til denne usikkerheten Identifisere, prioritere og beskrive indre/ytre faktorer som kan påvirke kostnadene for prosjektet Kvantifisere innvirkning av indre/ytre faktorer på kostnadene ved 3-punkts estimater Program og deltakere på usikkerhetsseminaret Program for usikkerhetsseminaret 11.mars 2016 vises nedenfor. 1 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 2 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet Side 9 av 45

10 SSHF Usikkerhetsanalyse PSA Revidert skisseprosjekt Deltakerne på usikkerhetsseminaret: Navn Org./rolle Epost Knut Ola Haug Sykehusbygg/oppdragsgiver Frode Karlsen WSP, PL Guttorm Martinsen Rambøll/Bygg Gøril Mortensen Rambøll/Utomhus Pia Langeland Ingemund Jordanger WSP/ Datastøtte for usikkerhetsanalyse WSP/ Prosessleder for usikkerhetsanalyse Side 10 av 45

11 3 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 3.1 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på: Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Revidert grunnkalkyle bygger på romprogram der sengerom er redusert fra 16 til 14 kvm Kostnadskalkylen er bygd opp etter bygningsdelstabellen. Usikkerhetsanalysen ser kun på investeringskostnader (inneholder ikke inntekter eller driftskostnader) Alle estimater er i mars 2015-kr Entrepriseform: Totalentreprise med samspill Grunnlag for kalkylene er erfaringstall på pris pr brutto kvadratmeter fra andre kalkulerte og sammenlignbare prosjekter. Prosjektets kompleksitet, løsning og tekniske krav er vurdert opp mot detaljert kalkyle for tilsvarende prosjekt på St Olavs Hospital Østmarka + Blakstad, samt ferdigstilte prosjekt(østfold-sykehuset) Kostnadene er sjekket opp mot erfaringstall fra Bygg-analyse (Calcus) Det er i kalkylene tatt utgangspunkt i en robust materialbruk både i fasader og innvendige løsninger. Det er lagt inn kostnader for høyere standard på håndvasker, dusjarmaturer, belysningsarmaturer og himlinger Kalkyler er basert på et forventet høyt energikrav i forbindelse med innføringen av TEK15 Ingen av enkeltpostene inkluderer mva (mva inngår samlet under post 9) Uspesifiserte kostnader er inkludert i enhetspriser og som egen overordnet post. Brukerutstyr inngår Kunstnerisk utsmykking: 1 % av huskostnad Korttids- og HC-parkering samt parkering for daglig drift inngår. Inkluderer gang og sykkelvei via Martin Kjærs veg. Inkluderer 20m2 hundestall Inkluderer oppgradering av Kjærlighetsstien til beredskapsveg i parsell langs bygget Inkluderer omlegging av hovedvannledning Fremdrift Fremdriftsdata nedenfor inngår som grunnlag for usikkerhetsanalysen: Oppstart forprosjekt september 2016 Kontrahere desember grunnentreprise. Byggestart 2018 Ferdigstillelse september 2020 (inkluderer 2 mnd. forberedende arbeider) Kostnader som ikke er inkludert i estimatet Det presiseres at følgende kostnader ikke er inkludert i kostnadsestimatet: Provisoriekostnader, midlertidige arealer for pasienter Prisstigning Finansieringskostnader Påløpte kostnader til og med skisseprosjekt PCer for brukere Inkluderer ikke kostnader til storkjøkken (storkjøkken er ikke programmert eller medtatt i skisseprosjekt). Kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Side 11 av 45

12 4 Kvalitativ analyse. Viktige utfordringer og usikkerheter i prosjektet Den innledende kvalitative analysen på usikkerhetsseminaret omfatter bl.a. å få listet opp det som er oppfattet som de største usikkerheter og utfordringer i prosjektet. Usikkerhetsforholdene i listen under viser forhold fremkommet i analysen mars 2015 og nov Listen ble ikke gjennomgått på analysen i mars Usikkerhetsforholdene inngår som en del av grunnlaget for den etterfølgende kvantitative usikkerhetsanalysen. I tabellen er det markert hvor i den kvantitative analysen forholdene er hensyntatt. Usikkerhetsforhold Opprinnelse Hensyntatt Brukermedvirkning (en funksjon er kommet inn i 12te mar.15 IY faktor brukermedvirkning time, - ABUP) Endringer i forutsetninger over tid mar.15 Endringer i scope hensyntas ikke - forutsetter tilleggsbevilgninger Grunnforhold mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Vernede områder/friområder mar.15 Estimatusikkerhet kto. 7 Tekniske løsning mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 3-5 Enhetspriser/markedsusikkerhet mar.15 I/Y faktor Marked Sikkerhetskrav mar.15 Estimatusikkerhet Kto. 5 Tele/Automatisering Materialkvalitet mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Kvaliteter i utomhusområder mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 7 Utomhus IKT-løsning for klinikk (styringssystem/overvåkning) mar.15 Estimatusikkerhet Kto. 5 Tele/Automatisering Fremdrift mar.15 I/Y faktor Fremdrift Prosjekteringsfeil/prosjekteringsprosess mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 8 I/Y faktor Prosjektorganisasjon Forsinkelser i byggherrebeslutninger mar.15 I/Y faktor Fremdrift Prosjektorganisasjon mar.15 I/Y faktor Prosjektorganisasjon Entreprisemodell/gjennomføringsmodell mar.15 I/Y faktor Marked Deponeringskostnad mar.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Grensesnitt bygg-/brukerutstyr mar.15 Estimatusikkerhet Kto. 9 Vannledning, kostnader for omlegging mar.15 Estimatusikkerhet kto. 7 Naboer, interessenter (friluftsinteresser, ) mar.15 I/Y faktor Andre interessenter Fyllinger av terreng. nov.15 Estimatusikkerhet kto. 7 Flomsikring (Overvann Vann fra Baneheia.) nov.15 I/Y faktor værforhold Geotekniske analyser nov.15 Estimatusikkerhet Kto. 2 Bygning/grunn og fundamenter Kartlegging og registrering av eksisterende VA-situasjon, nov.15 I/Y faktor værforhold og avklare kapasiteter på overvannsystem og spillvannsledninger Grensesnitt infrastruktur fjernvarme og fjernkjøling nov.15 Estimatusikkerhet kto. 7 (kostnadsfordeling?) Massebalanse på tomten nov.15 Estimatusikkerhet. Kto. 2 Bygning Ny reguleringsplan viser ny vei på østsiden av eksisterende allé. Når bygges denne og må det bygges en midlertidig anleggsvei til PSA før permanent vei bygges. Utkraging vs. oppfylling under nordøstre blokk. Vurdere hva som er billigst. nov.15 IY faktor myndigheter/offentlige pålegg nov.15 Estimatusikkerhet Kto. 2 Bygning Side 12 av 45

13 Er blokkene og fundamenteringen dimensjonert for 4 etasjer (U1, E1, E2 og E3 + en ny etasje?) Er det dimensjonert for å sette på en ny blokk senere (den som nå er tatt bort) Godkjent reguleringsplan områdeplan for Eg sykehusområde nov.15 nov.15 Estimatusikkerhet Kto. 2 Bygning/bæresystem Utsjekk. nov.15 IY faktor myndigheter/offentlige pålegg Avklare fremdrift for etablering av ny Anders Kjærsvei. nov.15 Utsjekk. Kostnader knyttet til oppgradering av krysset ved Egsveien. nov.15 Estimatusikkerhet. Kto. 7 Utendørs Usikkerhetsforholdene inngår i den etterfølgende kvantitative analysen. Grunnlagsdata fra den kvantitative analysen er vist i Vedlegg I og Vedlegg II. Side 13 av 45

14 5 Resultater fra usikkerhetsanalysen Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: Kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer Dokumentasjon av prosjektets usikkerhet (vedlegg) 5.1 Kostnadsestimater Revidert skisseprosjekt Ved analyse av investeringskostnadene er WSPs verktøy for usikkerhetsanalyse benyttet. Dette verktøyet er basert på Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. Kostnadsestimat Revidert skisseprosjekt Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Revidert skisseprosjekt Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 762,6 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 830,1 MNOK. Tabellen under viser nøkkeltallene fra analysen: Side 14 av 45

15 Tabell 5-1: Kostnadsestimatets nøkkeltall. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi totalt er 8,4 %. Usikkerhetsnivået vurderes å ligge på et normalt nivå sammenliknet med tilsvarende prosjekter i tilsvarende fase. Nedenfor vises en grafisk fremstilling av anbefalt kostnadsmessig styringsgrunnlag for prosjektet. Side 15 av 45

16 Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Grunnkalkylen, eks. reserver i prosjektet er 705,6 MNOK. Sannsynlighetsnivået for grunnkalkylen er ca. 19%. Prosjektets samlede styringsreserver er 57 MNOK. Disse reservene omfatter høyreskjevhet i basisestimatet, uspesifisert og forventet effekt av indre/ytre faktorer. Denne styringsreserven foreslås fordelt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjekteiers styringsreserve, Avsetning for usikkerhet er i dette estimatet 67,5 MNOK, beregnet som differansen mellom P85 og prosjektets budsjett (estimatets forventningsverdi). Prosjektets forventede sluttkostnad (762,6 MNOK) ligger svært nære prosjektets tildelte kostnadsramme på 765 MNOK (P50 nivå). Det gjøres her spesielt oppmerksompå at det i følge usikkerhetsanalysen er 50 % sannsynlighet for at prosjektets sluttkostnad vil bli høyere enn 762 MNOK. Det anbefales normalt at prosjektets kostnadsramme legges på P85 nivå med tilhørende avsetning for usikkerhet. P85-verdi er som vist 830,1 MNOK. Styring innenfor en ramme på 765 MNOK vil være meget krevende og det er høy sannsynlighet for at det vil bli behov for iverksettelse av kutt for å ikke overskride denne rammen. Det anbefales derfor at det Side 16 av 45

17 etableres en kuttliste så snart som mulig. Kuttlisten må inneholde seneste tidspunkt for iverksettelse av de ulike kuttene. 5.2 Usikkerhetshistogrammer Rangering av usikkerhetsområdene fremstilles grafisk som histogrammer. Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskridelser. Usikkerhetshistogrammet viser 80 % konfidensnivå 3. Nedenfor vises rangering av usikkerhetsforholdene i henhold til bygningsdeltabellen og indre/ytre faktorer. Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del 1 Det grønne området av søylene viser potensialet for kostnadsreduksjoner, og den røde delen viser risikoen for kostnadsoverskridelser. Som figur ovenfor viser representerer Marked den største usikkerheten i prosjektet. I beste fall (P10) vil en kostnadsreduksjon på 67 MNOK kunne oppnås. I verste fall (P90) vil kostnadsøkningen bli ca. 55 MNOK. Prosjektorganisasjon representer nest størst usikkerhet, dvs. kompetanse, kapasitet og kontinuitet i prosjekorganisasjonen en meget viktig suksessfaktor og som påvirker prosjektets sluttkostnad i stor grad. Nest høyest rangerte usikkerheter vises i figur nedenfor. 3 Dvs. det er 80 % sikkerhet for at kostnadspåvirkningen for hvert usikkerhetselement vil være innenfor intervallet fra topp rød søyle til bunn grønn søyle Side 17 av 45

18 MNOK Sørlandet sykehus. Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse revidert skisseprosjekt. Mars Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. Ny PSA-avdeling 2(2) Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 70 senger + 10 ABUP senger Mars Værforhold Drift av byggeplass (10 %) Administrasjon TE (kto 2-7) (7 %) Løst inventar og utstyr Ansatt- og brukermedvirkning Myndigheter/offentli ge pålegg Sum konto 3 VVS; Basen Bygg B; Sum konto 3 VVS; Bygg B Min 0,0-5,4-4,4-4,0 0,0 0,0-2,4-2,2 Maks 15,1 7,2 6,3 4,1 7,6 7,5 3,2 2,9 Forv. 6,4 0,8 1,0 0,0 3,2 3,2 0,4 0,3 Usikkerhetsområder Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Revidert skisseprosjekt, del Entreprisekostnader Estimatet for prosjektets totale entreprisekostnader (sum kto 1-7) vises i figur nedenfor. Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Forventet entreprisekostnad er som vist 453 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 427 til 479 MNOK Indre/ytre faktorer Usikkerheter knyttet til markedet, teknologisk utvikling, organisatoriske forhold, gjennomføringsmodell etc. oppsummeres som såkalte indre/ytre faktorer. 4 Dette estimatet er basert på basisestimatet. I tillegg kommer uspesifiserte kostnader og effekt av indre/ytre faktorer som også vil påvirke entreprisekostnaden Side 18 av 45

19 Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Indre/ytre faktorer gir en forventet økning i prosjektets sluttkostnad på 9 MNOK og gir også bidrag til prosjektets kostnadsusikkerhet. 80 % konfidensnivå dekker intervallet ca. -63 til +83 MNOK. Indre/ytre faktorer som er vurdert og inkludert i estimatet omfatter: Marked Areal Ansatt- og brukermedvirkning Fremdrift Myndigheter/offentlige pålegg Prosjektorganisasjon Grensesnitt andre prosjekter Værforhold Andre indre/ytre faktorer ble også diskutert, men ble vurdert til ikke å ha signifikant kostnadspåvirkning på estimatet, eller at usikkerheten var hensyntatt i øvrige poster. Disse faktorene er: Andre interessenter Bygg/anlegg i drift Miljøsanering Flom under byggeperioden Arkeologiske funn Biologisk mangfold Midlertidige tiltak i byggeperioden Se Vedlegg I Grunnlagsdata og Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger, som dokumenterer grunnlaget for usikkerhetsanalysen. 5.5 Entreprisekostnader per delprosjekt Nedenfor vises estimatene for entreprisekostnader per delprosjekt/objekt. Side 19 av 45

20 Figur 5-7 Estimat entreprisekostnader Basen Forventet entreprisekost for Basen er som vist 210,7 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 194 til 227 MNOK. Figur 5-8 Estimat entreprisekostnader Bygg A Forventet entreprisekost for Bygg A er som vist 81,5 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 72 til 91 MNOK. Side 20 av 45

21 Figur 5-9 Estimat entreprisekostnader Bygg B Forventet entreprisekost for Bygg B er som vist 81,6 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 72 til 91 MNOK. Side 21 av 45

22 6 Resultater fra usikkerhetsanalysen prisdato mars 2016 Det er også gjennomført en analyse der grunnkalkyle er justert til prisdato mars Prisstigning er beregnet av bygganalyse med faktorer som vist i tabellen under. For månedene februar og mars 2016 er det ekstrapolert siste 6 mnd.-indekser (vektet med størst vekt på de siste månedene: 6,6,4,4,2,2). Fag/konto Prisstigning mars > mars Bygning 3 VVS 1,81%. Benyttet SSB-indeks «Tømring og snekring i alt» fra mars 2015 til januar 2016+vurdert økning februar-mars ,98%. Benyttet SSB-indeks «Rørleggerarbeid i alt» fra mars 2015 til januar 2016+vurdert økning februar-mars Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre Installasjoner 7 Utendørs 4,92%. Benyttet SSB-indeks «Elektrikerarbeid i alt» fra mars 2015 til januar 2016+vurdert økning februar-mars ,94%. Benyttet gjennomsnitt av ovenstående beregninger for kto 3 og 4 1,81%. Samme som kto Generelle kostnader Løst inventar og utstyr For kto 8 og 91: 2,00% Skjønnsmessig vurdert. Tabell 6-1: faktorer for beregning av prisstigning mars 2015->mars 2016 For resterende konti er det ikke lagt inn prisstigning, da disse er basert på %-baserte andeler av kostnader i ovenstående konti. I tabellen under vises overordnede resultater med prisnivå mars 2016, sammenlignet med prisnivå mars 2015: Estimatets nøkkeltall MNOK (mars 2015) MNOK (mars 2016) P10 681,3 694,0 Grunnkalkyle (P19)/(P21) 705,6 723,0 P35 736,0 750,6 P50 761,2 776,1 Forventningsverdi 762,6 777,6 P85 830,1 847,2 Prosjektreserver totalt 57,0 54,6 Avsetning for usikkerhet 67,5 69,6 Std.avvik (MNOK / %) 64,3 / 65,5 8,4 % 8,4 % Tabell 6-2: Nøkkeltall prisnivå mars 2015 og mars 2016 Side 22 av 45

23 7 Referanseliste 1. Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Konseptrapport. Dato: Skisseprosjekt datert 27. mars Grunnkalkyle Revidert skisseprosjekt 4. Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konsept Referanser til analyse november 2015: 5. Notat infrastruktur PSA ny planløsning November Kalkyle PSA Sørlandet sykehus Kalkyle PSA Sørlandet sykehus sammenligning rev SP og SP Strategi revidert konsept 9. Arealplan 10. Fargeplan U1, E1, E2 og E3 Referanser analyse mars Kalkyle PSA Sørlandet Sykehus (basert på revidert skisseprosjekt mars 2016) 12. Kalkyle PSA Sørlandet Sykehus (prisnivå mars 2015 og mars 2016) 13. Kostnadsoverslag VA_PSA mars 2016 (basert på revidert utomhusplan mars 2016) 14. Kostnadsoverslag Utomhus PSA pr (basert på revidert utomhusplan mars 2016) Side 23 av 45

24 Vedlegg I Grunnlagsdata Grunnlagsdata for analysen er for en stor del fremkommet gjennom usikkerhetsseminaret. En del forhold er avklaret i etterkant. Struktur på grunnlagsdata Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er lagt inn på nivå 1 i bygningsdeltabellen. De kvantitative vurderingene er imidlertid relatert til kostnadselementene på nivå 2. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forklaring på tabellene nedenfor: kol. 1-2: kol. 3: kol. 4: kol. 5: kol. 6-10: kol : kol : Nr./navn på kostnadselementet (iht. bygningsdeltabellen) Grunnkalkyle NOK/M2 Påløpte kostnader Usikkerhet i gjenstående kostnader. P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK. Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad. P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK Kostnader totalt per kostnadselement. Sanns.: Sannsynlig total kostnad. Forventet totalt kostnad (etter simulering). Forventet kostnad per m2 Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Bygningsdeltabellen er lagt til grunn for basisestimatet i usikkerhetsanalysen. Grunnlagsdata som vist i det følgende er mars 2015 tall. Side 24 av 45

25 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Basen. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Bygg Basen Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7) (7%) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, forberedende arbeider, samhandling og idriftssettelse Grunn og fundamenter % 27,7 30,7 43,0 40 % 30,7 34, ,2-3,0 4,0 12,4 22 Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling SUM Bygningsmessige arbeider minus grunn og fundamenter % 51,1 60,1 72,1 20 % 60,1 61, ,1 1,3 12,1 0 Sum konto 2 Bygning ,9 90,9 96, ,3 5,3 18,2 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS % 13,5 15,8 19,0 20 % 15,8 16, ,4 0,3 3,1 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys, generell Lysdesign, miljøbelysning Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Sum konto 4 Elkraft % 12,3 14,4 17,3 20 % 14,4 14, ,1 0,3 2,9 Tabell II-0-1 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Basen kto. 1-4 (mars 2015) P10 P90 Avvik Side 25 av 45

26 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Bygg Basen Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering % 10,8 12,8 15,3 20 % 12,8 13, ,9 0,3 2, Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst % 1,6 1,8 2,0 10 % 1,8 1, ,2 0,0 0,2 1-6 Huskostnader ,7 135,7 141, ,0 6,3 19, Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Sum konto 7 Utendørs % 60,1 63,3 79,1 25 % 63,3 68, ,2 5,5 15,9 1-7 Entreprisekostnad ,9 198,9 210, ,3 11,8 28,2 Tabell II-0-2 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Basen kto. 5-7 (mars 2015) P10 P90 Avvik Side 26 av 45

27 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Bygg A. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Modul A (nord) Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sim. Sanns. Sim. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7) (7%) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, forberedende arbeider, samhandling og idriftssettelse Grunn og fundamenter Bæresystemer % 4,3 5,1 6,6 30 % 5,4 5,1 5,4 5, ,4-0,7 0,3 1,5 23 Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling SUM Bygningsmessige arbeider minus grunn og fundamenter % 36,6 45,7 54,8 20 % 45,7 45,7 45,7 45, ,0 0,0 9,2 0 Sum konto 2 Bygning ,8 51,1 50,8 51,1 51, ,7 0,3 9, VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS % 12,5 14,7 17,6 20 % 15,0 14,7 15,0 15, ,2 0,3 3, Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys, generell Lysdesign, miljøbelysning Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Sum konto 4 Elkraft % 6,0 7,1 8,5 20 % 7,3 7,1 7,3 7, ,1 0,1 1,4 Tabell II-0-3 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg A kto. 1-4 (mars 2015) P90 Avvik Side 27 av 45

28 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Totalt (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sim. Sanns. Sim. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering % 5,8 6,9 8,6 25 % 7,2 6,9 7,2 7, ,0 0,3 1, Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst % 0,9 1,0 1,1 10 % 1,0 1,0 1,0 1, ,1 0,0 0,1 1-6 Huskostnader ,4 81,5 80,4 81,5 81, ,4 1,1 10, Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Sum konto 7 Utendørs % 0,0 0,0 0,0 20 % 0,0 0,0 0,0 1-7 Entreprisekostnad ,4 81,5 80,4 81,5 81, ,4 1,1 10,6 Tabell II-0-4 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg A kto. 5-7 (mars 2015) P90 Avvik Side 28 av 45

29 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Bygg B. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Modul B (sør) Gjenstående kostnader (MNOK) Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7) (7%) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Diverse (0%) Bygg A; Sum konto 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider 20 Generelt, forberedende arbeider, samhandling og idriftssettelse Grunn og fundamenter Bæresystemer % 3,9 4,6 5,9 30 % 4,6 4, ,4-0,7 0,3 1,4 23 Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m Andre bygningsmessige deler. Maling SUM Bygningsmessige arbeider minus grunn og fundamenter % 37,0 46,2 55,5 20 % 46,2 46, ,0 0,0 9,2 0 Bygg A; Sum konto 2 Bygning ,8 50,8 51, ,8 0,3 9,5 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg B; Sum konto 3 VVS % 12,5 14,7 17,7 20 % 14,7 15, ,2 0,3 2, Elkraft 40 Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys, generell Lysdesign, miljøbelysning Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner Bygg A; Sum konto 4 Elkraft % 6,1 7,1 8,6 20 % 7,1 7, ,1 0,2 1,4 Tabell II-0-5 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg B kto. 1-4 (mars 2015) P10 P90 Side 29 av 45 Totalt (MNOK) Avvik

30 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Gjenstående kostnader (MNOK) P10 P90 % Verdi Sanns. Verdi % Totalt (MNOK) Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Avvik Forv. P90 0 Bygg A; Sum konto 5 Tele og automatisering % 5,9 6,9 8,6 25 % 6,9 7, ,0 0,3 1, Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg A; Sum konto 6 Andre inst % 0,9 1,0 1,1 10 % 1,0 1, ,1 0,0 0,1 1-6 Huskostnader ,6 80,6 81, ,4 1,1 10, Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg B; Sum konto 7 Utendørs % 0,0 0,0 0,0 20 % 0,0 1-7 Entreprisekostnad ,6 80,6 81, ,4 1,1 10,7 Tabell II-0-6 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Bygg B kto. 5-7(mars 2015) Side 30 av 45

31 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Felleskostnader, Generelle og spesielle kostnader Gjenstående kostnader (MNOK) Totalt (MNOK) Avvik P10 Kto. Kostnadselement BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 11 Rigging osv (4 %) % 9,5 11,9 14,2 20 % 11,9 12, ,2 0,3 2,9 12 Drift av byggeplass (10 %) % 23,7 29,7 35,6 20 % 29,7 30, ,5 0,8 7,2 13 Administrasjon TE (kto 2-7) (7 %) % 20,2 25,2 30,2 20 % 25,2 26, ,4 1,0 6,3 14 Andre felleskostnader (1 %) % 2,4 3,0 3,6 20 % 3,0 3, ,5 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8 %) % 2,9 3,6 4,3 20 % 3,6 3, ,7 0,1 0, Hjelpearbeider tekniske inst. El (6 %) % 2,8 3,5 4,2 20 % 3,5 3, ,7 0,1 0,9 19 Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader ,9 76,9 79, ,8-6,7 2,4 11,6 8 Generelle kostnader Konseptfase % 5,6 7,0 8,4 20 % 7,0 7, ,4 0,0 1,4 81 Programmering % 2,0 2,5 3,0 20 % 2,5 2, ,5 0,0 0,5 82 Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr % 41,0 51,2 61,5 20 % 51,2 51, ,2 0,1 10,2 83 Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr % 29,0 36,2 43,5 20 % 36,2 36, ,3 0,0 7,2 84 Bikostnader (kopiering, reise, etc) % 1,0 1,2 1,5 20 % 1,2 1, ,3 0,0 0,2 85 Forsikringer, gebyrer, avgifter % 1,3 1,6 1,9 20 % 1,6 1, ,3 0,0 0,3 89 Diverse - Anleggsbidreag % 5,7 7,1 8,5 20 % 7,1 7, ,4 0,0 1,4 0 Sum konto 8 Generelle kostnader ,9 106,9 106, ,3 0,0 12,2 1-8 SUM konto ,7 543,7 560, ,0 16,4 45, Spesielle kostnader Løst inventar og utstyr % 16,1 20,1 24,2 20 % 20,1 20, ,1 0,0 4,0 92 Tomterelaterte kostnader Finansieringskostnader Salgskostnader ,0 0,0 0, Merverdiavgiftsgrunnlag ,7 543,7 96 Merverdiavgift ,9 135,9 140, ,0 4,1 11,3 97 Investeringsavgift ,0 0,0 0, Utestående ,0 0,0 0, Kunstnerisk utsmykning % 3,0 3,7 4,4 20 % 3,7 3, ,7 0,0 0,7 0 Sum konto 9 Spesielle kostnader ,8 159,8 163, ,0 4,1 12,2 1-9 SUM konto ,4 703,4 723, ,4 20,4 56,6 0 Reserver/Marginer Forventet tillegg huskostnad pluss generelle kostnader (5 %) % 12,0 24,0 36,0 50 % 24,0 24, ,8 0,5 12,9 Forventet tillegg utomhus (6 %) % 1,9 3,8 5,7 50 % 3,8 4, ,7 0,3 2,4 SUM Reserver/Marginer ,8 27,8 28, ,5 0,9 13,3 0-9 SUM konto 1-9, ,2 731,2 752, ,9 21,3 60,8 Prisstigning (inngår ikke) Finansieringskostnader (inngår ikke) Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Revidert skisseprosjekt mars senger + 10 ABUP senger ,2 731,2 752, ,9 21,3 60,8 Tabell II-0-7 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Felleskostnader, Generelle og spesielle kostnader (mars 2015) P90 Side 31 av 45

32 Grunnlagsdata Revidert skisseprosjekt Indre og ytre faktorer Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 Sanns. 5 Myndigheter/offentlige pålegg Faktor 1,00 1,00 1,01 0,0 0,0 7,5 Totalt 752, ,0 3,2 7,5 Prosjektorganisasjon -37,6 0,0 37,6 Totalt 0 Faktor 0,95 1,00 1,05 752,4-38,2-0,3 37,8 6 7 Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 2,3 Totalt 752,4 77 0,0 1,0 2,2 Kostnad Referanse kostn. NOK/M2 P10 Forv. Ref. Simulert avvik (MNOK) P10 Sanns. P90 P90 1 Marked Faktor 0,85 0,97 1,12-67,9-13,6 54,4 Entreprise 453, ,7-7,1 54,9 2 Areal Faktor 0,99 1,00 1,02-7,52 0,00 15,05 Totalt 752, ,6 3,2 15,1 Ansatt- og brukermedvirkning 0,0 0,0 7,5 Totalt 257 Faktor 1,00 1,00 1,01 752,4 0,0 3,2 7,5 3 4 Fremdrift Faktor 0,98 1,00 1,02-15,0 0,0 15,0 Totalt 752,4 0-15,0-0,1 14,9 8 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752,4 0 9 Værforhold Faktor 1,00 1,00 1,02 0,0 0,0 15,0 Totalt 752, ,0 6,4 15,0 10 Bygg/anlegg i drift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752, Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 752,4 0 Kostnader; indre/ytre faktorer -13, ,4 9,4 83,3 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling Revidert skisseprosjekt mars 2016 Kostnadsestimat 717, ,0 762,0 846,8 Tabell II-0-8 Basisestimat Revidert skisseprosjekt, Indre og ytre faktorer (mars 2015) P90 Side 32 av 45

33 Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger Basisestimat: Revidert skisseprosjekt - Nybygg for PSA Kristiansand 70 senger + 10 ABUP senger Vurderinger nedenfor gjenspeiler vurderingene gjort i revidert usikkerhetsanalyse mars For kto 1 felleskostnader, kto 8 og kto 9 er usikkerhetsnivå vurdert samlet for base og modulene A +B. For øvrige poster er usikkerhet vurdert for base og modul A og modul B separat. Under usikkerhetseminaret mars 2016 ble det gjort følgende endringer i grunnkalkylen (også dokumentert under de respektive kostnadselementer) Kto 20: lagt inn 1 MNOK for å hensynta kostnader til samhandling, idriftsettelse, testing. Kto 30 Basen: lagt inn 0,5 MNOK for å hensynta kostnader til samhandling, idriftsettelse, testing. Kto 50 Basen: lagt inn 0,5 MNOK for å hensynta kostnader til samhandling, idriftsettelse, testing. Kto 72 Økt med 1,2475 MNOK på analysedagen som følge av økt omfang murer og gjerder. Kto 74 utendørs elkraft: o Justert tilbake til opprinnelig kalkyle fra Rambøll (5,2 MNOK) o Redusert med 4 MNOK (Flyttet til anleggsbidrag el kto 8) o Økt med 0,5 MNOK ladestasjoner el-biler. Kto 76, Inkluderer 2 MNOK for stabiliseringstiltak. Økt med 1 MNOK ekstra på analysen for å ta høyde for KC-pæling veier og parkeringsplasser Kto 80: Lagt inn 1 MNOK på kto 80 konsept/fase for å hensynta geoteknisk feltundersøkelse Kostnadselement: 1 Beskrivelse: Tallanslag Felleskostnader Kalkylen inkluderer: 11 Rigging osv. (4%) 12 Drift av byggeplass (10%) 13 Administrasjon TE (kto ) (7%) Må sees i sammenheng med konto 83 (Adm BH, inkl. brukerutstyr) 14 Andre felleskostnader (1%) 18.1 Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) 18.2 Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt nivå i forhold til modenhet. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ifht. det tekniske. Optimistisk: (% sanns.) - 20% Sannsynlig: (MNOK økning ift gr.kalkyle) Pessimistisk: (% av sanns.) +20 % Side 33 av 45

Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 REV.NR. 2 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger

Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 REV.NR. 2 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSLEDER Ingemund

Detaljer

Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konseptnivå. Revisjon oktober-november 2014 REV.NR. 1 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger

Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konseptnivå. Revisjon oktober-november 2014 REV.NR. 1 SIGNATUR. ANT. SIDER Ingemund Jordanger RAPPORT TITTEL Sørlandet sykehus PSAavdeling. Usikkerhetsanalyse konsepter. Revisjon oktober 2014 OPPDRAGSGIVER SSHF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSLEDER

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus

Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus Usikkerhetsanalyse Haugesund sjukehus Oppdragsgiver: Helse Fonna Utarbeidet av: Atkins Norge AS Dato: 22.12.2015 Atkins Ltd except where stated otherwise. The Atkins logo, Carbon Critical Design and the

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK

Nybygg psykisk helse SSK Nybygg psykisk helse SSK Konseptrapport revidert Dato: 22-04-2016 Versjon 3.1 nytt kapittel revisjon 2016 Anbefaling Etter optimalisering av det konseptet som styret for SSHF vedtok i desember 2014, anbefaler

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

PN 8 - Kalkyle og usikkerhetsanalyse

PN 8 - Kalkyle og usikkerhetsanalyse Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Tore Westerbø Dato 2017-02-15 PN 8 - Kalkyle og usikkerhetsanalyse Sammendrag Dette notatet sammenfatter resultatene fra kostnadsoverslag og usikkerhetsanalyse for ny renseløsning

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023

Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023 Usikkerhetsanalyse Nytt Universitetssykehus i Stavanger, SUS2023 Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF, SUS 2023 Prosjektet Utarbeidet av: Atkins Norge AS Dato: 29.05.17 Sammendrag Helse Stavanger HF er prosjekteier

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand 1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 20.05.2016 kl. 12:00 14:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Inviterte: Jan Roger Olsen (Adm.dir)

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal

TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST. Espen Viddal TETTSTEDSUTVIKLING PÅ STANGHELLE VEST Espen Viddal Oversikt presentasjon Politisk nivå Målsetninger i prosjektet Markedsvurdering Utbyggingspotensial Foreslått utbyggingskonsept Forventede inntekter og

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Oktober - november INNLEDNING... 5

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Oktober - november INNLEDNING... 5 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 6 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 2.2 PROSJEKTETS MÅL... 6 2.3 PROSJEKTETS ORGANISERING... 6 2.4 UTBYGGING HJELSET... 7 2.5 UTBYGGING KRISTIANSUND...

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF

Kvalitetssikring av. Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget. Byggeprosjektene ved R-R HF Kvalitetssikring av byggeprosjektene ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF Forskningsbygget På oppdrag fra: Utarbeidet av: Byggeprosjektene ved R-R HF Terramar AS Dato: 8. juli 2005 SAMMENDRAG Terramar

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger

2012-02 - 03. KVU Intercity Østfoldbanen. Kostnadsberegninger 2012-02 - 03 KVU Intercity Østfoldbanen Kostnadsberegninger 2 KOSTNADSBEREGNINGER ØSTFOLDBANEN - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 Kostnader 5 1.1 Oppdrag 5 1.2 Overordnet omfang og avgrensninger

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

NS3453:2016. Hvem er jeg? Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter

NS3453:2016. Hvem er jeg? Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter -Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter Hvem er jeg? Jostein Solberg Ansatt i Bygganalyse fra 2012 NOIS 2010-2012 Sivilingeniør Bygg + Industriell økonomi Jobber til daglig med: Kostnadskalkyler

Detaljer

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Juni-august INNLEDNING... 5

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Usikkerhetsanalyse skisseprosjekt. Juni-august INNLEDNING... 5 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 6 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 2.2 PROSJEKTETS MÅL... 6 2.3 PROSJEKTETS ORGANISERING... 6 2.4 UTBYGGING HJELSET... 7 2.5 UTBYGGING KRISTIANSUND...

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen. Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 2 Metodebeskrivelse for usikkerhetsanalysen Kvalitetssikring (KS 1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Innledning Terramar har en velprøvd tilnærming til og metodikk for gjennomføring

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin S Grongstad 90603041 Kirkenes, 30.05.2016 Saksnummer xx/2015 Saksansvarlig: Øyvin Grongstad Møtedato: 15.06.2016 Sak: Endret framme

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND EIENDOM Mal Skisseprosjekt innhold V 2.31

KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND EIENDOM Mal Skisseprosjekt innhold V 2.31 STANDARD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OVERORDNET Historikk Forutsetninger (Styringsdokument, oa) 2 PROSJEKTORGANISASJON 3 TOMT OG REGULERINGSPLAN Reguleringsplan m/bestemmelser Tomt og beliggenhet 4 ROM OG FUNKSJONSPROGRAM

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

FORPROSJEKT. EBA serienummer: Lorem Dato: Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Etablissement/sted: Lorem ipsum dolores Prosjekt:

FORPROSJEKT. EBA serienummer: Lorem Dato: Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Etablissement/sted: Lorem ipsum dolores Prosjekt: FORPROSJEKT EBA serienummer: Lorem 00789 Dato: 09.01.2012 Prosjektnr: Lorem ipsum Sider: 1 av 4 Sit ipsum dolores Bruker: Lorem ipsum sit Innhold GENERELLE KOMMENTARER...5 SAMMENDRAG...6 BAKGRUNN... 6

Detaljer

Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus.

Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus. Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus. Byggeprosjektet. Vedtak 27.1.16 Brukermedvirkning fra skole, barnehage og samfunnshus. 1. Utarbeide ønsket romprogram 2. Juryering av

Detaljer

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument.

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument. Prosjektnavn Budsjettnavn Byggherre Dokument Budsjettdokument Tittel Investering I dette alternativet er det lagt opp til at eksisterende bygning benyttes etter samme mønster som i dag. Dato Revisjon nr.

Detaljer

forprosjekt og byggestart

forprosjekt og byggestart Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus godkjenning av forprosjekt og byggestart Bakgrunn Styret

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

DATO 2014-11-13. 1 Innledning... 2. 2 Investeringskostnader... 2. 2.1 Byggekostnader... 2. 2.1.1 Areal... 2. 2.1.2 Nøkkeltall for byggekostnader...

DATO 2014-11-13. 1 Innledning... 2. 2 Investeringskostnader... 2. 2.1 Byggekostnader... 2. 2.1.1 Areal... 2. 2.1.2 Nøkkeltall for byggekostnader... SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Vedlegg 3 Økonomi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 93070800 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg

Prosjektmandat. Forprosjekt Tønsbergprosjektet. Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg Prosjektmandat Forprosjekt Tønsbergprosjektet Nye bygg til erstatning for A/B-blokka og K1/K2 tilpasset fremtidig behov i Tønsberg 13. mai 2014 Side 1 / 10 Prosjektinformasjon Innsatsområde Virksomhetsutvikling,

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Oppdatert kvalitetssikring av E18 Langåker Bommestad

Oppdatert kvalitetssikring av E18 Langåker Bommestad Oppdatert kvalitetssikring av E18 Langåker Bommestad Utarbeidet av: Terramar AS Dato: 15. februar 2006 Superside Superside Generelle opplysninger Sidehenv. hovedrapp Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjekt nr 10913 Halden fengsel

Prosjekt nr 10913 Halden fengsel Prosjekt nr 10913 Halden fengsel Ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag Endelig rapport Versjon 1.0 07.09.2005 HolteProsjekt Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Justis

Detaljer

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014

PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 PSA SØRLANDET SYKEHUS SKISSEPROSJEKT 17.11.2014 INNHOLD OPPGAVEN STUDERTE ALTERNATIVER ALTERNATIVE TOMTER TOMTEANALYSE KONSEPT LØSNING MULIG UTVIDELSER, FLEKSIBILITET UTOMHUS INDRE GÅRDSROM MATERIALBRUK

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.05.14 Sak nr: 028/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandlere: Prosjektleder Ellen Kongshaug og Prosjektleder Bjørn Varegg Sakstittel: Tønsbergprosjektet Mandat for

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy

Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Utviklingsprosjekt: Utviklingsprogrammet gode pasientforløp nye Nordlandssykehuset Bodø, 1. etg. K - fløy Nasjonalt topplederprogram Gunn Hege Valøy Bodø, april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Haugesund kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Haugesund kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Haugesund kirkelige fellesråd Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 01.09.2016 2015/62 340/2016 463 Saksbehandler: Kjetil Nordstrøm Tlf: 52 80 95 00 Saksnr Utvalg Møtedato Haugesund

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

BEARBEIDING AV KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSE SSK. Sørlandet sykehus HF SYKEHUSBYGG

BEARBEIDING AV KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSE SSK. Sørlandet sykehus HF SYKEHUSBYGG Sørlandet sykehus HF DOKUMENTNUMMER: 00-000000000-00-00-00 Prosjekt Hovedfunksjon Disiplin Prosess Dokumenttype Løpenr. Revisjon Side 120.30.1105 R-001 01 13 UTARBEIDET AV Knut Ola Haug Gunn Håberget Rune

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer