Duket for multippelekspansjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Duket for multippelekspansjon"

Transkript

1 M Å NEDENS ANALY SE # årgang 15 Duket for multippelekspansjon Høykonjunkturen i verdensøkonomien fortsetter i år. Veksten er riktignok under trend i USA som følge av et svakt boligmarked, men dette veies opp av høy aktivitet i Kina, India, Europa og Japan. Hovedrisikoen er et dypt tilbakeslag i amerikanske boligpriser. Inntreffer det, kan landingen gå fra å være myk til å bli hard. Minste motstands vei er oppover i de globale aksjemarkedene, og multippel-ekspansjon vil være hovedtemaet fremover. Inntjeningsmultiplene på de fleste børser er for lave gitt dagens rentestruktur. Enten må renten opp, resultatene ned eller aksjekursene opp. Vi heller mot det sistnevnte. Vi venter små utslag i obligasjonsmarkedet i månedene fremover. Kredittspreadene kan imidlertid trekke noe ut ettersom misligholdsrisikoen er undervurdert på dagens nivå. Oljeprisen viser solid styrke grunnet de økende spenningene mellom Iran og Vesten. Basert på de fundamentale forholdene i det fysiske markedet fremstår oljemarkedet som godt balansert med dagens OPEC-produksjon. Matvareprisene har prestert et solid rally i vinter drevet av økt etterspørsel etter biobrensel samt dårlige avlinger. De siste ukene har industrielle råvarer også brutt ut på oppsiden noe som gjenspeiler den vedvarende styrken i kinesisk økonomi. En rødglødende norsk økonomi vil føre til fortsatt press oppover i innenlandske renter og kronekurs. Den siste tidens oppgang i oljeprisen har fjernet mye av nedsiden på Oslo Børs, og vi venter en utvikling på linje med globale aksjemarkeder fremover.

2 O M O R I O N S E C U R I T I E S Orion Securities er et uavhengig meglerhus og investeringsbank med virksomhet innen megling, analyse, forvaltning, market making og corporate finance. Selskapet har i dag om lag 85 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Kristiansand og Vilnius i Litauen. Orion Securities er medlem av børsene i Oslo, Stockholm, Tallin, Riga og Vilnius. A N A L Y S E R Våre 16 analytikere dekker i dag over 200 selskaper i Norge, Sverige og Baltikum, og vi er særlig sterke på analyse av små og mellomstore bedrifter på Oslo Børs. Vårt fokus på denne typen selskaper er ikke uten grunn. Sannsynligheten for feilprising og dermed muligheten for investor til å ta ut meravkastning, øker jo mindre gjennomanalysert et selskap er. Muligheten for å finne de store gullklumpene, reduseres jo flere som har vært der med spaden og vaskepannen før deg. At vår filosofi virker og har produsert gode resultater over tid, dokumenteres av en rekke topp-plasseringer i paneler som Finansavisens Eksperttips og Børsspeilet i Økonomisk Rapport. M E G L I N G Mange av våre abonnenter benytter også Orion Securities som sin meglingsforbindelse. Et kundeforhold i Orion Securities innebærer at du får din egen personlige megler som gir deg oppdatert og relevant informasjon fortløpende slik at du kan foreta de riktige disposisjonene. F O R V A L T N I N G Aktiv Forvaltning er et godt plasseringsalternativ for deg som ikke selv har tid til å følge med børsen eller rett og slett ikke er fornøyd med avkastningen. I Orion Securities kan du velge mellom tre forvaltningsprodukter. Investeringsstrategien «Orion Favoritt» innebærer at vi plasserer dine midler i en blanding av solide børslokomotiver og våre favoritter blant små og mellomstore selskaper på Oslo Børs. Vi søker dessuten å stå helt eller delvis i kontanter i perioder hvor vi frykter børsfall. Våre to andre forvaltningsprodukter er «Orion Baltikum» og «Orion Norden». Du kan finne mer informasjon om Orion Securities og våre produkter på

3 Verdensøkonomien Side 3 Det store bildet Verdensøkonomien har de siste fire årene gjort det skarpt, men den har nå kommet til et brytningspunkt preget av økende divergenser. Veksten i amerikansk økonomi har i vinter slakket av til under trend som følge av nedgangen i boligmarkedet. I Kina og India fortsetter derimot ekspansjonen for full styrke, og Europa preges også av en bredt basert oppgang. Samlet sett venter vi fortsatt god global vekst i tiden fremover. Hovedårsaken til det er at oppbremsningen i USA har så langt vært kontrollert og kun hatt begrensede smitteeffekter. Dernest venter vi en fortsatt positivt utvikling i Kina og India noe som vil bidra til å holde aktiviteten i verdensøkonomien oppe. Til sist ser vi ingen klare barrierer i Europa og Japan som kan forhindre en fortsettelse av oppgangskonjunkturen. Hoveddrivkraften i verdensøkonomien er fortsatt globaliseringen. Denne bidrar til høy vekst i fremvoksende økonomier og avdempet inflasjon og økt vekstevne i den rike delen av verden.

4 Verdensøkonomien Side 4

5 Verdensøkonomien Side 5 Inflasjonsutsikter Kjerneinflasjonen ligger stabil på et lavt nivå i de fleste land, og vi venter mer av det samme fremover. Videre venter vi at eventuelle overraskelser i prisbildet vil være på nedsiden. Som en følge av strukturelle forhold relatert til blant annet globaliseringen kan lommene med prispress som har utviklet seg i verdensøkonomien de siste årene vise seg mye enklere å eliminere enn mange frykter i dag. Risikomomenter Det største faremomentet nå er muligheten for et markert tilbakeslag i amerikansk økonomi. Så langt har ikke nedgangen i boligmarkedet gitt store ringvirkninger, men tiltar prisfallet, kan dette fort endre seg. Det store underskuddet i utenriksregnskapet er også en kilde til ustabilitet. Et annet risikomoment er at vi står foran et brått taktskifte i lønnsvekst og prisstigning. Arbeidsmarkedet er stramt i land som USA og Storbritannia, og historien viser at når arbeidsledigheten faller under visse nivåer, kan lønnsveksten skyte uforholdsmessig raskt fart. Skjer det, kan inflasjonen tilta hurtig, spesielt hvis produktivitetsveksten samtidig slakker av. Produktivitetsutviklingen dempes som regel når arbeidsmarkedet er stramt og kapasitetsutnyttelsen høy.

6 Verdensøkonomien Side 6

7 Verdensøkonomien Side 7 USA De økonomiske rapportene fra USA spriker. Her kan nevnes at boligbyggingen og detaljhandelen utvikler seg svakt, mens blant annet eksportsektoren gjør det bra. Samlet sett har den ujevne utviklingen i økonomien bidratt til å trekke veksten ned mot 2%, noe som harmonerer godt med vårt myklandingsscenario. Faren er imidlertid at landingen går fra å være myk til å bli hard om fallet i boligprisene tiltar i styrke. Av forhold som taler for prisnedgang, kan nevnes at antallet boliger som legges ut for salg vanligvis øker om våren. Dernest kan subprime-krisen påvirke markedet negativt. Rundt 20% av alle boliglån i USA er subprime, noe som vil si at låntaker enten har betalingsanmerkninger eller svak betjeningsevne. Amerikansk økonomi har gjennomgående vist seg robust og dynamisk de siste ti årene og gjentatte ganger overrasket på oppsiden. Foreløpig heller vi mot at det ikke blir noen negativ spiral i boligpriser og konjunkturer, i alle fall så lenge arbeidsmarkedet holder seg stramt. Den videre utviklingen i boligprisene kan imidlertid vanskelig vites med sikkerhet, og skulle statistikkene vise vesentlig prisfall i månedene fremover, vil det åpenbart gjøre oss betenkte. Inflasjonen i USA er over sentralbankens komfortsone som er en kjerneinflasjon på nær men ikke over 2%. Så lenge økonomien fortsetter å vokse under trend, vil imidlertid presset på ressursene gradvis avta og prisstigningen etter hvert rulle over og ned. Vi er derfor ikke spesielt bekymret for inflasjonsfaren. Dette synet underbygges av at oljeprisen er ned på årsbasis.

8 Verdensøkonomien Side 8

9 Verdensøkonomien Side 9 Europa Eurosonen nyter godt av bredt basert vekst, og med lav inflasjon og fortsatt ledige ressurser i økonomien er utsiktene gode. En sterk euro, rentehevninger og oppbremsingen i USA kan riktignok dempe oppgangen noe, men ikke nok til å kvele høykonjunkturen. Kjerneinflasjonen har tatt seg merkbart opp i vinter, men både denne og overskriftsinflasjonen ligger fortsatt godt under sentralbankens smertegrense på 2%. Vi vurderer faren for at prisstigningen løfter seg over dette nivået som begrenset. Til det er lønnsveksten for svak samtidig som strukturelle forhold som økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene virker prisdempende. Britisk økonomi vokser også friskt, men etter mange år med sterk ekspansjon har arbeidsmarkedet blitt stramt. Dette har fått lønnsveksten til å skyte fart noe som nå begynner å reflekteres i inflasjonsutviklingen. Kjerneinflasjonen er på 2% og stigende, og for å gardere seg mot videre oppgang, må sentralbanken fremprovosere en myklanding. Vi utelukker derfor ikke at pengepolitikken må strammes ytterligere inn.

10 Verdensøkonomien Side 10

11 Verdensøkonomien Side 11

12 Verdensøkonomien Side 12 Japan Japansk økonomi akselererte mot slutten av fjoråret, og dette fikk sentralbanken til å heve renten i midten av februar. De fleste aktivitetsindikatorer tegner et positivt bilde, og dette taler for en fortsettelse av den gode utviklingen. En kjerneinflasjon som stadig befinner seg i negativt territorium og en yen-kurs som har styrket seg moderat i år, gjør imidlertid at sentralbanken ikke vil forhaste seg med nye rentehevninger. Kina Kina er inne i sitt femte år med tosifret vekst, men på tross av dette og en kraftig oppgang i råvareprisene er inflasjonen kun på 2,7%. Den lave prisstigningen er en bekreftelse på økonomiens sterke vekstevne. Miksturen av vestlig teknologi, ekspertise og satsning på robuste kapitalistiske prinsipper har fått produktiviteten til kinesiske arbeidere til å eksplodere. Det er foreløpig få tegn til at denne fasen er over, og dette lover godt for den videre utviklingen. På tross av myndighetenes gjentatte bestrebelser på å kjøle ned økonomien, tviler vi på at veksten vil avta merkbart i tiden fremover. Dette tilkjennegis blant annet av at ledende indikatorer har akselerert i vinter. Disse befinner seg nå på det høyeste nivået på to år.

13 Eiendom Side 13

14 Renter/obligasjoner Side 14

15 Renter/obligasjoner Side 15 Mot stabilitet i amerikanske styringsrenter På tross av at prisstigningen i USA fortsatt er i overkant, har Federal Reserve endret sin grunnholdning fra innstrammende til nøytral. I pengemarkedet har aktørene allerede begynt å prise inn et rentekutt senere i år, men dette kan være forhastet. For det første er ikke dagens styringsrente spesielt høy. Dernest tviler vi på at amerikanske konjunkturer vil svekkes vesentlig i tiden fremover. Øvrige styringsrenter I Storbritannia gjør tiltagende prispress sammen med styrken i økonomien at en rentehevning ikke kan utelukkes. Et allerede høyt rentenivå gjør imidlertid at oppsiden i renten er begrenset. I eurosonen er trenden i styringsrenten oppad rettet, mens den er sidelengs i Japan. I Kina venter vi at myndighetene fortsetter å stramme inn den økonomiske politikken gjennom en gradvis oppgang i rentenivået og valutakursen. Flatt obligasjonsmarked Uroen i finansmarkedene i månedsskiftet februar-mars førte til økt etterspørsel etter sikre investeringer som statsobligasjoner, og dette sendte langrenten ned. Siden har rentene steget noe, men de befinner seg fortsatt på lave nivåer. Med stabilitet i både inflasjon og styringsrenter venter vi ingen store utslag i obligasjonsmarkedet fremover.

16 Aksjemarkeder Side 16

17 Aksjemarkeder Side 17 Rom for multippelekspansjon Børsfallet på 9% på Shanghai-børsen den 27. februar utløste et skarpt men kortvarig tilbakeslag i de globale aksjemarkedene, og spørsmålet som alle stiller seg nå, er om korreksjonen er over. Selv om tilbakeslaget har vært lite både i pris og tid sammenlignet med tidligere korreksjoner, synes oddsene økende for at oppgangsmarkedet er gjenopptatt: Kinesiske aksjer har hentet inn hele fallet og trengt inn i rekordterritorium. Som en følge av subprime-krisen er faren for ytterligere rentehevninger i USA over på tross av at inflasjonen fortsatt er ganske høy. Resesjonsfaren er lav, og inntjeningsestimatene har ikke blitt kuttet under de siste ukers markedsturbulens. Aksjer er billige sammenlignet med konkurrerende aktivaklasser, og forholdene ligger godt til rette for multippelekspansjon med dagens rentestruktur. P/E basert på ventet inntjening neste fire kvartaler er på 14 i Europa, 15 i USA og 18 i Japan. Med et langsiktig rentenivå på 4,0% i eurosonen, 4,6% i USA og 1,7% i Japan fremstår aksjer som undervurderte sett i forhold til den løpende inntjeningen, og denne ubalansen kan kun rettes opp på følgende måter: Langsiktige rentenivå stiger. Inntjeningen faller. Aksjekursene stiger. Gitt vårt syn på verdensøkonomien heller vi mot det sistnevnte alternativet, og dette taler for at minste motstands vei er oppover i de globale aksjemarkedene. Hovedargumentene mot et positivt markedssyn er at børskorreksjonen tidligere i år var unormalt grunn og kortvarig. Dernest knytter det seg fortsatt usikkerhet til utviklingen i USA. Får vi et dypt tilbakeslag i boligprisene, vil faren for en resesjon og nedgangsmarked på børsene øke markant.

18 Aksjemarkeder Side 18

19 Aksjemarkeder Side 19

20 Aksjemarkeder Side 20

21 Aksjemarkeder Side 21

22 Aksjemarkeder Side 22

23 Sektor Side 23

24 Valuta Side 24

25 Valuta Side 25 Hvor undervurdert er egentlig yen? Yen-kursen har vært det store samtaleemnet den siste måneden. Kursen styrket seg markert under børsuroen i begynnelsen av mars, noe som trolig skyldes av avvikling av risikofylte posisjoner finansiert gjennom lån i lavrentevalutaer som yen. Hva skjer videre med den japanske valutaen? I følge kjøpekraftsparitet er yen dypt undervurdert, spesielt mot euro, og dette taler for en videre oppgang i valutaen. Motargumentet er at Japan fortsatt sliter med deflasjon samtidig som konjunkturoppgangen i stor grad er eksportdrevet. Under slike forhold er vanligvis oppsiden i valutaer begrenset. Dernest kan det reises spørsmål om i hvor stor grad beregningene av kjøpekraftsparitet i forholdet mellom yen og dollar og euro er relevante ettersom disse ikke tar hensyn til Kinas inntreden i verdensøkonomien. I forhold til Kina er Japan i høyeste grad en høykostprodusent, og dette gjør oss usikre på hvor undervurdert yen egentlig er. Det fundamentale bildet for den japanske valutaen er således ikke så entydig som de fleste vil ha det til. Konsensus er at yen er undervurdert og skal opp, men kanskje skjer det motsatte? Oppside i yuan Med en økonomi som vokser over trend uten klare tegn til oppbremsning og en inflasjon som peker moderat oppover, ligger forholdene godt til rette for en videre oppgang i den kinesiske valutaen. Yuan kan meget vel bli vinneren i valutamarkedet i år om prispresset tiltar så mye at inflasjonen nærmer seg toppen fra 2004 rundt 5%. Årsaken er at kinesiske myndigheter i så fall vil ha få grunner til å holde valutakursen nede. Sidelengs trend i EUR/USD Skiftet til nøytral grunnholdning i Federal Reserve på samme tid som ESB er i innstrammingsmodus har sendt EUR/USD opp mot tidligere topper. Vår vurdering er likevel at den større trenden er sidelengs. At både rentedifferanser og handelsbalanser taler mot dollaren, veies opp av at den amerikanske valutaen allerede er tydelig underpriset mot sin europeiske motpart.

26 Valuta Side 26

27 Baltikum Side 27

28 Råvarer/fraktmarkeder Side 28

29 Råvarer/fraktmarkeder Side Priskurve Texas-olje Spot Priskurve Texas-olje Spot Om 1 måned Om 2 måneder Om 3 måneder Om 4 måneder Om 5 måneder Om 6 måneder Om 7 måneder Om 8 måneder Om 9 måneder Om 10 måneder Om 11 måneder Om 12 måneder Olje Den underliggende balansen i oljemarkedet har bedret seg betraktelig de siste månedene og fremstår nå som ganske sunn. Kulden på senvinteren sammen med OPEC-kuttene har redusert lagrene til mer normale nivåer. Samtidig viser anslag fra de fleste analysehus at det ikke er behov for flere OPEC-kutt i år: 2007 IEA EIA OPEC Vekst i global etterspørsel 1,5 1,6 1,2 Produksjonsvekst ikke-opec 1,2 0,7 1,2 Behov for OPEC-produksjon 30,6 30,5 30,2 OPEC-produksjon i januar 30,2 30,0 30,0 I følge uttalelser fra flere medlemsland er OPEC komfortabel med en oljepris rundt $60. Stiger prisen vesentlig over dette nivået, vil kartellet uten problemer kunne øke produksjonen for å bringe prisen ned. Ledig produksjonskapasitet er for tiden på om lag 4,5 millioner fat per dag. Tilsvarende venter vi produksjonskutt om oljeprisen sklir ned mot $50. Det tviler vi imidlertid på blir nødvendig så fremt verdensøkonomien ikke fallet utfor stupet med en svikt i etterspørselen som resultat. Tvert imot tilsier de fleste prognoser en gradvis tilstramning av oljemarkedet med dagens OPEC-produksjon. Hovedusikkerheten i oljemarkedet knytter seg til den politiske situasjonen i Midtøsten. Konflikten mellom Iran og Vesten blir stadig dypere, og bryter det ut krig, vil faren for bortfall av den iranske oljeeksporten på 2,4 millioner fat per dag være overhengende. Med en ledig kapasitet på 2,8 millioner fat per dag vil Saudi-Arabia alene kunne erstatte et bortfall av iransk olje. Dette forutsetter imidlertid at Hormuz-stredet ikke blir stengt for skipstrafikk ettersom det passerer 15 millioner fat olje hver dag gjennom dette. Selv om Iran i en krigssituasjon ganske sikkert vil prøve seg på dette, er det på ingen måte gitt at de vil lykkes. Stredet er 34 kilometer bredt på sitt smaleste.

30 Råvarer/fraktmarkeder Side 30

31 Råvarer/fraktmarkeder Side 31

32 Råvarer/fraktmarkeder Side 32

33 Råvarer/fraktmarkeder Side 33

34 Råvarer/fraktmarkeder Side 34

35 Råvarer/fraktmarkeder Side Priskurve Gull Spot Om 6 måneder Om 12 måneder Priskurve Aluminium Spot Om 6 måneder Om 12 måneder Om 24 måneder Om 36 måneder Om 48 måneder Om 60 måneder Øvrige råvarer Mot slutten av fjoråret bar råvaremarkedet preg av å være i en korreksjonsfase, men i år har fornyet styrke satt inn. Rallyet kom først i matvarer og andre jordbruksprodukter, men de siste ukene har også industriråvarer satt nye prisrekorder. Drivkraften i oppgangen i matvareprisene er økt etterspørsel etter biobrensel og dårlige avlinger flere steder. Oppgangen i metaller og andre industrielle råvarer har derimot trolig først og fremst sammenheng med den vedvarende styrken i kinesisk økonomi. Kina har stått for halvparten av den globale forbruksveksten av metaller siden årtusenskiftet, og så lenge veksten i landet holder seg høy, er nedsiden i industrielle råvarer begrenset.

36 Råvarer/fraktmarkeder Side Priskurve Kobber Spot Om 6 måneder Om 12 måneder Om 24 måneder Om 36 måneder Om 48 måneder Om 60 måneder

37 Råvarer/fraktmarkeder Side 37

38 Norge Side 38

39 Norge Side 39 Duket for videre renteoppgang Veksten i norsk økonomi er robust, men konjunkturoppgangen er i en moden fase. Utsiktene er gode, men samtidig er begrensningene i økonomiens vekstevne blitt tydeligere. Ledig arbeidskraft er sysselsatt samtidig som ledig kapasitet i næringslivet er tatt i bruk. Utfordringen for Norges Bank er nå å bremse den videre veksten slik at en akselerasjon i lønns- og prisstigningen unngås. Foreløpig er prispresset lavt, men historien viser at det kan inntreffe brå taktskifter i lønnsveksten og inflasjonen bare presset i økonomien blir stort nok. Så lenge veksten i norsk økonomi er godt over trend, har Norges Bank ingen andre valg enn å fortsette innstrammingen. Siden tegnene til oppbremsning stadig glimrer med sitt fravær, må vi belage oss på flere rentehevninger i tiden fremover. Renten stiger nå raskere i Norge enn i eurosonen, og dette gir støtte til kronen. Det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før euroen faller under åtte og dollaren under seks mot kroner. Sterk oljepris utligner stigende renter Stigende renter og sterk krone vil skape motvinder på Oslo Børs i år. Motposten er at oljeprisen har steget betydelig de siste månedene, og denne befinner seg nå på attraktive nivåer for olje- og offshorebransjen. Vi venter derfor at Oslo Børs utvikler seg på linje med de globale aksjemarkedene fremover.

40 Norge Side 40

41 Norge Side 41

42 Univers Side 42 BANKER Grunnfondsbevis Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted P/Book Utbytte EK-andel Rente- Resultat- Kostnad/ Utlåns- Utlånsmargin margin inntekt tap vekst DnB NOR DNBNOR ,10 93,00 10,3 10,3 1,5 4,1% 5,0% 1,1% 1,0% 50,4% 0,06% 11,2% Nordea Bank AB NDA ,40 112,00 11,8 11,3 1,9 3,4% 4,4% 1,1% 1,0% 51,4% 0,03% 11,0% Skandinaviska Enskilda Ba SEB ,50 215,00 13,1 13,0 2,1 2,7% 3,6% 0,7% 0,8% 57,9% 0,12% 11,2% Svenska Handelsbanken seshb ,00 209,00 11,7 11,4 1,8 3,4% 3,6% 0,8% 0,8% 45,3% 0,03% 10,4% Indre Sogn Sparebank ISSG ,00 106,00 13,3 15,0 1,0 7,6% 8,1% 2,2% 0,8% 67,2% 0,14% 2,0% Nes Prestegjelds Spareban NESG ,00 118,00 17,1 17,6 1,1 7,1% 6,9% 1,9% 0,6% 74,6% 0,27% 4,1% Ringerikes Sparebank RING ,00 151,00 12,7 12,4 0,9 8,0% 13,3% 2,2% 1,3% 50,8% 0,19% 3,0% Sandnes Sparebank SADG ,00 201,00 12,4 12,3 1,5 7,1% 5,1% 1,6% 0,9% 58,0% 0,12% 8,8% Sandsvær Sparebank SANG ,00 188,50 11,2 10,4 1,6 8,4% 5,7% 1,5% 1,1% 50,3% 0,20% 7,3% Sparebanken Midt-Norge MING ,00 87,00 11,1 11,1 1,5 7,7% 7,3% 1,8% 1,3% 57,2% 0,10% 5,0% Sparebanken Møre MORG ,00 254,00 11,5 12,8 1,3 7,5% 7,4% 2,0% 1,2% 49,3% 0,13% 2,0% Sparebanken Nord-Norge NONG ,00 154,00 12,0 11,6 1,6 7,1% 7,0% 2,1% 1,3% 57,0% 0,14% 7,2% Sparebanken Pluss PLUG ,00 195,00 12,8 15,5 1,5 6,9% 8,0% 1,7% 1,3% 38,2% 0,04% 6,7% SpareBank 1 SR-Bank ROGG ,50 191,00 10,0 12,1 1,4 7,6% 6,2% 1,4% 1,2% 53,0% 0,11% 6,2% Sparebanken Vest SVEG ,00 173,75 11,4 14,9 1,7 8,5% 5,4% 1,7% 1,1% 52,0% 0,09% 13,7% Sparebanken Øst SPOG ,00 130,00 13,1 14,0 1,2 6,3% 6,5% 1,7% 0,8% 56,5% 0,17% 2,7% Totens Sparebank TOTG ,00 195,00 12,4 13,8 1,7 7,3% 4,9% 1,8% 0,9% 62,6% 0,08% 2,0% Median 12,0 12,4 1,5 7,1% 6,2% 1,7% 1,0 % 53,0 % 0,12% 6,7% FORSIKRING Grunnfondsbevis Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted P/Book P/Sales Utbytte Operating EPS- EPSmargin vekst vekst Bluewater Insurance BLU ,00 60,00 16,6 12,6 1,1 na 1,8% 21,4% 211% 32% Storebrand STB ,00 79,00 16,8 16,4 2,5 1,3 1,8% 20,3% -4% 3% Median 16,7 14,5 1,8 1,3 1,8% 20,8% 104% 17% ØVRIG FINANS OG EIENDOM Finans/eiendom Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte (rentesensitive) ABG Sundal Collier ASC ,90 15,30 9,1 9,7 5,2 5,5 5,1 5,4 7,3 7,6 2,4 4,5 11,5% Acta Holding ACTA ,90 27,00 14,5 15,8 9,2 10,1 9,1 10,0 12,8 14,0 5,0 12,7 6,2% Aktiv Kapital AIK ,00 88,00 14,2 16,2 12,1 12,8 10,9 11,3 15,8 16,7 2,8 2,3 3,6% IMAREX NOS IMAREX ,50 55,00 62,9 (n.a.) (n.a.) (n.a.) 33,8 56,4 (n.a.) (n.a.) 6,2 1,9 2,2% Norgani Hotels NORGAN ,00 100,00 15,5 13,4 15,7 14,9 15,7 14,9 21,8 20,7 4,2 0,9 7,1% Olav Thon Eiendomsselska OLT ,00 948,00 10,1 9,1 14,9 13,7 14,8 13,6 20,7 19,1 6,2 1,3 1,3% Steen & Strøm SST ,00 398,00 32,7 24,9 26,0 21,9 25,3 21,3 36,1 30,4 5,8 1,6 1,1% Median 14,5 14,6 13,5 13,3 14,8 13,6 18,2 17,9 5,0 1,9 3,6% IKKE-SYKLISKE SELSKAPER Defensive Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte (stabile) Arendals Fossekompani AFK , ,00 12,6 12,4 8,7 7,9 8,3 7,6 12,0 11,0 8,2 1,9 3,2% Hafslund ser. A HNA ,50 152,00 35,1 32,6 16,6 14,0 10,6 9,3 29,1 23,7 2,5 1,5 0,9% Orkla ORK ,00 473,00 15,7 18,5 13,0 14,2 9,4 9,8 16,7 19,7 1,6 1,7 2,4% Rieber & Søn RIE ,00 59,50 15,4 14,1 15,1 13,7 9,8 9,1 20,9 19,1 0,9 2,4 2,6% Synnøve Finden SFM ,30 25,80 10,0 8,4 11,8 10,1 6,9 6,0 16,4 14,0 0,4 0,8 0,0% Telenor TEL ,50 125,00 18,8 17,1 17,2 14,7 8,5 7,6 23,8 20,4 2,4 6,3 2,2% Median 15,5 15,6 14,0 13,9 8,9 8,4 18,8 19,4 2,0 1,8 2,3%

43 Univers Side 43 OLJE- OG GASSPRODUSENTER Olje- og gass- Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte produsenter Altinex ALX ,17 1,80 17,6 8,1 8,2 4,3 3,6 2,7 18,0 8,5 1,5 4,7 0,0% CanArgo Energy CorporatioCNR ,33 14,00 (n.a.) 7,9 28,9 6,2 16,2 5,1 28,9 6,2 5,2 2,5 0,0% DNO DNO ,84 16,00 42,6 11,0 19,8 8,0 13,2 6,5 12,4 11,4 5,9 14,9 3,7% InterOil Exploration and ProIOX ,50 52,00 17,0 6,6 6,9 3,8 4,9 2,9 18,8 7,2 2,1 3,8 0,0% Norsk Hydro NHY ,00 200,00 14,2 13,0 5,0 4,4 3,7 3,3 14,6 13,2 1,3 2,4 2,7% Norse Energy Corp. NEC ,65 6,00 (n.a.) 27,8 29,3 15,5 10,5 7,6 43,3 21,1 1,0 1,9 0,0% PA Resources PAR ,25 60,00 8,7 5,7 4,1 2,7 3,5 2,3 9,1 6,0 2,3 2,6 0,0% Petrobank Energy and ResoPBG ,00 100,00 25,4 12,2 17,7 7,9 11,3 5,3 24,6 11,0 9,4 5,6 0,0% Questerre Energy CorporatiQEC ,00 8,00 20,2 7,8 11,8 4,1 7,2 3,0 18,1 6,3 5,5 2,9 0,0% Rocksource RGT 851 1,46 1,00 (n.a.) 18,6 (n.a.) 4,0 (n.a.) 3,3 (n.a.) 15,2 5,9 3,3 0,0% Statoil STL ,00 160,00 9,8 8,5 3,6 3,1 2,9 2,5 11,1 9,3 0,8 2,5 5,1% Trefoil TREF ,20 44,00 20,8 15,0 16,0 12,1 6,7 5,3 24,7 18,5 2,6 1,9 0,0% Median 17,6 9,8 11,8 4,4 6,7 3,3 18,1 10,2 2,5 2,8 0,0% OLJESERVICE ` Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Acergy ACY ,75 125,00 15,9 12,3 11,9 8,5 9,1 6,7 16,6 11,8 1,6 4,3 1,0% Aker AKER ,00 400,00 74,6 36,2 (n.a.) 48,8 (n.a.) 40,8 (n.a.) 67,7 6,0 47,1 1,8% Aker Floating Production AKFP ,50 103,00 (n.a.) 7,4 (n.a.) 11,7 (n.a.) 10,4 (n.a.) 16,3 78,2 2,1 0,0% Aker Kværner AKVER ,00 740,00 15,1 13,2 9,3 7,8 8,3 7,0 12,9 10,8 0,7 8,2 1,8% Bonheur BON ,00 275,00 41,0 (n.a.) 12,7 15,8 8,2 9,2 17,6 21,9 1,6 1,2 3,1% BW Offshore Limited BWO ,70 29,00 22,0 18,6 23,2 23,7 14,9 15,4 23,2 23,7 6,3 2,6 0,0% Ganger Rolf GRO ,00 246,00 4,0 3,4 (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) >100 1,3 3,9% Bjørge BJORGE ,50 20,00 19,5 14,9 9,4 7,1 7,7 5,9 13,0 9,8 0,8 2,0 1,7% CorrOcean COR 322 6,05 7,50 12,0 8,2 7,9 4,8 7,4 4,5 11,0 6,7 1,6 2,7 0,0% Global Geo Services GGS 373 3,18 3,00 8,2 (n.a.) 7,7 26,6 2,8 2,8 7,7 26,6 1,0 1,3 0,0% Petrojack JACK ,60 25,00 31,1 7,0 (n.a.) 10,1 (n.a.) 8,6 (n.a.) 12,6 nm 1,2 0,0% Petroleum Geo-Services PGS ,25 175,00 10,3 9,5 7,0 6,5 4,9 4,6 9,9 9,2 2,8 4,2 0,0% Prosafe PRS ,30 99,00 14,2 10,8 14,3 11,0 11,3 9,1 15,4 11,8 6,5 5,1 4,3% Sevan Marine SEVAN ,25 39,00 (n.a.) 55,5 60,4 23,5 49,3 20,8 83,9 32,6 12,5 3,0 0,0% Subsea 7 SUB ,00 120,00 14,7 10,5 9,8 6,9 7,7 5,7 14,7 10,3 1,4 4,4 0,0% TGS-NOPEC Geophysical CTGS ,25 140,00 12,2 10,8 6,9 5,6 4,5 3,5 10,3 8,3 4,6 3,7 0,0% Aker Drilling AKD ,60 42,00 (n.a.) 12,9 (n.a.) 21,7 (n.a.) 17,8 (n.a.) 24,1 nm 0,9 0,0% Eastern Drilling EDRILL ,00 128,00 (n.a.) 17,7 (n.a.) 13,7 (n.a.) 11,1 (n.a.) 19,0 nm 1,9 0,0% Fred. Olsen Energy FOE ,50 350,00 9,4 5,1 9,4 4,6 7,6 4,0 9,9 4,8 3,9 3,6 3,4% Ocean Rig OCR ,90 40,00 20,2 9,1 15,8 9,3 10,6 7,0 15,8 9,3 4,2 3,1 0,0% Petrolia Drilling PDR ,32 4,00 10,7 7,1 3,3 1,6 3,0 1,5 4,5 2,2 4,1 1,4 0,0% Scorpion Offshore SCORE ,50 80,00 23,6 3,6 30,9 5,0 26,9 4,5 30,9 5,0 11,8 2,0 0,0% Seadrill SDRL ,30 110,00 24,5 9,2 23,7 11,8 15,4 9,4 27,8 13,9 4,4 3,5 0,0% Songa Offshore SONG ,90 16,30 43,3 16,8 20,6 9,3 11,4 6,7 28,6 13,0 0,7 5,2 0,0% Deep Sea Supply. DESS ,50 19,00 9,9 7,6 11,2 9,6 8,8 7,6 11,8 10,1 4,1 1,4 0,0% Scorpion Offshore DOF ,25 68,00 7,4 7,3 9,7 9,7 6,9 6,7 10,5 10,5 1,5 1,7 1,6% Eidesvik Offshore EIOF ,00 63,50 12,1 9,6 16,1 14,0 9,8 8,9 17,5 15,2 2,1 1,0 2,9% Farstad Shipping FAR ,50 158,00 9,2 8,3 10,1 9,3 7,2 6,7 11,0 10,1 2,6 1,4 2,1% Havila Shipping HAVI ,00 96,00 5,7 5,0 8,5 7,6 7,4 6,5 9,2 8,3 2,3 1,1 3,0% Siem Offshore SIOFF ,75 10,70 15,4 9,5 17,1 15,3 11,9 11,7 19,0 17,0 2,5 2,1 0,0% Solstad Offshore SOFF ,00 155,00 10,1 8,0 10,3 7,9 6,2 5,0 11,1 8,6 2,6 1,5 1,4% Median 14,2 9,5 10,3 9,5 8,2 6,8 13,0 11,3 2,6 2,1 0,0% GULL- OG MINERALSELSKAPER Gull Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Crew Gold Corporation CRU ,60 18,40 15,8 8,6 12,2 7,2 9,6 6,2 17,4 10,3 2,7 2,7 0,0% Int. Gold Exploration IGE ,48 8,50 9,7 (n.a.) 8,5 (n.a.) 8,5 (n.a.) 8,5 (n.a.) 7,8 5,9 0,0% Median 12,7 8,6 10,3 7,2 9,0 6,2 12,9 10,3 5,2 4,3 0,0%

44 Univers Side 44 SHIPPING Shipping Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Aker American Shipping AKASA ,00 108,00 (n.a.) 41,5 (n.a.) 26,4 31,9 13,0 (n.a.) 36,7 21,9 2,3 0,0% Belships BEL ,80 8,60 5,8 7,3 3,2 3,8 3,0 3,5 4,4 5,3 0,7 1,4 6,9% Bergesen Worldwide Gas GAS ,25 77,00 10,5 14,8 12,9 15,6 8,7 9,8 13,0 15,8 2,1 1,4 5,6% Camillo Eitzen & Co CECO ,75 77,00 6,2 4,1 12,0 9,3 7,4 6,0 16,7 13,0 0,7 1,7 2,2% Eidsiva Rederi EID ,00 31,80 9,1 15,8 13,0 17,9 7,1 8,2 13,0 17,9 1,1 1,4 0,0% Frontline FRO ,75-12,4 16,4 10,2 11,2 7,1 7,4 10,2 11,2 2,6 3,6 6,4% Golar LNG GOL ,25 88,00 12,7 14,6 23,4 23,6 15,4 15,5 24,4 24,6 3,6 1,5 0,0% Golden Ocean Group GOGL ,15 12,50 7,0 5,5 8,0 5,9 6,8 5,1 8,0 5,9 1,4 2,3 0,0% Green Reefers GRR ,75 5,04 11,3 9,1 11,3 9,4 6,6 5,8 15,7 13,1 0,9 1,9 4,2% I.M. Skaugen IMSK ,00 64,00 6,9 4,6 7,3 6,1 4,8 4,3 7,3 6,1 0,7 1,5 4,1% Jinhui Shipping and Transp JIN ,80 41,00 5,0 5,4 6,6 6,8 5,6 5,6 6,6 6,8 1,8 1,4 1,3% Odfjell ser. A ODF ,00 110,00 10,7 9,1 13,1 11,6 8,0 7,4 14,6 12,9 1,7 1,9 5,8% Star Reefers Inc. SRI ,00 216,00 6,3 6,3 7,2 6,8 5,1 4,6 7,2 6,8 1,4 1,3 0,0% Stolt-Nielsen SNI ,50 180,00 9,9 7,3 7,4 6,5 7,4 6,5 8,3 7,2 1,2 1,4 3,5% Wilh. Wilhelmsen ser. A WWI ,00 260,00 8,9 7,4 7,8 6,4 6,4 5,4 8,8 7,1 2,0 1,7 5,7% Wilson WILS ,60 22,90 7,5 6,9 6,3 5,8 4,3 3,9 8,7 8,0 0,9 1,8 4,9% Median 8,9 7,3 8,0 8,1 6,9 5,9 8,8 9,6 1,4 1,6 3,8% SYKLISKE INDUSTRI- OG KONSUMSELSKAPER Sykliske Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Adresseavisen AAV ,00 580,00 14,0 13,0 8,7 7,8 5,8 5,3 12,1 10,9 1,1 3,0 4,0% AF Gruppen AFG ,00 127,00 9,6 7,6 6,4 4,6 4,9 3,6 8,9 6,3 0,3 3,1 3,4% Aker Yards AKY ,50 103,00 (n.a.) 7,4 (n.a.) 11,7 (n.a.) 10,4 (n.a.) 16,3 78,2 2,1 0,0% Blom BLO ,80 32,00 15,2 10,1 11,7 7,3 7,4 5,2 16,2 10,1 1,1 4,8 0,0% Borgestad BOR ,50 201,00 (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) 40,5 34,2 (n.a.) (n.a.) 1,0 1,0 3,1% Byggma BMA ,00 75,00 16,3 9,2 14,3 8,9 10,2 7,0 19,9 12,3 0,4 1,9 0,0% Conseptor CNS 242 8,70 13,00 14,2 9,0 9,9 6,3 8,1 5,4 13,7 8,7 0,4 1,8 3,4% Eitzen Maritime Services EMS ,50 55,90 15,7 13,5 16,9 13,9 13,0 11,2 16,9 13,9 0,4 18,8 0,0% Ekornes EKO ,00 145,00 13,7 13,1 9,0 8,3 7,7 7,0 13,0 12,0 2,0 4,2 5,2% Expert EXPERT ,00 94,00 9,8 8,6 5,7 4,5 4,7 3,8 7,9 6,3 0,3 2,2 3,4% Fosen Trafikklag FOS ,00 450,00 7,1 6,5 17,6 14,2 7,2 6,1 24,5 19,7 0,3 1,1 3,0% Hjellegjerde HJE ,10 33,00 16,3 9,1 13,9 8,8 8,0 5,8 19,4 12,2 0,3 0,9 0,0% Tide TIDE ,00 580,00 8,6 5,7 10,5 7,1 4,0 3,3 14,6 9,9 0,3 0,9 3,7% Hurtigruten Group HRG ,50 152,00 35,1 32,6 16,6 14,0 10,6 9,3 29,1 23,7 2,5 1,5 0,9% Kongsberg Automotive HoldKOA ,00 65,00 11,0 9,1 8,9 7,1 6,6 5,3 12,1 9,7 0,8 8,3 2,8% Kongsberg Gruppen KOG ,00 233,00 15,2 13,0 12,4 10,2 8,9 7,6 17,2 14,2 0,8 2,8 1,2% Kverneland KVE ,00 94,00 22,4 13,2 16,6 10,1 9,2 6,3 23,7 14,4 0,4 2,4 0,0% Luxo LUX 107 8,50 8,50 32,8 5,2 27,7 5,3 16,9 4,7 38,4 7,4 0,2 1,5 0,0% Media & Research Group MRG ,00 13,30 19,9 15,5 20,0 16,1 13,2 11,0 27,8 22,4 1,3 2,2 0,0% Namsos Trafikkselskap NAM 69 72,00 55,00 30,8 13,8 24,3 14,1 5,7 4,4 33,8 19,7 0,3 1,0 2,1% Norske Skogindustrier NSG ,00 120,00 15,1 11,6 14,8 12,3 7,0 6,4 20,5 17,2 0,7 1,3 5,6% Norwegian Air Shuttle NAS ,00 110,00 11,4 7,1 6,8 3,7 5,2 3,0 9,5 5,2 0,5 4,3 0,0% Royal Caribbean Cruises RCL ,00 267,00 11,7 10,8 12,2 11,4 8,6 8,1 12,2 11,4 1,4 1,5 1,5% SAS AB SAS NOK ,00 145,00 10,7 7,5 4,1 2,3 2,5 1,5 5,7 3,2 0,3 1,3 0,0% Scana Industrier SCI ,40 13,50 13,1 11,9 9,2 7,6 7,4 6,2 12,3 10,6 1,0 3,3 1,9% Schibsted SCH ,00 240,00 23,1 19,2 16,0 12,8 11,6 9,7 22,2 17,8 1,4 neg 1,6% Skiens Aktiemølle SKI ,00 117,00 15,4 15,2 (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) >100 1,6 3,7% Spits SPITS ,10 27,00 8,5 7,1 5,3 5,8 4,9 5,4 7,4 8,1 0,5 1,3 0,0% Teco Coating Services TECO 280 9,30 12,00 11,6 8,8 6,5 4,9 5,3 4,1 9,0 6,8 1,3 2,2 1,6% Tomra Systems TOM ,20 47,00 19,4 17,2 12,8 11,4 10,5 9,6 17,7 15,9 2,0 3,2 0,9% TTS Marine TTS ,75 80,00 15,5 11,2 10,4 7,1 9,8 6,8 14,5 9,9 0,7 4,7 1,6% Veidekke VEI ,00 250,00 13,0 11,6 10,5 8,9 8,4 7,3 14,2 12,0 0,5 6,2 3,9% Yara International YAR ,25 170,00 13,0 13,0 12,2 11,9 8,7 8,2 17,0 16,6 1,0 3,6 4,8% Median 14,2 11,0 11,9 8,8 8,0 6,3 15,4 12,0 0,7 2,2 1,6%

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2007 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER OBX Utb. Kurs- Omregnet

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 43. 22. oktober 2007 Tilbakeblikk på uke 42. Etter forrige uke med solid oppgang på Oslo Børs, ble uken preget av bred internasjonal nedgang på børsene. Oslo

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 46. 13. november 2006 Tilbakeblikk på uke 45. Oslo Børs fortsatte å stige i forrige uke etter de siste ukenes stigning og Hovedindeksen endte på 412,06, en stigning

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 13. august 2007 Tilbakeblikk på uke 32. Etter tre uker med nedgang på de amerikanske børsene startet uken med solid oppgang, men falt så kraftig tilbake

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 33. 14. august 2006 Tilbakeblikk på uke 32. Uke 32 var bl.a. preget av Feds rentemøte og terrorfrykt og det ble en tung uke for de fleste børsene rundt om i

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2006 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER - Hovedlisten OBX Pål.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Verdiansettelse på verdipapirer Aksjer, Grunnfondsbevis og Derivater Pr. 1. januar 2005 (Antatt omsetningsverdi) Ettertrykk forbudt! Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund AKSJER - Hovedlisten OBX - Hovedlisten

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 49. 4. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 48. Etter en sterk oppgang på Oslo Børs ble uke 48 preget av gevinstsikring og Hovedindeksen endte på 411,73 poeng en

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 34. 21. august 2006 Tilbakeblikk på uke 33. Uke 33 ble en sterk uke både i Norge og internasjonalt etter at amerikanske makrotall viste at inflasjonen i USA

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 28. 10. juli 2006 Tilbakeblikk på uke 27. Oslo Børs gikk mot strømmen i uke 27 ettersom den steg mens de fleste internasjonale børsene trakk ned. Hovedindeksen

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 22. 29. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 21. Uke 21 her hjemme ble preget av at Oslo Børs igjen satte ny all-time high på 498,32 poeng. Oslo Børs ble godt hjulpet

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 21. 21. mai 2007 Tilbakeblikk på uke 20. Uke 20 her hjemme ble preget av at de fleste selskapene fikk unnagjort kvartalsrapporteringene før 17. mai, og starten

Detaljer

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012

Månedsrapport. Oversikt oktober 2012 Månedsrapport Oversikt oktober 2012 Utvalgte indekser Indekser Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 449,0 0,4-1,7 14,0 29,1 Dow Jones 13486,0 0,5-0,8 7,0 22,5 Nasdaq 2816,5 0,1-1,3 11,7 27,6 S&P 1447,2

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 29.04.10 Kr.

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 28. 9. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 27. Den sterke utviklingen mot slutten av uke 26 fortsatte i forrige uke, og Hovedindeksen satt ny toppnotering i løpet

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 32. 6. august 2007 Tilbakeblikk på uke 31. Uken startet med solid oppgang og rekyl fra uken før som var preget av et voldsomt fall i aksjemarkedet. En svak avslutning

Detaljer

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15

Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 Fritaksmetoden Utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs 28.05.15 BDO ADVOKATER AS V/HANS OLAV HEMNES 28.05.2015 Hvor er de skattemessig hjemmehørende? Tabellen viser et utvalg av utenlandske selskaper

Detaljer

Månedsrapport. Markedskommentar

Månedsrapport. Markedskommentar Månedsrapport Markedskommentar Markedene verden over er enda preget av stor usikkerhet og flat utvikling. Dette til tross for at arbeidsledigheten i USA for september kom inn bedre enn ventet. 7,8 % mot

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Uke 21 2011. Uken som gikk Oslo Børs relativt flat og IMF i fokus 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0. Oppdaterte analyser 3,0

Uke 21 2011. Uken som gikk Oslo Børs relativt flat og IMF i fokus 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0. Oppdaterte analyser 3,0 Uke 1 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,19 Endring sist uke,1 % Endring i år -1,3 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,77 Siste % sist uke % YTD FTSE 1

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Uken som gikk Fall i råvarepriser og gode arbeidsmarkedstall fra USA. Oppdaterte analyser 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0.

Uken som gikk Fall i råvarepriser og gode arbeidsmarkedstall fra USA. Oppdaterte analyser 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0. Uke 19 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,7 Endring sist uke -3,1 % Endring i år -1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat), Siste % sist uke % YTD FTSE 597,77-1,51

Detaljer

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar

Månedsrapport 09/13. Markedskommentar Månedsrapport 09/13 Markedskommentar Utgangen av sommeren har resultert i en volatil måned nesten i samtlige markeder. Gjennom en laber sommer med lite nyheter starter vi høsten med dårlige BnP tall fra

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2007 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund BØRSNOTERTE OBLIGASJONER Statskasseveksler NO0010305329

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Hvem eier hva i Norge?

Hvem eier hva i Norge? Hvem eier hva i Norge? En rapport om aksjebeholdninger og risiko fordelt på fylker. Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor?

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 19 arrangementer i 2006, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 30. 23. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 29. Etter tre uker med sterk utvikling på de internasjonale børsene fikk flere av børsene en liten korreksjon ned i forrige

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

Boreanytt Uke 39. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 39. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 39 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX igjen har steget over 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2004 Skiens Aktiemølle ASA har kontor i Skien, og selskapets virksomhet består av finansvirksomhet, kraftproduksjon, samt eiendomsutleie. Regnskapet er utarbeidet etter de

Detaljer

Uke 19 2012. 2011 Uken som gikk Nedgang på svake makrotall. Amerikanske og Europeiske makrotall samt OPEC produksjon senker oljeprisen 6.0 5.0 4.0 3.

Uke 19 2012. 2011 Uken som gikk Nedgang på svake makrotall. Amerikanske og Europeiske makrotall samt OPEC produksjon senker oljeprisen 6.0 5.0 4.0 3. OSEBX indeks Uke 19 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1, sist uke -, % i år 7,17 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),9 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke % YTD FTSE 1, -,11

Detaljer

Månedsrapport 03/13. Markedskommentar

Månedsrapport 03/13. Markedskommentar Månedsrapport 03/13 Markedskommentar Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til finansmarkedene på verdensbasis. Den siste tids valg kaos i Italia virker heller ikke dempende på dette. Det er først når

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 42. 15. oktober 2007 Tilbakeblikk på uke 41. Etter at Oslo Børs gikk motsatt vei i forhold til de internasjonale børsene i uke 40, ble forrige uke preget av

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Uke 32 2011. Uken som gikk Minikrakk og nedgradering av amerikansk statsgjeld. Oppdaterte analyser 10,8 9,8 8,8 7,8 6,8 5,8 4,8 3,8

Uke 32 2011. Uken som gikk Minikrakk og nedgradering av amerikansk statsgjeld. Oppdaterte analyser 10,8 9,8 8,8 7,8 6,8 5,8 4,8 3,8 OSEBX indeks Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke -1, % Endring i år -1,99 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9, Siste % sist uke % YTD

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Uken som gikk Oslo Børs uendret. Oppdaterte analyser

Uken som gikk Oslo Børs uendret. Oppdaterte analyser Uke 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3, Endring sist uke, % Endring i år -1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),3 Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke % YTD FTSE 1 9,7 -,

Detaljer

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke

Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Investering i vårt vidstrakte land - Fylke Er det noen forskjeller på hvilke aksjer nordmenn kjøper og hvor stor risiko man tar avhengig av hvor i landet man bor? Tar nordlendinger mer risiko enn søringer?

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 29. 16. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 28. Forrige uke ble den tredje uken på rad med sterk utvikling på de globale aksjemarkedene. Oppkjøpsbølgen fortsetter

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 26. 2. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 25. Etter en knallgod uke på de internasjonale børsene ble forrige uke preget av bredt fall på de store toneangivende børsene.

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 5/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 5/13 Markedskommentar Markedene er fortsatt preget av den finansielle situasjonen i Europa spesielt og verden generelt. Bank krisen på Kypros har funnet et midlertidig hvileskjær men er på

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 31. 30. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 30. Etter en liten nedgang på de internasjonale børsene i uke 29 bar det virkelig nedover i forrige uke. Ytterligere bekymringer

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 23. 4. juni 2007 Tilbakeblikk på uke 22. Uke 22 her hjemme ble en litt turbulent uke for Oslo Børs, men fasiten for uken ble allikevel at Hovedindeksen passerte

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Ukerapport uke 44-2010

Ukerapport uke 44-2010 Sluttkurs 7 5 3 1 399 397 395 OSEBX sist uke (mill). 5.1.1 7.1.1 9.1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke 1,7 % Endring i år,9 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),51 Gjsn. P/E

Detaljer

Politikk, valuta og krig og sånn

Politikk, valuta og krig og sånn Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politikk, valuta og krig og sånn Japans valutasvekkelse presser blant annet våre koreanske investeringer Europeisk banknæring bekymrer oss også og Midt-Østen bekymrer

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer