powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian"

Transkript

1 powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

2 powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon 2 Juni 2001 Hypertherm, Inc. Hanover, NH USA Copyright 2001 Hypertherm, Inc. Alle rettigheter forbeholdt Hypertherm og Powermax er varemerker for Hypertherm, Inc. og kan være registrert i USA og/eller andre land.

3 5/23/03 Hypertherm, Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH USA Tel (Main Office) Fax (All Departments) (Main Office ) Tel (Technical Service) (Technical Service ) Tel (Customer Service) (Customer Service ) Hypertherm Automation, LLC 5 Technology Drive, Suite 300 West Lebanon, NH USA Tel Fax Hypertherm Plasmatechnik, GmbH Technologiepark Hanau Rodenbacher Chaussee Hanau-Wolfgang, Deutschland Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (S) Pte Ltd. No. 19 Kaki Bukit Road 2 K.B. Warehouse Complex Singapore , Republic of Singapore Tel Fax (Technical Service) Hypertherm UK, Ltd. 9 Berkeley Court, Manor Park Runcorn, Cheshire, England WA7 1TQ Tel Fax France 15 Impasse des Rosiers Eragny, France Tel Fax Hypertherm S.r.l. Via Torino Milano, Italia Tel Fax (Technical Service) Hypertherm Europe B.V. Vaartveld SE Roosendaal, Nederland Tel Fax Tel (Marketing) Tel (ETSO Technical Service) Tel (ETSO Technical Service toll-free in Europe) Japan Yata-Natsumegi Mishima City, Shizuoka Pref Japan Tel Fax Hypertherm Brasil Ltda. Rua Visconde de Santa Isabel, 20 Sala 611 Vila Isabel, RJ Brasil CEP Tel Fax

4 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) INNLEDNING EMC Hypertherms CE-merkede utstyr er konstruert i overensstemmelse med standard EN Utstyret skal monteres og brukes i henhold til informasjonen nedenfor for å oppnå elektromagnetisk kompatibilitet. Begrensningene påkrevd av EN50199 er ikke nødvendigvis tilstrekkelige til å fullstendig utelukke forstyrrelser når utstyret som påvirkes er i umiddelbar nærhet eller er meget følsomt. Det kan da være nødvendig med andre tiltak for å redusere forstyrrelsen ytterligere. Dette plasma-utstyret er kun beregnet på industrimiljø. MONTERING OG BRUK Brukeren er ansvarlig for montering og bruk av plasmautstyret i henhold til produsentens veiledning. Dersom det oppdages elektromagnetiske forstyrrelser, skal det være brukerens ansvar å løse situasjonen ved hjelp av teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan en slik løsning bestå av noe så enkelt som å jorde skjærekretsen, se Jording av arbeidsstykket. I andre tilfeller kan det være nødvendig å konstruere en elektromagnetisk skjerm rundt hele spenningsforsyningen og arbeidet med tilhørende inngangsfilter. Elektromagnetiske forstyrrelser skal alltid reduseres til et nivå der de ikke lenger er plagsomme. VURDERING AV OMRÅDET Før utstyret installeres, skal brukeren foreta en vurdering av mulige elektromagnetiske problemer i nærmiljøet. Følgende skal tas med i betraktning: a. Andre tilførselskabler, kontrollkabler, signal- og telefonkabler over, under og ved siden av skjæreutstyret. b. Radio- og TV-sendere og -mottakere. c. Datamaskiner og annet kontrollutstyr. d. Sikkerhetssensitivt utstyr, f.eks. overvåkning av industrimaskiner. e. Helsen til menneskene i nærområdet, f.eks. bruk av pacemaker og høreapparat. f. Utstyr som brukes til kalibrering eller måling. g. Immunt utstyr i nærmiljøet. Bruker skal forsikre seg om at annet utstyr som brukes i miljøet er kompatibelt. Dette kan kreve ytterligere vernetiltak. h. Tidspunktet på dagen som skjæring eller andre aktiviteter skal foregå. Størrelsen på nærmiljøet som skal vurderes avhenger av bygningens struktur og andre aktiviteter som pågår. Nærområdet kan være større enn de lokalene som brukes. METODER FOR Å REDUSERE UTSLIPP Nettspenning Skjæreutstyr må være tilkoplet nettspenning i henhold til produsentens anbefalinger. Dersom det oppstår forstyrrelser, kan det være nødvendig å treffe ytterligere forholdsregler, så som å filtrere nettspenningen. Man kan vurdere å skjerme tilførselskabelen til permanent installert skjæreutstyr i isolerende metallrør eller tilsvarende. Skjerming bør være elektrisk kontinuerlig i hele sin lengde. Skjermingen bør være koplet til skjæreenhetens nettspenning slik at det opprettholdes god elektrisk kontakt mellom isolasjonsrøret og omrammingen til skjæreenhetens strømkilde. Vedlikehold av skjæreutstyr Skjæreutstyret skal ha rutinevedlikehold i henhold til produsentens anbefalinger. Samtlige tilgangs- og serviceluker og deksler skal være lukket og skikkelig festet under skjæring. Skjæreutstyret skal ikke endres på noen måte, unntatt slike endringer og justeringer som behandles i veiledningen fra produsenten. Spesielt gnistavstanden for lysbueoverslag og stabiliseringsinnretninger skal justeres og vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger. Skjærekabler Skjærekablene bør holdes så korte som mulig og bør løpe så nær hverandre som mulig, på eller nær gulvnivå. Ekvipotensialutjevning Man bør vurdere å etablere en forbindelse mellom alle metallkomponenter i og ved siden av skjæremontasjen. Når en metallkomponent er forbundet med arbeidsstykket vil dette øke risikoen for at operatøren kan få elektrisk støt ved å samtidig berøre elektroden og metallkomponenten. Operatøren bør isoleres fra alle slike tilknyttede metallkomponenter. Jording av arbeidsstykket Når arbeidsstykket ikke er beskyttelsesjordet, og heller ikke koplet til jord på grunn av sin størrelse og stilling, f.eks. et skipsskrog eller bygningskonstruksjoner i stål, kan en kopling som forbinder arbeidsstykket med jord redusere potensialforskjellen i noen, men ikke alle tilfeller. Man må passe på at jording av arbeidsstykket ikke øker risikoen for at brukere eller annet elektrisk utstyr blir skadet. Når det er nødvendig, bør kopling av arbeidsstykket til jord gjennomføres som en direkte forbindelse til arbeidsstykket. I de landene som ikke tillater en slik direkte kontakt, må forbindelsen opprettes ved hjelp av kapasitanser dimensjonert i henhold til nasjonale forskrifter. OBS! Skjærekretsen kan være jordet, eller ikke jordet, av sikkerhetsgrunner. Endringer i jordingsoppsettet skal godkjennes av en person som er kompetent til å vurdere om slike endringer vil øke risikoen for skade, f.eks. ved å tillate parallell returbane på skjærestrømmen, noe som kan skade jordkretsen eller annet utstyr. Ytterligere veiledning finnes i IEC TC26 (kap 94) og IEC TC26/108A/CD Arc Welding Equipment Installation and Use ( Installasjon og bruk av lysbuesveiseutstyr ). Avskjerming og beskyttelse Målrettet avskjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i nærområdet kan redusere problemer med forstyrrelser. Avskjerming av hele plasmaskjæreinstallasjonen kan være et godt alternativ i spesielle tilfeller. Plasmasystem fra HYPERTHERM i 2

5 GARANTI ADVARSEL Originale deler fra Hypertherm anbefales av fabrikken som reservedeler til ditt Hypertherm-system. All skade som er oppstått pga. ikke-originale reservedeler dekkes ikke nødvendigvis av garantien fra Hypertherm. ADVARSEL Kunden er ansvarlig for forsvarlig bruk av Produktet. Hypertherm gir ikke, og kan ikke gi, noen som helst garanti på forsvarlig bruk av Produktet i brukerens nærområde. GENERELT Hypertherm, Inc. garanterer at dets Produkter skal være feilfrie i materiale og arbeid dersom Hypertherm varsles om en defekt (i) i spenningsforsyningen innen to (2) år etter leveringsdato til kunden, med unntak av spenningsforsyninger i G3-Serien som skal være innen tre (3) år fra leveringsdato, og (ii) brenner og kabler innen ett (1) år etter leveringsdato til kunden. Denne garantien gjelder ikke noe Produkt som er feilinstallert, modifisert eller på annen måte påført skade. Hypertherm skal kostnadsfritt, etter eget forgodtbefinnende, reparere, skifte ut eller justere ethvert defekt Produkt som dekkes av denne garantien. På Hypertherms forhåndsgodkjenning (som ikke skal holdes tilbake uten grunn), skal Produktet returneres forsvarlig innpakket til Hypertherms kontoradresse i Hanover, New Hampshire, eller til et autorisert Hypertherm reparasjonsverksted, med alle kostnader, forsikring og frakt forhåndsbetalt. Hypertherm er ikke ansvarlig for noen reparasjoner, utskiftninger eller justeringer av Produkter som dekkes av denne garantien, unntatt når det skjer i henhold til denne paragrafen eller etter Hypertherms skriftlige forhåndsgodkjenning. Garantien overfor er eksklusiv og erstatter alle uttrykte, antydede, lovmessige eller andre garantier på Produktene eller resultatene som kan oppnås med dem, og alle antydede garantier eller omstendigheter som gjelder kvalitet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller mot krenkelse. Dette skal utgjøre det eneste og eksklusive middel mot ethvert brudd på garantien fra Hypertherms side. Distributører/OEM (produsent av originalutstyr) kan tilby andre eller tilleggsgarantier, men distributørene/oem har ikke fullmakt til å gi kunden noen som helst tilleggsgaranti eller forslag som skal være bindende for Hypertherm. SKADESLØSHET I FORBINDELSE MED PATENT Med unntak av produkter som ikke er produsert av Hypertherm eller er produsert av andre enn Hypertherm og som ikke strengt overholder Hypertherms spesifikasjoner, og i tilfeller av design, prosesser, formler eller kombinasjoner som ikke er utviklet eller påstått utviklet av Hypertherm, vil Hypertherm forsvare eller finne en løsning på, på egen kostnad, enhver ansøkning eller sak anlagt mot kunden der det er hevdet at bruk av Produktet fra Hypertherm, alene og ikke i kombinasjon med noe annet produkt som ikke er levert av Hypertherm, medfører brudd på tredjeparts patentrettigheter. Kunden skal straks varsle Hypertherm når han får vite om ethvert søksmål eller trussel om søksmål i forbindelse med ethvert slik påstått brudd, og Hypertherms forpliktelse til å holde kunden skadefri skal være på betingelse av Hypertherms enekontroll over forsvaret mot et slikt krav, og skadelidende parts samarbeid og hjelp med dette forsvaret. ANSVARSOMRÅDE Ikke i noe tilfelle skal Hypertherm være ansvarlig overfor noen person eller enhet for enhver tilfeldig, følge-, indirekte eller erstatningsskade (inkludert men ikke begrenset til tapt fortjeneste), uansett om et slikt ansvar er grunnlagt på kontraktbrudd, tort og svie, strengt ansvar, brudd på garantier, svikt i hovedfunksjon eller annet, og selv om Hypertherm er blitt informert om mulighetene for slik skade. ANSVARSBEGRENSNING Ikke i noe tilfelle skal Hypertherms ansvar, om et slikt ansvar er basert på kontraktbrudd, tort og svie, strengt ansvar, brudd på garantier, svikt i hovedformål eller annet, for ethvert rettskrav eller prosedyre som fremsettes på grunn av eller i forbindelse med bruk av Produktene, overskride den totale summen som ble betalt for Produktene som var opprinnelsen til et slikt krav. FORSIKRING Kunden er til enhver tid ansvarlig for forsikring av en slik kvalitet og type, og med tilstrekkelig og korrekt dekning, at den kan forsvare og holde Hypertherm skadesløs i tilfelle ethvert søksmål som følger av bruk av Produktene. NASJONALE OG LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER Nasjonale og lokale lover og forskrifter som gjelder avløp og elektriske installasjoner har forrang over alle instruksjoner i denne håndboken. Ikke i noe tilfelle skal Hypertherm være ansvarlig for personskade eller skade på eiendom på grunn av et hvilket som helst brudd på lover og forskrifter eller dårlige arbeidsrutiner. OVERFØRING AV RETTIGHETER Kunden kan kun overføre enhver gjenværende rettighet han evt. har herunder i forbindelse med salg av alle eller hovedsakelig alle sine aktiva eller aksjekapital til en etterfølger av hans interesser som går med på å være bundet av alle betingelsene i denne garantien. ii 2 Plasmasystem fra HYPERTHERM

6 INNHOLD Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...i Garanti...ii Del 1 SIKKERHET Gjenkjenn sikkerhetsinformasjon Følg sikkerhetsveiledningen Fare, advarsel, forsiktig Skjæring kan føre til brann eller eksplosjon Brannvern, eksplosjonsvern Eksplosjonsfare argon-hydrogen og metan Hydrogendetonering ved skjæring av aluminium Elektrisk støt er livsfarlig Unngå elektrisk støt Det kan frigjøres giftige gasser under skjæring Plasmalysbue kan føre til skade og forbrenninger Brennerne har hurtigaktivering Lysbuestråler kan brenne øyne og hud Øyebeskyttelse, beskyttelse av huden, skjæreområdet Jording og sikkerhet Arbeidskabelen, arbeidsbordet, nettspenning Sikkerhet utstyr som bruker komprimert gass Gassylindre kan eksplodere hvis de blir skadet Støy kan skade hørselen Pacemaker og høreapparat Plasmalysbuer kan skade frossede rør Varselskilt Del 2 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner spenningsforsyning Spesifikasjoner PAC110T-brennere Symboler og merking Del 3 OPPKOPLING Ved mottak Erstatningskrav Innhold i kassen Plassere spenningsforsyningen Stille inn riktig spenning Velger for inngangsspenning Plugg til strømledning Jording Skjøteledninger Arbeidskabel og klemme Plasmagasstilførsel Ekstra luftfiltrering Kople til gasstilførselen powermax380 Driftshåndbok iii 0.1

7 INNHOLD Del 4 DRIFT Kontroller og indikatorer Montere brennerdeler Skru på strømmen Justere gasstrykk og -innstilling Sjekk indikatorlysdiodene Bruke håndbrenneren Bruke brenneren Del 5 VEDLIKEHOLD OG DELER Rutinevedlikehold Sjekke slitedeler Kontroller og indikatorer Grunnleggende feilsøking Tekniske spørsmål Deler Brennerdeler...Se Del 4 Deler til PAC110T Håndbrenner Spenningsforsyning filterregulator Spenningsforsyning arbeidskabel Skilt til Powermax Feltoppgraderingssett og tilleggsdeler til Powermax iv 0.1 powermax380 Driftshåndbok

8 Del 1 SIKKERHET I denne delen: Gjenkjenn sikkerhetsinformasjon Følg sikkerhetsveiledningen Fare, advarsel, forsiktig Skjæring kan føre til brann eller eksplosjon Brannvern, Eksplosjonsvern Eksplosjonsfare argon-hydrogen og metan Hydrogendetonering ved skjæring av aluminium Elektrisk støt er livsfarlig Unngå elektrisk støt Det kan frigjøres giftige gasser under skjæring Plasmalysbue kan føre til skade og forbrenninger Brennerne har hurtigaktivering Lysbuestråler kan brenne øyne og hud Øyebeskyttelse, beskyttelse av huden, skjæreområdet Jording og sikkerhet Arbeidskabelen, arbeidsbordet, nettspenning Sikkerhet utstyr som bruker komprimert gass Gassylindre kan eksplodere hvis de blir skadet Støy kan skade hørselen Pacemaker og høreapparat Plasmalysbuer kan skade frossede rør Varselskilt Plasmasystem fra HYPERTHERM 1-1 2/12/01

9 SIKKERHET GJENKJENN SIKKERHETSINFORMASJON Symbolene i denne delen brukes til å identifisere faremomenter. Når man ser et sikkerhetssymbol i håndboken eller på selve maskinen, skal man forstå at det er fare for personskade og følge veiledningen for å unngå skaderisikoen. FØLG SIKKERHETSVEILEDNINGEN Les alle sikkerhetsopplysningene i håndboken og gjør deg kjent med alle sikkerhetsskiltene på maskinen. Sørg for at sikkerhetsskiltene på maskinen er i god stand. Manglende eller skadde skilt skal straks erstattes. Lær hvordan maskinen brukes og hvordan kontrollene betjenes riktig. La ingen bruke maskinen uten opplæring. Hold maskinen i ordentlig driftsstand. Ikke-autoriserte endringer kan redusere sikkerheten og forkorte levetiden. FARE ADVARSEL FORSIKTIG Varslingsordene FARE eller ADVARSEL brukes sammen med et sikkerhetssymbol. FARE varsler om de farligste situasjonene. Sikkerhetsskiltene FARE og ADVARSEL befinner seg på selve maskinen i nærheten av de faremomentene det gjelder. Sikkerhetsopplysningen ADVARSEL står foran den tilhørende veiledningen i håndboken, og varsler om situasjoner som kan føre til skade eller død dersom veiledningen ikke følges nøye. Sikerhetsopplysningen FORSIKTIG står foran den respektive veiledningen i håndboken, og viser situasjoner som kan føre til skade på utstyr dersom veiledningen ikke følges nøye. SKJÆRING KAN FØRE TIL BRANN ELLER EKSPLOSJON Brannvern Pass på at området er trygt før skjæring utføres. Sørg for at det er en brannslukker i nærheten. Fjern alle brennbare materialer som står nærmere enn 10 meter fra skjæreområdet. Avkjøl varmt metall i vann eller la det kjøle seg ned før det håndteres eller kommer i kontakt med lettantennelige materialer. Skjær aldri i beholdere som inneholder mulige brannfarlige materialer. De må først tømmes og gjøres skikkelig rene. Atmosfære som kan være brannfarlig må luftes godt ut før skjæring. Når oksygen brukes som plasmagass, er det påkrevet med ventilasjonssystem for utlufting. Eksplosjonsvern Bruk ikke plasmasystemet dersom det kan være eksplosivt støv eller damp tilstede. Sylindre, rør og lukkede beholdere under trykk må ikke skjæres. Beholdere som har inneholdt lettantennelige materialer må ikke skjæres. ADVARSEL Eksplosjonsfare Argon-hydrogen og metan Hydrogen og metan er brennbare gasser som kan eksplodere. Sylindre og slanger som inneholder metan- eller hydrogenblandinger må ikke komme nær åpen flamme. Hold flamme og gnist unna brenneren når det brukes metan eller argon-hydrogenplasma. ADVARSEL Hydrogendetonering ved skjæring av aluminium Når det skjæres aluminium under vann eller når vannet er i kontakt med undersiden av aluminiumet, kan man få en ansamling av fri hydrogengass under arbeidsstykket. Denne hydrogengassen detoneres under plasmaskjæring. Installer en ventilasjonsmanifold på bunnen av vannbordet for å unngå hydrogendetonering. Informasjon om ventilasjonsmanifold finnes i tillegget til denne håndboken. 1-2 Plasmasystem fra HYPERTHERM 2/12/01

10 SIKKERHET ELEKTRISK STØT ER LIVSFARLIG Berøring av tilkoplede elektriske deler kan gi livsfarlige støt eller alvorlige forbrenninger. Når plasmasystemet er i drift, sluttes en elektrisk krets mellom brenneren og arbeidsstykket. Arbeidsstykket og alt som berører det er en del av den elektriske kretsen. Berør aldri selve brenneren, arbeidsstykket eller vannet i et vannbord når plasmasystemet er i drift. Unngå elektrisk støt Samtlige plasmasystem fra Hypertherm bruker høyspenning under skjæreprosessen (200 til 400 VDC er vanlig). Følgende forholdsregler skal tas når dette systemet brukes: Bruk isolerte hansker og fottøy, og hold kroppen og klærne tørre. Ikke stå på, sitt på, ligg på eller berør våte overflater når plasmasystemet er i drift. Brukeren må isoleres fra arbeid og jord ved hjelp av tørre isolasjonsmatter eller dekker som er store nok til å hindre enhver fysisk kontakt med arbeidet eller jord. Dersom arbeidet må utføres i eller nær et fuktig område, må det utvises ekstrem varsomhet. Sørg for en skillebryter nær kraftuttaket med sikringer som er riktig dimensjonerte. Denne bryteren gjør det mulig for operatøren å slå av strømmen raskt i en nødssituasjon. Når det skal brukes vannbord, pass på at det er riktig koplet til jord. Utstyret skal installeres og jordes i henhold til brukerhåndboken og i henhold til nasjonale og lokale lover og regler. Inspiser strømledningen ofte, og sjekk at den ikke er skadd eller dekselet har slått sprekker. En skadet strømledning skal skiftes ut øyeblikkelig. Nakne kabler er livsfarlige! Inspiser brennerens slangepakker og skift ut alle som er slitte eller skadde. Arbeidsstykket, medregnet avskjær, må ikke løftes mens det skjæres. La arbeidsstykket stå på plass eller på arbeidsbenken med arbeidskabelen festet under skjæringen. Før brennerdeler sjekkes, rengjøres eller skiftes ut, må hovedstrømmen slås av eller strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Sikkerhetsinnretningene må aldri forbikoples, hoppes over eller reduseres. Kople alltid maskinen fra strøm før strømuttak eller deksel fjernes. Vent fem minutter etter at hovedstrømmen er koplet fra for å la kondensatorene lade seg ut. Plasmasystemet må kun brukes når dekslene på strømuttaket er på plass. Nakne koplinger er ekstremt farlige. Når strømmen skal koples til, skal jordlederen festes først. Hvert plasmasystem fra Hypertherm er laget for helt spesielle Hypertherm-brennere. Disse må ikke skiftes ut med andre brennere som kan overopphetes og utgjøre en sikkerhetsrisiko. DET KAN FRIGJØRES GIFTIGE GASSER UNDER SKJÆRING Under skjæring kan det dannes giftig damp og gasser som utarmer oksygen og fører til skade eller død. Sørg for skikkelig ventilasjon til skjæreområdet eller bruk en godkjent respirator med lufttilførsel. Det må ikke skjæres der avfetting, rengjøring eller spraying pågår. Damp fra visse klorholdige løsningsmidler brytes ned og danner fosforgasser når de utsettes for ultrafiolett stråling. Det må ikke skjæres i metall som er belagt eller inneholder giftige stoffer, så som sink (galvanisert), bly, kadmium eller beryllium, dersom området ikke er godt ventilert og brukeren har på seg respirator med lufttilførsel. Belegget på ethvert metall som inneholder disse stoffene kan danne giftig damp når de skjæres i. Beholdere som inneholder mulige giftige materialer må aldri skjæres de må tømmes og gjøres skikkelig rene først. Når dette produktet brukes til sveising eller skjæring, dannes det damp eller gasser som inneholder kjemikaler som i henhold til staten Californias helsemyndigheter kan føre til fødselsskader og i noen tilfeller kreft. Plasmasystem fra HYPERTHERM 1-3 2/12/01

11 SIKKERHET PLASMALYSBUE KAN FØRE TIL SKADE OG FORBRENNINGER Brennerne har hurtigaktivering Plasmalysbuen dannes øyeblikkelig når bryteren på brenneren aktiveres. Plasmalysbuen skjærer raskt gjennom hansker og hud. Unngå spissen på brenneren. Hold metall unna skærebanen. Pek aldri på deg selv eller andre med brenneren. LYSBUESTRÅLER KAN BRENNE ØYNE OG HUD Øyebeskyttelse Plasmalysbuer lager intense synlige og ikke-synlige (ultrafiolette og infrarøde) stråler som kan brenne øyne og hud. Bruk øyebeskyttelse i henhold til gjeldende nasjonale og lokale lover og regler. Bruk øyebeskyttelse (vernebriller eller maske med sideskjerm, og en sveisehjelm) med riktig blending for å beskytte øynene mot lysbuens ultrafiolette og infrarøde stråler. Blending Strøm lysbue AWS (USA) ISO 4850 < 100 A Nr. 8 Nr A Nr. 10 Nr A Nr. 12 Nr. 13 > 400 A Nr. 14 Nr. 14 Beskyttelse av huden Bruk verneklær som beskytter mot brannskader forårsaket av ultrafiolett lys, gnister og varmt metall. Arbeidshansker, vernesko og hatt/hjelm. Flammebestandige klær som dekker alle utsatte områder. Bukser uten brett slik at gnister og slagg ikke spruter oppi foldene. Før skjæring må lommene tømmes for alle lettantennelige stoffer, som f.eks. butanlighter eller fyrstikker. Skjæreområdet Klargjør skjæreområdet slik at refleksjon og overføring av ultrafiolett lys reduseres: Mal vegger og andre overflater i mørke farger som reduserer reflektering. Bruk skjermer eller barrierer som beskytter andre mot lysglimt og blendende glans/lys. Advar andre mot å se på lysbuen. Bruk plakater eller skilt. JORDING OG SIKKERHET Arbeidskabelen Fest arbeidskabelen ordentlig til arbeidsstykket eller til arbeidsbordet slik at det er god kontakt fra metall til metall. Den må ikke koples til det stykket som faller av etter skjæring. Arbeidsbordet Kople arbeidsbordet til jord i henhold til gjeldende nasjonale og lokale lover og regler vedr. elektrisk sikkerhet. Nettspenning Pass på at jordkabelen i strømledningen er koplet til jord i frakoplingsboksen. Dersom strømledningen skal koples til strømuttaket under installasjonen av plasmasystemet, pass på at jordkabelen i strømledningen blir riktig oppkoplet. Sett strømledningens jordkabel på tappen først, og plasser så andre jordkabler oppå denne. Stram festemutteren godt. Stram alle elektriske koplinger slik at overoppheting unngås. 1-4 Plasmasystem fra HYPERTHERM 05/02

12 SIKKERHET SIKKERHET UTSTYR SOM BRUKER KOMPRIMERT GASS Sylinderventiler eller regulatorer må aldri smøres med olje eller fett. Det må kun brukes gassylindre, regulatorer, slanger og beslag som er beregnet på den typen bruk. Sørg for at alt utstyr som bruker komprimert gass og tilhørende deler blir godt vedlikeholdte. Merk alle gasslangene med navn og fargekode som identifiserer hvilken gass som brukes i hver slange. Slå opp i gjeldende nasjonale eller lokale lover og regler for informasjon om dette. GASSYLINDRE KAN EKSPLODERE HVIS DE BLIR SKADET Gassylindre inneholder gass under høyt trykk. Dersom en sylinder skades, kan den eksplodere. Sylindre med komprimert gass må håndteres og brukes i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. Bruk aldri en sylinder som ikke står rett opp og ned og er godt festet. Sørg for at hetten over ventilen er på plass, unntatt når sylinderen er i bruk eller er koplet opp for bruk. Elektrisk kontakt mellom plasmalysbuen og en sylinder må ikke forekomme. Sylindre må ikke utsettes for høy varme, gnist, slag eller åpen flamme. Bruk aldri hammer, skiftnøkkel eller annet verktøy for å åpne en sylinderventil som sitter fast. STØY KAN SKADE HØRSELEN Støy over tid fra skjæring eller fugebrenning kan skade hørselen. Bruk godkjent ørebeskyttelse når plasmasystemet skal brukes. Advar andre i nærheten om faren forbundet med støy. PLASMALYSBUER KAN SKADE FROSSEDE RØR Frossede rør kan sprekke eller skades dersom man forsøker å tine dem med en plasmabrenner. PACEMAKER OG HØREAPPARAT Pacemakere og høreapparat kan bli påvirket av magnetiske felt fra høyspenning. Brukere av pacemakere og høreapparat bør rådføre seg med lege før de går i nærheten av skjæring eller fugebrenning med plasmalysbue. Risikoen forbundet med magnetiske felt kan reduseres ved å: Holde både arbeidskabelen og brennerkabelpakken unna kroppen og på én side. La kabelpakken og arbeidskabelen gå så nær hverandre som mulig. Ikke snurr eller legg kabelpakken eller arbeidskabelen rundt kroppen. Sørg for størst mulig avstand mellom deg selv og kraftuttaket. Plasmasystem fra HYPERTHERM 1-5 2/12/01

13 SIKKERHET Varselskilt Dette varselskiltet finnes på en del strømuttak. Det er viktig at både brukere og servicepersonale forstår hensikten med disse varselskiltene. Tallene ved tekstene tilsvarer de nummererte boksene på skiltet Rev A 1. Gnist kan føre til eksplosjon eller brann. 1.1 Hold brannfarlige materialer unna skjæringen. 1.2 Sørg for brannslukningsapparat i nærheten, og ha alltid en observatør i beredskap. 1.3 Skjær ikke i lukkede beholdere. 2. Plasmalysbuer kan føre til skade og forbrenninger. 2.1 Slå av strømmen før pistolen/ brenneren tas fra hverandre. 2.2 Ikke hold i materialet nær skjærebanen. 2.3 Bruk verneklær- og sko som dekker hele kroppen. 3. Elektrisk støt fra brenneren eller kabler er livsfarlig! Sørg for vern mot elektrisk støt. 3.1 Bruk isolerte hansker. De må ikke være våte eller skadde. 3.2 Sørg for at bruker er isolert fra arbeidet og jord. 3.3 Trekk ut pluggen eller kople fra strømmen før det arbeides på maskinen. 4. Innånding av skjæredamp kan være helsefarlig. 4.1 Hold hodet unna damp. 4.2 Bruk tvungen ventilasjon eller lokal uttrekksvifte som fjerner damp. 4.3 Bruk ventilasjonsvifter som fjerner damp. 5. Lysbuestråler kan brenne øyne og skade hud. 5.1 Bruk hatt/hjelm og vernebriller. Bruke ørebeskyttelse og knapp igjen skjortekrager. Bruk sveisehjelm med korrekt filterstyrke. Bruk verneklær- og sko som dekker hele kroppen. 6. Sørg for opplæring og les veiledningene før arbeid på maskinen eller skjæring. 7. Varselskilt må ikke fjernes eller males over (tildekkes). 1-6 Plasmasystem fra HYPERTHERM 2/12/01

14 Del 2 SPESIFIKASJONER I denne delen: Spesifikasjoner spenningsforsyning Spesifikasjoner PAC110T-brennere Symboler og merking powermax380 Driftshåndbok 2-1 0

15 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner spenningsforsyning Nominell åpen driftsspenning (U o ) Nominell utgangsstrøm (I 2 ) 288 V likestrøm 14 A 27 A Nominell utgangsspenning (U 2 ) 91 V likestrøm Arbeidssyklus (intermittens) ved 40 C 35 % (I 2 =27 A, U 2 =91 V) (Se datamerke på strømtilførselen for mer 60 % (I 2 =21 A, U 2 =88 V) informasjon om arbeidssyklus) 100 % (I 2 =17 A, U 2 =87 V) Driftstemperatur -20 til +40 C Lagringstemperatur -50 til +55 C Effektfaktor 0,975 Nominell pilotstrøm 12 A Inngangsspenning(U 1 )/inngangsstrøm (I 1 ) ved 115 V / 28 A nominell ytelse (U 2 MAX, I 2 MAX ) 230 V / 14 A Gasstype Luft Nitrogen Gasskvalitet Ren, tørr, fri for olje 99,995% ren Gassinntakets trykk og strømning Se Del 3, Kople opp gassinntaket Powermax380 Spenningsforsyning mål og vekt 406 mm 216 mm 52 lb 23.6 kg 368 mm Vekt er medregnet håndbrenner og 6,1 m ledning 2-2 powermax380 Driftshåndbok 0.1

16 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner PAC110T-brennere Anbefalt skjærekapasitet Maks skjærekapasitet Gjennomskjæringskapasitet Gasstrømning Vekt 6 mm ved 35% arbeidssyklus (intermittens) 10 mm ved 35% arbeidssyklus (intermittens) 12 mm ved 35% arbeidssyklus (intermittens) 127 l/min ved 4,2 bar 1,4 kg Mål PAC110T-brenner 221 mm 216 mm PAC110T 40 mm 79 mm 25 mm powermax380 Driftshåndbok 2-3 0

17 SPESIFIKASJONER Symboler og merking S merke S -merket viser at spenningsforsyningen og brenneren kan brukes i miljøer med større risiko for elektrisk støt. Slitedelene på håndbrenneren må ha sprutvern for å opprettholde godkjennelse i hht. S -merket. IEC-symbol Følgende symbol kan forekomme på spenningsforsyningens informasjonsplate, kontrollplater og brytere. Likestrøm (DC) En vekselretterbasert strømkilde Vekselstrøm (AC) Plasmabrenner-skjæring Tilkopling med vekselstrøms inngangseffekt Koplingspunkt for ekstern verneleder (beskyttelsesjord) l O AC Plasmabrenner i TEST-stilling (utgangsmunnstykke for avkjølings- og skjæregass) Strømmen er på Strømmen er av Vekselstrøm (AC) ON Lys på Gassinntakstrykk Lys av Lampen blinker Forbruksdelene er løse eller mangler Spenningsforsyningen er overopphetet 2-4 powermax380 Driftshåndbok 0.1

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer