PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis"

Transkript

1 PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og med 31. mars 2014 til og med 25. april 2014 kl Tilrettelagt av: Norne Securities AS 24. mars 2014

2 Viktig informasjon Dette Prospektet ("Prospektet") er utarbeidet i forbindelse med tilbud om tegning av Egenkapitalbevis i Skudenes & Aakra Sparebank (heretter "Banken" eller "Skudenes & Aakra Sparebank"). Dette Prospektet er utarbeidet i samsvar med Verdipapirhandelloven og Verdipapirforskriften, som implementerer EU-direktiv EF/2003/71 (Prospektdirektivet), samt EU-forordning nr. 809/2004 (Prospektforordningen). Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i samsvar med Verdipapirhandelloven 7-7 (EØS prospekt). Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i Prospektet. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en definert liste med innholds krav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte er omfattet av Prospektet. Distribusjon av Prospektet og tilbud om tegning av Egenkapitalbevis i Skudenes & Aakra Sparebank (heretter "Egenkapitalbevis") er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Med unntak av kontroll av Prospektet fra Finanstilsynet, er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Prospektet kan ikke anses for et tilbud om tegning av Egenkapitalbevis i noen jurisdiksjon hvor distribusjon av Prospektet, eller fremsettelse av et slikt tilbud, krever særskilte tiltak eller dersom tilbudet eller tegningen for øvrig vil være ulovlig. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, enhver slik restriksjon. Egenkapitalbevisene som tilbys i forbindelse med Den Offentlige Emisjonen av Egenkapitalbevis i Skudenes & Aakra Sparebank (heretter "Emisjonen") vil ikke bli tilbudt, solgt eller på annen måte distribuert utenfor Norge dersom dette vil være ulovlig etter den rett som gjelder i den aktuelle jurisdiksjon, eller der dette vil kreve særskilte tiltak eller tillatelser for å etterkomme relevante regler i den aktuelle jurisdiksjon. Ingen andre enn de parter som er angitt i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger om Prospektet eller om forhold omtalt i Prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Skudenes & Aakra Sparebank som beskrevet i Prospektet etter Prospektets dato. Enhver ny vesentlig omstendighet og enhver vesentlig unøyaktighet i Prospektet som kan få betydning for vurderingen av Skudenes & Aakra Sparebank, og som fremkommer eller oppdages mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og det tidspunkt da Egenkapitalbevisene blir utstedt, vil bli tatt med i et tilleggsprospekt i henhold til Verdipapirhandelloven Innholdet i Prospektet skal ikke anses som juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Hver enkelt investor oppfordres til å søke eget juridisk, økonomisk og/eller skattemessig råd vedrørende investeringer i Skudenes & Aakra Sparebank. Regnskapstall som er gjengitt i Prospektet er utarbeidet i henhold til NGAAP hvis ikke annet er angitt. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Prospektet er underlagt norsk rett og norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Dokumenter det henvises til i Prospektet er tilgjengelige på hovedkontoret til Skudenes & Aakra Sparebank. Med mindre annet er angitt, er Bankens Ledelse eller Styre kilde til opplysningene i Prospektet. I Prospektet benyttes en rekke begreper som er skrevet med stor forbokstav. Disse begrepene skal forstås i samsvar med definisjonslisten som er inntatt i kapittel 12 i Prospektet. 2

3 1. SAMMENDRAG RISIKOFAKTORER GENERELL RISIKO RISIKO KNYTTET TIL BANKENS VIRKSOMHET ANNEN RISIKO ERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRING TREDJEPARTSINFORMASJON PRESENTASJON AV SKUDENES & AAKRA SPAREBANK GENERELT OM BANKEN HISTORIKK VEDTEKTER OVERORDNET STRATEGI OG ØKONOMISKE MÅL SAMFUNNSROLLE OG SAMFUNNSANSVAR UTLÅN FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER VESENTLIGE INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER AVHENGIGHET AV FORRETNINGSAVTALER OPERASJONELL OG FINANSIELL GJENNOMGANG RESULTATUTVIKLING EGENKAPITAL OG SOLIDITET BANKENS FINANSIERING - LIKVIDITET OG FUNDING TREKKRAMMER BALANSE MELLOM INNLÅN OG UTLÅN ORGANISASJON FREMTIDIG UTVIKLING ORGANISASJON OG LEDELSE ORGANISASJON FORSTANDERSKAPET KONTROLLKOMITEEN STYRET LEDELSEN INTERESSEKONFLIKTER EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE ANTALL ANSATTE VANDEL EIERANDELSKAPITAL OG INVESTORPOLITIKK EIERANDELSKAPITALEN I BANKEN EGENKAPITALBEVISEIERNES RETTIGHETER INFORMASJONSPOLITIKK AVKASTNING OG UTBYTTEPOLITIKK REGLER OM PLIKTIG TILBUD REGLER OM TVANGSINNLØSNING AV EGENKAPITALBEVIS MELDEPLIKTIGE HANDLER/OVERDRAGELSER AV EGENKAPITALBEVIS FINANSIELL INFORMASJON GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER KAPITALDEKNING REGNSKAP REVISOR TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

4 8.6 ENDRINGER I FINANSIELL STILLING ELLER MARKEDSSTILLING SKATTEMESSIGE FORHOLD FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE INNLEDNING GENERELT BESKATNING AV INVESTORER SKATTEMESSIG HJEMMEHØRENDE I NORGE BESKATNING AV INVESTORER SKATTEMESSIG HJEMMEHØRENDE I UTLANDET JURIDISKE FORHOLD TVISTER MV SAMARBEIDSPARTNERE VESENTLIGE KONTRAKTER INNLÅNSPORTEFØLJE/INNLÅNSAVTALER RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER BESKRIVELSE AV EGENKAPITALBEVIS SOM VERDIPAPIR LOVREGULERING AV SPAREBANKER DEFINISJONER EMISJONEN FORMÅL VEDTAK TEGNINGSKURS OG EMISJONSBELØP TEGNINGSPERIODEN PROSEDYRER FOR TEGNING OFFENTLIGGJØRING OG TILDELING FULLTEGNINGSGARANTI ANNET TIDSPLAN FOR EMISJONEN OPPGJØR I EMISJONEN HVITVASKING LEVERING AV EGENKAPITALBEVIS NOTERING PÅ OSLO BØRS BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING RETTIGHETER KNYTTET TIL EGENKAPITALBEVISENE VPS REGISTRERING BANKENS EIERANDELSKAPITAL ETTER EMISJONEN UTVANNING I EIERANDEL VALUTA EGENKAPITALBEVISBRØK OG UTBYTTEBEREGNING OMKOSTNINGER TILRETTELEGGER ØVRIGE RÅDGIVERE DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE FOR OFFENTLIGHETEN

5 Vedlegg I Vedlegg II Vedtekter Tegningsblankett 5

6 1. Sammendrag Sammendrag består av innholds krav kjent som "Elementer". Disse Elementene er nummerert i deler A E (A.1 E.7). Dette sammendraget inneholder alle Elementene som kreves inntatt i et sammendrag for denne type verdipapirer og utsteder. Fordi noen Elementer ikke kreves adressert, kan det være hull i nummereringssekvensen av Elementene. Selv om et Element kreves inntatt i sammendraget på grunn av type verdipapirer og utsteder, er det mulig at ingen relevant informasjon kan gis angående Elementet. I dette tilfellet er det inntatt en kort beskrivelse av Elementet i sammendraget sammen med benevnelsen "ikke anvendelig". Element Omtale av krav Del A Introduksjon og advarsler Kommentar A.1 Advarsel Sammendraget er ment å gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale områdene i Prospektet. Informasjonen er ikke uttømmende. Sammendraget må leses som en innledning til resten av Prospektet, og er underordnet den mer utfyllende informasjonen som finnes annet steds i Prospektet samt i vedleggene til Prospektet. Enhver beslutning om å investere i Skudenes & Aakra Sparebank må baseres på Prospektet som helhet. Det er ikke knyttet noe sivilrettslig ansvar til Styret i Skudenes & Aakra Sparebank (heretter "Styret") i forbindelse med dette sammendraget, med mindre sammendraget er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses sammen med de øvrige delene av Prospektet. Dersom et krav vedrørende opplysningene i Prospektet bringes inn for en domstol kan den saksøkende investor, i henhold til nasjonal lovgivning, være forpliktet til å betale omkostningene i forbindelse med oversettelse av Prospektet, inntil rettergangen blir igangsatt. De personer som har skrevet sammendraget eller eventuelle oversettelser av sammendraget, har et sivilrettslig ansvar, men kun begrenset til de tilfellene hvor sammendraget er villedende, unøyaktig eller ufullstendig når det leses i sammenheng med andre deler av Prospektet. 6

7 A.2. Forhold knyttet til bruk av Prospektet av andre enn utsteder eller de som er ansvarlig for Prospektet i forbindelse med et etterfølgende salg eller en endelig plassering av en finansiell mellommann Dette informasjonskravet er ikke anvendelig for Emisjonen. Del B Utsteder Element Omtale av krav Kommentar B.1 Legal og kommersielt navn B.2 Domisil/juridisk form/lovgivning/ hjemstat Bankens legale og kommersielle navn er Skudenes & Aakra Sparebank. Banken opererer i Norge og reguleres av norsk rett. Virksomheten i Skudenes & Aakra Sparebank er i hovedsak regulert av Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven og Finansavtaleloven. Skudenes & Aakra Sparebanks hjemting er Haugaland tingrett. B.3 Nøkkelfaktorer ved dagens virksomhet/ aktiviteter/tjenester/ produkter i hovedmarkedet Skudenes & Aakra Sparebank er en moderne sparebank med effektive betalingstjenester og utvikler stadig gode nettbankløsninger og andre automatiske tjenester. Banken har gjennom mange år hatt stor vekst og har i dag avdelingskontorer i Skudeneshavn, Vedavågen, Kopervik og Avaldsnes. Samtlige av Bankens avdelingskontorer er opprettet som såkalte fullservicekontorer, dvs. at alle kontorene er utstyrt med kasse, bankboks/nattsafe, minibank og valutatjenester. Bankens kunder er delt inn i person- og bedriftskunder. Bankens registrerte kunder består per 31. desember 2013 av i overkant av kunder. Av disse er cirka 89 prosent registrert under personmarkedet, mens resten er definert tilhørende bedriftsmarkedet. 7

8 B.4a og B.4b Senere tids utvikling Banken har i løpet av de siste årene måttet tilpasse seg stadig strengere rammebetingelser. Det er i tillegg varslet en rekke nye reguleringer for og krav til finansnæringen. For finansnæringen innebærer nye/endrede rammebetingelser bl.a.: - økte krav til ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning - strengere krav til sammensetning av kjernekapitalen - økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere Utover dette er det ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis ville ha en vesentlig innvirkning på Bankens utsikter i inneværende år. B.5 Beskrivelse av konsern B.6 Eierskap og store aksjonærer Banken er ikke del av et konsern. Banken har ingen egenkapitalbeviseiere per prospektdato. 8

9 B.7 Utvalgte historiske finansielle nøkkeltall. Vesentlige endringer etter avgitt finansiell informasjon Tabellene nedenfor viser Bankens resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling for de tre siste regnskapsårene 2011, 2012 og TABELL: RESULTATREGNSKAP - OPPSUMMERT NOK Sum renteinntekter og lignende inntekter Sum rentekostnader og lignende inntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering og gev/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret TABELL: EIENDELER OPPSUMMERT NOK Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum immaterielle eiendeler Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER TABELL: GJELD OG EGENKAPITAL OPPSUMMERT NOK Sum gjeld til kredittinstitusjoner Sum innskudd fra og gjeld til kunder Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum avsetninger til påløpte kostnader og forpliktelser Sum ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL TABELL: KONTANTSTRØMOPPSTILLING OPPSUMMERT NOK Tilført fra årets drift A: Netto likviditetsendring fra virksomheten B: Netto likviditetsendring fra investering C:Netto likviditetsvirkning finansiering A+B+C Netto likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Det har ikke skjedd noen vesentlige hendelser for Banken etter offentliggjøringen av helårsregnskapet for

10 B.8 Utvalgte proforma finansielle nøkkelinformasjon B.9 Resultatprognoser eller estimater B.10 Merknader i revisors beretning Dette informasjonskravet er ikke anvendelig for Emisjonen. Dette informasjonskravet er ikke anvendelig for Emisjonen. Revisor har ikke inntatt presiseringer eller forbehold i revisjonsberetningene til Bankens årsregnskap de siste tre regnskapsår. B.11 Arbeidskapital Styret mener at Banken har tilstrekkelig arbeidskapital til å dekke Bankens nåværende behov. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i Bankens finansieringsstruktur siden 31. desember Del C Verdipapirene Element Omtale av krav Kommentar C.1 Type, klasse og identifikasjonsnummer Bankens Egenkapitalbevis vil bli registrert i VPS med ISIN-nr NO Egenkapitalbevisene vil være fritt omsettelige fra de er fullt innbetalt og registrert på den enkelte tegners VPSkonto. C.2 Valuta Tegningskursen i emisjonen er angitt i Norske Kroner. C.3 Antall aksjer, pålydende og innbetalt / ikke innbetalt Banken har per Prospektets dato ingen utstedte Egenkapitalbevis. C.4 Aksjeeiers rettigheter Det skal opprettes kun en klasse med egenkapitalbevis, og alle Egenkapitalbevisene skal ha like rettigheter. C.5 Restriksjoner med hensyn til salg og overdragelse av aksjer Egenkapitalbevisene blir fritt omsettelige. C.6 Handel i aksjene Egenkapitalbevisene vil ikke bli børsnotert. C.7 Utbyttepolitikk Skudenes & Aakra Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og stabil avkastning på Bankens samlede egenkapital. Banken vil, gjennom sin eierpolitikk, bidra til at Egenkapitalbevisene framstår som et attraktivt og likvid finansielt instrument, som gir Egenkapitalbeviseierne konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning, og vil prioritere en høy andel kontantutbytte. 10

11 Del D Risikofaktorer Element Omtale av krav Kommentar D.1 Risikofaktorer knyttet til utsteder og dennes bransje Banken er utsatt for blant andre følgende risikofaktorer: - endringer i lover og rammebetingelser - kredittrisiko - likviditetsrisiko - markedsrisiko - operasjonell risiko - systemrisiko D.3 Risikofaktorer knyttet til egenkapitalbevisene En investering i Bankens Egenkapitalbevis er forbundet med følgende risikofaktorer: -lav omsetning i egenkapitalbeviset - utviklingen i verdipapirmarkedet - utbytterisiko Del E Tilbudet Element Omtale av krav Kommentar E.1 Total netto emisjonsproveny og estimat for totale kostnader Omkostningene i forbindelse med Emisjonen dekkes av Banken og forventes å utgjøre cirka NOK 1,9 millioner. Omkostningene dekkes av Banken og fratrekkes overkursen i Emisjonen. Kostnadene dekker honorar til Tilrettelegger og juridisk rådgiver, provisjon til garantikonsortiet, utgifter til trykking og utsendelse av prospekt, prospektavgift til Finanstilsynet, markedsføring av Emisjonen, samt diverse andre kostnader i forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen. E.2a Bakgrunn for emisjonen og planlagt benyttelse av emisjonsproveny Totalt netto emisjonsbeløp fra Emisjonen som vil bli overført til Bankens egenkapital antas å utgjøre cirka NOK 50,1-91,7 millioner. Skudenes & Aakra Sparebank vil benytte nettoprovenyet fra Emisjonen til å styrke egen- og kjernekapitalen for å sikre videre vekst og imøtekomme nye regulatoriske krav. Styret ser også emisjonen som et positivt bidrag til å øke det lokale engasjementet rundt banken og ønsker samtidig å la privatpersoner og bedrifter i Bankens markedsområdet få mulighet til å ta del i den lokale verdiskapningen. 11

12 E.3 Vilkår for emisjonen Tegningskurs i Emisjonen er NOK 104 per Egenkapitalbevis. Tegningsperioden løper fra og med 31. mars 2014 til og med 25. april 2014 kl norsk tid. Tegning av Egenkapitalbevis skjer ved utfylling av Tegningsblankett og oversendelse til Tilrettelegger. Minimumsbeløpet for Emisjonen på Norske Kroner (heretter "NOK") 52 millioner er garantert fulltegnet av et Garantikonsortium etablert av Tilrettelegger. Etter Emisjonen vil eierandelskapitalen være på minimum NOK 50 millioner og maksimum NOK 90 millioner fordelt på minimum og maksimum Egenkapitalbevis, hvert til pålydende NOK 100. Tildeling vil bli foretatt av Styret cirka 30. april Melding om tildeling forventes å bli sendt ut til de enkelte tegnerne cirka 2. mai Betalingen for Egenkapitalbevisene forfaller til betaling den 7. mai 2014 ("Betalingsdatoen"). Den enkelte tegner må i forbindelse med tegningen gi Norne Securities, Verdipapirservice ("Oppgjørsagenten") en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt norsk bankkonto for det beløp som tilsvarer hele det tegnede antall Egenkapitalbevis. Bankens Egenkapitalbevis vil bli registrert i VPS med ISIN-nr NO Egenkapitalbevisene vil være fritt omsettelige fra de er fullt innbetalt og registrert på den enkelte tegners VPSkonto. Egenkapitalbevisene forventes å bli registrert på den enkelte tegners VPS-konto cirka 25. mai Nedenfor er hovedpunktene i forventet tidsplan for Emisjonen (med forbehold om endringer): - Første tegningsdag..31. mars Siste tegningsdag..25. april 2014 (kl. 16:00) - Tildeling av Egenkapitalbevis.ca. 30. april Melding om tildeling, varsel om trekk/innbet..ca. 2. mai Innbetaling/trekk dato ca. 7. mai Registrering i Foretaksregistret.ca. 25. mai Registrering i VPS ca. 25. mai 2014 E.4 Interesser vesentlige for emisjonen inkludert interessekonflikter Følgende anses å ha interesser i Emisjonen: - Tilretteleggeren som vil motta honorar i forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen. - Garantistene, som vil motta garantiprovisjon for den fulltegningsgaranti som er stilt. 12

13 E.5 Navn på selger av verdipapirene. Avtaler som begrenser retten til å selge egenkapitalbevisene, avtaleparter og avtaleperiode. E.6 Utvanning av eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke deltar I emisjonen E.7 Estimerte utgifter som belastes investor i forbindelse med emisjonen Dette informasjonskravet er ikke anvendelig for Emisjonen. Dette informasjonskravet er ikke anvendelig for Emisjonen. Dette informasjonskravet er ikke anvendelig for Emisjonen. Den enkelte tegner vil ikke bli belastet med noen omkostninger utover Tegningskursen for de tildelte egenkapitalbevis. 13

14 2. Risikofaktorer Enhver investering i Egenkapitalbevis, er beheftet med risiko. Potensielle investorer bør derfor vurdere de risikofaktorene som er inntatt i nedenfor, i tillegg til informasjon som er inntatt andre steder i dette Prospektet, før det fattes en beslutning om å tegne Egenkapitalbevis. Dersom noen av risikofaktorene nedenfor skulle materialisere seg, vil det kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Skudenes & Aakra Sparebank, dens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter, i tillegg til at verdien av Egenkapitalbevisene kan reduseres og investorer kan derfor risikere å miste hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i Egenkapitalbevis dersom vedkommende ikke har råd til å tape hele investeringen. Samtlige av risikofaktorene som er presentert under må anses å være viktige og er ikke beskrevet i prioritert rekkefølge. 2.1 Generell risiko Rammebetingelser og myndigheters handlinger Statlige myndigheter kan til enhver tid innenfor rammene av EØS-avtalen innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Bankens og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Myndighetene kan også innføre andre tiltak som kan påvirke Bankens virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Bankens virksomhet direkte. Som følge av blant annet finanskrisen er omfanget av finansreguleringen innen EU de senere år blitt betydelig utvidet. Tilsynet er også vesentlig styrket. Myndighetenes mål er at når de såkalte Basel III-regler og -prinsipper er vedtatt, og nasjonal implementering er gjennomført, vil sannsynligheten for og omfanget av kriser i finanssektoren bli redusert. Det er forventet at dette skjer gradvis i tidsperioden Ytterligere informasjon vedrørende Basel-komitéens standard finnes på Baselkomitéen og Finanstilsynets hjemmesider og For finansnæringen innebærer nye/endrede rammebetingelser blant annet: Økte krav til kjernekapitaldekning Nye krav til sammensetning av kjernekapitalen Økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere Nye rammebetingelser vil kunne medføre ytterligere press på Bankens rentemargin, kostnader og egenkapitalavkastning. Dette er en generell utfordring for hele finansnæringen, og det forventes at deler av merkostnaden må tas igjen gjennom økte priser. 2.2 Risiko knyttet til Bankens virksomhet Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Banken. Kredittrisiko oppstår i tre av Bankens forretningsområder; i) utlån, kreditter og garantier til personkunder, ii) utlån, kreditter og garantier til bedrifter; og iii) utlån og investering i banker, obligasjoner og ansvarlige lån. Bankens tilgang til korrekt og fullstendig finansiell informasjon og generell kredittinformasjon om låntakere er avgjørende for Bankens vurdering av den kredittrisiko som er knyttet til den enkelte låntaker. Slik informasjon er mer begrenset tilgjengelig for små bedrifter og privatpersoner enn for større foretak, og ettersom utlån til små bedrifter samt privatpersoner utgjør en stor del av Bankens utlånsportefølje, utgjør dette en risiko. For eksempel utgjorde Bankens utlån til privatpersoner 81 prosent av Bankens samlede utlån per 31. desember Banken er således eksponert for en vesentlig risiko knyttet til tap som følge av at låntakere ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Banken. 14

15 I tillegg til den spesifikke risiko som ligger i Bankens utlånsportefølje, vil Skudenes & Aakra Sparebanks fremtidige tapsutvikling også påvirkes av andre faktorer som for eksempel den generelle økonomiske utviklingen, fremtidig rentenivå og Bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. En mer detaljert oversikt over Bankens kreditteksponering og en beskrivelse av Bankens systemer knyttet til håndtering av kredittrisikoen er gitt i kapittel Risiko for reduksjon av verdien eller likviditeten av Bankens sikkerhetsobjekter En betydelig andel av Bankens lån er til enhver tid sikret ved pant i eiendom, driftstilbehør, varelager og lignende. Dersom, og i den utstrekning, verdien av disse sikkerhetsobjektene faller eller muligheten til å realisere slike objekter blir forringet, vil dette øke risikoen for at Banken vil lide tap dersom låntaker misligholder sitt engasjement med Banken, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Risikoen for en forringelse av verdien av disse sikkerhetsobjektene og muligheten til å realisere slike objekter øker ved nedgangskonjunkturer og finansielle kriser Konsentrasjonsrisiko Konsentrasjonsrisiko oppstår når det er lav diversifisering i eksponeringen mot motparter med hensyn til geografiske områder, bransjer, produkter, risikoklasser osv. Banken har i den ordinære utlånsvirksomheten en fordeling på sektorer per 31. desember 2013 som fordeler seg med 81 prosent av samlet utlånsportefølje til privatpersoner (80 prosent i 2012) og 19 prosent til bedriftskunder (20 prosent i 2012). Banken har ingen ordinære utlån til det offentlige. Fordelingen på næringer viser isolert sett en eksponering mot eiendomsforvaltning med 31 prosent per 31. desember 2013 og bygg og anlegg med 18 prosent per 31. desember Bankens utlånsportefølje til privatpersoner og bedrifter fordeler seg geografisk med hovedvekt i Karmøy kommune. Karmøy kommune ligger i Rogaland fylke og totalt står kommunen for 81 prosent av Bankens utlån. En betydelig utlånsandel er gitt til kunder med nær tilknytning til primærområdet, men bosatt andre steder i fylket eller andre steder i landet, med 18 prosent av Bankens utlån. Dersom eller i den utstrekning privatpersoner eller bedrifter i Bankens lokale marked får redusert tilbakebetalingsevne i forhold til andre områder, vil Bankens konsentrasjon av kunder i lokalmarkedet øke risikoen for betalingsmislighold. Dersom eller i den utstrekning privatpersoner eller bedrifter i Bankens lokalmarked får redusert låne- eller spareevne, vil dette kunne redusere Bankens aktivitet og medføre redusert inntjening. Dersom de bransjer Banken er eksponert i blir utsatt for negativ markedsutvikling, vil dette kunne påvirke låne- og spareevnen, samt påvirke faren for mislighold Likviditetsrisiko Banken er avhengig av tilgang til ekstern kapital på tilfredsstillende vilkår for å kunne innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Denne likviditetsrisikoen er latent innenfor bankvirksomhet, og kan særskilt gjøre seg gjeldende på grunn av for stor avhengighet til en bestemt finansieringskilde, endringer i kredittrankinger eller mer generelle endringer i markedet, for eksempel naturkatastrofer. Banken er videre avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne drive sin utlånsvirksomhet. Bankens utlånsvirksomhet er primært dekket gjennom kundeinnskudd. Slike innskudd er imidlertid utsatt for variasjoner som skyldes hendelser utenfor Bankens kontroll, som for eksempel bortfall i kunders tiltro til markedet og økt konkurranse, som kan føre til at Banken i en periode får en vesentlig reduksjon i sine kundeinnskudd. I tillegg kan enhver usikkerhet knyttet til Bankens finansielle stilling føre til vesentlige kontantuttak som kan resultere i et finansieringsunderskudd hos Banken. Bankens lånekunder ønsker som regel langsiktig finansiering, mens Bankens innskuddskunder i praksis, på meget kort varsel, kan disponere sine innskudd. Banken har derfor et tidsgap som medfører en risiko for tap dersom Banken ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendelene uten vesentlige ekstrakostnader. Denne likviditetsrisikoen oppstår idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. 15

16 Selv om Banken har en konservativ holdning til likviditetsrisiko, og Banken til enhver tid søker å diversifisere sine kilder til finansiering for å bli mest mulig uavhengig av hendelser i det enkelte marked, medfører den typen virksomhet Banken driver en latent likviditetsrisiko som vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens resultat, likviditet og finansielle stilling Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler. Skudenes & Aakra Sparebank er eksponert for markedsrisiko primært gjennom endringer i rentenivået (renterisiko), kursrisiko på finansielle eiendeler og forpliktelser (inkl. endringer i risikopremie/kredittspread) og valutakurser (valutarisiko). Endringer i markedsrenten ligger utenfor Bankens kontroll, men resultatet av driften til Banken vil i stor utstrekning være avhengig av Bankens evne til å styre Bankens sensitivitet i forhold til renteendringer. Ettersom Skudenes & Aakra Sparebank ikke, ved en endring i markedsrenten, umiddelbart parallelt kan gjennomføre renteendring for alle balanseposter dersom disse har ulik rentebindingstid, vil en endring i markedsrenten gi en økning eller reduksjon av rentenettoen (strukturell renterisiko). Banken forsøker å holde den strukturelle renterisikoen innenfor visse rammer ved at eiendeler, forpliktelser og ulike derivater matches mot hverandre, men ettersom Bankens resultat i stor utstrekning er avhengig av inntekter knyttet til rentenettoen vil manglende sensitivitet i forhold til dette kunne ha en vesentlig negativ effekt på virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Valutarisiko består av risikoen for tap når valutakursene endres. Banken vil kunne opparbeide en valutabeholdning for videresalg til kunder, og hadde per 31.desember 2013 ingen beholdning av utenlandsk valuta. Banken har heller ingen gjeld nominert i utenlandsk valuta. Selv om Bankens valutaeksponering anses som begrenset, vil valutasvingninger kunne medføre risiko for tap Bankens beholdning av verdipapirer er eksponert for variasjoner i markedskurs Banken har en egen beholdning av verdipapirer som består av både aksjer, obligasjoner og sertifikater. Markedsverdien for disse verdipapirene påvirkes av svingninger og generell utvikling på flere områder, blant annet rentesatser, valutasatser og kredittspredning. Finansmarkedene har, og vil også fremover, oppleve perioder med brå nedgang i den antatte og faktiske verdien av eiendeler, som igjen har påvirket kursen og likviditeten i verdipapirene. Dette vil kunne ha en negativ innvirkning på Bankens verdipapirer, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter Marginpress Rentemarginen for norske banker har over lang tid vært under press. Bankens utlånsvekst har bidratt til å kompensere delvis for effekten av press på rentenettoen, men et forsterket press på rentenetto, sammen med eventuell lavere volumvekst, kan i fremtiden bidra til å svekke Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter Konkurransesituasjon Bankens fremtidige økonomiske resultater vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse på de områder som er Bankens satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Økt konkurranse kan gi reduserte marginer, som igjen vil kunne ha en negativ virkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter Risiko knyttet til Bankens operasjonelle virksomhet Banken er eksponert for betydelig risiko knyttet til sin operasjonelle virksomhet og kan komme til å lide vesentlige tap som følge av for eksempel menneskelig svikt og utilstrekkelig kompetanse, svikt i IKT-systemer, uklar policy, strategi eller rutiner, i tillegg til kriminalitet og interne misligheter. 16

17 Bankens teknologitjenester leveres gjennom De Samarbeidende Sparebanker og Evry som er hovedleverandør av teknologitjenester. Det foreligger et omfattende avtaleverk som blant annet regulerer ansvaret mellom partene og fastsetter definerte krav til oppetid og konsekvenser dersom dette ikke blir overholdt. En vesentlig svikt i disse systemene vil likevel ha en vesentlig innvirkning på Bankens virksomhet og dens kunders tilfredshet, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter Uventede inntekts- og kostnadssvingninger Banken er utsatt for uventede svingninger i inntekter og kostnader som kan inntreffe i ulike forretnings- eller produktsegmenter. Ettersom det vesentligste av Bankens inntekter kommer fra kjernevirksomheten og omfatter rentenetto og provisjonsinntekter fra andre banktjenester som betalingsformidling, forsikring og lignende, er Bankens kostnader også tilpasset disse kjerneaktivitetene. Det er likevel en risiko for at uforutsette konjunktursvingninger eller endret kundeadferd kan forekomme. Dette kan igjen medføre at Bankens kostnader vesentlig overskrider Bankens inntekter, som igjen vil kunne ha en vesentlig innvirkning på Bankens driftsresultat, likviditet og finansielle situasjon Generell nedgang i Bankens markeder Økonomiske nedgangstider i de markeder der Banken driver sin virksomhet vil påvirke resultatene til Banken negativt ved at etterspørselen etter Bankens produkter og tjenester vil kunne avta. Videre vil økonomiske nedgangstider kunne medføre at kredittverdigheten til Bankens låntakere vil kunne forverres, som igjen øker risikoen for at disse misligholder sine engasjementer i Banken. Dette vil igjen kunne ha en negativ virkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og framtidsutsikter Banken er utsatt for systemrisiko Det høye nivået av avhengighet mellom de ulike institusjonene i finansnæringen medfører at Banken er spesielt utsatt for forverringer i kommersiell og finansiell soliditet, eller oppfattet soliditet, av andre finansinstitusjoner. Innenfor finansnæringen kan finansielle institusjoners mislighold påvirke og føre til soliditets- og likviditetsrisiko hos andre finansielle institusjoner. Tvil rundt, eller mislighold av, kun én institusjon i finansnæringen kan føre til betydelige likviditetsproblemer, tap eller mislighold av andre institusjoner. Dette henger sammen med den kommersielle og finansielle soliditeten knyttet til finansinstitusjoner som følge av kreditt, handel, clearing eller andre relasjoner. Selv en oppfatning av, eller spørsmål om, mangel på kredittverdighet hos en motpart kan føre til likviditetsproblemer. Dette kan refereres til som systemrisiko og kan få en vesentlig negativ effekt på de finansielle mellomledd, for eksempel clearing agencies, clearing houses, banker, verdipapirforetak, og ytelser fra dem som Banken samarbeider med og er avhengig av i det daglige. Systemrisikoen kan ha vesentlige negative effekter på Bankens evne til å skaffe ny kapital til sin virksomhet, på dens finansielle posisjon, på driftsresultat, på likviditet og/eller framtidsutsikter Banken er eksponert for risiko i forbindelse med mulige fremtidige strategiske transaksjoner Banken opererer innenfor en rekke forretningsområder og i flere geografiske områder. Som del av Bankens fremtidige strategi, kan Banken velge å gjennomføre strategiske transaksjoner (inkludert, men ikke begrenset til, oppkjøp, salg og inngåelse av joint venture samarbeid) for enten å styrke driften innenfor eller trekke seg ut av et virksomhetssegment eller geografisk område. Det er ingen garanti for at Banken vil være i stand til å fullføre integreringen av eventuelle oppkjøpte enheter, fullføre salg, inngå joint ventures som planlagt eller å identifisere alle potensielle forpliktelser før transaksjonene er avsluttet. Enhver slik hendelse kan ha en vesentlig negativ effekt på Bankens virksomhet, finansielle situasjon, likviditet og/eller driftsresultat Risiko knyttet til interessekonflikter I Bankens daglige virksomhet, eller ved en eventuell utvidelse av omfanget av Bankens virksomhet og kundebase pliktes Banken til i økende grad å løse potensielle interessekonflikter, herunder situasjoner der Bankens tjenester til en bestemt kunde, egen investering, eller andre interesser kommer i konflikt, eller blir oppfattet å komme i konflikt, med interessene til en annen kunde, så vel som situasjoner der enkelte deler av Bankens virksomheter har tilgang til materiale som ikke er offentlig informasjon og ikke deles med øvrige deler i Banken. En tilfredsstillende identifisering og håndtering av interessekonflikter er kompleks, delvis fordi interne brudd på fremgangsmåter kan være vanskelig å oppdage. Dersom Banken ikke lykkes, eller det fremstår som 17

18 om den ikke lykkes, i å behandle interessekonflikter på en tilfredsstillende måte kan dette skade Bankens omdømme og berøre kunders villighet til å inngå transaksjoner Banken er eksponert for risiko knyttet til sin pensjonssparing Banken har både innskudds- og ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning i DNB Livsforsikring ASA. Den ytelsesbaserte ordningen er nå lukket og omfatter kun 35 aktive medlemmer og 4 uføre. Pensjonsytelsene omfatter alderspensjon, uførepensjon og pensjoner for ektefelle- og barnepensjon, som supplerer ytelsene fra folketrygden. Hovedbetingelsene er 30 års opptjening og alderspensjon på 65 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Pensjonsordningen er basert på antagelser, herunder forventet avkastning, forventet økning i pensjoner og diskonteringsrente. Dersom verdien av forpliktelsene blir høyere enn forventet, eller verdien av eiendelene blir lavere enn forventet, vil Banken forpliktes til, eller kan velge, å gjøre avsetninger på sine pensjonsforpliktelser. Slike avsetninger kan være betydelige og kan få en negativ effekt på Bankens finansielle situasjon og/eller driftsresultatet. Bankens pensjonsforpliktelse knyttet til den ytelsesbaserte pensjonsordningen beregnes på løpende basis og inntas i inntektsregnskap og balanse Omdømmerisiko Banken er avhengig av å opprettholde et godt omdømme og tillit i markedet for å tiltrekke seg nye, og beholde eksisterende, kunder. Banken er også avhengig av et godt omdømme hos motparter, egenkapitalbevismarkedet og hos myndighetene. Dersom Banken ikke klarer å opprettholde det nødvendige omdømmet og den nødvendige tillit i markedet, vil det kunne medføre frafall av kunder, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling Risiko knyttet til Bankens kontrakter Bankens virksomhet er i stor grad regulert av kontrakter med kunder, motparter og leverandører og Banken vil kunne lide tap dersom en kontrakt ikke kan gjennomføres som forutsatt. Hva slags tap og omfanget av et tap vil avhenge av hva slags kontrakt som eventuelt ikke oppfylles. Manglende gjennomføring av en kontrakt kan for eksempel skyldes faktorer som utilstrekkelig dokumentasjon, at en motpart ikke har rett til å inngå kontrakten, usikkerhet om lovligheten av en kontrakt eller kontraktklausul, eller problemer med å gjennomføre en kontrakt i en konkurs eller konkursliknende situasjon. I tillegg inneholder enkelte av Bankens innlånsavtaler ulike vilkår som er egnet til å begrense Bankens handlefrihet. Dette gjelder i hovedsak negative pantsettelsesklausuler og forbud mot vesentlige disposisjoner. I tillegg inneholder enkelte avtaler klausuler om opprettholdelse av solvensmargin samt overholdelse av kapitaldekningskrav. Brudd på slike vilkår innebærer som hovedregel at motparten kan bringe avtalen til førtidig opphør, noe som vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens resultat, likviditet og finansielle stilling. 18

19 2.3 Annen risiko Prospekt Skudenes & Aakra Sparebank Markedsverdien på Egenkapitalbevisene kan svinge Kursen på Egenkapitalbevisene vil påvirkes av den generelle utviklingen i egenkapitalmarkedene. Dette innebærer at kursen på Egenkapitalbevisene vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. Ettersom Egenkapitalbevisene ikke vil være børsnoterte, vil fastsettelsen av prisen på Egenkapitalbevisene være usikker og kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold samt at handelen i Egenkapitalbevisene kan være preget av lite omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler innenfor et kort tidsintervall kan føre til sterke kursutslag Risiko for redusert likviditet i Egenkapitalbevisene En eventuell adgang til omdanning av Egenkapitalbevis til aksjer for andre sparebanker kan medføre redusert likviditet i Egenkapitalbevisene. Dette kan ha en negativ effekt for eiere av Egenkapitalbevis da omsetning av Egenkapitalbevis kan føre til betydelige svingninger i prisen på Egenkapitalbevisene. I tillegg kan andre sparebankers omdanning føre til redusert interesse for Egenkapitalbevisene Det vil ikke nødvendigvis bli vedtatt utbytte på Egenkapitalbevisene og Bankens evne til å betale utbytte er avhengig av om det finnes frie midler til utdeling Norsk lov fastsetter at all utbetaling av utbytte skal vedtas av Forstanderskapet. Når Banken kan utbetale utbytte og maksimal størrelse på utbytte er regulert i lov. I Forstanderskapets vurdering kan det også hensyn tas omfanget av frie midler til utdeling, at utbetalingen er forsvarlig tatt i betraktning størrelse, art, omfang og risiko forbundet med Bankens virksomhet, samt Bankens behov for å styrke sin balanse, likviditet og finansielle posisjon. Videre kan Banken ikke utbetale utbytte som vil føre til at Banken er i strid med gjeldende kapitalkrav. I praksis kan også investorers og ratingbyråers bekymringer knyttet til Bankens virksomhet begrense utbetaling av utbytte. Som en generell regel kan Forstanderskapet ikke vedta høyere utbytte enn Styret har foreslått eller godkjent. Dersom Forstanderskapet, uavhengig av årsak, ikke vedtar utbytte i samsvar med Styrets forslag, vil ikke Egenkapitalbeviseierne i Skudenes & Aakra Sparebank (heretter "Egenkapitalbeviseierne") ha krav på forklaring av en slik manglende utbetaling, og selskapet vil ikke være forpliktet til å betale utbytte i den aktuelle perioden Eventuelle framtidige egenkapitalemisjoner kan ha en vesentlig negativ innvirkning på Egenkapitalbevisenes markedskurs På datoen for dette Prospektet, foreligger det ingen planer om etterfølgende emisjon av Egenkapitalbevis. Banken kan likevel, for å styrke sin kapitalbase eller av andre grunner, velge å utstede nye Egenkapitalbevis i fremtiden. Eventuelle tegninger av nye Egenkapitalbevis kan i fremtiden bli tilbudt til en rabatt av gjeldende markedspris og dermed ha en vesentlig negativ effekt på markedsprisen av utestående Egenkapitalbevis Store Egenkapitalbeviseieres eventuelle fremtidige salg av Egenkapitalbevis kan få vesentlig negativ innvirkning på Egenkapitalbevisenes markedskurs Et salg av en større andel Egenkapitalbevis av en eller flere av Bankens store Egenkapitalbeviseiere, eller et eventuelt salg av nye Egenkapitalbevis, kan bli gjennomført med en rabatt i forhold til gjeldende markedspris og kan ha en vesentlig negativ effekt på markedsprisen til de Egenkapitalbevisene. 19

20 3. Erklæringer 3.1 Ansvarserklæring Opplysningene i Prospektet er så langt Styret kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Så langt Styret kjenner til, forekommer det ikke utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Åkrehamn, 24. mars 2014 Styret i Skudenes & Aakra Sparebank Samson Wiig (sign) Styrets leder Reidun Kvinnesland (sign) Styrets nestleder Torstein Østhus (sign) Styremedlem Olav Munkejord (sign) Styremedlem Helge Vikra (sign) Styremedlem Inger Elise Netland Kolstø (sign) Styremedlem Ståle Karlsen (sign) Styremedlem 3.2 Tredjepartsinformasjon Det er enkelte steder i Prospektet gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid oppgitt. Slik informasjon er korrekt gjengitt og så langt Skudenes & Aakra Sparebank kjenner til, og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemenn, bekrefter Skudenes & Aakra Sparebank at det ikke er utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. 20

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer