Duket for multippelekspansjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Duket for multippelekspansjon"

Transkript

1 M Å NEDENS ANALY SE # årgang 15 Duket for multippelekspansjon Høykonjunkturen i verdensøkonomien fortsetter i år. Veksten er riktignok under trend i USA som følge av et svakt boligmarked, men dette veies opp av høy aktivitet i Kina, India, Europa og Japan. Hovedrisikoen er et dypt tilbakeslag i amerikanske boligpriser. Inntreffer det, kan landingen gå fra å være myk til å bli hard. Minste motstands vei er oppover i de globale aksjemarkedene, og multippel-ekspansjon vil være hovedtemaet fremover. Inntjeningsmultiplene på de fleste børser er for lave gitt dagens rentestruktur. Enten må renten opp, resultatene ned eller aksjekursene opp. Vi heller mot det sistnevnte. Vi venter små utslag i obligasjonsmarkedet i månedene fremover. Kredittspreadene kan imidlertid trekke noe ut ettersom misligholdsrisikoen er undervurdert på dagens nivå. Oljeprisen viser solid styrke grunnet de økende spenningene mellom Iran og Vesten. Basert på de fundamentale forholdene i det fysiske markedet fremstår oljemarkedet som godt balansert med dagens OPEC-produksjon. Matvareprisene har prestert et solid rally i vinter drevet av økt etterspørsel etter biobrensel samt dårlige avlinger. De siste ukene har industrielle råvarer også brutt ut på oppsiden noe som gjenspeiler den vedvarende styrken i kinesisk økonomi. En rødglødende norsk økonomi vil føre til fortsatt press oppover i innenlandske renter og kronekurs. Den siste tidens oppgang i oljeprisen har fjernet mye av nedsiden på Oslo Børs, og vi venter en utvikling på linje med globale aksjemarkeder fremover.

2 O M O R I O N S E C U R I T I E S Orion Securities er et uavhengig meglerhus og investeringsbank med virksomhet innen megling, analyse, forvaltning, market making og corporate finance. Selskapet har i dag om lag 85 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Kristiansand og Vilnius i Litauen. Orion Securities er medlem av børsene i Oslo, Stockholm, Tallin, Riga og Vilnius. A N A L Y S E R Våre 16 analytikere dekker i dag over 200 selskaper i Norge, Sverige og Baltikum, og vi er særlig sterke på analyse av små og mellomstore bedrifter på Oslo Børs. Vårt fokus på denne typen selskaper er ikke uten grunn. Sannsynligheten for feilprising og dermed muligheten for investor til å ta ut meravkastning, øker jo mindre gjennomanalysert et selskap er. Muligheten for å finne de store gullklumpene, reduseres jo flere som har vært der med spaden og vaskepannen før deg. At vår filosofi virker og har produsert gode resultater over tid, dokumenteres av en rekke topp-plasseringer i paneler som Finansavisens Eksperttips og Børsspeilet i Økonomisk Rapport. M E G L I N G Mange av våre abonnenter benytter også Orion Securities som sin meglingsforbindelse. Et kundeforhold i Orion Securities innebærer at du får din egen personlige megler som gir deg oppdatert og relevant informasjon fortløpende slik at du kan foreta de riktige disposisjonene. F O R V A L T N I N G Aktiv Forvaltning er et godt plasseringsalternativ for deg som ikke selv har tid til å følge med børsen eller rett og slett ikke er fornøyd med avkastningen. I Orion Securities kan du velge mellom tre forvaltningsprodukter. Investeringsstrategien «Orion Favoritt» innebærer at vi plasserer dine midler i en blanding av solide børslokomotiver og våre favoritter blant små og mellomstore selskaper på Oslo Børs. Vi søker dessuten å stå helt eller delvis i kontanter i perioder hvor vi frykter børsfall. Våre to andre forvaltningsprodukter er «Orion Baltikum» og «Orion Norden». Du kan finne mer informasjon om Orion Securities og våre produkter på

3 Verdensøkonomien Side 3 Det store bildet Verdensøkonomien har de siste fire årene gjort det skarpt, men den har nå kommet til et brytningspunkt preget av økende divergenser. Veksten i amerikansk økonomi har i vinter slakket av til under trend som følge av nedgangen i boligmarkedet. I Kina og India fortsetter derimot ekspansjonen for full styrke, og Europa preges også av en bredt basert oppgang. Samlet sett venter vi fortsatt god global vekst i tiden fremover. Hovedårsaken til det er at oppbremsningen i USA har så langt vært kontrollert og kun hatt begrensede smitteeffekter. Dernest venter vi en fortsatt positivt utvikling i Kina og India noe som vil bidra til å holde aktiviteten i verdensøkonomien oppe. Til sist ser vi ingen klare barrierer i Europa og Japan som kan forhindre en fortsettelse av oppgangskonjunkturen. Hoveddrivkraften i verdensøkonomien er fortsatt globaliseringen. Denne bidrar til høy vekst i fremvoksende økonomier og avdempet inflasjon og økt vekstevne i den rike delen av verden.

4 Verdensøkonomien Side 4

5 Verdensøkonomien Side 5 Inflasjonsutsikter Kjerneinflasjonen ligger stabil på et lavt nivå i de fleste land, og vi venter mer av det samme fremover. Videre venter vi at eventuelle overraskelser i prisbildet vil være på nedsiden. Som en følge av strukturelle forhold relatert til blant annet globaliseringen kan lommene med prispress som har utviklet seg i verdensøkonomien de siste årene vise seg mye enklere å eliminere enn mange frykter i dag. Risikomomenter Det største faremomentet nå er muligheten for et markert tilbakeslag i amerikansk økonomi. Så langt har ikke nedgangen i boligmarkedet gitt store ringvirkninger, men tiltar prisfallet, kan dette fort endre seg. Det store underskuddet i utenriksregnskapet er også en kilde til ustabilitet. Et annet risikomoment er at vi står foran et brått taktskifte i lønnsvekst og prisstigning. Arbeidsmarkedet er stramt i land som USA og Storbritannia, og historien viser at når arbeidsledigheten faller under visse nivåer, kan lønnsveksten skyte uforholdsmessig raskt fart. Skjer det, kan inflasjonen tilta hurtig, spesielt hvis produktivitetsveksten samtidig slakker av. Produktivitetsutviklingen dempes som regel når arbeidsmarkedet er stramt og kapasitetsutnyttelsen høy.

6 Verdensøkonomien Side 6

7 Verdensøkonomien Side 7 USA De økonomiske rapportene fra USA spriker. Her kan nevnes at boligbyggingen og detaljhandelen utvikler seg svakt, mens blant annet eksportsektoren gjør det bra. Samlet sett har den ujevne utviklingen i økonomien bidratt til å trekke veksten ned mot 2%, noe som harmonerer godt med vårt myklandingsscenario. Faren er imidlertid at landingen går fra å være myk til å bli hard om fallet i boligprisene tiltar i styrke. Av forhold som taler for prisnedgang, kan nevnes at antallet boliger som legges ut for salg vanligvis øker om våren. Dernest kan subprime-krisen påvirke markedet negativt. Rundt 20% av alle boliglån i USA er subprime, noe som vil si at låntaker enten har betalingsanmerkninger eller svak betjeningsevne. Amerikansk økonomi har gjennomgående vist seg robust og dynamisk de siste ti årene og gjentatte ganger overrasket på oppsiden. Foreløpig heller vi mot at det ikke blir noen negativ spiral i boligpriser og konjunkturer, i alle fall så lenge arbeidsmarkedet holder seg stramt. Den videre utviklingen i boligprisene kan imidlertid vanskelig vites med sikkerhet, og skulle statistikkene vise vesentlig prisfall i månedene fremover, vil det åpenbart gjøre oss betenkte. Inflasjonen i USA er over sentralbankens komfortsone som er en kjerneinflasjon på nær men ikke over 2%. Så lenge økonomien fortsetter å vokse under trend, vil imidlertid presset på ressursene gradvis avta og prisstigningen etter hvert rulle over og ned. Vi er derfor ikke spesielt bekymret for inflasjonsfaren. Dette synet underbygges av at oljeprisen er ned på årsbasis.

8 Verdensøkonomien Side 8

9 Verdensøkonomien Side 9 Europa Eurosonen nyter godt av bredt basert vekst, og med lav inflasjon og fortsatt ledige ressurser i økonomien er utsiktene gode. En sterk euro, rentehevninger og oppbremsingen i USA kan riktignok dempe oppgangen noe, men ikke nok til å kvele høykonjunkturen. Kjerneinflasjonen har tatt seg merkbart opp i vinter, men både denne og overskriftsinflasjonen ligger fortsatt godt under sentralbankens smertegrense på 2%. Vi vurderer faren for at prisstigningen løfter seg over dette nivået som begrenset. Til det er lønnsveksten for svak samtidig som strukturelle forhold som økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene virker prisdempende. Britisk økonomi vokser også friskt, men etter mange år med sterk ekspansjon har arbeidsmarkedet blitt stramt. Dette har fått lønnsveksten til å skyte fart noe som nå begynner å reflekteres i inflasjonsutviklingen. Kjerneinflasjonen er på 2% og stigende, og for å gardere seg mot videre oppgang, må sentralbanken fremprovosere en myklanding. Vi utelukker derfor ikke at pengepolitikken må strammes ytterligere inn.

10 Verdensøkonomien Side 10

11 Verdensøkonomien Side 11

12 Verdensøkonomien Side 12 Japan Japansk økonomi akselererte mot slutten av fjoråret, og dette fikk sentralbanken til å heve renten i midten av februar. De fleste aktivitetsindikatorer tegner et positivt bilde, og dette taler for en fortsettelse av den gode utviklingen. En kjerneinflasjon som stadig befinner seg i negativt territorium og en yen-kurs som har styrket seg moderat i år, gjør imidlertid at sentralbanken ikke vil forhaste seg med nye rentehevninger. Kina Kina er inne i sitt femte år med tosifret vekst, men på tross av dette og en kraftig oppgang i råvareprisene er inflasjonen kun på 2,7%. Den lave prisstigningen er en bekreftelse på økonomiens sterke vekstevne. Miksturen av vestlig teknologi, ekspertise og satsning på robuste kapitalistiske prinsipper har fått produktiviteten til kinesiske arbeidere til å eksplodere. Det er foreløpig få tegn til at denne fasen er over, og dette lover godt for den videre utviklingen. På tross av myndighetenes gjentatte bestrebelser på å kjøle ned økonomien, tviler vi på at veksten vil avta merkbart i tiden fremover. Dette tilkjennegis blant annet av at ledende indikatorer har akselerert i vinter. Disse befinner seg nå på det høyeste nivået på to år.

13 Eiendom Side 13

14 Renter/obligasjoner Side 14

15 Renter/obligasjoner Side 15 Mot stabilitet i amerikanske styringsrenter På tross av at prisstigningen i USA fortsatt er i overkant, har Federal Reserve endret sin grunnholdning fra innstrammende til nøytral. I pengemarkedet har aktørene allerede begynt å prise inn et rentekutt senere i år, men dette kan være forhastet. For det første er ikke dagens styringsrente spesielt høy. Dernest tviler vi på at amerikanske konjunkturer vil svekkes vesentlig i tiden fremover. Øvrige styringsrenter I Storbritannia gjør tiltagende prispress sammen med styrken i økonomien at en rentehevning ikke kan utelukkes. Et allerede høyt rentenivå gjør imidlertid at oppsiden i renten er begrenset. I eurosonen er trenden i styringsrenten oppad rettet, mens den er sidelengs i Japan. I Kina venter vi at myndighetene fortsetter å stramme inn den økonomiske politikken gjennom en gradvis oppgang i rentenivået og valutakursen. Flatt obligasjonsmarked Uroen i finansmarkedene i månedsskiftet februar-mars førte til økt etterspørsel etter sikre investeringer som statsobligasjoner, og dette sendte langrenten ned. Siden har rentene steget noe, men de befinner seg fortsatt på lave nivåer. Med stabilitet i både inflasjon og styringsrenter venter vi ingen store utslag i obligasjonsmarkedet fremover.

16 Aksjemarkeder Side 16

17 Aksjemarkeder Side 17 Rom for multippelekspansjon Børsfallet på 9% på Shanghai-børsen den 27. februar utløste et skarpt men kortvarig tilbakeslag i de globale aksjemarkedene, og spørsmålet som alle stiller seg nå, er om korreksjonen er over. Selv om tilbakeslaget har vært lite både i pris og tid sammenlignet med tidligere korreksjoner, synes oddsene økende for at oppgangsmarkedet er gjenopptatt: Kinesiske aksjer har hentet inn hele fallet og trengt inn i rekordterritorium. Som en følge av subprime-krisen er faren for ytterligere rentehevninger i USA over på tross av at inflasjonen fortsatt er ganske høy. Resesjonsfaren er lav, og inntjeningsestimatene har ikke blitt kuttet under de siste ukers markedsturbulens. Aksjer er billige sammenlignet med konkurrerende aktivaklasser, og forholdene ligger godt til rette for multippelekspansjon med dagens rentestruktur. P/E basert på ventet inntjening neste fire kvartaler er på 14 i Europa, 15 i USA og 18 i Japan. Med et langsiktig rentenivå på 4,0% i eurosonen, 4,6% i USA og 1,7% i Japan fremstår aksjer som undervurderte sett i forhold til den løpende inntjeningen, og denne ubalansen kan kun rettes opp på følgende måter: Langsiktige rentenivå stiger. Inntjeningen faller. Aksjekursene stiger. Gitt vårt syn på verdensøkonomien heller vi mot det sistnevnte alternativet, og dette taler for at minste motstands vei er oppover i de globale aksjemarkedene. Hovedargumentene mot et positivt markedssyn er at børskorreksjonen tidligere i år var unormalt grunn og kortvarig. Dernest knytter det seg fortsatt usikkerhet til utviklingen i USA. Får vi et dypt tilbakeslag i boligprisene, vil faren for en resesjon og nedgangsmarked på børsene øke markant.

18 Aksjemarkeder Side 18

19 Aksjemarkeder Side 19

20 Aksjemarkeder Side 20

21 Aksjemarkeder Side 21

22 Aksjemarkeder Side 22

23 Sektor Side 23

24 Valuta Side 24

25 Valuta Side 25 Hvor undervurdert er egentlig yen? Yen-kursen har vært det store samtaleemnet den siste måneden. Kursen styrket seg markert under børsuroen i begynnelsen av mars, noe som trolig skyldes av avvikling av risikofylte posisjoner finansiert gjennom lån i lavrentevalutaer som yen. Hva skjer videre med den japanske valutaen? I følge kjøpekraftsparitet er yen dypt undervurdert, spesielt mot euro, og dette taler for en videre oppgang i valutaen. Motargumentet er at Japan fortsatt sliter med deflasjon samtidig som konjunkturoppgangen i stor grad er eksportdrevet. Under slike forhold er vanligvis oppsiden i valutaer begrenset. Dernest kan det reises spørsmål om i hvor stor grad beregningene av kjøpekraftsparitet i forholdet mellom yen og dollar og euro er relevante ettersom disse ikke tar hensyn til Kinas inntreden i verdensøkonomien. I forhold til Kina er Japan i høyeste grad en høykostprodusent, og dette gjør oss usikre på hvor undervurdert yen egentlig er. Det fundamentale bildet for den japanske valutaen er således ikke så entydig som de fleste vil ha det til. Konsensus er at yen er undervurdert og skal opp, men kanskje skjer det motsatte? Oppside i yuan Med en økonomi som vokser over trend uten klare tegn til oppbremsning og en inflasjon som peker moderat oppover, ligger forholdene godt til rette for en videre oppgang i den kinesiske valutaen. Yuan kan meget vel bli vinneren i valutamarkedet i år om prispresset tiltar så mye at inflasjonen nærmer seg toppen fra 2004 rundt 5%. Årsaken er at kinesiske myndigheter i så fall vil ha få grunner til å holde valutakursen nede. Sidelengs trend i EUR/USD Skiftet til nøytral grunnholdning i Federal Reserve på samme tid som ESB er i innstrammingsmodus har sendt EUR/USD opp mot tidligere topper. Vår vurdering er likevel at den større trenden er sidelengs. At både rentedifferanser og handelsbalanser taler mot dollaren, veies opp av at den amerikanske valutaen allerede er tydelig underpriset mot sin europeiske motpart.

26 Valuta Side 26

27 Baltikum Side 27

28 Råvarer/fraktmarkeder Side 28

29 Råvarer/fraktmarkeder Side Priskurve Texas-olje Spot Priskurve Texas-olje Spot Om 1 måned Om 2 måneder Om 3 måneder Om 4 måneder Om 5 måneder Om 6 måneder Om 7 måneder Om 8 måneder Om 9 måneder Om 10 måneder Om 11 måneder Om 12 måneder Olje Den underliggende balansen i oljemarkedet har bedret seg betraktelig de siste månedene og fremstår nå som ganske sunn. Kulden på senvinteren sammen med OPEC-kuttene har redusert lagrene til mer normale nivåer. Samtidig viser anslag fra de fleste analysehus at det ikke er behov for flere OPEC-kutt i år: 2007 IEA EIA OPEC Vekst i global etterspørsel 1,5 1,6 1,2 Produksjonsvekst ikke-opec 1,2 0,7 1,2 Behov for OPEC-produksjon 30,6 30,5 30,2 OPEC-produksjon i januar 30,2 30,0 30,0 I følge uttalelser fra flere medlemsland er OPEC komfortabel med en oljepris rundt $60. Stiger prisen vesentlig over dette nivået, vil kartellet uten problemer kunne øke produksjonen for å bringe prisen ned. Ledig produksjonskapasitet er for tiden på om lag 4,5 millioner fat per dag. Tilsvarende venter vi produksjonskutt om oljeprisen sklir ned mot $50. Det tviler vi imidlertid på blir nødvendig så fremt verdensøkonomien ikke fallet utfor stupet med en svikt i etterspørselen som resultat. Tvert imot tilsier de fleste prognoser en gradvis tilstramning av oljemarkedet med dagens OPEC-produksjon. Hovedusikkerheten i oljemarkedet knytter seg til den politiske situasjonen i Midtøsten. Konflikten mellom Iran og Vesten blir stadig dypere, og bryter det ut krig, vil faren for bortfall av den iranske oljeeksporten på 2,4 millioner fat per dag være overhengende. Med en ledig kapasitet på 2,8 millioner fat per dag vil Saudi-Arabia alene kunne erstatte et bortfall av iransk olje. Dette forutsetter imidlertid at Hormuz-stredet ikke blir stengt for skipstrafikk ettersom det passerer 15 millioner fat olje hver dag gjennom dette. Selv om Iran i en krigssituasjon ganske sikkert vil prøve seg på dette, er det på ingen måte gitt at de vil lykkes. Stredet er 34 kilometer bredt på sitt smaleste.

30 Råvarer/fraktmarkeder Side 30

31 Råvarer/fraktmarkeder Side 31

32 Råvarer/fraktmarkeder Side 32

33 Råvarer/fraktmarkeder Side 33

34 Råvarer/fraktmarkeder Side 34

35 Råvarer/fraktmarkeder Side Priskurve Gull Spot Om 6 måneder Om 12 måneder Priskurve Aluminium Spot Om 6 måneder Om 12 måneder Om 24 måneder Om 36 måneder Om 48 måneder Om 60 måneder Øvrige råvarer Mot slutten av fjoråret bar råvaremarkedet preg av å være i en korreksjonsfase, men i år har fornyet styrke satt inn. Rallyet kom først i matvarer og andre jordbruksprodukter, men de siste ukene har også industriråvarer satt nye prisrekorder. Drivkraften i oppgangen i matvareprisene er økt etterspørsel etter biobrensel og dårlige avlinger flere steder. Oppgangen i metaller og andre industrielle råvarer har derimot trolig først og fremst sammenheng med den vedvarende styrken i kinesisk økonomi. Kina har stått for halvparten av den globale forbruksveksten av metaller siden årtusenskiftet, og så lenge veksten i landet holder seg høy, er nedsiden i industrielle råvarer begrenset.

36 Råvarer/fraktmarkeder Side Priskurve Kobber Spot Om 6 måneder Om 12 måneder Om 24 måneder Om 36 måneder Om 48 måneder Om 60 måneder

37 Råvarer/fraktmarkeder Side 37

38 Norge Side 38

39 Norge Side 39 Duket for videre renteoppgang Veksten i norsk økonomi er robust, men konjunkturoppgangen er i en moden fase. Utsiktene er gode, men samtidig er begrensningene i økonomiens vekstevne blitt tydeligere. Ledig arbeidskraft er sysselsatt samtidig som ledig kapasitet i næringslivet er tatt i bruk. Utfordringen for Norges Bank er nå å bremse den videre veksten slik at en akselerasjon i lønns- og prisstigningen unngås. Foreløpig er prispresset lavt, men historien viser at det kan inntreffe brå taktskifter i lønnsveksten og inflasjonen bare presset i økonomien blir stort nok. Så lenge veksten i norsk økonomi er godt over trend, har Norges Bank ingen andre valg enn å fortsette innstrammingen. Siden tegnene til oppbremsning stadig glimrer med sitt fravær, må vi belage oss på flere rentehevninger i tiden fremover. Renten stiger nå raskere i Norge enn i eurosonen, og dette gir støtte til kronen. Det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før euroen faller under åtte og dollaren under seks mot kroner. Sterk oljepris utligner stigende renter Stigende renter og sterk krone vil skape motvinder på Oslo Børs i år. Motposten er at oljeprisen har steget betydelig de siste månedene, og denne befinner seg nå på attraktive nivåer for olje- og offshorebransjen. Vi venter derfor at Oslo Børs utvikler seg på linje med de globale aksjemarkedene fremover.

40 Norge Side 40

41 Norge Side 41

42 Univers Side 42 BANKER Grunnfondsbevis Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted P/Book Utbytte EK-andel Rente- Resultat- Kostnad/ Utlåns- Utlånsmargin margin inntekt tap vekst DnB NOR DNBNOR ,10 93,00 10,3 10,3 1,5 4,1% 5,0% 1,1% 1,0% 50,4% 0,06% 11,2% Nordea Bank AB NDA ,40 112,00 11,8 11,3 1,9 3,4% 4,4% 1,1% 1,0% 51,4% 0,03% 11,0% Skandinaviska Enskilda Ba SEB ,50 215,00 13,1 13,0 2,1 2,7% 3,6% 0,7% 0,8% 57,9% 0,12% 11,2% Svenska Handelsbanken seshb ,00 209,00 11,7 11,4 1,8 3,4% 3,6% 0,8% 0,8% 45,3% 0,03% 10,4% Indre Sogn Sparebank ISSG ,00 106,00 13,3 15,0 1,0 7,6% 8,1% 2,2% 0,8% 67,2% 0,14% 2,0% Nes Prestegjelds Spareban NESG ,00 118,00 17,1 17,6 1,1 7,1% 6,9% 1,9% 0,6% 74,6% 0,27% 4,1% Ringerikes Sparebank RING ,00 151,00 12,7 12,4 0,9 8,0% 13,3% 2,2% 1,3% 50,8% 0,19% 3,0% Sandnes Sparebank SADG ,00 201,00 12,4 12,3 1,5 7,1% 5,1% 1,6% 0,9% 58,0% 0,12% 8,8% Sandsvær Sparebank SANG ,00 188,50 11,2 10,4 1,6 8,4% 5,7% 1,5% 1,1% 50,3% 0,20% 7,3% Sparebanken Midt-Norge MING ,00 87,00 11,1 11,1 1,5 7,7% 7,3% 1,8% 1,3% 57,2% 0,10% 5,0% Sparebanken Møre MORG ,00 254,00 11,5 12,8 1,3 7,5% 7,4% 2,0% 1,2% 49,3% 0,13% 2,0% Sparebanken Nord-Norge NONG ,00 154,00 12,0 11,6 1,6 7,1% 7,0% 2,1% 1,3% 57,0% 0,14% 7,2% Sparebanken Pluss PLUG ,00 195,00 12,8 15,5 1,5 6,9% 8,0% 1,7% 1,3% 38,2% 0,04% 6,7% SpareBank 1 SR-Bank ROGG ,50 191,00 10,0 12,1 1,4 7,6% 6,2% 1,4% 1,2% 53,0% 0,11% 6,2% Sparebanken Vest SVEG ,00 173,75 11,4 14,9 1,7 8,5% 5,4% 1,7% 1,1% 52,0% 0,09% 13,7% Sparebanken Øst SPOG ,00 130,00 13,1 14,0 1,2 6,3% 6,5% 1,7% 0,8% 56,5% 0,17% 2,7% Totens Sparebank TOTG ,00 195,00 12,4 13,8 1,7 7,3% 4,9% 1,8% 0,9% 62,6% 0,08% 2,0% Median 12,0 12,4 1,5 7,1% 6,2% 1,7% 1,0 % 53,0 % 0,12% 6,7% FORSIKRING Grunnfondsbevis Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted P/Book P/Sales Utbytte Operating EPS- EPSmargin vekst vekst Bluewater Insurance BLU ,00 60,00 16,6 12,6 1,1 na 1,8% 21,4% 211% 32% Storebrand STB ,00 79,00 16,8 16,4 2,5 1,3 1,8% 20,3% -4% 3% Median 16,7 14,5 1,8 1,3 1,8% 20,8% 104% 17% ØVRIG FINANS OG EIENDOM Finans/eiendom Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte (rentesensitive) ABG Sundal Collier ASC ,90 15,30 9,1 9,7 5,2 5,5 5,1 5,4 7,3 7,6 2,4 4,5 11,5% Acta Holding ACTA ,90 27,00 14,5 15,8 9,2 10,1 9,1 10,0 12,8 14,0 5,0 12,7 6,2% Aktiv Kapital AIK ,00 88,00 14,2 16,2 12,1 12,8 10,9 11,3 15,8 16,7 2,8 2,3 3,6% IMAREX NOS IMAREX ,50 55,00 62,9 (n.a.) (n.a.) (n.a.) 33,8 56,4 (n.a.) (n.a.) 6,2 1,9 2,2% Norgani Hotels NORGAN ,00 100,00 15,5 13,4 15,7 14,9 15,7 14,9 21,8 20,7 4,2 0,9 7,1% Olav Thon Eiendomsselska OLT ,00 948,00 10,1 9,1 14,9 13,7 14,8 13,6 20,7 19,1 6,2 1,3 1,3% Steen & Strøm SST ,00 398,00 32,7 24,9 26,0 21,9 25,3 21,3 36,1 30,4 5,8 1,6 1,1% Median 14,5 14,6 13,5 13,3 14,8 13,6 18,2 17,9 5,0 1,9 3,6% IKKE-SYKLISKE SELSKAPER Defensive Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte (stabile) Arendals Fossekompani AFK , ,00 12,6 12,4 8,7 7,9 8,3 7,6 12,0 11,0 8,2 1,9 3,2% Hafslund ser. A HNA ,50 152,00 35,1 32,6 16,6 14,0 10,6 9,3 29,1 23,7 2,5 1,5 0,9% Orkla ORK ,00 473,00 15,7 18,5 13,0 14,2 9,4 9,8 16,7 19,7 1,6 1,7 2,4% Rieber & Søn RIE ,00 59,50 15,4 14,1 15,1 13,7 9,8 9,1 20,9 19,1 0,9 2,4 2,6% Synnøve Finden SFM ,30 25,80 10,0 8,4 11,8 10,1 6,9 6,0 16,4 14,0 0,4 0,8 0,0% Telenor TEL ,50 125,00 18,8 17,1 17,2 14,7 8,5 7,6 23,8 20,4 2,4 6,3 2,2% Median 15,5 15,6 14,0 13,9 8,9 8,4 18,8 19,4 2,0 1,8 2,3%

43 Univers Side 43 OLJE- OG GASSPRODUSENTER Olje- og gass- Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte produsenter Altinex ALX ,17 1,80 17,6 8,1 8,2 4,3 3,6 2,7 18,0 8,5 1,5 4,7 0,0% CanArgo Energy CorporatioCNR ,33 14,00 (n.a.) 7,9 28,9 6,2 16,2 5,1 28,9 6,2 5,2 2,5 0,0% DNO DNO ,84 16,00 42,6 11,0 19,8 8,0 13,2 6,5 12,4 11,4 5,9 14,9 3,7% InterOil Exploration and ProIOX ,50 52,00 17,0 6,6 6,9 3,8 4,9 2,9 18,8 7,2 2,1 3,8 0,0% Norsk Hydro NHY ,00 200,00 14,2 13,0 5,0 4,4 3,7 3,3 14,6 13,2 1,3 2,4 2,7% Norse Energy Corp. NEC ,65 6,00 (n.a.) 27,8 29,3 15,5 10,5 7,6 43,3 21,1 1,0 1,9 0,0% PA Resources PAR ,25 60,00 8,7 5,7 4,1 2,7 3,5 2,3 9,1 6,0 2,3 2,6 0,0% Petrobank Energy and ResoPBG ,00 100,00 25,4 12,2 17,7 7,9 11,3 5,3 24,6 11,0 9,4 5,6 0,0% Questerre Energy CorporatiQEC ,00 8,00 20,2 7,8 11,8 4,1 7,2 3,0 18,1 6,3 5,5 2,9 0,0% Rocksource RGT 851 1,46 1,00 (n.a.) 18,6 (n.a.) 4,0 (n.a.) 3,3 (n.a.) 15,2 5,9 3,3 0,0% Statoil STL ,00 160,00 9,8 8,5 3,6 3,1 2,9 2,5 11,1 9,3 0,8 2,5 5,1% Trefoil TREF ,20 44,00 20,8 15,0 16,0 12,1 6,7 5,3 24,7 18,5 2,6 1,9 0,0% Median 17,6 9,8 11,8 4,4 6,7 3,3 18,1 10,2 2,5 2,8 0,0% OLJESERVICE ` Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Acergy ACY ,75 125,00 15,9 12,3 11,9 8,5 9,1 6,7 16,6 11,8 1,6 4,3 1,0% Aker AKER ,00 400,00 74,6 36,2 (n.a.) 48,8 (n.a.) 40,8 (n.a.) 67,7 6,0 47,1 1,8% Aker Floating Production AKFP ,50 103,00 (n.a.) 7,4 (n.a.) 11,7 (n.a.) 10,4 (n.a.) 16,3 78,2 2,1 0,0% Aker Kværner AKVER ,00 740,00 15,1 13,2 9,3 7,8 8,3 7,0 12,9 10,8 0,7 8,2 1,8% Bonheur BON ,00 275,00 41,0 (n.a.) 12,7 15,8 8,2 9,2 17,6 21,9 1,6 1,2 3,1% BW Offshore Limited BWO ,70 29,00 22,0 18,6 23,2 23,7 14,9 15,4 23,2 23,7 6,3 2,6 0,0% Ganger Rolf GRO ,00 246,00 4,0 3,4 (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) >100 1,3 3,9% Bjørge BJORGE ,50 20,00 19,5 14,9 9,4 7,1 7,7 5,9 13,0 9,8 0,8 2,0 1,7% CorrOcean COR 322 6,05 7,50 12,0 8,2 7,9 4,8 7,4 4,5 11,0 6,7 1,6 2,7 0,0% Global Geo Services GGS 373 3,18 3,00 8,2 (n.a.) 7,7 26,6 2,8 2,8 7,7 26,6 1,0 1,3 0,0% Petrojack JACK ,60 25,00 31,1 7,0 (n.a.) 10,1 (n.a.) 8,6 (n.a.) 12,6 nm 1,2 0,0% Petroleum Geo-Services PGS ,25 175,00 10,3 9,5 7,0 6,5 4,9 4,6 9,9 9,2 2,8 4,2 0,0% Prosafe PRS ,30 99,00 14,2 10,8 14,3 11,0 11,3 9,1 15,4 11,8 6,5 5,1 4,3% Sevan Marine SEVAN ,25 39,00 (n.a.) 55,5 60,4 23,5 49,3 20,8 83,9 32,6 12,5 3,0 0,0% Subsea 7 SUB ,00 120,00 14,7 10,5 9,8 6,9 7,7 5,7 14,7 10,3 1,4 4,4 0,0% TGS-NOPEC Geophysical CTGS ,25 140,00 12,2 10,8 6,9 5,6 4,5 3,5 10,3 8,3 4,6 3,7 0,0% Aker Drilling AKD ,60 42,00 (n.a.) 12,9 (n.a.) 21,7 (n.a.) 17,8 (n.a.) 24,1 nm 0,9 0,0% Eastern Drilling EDRILL ,00 128,00 (n.a.) 17,7 (n.a.) 13,7 (n.a.) 11,1 (n.a.) 19,0 nm 1,9 0,0% Fred. Olsen Energy FOE ,50 350,00 9,4 5,1 9,4 4,6 7,6 4,0 9,9 4,8 3,9 3,6 3,4% Ocean Rig OCR ,90 40,00 20,2 9,1 15,8 9,3 10,6 7,0 15,8 9,3 4,2 3,1 0,0% Petrolia Drilling PDR ,32 4,00 10,7 7,1 3,3 1,6 3,0 1,5 4,5 2,2 4,1 1,4 0,0% Scorpion Offshore SCORE ,50 80,00 23,6 3,6 30,9 5,0 26,9 4,5 30,9 5,0 11,8 2,0 0,0% Seadrill SDRL ,30 110,00 24,5 9,2 23,7 11,8 15,4 9,4 27,8 13,9 4,4 3,5 0,0% Songa Offshore SONG ,90 16,30 43,3 16,8 20,6 9,3 11,4 6,7 28,6 13,0 0,7 5,2 0,0% Deep Sea Supply. DESS ,50 19,00 9,9 7,6 11,2 9,6 8,8 7,6 11,8 10,1 4,1 1,4 0,0% Scorpion Offshore DOF ,25 68,00 7,4 7,3 9,7 9,7 6,9 6,7 10,5 10,5 1,5 1,7 1,6% Eidesvik Offshore EIOF ,00 63,50 12,1 9,6 16,1 14,0 9,8 8,9 17,5 15,2 2,1 1,0 2,9% Farstad Shipping FAR ,50 158,00 9,2 8,3 10,1 9,3 7,2 6,7 11,0 10,1 2,6 1,4 2,1% Havila Shipping HAVI ,00 96,00 5,7 5,0 8,5 7,6 7,4 6,5 9,2 8,3 2,3 1,1 3,0% Siem Offshore SIOFF ,75 10,70 15,4 9,5 17,1 15,3 11,9 11,7 19,0 17,0 2,5 2,1 0,0% Solstad Offshore SOFF ,00 155,00 10,1 8,0 10,3 7,9 6,2 5,0 11,1 8,6 2,6 1,5 1,4% Median 14,2 9,5 10,3 9,5 8,2 6,8 13,0 11,3 2,6 2,1 0,0% GULL- OG MINERALSELSKAPER Gull Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Crew Gold Corporation CRU ,60 18,40 15,8 8,6 12,2 7,2 9,6 6,2 17,4 10,3 2,7 2,7 0,0% Int. Gold Exploration IGE ,48 8,50 9,7 (n.a.) 8,5 (n.a.) 8,5 (n.a.) 8,5 (n.a.) 7,8 5,9 0,0% Median 12,7 8,6 10,3 7,2 9,0 6,2 12,9 10,3 5,2 4,3 0,0%

44 Univers Side 44 SHIPPING Shipping Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Aker American Shipping AKASA ,00 108,00 (n.a.) 41,5 (n.a.) 26,4 31,9 13,0 (n.a.) 36,7 21,9 2,3 0,0% Belships BEL ,80 8,60 5,8 7,3 3,2 3,8 3,0 3,5 4,4 5,3 0,7 1,4 6,9% Bergesen Worldwide Gas GAS ,25 77,00 10,5 14,8 12,9 15,6 8,7 9,8 13,0 15,8 2,1 1,4 5,6% Camillo Eitzen & Co CECO ,75 77,00 6,2 4,1 12,0 9,3 7,4 6,0 16,7 13,0 0,7 1,7 2,2% Eidsiva Rederi EID ,00 31,80 9,1 15,8 13,0 17,9 7,1 8,2 13,0 17,9 1,1 1,4 0,0% Frontline FRO ,75-12,4 16,4 10,2 11,2 7,1 7,4 10,2 11,2 2,6 3,6 6,4% Golar LNG GOL ,25 88,00 12,7 14,6 23,4 23,6 15,4 15,5 24,4 24,6 3,6 1,5 0,0% Golden Ocean Group GOGL ,15 12,50 7,0 5,5 8,0 5,9 6,8 5,1 8,0 5,9 1,4 2,3 0,0% Green Reefers GRR ,75 5,04 11,3 9,1 11,3 9,4 6,6 5,8 15,7 13,1 0,9 1,9 4,2% I.M. Skaugen IMSK ,00 64,00 6,9 4,6 7,3 6,1 4,8 4,3 7,3 6,1 0,7 1,5 4,1% Jinhui Shipping and Transp JIN ,80 41,00 5,0 5,4 6,6 6,8 5,6 5,6 6,6 6,8 1,8 1,4 1,3% Odfjell ser. A ODF ,00 110,00 10,7 9,1 13,1 11,6 8,0 7,4 14,6 12,9 1,7 1,9 5,8% Star Reefers Inc. SRI ,00 216,00 6,3 6,3 7,2 6,8 5,1 4,6 7,2 6,8 1,4 1,3 0,0% Stolt-Nielsen SNI ,50 180,00 9,9 7,3 7,4 6,5 7,4 6,5 8,3 7,2 1,2 1,4 3,5% Wilh. Wilhelmsen ser. A WWI ,00 260,00 8,9 7,4 7,8 6,4 6,4 5,4 8,8 7,1 2,0 1,7 5,7% Wilson WILS ,60 22,90 7,5 6,9 6,3 5,8 4,3 3,9 8,7 8,0 0,9 1,8 4,9% Median 8,9 7,3 8,0 8,1 6,9 5,9 8,8 9,6 1,4 1,6 3,8% SYKLISKE INDUSTRI- OG KONSUMSELSKAPER Sykliske Ticker Børsverdi Siste Kursmål P/E adjusted EV/EBIT EV/EBITDA EV/NOPLAT P/Sales P/Book Utbytte Adresseavisen AAV ,00 580,00 14,0 13,0 8,7 7,8 5,8 5,3 12,1 10,9 1,1 3,0 4,0% AF Gruppen AFG ,00 127,00 9,6 7,6 6,4 4,6 4,9 3,6 8,9 6,3 0,3 3,1 3,4% Aker Yards AKY ,50 103,00 (n.a.) 7,4 (n.a.) 11,7 (n.a.) 10,4 (n.a.) 16,3 78,2 2,1 0,0% Blom BLO ,80 32,00 15,2 10,1 11,7 7,3 7,4 5,2 16,2 10,1 1,1 4,8 0,0% Borgestad BOR ,50 201,00 (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) 40,5 34,2 (n.a.) (n.a.) 1,0 1,0 3,1% Byggma BMA ,00 75,00 16,3 9,2 14,3 8,9 10,2 7,0 19,9 12,3 0,4 1,9 0,0% Conseptor CNS 242 8,70 13,00 14,2 9,0 9,9 6,3 8,1 5,4 13,7 8,7 0,4 1,8 3,4% Eitzen Maritime Services EMS ,50 55,90 15,7 13,5 16,9 13,9 13,0 11,2 16,9 13,9 0,4 18,8 0,0% Ekornes EKO ,00 145,00 13,7 13,1 9,0 8,3 7,7 7,0 13,0 12,0 2,0 4,2 5,2% Expert EXPERT ,00 94,00 9,8 8,6 5,7 4,5 4,7 3,8 7,9 6,3 0,3 2,2 3,4% Fosen Trafikklag FOS ,00 450,00 7,1 6,5 17,6 14,2 7,2 6,1 24,5 19,7 0,3 1,1 3,0% Hjellegjerde HJE ,10 33,00 16,3 9,1 13,9 8,8 8,0 5,8 19,4 12,2 0,3 0,9 0,0% Tide TIDE ,00 580,00 8,6 5,7 10,5 7,1 4,0 3,3 14,6 9,9 0,3 0,9 3,7% Hurtigruten Group HRG ,50 152,00 35,1 32,6 16,6 14,0 10,6 9,3 29,1 23,7 2,5 1,5 0,9% Kongsberg Automotive HoldKOA ,00 65,00 11,0 9,1 8,9 7,1 6,6 5,3 12,1 9,7 0,8 8,3 2,8% Kongsberg Gruppen KOG ,00 233,00 15,2 13,0 12,4 10,2 8,9 7,6 17,2 14,2 0,8 2,8 1,2% Kverneland KVE ,00 94,00 22,4 13,2 16,6 10,1 9,2 6,3 23,7 14,4 0,4 2,4 0,0% Luxo LUX 107 8,50 8,50 32,8 5,2 27,7 5,3 16,9 4,7 38,4 7,4 0,2 1,5 0,0% Media & Research Group MRG ,00 13,30 19,9 15,5 20,0 16,1 13,2 11,0 27,8 22,4 1,3 2,2 0,0% Namsos Trafikkselskap NAM 69 72,00 55,00 30,8 13,8 24,3 14,1 5,7 4,4 33,8 19,7 0,3 1,0 2,1% Norske Skogindustrier NSG ,00 120,00 15,1 11,6 14,8 12,3 7,0 6,4 20,5 17,2 0,7 1,3 5,6% Norwegian Air Shuttle NAS ,00 110,00 11,4 7,1 6,8 3,7 5,2 3,0 9,5 5,2 0,5 4,3 0,0% Royal Caribbean Cruises RCL ,00 267,00 11,7 10,8 12,2 11,4 8,6 8,1 12,2 11,4 1,4 1,5 1,5% SAS AB SAS NOK ,00 145,00 10,7 7,5 4,1 2,3 2,5 1,5 5,7 3,2 0,3 1,3 0,0% Scana Industrier SCI ,40 13,50 13,1 11,9 9,2 7,6 7,4 6,2 12,3 10,6 1,0 3,3 1,9% Schibsted SCH ,00 240,00 23,1 19,2 16,0 12,8 11,6 9,7 22,2 17,8 1,4 neg 1,6% Skiens Aktiemølle SKI ,00 117,00 15,4 15,2 (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) (n.a.) >100 1,6 3,7% Spits SPITS ,10 27,00 8,5 7,1 5,3 5,8 4,9 5,4 7,4 8,1 0,5 1,3 0,0% Teco Coating Services TECO 280 9,30 12,00 11,6 8,8 6,5 4,9 5,3 4,1 9,0 6,8 1,3 2,2 1,6% Tomra Systems TOM ,20 47,00 19,4 17,2 12,8 11,4 10,5 9,6 17,7 15,9 2,0 3,2 0,9% TTS Marine TTS ,75 80,00 15,5 11,2 10,4 7,1 9,8 6,8 14,5 9,9 0,7 4,7 1,6% Veidekke VEI ,00 250,00 13,0 11,6 10,5 8,9 8,4 7,3 14,2 12,0 0,5 6,2 3,9% Yara International YAR ,25 170,00 13,0 13,0 12,2 11,9 8,7 8,2 17,0 16,6 1,0 3,6 4,8% Median 14,2 11,0 11,9 8,8 8,0 6,3 15,4 12,0 0,7 2,2 1,6%

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank

Pernille Skarstein Christensen. Carnegie Kapitalforvaltning AS. 17. oktober 2006. Investeringsdirektør. The leading Nordic investment bank Pernille Skarstein Christensen Investeringsdirektør Carnegie Kapitalforvaltning AS 17. oktober 2006 The leading Nordic investment bank Disposisjon/Agenda 1. Carnegie Gruppen 2. Carnegies investeringsstrategi

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Uke 14-2005. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 4. april 2005. Forrige periodes avkastning

Uke 14-2005. DnB NOR Markets' anbefalte aksjer. Beste investeringsalternativer. Ny portefølje. 4. april 2005. Forrige periodes avkastning DnB NOR Markets' anbefalte aksjer Uke 14-2005 4. april 2005 Forrige periodes avkastning Beste investeringsalternativer Kurs Kurs Avk. 1.04 23.03 RCL 282.00 278.79 1.2 % PGS 427.00 407.03 4.9 % Next 42.80

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC

NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC NOTERTE SELSKAPERS HJEMSTAT MV. / LISTED COMPANIES HOME-STATE ETC INNHOLD / CONTENT Denne listen inneholder følgende informasjon om selskaper som er opptatt til handel på Oslo Børs og Oslo Axess: This

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer