32 Bygger for liv og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "32 Bygger for liv og helse"

Transkript

1 4 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter 16 utvikling gamle veier blir som nye 22 PORTRETTET kulturbyggeren 28 byggestart I norrland för at stanna 32 Bygger for liv og helse På Gartnerløkka jobber alle hardt for å realisere et prosjekt med myke verdier. Nummer #

2 Leder Dimensjon # Et magasin fra Veidekke Ansvarlig redaktør Grete Ingeborg Nykkelmo Redaktør Ane Sangnes Redaksjon Anders Auberg Åsa Edman Malena Lewenhaupt Schmidt Peter Bonde Rasmussen Art direction Dinamo Forsidefoto Thomas Ekström Trykk Merkur-Trykk AS Veidekke ASA Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Veidekke Sverige AB Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Svetsarvägen 15, Solna Telefon: Hoffmann A/S Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Mer vei for pengene I april presenterte Norges samferd selsminister planene for det nye veiselskapet som skal stå for planlegging, utbygging og drift av utvalgte riksveistrekninger i Norge. Bakgrunnen er et ønske om raskere og billigere realisering av vei prosjekter, og selskapet får en startportefølje på syv strekninger. I Veidekke er vi positive til det nye veiselskapet. Både til det at det nå blir mer sammenhengende og rasjonell ut bygging, og det at fagfolk skal styre utbyggingen, er bra. Det viktigste for Veidekke er imidlertid hvordan selve ut byggingen gjennom føres. Ut fra de planene som foreligger, ser det ut til at OPS med større grad av statlig finansiering er et sentralt grep. Det betyr i så fall økt bruk av total entreprise. I Veidekke mener vi en dreining mot økt bruk av total entrepriser er bra. Da får entreprenørene et større ansvar for prosjektering og bygging av veien, og kan bidra til å finne gode løsninger helt fra planleggingsstadiet. Det er imidlertid viktig med en gradvis innfasing for å sikre kompetanse og effektiv produksjon. Med en slik løsning vil finansieringen flyttes ut av de årlige statsbudsjettene og dermed bli forutsigbar og langsiktig. I en kommentar i denne utgaven av Dimensjon forteller samferdselsministeren om hvordan både det nye veiselskapet og Statens veivesen skal sikre mer vei for pengene de kommende årene. I dette magasinet kan du lese om ferdig stillelsen av et rassikringsprosjekt i Lofoten, og det blir mer vei for Veidekke også i tiden fremover. I løpet av det siste halvåret har vi fått flere nye, store veikontrakter i Norge. I januar skrev vi kontrakt på bygging av ny innfartsvei på riksvei 80 til Bodø. I april fikk vi oppdraget med å bygge første parsell på E143 ved Kongsberg, og i begynnelsen av mai fikk vi nyheten om at vi ligger lavest på et stort prosjekt på E39 sør for Bergen. Til sammen er dette prosjekter for fire milliarder kroner som vi har vunnet i skarp konkurranse med de største skandinaviske og europeiske entreprenørene. Det må det være lov til å være stolt av og det gir god selv tillit til arbeidet videre. I Sverige har man også store kontrakter ute i markedet om dagen. De første fristene for tilbud på E4 Förbifart Stockholm og Slussen, et av de viktigste knutepunktene i den svenske hovedstaden, er snart ute. Vi har kompetanse og kapasitet til å ta en god bit av denne kaken også. Og det skal vi. Arne Giske Konsernsjef

3 04 Ferdigstilt Veidekke har hatt ansvaret for spektakulær rassikring langs E10 i Lofoten. FOTO Einar Aslaksen / pudder agency 11 Kommentar Norges samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen skriver om veibygging. 12 Notiser Les om Eivind Heimdals nye verv, om Veidekkeaksjen og om involvering. 14 Signaler Lær om betong med gjennomsiktig forskaling. 15 Konstruksjoner Glaskonst med stomstabilitetsutmaning. 27 Verktøy Veidekke Bane har skaffet en splitter ny Lännen 8800i. 28 Byggestart Norrland here we come. På plass 31 Johan Strandqvist, Skånepågen som hamnade i Norrland Utvikling Det er god bedriftsøkonomi i å tenke nytt og utfordre etablerte sannheter i asfaltbransjen. Morten Skogstad og hans team står for utvikling i praksis. 22 Portrettet For projektleder Signe Lassen er det vigtigt at sikre den rette, rummelige kultur på alle projekter. FOTO Poul Christensen 22 FOTO rune bendiksen / palookaville 43 Etc. Oppdateringer fra konsernet om miljø, HMS, aktuelt, nye oppdrag, jubilanter og historie finner du på Dimensjons gule sider. 32 Prosjekt På Gartnerløkka skyter 244 leiligheter opp av jorda.veidekke Eiendom og Veidekke Entreprenør jobber hardt for å realisere et prosjekt med myke verdier. w 3

4 04 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter Strekningen på E10 i Lofoten er en del av Nasjonale Turistveger. I den spektakulære naturen var utfordringene mange. Tekst John Rørdam Foto Einar Aslaksen/Pudder agency Glassveggene åpner for utsyn, men har også en praktisk funksjon. De skal hindre at snø fra skred fyller tunnelen. 4

5 5

6 Ferdigstilt Den to kilometer lange strekningen langs havet i Lofoten går gjennom Flakstad og Moskenes kommune. Det er bygget fire rasoverbygg i betong og gjort flere utbedringer av veien. Prosjektet viderefører tidligere arbeid med rassikring på E10 Lofast. Anleggsleder Johnny Vian kan fortelle om et helt spesielt prosjekt: Som en del av Nasjonale Turistveger er strekningen E10 spesiell på flere måter. Vi måtte ikke bare ta hensyn til det tekniske, men også den spektakulære naturen og de visuelle kvalitetene som ligger i Nasjonale Turistveger. Et levende prosjekt. En av de største utfordringene på strekningen var naturen, og at de opptil 260 menneskene som i perioder jobbet med prosjektet skulle ha en trygg arbeidssituasjon. I sesongen er Lofoten en magnet på turist er. En kontraktsfestet klausul om at veien kun skulle stenges i intervaller på 15 minutter var avgjørende for å hindre kødannelse, men la et betydelig tidspress på mange av oppgavene som skulle utføres. Vi har måttet ta mange hensyn underveis, store endringer førte til store forsinkelser, og vi måtte ta inn mye tapt tid i siste del av prosjektet. Vi måtte ivareta sikker heten både til trafikken og dem som jobbet på prosjekt et, og hadde stort HMS-fokus hele veien. Høye skjæringer med anleggsmaskiner, sprengningsarbeid i fjellsiden og turisttrafikk på veien under gjorde dette utfordrende. Det er lagt veldig mange meter med nett for at det skulle være trygt underveis i arbeidet, og et sterkt fokus på sikker heten har gjort at vi har gjennomført prosjektet uten alvorlige hendelser. Rasoverbyggene er bygd for å beskytte mot snøskred, men heldigvis har det vært snøfattige vintre, noe som ga oss et problem mindre. Vår største utfordring under bygge - period en var faktisk jord- og steinras, forteller Vian. Naturen i Lofoten er unik. En viktig del av prosjektet handlet nettopp om å ivareta også slike kvaliteter. Glass - v eggene i overbyggene er montert for å bevare utsikten, men har også en praktisk funksjon å hindre at hindre at det virvles snø inn i r asoverbyggene ved snøskred. Prosjektet hadde nøyaktighetsklasse 3 som beskriver toleransegrensen for avvik, og dette er med på å vektlegge både standarden på veien og hvordan det ferdige resultatet framstår. Anleggsleder Vian sier rassikringene nesten framstår som kunstverk som fremhever både naturen og veien, men likevel er han mest tilfreds med måten prosjektet har blitt gjennomført på: Vi er spesielt stolte av at vi har klart å levere et enestå ende og komplisert prosjekt, med store endringer underveis, uten uhell, og også uten større forsinkelser i trafikkavviklingen. Prosjektet ble overlevert 5. desember 2014, med unntak av en liten del av en skuldermolo som blir sluttført i disse dager. På grunn av vanskelig sprengingsarbeid, og av sikkerhetsmessige hensyn, måtte vi noen ganger stenge veien lenger enn den tildelte stengetiden. Det er kanskje en kuriositet, men vi bygger også bølgebrytere ved Hamnøy som skal beskytte mot havet som på enkelte steder vasker over veien. Da skal veien være farbar også på dager hvor været er stormfullt, avslutter Vian. Prosjektfakta Hva: Rassikring med overbygg i betong, veibygging og skuldermolo Hvor: E10 i vest-lofoten mellom Fjøsdalstunnelen og Hamnøytunnelen Byggherre: Statens Vegvesen Ferdigstilt: Desember

7 01 02 (01) E10 er en del av Nasjonale Turistveger og det er med på å sette krav til utformingen. (02) Lofoten viser seg fra sin beste side, og nå er veien også trygg når værforholdene er mindre gjestmilde. (03) Strenge krav til utforming gir et solid inntrykk. (04) Tørrfisk er en del av kulturopplevelsen langs E10. (05) Det å bygge veier og rassikringer er et inngrep i naturen, men her passer bitene harmonisk sammen

8 Ferdigstilt 8

9 Sett fra sjøen blir skredsikringen nesten som en iinstallasjon, og størrelsen på rasoverbyggene blir mer synlig. Selv ikke spekkhoggerne ser ut til å la seg forstyrre nevneverdig av den nye rassikringen. 9

10 Ferdigstilt (01) Mye lys og en åpen løsning gir gode og trygge kjøreforhold og en god opplevelse for dem som ferdes på veien. (02) Vei, himmel og hav. E10 byr på praktfull natur med store kontraster. 10

11 Kommentar Regjeringen har fremskyndet et tyvetalls veiprosjekter. For første gang på flere tiår blir vedlikeholdsetterslepet redusert, og vi har fremmet en viktig veireform for Stortinget, skriver Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. CV Navn: Ketil Solvik-Olsen Stilling: Samferdselsminister i Norge Utdannelse: Mastergrad i økonomi K valiteten på veiene i Norge er ikke alltid av en slik forfatning at vi kan være stolte av dem. Det må vi gjøre noe med. God infrastruktur er en avgjørende forutsetning for velfungerende transportsystem med økt trafikksikkerhet, redusert reisetid, lavere kostnader og bedre fremkommelighet er derfor et viktig år for reformer og systemendringer i samferdselssektoren. Vi har allerede fått til mye. Vi er langt fra i mål. Men vi er på rett vei, og vi har planene klare for fortsettelsen. Vi ønsker et moderne samferdselsnett som kan skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og være avgjørende for fremtidig vekst. Vi vil organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter raskere og billigere. For å lykkes er vi helt avhengige av god drahjelp fra dere i entreprenørselskapene, som faktisk gjør selve jobben. En viktig ambisjon for oss har hele tiden vært at vi må bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Nå etablerer vi derfor et veiselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde et utvalg lengre veistrekninger på en mer helhetlig og sammenhengende måte. Statens vegvesen skal fortsatt være vår viktigste veiutbygger, men ved å løfte noen utvalgte riksveistrekninger inn i det nye selskapet sikrer vi politisk styring på hvilke veistrekninger som skal realiseres, samtidig som fagmiljøene får organisere planleggingen og gjennomføringen av de aktuelle prosjektene mer effektivt. Selskapet får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt trøkk på det som er selskapets hovedoppgave og vi får mer vei for pengene. Som et første skritt mot et mer moderne veinett, får det nye selskapet i oppgave å bygge ut sju langstrekninger. Vi legger gjennom dette opp til en noe raskere og mer helhetlig utbygging enn det som tidligere er forutsatt i Nasjonal transportplan (NTP). Utgangspunkt for oppstartsporteføljen til utbyggings selskapet er en del veiprosjekter som er prioritert i NTP. For å legge til rette for ytterligere effektiv og helhetlig utbygging har vi i tillegg gitt utbyggingsselskapet ansvar for flere prosjekter som ikke er prioritert i NTP, men som står i naturlig forbindelse med prosjekter som er prioritert. Oppstartporteføljen skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Den består av E6 nord- og sørover fra Trondheim, E6 nordover fra Oslo og opp i Gudbrandsdalen, E18 og E39 fra Vestfold via Kristiansand og videre opp til Jæren. Vi er klare til å gjennomføre den største reformen av norsk veibygging på lenge. Jeg er glad for støtten fra mange hold, ikke minst dere i entreprenørnæringen, og kan love at her vil det bli mange nye oppdrag for Veidekkes ansatte i årene som kommer. 11

12 NOTISER FOTO Stefan Hollertz Eivind Heimdal får viktig verv FOTO Ane Sangnes Eivind Heimdal, leder i V-Teknikk, er ny styreleder i Norsk Betongforening. Norsk Betongforening er et forum for alle som arbeider med, eller på annen måte har interesse for betong og betong faget. Foreningen har nettopp feiret sitt 60-årsjubileum og har i alle år jobbet for betongnæringen. Arbeidet er i hovedsak rettet mot fagets rammebetingelser. Foreningen skal fremme forskning og utvikling, rasjonelle utførelsesmetoder, fremme norsk betongteknologi internasjonalt og skape et aktivt fagmiljø for medlemmene. Eivind Heimdal har mer enn 25 års erfaring fra entreprenørog leverandørbransjen, både i Norge og internasjonalt. Han overtar som styreleder i Norsk Betongforening etter Kjersti Kvalheim Dunham, som har ledet foreningen siden Vi vann! Veidekke vann priset Årets Leanbyggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. Konkurrensen var tuff bland kandidaterna till Årets Lean byggare, men det som vägde över till Veidekkes fördel den här gången är framförallt vårt sätt att jobba med lärandeprocesser. Det här betyder så mycket. Vi har arbetat med detta sedan 2004 och det går alltid upp och ner med sådana här processer. Detta kommer att ge jättemycket energi till organisationen. Det känns stort, säger Emile Hamon Motiveringen Årets Leanbyggare 2015 lyder: «Företaget har genom att fokusera på samplanering och samlokalisering lagt grunden för medarbetarnas involvering och en lärande organisation, ett lärande inte enbart för vinnarens egna anställda utan även för projektpartner och hela Sverige.» FOTO VEIDEKKE Allt fler vill lära sig mer om vårt involverande arbetssätt Efter att Veidekke i Sverige kammade hem priset «Årets Leanbyggare» för vårt involverande arbetssätt har flera hört av sig. Dels för att gratulera men också för att de vill lära sig mer om hur vi involverar. Emile Hamon, strategi- och affärsutvecklingschef, har hektiska tider då han blivit inbjuden till minst sju seminarier för att berätta om Veidekkes involverande arbetssätt. 12

13 Ny rekord for Veidekkeaksjen 13. april ble Veidekkeaksjen omsatt for 100 kroner. Det var første gang aksjen passerte denne magiske grensen etter at den ble splittet i fem i Det betyr at Veidekke er verdsatt til 13,3 mrd. kroner på Oslo Børs. Det er ny rekord. Statoil er fortsatt børsens største selskap, men Veidekke er nå nummer 23. Hittil i år har aksjen steget 36 %, mens Oslo Børs har steget 14 %. Lave renter gjør at aksjemarkedet fremstår som et attraktiv sted å plassere penger. I tillegg fremstår Veidekke som et solid konsern med god inntjening og høyt utbytte. Regnskapet for 1. kvartal ble godt mottatt i aksjemarkedet. Riktignok var resultatet lavere enn i fjor, men høyere enn det pleier å være i 1. kvartal. Utsiktene for bransjen er gode, og det be kreftes ved at Veidekkes ordre reserve stiger. 36 % Ökade med 300 % I projektet «ortdrivning Vitåfors» har Veidekke övergått helt till digital dokumentation. Varje operatör har sin egen IPad där hon eller han fyller i utförda mängder. Genom digital produktion sparar projektet tid vid faktureringar samt att projektet kan föra statistik på utförda mängder dagligen då all dokumentation går att exportera till Excel. Skyddsronder görs också digitalt. Detta medför att foton kan bifogas vid varje skyddsrond. Efter att vi har infört tillbuds rapportering via IPad har projektet ökat frekvensen på antalet inrapporterade tillbud med ca. 300 %. Trainees på utflykt Den april gästades Veidekke Sverige av en grupp trainees från Veidekke i Norge vilka hade förlagt sin avslutande traineesamling i Stockholm. På programmet stod arbetsplatsbesök vid Veidekkes projekt vid AGA depån på Lidingö samt bostadsprojektet Traversen i Sollentuna. Vidare genomfördes en konferens där deltagarna fick information om arbetssätt och metoder när det gäller involvering och VeidekkeMAX av Emile Hamon och Thomas Gardell. Programmet av slutades av Per-Ingemar Persson som gav deltagarna en uppskattad beskrivning av Veidekke i Sverige. För Veidekke Sveriges del pågår ett arbete med en översyn av en mer centralt organiserad trainee verksamhet. Därför är besöket och även tidigare kontakter med Norge betydelsefulla i det fortsatta arbetet. Norsk-svenskt talangnätverk Veidekke är medlemmar i Norsk-Svenska Handelskammaren och får därför möjligheten att varje år erbjuda två potentiella ledare i åldersspannet år att medverka i ett talangnätverk. Förra året deltog Christina Engerup från Bygg Stockholm. Hon fick bland annat närvara på temadagar som arrangerades av Oslobörsen, Nordic Choice, Veidekke ASA och Handelsbanken. Deltagarna får även lära sig mer om strategi, personalledning, avancerad projektledning, kommunikation etc. I Talangnätverket fick jag träffa folk från andra branscher och en inblick i deras vardag att ta med sig hem. Deltagarna var alla mycket drivna och inspirerande och fick mig att tänka «outside the box». Vi utbytte tankar och idéer om hur man kan jobba med kommunikation och hur man får alla med sig, vilka är viktiga egenskaper hos en ledare, berättar Christina Engerup. I år är det Hampus Jakobsons, Anläggning SydVäst, sin tur. Jag är otroligt glad för nomineringen och vill skicka ett stort tack till mina kollegor som är orsaken till att jag får möjligheten att fortsätta utvecklas med Veidekke i NSHK:s talangnätverk. FOTO VEIDEKKE FOTO Eddie Strömberg 13

14 signaler I denne spalten kan du lese om teknologi og program vare i tilknytning til vår virksomhet. Cractest coin innovasjon i betong Betongbransjen i Norge har gjennom flere år samarbeidet om nytenkning i programmet «Concrete innovation» (COIN). En av nyvinningene er et herdeog rissberegningsprogram for norske betonger, programmet har fått navnet «Cracktest coin». Flere og flere byggherrer vil at entreprenøren skal beregne rissrisiko og sette inn forebyggende tiltak for å unngå riss. V-Teknikk har lisens og er kyndige i programvaren. Concrete innovation porekarakter Bransjesamarbeidet «Concrete innovation» har utviklet et metode for å gi karakter på betongoverflater, i første omgang med tanke på porer. Et bransje prosjekt som Veidekke er med på vil også se på om man kan vurdere gråskalaen på en betongoverflate på en objektiv måte. Programmet skal vurdere porestørrelser og antall porer. Cosinus Slide bevegelsesfuge Cosinus Slide bevegelsesfuge for industrigulv er en ny fugeløsning med mindre fare for avskalling og skader. Trykklastene fra trucker og tunge kjøretøyer blir gradvis og jevnt overført over fugen. Fugen består av to plater som ligger inntil hverandre, med «sinusmønster». Etter støp vil betongen trekke seg sammen og fugen åpne seg litt, men tunge kjøretøy vil kunne kjøre over uten å merke fugen. FOTO Ane Sangnes Læring gjennom forskalingen ar du noen gang lurt på hvordan og Hhvorfor porer oppstår på betongveggen du støper? Eller hvordan betongen ser ut inntil forskalingen? V-Teknikk Veidekkes spisskompetanseenhet innen forskaling, hjelpekonstruksjoner, betong, konstruksjonsteknikk og produksjonsplanlegging har utviklet en gjennomsiktig forskaling for bruk på prosjekt er. Det gjør det enklere å følge med på hva som skjer. Forskalingen er av typen Peri Maximo (120 cm x 270 cm). Andreas Sjaastad er betongteknolog i V-Teknikk og ansvarlig for denne nye forskalingstypen. Grunnen til at vi har utviklet den, er at vi vil skape engasjement hos alle som jobber med betongen. Dessuten gjør forskalingen at det blir enklere å lære. Når man umiddelbart ser hvordan resultatet blir, er det lettere å vite hvordan man skal støpe neste gang, enten man støper med selvkomprimer ende betong eller tradisjonell vibrert betong. Man lærer også hvordan man skal behandle overflatene med forskalingsolje for å begrense antall porer og skjolder, for teller Andreas Sjaastad. En tredje fordel med forskalingen er at den gjør test ing og forskning enklere. Ved å se hvordan betongen i fersk fase påvirker sluttresultatet, både med tanke på forarbeid, betongresept og støpe teknikk, kan man enkelt forbedre prosesser og resepter. 14

15 15 konstruksjoner Haute contor i glas Kontorsfastighet i form av en iittalavas. Text Tommy Boström/Åsa Edman Illustration Kanozi Arkitekter Glasvasen i Malmö är som en organisk skulptural möbel i stadsrummet, dynamiskt och vibrerande. En av utmaningarna har varit att få den relativt lilla volymen betongväggar runt trapphus och hissar att klara stomstabiliteten av byggnaden. Lösningen har varit att blanda platsgjutna konstruktioner med Prefab och spänna ihop dessa med ett antal dragstag samt höga krav på vattentäthet i grundläggning. Glasfasaden hänger i valvkanterna utanpå byggnaden och infästningen är speciellt framtagen för projektet. Glasen är en kombination av olika glas, vissa med solskydds persienner, och ett stort antal fenor som sticker ut från fasaden. Dessa har en ledbelysning som lyser igenom fenorna. Utmaningen var också arkitektens idé om hur fasaden ska gestaltas och samtidigt klara energikrav och kravet på solskydd. Strävan är att klassa huset som Breeam nivå silver och Miljöbyggnad. fakta glasvasen Kund: Jernhusen Entreprenör: Veidekke Anläggning Öst Byggtid: Nov Dec För mer info: Tommy Boström

16 16 Utvikling gamle veier blir som nye Litt bortgjemt på et industriområde, i en stor verkstedgarasje på Jessheim, er det gjemt et monster. Den 47 tonn store asfaltutleggeren er ikke bare den eneste i sitt slag i Norge, den er også bas Morten Skogstads stolthet. Tekst John Rørdam Foto Rune Bendiksen/Palookaville Det er et 100 meter langt opptog av lyd, røyk og flammer som inntar veien og som etterlater seg et spor av perfekt asfalt. 16

17 17

18 Utvikling fakta Asfalt består av ca. 95 % stein og 5% bitumen. Bitumen er et restprodukt fra destillering av råolje, som blandes med stein av varierende størrelse og kvalitet. I en remiks varmes asfalten i veibanen opp til grader. Så blandes den nye asfalten med den gamle, deretter legges den, og det hele smelter sammen i veibanen. En remiks bygger ikke veibanen høyere eller gjør at dekket blir tyngre, og dette er en stor fordel under og på broer. Utleggeren til Veidekke er den eneste av sitt slag i Norge. Sverige har til sammenligning 5-6 utleggere av samme type. I en remiks av asfalt brukes kg ny asfalt pr. m2, mot kg pr. m2 ved bruk av tradisjonell utlegger. Denne asfaltutleggeren er grunnen til at det nesten ikke finnes funksjonskontrakter lenger, denne måten å legge asfalt på er så lønnsom at hele systemet måtte revurderes, sier Morten og smiler lurt. Gode grunner til å tenke nytt. Da World Economic Forum i 2014 la fram sin rapport om konkurransekraft i 144 av verdens land kom Norge på en 74. plass når det ble sett spesifikt på veikvalitet. Det hører med til historien at de andre skandinaviske landene var blant de 21 øverste på lista. Det kan virke som en kuriositet, men det sier også noe om at vi definitivt har et forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten på veiene våre. Bas Morten Skogstad og NK Morten Knapper mener at asfaltbransjen er konservativ og at det er på høy tid å tenke nytt. En asfaltfabrikk på veien. Det er ikke nødvendigvis bonusutbetalingene fra 03 byggherre som er mest motiverende for dette laget. Det er like mye det å kunne gå hjem etter endt arbeidsøkt og vite at de har levert et solid stykke kvalitetsarbeid. Knapper forklarer det slik: Vi har en sterk lagmoral, vi skal aldri gå hjem og være misfornøyde med jobben vi har gjort. Det er ikke et tema for oss, vi skal levere det beste. Da slipper vi også klager og reklamasjoner. Så enkelt er det. Knapper er kaptein på skuta når den er på veien, og det er ingen liten kortesje som inntar veien. Først i opptoget kjører to forvarmere som varmer opp asfalten, de følges av en lastebil som mater ut leggeren med steinmateriale, som deretter blandes med bitumen fra en stor tank på utleggeren. Utleggeren er i seg sjøl 18

19 (01) Bas Morten Skogstad har kontroll på det meste. (02) NK Morten Knapper forklarer fordelene med remiks. (03) Kenneth Ottersen er sjåfør på forvarmer, og en del av det godt sammensveisede laget. (04) Asfaltlaget får ofte ideer om hva som kan forbedres, og det er som regel kort vei til fra tanke til test. 04 en liten asfaltfabrikk, den smelter asfalten på veien, freser opp den gamle asfalten og tilsetter ny blanding av bitumen og steinmasse. Prosessen overvåkes av en laborant som tar prøver av asfaltmassen for å sjekke at blandings forholdet er optimalt, og det vil variere avhengig av slitasjen på veien og hvor mye av den gamle asfalten som gjenbrukes. Deretter kommer to valser som etter later seg nylagt og perfekt asfalt. I tillegg kommer et par lastebiler som kjører steinmasse, en buss til mann skapet, et mobilt verksted og en bil med vanntank. På spørsmål om hvilken funksjon vanntanken har, sier Knapper tørt: Hvis du har tørrkjørt en vals på fersk asfalt, så holder det nok med den ene gangen. Jobben med å rense valsen etterpå er ikke et prosjekt du gjør flere ganger enn nødvendig. Verk stedet er med av den enkle grunn at hvis den 47 tonn tunge utleggeren stopper, så er det bare en måte å få flyttet den på, vi må rett og slett få den i gang igjen. Den er forresten langt mer manøvrerbar enn du skulle tro, vi sveiver den enkelt rundt en rundkjøring. God økonomi. Skogstad forklarer at den gode økonomien i gjenbruket ikke bare handler om å utløse driftsbonus, men også om helt andre ting: For det første blir kvaliteten en helt annen enn om vi bruker den vanligste metoden for reasfaltering. Da freses den gamle massen vekk, og den nye massen blir limt fast. Når vi bruker remiks, slipper vi svakere sjikt i asfalten da den gamle og den nye smeltes sammen. Når vi tar boreprøver er det umulig å se skillene mellom den gamle og den nye as falten. Dette har stor betydning for leve tiden til dekket. En annen fordel er faktisk at maskinen er så lang at den jevner ut små ujevnheter og forhøyninger i veibanen. Resultatet blir en mer slitesterk og slettere vei. Hvis vi skal snakke tall, så regner vi med i snitt at gjenbruket av Et godt eksempel for oss alle Dette asfaltlaget jobber akkurat slik vi ønsker at alle lag skal jobbe, sier Øyvind Moen, administrerende direktør i Veidekke Industri. Det er et selvgående og målstyrt asfaltlag som jobber med utvikling på egen hånd. De er hele tiden på jakt etter forbedringer som kan utvikle leveransen, og det er akkurat slik vi ønsker å jobbe. Ved å lete etter forbedringer og prøve dem ut i praksis, gjøre små forsøk hver eneste dag uten å være redd for å feile, tar vi som bedrift viktige skritt framover. Disse folkene bruker LEAN-metodikken i praksis. De gjør forbedringer ut fra yrkesstoltheten, uten verken pisk eller gulrot. Jeg tror de har oppdaget at det gjør jobben enda mer interessant og morsom. Det er helt klart viktig for økonomien i bedriften at vi kan levere et produkt som holder høy kvalitet i dag, men som dessuten er i utvikling, og derfor blir enda bedre i morgen, avslutter Øyvind Moen. 19

20 Utvikling Asfaltlaget på åtte mann betjener forvarmere, utlegger og valser. På et godt skift kan de legge 1000 meter asfalt. gammel asfalt er % av den «nye» asfalten vi legger. Skogstad mener også at det finnes andre fordeler utover de helt klare miljøfordelene ved gjenbruk, men at for å forstå at dette er økonomisk gunstig, må det kanskje sees i et lengre perspektiv enn det vi er vant til. Det er helt klart at annet utstyr er raskere, men dette er bedre. Det er egentlig det vi kan koke det ned til. Jeg mener at det i forhold til tradisjonelle metoder nesten ikke er sammenlignbart. Det handler om miljø, økonomi og ikke minst kvalitet. Det er mulig å legge asfalt som varer lenger, men da koster det også litt mer. Det er en tidkrevende prosess. I stadig endring. Utleggeren kom ferdig til Norge, men den har vært gjenstand for utallige timer med modifiseringer og utbedringer. Det åtte mann store laget slår seg ikke til ro med at ting er som de er, de tester og leter etter muligheter til å gjøre ting enda bedre. Erfaring fra veien viser at det er forskjell på teori og praksis, og målet er å bidra til både gode økonomiske resultater og en stadig bedre kvalitet. Viljen til å tenke nytt og til å dele erfaring og kompetanse kjennetegner laget. Det gjelder å slippe til alles innspill og ideer, og å ikke være redd for å utfordre gamle sannheter i bransjen. En forbedring kan være å gjøre maskinene lettere å håndtere på veien, effektivisere logistikken rundt, eller eller bidra til bedre kvalitet på sluttproduktet. Skogstad leder et asfaltlag med en stor porsjon god gammeldags yrkesstolthet, men også med en vilje til å tenke nytt og originalt: Det er alltid mulig å finne nye løsninger og muligheter, men det er også slik som i de fleste andre yrker, hvis du skal levere noe som er litt bedre enn de andre, så er det spesielt interesserte. Funksjonskontrakter Formålet med å innføre funksjonskontrakter var å øke kvaliteten og dermed levetiden på asfaltdekkene til fordel for både entreprenør og byggherre. Kontraktssummen ble fordelt på en levetidsgaranti gitt av entreprenøren, og målet var å ha så lav kostnad som mulig for hvert år. Levetid i denne sammenheng er knyttet til spor, hvor levetiden da er «over» når veien er slitt ned til en gitt spordybde. Dersom dekket varer lenger enn den levetiden man har garantert, utløser dette en bonus. Ved dårligere resultat enn forventet, utløses et trekk. Veidekke Industri gjennomførte 14 slike kontrakter i perioden , hovedsakelig på Østlandet, og oppnådde store bonuser, men også noen trekk. 20

21 Efter 18 år som fastighetsmäklare tog Anette steget över till säljsidan på Bostad. TEXT och FOTO Malena L Schmidt CV Navn: Anette Högberg Titel: Säljansvarig (Veidekke Bostad, Region Mälardalen) Utbildning: Ekonomi samt fastighetmäklarutbildning Anställd när: Mars 2015 Anette har nu varit på Veidekke Bostad sedan mars i år. Innan hon började hos oss jobbade hon som fastighetsmäklare i 18 år och kände att det var dags för en ny utmaning. Varför blev det Veidekke? Som fastighetsmäklare har jag alltid intresserat mig för ny byggande och boende. Veidekke som företag är med när områden byggs upp, platser som för finas och kommer till sin rätt med fokus på miljö. Det lockade att ta reda på mer och gå vidare mot en ny utmaning och utveckling för min del dvs. att vara med i tidigare skede redan i processen då bostäder växer fram. Att det blev tjänst en som sälj ansvarig jag sökte var naturligt eftersom sälj har varit en stor del av min vardag som fastighets mäklare och en del jag verkligen upp skattat. Vid planering och start av projekt på Veidekke som har stort kund fokus känns det som att jag kan tillföra mycket genom min erfarenhet från bostadsförsäljning. Vad innebär det att vara säljansvarig? Jag är ju ny på posten och har bara snuddat vid uppgiften, men hittills har det varit en hel del planering och granskning av säljmaterial. Mycket möten där allt ifrån inredning, planlösningar, val av fastighetsmäklare och praktisk lösningar i kundarrangemang sätts. Det är roligt och kreativt med ansvar för stort som smått fram till säljstart. Hur kan en vanlig dag se ut för dig? Möte på fastighetsmäklarkontor med genomgång av planerad säljstart, åter till kontoret för bokning av lokal och teknik till säljstart, granskning av bofakta/säljbroschyr fram till lunch, möte med kollegorna i säljgruppen för att granska planlösningar, marknadsanalys och priser. Kontakt med arkitekt för att räta ut frågetecken i ritningar, samtal med projektutvecklare för att stämma av tidplan och det som behöver tas fram till säljmaterial. Kundkontakt i form av utskick och frågeställningar för att se vad som efterfrågas i våra bo städer. Följa marknad, trender och priser. Vad är det bästa med jobbet? Många olika moment och spännande att se en idé bli verklighet. Att få vara med och förverkliga bostäder. Ser fram mot mer kundkontakt då jag kommit längre med «mina» projekt. Få arbeta med något som engagerar så många. Alla bor ju. Vad är de stora utmaningarna med jobbet? Att ha en bra struktur och prioritera rätt de dagar det är många olika uppgifter. Bevaka och kunna utläsa vart marknaden är på väg. Hur ser du på framtiden för bostadbranschen och för Veidekke? Många utmaningar bl.a. med att möta miljömedvetenhet och att ett stort ansvar för kommande generationer. Mälardalen är ju ett område som ständigt växer och utvecklas. Innan jag dör vill jag bo.? Jag vill bo kvar i Stockholm men drömmer om en liten lägenhet på Mallorca. Drömmen vore att tillbringa 50 % av tiden där. I Soller eller Palma. Det vore härligt.

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 2 mai 2010

Magasin Nr. 2 mai 2010 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr 2 mai 2009

Magasin Nr 2 mai 2009 Veidekkes HMS-pris utdelt: Kolo Veidekke i Finnmark gikk av med seieren Bygger världens största IKEA Fælledparken: Hoffmann budt op til dans Lahaugmoen: Involverende planlegging fra før kontrakten ble

Detaljer

Magasin Nr. 5 desember 2009

Magasin Nr. 5 desember 2009 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2010

Magasin Nr. 4 oktober 2010 Magasin Nr. 4 oktober 2010 Kirsti ble Årets lærling 2010 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft Dansk mester i sikre byggepladser Offentlig-privat samarbeid: - Det lønner seg å tenke kreativt

Detaljer

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset

Detaljer

Inneklima # Ventilation i Kirunas djup. i bladet:

Inneklima # Ventilation i Kirunas djup. i bladet: Inneklima # 2 2010 i bladet: > Supersmart klimaanlæg > Fra energimerking til reell enøk > Krevende kombinasjonsbygg > Profil: Göran Krafve Ventilation i Kirunas djup For et bedre miljø. www.gk.no :: www.gk.se

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

Det begynte med brostein...

Det begynte med brostein... Magasin Nr. 1 april 2011 Veidekke 75 år: Det begynte med brostein... Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Posisjonert for vekst 3 Markedskommentar 4 HMS til et nytt nivå 5

Detaljer

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet:

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet: Inneklima # 1 2008 i bladet: > Merværdi gennem samarbejde > Øker produktiviteten med godt inneklima? > Lyckad driftoptimering > Tverrfaglig rådgiving «Bransjen trenger en krise For et bedre miljø. www.gk.no

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Digishift 2020: Digital framtidsvision. Et magasin fra Steen & Strøm AS

Digishift 2020: Digital framtidsvision. Et magasin fra Steen & Strøm AS Et magasin fra Steen & Strøm AS 3/2011 Digishift 2020: Digital framtidsvision Steen & Strøm Awards 13 Retail Day stämningsrapport 18 Night Hiking i Bryggen 30 LEDER PROFILEN Henrik Dahl INNHOLD 4 Nyt centerprojekt

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Miljøprogrammet Godt Valg

Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 1 Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Steen & Strøms miljøengasjement vokser stadig. I fremtiden vil miljøriktige

Detaljer

Kreativitet og nytenkning

Kreativitet og nytenkning Kreativitet og nytenkning Ole Jacob Sunde: Viljen til å bli best Lionel Barber: Journalistikkens utfordringer Einar Hålien: Kunsten å lykkes Jens Barland: Når journalistikken spisses i jakten på nye inntekter

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer