Postboks Løvenstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no"

Transkript

1 Postboks Løvenstad Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Virksomhetsidé Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer, rettigheter og plikter Miljømessig utvikling Sportslige forhold Tilrettelegging for lagene Rekruttering og spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Barnefotball Allidrett G/J 6 (G/J06) G/J 8 (G/J05) G 9 (G04) G/J10 (G/J03) G11/12/13 (G02 00) J10/11 (J01 02) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Junior damer (17 19 år) Gutt (15 16 år) Jente (15 16 år) Smågutt (13 14 år) Småjente (13 14 år) Voksenfotball Kvinner senior Menn senior: Andre seniorlag Informasjon Arrangement VinterCup Barnas dag på Kurland Jentedag i sone Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold av anlegg Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT INNSTILLING BUDSJETT VALG... 36

2 5.4 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2013 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb skal det sittende styret hvert år utarbeide en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet. Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap Virksomhetsidé Kurland Fotballklubb er et lokalt forankret idrettslag som bygger sin miljøskapende virksomhet på ideen om «idrett for alle». Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud skal samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet. Styret vil sesongen 2013 i tillegg prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født 2007 fra våren Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt. Styret har for 2013 ikke funnet rom for å øke aktiviteten i seniorfotballen. Styret vil i stedet for prioritere å engasjere trenerkoordinator til barne- og ungdomsfotballen Organisasjon Handlingsplanens overordnede mål for organisasjon/ledelse Det vil være en sentral oppgave å engasjere flest mulig medlemmer i driften av KFK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i klubben skal være hyppig og omfattende. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt. Styret skal organisere kommunikasjonen som beskrevet i vedtatt informasjonsplan for Kurland FK. 2

3 Styret Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan dekker årene og ble vedtatt på årsmøtet i Det sittende styret utarbeider hvert år en årsplan for det kommende driftsåret og legger denne fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses neste sesong. Planen sendes over til det nye styret og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen i forhold til årsplanen. Styret utarbeider til hvert årsmøte følgende planer Organisasjonsplan Budsjett Hvert 4. år skal følgende planer utarbeides / rulleres: Handlingsplan for neste 4-års periode Sportslig skoleringsplan Disse planene skal være overordnede styringsverktøy for klubben, og det er viktig at planprosessene blir gjennomført på et bredt og demokratisk grunnlag. For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør styret etablere og bruke utvalg. De enkelte utvalg og lag skal i samsvar med Kurland FKs årsplan, utarbeide årsplaner for sin egen virksomhet. Disse planene skal leveres og godkjennes av styret innen 1. februar det enkelte år. Dersom det i utvalgenes eller lagenes virksomhet er vesentlige avvik fra årsplanen skal dette rapporteres til og godkjennes av styret. Utvalgenes eller lagenes virksomhet skal evalueres i en årsmelding til styret innen 1. november hvert år. Styret foreslår at det settes av kr til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets avgjørelse, under posten 5310 Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere og beholde medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret. Sekretær disponerer og attesterer følgende utgiftsposter: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Adm. utgifter Tilskudd tillitsvalgte Utgiftsgodtgjørelse (20 000) Styrehonorar (50 000) Uniformering trenere (25 000) SUM

4 Utvalg, komiteer og funksjoner Følgende utvalg vil bli forsøkt etablert i 2013: Sportslig utvalg Markedsgruppe Økonomigruppe Kioskgruppe Anleggsgruppe Turneringskomité I tillegg vil følgende funksjoner bli besatt: Materialforvalter Webmaster Utvalgene, komiteene og funksjonens rapportering, oppgaver og myndighet vil bli nærmere beskrevet nedenfor der de tematisk hører hjemme Lag og treningsgrupper Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Påmelding serie Gebyrer Overganger, kampavgifter, bøter, spillerforsikring 7220 Dommerregninger SUM Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe mens administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill Lag som ikke har meldt omberammelse av kamp til oppsatt dommer må selv dekke dommerregningen. Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt: Ansvarlig lagleder (oppmann) Kasserer Revisor (Treningsgrupper med spillere som fyller 13 år i løpet av sesongen) Informasjonsansvarlig Trener Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt: Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener Lagledere Økonomigruppe Arrangementsgruppe Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt: Kampleder Lagleder 4

5 Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag. Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets konti og anviser på disse. Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fasetter og gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter. Det er satt av budsjettmidler til å uniformere trenere som signerer kontrakt med klubben for kommende sesong. I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe ØkonomigruppeArrangementsgruppe Hovedtrenere Ansvarlig lagleder NN (leder) NN (leder) NN (leder) Hjelpetrenere Informasjonsansvarlig NN NN NN Kampledere Keepertrener NN NN NN Kasserer Revisor NN NN Planlegge trening Regnskap Inntekts Gjennomføre trening Lede kamper Utstyr til trening bringende tiltak Organisere loddsalg Kontingent Infoansvarlig web og klubbavis Kontakt med klubb, krets og motstander lag Årsplan Aktivitetsliste Adresseliste Påmelding turnering Praktiske rundt avvikling av kamp Ta imot motstander og dommer Garderobe åpne/låse Organiserer kioskvakt på Parken Organisere dugnad VinterCup Organisere lagets oppgaver vårdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og lagt ut på Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret. Målgruppene for årsplanen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale: Handlingsplan for KFK Styrets virksomhetsplan Sportsplan Innen 15. oktober skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben. 5

6 Medlemmer, rettigheter og plikter Spiller, trener, leder og lagets rettigheter Lag overfor klubb Påmelding til serien Dommerutgifter seriekamper Treningstid Nødvendig utstyr til trening og kamp, herunder drakttrøyer Turneringsdeltakelse VinterCup Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben fra MG6 seniorlagene. Det eneste laget som mottar midler utover dette er seniorlagene. Spiller overfor lag og klubb Deltakelse i lagets aktiviteter Deltakelse i klubbens aktiviteter Trenere og ledere overfor klubb Gratis støttemedlemskap Trenere disponerer klubbantrekk og nøkkel som kvitteres ut ved kontraktinngåelse. Dette leveres tilbake ved kontraktslutt Utgiftsdekning for trenere og ledere med kontrakt: telefon 750 (11 er)/500 (andre) pr. lag kjøring til trening og kamper kr 1 pr. km x 2 stk. pr. lag. Gratis kurs etter godkjenning av Sportslig Utvalg. Spiller og lagets forpliktelser Spiller overfor klubb Forsikring/lisens Dekkes av Forbundet for barn og ungdom. Seniorspillere betaler deler av egen forsikring. Kontingent Ulike satser for familie og enkeltmedlemskap og for spiller over/under 12 år Utstyr (Leveres av Klubbhuset Comet Sport på Lillestrøm) Rød shorts og røde strømper i samsvar med klubbens utstyrsstandard, leggskinn, sko som ikke sverter til innebruk. Spiller overfor laget Treningsavgift Lag fastsetter selv ev. treningsavgift eller dugnad til aktiviteter som ikke dekkes av klubben, herunder for bruk av undervarmet kunstgress og turneringer/cuper. Lag overfor klubb Baneleie etter første økt i perioden Gratis 1. økt og økter utenfor kjernetid. Halv pris av markedsleie for økt nr. 2 osv. man tor. kl To økter dugnad på Vintercup + levering av bakverk pr. spiller Kioskvakt på Kurlandsparken Alle grupper har ansvaret for kiosken to uker pr. år. Kiosken skal være åpen når det spilles kamper på Parken. Vårdugnad på klubbens baner og anlegg Miljømessig utvikling Budsjett Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 0 0 Å utvikle og bevare klubbmiljøet skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-, holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. 6

7 Bry deg! Bry Deg-prosjekt i samarbeid med NNPF har i år vært lagt på is. NNPF har manglet ressurser til å følge opp klubben, samtidig som vårt bindeledd opp mot NNPF, Einar Blankenborg har vært borte ifm. studier. Klubben håper at man på sikt kan øke samarbeidet med NNPF slik at man får holdt foredragene for flere lag og se på flere tiltak. Fargerik Fotball mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. Fair play! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle som er tilknyttet fotballklubben må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Antidoping Kampen mot doping er en kamp fotballen ikke har råd til å tape. Kurland FK skal derfor jobbe for at alle spillere, ledere og trenere tar et klart standpunkt mot bruk av doping. Doping er usunt og helseskadelig, og er noe vi ikke kan godta i Kurland FK. Forholdet til andre og deltakelse i turneringer Miljøet omfatter også forholdet mellom klubben og omgivelsene. Klubben legger betydelig vekt på å vise korrekt framferd og god samarbeidsholdning utad til andre organisasjoner. Turer er alltid populære tiltak for barn og ungdom. Følgelig bør det settes mye inn på at aldersbestemte lag får delta i minst en cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltakelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Hensikten med å delta i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Andre tiltak Det er viktig å avholde regelmessige spillermøter, sammenkomster og tilstelninger for å styrke miljø og samhold blant aktive, medlemmer og tillitsvalgte. For å etablere og ivareta et fagmiljø for trenere i klubben, bør det etableres eget forum for denne gruppen tillitsvalgte der fokuset skal være på det trenerfaglige. Det skal etablere spillerutvalg og ungdomsutvalg (for spillere fra 16 år) for å gi mulighet for medbestemmelse og innflytelse i klubben fra disse aldersgruppene Sportslige forhold Styret vil sesongen 2013 prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive 7

8 Etablere egen gruppe for spillere født 2007 fra våren Videreføre tilbudet om allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Organisering SU bør neste sesongen organiseres som følger: Sportslig leder Utdanningskontakt Dommerkontakt Banedisponering Medlem Medlem Trenerkoordinator er utvalgets sekretær og rådgiver. Seniortrenerne bør delta på møtene. De bør delta minst en trener fra barne- og en trener fra ungdomsfotballen i utvalget. Det er sportslig leders oppgave å lede arbeidet i SU. Oppgavene knyttet til å skaffe trenere og ledere på lagene kan delegeres. Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere, dommere, ledere og trenere. SU bør ha fast møte uka før styremøte en gang i måneden, med unntak av august Tilrettelegging for lagene Mål: Effektiv forvaltning av tilstrekkelig mengde felles utstyr Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og instruksjonstiltak Helsveisa minimål Fotballtennisnett + stativ SUM Tiltak og strategier: Nødvendig fellesutstyr til trening og kamp skal være tilgjengelig i utstyrsrommet. Lagene til dels kun draktsett, matchballer og legekoffert. Unntatt fra dette er de lagene som bruker 3 er baller (6 8 år). De beholder treningsballer som eget lagsutstyr. I Fyrhuset skal det være følgende utstyr: 3 nett med 20 treningsballer str. 5 (Vinter og sommer) 4 nett med 20 treningsballer str. 4 (Vinter og sommer) 4 ringer a 10 vester str. 7 (blå, rød, gul, grønn) 4 ringer a 10 vester str. 5 (blå, rød, gul, grønn) 6 ringer a 10 vester str. 3 (2x10 ringer blå, 2x10 rød ringer, 10 stk gul, 10 stk grønn) 1 ring a 15 vester str. 7 (blå) til bruk som bortedrakt 1 ring a 15 vester str. 5 (blå) til bruk som bortedrakt 1 ring a 10 vester str. 3 (blå) til bruk som bortedrakt 8

9 2 sett minimål Stiger 2 soccerwave Styret ønsker i 2013 i tillegg å anskaffe stativ og nett til fotballtennis, to nye helsveisa minimål Rekruttering og spillerutvikling Mål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens skoleringsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. Delmål: Etablere tilbud om Fotball-SFO Bruke flere kanaler til rekruttering Tilby alle trenere kurs i keepertrening Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4210 Trenings- og instruksjonstiltak Sone og kretslagsavgift SUM Kurland FK har et lite rekrutteringsområde for barnefotballen, kun inntaksområdet til Kurland skole. Normalt er det to små parallell klasser å rekruttere fra. Skal KFK klare å stille lag på alle årganger er vi avhengig av å rekruttere bredt. Skal vi klare å gjøre dette også i ungdomsfotballen må vi også være gode til å beholde spillere. KFK var i mange år meget aktive på å bruke barnehage, skole og SFO som kanal for å dele ut rekrutteringsmateriell. Etter at vi fikk på plass Allidretten, har styret vært av den oppfatning at rekruttering til klubben best skjer fra dette tiltaket og at den beste rekruttering skjer ved at venner drar med venner. Styret jobber for tiden med to informasjonsbrosjyrer. En rettet mot barn og foresatte i inntaksområdet knyttet til rekruttering. Målgruppen for den er lagledere. Brosjyren skal brukes av lagledere mot foresatte/spillere, for å motivere for deltakelse på klubbens og lagets inntektsbringende aktiviteter. Typisk forklare hvorfor det er viktig for KFK at foresatte deltar på dugnad i VinterCup. I tillegg har vi liggende en rekke enkle brev som er brukt i rekrutteringsøyemed på Kurland skole. 9

10 Styret ser positivt på at det blir delt ut rekrutteringsmateriell i barnehagen, på skolen og på SFO. Når det gjelder forslaget om å organisere et treningstilbud til alle SFO barn (evt skolebarn) 1 time i uke om våren og om høsten, kan styret slutte seg til også dette forslaget. I sak 57/12 på styremøte fattet styret følgende vedtak: «Kan være KFK burde bruke penger på å engasjere en person i SFO til å kjøre fotballøkter på slutten av SFO-dagen, 1 2 ganger pr. uke. Dele på kjønn og alder. 4 grupper. Gratistilbud.» Styret har mottatt følgende henvendelse: «Viser til telefonsamtale tidligere i dag, og sender med dette noen ord om ideen. Jeg har nå i noen år drevet en privat idrettsbarnehage "Troillongan Idrettsbarnehage" i Gjerdrum Dette er et barnehagetilbud med vekt på fysisk aktivitet og friluftsliv. Hensikten med tilbudet har vært å gi et alternativt tilbud til de som ønsker at barna skal få lære grunnleggende ferdigheter innen idrett og friluftsliv. Har lenge tenkt tanken å starte en idretts SFO ordning også, med vekt på de samme momentene. Ønsker nå å få til noe i nærheten av der jeg bor for å kunne gi et tilbud om aktivitet til barn i eget nærmiljø. Ser at en SFO ordning vil gi større muligheter for aktivitet enn en barnehage, og tror at gjennom å tilby aktivitet på dagtid vil kunne få flere med i idretten på ettermiddagstid / kveldstid også. Er nå på utkikk etter egnede lokaler vi kan bruke som base. Tror Klubbhuset ved Kurlandsparken vil kunne være et meget godt utgangspunkt. Da vil vi kunne nå barn både fra Kurland og Løvenstad og på den måten også kunne etablere kontakt mellom barn ellers ikke har et naturlig treffpunkt (men som bor i nærheten av hverandre). Ser for oss et variert program av aktivitet gjennom uka. Med friluftsliv i Østmarka, ski i løypene i nærheten og ballaktivitet etc., på parken om det er mulig. Med nærhet til Sandbekken vil det også være mulig å gi et svømmetilbud en dag i uka. Håper også det kan være mulig å samarbeide med fotballklubben om noe av aktiviteten. Tenker oss å bruke Klubbhuset som base for aktiviteten. med oppmøte der etter skoletid. Tror det vil være fint å kunne gi et tilbud om leksehjelp den første timen for dem som trenger det, for så å gå ut å kjøre aktivitet. Mens andre sikkert kan gå rett ut i aktivitet. Med meg på laget har jeg to dyktige assistenter med en bred erfaring fra aktivitetsledelse.» Styret ønsker å jobbe videre med dette alternativet. Hvorvidt Lørenskog kommune aksepterer at klubbhuset og banen benyttes til dette formålet må avklares nærmere. Tilsvarende gjelder om kommunen kan nekte eller stille særlige krav til etableringen. Styret er usikker på om tilbudet om fotball bør være selvfinansierende eller om det bør subsidieres. Det bør nevnes at det finnes tilbud i kommersielle fotball-sfo på Løvenstad, Strømmen og Fjellhamar. 10

11 Klubben ønsker å legge til rette for at talentfulle spillere skal kunne utvikle seg i klubben. Ved å engasjere trenerkoordinator vil aktiviteten på Parken bli bedre organisert og trenerne dyktigere. Vi jobber med og få på plass ytterligere ressurser som f.eks. Talentutvikler. Felles for jente- og guttesiden er at SU vil involvere seg ytterligere i prosessen med å gi spillere muligheten til å hospitere på laget nivået over. Videre ønsker styret å etablere egne keepertreninger felles for klubbens keepere Dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11 er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Dommerrekruttering instruksjonstiltak bonus/avgift 4210 Trenings- og Kurs og samlinger dommere instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Dommerutstyr SUM Det legges til rette for en bedre oppfølging av klubbens dommere ved at det skaffes en dommerkontakt som kan bruke den nødvendige tid på oppgaven. Det vil bli satt særlig fokus på klubbdommere som har evner og ambisjoner om å bli kretsdommere. Det skal inngås kontrakt mellom klubb og rekrutterings- og kretsdommer. Denne gruppa dommere vil få noe mer utstyr enn klubbdommerne. I barnefotballen skal alle lag gis en dommer som skulle følge dette laget hele sesongen. Før neste sesong bør vi rekruttere minst 5 stk. nye 5 er-dommere ved å tilby klubbdommerkurs til 1999-generasjonen. Klubbdommere som fyller 16 i løpet av året tilbys klubbdommerkurs for 11 er fotball. 11

12 Autoriserte kretsdommere skal prioriteres med tanke på utstyr. Akershus Fotballkrets har fastsatt følgende norm for klubbers plikt til å rekruttere dommere: Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema. Klubber som oppfyller normen, vil dele på 25 % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. KFK må rekruttere 3 ny rekrutteringsdommer for å oppfylle disse vilkårene sesongen Trener- og lederutvikling Mål: Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Tilskudd Godtgjørelse trenere tillitsvalgte ungdomsfotball 4210 Trenings- og Trenerkoordinator instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs trenere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs ledere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Sportslig utvalg instruksjonstiltak SUM

13 Kurland FK ønsker å ha gode og velutdannede trenere. Vi vil derfor legge vekt på at våre trenere tar de kurs krets og SU anbefaler for det nivået de befinner seg på. Klubben vil også legge til rette for trenerkurs, temakvelder og trenerforum på vårt klubbhus. KFK ønsker før sesongen 2013 å signere kontrakter med alle trenere i klubben. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Godtgjørelsen til instruktører pr. treningsgruppe bør avgrenses som følger: Barn: Inntil kr Ungdom: Inntil kr Voksen: Inntil kr Dersom det er flere trenere i gruppa, skal beløpene som hovedregel betraktes som tak pr. gruppe. Intern fordeling gjøres i kontraktsforhandling med den enkelte trener. Klubben yter tilskudd til trenerkostnader som beskrevet ovenfor til grupper i ungdom og voksenfotball. I barnefotball er det forutsatt at gruppa selv dekker utgifter til trenere i form av treningsavgift. Styret kan se at kostnadene pr. spiller for en liten gruppe i barnefotballen kan bli urimelig stor med løsningen beskrevet ovenfor. Styret anbefaler derfor at, under visse forutsetninger, årsmøtet støtter forslaget om at klubben skal bidra til å dekke deler av lagenes utgifter til trenere fra barna begynner med 7-er fotball. Den sentrale forutsetningen er at det gjelder en trener som signerer kontakt med klubben. I kontrakten skal det avtales blant annet krav til kompetanse og tid som skal gå med til vervet. Dersom treneren ikke har den avtalte kompetanse, skal det avtales når og hvordan vedkommende skal skaffe seg slik kompetanse. Styret er generelt av den oppfatningen at trenere og ledere i klubben, med de unntak som er beskrevet ovenfor, kun skal motta en beskjeden utgiftsgodtgjørelse for vervet. Hovedregelen er ulønnet idealistisk arbeid, dugnad. Flest mulig foresatte bør delta aktivt i driften av lagene i barnefotballen. Klubben skal stille opp med gratis kurs til alle som ønsker å øke sin kompetanse. KFK til hensikt å engasjere en trenerkoordinator for barne- og ungdomsfotballen. Vedkommende skal gjøre våre trenere i barne- og ungdomsfotballen bedre og sørge for at aktiviteten i vår klubb kommer opp på et høyere sportslig nivå, gjennom å kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god ferdighetsutvikling. Følge opp trenerne gjennom: Trenerforum (informasjons- og diskusjonsarena) Råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde, hospitering etc. Observasjon av treninger/kamper gi treneren tilbakemelding Stimulere til trenerutdanning Når det gjelder ledere er det en viktig og prioritert oppgave for SU å legge til rette for at flere av våre ledere får muligheten til å være med på kurs. Det må jobbes aktivt med å finne 13

14 eksterne kurs som dekker de behov våre ledere har for opplæring. Vi vil i klubbens regi arrangere temakvelder og lederforum på klubbhuset Barnefotball Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være de høyest prioriterte arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Barnefotball (7 12 år) Resultatmål: Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. Budsjett Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillerskjorter, påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup. I tillegg kan etter avtale klubben dekke deler av utgiftsgodtgjørelsen til trenere på 7 er lag i barnefotballen. Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Tilskudd tillitsvalgte Godtgjørelse trenere 7 er fotball 0 Følgende grupper søkes etablert i barnefotballen 2013: Allidrett 5 og 6 år ( ) Gutt/jente 6/7 år (2006/2007) Gutt 8 år (2005) Jente 8 (2005) Gutt 9 år (2004) Gutt 10 år (2003) Gutt 10/11/12 år ( ) Jente 11/12 år ( ) Allidrett 14

15 3 partier. For barn født 2007, 2008 og Petter Aunås er ansvarlig leder for Allidretten. Ønsker å starte medio september pga. tid til foreldremøter. Kontingent kr G/J 6 (G/J06) Liten gruppe på skolen 32 stk stk. innom på treningene så langt. Meldt på i 6-årsserien høsten Tar med barn født 2007 fra start. Bør være en 06/07-gruppe resten av karrieren i KFK. Meldt på i 6-års serie. KFK må være beviste på årgangenes størrelse fra oppstart, slik at vi får satt sammen robuste grupper. Ingen jenter med på 2006 pr. d.d. Bør gå til 2005-gruppa. G/J 7 (G/J06/07) G/J 8 (G/J05) stk. gutter og tilsvarende jenter. I 2013 en gruppe, men rent jentelag i serien bestående av jenter født 2005 og G 9 (G04) To 5 er lag i i snitt på treninger. 17 i gruppa totalt, kun gutter. Fortsetter som i G/J10 (G/J03) stk., hvorav ei jente. Fortsetter som i G11/12/13 (G02 00) Utsatt gruppe. Tot stk. født 2000, 10 stk. 01 og 0 stk stk. går på annen skole enn Kurland. Usikkert om de skal meldes på i G12 eller G13 neste sesong J10/11 (J01 02) Kun 9 stk. i gruppa. Bør bli for å overleve. Har rekrutterings potensial i årgangene Bra engasjement blant trenere og ledere. Fortsetter som i Ungdomsfotball Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Klubben skal minst en gang i året arrangere prøver for ferdighetsmerke. Lagene både i ungdomsfotballen og barnefotballen oppfordres til å fokusere på ferdighetsmerke prøvene i sitt treningsarbeid. Også de eldste lagene i barnefotballen (de som spiller 7 er fotball) bør få mulighet til å avlegge prøver til ferdighetsmerket. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Budsjett: 15

16 Ungdomsfotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende.), spillerskjorter, dommerutgifter og påmeldingsavgiften for seriespill. I tillegg settes det av midler til å leie inn eksterne trenere. Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Tilskudd tillitsvalgte Godtgjørelse trenere ungdomsfotball Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Ett lag i hver årgang under juniornivå Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Styret ønsker å etablere et spillerstyret 7 er lag på dette nivået. Vi har for tiden ingen aktive spillere som holder G19-alder i klubben ( ). De som ønsker kan alternativt delta på menn senior Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Nye aldersregler for kvinner junior er nettopp vedtatt. Sesongen 2013 er klasseinndelingen J15 og J17. Spillere født 1995 og tidligere er å betrakte som seniorspillere. De fleste av våre spillere er født i Vi har dermed ikke nok spillere til å stille J17 i J19 bør slås sammen med kvinner senior og bli del av grunnlaget for 2 lag på kvinner senior. 2 stk. 11 er eller 11 er + 7 er Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. 16

17 Alderstrinnet består av spillere født 1998 og KFK har for tiden aktive i disse årgangene. Vi har mottatt forespørsler fra spillere og trenere i annen klubb. Kan være det kommer 6 8 nye spillere. I så tilfelle bør det etableres egen G16-gruppe med egne trenere og ledere. Dersom de ikke kommer nye spillere, vil spillere født bli en gruppe sammen med spillere født Det meldes på lag i G16 og G14. Spillere født 99 må hospitere opp i kamper Jente (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet kan delta på kvinner senior Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronsemerke). Gruppa er tilført tre trenere og 8 spillere fra Lørenskog etter sesongen Det meldes på ett 11 er lag i 3. div. G99 vil enten være egen gruppe eller være en gruppe sammen med spillere født 1998 og Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). KFK stiller ikke lag i denne klassen i Vi har ikke aktive jenter født 98 og 99 i klubben. 17

18 Voksenfotball Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå. Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner for senior lagene, vil være en meget god bonuseffekt. Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l.. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4030 Reiseutgifter/tilskudd Menn senior Reiseutgifter/tilskudd Kvinner senior SUM I tillegg kommer ytelser som alle lag i klubben mottar, samt de inntektene lagene skaffer selv Kvinner senior Mål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 3. divisjonsnivå. Resultatmål: Etablere seg i 3. div. Still to lag i seriespill Få med videre minst 50 % av J19-spillerne fra 2012 på kvinner senior i 2013 Kvinner senior rykket opp fra 4. til 3. div. sesongen Gruppa tilføres kr til drift utover det lagene i barne- og ungdomsfotballen gjør. Det er ikke begrensninger på banekapasitet. Gruppa kan gjennomføre så mange aktiviteter i uka som er ønskelig fra lagets side. Trenere og ledere for sesongen 2013 er engasjert. Spillersamtaler og forhandlinger om kontrakt er i gang. Sesongen 2013 vil det være viktig å klare å etablere et lag nr. to for kvinner senior. Vi har ikke mange nok spillere i juniorkvinne alder ( ) til å stille eget lag i J17 (ny aldersgrense for kvinner junior fra 2013). Målet er å få flest mulig av spillerne fra 2012 videre 18

19 med på kvinner senior i For å ha en så robust gruppe på seniornivå som mulig, er det viktig at det er ulik alderssammensetning i gruppa. Erfaring tilsier at dersom gruppa er for homogen eller består av få grupperinger, vil vi være sårbare for at mange slutter samtidig. For å kunne stille to 11 er lag bør gruppa bestå av minst 30 spillere. Det behøver ikke stilles krav om regelmessig trening for deltakelse på kamper for KS2. Dette kan være med på holde de eldste spillerne lengre i klubben. Det er en forutsetning for å lykkes med to lag at aktiviteten spres utover uka og at spillerne på KS2 blir sett av hovedtrenere Menn senior: Mål: Klubbens A-lag for menn skal utvikle et lag med stabilt 5. divisjonsnivå. Resultatmål: Opprykk til 5. div. Være i snitt mer enn 14 stk. på trening Etablere en solid og velfungerende treningsgruppe med garderobekultur. Men senior er sesongen 2013 kvalifisert for spill i 6. og 7. div. Stallen utgjør treningsgruppen, med tillegg av hospitanter. Stallen er en økonomisk enhet med felles oppmann, kasserer og økonomigruppe. Oppgavefordelingen beskrives i årsplanen. Alle spillere bør tildeles en driftsoppgave på laget. Det bør være 30 mann i gruppa, for å kunne stille 2 lag, ha 14 mann i snitt på trening, samt finansiere driften av gruppa. KFK bør tilby gruppa bane til trening to ganger pr. For å kompensere for manglende mengde, skal de to obligatoriske øktene pr. uke gjennomføres med høy intensitet. Hovedtrener for 2013 er engasjert. Det administrative rundt gruppa bør styrkes i forhold til foregående sesong. Dels må flere dele på innkalling til MS2 og dels bør gruppa bli bedre på å gjennomføre pålagte dugnader Andre seniorlag Mål: Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls o.l.. Menn veteran Menn veteran organiseres som en egen administrativ enhet og treningsgruppe. Gruppa tilbyr organisert trening og kamp for godt voksne spillere som ønsker 1 2 aktiviteter pr. uke. Organisasjonen rundt laget skal minimum bestå av ansvarlig lagleder. Gruppa stiller lag i klasse

20 Allidrettsfedrene Fedrene til barna i allidretten tildeles egen treningstid på Parken. Dersom de ønsker det kan det meldes på lag i klasse OB+33 eller lag i klasse menn senior 7 er lag Informasjon Mål: Alle som har en tilknytning til Kurland Fotballklubb skal få den informasjonen de har behov for, for å kunne delta passivt eller aktivt. skal være den sentrale kanalen for presentasjonen av klubben. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 5200 Adm. utgifter Leie webhotell Adm. utgifter Kostnader webmaster SUM skal være den sentrale åpne kilden der alle med tilknytning til KFK kan søke informasjon om klubben og dens aktivitet Alle nyheter på publiseres også på KFKs Facebookside Den daglige informasjonen skjer via nettsiden, e-post og SMS Det skal utvikles og vedlikeholdes e-post-grupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig er opprettet som selvstendig funksjon på en del lag, men fortsatt er det trener/oppmann som dekker funksjonen på mange av lagene. Informasjonsansvarlig bør fortrinnsvis ikke ha andre funksjoner. Informasjonsansvarlig skal sørge for: At den informasjonen som ligger på siden til laget på er korrekt og oppdatert At laget er kort presentert på denne siden At det kommer en nyhet på hovedsiden om laget minst hver 14. dag Nettsidene skal være KFKs viktigste informasjonskanal. Ikke bare skal nettsidene formidle kontakt mellom klubben og medlemmene, men den skal også være en måte å nå ut til de som ikke er medlemmer. Nettsidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv nettside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltakelse fra brukerne. 20

21 5.4.6 Arrangement VinterCup Mål: Arrangere en kvalitetsturnering som gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3320 VinterCup VinterCup SUM VinterCup 2013 vil bli arrangert i januar for gutteklassene og i februar for jenteklassene. Datoene er januar 2013 og 8. februar 10. februar Turneringskomiteen består stort sett av de samme personene som har vært med fra starten i Olav Strand er ikke lenger med, men fortsetter imidlertid med oppdatering av nettsidene våre. For å lykkes forutsettes det at hele klubben deltar på gjennomføringen. Vi har de siste årene blitt færre medlemmer. For å ha tilstrekkelig mannskap til å gjennomføre turneringshelgene må alle spillere påregne å jobbe en økt i begge helger, samt levere bakverk begge helger Barnas dag på Kurland Mål: Profilere klubben som en sosial aktør i nærmiljøet ved å gi et tilbud til alle barn i skolens inntaksområde en samlende og positiv sosial opplevelse. Budsjett: Den økonomiske aktiviteten for Barnas dag er ikke del av regnskapet til KFK. Kurland FK vil fortsatt være den som tar ansvar for å arrangere Barnas Dag i nærmiljøet. I tillegg er det ønskelig å få med 3 store aktører til. Kurland Framlag, Kurland Vel og Speidergruppa på Kurland. Med alle disse fire foreningene, kan man tilby en del forskjellige aktiviteter som forhåpentligvis kan tiltrekke seg alle aldersgrupper. Kurland FK tar kontakt med nevnte aktører i starten av året Tidsrom for arrangementet er andre lørdag i juni Jentedag i sone Mål: Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 4210 Trenings- og instruksjonstiltak SUM

22 I samarbeid med laget i sonen, Løvenstad, Enebakk, Rælingen og YRUIL skal det arrangeres en jentedag på Kurlandsparken. Dette for å sette jentene i fokus. 22

23 5.4.7 Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Mål: Videreutvikle Kurlandsparken til en enda bedre arena for klubbens virksomhet På sikt bør en jobbe for at det bygges en ballbinge i tilknytning til Kurlandsparken. Denne bør være av en slik størrelse at en kan avvikle 5 er kamper i ballbingen. Bane og uteområder Sluttoppgjøret med Lørenskog kommune etter bygging av kunstgressbanen i 2006 er nå i boks. Når denne saken nå endelig er avsluttet, er vi kvitt ett stort usikkerhetsmoment knyttet til klubbens likviditet. Vi er derfor nå i posisjon til å gå videre, og se på hva vi skal gjøre for å utvikle klubben videre. Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å forskjønne arealene rundt selve banen. Det er ønskelig å etterfylle sand/jord i store deler av skråningen på tribunesiden, for å lette arbeidet med å holde gresset nede under sommerdrift. Ett alternativ som kan vurderes for å få løst denne oppgaven, er å kjøpe tjenesten av en anleggsgartner. Ballfang på kortsiden mot bingen er en prioritert oppgave. Stolper og ballfang er kjøpt inn, men ikke satt opp enda. Det må støpes fundamenter til stolpene. Ytterligere ballfang mot klubbhuset vurderes også. Vi har ønske om å få satt opp en enkel «speaker bod» på Parken. Vi ønsker oss også utendørs høyttaleranlegg og stadionur (klokke på veggen av klubbhuset). På lengre sikt ønsker vi også å gjennomføre flere tiltak for å videreutvikle Kurlandsparken som arena. Følgende tiltak er «på blokka»: Bygninger Traktorgarasje / utstyrs bod / fyrrom fungerer greit. På sikt ønskelig å få opp veggspon i traktorgarasjen, mot utstyrsrommet (innvendig, altså). Også aktuelt å behandle gulv i alle tre rom, med EPOXY eller tilsvarende, men det er ikke noe som haster. Selve klubbhuset drar nå på årene, og inventaret er etter hvert blitt ganske slitt. Ønskelig med nye møbler (bord og stoler) i møtesalen oppe. Her kunne vi også tenkt oss nytt gulv, og kanskje også ett strøk maling eller to på veggene. Ytterdører i klubbhuset er alle slitne og dårlig isolert, og snart modne for utskifting. Når det må gjøres, er det kommunen sitt ansvar. Standarden i garderobene er grei, men badstue ovnen fungerer ikke. Varmeelementet er sannsynlig vis gåent, må enten skifte element, eller kjøpe ny ovn. Også en diskusjon om dette er KFK eller kommunen sitt ansvar. 23

24 Vi bør også vurdere å gå til anskaffelse av ett ordentlig «hjemmekinoanlegg». Ny projektor i HD kvalitet, i kombinasjon med ett moderne 5-kanals lydanlegg hadde vært ideelt. Da kunne en eksempelvis dratt i gang interne sosiale arrangementer i klubbregi, i forbindelse med attraktive fotballkamper på TV. I tillegg ville klubbhuset blitt mer attraktivt som utleie objekt. Diverse Sommeren 2012 ble det innført nye parkeringsbestemmelser for den kommunale parkeringsplassen i tilknytning til Kurlandsparken. Det er positivt for oss, og vi regner med dette vil redusere problemet vi tidvis opplever med for liten parkeringskapasitet. Men det er ikke merket opp parkeringsplasser, og dette gjør at en ikke får utnyttet kapasiteten optimalt. På langsiden mot skihytta, mellom fyrhus og reservebenker, er det en dam / myrhull. Her havner det mange baller, som det er vanskelig å få tak i (i alle fall uten å bli våt på beina). Her bør vi vurdere drenering / grøfting ned til utløpet fra kulverten bak fyrhuset Disponering av anlegg Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubben benytter både Kurlandsparken og Torshov til trening for klubbens lag. Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårs bane. Så fremt det er kapasitet bør alle lag i klubben spille sine hjemmekamper her. I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen. Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3420 Utleie Parken Eksterne lag Utleie Parken Interne lag Utleie Parken CO2-avgift Utleie klubbhus SUM Alle lag skal ha en treningsøkt gratis på enten Parken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Det tildeles maksimalt 1/2 kunstgressbane for gratisøkt pr. lag. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere og aldersgruppe. Styret oppnevner banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg Kurlandsparken Banetider. 24

25 Det er budsjettert med 15 timer pr. uke jan-mars i utleietidsrom kl , og 50 % på ekstern pris for egne lag for økt nr. 2 og 3, hvis ønskes lagt til utleietidsrom. Økt 2 og 3 utenom utleietidsrom belastes ikke. Det samme gjelder økt 1, hvis tildelt i utleieperiode (kun fra ungdomsfotball og eldre). De yngste lagene er tildelt tid kl eller i gymsal på Kurland Skole. Allidrett er tildelt gymsal. For lag i ungdomsfotballen og opp til senior er det tildelt 1. økt i utleietid og økt 2 og ev. 3 utenom utleietid. MV og MS Allidrett er tildelt til kl. 21. Lørdag og søndag fra kl brukes til kampøkter a 2 timer, hel bane for interne og eksterne lag. De tre siste helgene i mars settes av til ekstern utleie. Timepriser holdes på samme nivå som i fjor pga. markedssituasjonen. Dvs. kr 1500 hel bane (mandag torsdag mellom kl. 18 og 21), kr 1000 hel bane fredag fra kl. 18, kr 1200 hel bane (man tor. før kl. 18 og etter kl. 21, og lør.-søn. etter kl. 12). I tillegg belastes CO 2 -avgift (utgjør kr 220 pr. time for hel bane). Pris inkl. garderobe. Banekoordinator har fullmakt til å avvike fra prisene for å oppnå økt utleievolum. Eksterne lag betaler normalt 90 % av leiepris som forskudd, resten så snart leieperiode er avsluttet. Interne lag betaler for vinterleie med 50 % pr. 1. februar og resten innen 15. april. I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov) fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag og eksterne leietakere. I sommerhalvåret legges kampøkter mellom kl og man tor. En av dagene vil ha utvidet kampøkt kl Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart. Styret oppnevner klubbhuskoordinator med ansvar for utleie av klubbhuset. Gjennom hovedkalendere under Kalendere på nettsiden skal en ha en kontinuerlig oppdatert oversikt over bruk og utleieforhold på klubbhuset. Lagene booker selv egne arrangement. Klubbhuskoordinator sørger for nøkkel, depositum og fakturagrunnlag inn og ut fra eksterne leietakere. Styret anbefaler gratis leie til alle klubbaktiviteter og medlemmer på hverdager. Ved private arrangement fredag til søndag betaler medlemmer kr 300. Eksterne leietakere betaler kr 300 mandag til torsdag og kr 500 fredag til søndag. Rutinene for omberammelse av kamper og utleie av anlegg skal oppdateres. Styret gis fullmakt til ilegge sanksjoner mot lag som ikke følger rutinene Drift og vedlikehold av anlegg Mål: Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Delmål: Kurlandsparken skal framstå som en av de best vedlikeholdte kunstgressbanene i vårt distrikt I sommerhalvåret skal Parken sloddes ukentlig, asfalten rundt banen skal feies etter behov, og spilleflaten skal holdes fri for søppel og «bøss». 25

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11.

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10.10.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Wenche og Klaus 42/15 Innkalling

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet )

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet ) (Vedtatt på årsmøtet 27.11.2003) Innhold: 1. VIRKSOMHETSIDÉ...2 2. OVERORDNEDE MÅL...2 2.1 INNLEDNING...2 2.2 BARNEFOTBALLEN (7 12 ÅR)...2 2.3 UNGDOMSFOTBALLEN (13 19 ÅR)...2 2.4 SENIORFOTBALLEN...2 2.5

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus. 20/08 Referat fra siste møte Klaus Referat fra Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 12.03.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Ole, Nina, Stig og Bjørn Forfall: Oddrun, Ola og Einar 19/08 19.45 Innkalling og saksliste Klaus

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 5.1 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2009 2012, skal det sittende styret hvert år utarbeide en Årsplan for det kommende driftsåret, og legge denne

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold...

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold... Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2016 Innhold 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2016... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2016... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.4 Miljømessig

Detaljer

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2014... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2014... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.3.1 Styret... 3 5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner... 4 5.1.3.3

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 16.03.06 Tid: 19.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede:, Jacob, Mari,,,, og Forfall sak 26/06: Mari, og 23/06 19.00 Innkalling og saksliste Sak

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer