Årsrapport Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

2 Nøkkeltall Høydepunkter Konsernsjefen har ordet Dette er Ferd Ferds visjon, forretningsidé og verdier Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter Ferd Holding AS Revisjonsberetning Strategi Eierstyring og selskapsledelse Ferd Capital Elopak AS Swix Sport AS Aibel AS Ferds finansielle investeringer Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Ferd Venture Herkules Private Equity Fund Engasjement for sosiale entreprenører Konsernledelse og ledere for forretningsområder

3 Spor i tre Treet er et universelt symbol på vekst, på verdier blitt til over tid. Mens tiden selv setter spor i treet: Årringene gjenspeiler hvordan det har utviklet seg år for år; som avtrykk av stadige skiftninger i vær og klima. Avtrykk som igjen er grunnlaget for vitenskapen dendrokronologi: En vitenskap som kan bestemme nøyaktig når og hvor et tre har vokst og dermed når bygninger, gjenstander og skip ble til. Selv når de er spor etter våre forfedres virksomhet tusen år tilbake. Dragene fra Urnes Urnes er sannsynligvis den eldste av de 28 stavkirkene som er bevart i Norge dendrokronologiske undersøkelser viser at den er bygget av tømmer felt mellom 1129 og Arkeologer har imidlertid funnet stolpehull fra to enda eldre kirker på samme sted. Den berømte drageportalen er gjenbruk fra en av disse, og sannsynligvis skåret mellom 1050 og Stavkirken har stått på UNESCOs verdensarvliste siden

4 Nøkkeltall NOK mill Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Effektiv skattesats % % % % % % % % % Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Soliditet Egenkapital Egenkapitalandel ( % ) bokførte verdier Verdijustert egenkapital Egenkapitalandel ( % ) verdijustert % % % % % % % % % % % % % % Likviditet Kontanter og børsnoterte verdipapirer Avkastning Egenkapitalrentabilitet (%) bokførte verdier Egenkapitalrentabilitet (%) verdijustert 21 % 22 % 12 % 15 % 64 % 28 % 19 % 12 % 22 % - 12 % 5 % 4 % 16 % SUM EIENDELER BOKFØRTE VERDIER PR. FORRETNINGSOMRÅDE DRIFTSRESULTAT SISTE NI ÅR NOK mill. NOK mill Øvrig Ferd Eiendom 632 Elopak Ferd Venture Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Private Equity Ferd Invest

5 Høydepunkter 2007 Veksten i verdijustert egenkapital var på 22 prosent. Den verdijusterte egenkapitalen var ved utgangen av 2007 på 15,4 milliarder kroner Børsnoteringen av Pronova Biopharma ga investorene i Ferd Private Equity Fund svært god avkastning Ferd Venture solgte Nacre til 13 ganger investert beløp Ferd Capital ble etablert som nytt forretningsområde Dendrokronologi Av gresk dendron; tre, og kronologi; læren om tidsinndeling og tidsregning. Varme og nedbørsrike somre gir trærne brede årringer, kalde somre gir smale. Vitenskapen dendrokronologi bygger på systematiske undersøkelser av disse variasjonene, som ved hjelp av datateknologi settes sammen til et mønster. En serie prøver der mønsteret er delvis overlappende gjør det mulig å kartlegge variasjonene over et langt tidsrom. Dermed får man en referanse for å fastslå nøyaktig alder på treverk som har vokst innenfor dette tidsrommet. Dendrokronologi er i dag en av de viktigste kildene til kunnskap om klimavariasjonene ned gjennom tiden, og et uunnværlig verktøy for å datere arkeologiske funn og trekonstruksjoner. 3

6 Konsernsjefen har ordet I Ferd er vi overbeviste om at det alltid er vinnere innen alle bransjer. Vår oppgave er å finne de selskapene som gjennom dyktig ledelse er i stand til å møte fremtidens utfordringer på en god måte Da vi gikk inn i 2007, så alt tilsynelatende lyst ut, med sterke markeder og forventninger om fortsatt god utvikling innen nesten alle områder. Men omslaget kom brått i midten av året. Annet halvår var preget av kraftig fall i finansmarkedene, og av at mange av de internasjonale aktørene i finanssektoren måtte ta store tap. Like fullt ble Ferds resultat i 2007 meget tilfredsstillende. Ved inngangen til 2008 er spørsmålet hvor sterkt krisen i kredittmarkedene vil påvirke resten av økonomien. Selvsagt er verdien av Ferds investeringer, enten disse er børsnoterte eller ikke, påvirket av markedsuroen. Det er imidlertid viktig at vi i denne situasjonen fokuserer på de muligheter som åpner seg. Vi må innrømme at vi ikke alltid har vært flinke til å posisjonere oss i tidligere turbulente perioder. Forskjellen nå er at Ferd ikke bare har de finansielle ressursene, men at vi også er organisert og bemannet for å kunne satse kraftig under vanskelige markedsforhold. I Ferd er vi overbeviste om at det alltid er vinnere innen alle bransjer. Vår oppgave er å finne de selskapene som gjennom dyktig ledelse, er i stand til å møte fremtidens utfordringer på en god måte. Ferd skal bidra til verdiskapningen i selskapene gjennom aktivt eierskap. Det vil si vi skal bidra med kapital der dette er riktig, men kompetanse og engasjement skal også kjennetegne Ferd som eier. I 2007 har vi derfor gått videre med det forretningsområdet vi kaller Ferd Capital, som i tiden fremover vil få allokert en stor andel av konsernets kapital. Samtidig skal det under Jo Lunders ledelse bygges opp en kompetent og slagkraftig organisasjon. Vi tror det er et behov i det norske markedet for en langsiktig eier som Ferd Capital, som ikke har de begrensninger for virksomheten som de tradisjonelle private equity investorene har. Dette gjelder både i det private og det børsnoterte markedet. Ferd er tungt investert i private equity gjennom Ferd Private Equity. Dette miljøet har nå byttet navn til Herkules og vil flytte til andre lokaler. Jeg er stolt over å ha tatt initiativet til og vært grunnlegger av et så suksessrikt miljø, og jeg håper at Ferd og Herkules også fremover vil samarbeide nært der det er til gjensidig glede. Min viktigste oppgave i Ferd er å legge forholdene best mulig til rette for at vi kan rekruttere og beholde dyktige ledere og medarbeidere som hver dag lever og leverer etter konsernets verdigrunnlag. Når vi vurderer Ferds måloppnåelse fra år til år, er hvordan vi har evnet å utvikle organisasjonen like viktig som de økonomiske resultatene som er oppnådd. I 2007 har vi lykkes i betydelig grad. Vi har styrket alle forretningsområdene, og flere av områdene har fått nye ledere, i stor utstrekning gjennom intern rekruttering. En av Ferds verdier er troverdighet. Vår troverdighet er bygget på både små og store hendelser, fra resultater som skaper overskrifter, til helt vanlige møter mellom mennesker. Disse møtene kan ta mange former, men de har det til felles at de bruker av noe ingen av oss har nok av, nemlig tid. Dårlige investeringer kan man avskrive, men dårlig bruk av tid bærer man alltid med seg. Vi i Ferd har derfor valgt å bruke noe av vår tid sammen med sosiale entreprenører. Dette er tidsbruk som gir resultater for begge parter, for samarbeidet gir også oss noe utover avkastning. Hva den enkelte i Ferd gir og tar med seg gjennom slike engasjementer, er ikke opp til meg å bestemme, men innsatsen må utgjøre en forskjell både for saken og for den enkelte. I denne ånd har to meget verdifulle medarbeidere i Ferd, Arthur Sletteberg og Anette Juel Knudtzon, brukt mye av sin egen erfaring og tid til å bidra til etableringen av noe jeg foreslo for over to år siden, nemlig et stort norsk mikrofinansfond. I denne konstruksjonen hvis lansering skjer i juni 2008, har vår forståelse av og krav til god eierstyring vært avgjørende for at fondet blir et samarbeidsprosjekt mellom private og statlige krefter. Dette er ikke bare et eksempel på at vi kan engasjere oss i prosjekter som har ambisjoner utover det å skape avkastning, det viser også at vår evne til å skape gode forutsetninger for nye forvaltningsmiljøer kan brukes i samarbeid med andre, og på måter som aldri har vært gjort før. Slik er også dette initiativet med på å sette tydelige spor. 4

7 Johan H. Andresen jr. konsernsjef 5

8 Dette er Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern. Selskapet utøver et langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial og finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Industriell og finansiell aktivitet konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital, samtidig som det i kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil. Ferd er eiet av Johan H. Andresen jr. med familie. Siden 2004 har Ferd hatt et styre der leder og samtlige medlemmer er eksterne. INDUSTRIELLE INVESTERINGER Ferds industrielle investeringer er samlet i Ferd Capital, som har som mandat å utøve aktivt og langsiktig eierskap i heleide virksomheter så vel som i deleide ikke børsnoterte og børsnoterte selskaper. Ferd Capital ble etablert som enhet i Ferd i Målet for de nærmeste årene er å investere 4-6 milliarder kroner i egenkapital, primært i norske bedrifter. Disse investeringene kommer i tillegg til eksisterende portefølje, som omfatter tre selskaper: Elopak (100 prosent eiet) er en internasjonalt ledende leverandør av emballasjesystemer for flytende næringsmidler med en global virksomhet der 94 prosent av omsetningen skjer utenfor Norge. Ferds eierinteresse går tilbake til 1957, da Elopak ble etablert for å drive produksjon og salg av Pure-Pak-emballasje på lisens fra det amerikanske selskapet Ex-Cell-O Corp. I 1987 overtok Elopak hele Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet og med den alle rettigheter til Pure-Paksystemet på verdensbasis. Swix Sport (100 prosent eiet) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Ulvang og Bavac. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet, blant annet gjennom datterselskaper i USA, Japan og Tyskland. Eierskapet går tilbake til 1978, da virksomheten ble kjøpt fra det svenske kjemi- og farmasiselskapet Astra. Aibel (37 prosent eiet) er et oljeserviceselskap som prosjekterer, bygger, vedlikeholder, modifiserer og drifter oppstrøms olje- og gassproduksjonsanlegg offshore og på land. Selskapet er en internasjonalt ledende leverandør av service, produkter og teknologi, med veletablert tilstedeværelse på alle kontinenter. Ferd Capitals eierandel ble ervervet i FINANSIELLE INVESTERINGER Ferd har betydelige finansielle engasjementer, dels som ikke-strategiske plasseringer forvaltet av forretningsområdene Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning, dels i form av aktivt eierskap gjennom forretningsområdene Ferd Eiendom og Ferd Venture. Ferd Invest er en aktiv investor og forvalter betydelige porteføljer av aksjer notert på Oslo Børs eller Stockholmsbörsen. Ferd Ekstern Forvaltning investerer gjennom eksterne samarbeidspartnere i aktivaklasser, fond og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. Dette omfatter Ferds investeringer i rentefond, hedgefond og utenlandske aksje- og private equity-fond samt Ferds eierinteresser i Herkules Private Equity Fund I og II og eierandelen på 40 prosent i fondenes investeringsrådgiver Herkules Capital. Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor som utvikler og leier ut næringseiendom i form av kontor-, produksjonsog lagerlokaler og utvikler boligprosjekter for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond. Ferd Venture investerer i teknologibaserte selskaper med stort vekstpotensial og sterk ledelse og bidrar til verdiskapning gjennom å tilføre risikokapital, kompetanse og nettverk. Ferd Venture har eierandeler mellom 10 og 50 prosent i de selskapene de investerer i. HISTORIKK Navnet Ferd ble introdusert i 2001, etter at virksomheten i selskapet året før ble organisert i fem forretningsområder i forbindelse med fullført generasjonsskifte på eiersiden. Konsernet har imidlertid en historie som går tilbake til 1778, og har vært i familien Andresens eie siden 1849 da den første Johan H. Andresen kjøpte J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Engasjementet i operativ tobakksvirksomhet opphørte i 1998, mens de siste finansielle interessene i bransjen ble avviklet i Konsernledelse Forretningsområder Ferd Capital Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning Ferd Eiendom Ferd Venture Investeringer Elopak Swix Sport Aibel (37%) Norsk aksjeportefølje Svensk aksjeportefølje Hedgefond Utenlandske aksjefond PE fond Herkules Private Equity Fund I og II Herkules Capital (40%) Eiendomsutvikling Eiendomsinvesteringer Eiendomsforvaltning Direkte investeringer Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures (25%) 6

9 Visjon, forretningsidé og verdier VISJON: Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler vi skal stå for solide prosjekter som varer. Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes. FORRETNINGSIDÉ: Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk Av forretningsidéen fremgår det at Ferd fremdeles skal være engasjert både i operativ virksomhet og i finansielle investeringer. Historisk har denne kombinasjonen gitt konsernet gode resultater, og Ferd har bygget kompetanse på begge områder. Forretningsidéen understreker konsernets langsiktighet. Vi skal altså ikke basere oss på å gjøre raske klipp. Den sier dessuten at vi ikke bare skal være langsiktige, men vi skal også være aktive eiere der vi har dominerende posisjoner. Dette forplikter oss som konsern til å utvikle nødvendig kompetanse slik at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen. Det vil være en spesiell utfordring å legge forholdene til rette slik at selskapene kan utnytte hverandres spisskompetanse. VERDIGRUNNLAG: Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkeliggjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter LØFTER Kompetanse Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet. Nettverk Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet. Kapital Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av og vekst i både den industrielle og den finansielle virksomheten. VERDIER Troverdighet Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet. Eventyrlyst Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over nye blåner. Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr. Lagspill Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem. Langsiktighet Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet. 7

10 Styrets årsberetning ble et godt år for Ferd, med svært gode resultater i enkelte forretningsområder. Ferd går inn i 2008 med en sterk finansiell posisjon og store muligheter. Organisasjonen er styrket med nyansettelser både i konsernledelsen, i forretningsområdene og i datterselskaper. Avkastningen på verdijustert egenkapital ble i prosent. Det må sies å være godt gitt utviklingen i egenkapitalmarkedene og den risikoprofilen som er valgt. De gode tallene forklares av et par svært gunstige enkelttransaksjoner som på mange måter markerer milepæler i Ferds utvikling. Børsnoteringen av Pronova Biopharma var den første noteringen noensinne fra Ferd-systemet, og bekrefter Ferds visjon om å sette tydelig spor. Den gode avkastningen er et resultat av mange forhold, et av dem er Ferds evne til å utvikle gode forvaltningsmiljøer. Den andre enkelttransaksjonen i 2007 er Ferd Ventures salg av investeringen i Nacre som ga en avkastning på over 13 ganger investert beløp i løpet av knappe tre år. Salget har gitt Ferd Venture internasjonal anerkjennelse. Elopaks resultat ble svakere enn forventet, blant annet som følge av høye råvarepriser og markedsuro i tredje kvartal. Selskapet gjennomfører nå tiltak som vil bedre lønnsomheten i inneværende år og spesielt fra og med Elopak legger opp til en betydelig vekst både i omsetning og resultat i de kommende årene. Ferd Invest opplevde svakere aksjemarkeder enn i 2006, men porteføljen ga en avkastning på 9,6 prosent, noe som var 4 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Ferd Ekstern Forvaltning har vært gjennom sitt første år som eget forretningsområde, og har hatt god avkastning. Erfaringene så langt er at porteføljen har gitt risikospredning i forhold til Ferds store aksjeeksponering. Hedgefondporteføljen har klart seg bra i perioder med dårlig avkastning i aksjemarkedene. Ferd Eiendom har ikke gjennomført kjøp eller salg i Forretningsområdet har fått ny leder. Det legges opp til en tredobling av virksomheten i løpet av de nærmeste årene. Swix Sport har også i 2007 hatt et dårlig år. Selskapet er i ferd med å gjennomføre omfattende omstruktureringer og tiltak for å gjenopprette lønnsomheten. Konsernet har en betydelig uutnyttet investeringskapasitet. Ferds fem forvaltningsmiljøer har alle kompetanse og kapasitet til å forvalte mer kapital enn det de gjør i dag, og det vil derfor være sterk konkurranse om kapitalen ved fremtidige allokeringer. Det nyetablerte forretningsområdet Ferd Capital har som målsetting å investere 4 6 milliarder kroner i egenkapital de neste tre årene. Jo Lunder ble ansatt høsten 2007 for å lede denne satsingen. I 2007 gjennomførte Ferd investeringen i Aibel sammen med Ferd Private Equity. Styrkingen av organisasjonen, den sterke finansielle stillingen og den reviderte strategien gjør at styret mener Ferd er godt posisjonert for å realisere visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Verdijustert egenkapital NOK mrd. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Verdijustert egenkapital (venstre skala) Avkastning på verdijustert egenkapital (høyre skala) KONSERNETS VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL Fra hovedkontoret på Lysaker driver Ferd investeringsvirksomhet gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning, Ferd Eiendom, Ferd Venture og gjennom det nyopprettede forretningsområdet Ferd Capital. Måling av resultat og egenkapital etter god regnskapsskikk gir ikke uttrykk for den reelle verdien av en så mangeartet virksomhet som den Ferd driver. Derfor utarbeider Ferd i tillegg til regnskapet en verdivurdering av virksomheten. Slik måling er beheftet med usikkerhet ved at den er basert på en rekke forutsetninger og skjønnsmessige vurderinger. Konsernets verdijusterte egenkapital ved utgangen av 2007 er vurdert til å utgjøre ca 15,4 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra året før. Ferd har som mål å oppnå 10 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i verdijustert egenkapital. Den allokering Ferd hadde i 2007 ga forventning om noe høyere avkastning enn det langsiktige målet på 10 prosent. Avkastningen på verdijustert egenkapital var i 2007 tilfredsstillende, også når man vurderer den opp mot markedsforholdene. Det er i første rekke investeringen i Herkules Private Equity Fund som bidrar til den gode avkastningen % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 8

11 I forbindelse med børsnoteringen av Pronova Biopharma ble deler av den betydelige verdistigningen realisert og utbetalt til investorene. Fond I har fremdeles en dominerende eierpost i dette selskapet. Fondene har god tilgang på attraktive investeringsmuligheter, både nye og tilleggskjøp til eksisterende porteføljeselskaper. Fond I er fullinvestert med hensyn til antall porteføljeselskaper, mens fond II har gjort tilsammen seks oppkjøp. Organisasjonen er blitt styrket gjennom året, og fondene har opprettholdt sin posisjon som den ledende aktøren med fokus på Norge. Ferd har stor tro på at investeringene vil gi god avkastning også i årene som kommer. Ferd Venture har også lagt bak seg et år med rekordhøy avkastning etter salget av Nacre og fortsatt god avkastning i Energy Ventures. Ferds avkastning er påvirket av et svakt tredje kvartal i Elopak, og Swix har hatt en svak verdiutvikling etter nok et år med underskudd. En stor del av Ferd Ekstern Forvaltnings portefølje er denominert i euro og dollar. Styrkingen av norske kroner, spesielt mot dollar, reduserer konsernets verdijusterte avkastning som er uttrykt i norske kroner, med nesten to prosentpoeng. RESULTAT OG KONTANTSTRØM Driftsinntektene i konsernet ble millioner kroner, mot millioner kroner i Den viktigste forklaringen til økningen er at Ferd har fått utbetalt ca. 1,3 milliarder kroner fra investeringen i Herkules Private Equity Fund. Dette er en økning på 0,8 milliarder kroner fra Elopak har ni prosent økning i driftsinntektene. I tillegg til fortsatt vekst i viktige markeder er økningen knyttet til oppkjøpet av den nordiske kartongvirksomheten som skjedde mot slutten av Driftsresultatet for konsernet ble millioner kroner, som er en økning på 947 millioner sammenlignet med I tillegg til forholdene nevnt ovenfor er den viktigste forklaringen at Ferd Venture har et driftsresultat på 254 millioner kroner, som er en økning på 285 millioner kroner fra året før. Konsernets finansresultat ble -61 millioner kroner i 2007 mot -60 millioner kroner i Elopak har en økning i finanskostnader hovedsakelig knyttet til økt gjeld og høyere rente. Ferd har på den annen side hatt betydelige renteinntekter fra bankinnskudd gjennom året. For øvrige kommentarer knyttet til utvikling i resultat vises det til egne avsnitt om forretningsområdene nedenfor. Ferd har lav effektiv skattesats fordi en stor del av resultatene er knyttet til aksjeinntekter som er underlagt fritaksmodellen. Andelen skattefrie aksjeinntekter er økt fra 2006 til Skattekostnaden i 2007 utgjør en inntekt på 37 millioner kroner, mot en kostnad på 45 millioner kroner året før. Viktigste årsaker til endringen er kostnader knyttet til investeringsvirksomhetene, lavere skattepliktige resultater i industrivirksomhetene og inntektsføring av en vunnet skattesak fra tidligere år. Å opprettholde en stabilt høy kontantstrøm er et prioritert mål. Netto kontantstrøm for 2007 fordeler seg med 340 millioner kroner fra operasjonelle aktiviteter, millioner kroner fra investeringsaktiviteter og -33 millioner kroner fra finansieringsaktiviteter. Den positive kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er knyttet til realisasjon av rentemandater og aksjer samt netto utbetalinger fra Ferd Private Equity Fund og Energy Ventures. De største utbetalingene er knyttet til Ferd Invests etablering av en portefølje av svenske aksjer samt Ferds investering i Aibel Driftsresultat pr. virksomhetsområde siste 2 år NOK mill Elopak Swix Sport Ferd Invest Ferd Ekstern Forvaltning STRATEGI Ferds overordnede målsetning er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Den verdijusterte egenkapitalen skal maksimeres over tid, men det er en forutsetning at avkastningen skal oppnås med moderat risiko. Samtidig skal Ferd skape avkastning på en slik måte at det etterlates langsiktige verdier. Det er satt som mål at Ferd over tid skal oppnå en årlig avkastning på 10 prosent. Forretningsidéen innebærer at dette skal skje både gjennom rene finansielle investeringer og industrielle investeringer hvor Ferd har eierposisjoner som gir betydelig innflytelse. Allokeringen tar sikte på at avkastningen står i et best mulig forhold til den risiko eier ønsker. Morselskapet har for tiden ingen gjeld, og det er rom for betydelig opplåning til gunstige vilkår. Ferd skal til enhver tid opprettholde god kredittverdighet for å sikre handlefrihet. Veksten har skjedd samtidig med en utvikling av organisasjonen. De fem forretningsområdene og konsernstaben besitter dyktige mennesker med kapasitet og kompetanse til å forvalte mer kapital enn i dag. Både eier og bankene legger føringer på hva som er den beste allokeringen for Ferd. Eiers risikovilje kan uttrykkes med hva som er et akseptabelt verdifall i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve særdeles kraftige og raske fall. Dette følges opp blant annet ved hjelp av stresstester. Den viktigste føringen i forhold til bankene er at de til enhver tid gir Ferd Ferd Eiendom Ferd Venture Ferd Private Equity Øvrig 9

12 en kredittverdighet tilsvarende investment grade. I tillegg til verdifallsrisiko tas det i allokeringen hensyn til krav til likviditet i porteføljen og stabilitet i kontantstrømmer. Gitt langsiktigheten i Ferds virksomhet vil kapitalallokeringen være kjennetegnet av en klar egenkapitalorientering, men også av god risikospredning. For å unngå at Ferds egenkapital har et for høyt nivå av selskapsspesifikk risiko er det besluttet at finansielle investeringer over tid skal overstige en nedre beløpsgrense. For 2008 har Ferd lagt opp til å øke eksponeringen innenfor både børsnotert og unotert egenkapital. Dette gir forventninger om økt avkastning i forhold til den allokeringen konsernet hadde i 2007, men også større risiko for verdisvingninger. Både de finansielle og industrielle investeringene er hovedsakelig egenkapital og er derfor utsatt for betydelige svingninger. Eier kan akseptere relativt store svingninger i verdijustert egenkapital, men det er naturlig for Ferd å søke å diversifisere porteføljen. Dette skjer ved å sette sammen investeringer som er ulike med tanke på type virksomhet, størrelse, bransje, geografisk eksponering og livssyklus. Porteføljen viser likevel relativt høy samvariasjon med børsmarkedene, og det er derfor viktig å allokere midler til andre aktivaklasser enn aksjer. Eiendom og rentebærende instrumenter har tradisjonelt bidratt til å redusere risikoen, og hedgefondporteføljen er konstruert nettopp for å være lavt korrelert med aksjemarkedene. selskap. Økt finansiell risiko stiller nye krav til oppfølging av likviditetsreserve. Ferds virksomheter er utsatt for valutarisiko ved at det ikke er fullt samsvar mellom innbetalinger og utbetalinger i ulike valutaer. Innenfor investeringsvirksomhetene valutasikres renteinstrumenter, mens egenkapitalinstrumenter som hovedregel ikke valutasikres. Elopak har lav valutarisiko til tross for en internasjonal virksomhet med mange transaksjoner på tvers av landegrensene. Dette oppnås ved at driftskostnader og innkjøp av råvarer stort sett holdes i samme valuta som tilhørende salgsinntekter. I tillegg benyttes sikringsinstrumenter knyttet til 80 prosent av eksponeringen fra budsjetterte kontantstrømmer og ved at store innkjøp og investeringer sikres på ordredatoen. Ferds renterisiko oppstår som følge av innlån og rentebærende investeringer, og håndteres av konsernets internbank i overensstemmelse med egne retningslinjer. Konsernet (uten Elopak) har en kommittert låneramme på 1 milliard kroner som var ubenyttet ved utgangen av året. Elopak som har netto rentebærende gjeld på millioner kroner, styrer sin renterisiko gjennom aktiv bruk av tilgjengelige renteinstrumenter. Hovedmålet er å redusere svingninger i rentekostnadene. Elopak følger en policy der renten bindes for 50 til 70 prosent av gjelden på rullerende fem års basis. Konsernets industrivirksomheter har kredittrisiko gjennom kundefordringer. Historisk har tap på slike fordringer vært begrenset. Innenfor investeringsvirksomhetene plasseres det kun i papirer utstedt av selskaper med kredittverdighet minst på nivå med investment grade. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Ferd er et relativt stort konsern, og det er uvanlig at slike selskaper kun har én eier. Styret i Ferd har likevel ansvar og myndighet på linje med det som er tilfelle i selskaper med spredt eierskap. Eier er konsernsjef og er ikke medlem av selskapets styre. Dette er nødvendig for at styret skal fungere effektivt. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke like aktuell for et familieeiet selskap som Ferd som for børsnoterte selskaper, men følges der det er relevant og nyttig når Ferd ivaretar sine eierinteresser i andre selskaper. Målet med Corporate Governance i Ferd er å sikre best mulige beslutninger basert på inngående strategiske analyser og presise risikovurderinger. Dette søkes oppnådd ved å fokusere på grundig utarbeidelse av beslutningsunderlag og bygger over tid tillit og troverdighet som er viktige forutsetninger for Ferds verdiskaping. Styret legger vekt på at ledelsen har etablert tilfredsstillende interne rutiner og kontrollprosesser for å sikre at virksomheten drives innenfor vedtatte rammer og strategier. Klart definerte rammer og fullmakter For at konsernets samlede risikonivå skal være tilfredsstillende, har Ferd en moderat finansiell risiko. Dette oppnås først og fremst gjennom høy soliditet og god likviditet. Vår vurdering er at Ferds finansiering over tid kan bestå av 75 prosent egenkapital og 25 prosent gjeld på morselskapsnivå. Ferd vil i allokeringen legge til grunn at forretningsområdet Ferd Capital samlet sett skal tilfredsstille kriteriene for investment grade. Dette krever at de selskapene Ferd Capital investerer i har stabil og god kontantstrøm. For å skjerme Ferds kapital fra noe av den finansielle risikoen som ligger i økt belåning, vil alle oppkjøp i Ferd Capital prosjektfinansieres via egne holding- Driftsresultat Elopak siste 5 år NOK mill

13 gjør at beslutningsmyndighet kan delegeres. Konsernet er organisert i fem forvaltningsenheter som benevnes forretningsområder. Hvert forretningsområde har et styre som arbeider etter klart definerte instrukser. Konsernledelsen består av konsernsjef, konserndirektør for industrielle investeringer, konserndirektør for finansielle investeringer og finansdirektør. Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjef. Som et ledd i det strategiske arbeidet, fokuseres det på åpen og god rapportering av den økonomiske stilling. Det vises til egen artikkel om eierstyring og selskapsledelse på side 42 i årsrapporten. Driftsresultat i Swix Sport siste 5 år NOK mill Styret hadde i 2007 syv møter. Styret fungerer som et mangfoldig beslutningsorgan med bredt sammensatt kompetanse. ELOPAK Elopak fikk et driftsresultat på 218 millioner kroner etter å ha belastet regnskapet med 68 millioner kroner i restruktureringskostnader. Den viktigste posten er avsetninger knyttet til nedleggelsen av fabrikken i Lahti. Driftsresultatet i 2006 var 270 millioner kroner. Råvareprisene har fortsatt å være høye, og spesielt prisen på polyetylen er rekordhøy som en følge av økt oljepris og kapasitetsproblemer ved raffineriene. Et annet forhold som påvirker årets resultat, er den ubalansen som oppstod i det globale melkemarkedet i tredje kvartal. En rekke av Elopaks viktige europeiske meierikunder fikk mangelfull tilgang på melk til prosessering og fylling. Lavere produksjon av råmelk som følge av tørke i Australia, kombinert med økende etterspørsel, spesielt i Kina, førte til lavere volumer og økte priser på råmelk. En viktig hendelse i 2007 har vært beslutningen om å legge ned en fabrikk i Lahti. Strømlinjeforming av fabrikkstrukturen kommer som en nødvendig konsekvens av mange års arbeid med å innføre mer effektiv produksjonsteknologi i konverteringsfabrikkene. Resultatet for Elopak totalt anses som på det jevne, men det er gledelig å se at den underliggende utviklingen i kjernevirksomheten er positiv. De europeiske markedene var i 2007 preget av fortsatt press på priser og økte råvarepriser. Det er derfor stadig viktig for Elopak å forbedre produksjonseffektiviteten samt å tilby kundene innovasjoner. I det viktige markedet for fersk melk fortsatte den langsiktige trenden med svak nedgang i konsum, men Elopak har klart å øke markedsandelene. Dette har skjedd blant annet gjennom å lansere nyutviklede emballasjeprodukter i en rekke land. Volumene for juicekartonger ble noe lavere enn ventet på grunn av en kald sommer i Nord-Europa. Samlet vekst for kartonger i Europa ble 3 prosent. Elopak hadde også i det amerikanske markedet god volumvekst i I Elopaks markedsstrategier er innovasjon og produktutvikling svært sentralt. Det er utviklet kartonger med former som har klare fordeler i distribusjonskjeden, og som gir kundene mulighet til å differensiere sine produkter i butikkhyllene. Det skjer også viktig utvikling knyttet til skrukorker for å bedre funksjonaliteten for sluttbruker. Som systemleverandør bruker Elopak store ressurser på å forbedre fyllemaskinsystemenes effektivitet og fleksibilitet. På produksjonssiden satses det på kontinuerlig forbedring av kapasitet, kvalitet og fleksibilitet. Dette gjelder innenfor både pappbelegging og kartongkonvertering. For eksempel har anlegget i Ukraina i løpet av året oppnådd godkjennelser i henhold til krevende amerikanske standarder og leverer nå polyetylenbelagt papp av høy kvalitet til konverteringsfabrikkene i Europa. SWIX SPORT Swix Sport leverte nok et skuffende år, med et driftsresultat på 43 millioner kroner startet med en mild vinter i store deler av verden, og dette påvirker forhåndsordrene for neste sesong som igjen påvirker resultatet for året. Kombinert med økende konkurranse har de milde vintersesongene medført behov for at Swix Sport gjennomfører omfattende omstillinger. Dette vil være avgjørende for å sikre selskapets langsiktige, ledende posisjon innenfor staver, skismøring og bekledning. Selskapet har gjennomført betydelige nedbemanninger i Norge og USA og fullført utflyttingen av produksjonen av aluminiumsstaver til Litauen. I tillegg er man midt inne i gjennomføringen av en rekke andre tiltak som skal gjenskape lønnsomheten. Swix Sport vil i 2008 fortsatt fokusere på økt operasjonell effektivitet og styrking av produktporteføljen. Investeringer innenfor produktutvikling og merkevarebygging skal bidra til vekst gjennom å beholde nummer én posisjon i hjemmemarkedet og styrke posisjonen internasjonalt. 11

14 Avkastning i Ferd Invest siste 5 år NOK mill Avkastning i Ferd Invest siste fem år (venstre skala) Avkastning i Ferd Invest (høyre skala) FERD INVEST Ferd Invest fikk et driftsresultat på 201 millioner kroner etter å ha oppnådd en samlet avkastning på i underkant av 10 prosent. Forretningsområdet oppnådde en meravkastning på 4 prosentpoeng etter å ha oppnådd meget sterk relativ avkastning i den norske delen av porteføljen. Den svenske delen av porteføljen hadde negativ avkastning, og denne var også svakere enn det svenske aksjemarkedet. Andelen norske aksjer har stort sett ligget mellom 75 og 80 prosent. Aksjemarkedene var i en fallende trend i andre halvår etter at urolighetene i gjeldsmarkedene ble kjent i løpet av sommeren. Den norske børsen ga en avkastning på 11,5 prosent i Sammenlignet med andre børser var dette bra. Ferd Invest fikk en avkastning på 18,6 prosent i den norske porteføljen. Den svenske børsen falt med 13 prosent målt i norske kroner. Ferd Invest hadde eksponering mot Ericsson som ble nesten halvert i verdi, men også Astra Zeneca og Partnertech bidro til at avkastningen ble 4 prosentpoeng svakere enn indeksen. Den svenske porteføljen utgjorde 469 millioner norske kroner ved utgangen av året. Ferd Invest har i løpet av 2007 gjort enkelte endringer i sin strategi. Ferd Invest ønsker å investere i selskaper med unike produkter, bedre marginer enn gjennomsnittet og en ledelse med klare mål for langsiktig verdiskaping. Ved å satse på et begrenset antall slike % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% selskaper skal Ferd Invest oppnå meravkastning i forhold til aksjemarkedene i Norge og Sverige. Et synlig resultat av denne fokuseringen er at de 10 største selskapene i begge porteføljene utgjør det vesentlige av verdiene. Ved utgangen av 2007 hadde Ferd Invest en portefølje på totalt 2,4 milliarder kroner. I 2008 har konsernet allokert ytterligere 500 millioner kroner til Ferd Invest har så langt vært et vanskelig år for aksjemarkedene, og uroen forventes å fortsette fremover. Etter så mange år med vedvarende oppgangskonjunkturer er det grunn til å forvente en avmatning i den økonomiske veksten. De siste månedene har vist store svingninger både i det norske og i de internasjonale markedene. FERD EKSTERN FORVALTNING Driftsresultatet fra dette forretningsområdet gir liten informasjon om den virkelige utviklingen, siden verdiøkning regnskapsføres ved realisasjon. Ferd Ekstern Forvaltning oppnådde en avkastning på 6,5 prosent på kapital under forvaltning i 2007, målt i valuta. Dette var betydelig bedre enn den referanseindeksen forretningsområdet måles opp mot. Når man omregner investeringene gjort i EUR og USD til norske kroner, ble avkastningen for året -1,6 prosent. Ferd Ekstern Forvaltning har vært gjennom sitt første år som forretningsområde. I perioden har forretningsområdet hatt investeringer i hedgefond, aksjefond, private equity fond og rentemandater. De har et investeringsmandat med store frihetsgrader med hensyn til valg av aktivaklasser og eksterne forvaltere. På den annen side er det definert klare rammer for svingningsrisiko, likviditet og samvariasjon med verdiutviklingen på Oslo Børs. Dette henger sammen med konsernets ønske om å redusere den samlede risikoen, ved å allokere midler til aktivaklasser med andre egenskaper enn aksjemarkedet. Hedgefondporteføljen på 150 millioner dollar oppnådde en avkastning i dollar på 10,2 prosent som var 2,6 prosentpoeng bedre enn sammenlignbar indeks. Aksjefondporteføljen oppnådde en avkastning i valuta på 6,8 prosent, som var 5,7 prosentpoeng bedre enn sammenlignbar indeks. I tillegg har hedgefondporteføljen vist lav samvariasjon med aksjemarkedet slik at også forholdet mellom avkastning og risiko på konsernnivå påvirkes positivt. Ved inngangen til 2008 var nesten halvparten av forretningsområdets kapital investert i hedgefond og ca. 10 prosent av kapitalen var i kontanter. Med andre ord var eksponeringen mot aksjemarkedene noe lavere enn mot hedgefondmarkedene. Dette var basert på en antagelse om at usikkerhetene i kredittmarkedene ville berøre aksjemarkedene fremover. Ferd Ekstern Forvaltning vil være forsiktig med å øke eksponeringen i aksjer inntil volatiliteten viser klare tegn til å avta. Under de rådende markedsforhold kan det være gunstig å gjøre flere investeringer i hedgefond. Ferd Ekstern Forvaltning har arbeidet med å sette sammen en ny hedgefondportefølje med andre egenskaper enn dagens portefølje. Konsernet har på denne bakgrunn allokert ytterligere 500 millioner kroner til forretningsområdet. FERD EIENDOM Ferd Eiendoms driftsresultat ble 20 millioner kroner. Det har ikke blitt gjennomført salg av næringseiendom i året som gikk, og resultatet er i hovedsak relatert til utleie av eksisterende portefølje av næringseiendom. 12

15 Driftsresultat Ferd Eiendom siste 5 år NOK mill leverer programvare til mobiltelefoner. Deres hovedprodukt vil primært selges til markeder i Asia. Nanoradio er et svensk selskap som leverer WLANchipper for høyhastighets trådløs forbindelse for mobiltelefoner, kameraer og mediaspillere. I tillegg er det gjort oppfølgingsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaper Energy Ventures har etablert seg som en ledende norsk ventureaktør innen energisektoren, og har i 2007 reist kapital til sitt tredje fond. Ferd Venture viderefører sitt engasjement som strategisk partner og investor i fondet. Markedet for utleie av næringseiendom har fortsatt utviklingen med fallende ledighet og økende priser. Dette har også gjort seg gjeldende i det sentrumsnære Ensjøområdet, der Ferd Eiendom har hovedtyngden av sin eiendomsmasse. I markedet for kjøp og salg av næringseiendom har prisene vært høye gjennom hele Ferd Eiendom har ikke lykkes i å finne investeringsobjekter som ville gitt tilfredsstillende avkastning. Boligmarkedet startet meget godt i 2007, men svekket seg i andre halvår. Ferd Eiendom er involvert i flere nye prosjekter og lyktes med å selge ut de påbegynte prosjektene i første halvår. Etter at ny leder tiltrådte i første kvartal har det vært arbeidet med Ferds strategi for videre satsning på eiendom. Det arbeides nå med å rekruttere nye medarbeidere med henblikk på en betydelig opptrapping av eiendomsvirksomheten. Et sentralt punkt i strategien er forsterket satsing på samarbeidsprosjekter. Dette vil gjøre seg gjeldende allerede i det pågående store boligprosjektet på Ensjø der Skanska Bolig er valgt som partner. Ferd Eiendom forventer et fortsatt sterkt marked for utleie av næringseiendommer. Markedet for kjøp og salg ser ut til å normalisere seg, og det vil kunne medføre at Ferd Eiendom finner nye muligheter i dette markedet. Det er fortsatt et behov for nye næringsarealer, og Ferd Eiendom vil være aktiv innenfor flere utviklingsprosjekter i årene som kommer, særlig innenfor lager- og kombinasjonsbygg. FERD VENTURE Ferd Venture fikk et driftsresultat på 254 millioner kroner. Salget av Nacre AS var et gjennombrudd for Ferds venturesatsing og bidro sterkt til det gode resultatet. I tillegg er det inntektsført 107 millioner kroner fra Energy Ventures første fond. Porteføljen til Ferd Venture har utviklet seg positivt gjennom 2007, og flere av selskapene har gjort betydelige fremskritt. Tilgangen på investeringsmuligheter har vært god også i 2007 og har resultert i to spennende investeringer. Kvaleberg er et norsk selskap som Driftsresultat Ferd Venture siste 5 år NOK mill. 300 Ferd Venture forventer fortsatt positiv utvikling for sine porteføljeselskaper og god avkastning i porteføljen også i de nærmeste årene. Tilgangen på nye investeringsmuligheter forventes å være god i Den økende aktiviteten innen miljøvennlig teknologi vil bli fulgt nøye av Ferd Venture i året som kommer. SAMFUNNSANSVAR Ferd utøver sitt samfunnsansvar gjennom den forretningsmessige virksomheten, men ser det som naturlig også å ta et ansvar for sosiale entreprenører som reflekterer selskapets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Derfor støtter Ferd utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker særlig barn og unge skal kunne virkeliggjøre sine muligheter og idéer. De viktigste

16 engasjementene er: Ungt Entreprenørskap, Civita, Initiativet for mikrokreditt, Red Cross Nordic United World College, Rehab piloten, Chandelao-prosjektet, Bygdø Monolitten IL. Se egen artikkel på side 70. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Gjennom 2007 har vi sett et økende fokus på miljømessige forhold i de industrialiserte land. Ingen av Ferds virksomheter har utslipp som krever konsesjon og utslippskontroller. Når det gjelder Elopak, er det verdt å merke seg at kartongbasert emballasje har klare miljømessige fortrinn siden dens viktigste råvare er en fornybar ressurs. Alle Elopaks pappleverandører er siden 2005 sertifisert etter prinsipper utarbeidet av FSC Forest Stewardship Council. Sammen med SIG Combibloc og Tetra Pak har Elopak i 2007 undertegnet en avtale som forplikter selskapene til å dokumentere at all papp kommer fra skog sertifisert av FSC. Elopak har etablert en målsetning om å redusere samlede CO2-utslipp med 15 prosent over de neste tre årene. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser som har påvirket det ytre miljøet i I 2007 hadde konsernet ansatte, en økning på 97 sammenlignet med året før. Elopak følger aktivt opp nøkkelindikatorer innen sikkerhet og helse som samlet gir et utfyllende bilde av organisasjonsklimaet. Klimaundersøkelser benyttes som et styringsverktøy for ledelsen i Elopak for å kunne identifisere områder som trenger økt innsats. I Elopak ble antall skader med fravær pr million arbeidstimer redusert fra 10,1 prosent i år 2006 til 8,9 prosent i I Ferdkonsernet var sykefraværet i ,7 prosent mot 3,5 prosent året før. Ved utgangen av 2007 hadde Ferd AS 32 ansatte, 23 menn og 9 kvinner. I løpet av året ble det ansatt 3 kvinner og 3 menn. Ferdskolen som identifiserer og videreutvikler lederkandidater, har som et av sine mål å få et mer balansert forhold mellom kjønnene i lederstillinger. Med årets kull har hittil 25 medarbeidere, hvorav 9 er kvinner, gjennomført programmet. Styret i Ferd Holding består av en kvinne og tre menn. RESULTATDISPONERING Ferd Holding AS (morselskapet) hadde et årsoverskudd på 210 millioner kroner. Det er satt av 202 millioner kroner til utbytte og 8 millioner kroner som overføres annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjør 10 millioner kroner. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Bærum, 31. mars 2008 I styret for Ferd Holding AS Grace Reksten Skaugen Styreleder Henrik Brandt Urban Jansson Endre O. Sund Johan H. Andresen jr. Konsernsjef 14

17 ENDRE ORDING SUND Endre Ording Sund er partner i Sector Asset Management og har tidligere blant annet vært direktør i SEB Enskilda ASA, visekonsernsjef i Acta Holding og administrerende direktør i Anders Wilhelmsen & Co og Anders Wilhelmsen Gruppen. Han er styreleder for Bergen Oilfield Services, seismikkselskapet GDV Offshore og oljeselskapet Canamens Ltd.; styremedlem i Dyvi Heavylift, oljeselskapet AEER Ltd. og helikopterselskapet Vertech Offshore. HENRIK BRANDT Henrik Brandt er dansk og adm.direktør i Unomedical AS i Danmark. Han har bred internasjonal erfaring fra en rekke ledende posisjoner i Sophus Berendsen og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Han er styremedlem i Royal Unibrew AS. GRACE REKSTEN SKAUGEN Styreleder Grace Reksten Skaugen er selvstendig næringsdrivende konsulent. Hun har vært dirketør innen Corporate Finance i Enskilda Securities i Oslo der hun arbeidet fra 1994 til Tidligere har hun vært rådgiver for AS Aircontactgruppen, Oslo, og for Fearnley Finance Ltd., London. Skaugen er i dag styreleder i Entra Eiendom, og styremedlem i StatoilHydro ASA, Investor AB og Atlas Copco AB. URBAN JANSSON Urban Jansson er svensk og styremedlem i Addtech, SEB, Clas Ohlson, Höganäs, Wilhelm Beckers m.fl. Han er styreleder for Global Health Partner Plc, HMS Networks, Jetpak Group og Rezidor Hotel Group. Han var tidligere konsernsjef i det familieeide og senere børsnoterte Ratos og den første utenfor eierfamilien som ledet selskapet. Før det hadde han en rekke ledende stillinger i Incentive AB og SE-Banken. 15

18 Byen før Bergen Bryggen i Bergen består i dag av bygninger gjenreist etter en brann i Men det var i dette området Bergen ble grunnlagt ifølge Snorres Heimskringla av Olav Kyrre, som regjerte fra 1067 til Dendrokronologisk datering av arkeologiske funn bekrefter at Bergen var by på slutten av tusentallet. Men under Olav Kyrres by har arkeologene funnet spor etter enda eldre, bymessig regulerte tomter. En tilhørende gangbro i tre er av tømmer felt før 1030, mens radiologiske undersøkelser tidfester trekull fra et ildsted til 1020-tallet. Derfor er det nok Olav Haraldsson den hellige eller den dansk-engelsk-norske kongen Knut den Mektige som har grunnlagt Vestlandets hovedstad de regjerte henholdsvis og

19 Resultatregnskap Ferd Holding Konsern Beløp i Note Euro 1) NOK NOK NOK DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 2,3, Varekostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger 2,6, Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6, Andre driftskostnader 3,5,6, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investeringer i tilknyttede selskaper Gevinst ved salg av aksjer i Skandinavisk Tobakskompagni A/S Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad og virksomhet under avhendelse Skattekostnad Resultat før virksomhet under avhendelse Resultat for virksomhet under avhendelse ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel av årsresultatet Majoritetens andel av årsresultatet ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 7,

20 Balanse pr. 31. desember Ferd Holding Konsern Beløp i Note Euro 1) NOK NOK EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter, varemerker og salgskontrakter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Fabrikkanlegg, bygninger og tomter Maskiner og anlegg Driftsløsøre, transportmidler og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Aksjer og andeler i andre selskaper Pensjonsfordringer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler i aksjefond Renteinvesteringer Andre unoterte investeringer Sum finansielle omløpsmidler Bankinnskudd Eiendeler virksomhet under avhendelse Sum omløpsmidler SUM EIENDELER ) Presentasjon i Euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs pr Benyttet kurs er 7,

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen

2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen 1 2 Årsrapport 2009 Anthon B Nilsen Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksom heter på en måte som gir merverdi for kunder,

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer