powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian"

Transkript

1 powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

2 powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon 2 Juni 2001 Hypertherm, Inc. Hanover, NH USA Copyright 2001 Hypertherm, Inc. Alle rettigheter forbeholdt Hypertherm og Powermax er varemerker for Hypertherm, Inc. og kan være registrert i USA og/eller andre land.

3 5/23/03 Hypertherm, Inc. Etna Road, P.O. Box 5010 Hanover, NH USA Tel (Main Office) Fax (All Departments) (Main Office ) Tel (Technical Service) (Technical Service ) Tel (Customer Service) (Customer Service ) Hypertherm Automation, LLC 5 Technology Drive, Suite 300 West Lebanon, NH USA Tel Fax Hypertherm Plasmatechnik, GmbH Technologiepark Hanau Rodenbacher Chaussee Hanau-Wolfgang, Deutschland Tel Fax (Technical Service) Hypertherm (S) Pte Ltd. No. 19 Kaki Bukit Road 2 K.B. Warehouse Complex Singapore , Republic of Singapore Tel Fax (Technical Service) Hypertherm UK, Ltd. 9 Berkeley Court, Manor Park Runcorn, Cheshire, England WA7 1TQ Tel Fax France 15 Impasse des Rosiers Eragny, France Tel Fax Hypertherm S.r.l. Via Torino Milano, Italia Tel Fax (Technical Service) Hypertherm Europe B.V. Vaartveld SE Roosendaal, Nederland Tel Fax Tel (Marketing) Tel (ETSO Technical Service) Tel (ETSO Technical Service toll-free in Europe) Japan Yata-Natsumegi Mishima City, Shizuoka Pref Japan Tel Fax Hypertherm Brasil Ltda. Rua Visconde de Santa Isabel, 20 Sala 611 Vila Isabel, RJ Brasil CEP Tel Fax

4 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) INNLEDNING EMC Hypertherms CE-merkede utstyr er konstruert i overensstemmelse med standard EN Utstyret skal monteres og brukes i henhold til informasjonen nedenfor for å oppnå elektromagnetisk kompatibilitet. Begrensningene påkrevd av EN50199 er ikke nødvendigvis tilstrekkelige til å fullstendig utelukke forstyrrelser når utstyret som påvirkes er i umiddelbar nærhet eller er meget følsomt. Det kan da være nødvendig med andre tiltak for å redusere forstyrrelsen ytterligere. Dette plasma-utstyret er kun beregnet på industrimiljø. MONTERING OG BRUK Brukeren er ansvarlig for montering og bruk av plasmautstyret i henhold til produsentens veiledning. Dersom det oppdages elektromagnetiske forstyrrelser, skal det være brukerens ansvar å løse situasjonen ved hjelp av teknisk assistanse fra produsenten. I noen tilfeller kan en slik løsning bestå av noe så enkelt som å jorde skjærekretsen, se Jording av arbeidsstykket. I andre tilfeller kan det være nødvendig å konstruere en elektromagnetisk skjerm rundt hele spenningsforsyningen og arbeidet med tilhørende inngangsfilter. Elektromagnetiske forstyrrelser skal alltid reduseres til et nivå der de ikke lenger er plagsomme. VURDERING AV OMRÅDET Før utstyret installeres, skal brukeren foreta en vurdering av mulige elektromagnetiske problemer i nærmiljøet. Følgende skal tas med i betraktning: a. Andre tilførselskabler, kontrollkabler, signal- og telefonkabler over, under og ved siden av skjæreutstyret. b. Radio- og TV-sendere og -mottakere. c. Datamaskiner og annet kontrollutstyr. d. Sikkerhetssensitivt utstyr, f.eks. overvåkning av industrimaskiner. e. Helsen til menneskene i nærområdet, f.eks. bruk av pacemaker og høreapparat. f. Utstyr som brukes til kalibrering eller måling. g. Immunt utstyr i nærmiljøet. Bruker skal forsikre seg om at annet utstyr som brukes i miljøet er kompatibelt. Dette kan kreve ytterligere vernetiltak. h. Tidspunktet på dagen som skjæring eller andre aktiviteter skal foregå. Størrelsen på nærmiljøet som skal vurderes avhenger av bygningens struktur og andre aktiviteter som pågår. Nærområdet kan være større enn de lokalene som brukes. METODER FOR Å REDUSERE UTSLIPP Nettspenning Skjæreutstyr må være tilkoplet nettspenning i henhold til produsentens anbefalinger. Dersom det oppstår forstyrrelser, kan det være nødvendig å treffe ytterligere forholdsregler, så som å filtrere nettspenningen. Man kan vurdere å skjerme tilførselskabelen til permanent installert skjæreutstyr i isolerende metallrør eller tilsvarende. Skjerming bør være elektrisk kontinuerlig i hele sin lengde. Skjermingen bør være koplet til skjæreenhetens nettspenning slik at det opprettholdes god elektrisk kontakt mellom isolasjonsrøret og omrammingen til skjæreenhetens strømkilde. Vedlikehold av skjæreutstyr Skjæreutstyret skal ha rutinevedlikehold i henhold til produsentens anbefalinger. Samtlige tilgangs- og serviceluker og deksler skal være lukket og skikkelig festet under skjæring. Skjæreutstyret skal ikke endres på noen måte, unntatt slike endringer og justeringer som behandles i veiledningen fra produsenten. Spesielt gnistavstanden for lysbueoverslag og stabiliseringsinnretninger skal justeres og vedlikeholdes i henhold til produsentens anbefalinger. Skjærekabler Skjærekablene bør holdes så korte som mulig og bør løpe så nær hverandre som mulig, på eller nær gulvnivå. Ekvipotensialutjevning Man bør vurdere å etablere en forbindelse mellom alle metallkomponenter i og ved siden av skjæremontasjen. Når en metallkomponent er forbundet med arbeidsstykket vil dette øke risikoen for at operatøren kan få elektrisk støt ved å samtidig berøre elektroden og metallkomponenten. Operatøren bør isoleres fra alle slike tilknyttede metallkomponenter. Jording av arbeidsstykket Når arbeidsstykket ikke er beskyttelsesjordet, og heller ikke koplet til jord på grunn av sin størrelse og stilling, f.eks. et skipsskrog eller bygningskonstruksjoner i stål, kan en kopling som forbinder arbeidsstykket med jord redusere potensialforskjellen i noen, men ikke alle tilfeller. Man må passe på at jording av arbeidsstykket ikke øker risikoen for at brukere eller annet elektrisk utstyr blir skadet. Når det er nødvendig, bør kopling av arbeidsstykket til jord gjennomføres som en direkte forbindelse til arbeidsstykket. I de landene som ikke tillater en slik direkte kontakt, må forbindelsen opprettes ved hjelp av kapasitanser dimensjonert i henhold til nasjonale forskrifter. OBS! Skjærekretsen kan være jordet, eller ikke jordet, av sikkerhetsgrunner. Endringer i jordingsoppsettet skal godkjennes av en person som er kompetent til å vurdere om slike endringer vil øke risikoen for skade, f.eks. ved å tillate parallell returbane på skjærestrømmen, noe som kan skade jordkretsen eller annet utstyr. Ytterligere veiledning finnes i IEC TC26 (kap 94) og IEC TC26/108A/CD Arc Welding Equipment Installation and Use ( Installasjon og bruk av lysbuesveiseutstyr ). Avskjerming og beskyttelse Målrettet avskjerming og beskyttelse av andre kabler og utstyr i nærområdet kan redusere problemer med forstyrrelser. Avskjerming av hele plasmaskjæreinstallasjonen kan være et godt alternativ i spesielle tilfeller. Plasmasystem fra HYPERTHERM i 2

5 GARANTI ADVARSEL Originale deler fra Hypertherm anbefales av fabrikken som reservedeler til ditt Hypertherm-system. All skade som er oppstått pga. ikke-originale reservedeler dekkes ikke nødvendigvis av garantien fra Hypertherm. ADVARSEL Kunden er ansvarlig for forsvarlig bruk av Produktet. Hypertherm gir ikke, og kan ikke gi, noen som helst garanti på forsvarlig bruk av Produktet i brukerens nærområde. GENERELT Hypertherm, Inc. garanterer at dets Produkter skal være feilfrie i materiale og arbeid dersom Hypertherm varsles om en defekt (i) i spenningsforsyningen innen to (2) år etter leveringsdato til kunden, med unntak av spenningsforsyninger i G3-Serien som skal være innen tre (3) år fra leveringsdato, og (ii) brenner og kabler innen ett (1) år etter leveringsdato til kunden. Denne garantien gjelder ikke noe Produkt som er feilinstallert, modifisert eller på annen måte påført skade. Hypertherm skal kostnadsfritt, etter eget forgodtbefinnende, reparere, skifte ut eller justere ethvert defekt Produkt som dekkes av denne garantien. På Hypertherms forhåndsgodkjenning (som ikke skal holdes tilbake uten grunn), skal Produktet returneres forsvarlig innpakket til Hypertherms kontoradresse i Hanover, New Hampshire, eller til et autorisert Hypertherm reparasjonsverksted, med alle kostnader, forsikring og frakt forhåndsbetalt. Hypertherm er ikke ansvarlig for noen reparasjoner, utskiftninger eller justeringer av Produkter som dekkes av denne garantien, unntatt når det skjer i henhold til denne paragrafen eller etter Hypertherms skriftlige forhåndsgodkjenning. Garantien overfor er eksklusiv og erstatter alle uttrykte, antydede, lovmessige eller andre garantier på Produktene eller resultatene som kan oppnås med dem, og alle antydede garantier eller omstendigheter som gjelder kvalitet, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller mot krenkelse. Dette skal utgjøre det eneste og eksklusive middel mot ethvert brudd på garantien fra Hypertherms side. Distributører/OEM (produsent av originalutstyr) kan tilby andre eller tilleggsgarantier, men distributørene/oem har ikke fullmakt til å gi kunden noen som helst tilleggsgaranti eller forslag som skal være bindende for Hypertherm. SKADESLØSHET I FORBINDELSE MED PATENT Med unntak av produkter som ikke er produsert av Hypertherm eller er produsert av andre enn Hypertherm og som ikke strengt overholder Hypertherms spesifikasjoner, og i tilfeller av design, prosesser, formler eller kombinasjoner som ikke er utviklet eller påstått utviklet av Hypertherm, vil Hypertherm forsvare eller finne en løsning på, på egen kostnad, enhver ansøkning eller sak anlagt mot kunden der det er hevdet at bruk av Produktet fra Hypertherm, alene og ikke i kombinasjon med noe annet produkt som ikke er levert av Hypertherm, medfører brudd på tredjeparts patentrettigheter. Kunden skal straks varsle Hypertherm når han får vite om ethvert søksmål eller trussel om søksmål i forbindelse med ethvert slik påstått brudd, og Hypertherms forpliktelse til å holde kunden skadefri skal være på betingelse av Hypertherms enekontroll over forsvaret mot et slikt krav, og skadelidende parts samarbeid og hjelp med dette forsvaret. ANSVARSOMRÅDE Ikke i noe tilfelle skal Hypertherm være ansvarlig overfor noen person eller enhet for enhver tilfeldig, følge-, indirekte eller erstatningsskade (inkludert men ikke begrenset til tapt fortjeneste), uansett om et slikt ansvar er grunnlagt på kontraktbrudd, tort og svie, strengt ansvar, brudd på garantier, svikt i hovedfunksjon eller annet, og selv om Hypertherm er blitt informert om mulighetene for slik skade. ANSVARSBEGRENSNING Ikke i noe tilfelle skal Hypertherms ansvar, om et slikt ansvar er basert på kontraktbrudd, tort og svie, strengt ansvar, brudd på garantier, svikt i hovedformål eller annet, for ethvert rettskrav eller prosedyre som fremsettes på grunn av eller i forbindelse med bruk av Produktene, overskride den totale summen som ble betalt for Produktene som var opprinnelsen til et slikt krav. FORSIKRING Kunden er til enhver tid ansvarlig for forsikring av en slik kvalitet og type, og med tilstrekkelig og korrekt dekning, at den kan forsvare og holde Hypertherm skadesløs i tilfelle ethvert søksmål som følger av bruk av Produktene. NASJONALE OG LOKALE LOVER OG FORSKRIFTER Nasjonale og lokale lover og forskrifter som gjelder avløp og elektriske installasjoner har forrang over alle instruksjoner i denne håndboken. Ikke i noe tilfelle skal Hypertherm være ansvarlig for personskade eller skade på eiendom på grunn av et hvilket som helst brudd på lover og forskrifter eller dårlige arbeidsrutiner. OVERFØRING AV RETTIGHETER Kunden kan kun overføre enhver gjenværende rettighet han evt. har herunder i forbindelse med salg av alle eller hovedsakelig alle sine aktiva eller aksjekapital til en etterfølger av hans interesser som går med på å være bundet av alle betingelsene i denne garantien. ii 2 Plasmasystem fra HYPERTHERM

6 INNHOLD Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...i Garanti...ii Del 1 SIKKERHET Gjenkjenn sikkerhetsinformasjon Følg sikkerhetsveiledningen Fare, advarsel, forsiktig Skjæring kan føre til brann eller eksplosjon Brannvern, eksplosjonsvern Eksplosjonsfare argon-hydrogen og metan Hydrogendetonering ved skjæring av aluminium Elektrisk støt er livsfarlig Unngå elektrisk støt Det kan frigjøres giftige gasser under skjæring Plasmalysbue kan føre til skade og forbrenninger Brennerne har hurtigaktivering Lysbuestråler kan brenne øyne og hud Øyebeskyttelse, beskyttelse av huden, skjæreområdet Jording og sikkerhet Arbeidskabelen, arbeidsbordet, nettspenning Sikkerhet utstyr som bruker komprimert gass Gassylindre kan eksplodere hvis de blir skadet Støy kan skade hørselen Pacemaker og høreapparat Plasmalysbuer kan skade frossede rør Varselskilt Del 2 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner spenningsforsyning Spesifikasjoner PAC110T-brennere Symboler og merking Del 3 OPPKOPLING Ved mottak Erstatningskrav Innhold i kassen Plassere spenningsforsyningen Stille inn riktig spenning Velger for inngangsspenning Plugg til strømledning Jording Skjøteledninger Arbeidskabel og klemme Plasmagasstilførsel Ekstra luftfiltrering Kople til gasstilførselen powermax380 Driftshåndbok iii 0.1

7 INNHOLD Del 4 DRIFT Kontroller og indikatorer Montere brennerdeler Skru på strømmen Justere gasstrykk og -innstilling Sjekk indikatorlysdiodene Bruke håndbrenneren Bruke brenneren Del 5 VEDLIKEHOLD OG DELER Rutinevedlikehold Sjekke slitedeler Kontroller og indikatorer Grunnleggende feilsøking Tekniske spørsmål Deler Brennerdeler...Se Del 4 Deler til PAC110T Håndbrenner Spenningsforsyning filterregulator Spenningsforsyning arbeidskabel Skilt til Powermax Feltoppgraderingssett og tilleggsdeler til Powermax iv 0.1 powermax380 Driftshåndbok

8 Del 1 SIKKERHET I denne delen: Gjenkjenn sikkerhetsinformasjon Følg sikkerhetsveiledningen Fare, advarsel, forsiktig Skjæring kan føre til brann eller eksplosjon Brannvern, Eksplosjonsvern Eksplosjonsfare argon-hydrogen og metan Hydrogendetonering ved skjæring av aluminium Elektrisk støt er livsfarlig Unngå elektrisk støt Det kan frigjøres giftige gasser under skjæring Plasmalysbue kan føre til skade og forbrenninger Brennerne har hurtigaktivering Lysbuestråler kan brenne øyne og hud Øyebeskyttelse, beskyttelse av huden, skjæreområdet Jording og sikkerhet Arbeidskabelen, arbeidsbordet, nettspenning Sikkerhet utstyr som bruker komprimert gass Gassylindre kan eksplodere hvis de blir skadet Støy kan skade hørselen Pacemaker og høreapparat Plasmalysbuer kan skade frossede rør Varselskilt Plasmasystem fra HYPERTHERM 1-1 2/12/01

9 SIKKERHET GJENKJENN SIKKERHETSINFORMASJON Symbolene i denne delen brukes til å identifisere faremomenter. Når man ser et sikkerhetssymbol i håndboken eller på selve maskinen, skal man forstå at det er fare for personskade og følge veiledningen for å unngå skaderisikoen. FØLG SIKKERHETSVEILEDNINGEN Les alle sikkerhetsopplysningene i håndboken og gjør deg kjent med alle sikkerhetsskiltene på maskinen. Sørg for at sikkerhetsskiltene på maskinen er i god stand. Manglende eller skadde skilt skal straks erstattes. Lær hvordan maskinen brukes og hvordan kontrollene betjenes riktig. La ingen bruke maskinen uten opplæring. Hold maskinen i ordentlig driftsstand. Ikke-autoriserte endringer kan redusere sikkerheten og forkorte levetiden. FARE ADVARSEL FORSIKTIG Varslingsordene FARE eller ADVARSEL brukes sammen med et sikkerhetssymbol. FARE varsler om de farligste situasjonene. Sikkerhetsskiltene FARE og ADVARSEL befinner seg på selve maskinen i nærheten av de faremomentene det gjelder. Sikkerhetsopplysningen ADVARSEL står foran den tilhørende veiledningen i håndboken, og varsler om situasjoner som kan føre til skade eller død dersom veiledningen ikke følges nøye. Sikerhetsopplysningen FORSIKTIG står foran den respektive veiledningen i håndboken, og viser situasjoner som kan føre til skade på utstyr dersom veiledningen ikke følges nøye. SKJÆRING KAN FØRE TIL BRANN ELLER EKSPLOSJON Brannvern Pass på at området er trygt før skjæring utføres. Sørg for at det er en brannslukker i nærheten. Fjern alle brennbare materialer som står nærmere enn 10 meter fra skjæreområdet. Avkjøl varmt metall i vann eller la det kjøle seg ned før det håndteres eller kommer i kontakt med lettantennelige materialer. Skjær aldri i beholdere som inneholder mulige brannfarlige materialer. De må først tømmes og gjøres skikkelig rene. Atmosfære som kan være brannfarlig må luftes godt ut før skjæring. Når oksygen brukes som plasmagass, er det påkrevet med ventilasjonssystem for utlufting. Eksplosjonsvern Bruk ikke plasmasystemet dersom det kan være eksplosivt støv eller damp tilstede. Sylindre, rør og lukkede beholdere under trykk må ikke skjæres. Beholdere som har inneholdt lettantennelige materialer må ikke skjæres. ADVARSEL Eksplosjonsfare Argon-hydrogen og metan Hydrogen og metan er brennbare gasser som kan eksplodere. Sylindre og slanger som inneholder metan- eller hydrogenblandinger må ikke komme nær åpen flamme. Hold flamme og gnist unna brenneren når det brukes metan eller argon-hydrogenplasma. ADVARSEL Hydrogendetonering ved skjæring av aluminium Når det skjæres aluminium under vann eller når vannet er i kontakt med undersiden av aluminiumet, kan man få en ansamling av fri hydrogengass under arbeidsstykket. Denne hydrogengassen detoneres under plasmaskjæring. Installer en ventilasjonsmanifold på bunnen av vannbordet for å unngå hydrogendetonering. Informasjon om ventilasjonsmanifold finnes i tillegget til denne håndboken. 1-2 Plasmasystem fra HYPERTHERM 2/12/01

10 SIKKERHET ELEKTRISK STØT ER LIVSFARLIG Berøring av tilkoplede elektriske deler kan gi livsfarlige støt eller alvorlige forbrenninger. Når plasmasystemet er i drift, sluttes en elektrisk krets mellom brenneren og arbeidsstykket. Arbeidsstykket og alt som berører det er en del av den elektriske kretsen. Berør aldri selve brenneren, arbeidsstykket eller vannet i et vannbord når plasmasystemet er i drift. Unngå elektrisk støt Samtlige plasmasystem fra Hypertherm bruker høyspenning under skjæreprosessen (200 til 400 VDC er vanlig). Følgende forholdsregler skal tas når dette systemet brukes: Bruk isolerte hansker og fottøy, og hold kroppen og klærne tørre. Ikke stå på, sitt på, ligg på eller berør våte overflater når plasmasystemet er i drift. Brukeren må isoleres fra arbeid og jord ved hjelp av tørre isolasjonsmatter eller dekker som er store nok til å hindre enhver fysisk kontakt med arbeidet eller jord. Dersom arbeidet må utføres i eller nær et fuktig område, må det utvises ekstrem varsomhet. Sørg for en skillebryter nær kraftuttaket med sikringer som er riktig dimensjonerte. Denne bryteren gjør det mulig for operatøren å slå av strømmen raskt i en nødssituasjon. Når det skal brukes vannbord, pass på at det er riktig koplet til jord. Utstyret skal installeres og jordes i henhold til brukerhåndboken og i henhold til nasjonale og lokale lover og regler. Inspiser strømledningen ofte, og sjekk at den ikke er skadd eller dekselet har slått sprekker. En skadet strømledning skal skiftes ut øyeblikkelig. Nakne kabler er livsfarlige! Inspiser brennerens slangepakker og skift ut alle som er slitte eller skadde. Arbeidsstykket, medregnet avskjær, må ikke løftes mens det skjæres. La arbeidsstykket stå på plass eller på arbeidsbenken med arbeidskabelen festet under skjæringen. Før brennerdeler sjekkes, rengjøres eller skiftes ut, må hovedstrømmen slås av eller strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Sikkerhetsinnretningene må aldri forbikoples, hoppes over eller reduseres. Kople alltid maskinen fra strøm før strømuttak eller deksel fjernes. Vent fem minutter etter at hovedstrømmen er koplet fra for å la kondensatorene lade seg ut. Plasmasystemet må kun brukes når dekslene på strømuttaket er på plass. Nakne koplinger er ekstremt farlige. Når strømmen skal koples til, skal jordlederen festes først. Hvert plasmasystem fra Hypertherm er laget for helt spesielle Hypertherm-brennere. Disse må ikke skiftes ut med andre brennere som kan overopphetes og utgjøre en sikkerhetsrisiko. DET KAN FRIGJØRES GIFTIGE GASSER UNDER SKJÆRING Under skjæring kan det dannes giftig damp og gasser som utarmer oksygen og fører til skade eller død. Sørg for skikkelig ventilasjon til skjæreområdet eller bruk en godkjent respirator med lufttilførsel. Det må ikke skjæres der avfetting, rengjøring eller spraying pågår. Damp fra visse klorholdige løsningsmidler brytes ned og danner fosforgasser når de utsettes for ultrafiolett stråling. Det må ikke skjæres i metall som er belagt eller inneholder giftige stoffer, så som sink (galvanisert), bly, kadmium eller beryllium, dersom området ikke er godt ventilert og brukeren har på seg respirator med lufttilførsel. Belegget på ethvert metall som inneholder disse stoffene kan danne giftig damp når de skjæres i. Beholdere som inneholder mulige giftige materialer må aldri skjæres de må tømmes og gjøres skikkelig rene først. Når dette produktet brukes til sveising eller skjæring, dannes det damp eller gasser som inneholder kjemikaler som i henhold til staten Californias helsemyndigheter kan føre til fødselsskader og i noen tilfeller kreft. Plasmasystem fra HYPERTHERM 1-3 2/12/01

11 SIKKERHET PLASMALYSBUE KAN FØRE TIL SKADE OG FORBRENNINGER Brennerne har hurtigaktivering Plasmalysbuen dannes øyeblikkelig når bryteren på brenneren aktiveres. Plasmalysbuen skjærer raskt gjennom hansker og hud. Unngå spissen på brenneren. Hold metall unna skærebanen. Pek aldri på deg selv eller andre med brenneren. LYSBUESTRÅLER KAN BRENNE ØYNE OG HUD Øyebeskyttelse Plasmalysbuer lager intense synlige og ikke-synlige (ultrafiolette og infrarøde) stråler som kan brenne øyne og hud. Bruk øyebeskyttelse i henhold til gjeldende nasjonale og lokale lover og regler. Bruk øyebeskyttelse (vernebriller eller maske med sideskjerm, og en sveisehjelm) med riktig blending for å beskytte øynene mot lysbuens ultrafiolette og infrarøde stråler. Blending Strøm lysbue AWS (USA) ISO 4850 < 100 A Nr. 8 Nr A Nr. 10 Nr A Nr. 12 Nr. 13 > 400 A Nr. 14 Nr. 14 Beskyttelse av huden Bruk verneklær som beskytter mot brannskader forårsaket av ultrafiolett lys, gnister og varmt metall. Arbeidshansker, vernesko og hatt/hjelm. Flammebestandige klær som dekker alle utsatte områder. Bukser uten brett slik at gnister og slagg ikke spruter oppi foldene. Før skjæring må lommene tømmes for alle lettantennelige stoffer, som f.eks. butanlighter eller fyrstikker. Skjæreområdet Klargjør skjæreområdet slik at refleksjon og overføring av ultrafiolett lys reduseres: Mal vegger og andre overflater i mørke farger som reduserer reflektering. Bruk skjermer eller barrierer som beskytter andre mot lysglimt og blendende glans/lys. Advar andre mot å se på lysbuen. Bruk plakater eller skilt. JORDING OG SIKKERHET Arbeidskabelen Fest arbeidskabelen ordentlig til arbeidsstykket eller til arbeidsbordet slik at det er god kontakt fra metall til metall. Den må ikke koples til det stykket som faller av etter skjæring. Arbeidsbordet Kople arbeidsbordet til jord i henhold til gjeldende nasjonale og lokale lover og regler vedr. elektrisk sikkerhet. Nettspenning Pass på at jordkabelen i strømledningen er koplet til jord i frakoplingsboksen. Dersom strømledningen skal koples til strømuttaket under installasjonen av plasmasystemet, pass på at jordkabelen i strømledningen blir riktig oppkoplet. Sett strømledningens jordkabel på tappen først, og plasser så andre jordkabler oppå denne. Stram festemutteren godt. Stram alle elektriske koplinger slik at overoppheting unngås. 1-4 Plasmasystem fra HYPERTHERM 05/02

12 SIKKERHET SIKKERHET UTSTYR SOM BRUKER KOMPRIMERT GASS Sylinderventiler eller regulatorer må aldri smøres med olje eller fett. Det må kun brukes gassylindre, regulatorer, slanger og beslag som er beregnet på den typen bruk. Sørg for at alt utstyr som bruker komprimert gass og tilhørende deler blir godt vedlikeholdte. Merk alle gasslangene med navn og fargekode som identifiserer hvilken gass som brukes i hver slange. Slå opp i gjeldende nasjonale eller lokale lover og regler for informasjon om dette. GASSYLINDRE KAN EKSPLODERE HVIS DE BLIR SKADET Gassylindre inneholder gass under høyt trykk. Dersom en sylinder skades, kan den eksplodere. Sylindre med komprimert gass må håndteres og brukes i henhold til nasjonale og lokale lover og forskrifter. Bruk aldri en sylinder som ikke står rett opp og ned og er godt festet. Sørg for at hetten over ventilen er på plass, unntatt når sylinderen er i bruk eller er koplet opp for bruk. Elektrisk kontakt mellom plasmalysbuen og en sylinder må ikke forekomme. Sylindre må ikke utsettes for høy varme, gnist, slag eller åpen flamme. Bruk aldri hammer, skiftnøkkel eller annet verktøy for å åpne en sylinderventil som sitter fast. STØY KAN SKADE HØRSELEN Støy over tid fra skjæring eller fugebrenning kan skade hørselen. Bruk godkjent ørebeskyttelse når plasmasystemet skal brukes. Advar andre i nærheten om faren forbundet med støy. PLASMALYSBUER KAN SKADE FROSSEDE RØR Frossede rør kan sprekke eller skades dersom man forsøker å tine dem med en plasmabrenner. PACEMAKER OG HØREAPPARAT Pacemakere og høreapparat kan bli påvirket av magnetiske felt fra høyspenning. Brukere av pacemakere og høreapparat bør rådføre seg med lege før de går i nærheten av skjæring eller fugebrenning med plasmalysbue. Risikoen forbundet med magnetiske felt kan reduseres ved å: Holde både arbeidskabelen og brennerkabelpakken unna kroppen og på én side. La kabelpakken og arbeidskabelen gå så nær hverandre som mulig. Ikke snurr eller legg kabelpakken eller arbeidskabelen rundt kroppen. Sørg for størst mulig avstand mellom deg selv og kraftuttaket. Plasmasystem fra HYPERTHERM 1-5 2/12/01

13 SIKKERHET Varselskilt Dette varselskiltet finnes på en del strømuttak. Det er viktig at både brukere og servicepersonale forstår hensikten med disse varselskiltene. Tallene ved tekstene tilsvarer de nummererte boksene på skiltet Rev A 1. Gnist kan føre til eksplosjon eller brann. 1.1 Hold brannfarlige materialer unna skjæringen. 1.2 Sørg for brannslukningsapparat i nærheten, og ha alltid en observatør i beredskap. 1.3 Skjær ikke i lukkede beholdere. 2. Plasmalysbuer kan føre til skade og forbrenninger. 2.1 Slå av strømmen før pistolen/ brenneren tas fra hverandre. 2.2 Ikke hold i materialet nær skjærebanen. 2.3 Bruk verneklær- og sko som dekker hele kroppen. 3. Elektrisk støt fra brenneren eller kabler er livsfarlig! Sørg for vern mot elektrisk støt. 3.1 Bruk isolerte hansker. De må ikke være våte eller skadde. 3.2 Sørg for at bruker er isolert fra arbeidet og jord. 3.3 Trekk ut pluggen eller kople fra strømmen før det arbeides på maskinen. 4. Innånding av skjæredamp kan være helsefarlig. 4.1 Hold hodet unna damp. 4.2 Bruk tvungen ventilasjon eller lokal uttrekksvifte som fjerner damp. 4.3 Bruk ventilasjonsvifter som fjerner damp. 5. Lysbuestråler kan brenne øyne og skade hud. 5.1 Bruk hatt/hjelm og vernebriller. Bruke ørebeskyttelse og knapp igjen skjortekrager. Bruk sveisehjelm med korrekt filterstyrke. Bruk verneklær- og sko som dekker hele kroppen. 6. Sørg for opplæring og les veiledningene før arbeid på maskinen eller skjæring. 7. Varselskilt må ikke fjernes eller males over (tildekkes). 1-6 Plasmasystem fra HYPERTHERM 2/12/01

14 Del 2 SPESIFIKASJONER I denne delen: Spesifikasjoner spenningsforsyning Spesifikasjoner PAC110T-brennere Symboler og merking powermax380 Driftshåndbok 2-1 0

15 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner spenningsforsyning Nominell åpen driftsspenning (U o ) Nominell utgangsstrøm (I 2 ) 288 V likestrøm 14 A 27 A Nominell utgangsspenning (U 2 ) 91 V likestrøm Arbeidssyklus (intermittens) ved 40 C 35 % (I 2 =27 A, U 2 =91 V) (Se datamerke på strømtilførselen for mer 60 % (I 2 =21 A, U 2 =88 V) informasjon om arbeidssyklus) 100 % (I 2 =17 A, U 2 =87 V) Driftstemperatur -20 til +40 C Lagringstemperatur -50 til +55 C Effektfaktor 0,975 Nominell pilotstrøm 12 A Inngangsspenning(U 1 )/inngangsstrøm (I 1 ) ved 115 V / 28 A nominell ytelse (U 2 MAX, I 2 MAX ) 230 V / 14 A Gasstype Luft Nitrogen Gasskvalitet Ren, tørr, fri for olje 99,995% ren Gassinntakets trykk og strømning Se Del 3, Kople opp gassinntaket Powermax380 Spenningsforsyning mål og vekt 406 mm 216 mm 52 lb 23.6 kg 368 mm Vekt er medregnet håndbrenner og 6,1 m ledning 2-2 powermax380 Driftshåndbok 0.1

16 SPESIFIKASJONER Spesifikasjoner PAC110T-brennere Anbefalt skjærekapasitet Maks skjærekapasitet Gjennomskjæringskapasitet Gasstrømning Vekt 6 mm ved 35% arbeidssyklus (intermittens) 10 mm ved 35% arbeidssyklus (intermittens) 12 mm ved 35% arbeidssyklus (intermittens) 127 l/min ved 4,2 bar 1,4 kg Mål PAC110T-brenner 221 mm 216 mm PAC110T 40 mm 79 mm 25 mm powermax380 Driftshåndbok 2-3 0

17 SPESIFIKASJONER Symboler og merking S merke S -merket viser at spenningsforsyningen og brenneren kan brukes i miljøer med større risiko for elektrisk støt. Slitedelene på håndbrenneren må ha sprutvern for å opprettholde godkjennelse i hht. S -merket. IEC-symbol Følgende symbol kan forekomme på spenningsforsyningens informasjonsplate, kontrollplater og brytere. Likestrøm (DC) En vekselretterbasert strømkilde Vekselstrøm (AC) Plasmabrenner-skjæring Tilkopling med vekselstrøms inngangseffekt Koplingspunkt for ekstern verneleder (beskyttelsesjord) l O AC Plasmabrenner i TEST-stilling (utgangsmunnstykke for avkjølings- og skjæregass) Strømmen er på Strømmen er av Vekselstrøm (AC) ON Lys på Gassinntakstrykk Lys av Lampen blinker Forbruksdelene er løse eller mangler Spenningsforsyningen er overopphetet 2-4 powermax380 Driftshåndbok 0.1

18 Del 3 OPPKOPLING I denne delen: Ved mottak Claims Innhold i kassen Plassere spenningsforsyningen Stille inn riktig spenning Velger for inngangsspenning Plugg til strømledning Jording Skjøteledninger Arbeidskabel og klemme Plasmagasstilførsel Ekstra luftfiltrering Kople til gasstilførselen powermax380 Driftshåndbok

19 OPPKOPLING Ved mottak 1. Kontroller at alle deler og ting du har bestilt er mottatt. Ta kontakt med distributøren hvis noe mangler eller er skadet. 2. Gå over spenningsforsyningen og se etter enhver fysiskskade som har skjedd under transport. Er det tegn på skade, les avsnittet om erstatningskrav nedenfor. Modellnr. og serienr. må tas med i all kommunikasjon som gjelder dette utstyret. Disse numrene står bak på strombrun. 3. Les gjennom sikkerhetsdelen i denne håndboken før dette Hypertherm-systemet monteres og drift igangsettes. Erstatningskrav Erstatningskrav som følge av skade oppstått under transport Dersom enheten er blitt skadet under transport, må det sendes erstatningskrav til transportøren. Hypertherm kan sende deg en kopi av fraktdokumentene om ønskelig. Trenges det ytterligere assistanse, er det bare å ringe kundeservice som oppgitt først i denne håndboken, evt. en autorisert Hypertherm-distributør. Estatningskrav som følge av skadet eller manglende vare Hvis noe av varene er skadet eller mangler, må du ringe en autorisert Hypertherm-distributør. Trenges det ytterligere assistanse, er det bare å ringe kundeservice som oppgitt først i denne håndboken. Innhold i kassen Kontroller at delene vist på illustrasjonen er i kassen: V, V, 1 1-faset PH eller or V, V, 1 PH 1-faset Drifts- Operator hånd- bok Manual X3 X3 X1 Plassere spenningsforsyningen Sett spenningsforsyningen Powermax380 nær en 115/230V stikkontakt. La det være minst 0,25 m avstand på forsiden og baksiden av spenningsforsyningen slik at det blir skikkelig ventilasjon. Stille inn riktig spenning Spenningsforsyningen 115/230V Powermax380 leveres med følgende innstilling: 60 Hz spenningsforsyning 115 volt 50 Hz spenningsforsyning 230 volt 3-2 powermax380 Driftshåndbok 0.1 FORSIKTIG KRAV TIL SYSTEMKRETS Systemet trenger en kurs på 20A / 115V eller 10A / 230V for å kunne fungere skikkelig. Beskytt kursen med riktig dimensjonerte sikringer eller overbelastningsbryter.

20 OPPKOPLING Velger for inngangsspenning Denne bryteren stiller inn enten 115V eller 230V som inngangsspenning for Powermax380. Riktig spenning innstilles som vist under: FORSIKTIG Velgeren for inngangsspenning må ikke endres når strømmen er PÅ. Dette vil føre til skade på spenningsforsyningen. OFF OFF 1. Slå strømmen AV (OFF). ON V, V, 1 PH 1-faset eller or 230 V, V, 1 1-faset PH 2. Trekk strømledningen ut av stikkontakten. Spenningsvelger 3. Velg inngangsspenning. Finn ut hvor bryteren skal stå for riktig spenning. Spenningsvelgeren nås via spalten i bakpanelet. powermax380 Driftshåndbok

RT80 / RT80M. Retrofit brenner for Powermax1100. Driftshåndbok 80455A Revisjon 1. Norsk / Norwegian

RT80 / RT80M. Retrofit brenner for Powermax1100. Driftshåndbok 80455A Revisjon 1. Norsk / Norwegian RT80 / RT80M Retrofit brenner for Powermax00 Driftshåndbok 80455A Revisjon Norsk / Norwegian RT80 / RT80M Driftshåndbok Norsk / Norwegian Revisjon Juni, 2003 Hypertherm, Inc. Hanover, NH USA www.hypertherm.com

Detaljer

powermax600 Skjæresystem plasmalysbue Brukerhåndbok 80339A Revisjon 2 Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

powermax600 Skjæresystem plasmalysbue Brukerhåndbok 80339A Revisjon 2 Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax600 Skjæresystem plasmalysbue Brukerhåndbok 80339A Revisjon Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax600 Brukerhåndbok IM-339 Norsk / Norwegian April 001 Revisjon Hypertherm,

Detaljer

powermax1250 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80395A Revisjon 0 Norsk / Norwegian 80 PSI 6.0 BAR _ +

powermax1250 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80395A Revisjon 0 Norsk / Norwegian 80 PSI 6.0 BAR _ + 12929 12928 12926 12925 12977 12928 12978 11378 Rev. A 25 12927 AMPS 4 6 8 AC PSI 5 6 7 8 4. 5. 6. BAR _ + 4. 5 6 15-25 ft 4.5-7.5 m 5. 7 35-5 ft 12-15 m 8 6. BAR 8 15-5 ft 4.5-15 m PSI AMPS 8 15-25 ft

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian

OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 403 028A Norwegian Tribomatic pulverdisc Innledning Dette kortet inneholder bare den informasjonen som er nødvendig for drift, vedlikehold og feilsøking. Se håndboka

Detaljer

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising.

Elektrodesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden og arbeidsstykket. Det mest vanlige er å bruke likestrøm ved elektrodesveising. Elektrodesveising Elektrodesveising blir kalt: 1. MMA-sveising = Manual Metal Arc (norsk: manuell metallbuesveising) 2. Pinnesveising. 3. Elektrisk lysbuesveising. Lysbuen oppstår i luftgapet mellom elektroden

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

INVERTEC PC 65 & PC 105

INVERTEC PC 65 & PC 105 IM2002 01/2011 Rev. 3 INVERTEC PC 65 & PC 105 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer