Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

2 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og millioner hittil i år. Sterk premievekst i livsforsikring, og kundeveksten innenfor bank og skadeforsikring fortsetter. Reduserte avkastningbaserte inntekter i kapitalforvaltning. Konsernresultat pr. kvartal: Kapitalforvaltningsvirksomhetens resultat preges av høye faste og volumbaserte inntekter, men svakere relativ avkastning på forvaltede porteføljer i juli og august svekker kvartalsresultatet. Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 226 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er en økning på 9 milliarder fra årsskiftet Konsernresultatet, som utgjør eiernes andel av driftsresultatet, utgjorde 357 millioner kroner i kvartalet (321 millioner) og millioner kroner hittil i år (1 142 millioner). Driftsresultatet utgjorde i kvartalet 895 millioner kroner (714 millioner) og millioner kroner hittil i år (3 509 millioner). Tall i parentes viser utviklingen i tilsvarende periode i Storebrand Livsforsikrings resultat er preget av god tilflytting av nye kunder og høy premievekst. Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 47 millioner kroner i kvartalet og 658 millioner kroner hittil i år. Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring, har vokst med 26 prosent til 3,7 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten kommer blant annet som følge av godt salg av pensjon i bedriftsmarkedet. Forvaltningen av livselskapets midler ga i kvartalet en verdijustert kapitalavkastning på 0,9 prosent. Den resultatførte finansavkastningen ble i kvartalet på 1,7 prosent. Konsernresultat: 3. kvartal Hele året Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat Storebrand Bank har fortsatt sterk kundetilstrømming. Bankens resultat før skatt ble for kvartalet 54 millioner kroner. Resultatet før skatt så langt i år er bedret med 34 millioner kroner til 188 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Salget av skadeforsikring har vært godt også i 3 kvartal. I løpet av kvartalet solgte Storebrand Skadeforsikring forsikringspoliser og fikk nye kunder. Totalt har selskapet pr. medio oktober kunder. Internettet er skadeselskapets primære salgskanal. Hittil i år har om lag 60 prosent av de nye kundene tegnet forsikring gjennom selskapets nettsalgsløsning. Oppkjøp av SPP 3. september offentliggjorde Storebrand at det er inngått avtale med Handelsbanken om å overta Handelsbankens datterselskap, pensjons- og livsforsikringsselskapet SPP, inkludert tilhørende selskaper. Kjøpesummen på SEK 18 milliarder vil bli redusert til SEK 16 milliarder (NOK 13,6 milliarder) forutsatt svenske myndigheters godkjennelse av et ekstraordinært utbytte fra SPP til Handelsbanken før transaksjonen gjennomføres. Med oppkjøpet vil Storebrand og SPP skape den ledende livsforsikrings- og pensjonstilbyderen i Norden med proforma premieinntekter for 2006 på NOK 27 milliarder. Storebrand har en toårig opsjon på å kunne overta Handelsbankens gjenværende tjenestepensjonsvirksomhet i Handelsbanken Liv, og har i tillegg inngått avtale om distribusjon av tjenestepensjon i Handelsbankens filialnett. Oppkjøpet er godkjent av Storebrands representantskap. Storebrands generalforsamling behandler fortrinnsrettemisjonen knyttet til oppkjøpet på en ekstraordinær generalforsamling 24. oktober. Kjøpet er videre betinget av myndighetsgodkjennelser, som forventes å være avklart i løpet av november. 2

3 LIVVIRKSOMHETEN Resultat Storebrand Livsforsikring og øvrig livvirksomhet: 3. kvartal Hele året Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/ premiereserve Driftsresultat Resultat til kunder Herav avsatt til tilleggsavsetning Resultat til eier Storebrand Livsforsikring AS Resultat til eier Storebrand Livsforsikring Konsern Storebrand Helseforsikring AS (50 %) IFRS effekter Totalt for livvirksomheten Storebrand Livsforsikring Storebrand Livsforsikring oppnådde et driftsresultat på 839 millioner kroner i 3. kvartal (638 millioner) og millioner kroner hittil i år (3 209 millioner). Risikoresultatet ble 103 millioner kroner i 3. kvartal 2007, en bedring på 10 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Pr ble risikoresultatet 301 millioner kroner, en forbedring på 16 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med samme periode i fjor er resultatet noe forbedret for individualbransjene samlet og for gruppelivsforsikring, mens skadebransjene og privat og offentlig kollektiv pensjonsforsikring ligger på omtrent samme nivå som i fjor. Administrasjonsresultatet ble på minus 9 millioner kroner (minus 36 millioner) i 3. kvartal. Av dette utgjorde produkter med overskuddsdeling i 3. kvartal 21 millioner kroner (6 millioner). Sammenlignet med 3. kvartal i fjor er administrasjonsresultatet drevet av blant annet reduserte kapitalforvaltningshonorarer, noe økning i øvrige administrasjonskostnader og økte administrasjonsinntekter. Administrasjonsresultatet ble på minus 261 millioner kroner (minus 254 millioner) hittil i år. Overskudd til eier før skatt ble i kvartalet 298 millioner kroner (242 millioner) og hittil i år millioner kroner (824 millioner). I overskuddet for 3. kvartal er det inkludert resultat fra livsforsikring med investeringsvalg med minus 9 millioner kroner (minus 17 millioner) og livsforsikringer uten overskuddsdeling mellom kunder og eiere med 57 millioner kroner (38 millioner). Resultatet for virksomheten i Sverige ble på minus 13 millioner kroner (minus 11 millioner), som er belastet eier. Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring, ble 3,7 milliarder kroner i 3. kvartal 2007, en økning på 26 prosent i forhold til samme periode i fjor. For kollektive forsikringer med investeringsvalg var det i 3. kvartal en økning på 70 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kundeveksten skyldes innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Ytelsesordningen kollektiv pensjonsforsikring hadde en økning på 24 prosent som følge av både høye engangspremier og terminpremier. Premieinntektene fra tradisjonell individuell kapitalforsikring har hatt en økning på 39 prosent, mens gruppelivsforsikring har økt med 32 prosent. Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 47 millioner kroner i 3. kvartal, og 658 millioner kroner hittil i år. Det har i 3. kvartal vært godt salg av pensjon i bedriftsmarkedet. Personmarkedet har i 3. kvartal oppnådd godt salg av pensjon, sparing og risikoprodukter. Etter første halvår har Storebrand ifølge statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon en nysalgsandel på 56 prosent i markedet for ytelsesbasert tjenestepensjon og 37 prosent i markedet for innskuddsbasert tjenestepensjon. Storebrand Livsforsikring oppnådde en verdijustert kapitalavkastning på 0,9 prosent i kvartalet og 5,5 prosent (4,7 prosent) hittil i år. Verdijustert kapitalavkastning inklusiv verdiendring på anleggsobligasjonene ble 1,1 prosent i 3. kvartal og 4,8 prosent (3,8 prosent) hittil i år. Resultatført finansavkastning ble på 1,7 prosent i kvartalet og 6,1 prosent (4,8 prosent) hittil i år. Utvikling i avkastning: Renteresultatet ble på 748 millioner kroner (588 millioner) i 3. kvartal og millioner kroner (3 196 millioner kroner) hittil i år. Det er realisert netto gevinster av verdipapirer på 713 millioner (474 millioner) i 3. kvartal og millioner kroner (1 859 millioner) hittil i år. Det har vært oppskrivning og salgsgevinster i eiendomsporteføljen på til sammen millioner kroner, hvorav 320 millioner i 3. kvartal. Kursreservene på omløpsmidlene er redusert med millioner kroner i 3. kvartal 2007 og utgjorde millioner kroner. Virkelig verdi på anleggsobligasjonene er økt med 320 millioner kroner i kvartalet og underverdien er redusert til 68 millioner kroner. Underverdien tas ikke inn i regnskapet. 3

4 Forvaltningskapitalen er økt med 5 milliarder kroner i år og utgjorde 188 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Aksjeeksponeringen som inkluderer derivatposisjoner er på 28 prosent, en reduksjon på ett prosentpoeng i 3. kvartal og uendret fra årsskiftet. Netto investering i obligasjoner som holdes til forfall er uendret i 3. kvartal og redusert med 1,8 milliarder kroner siden årsskiftet. Omløpsporteføljen av obligasjoner og sertifikater er økt med 0,9 millioner i kvartalet, mens økningen hittil i år er på 1,1 milliarder kroner. Øvrige aktivaklasser har hatt mindre endring i 3. kvartal og siden årsskiftet. Risikokapital i prosent av kundefond ekskl. tilleggsavsetninger: 79 prosent av forvaltningskapitalen fra kunder med investeringsvalg (innskuddspensjon og unit linked) er plassert i aksjefond og kombinasjonsfond, mot 78 prosent ved utgangen av Avkastningen til de anbefalte investeringsvalgene for innskuddspensjon ble i 3. kvartal på henholdsvis 1,2 prosent (4,3 prosent hittil i år), 0,7 prosent (6,2 prosent hittil i år) og 0,1 prosent (8,3 prosent hittil i år) for henholdsvis forsiktig, balansert og offensiv profil. Storebrand Helseforsikring Storebrand Helseforsikring AS oppnådde et driftsresultat på 15 millioner kroner i 3. kvartal (9 millioner) og 23 millioner kroner (12 millioner) hittil i år. Premieinntektene for helseforsikringsproduktene har i 3. kvartal steget med 17 prosent i forhold til samme periode i fjor, og utgjorde ved utgangen av kvartalet 148 millioner kroner. Av veksten i opptjent premie for egen regning har økningen fordelt seg jevnt mellom Norge og Sverige. Selskapet er 50 prosent eid av Storebrand og tilbyr behandlingsforsikring i bedrifts- og privatmarkedet KAPITALFORVALTNINGSVIRKSOMHETEN Kapitalforvaltningsvirksomheten fikk et resultat før skatt på 6 millioner kroner (38 millioner kroner) i 3. kvartal og 101 millioner kroner (90 millioner kroner) hittil i år. Resultat kapitalforvaltningsvirksomheten: Ved utgangen av 3. kvartal hadde selskapet en risikokapital på 16,8 milliarder kroner, som er en reduksjon på 0,1 milliarder kroner i kvartalet. Risikokapitalen inkluderer tilleggsavsetning på om lag 0,5 milliarder utover ett års rentegaranti. Alle kapitalkrav gir tilfredsstillende margin. Det har vært en økning i kapitaldekningen i 3. kvartal på 0,6 prosentpoeng til 10,0 prosent. Solvensmarginprosenten var 172,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal, mot 174,6 prosent ved utgangen av Midler til forvaltning i innskuddspensjon og unit linked: 3. kvartal Hele året Totale inntekter Totale kostnader Netto finans/annet Resultat før skatt Resultatet i 3. kvartal preges av høye faste og volumbaserte inntekter. Men lav relativ verdiskapning (avkastning i forhold til indeks) for Storebrand Livsforsikring medfører tilbakeføring av avkastningsbaserte inntekter på 34 millioner kroner, og resulterer i reduserte totale inntekter. Den lave verdiskapningen medfører også tilbakeføring av prestasjonsbasert lønn, og som følge av dette reduseres de totale kostnadene i perioden. Resultatet i 3. kvartal justert for resultatavhengige inntekter og kostnader utgjorde 30 millioner kroner (15 millioner kroner), som representerer en styrket underliggende lønnsomhet. Resultatet i kapitalforvaltningsvirksomheten er på kvartalsvis basis påvirket av verdiskapningen i porteføljene. I 3. kvartal ble avkastningen innenfor obligasjonsforvaltningen svekket som følge av at porteføljene har vært posisjonert for en annen utviklingen enn den oppståtte uroen i rente- og kredittmarkedet. I aksjeporteføljen har det vært svak relativ avkastning i forvaltning av nordamerikanske aksjer. I tillegg til dette har det vært svak utvikling i et eksternt forvaltet hedgefond. Som følge av utviklingen er det gjennomført endringer i forvaltningsprosessen for enkelte porteføljer, herunder en avvikling av det nevnte hedgefondet. 4

5 Den negative verdiskapningen i porteføljen for Storebrand Livsforsikring oppsto i månedene juli og august. I september var verdiskapningen nøytral, mens det så langt i oktober har vært en positiv verdiskapning. Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 226 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er en økning på 9 milliarder kroner fra årsskiftet. For kvartalet isolert sett er det ingen vesentlige endringer i midler til forvaltning. Av totale midler til forvaltning utgjør konserninterne kunder (inkludert eiendom) 166 milliarder kroner, mens eksterne diskresjonære midler og fond utgjør 60 milliarder kroner. Totale midler til forvaltning: Resultat Storebrand Bank konsern: 3. kvartal Hele året Netto renteinntekter Netto prov.inntekter Andre inntekter Totale inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat før skatt dette 303 millioner kroner (318 millioner), som gir netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1,08 prosent (1,36 prosent) isolert for kvartalet og 1,07 prosent (1,36) hittil i år. Utviklingen i netto renteinntekter påvirkes av konkurransesituasjonen, god vekst i bankens utlån og kortsiktige effekter av Norges Banks rentehevninger. Det er gjennomført prisendringer i 3. kvartal som forventes å gi positive effekter i 4. kvartal. Netto provisjonsinntekter i 3. kvartal utgjorde 15 millioner kroner (12 millioner) og 43 millioner kroner (21 millioner) hittil i år. Dette inkluderer blant annet netto provisjoner knyttet til salg av spareproduktet Storebrand Optimér og av eiendomsfond. Andre driftsinntekter utgjorde i 3. kvartal 3 millioner kroner (8 millioner) og 29 millioner kroner (34 millioner) hittil i år. Det har vært netto innløsning av eksterne diskresjonære midler og verdipapirfond i 3. kvartal på 140 millioner kroner. Institusjonelle kunder som innløser rentefond er hovedforklaringen bak dette. Av verdipapirfondene hadde 61 prosent bedre avkastning enn sine referanseindekser (beregnet før forvaltningsprovisjon) pr. 3. kvartal. Det er særlig de regionale fondene (Norge, Norden, Europa) som leverer avkastning over indeks. Driftskostnadene utgjorde totalt 83 millioner kroner (93 millioner) i 3. kvartal og 247 millioner kroner (259 millioner) hittil i år. Dette gir en kostnadsprosent på 65,9 prosent hittil i år (69,6 prosent). For hele 2006 var kostnadsprosenten 71,3 prosent. Den positive utviklingen er drevet av bankens effektiviseringstiltak. I 3. kvartal er det foretatt inntektsføring av netto endring i tapsavsetninger og konstaterte tap med 11 millioner kroner (11 millioner). Brutto misligholdte engasjementer utgjorde 392 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, som er en reduksjon på 175 millioner kroner i kvartalet. Ved utgangen av kvartalet er de samlede nedskrivninger på bankens utlån 326 millioner kroner, hvorav 73 millioner kroner relaterer seg til gruppenedskrivninger. BANKVIRKSOMHETEN Storebrand Bank oppnådde et ordinært driftsresultat før tap på 43 millioner kroner (36 millioner) i kvartalet og 128 millioner kroner (113 millioner) hittil i år. Etter inntektsføring av endring i tapsavsetninger på netto 11 millioner kroner ble resultat før skatt på 54 millioner kroner (47 millioner) for kvartalet. Konsernresultat hittil i år ble på 188 millioner kroner (154 millioner). Netto renteinntekter i 3. kvartal beløp seg til 108 millioner kroner (109 millioner). Netto renteinntekter hittil i år er etter Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av kvartalet 40 milliarder kroner. Samlede utlån har økt med totalt 4,4 milliarder kroner fra årsskiftet, noe som representerer en vekst hittil i år på nærmere 14 prosent. Økningen i kvartalet på netto 0,7 milliarder kroner, fordeler seg med i overkant av 1 milliard kroner innenfor privatkundesegmentet og en reduksjon på nærmere 0,4 milliarder kroner innenfor bedriftskundesegmentet. Utlån i Storebrand Livsforsikring AS, administrert av Storebrand Bank ASA, har gått ned med 0,2 milliarder kroner i kvartalet. Bankens innskuddsdekning var 44,4 prosent ved utgangen av kvartalet, noe som er en marginal økning siden årsskiftet. 5

6 Storebrand Bank ASA har i kvartalet benyttet overskuddslikviditet etter utstedelse av obligasjonslån i mai 2007 til nedbetaling av eksisterende obligasjonslån som forfalt i august 2007 og til balansevekst. Den siste tids uro i kredittmarkedene har påvirket banken ved at fundingkostnadene på nye lån har gått opp. Tilgangen på nye innlån har vært tilnærmet normal. Ved utgangen av kvartalet vurderes bankens likviditet som god. forventet og gjenspeiler at selskapet er i en oppstartsfase. Premieinntektene for egen regning utgjorde 20 millioner kroner i 3. kvartal (0) og 38 millioner hittil i år (0). Erstatningskostnadene for 3. kvartal var på 15 millioner (0) og 28 millioner hittil i år (0). Driftskostnadene for Storebrand Skadeforsikring AS utgjorde 16 millioner kroner i 3. kvartal (9 millioner), og 51 millioner hittil i år (12 millioner). Kapitaldekningen var ved utgangen av kvartalet på 10,4 prosent med en kjernekapitaldekning på 7,9 prosent. De markedsaktiviteter som banken har gjennomført sikrer bankens konkurransedyktighet. Det gjenspeiles i fortsatt sterk utlånsvekst og kundetilstrømming. Salget av forsikringspoliser i den nye virksomheten har vært godt i 3 kvartal. I løpet av kvartalet solgte selskapet forsikringspoliser og fikk nye kunder. Totalt har selskapet pr. medio oktober kunder. Ved utgangen av september var den totale porteføljen til Storebrand Skadeforsikring på 102 millioner kroner i årlig premie. Storebrand har i kvartalet fått godkjent konsesjon til etablering av kredittforetak for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Etableringen forventes å gi fundingfordeler og vil dermed bidra til fortsatt konkurransedyktige betingelser på boliglån til privatmarkedet. Foretaket vil være et selvstendig selskap heleid av Storebrand Bank ASA. Virksomheten vil ligge nært opptil bankens virksomhet og være utledet fra denne. Det forventes at selskapet er i drift fra 1. kvartal ØVRIG VIRKSOMHET Øvrig virksomhet omfatter i hovedsak Storebrand ASA (morselskapet) og Storebrand Skadeforsikring. Resultat øvrig virksomhet: 3. kvartal Hele året Storebrand ASA*) Storebrand Skadeforsikring**) Andre selskaper/elimineringer***) Resultat før skatt *) Inklusiv aksjeutbytte/konsernbidrag døtre. **) Tall for 2006 inkluderer tilbakebetaling på 49 millioner kroner fra garantifond ***) Inklusiv eliminering av aksjeutbytte/konsernbidrag døtre. Storebrand Skadeforsikring Storebrand Skadeforsikring AS, inkludert Oslo Reinsurance Company ASA, fikk et driftsresultat på 12 millioner kroner i 3. kvartal (minus 5 millioner) og minus 19 millioner hittil i år (39 millioner). Resultatet i 3. kvartal er påvirket av aksjegevinster på til sammen 16 millioner kroner. Skadeselskapets driftsresultat utgjorde minus 1 million kroner i 3. kvartal (minus 7 millioner) og minus 27 millioner hittil i år (39 millioner). Det negative resultatet er som Internett er Storebrand Skadeforsikrings primære salgskanal. Hittil i år har om lag 60 prosent av de nye kundene tegnet forsikring gjennom selskapets nettsalgsløsning. Storebrand ASA (morselskapet) Storebrand ASA fikk et resultat på minus 21 millioner kroner i 3. kvartal (minus 8 millioner kroner). Netto finansinntekter ble minus 6 millioner kroner (11 millioner kroner). Driftskostnadene i kvartalet var 16 millioner kroner (19 millioner kroner). Resultat Storebrand ASA: 3. kvartal Hele året Konsernbidrag og utbytte Renteinntekter Rentekostnader Gevinst/tap verdipapirer Andre finansposter Netto finansposter Driftskostnader Resultat før skatt Storebrand ASA hadde likvide eiendeler på i overkant av 2,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hvorav 2,4 milliarder var plassert i kortsiktige rentepapirer med god kredittrating. I tråd med arbeidet med å tilpasse kapitalstrukturen er det i 3. kvartal ervervet til sammen egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 93,07 kroner. Kjøpet er bokført som fradrag i egenkapitalen. Pr. 30. september eide Storebrand ASA 2,1 prosent ( aksjer) av selskapets egne aksjer. Styret har fullmakt fra Storebrands generalforsamling til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent av selskapets aksjekapital frem til neste ordinære generalforsamling. Oslo 16. oktober 2007 Styret i Storebrand ASA 6

7 Storebrand Konsern RESULTATREGNSKAP 3. kvartal Året Netto premieinntekter 4 317, , , , ,1 Netto renteinntekter bankvirksomhet 108,1 108,7 302,5 317,5 418,8 Netto inntekter og gevinster fra finansielle eiendeler til virkelig verdi: - aksjer og andeler , ,0 736, , ,5 - obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning -674, ,8-956, , ,1 - finansielle derivater 2 837, , ,1-782,5 673,3 - inntekter fra finansielle eiendeler med investeringsvalg -50,4 253,0 381,3 309,8 685,4 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 555,9 599, , , ,2 Netto inntekter fra investeringseiendommer 622,0 346, ,2 988, ,5 Resultat fra investeringer /tilknyttede selskaper -7,2-0,3-4,2 1,9 19,1 Andre inntekter 314,7 257,5 792,1 620,7 930,9 Sum inntekter 5 840, , , , ,9 Erstatninger for egen regning , , , , ,0 Endring forsikringsmessige avsetninger , , , , ,8 Rentekostnader -78,9-53,4-205,4-152,7-212,9 Tap på utlån/reversering av tidligere tap 10,9 10,9 60,0 40,6 47,0 Driftskostnader -555,8-498, , , ,7 Andre kostnader -18,0 9,5-78,5-34,1-79,8 Sum kostnader , , , , ,2 Til (fra) kursreguleringsfond 1 295, ,1 676,8 11, ,3 Driftsresultat 894,8 714, , , ,4 Til (fra) tilleggsavsetning livsforsikring 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Midler tilført fors.kundene innen livsforsikring -538,2-393, , , ,1 Konsernresultat 356,6 320, , , ,3 Endring sikkerhetsavs m.v. i skadeforsikring -1,8-0,4 0,8 1,1-0,2 Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 354,8 320, , , ,1 Skattekostnad -16,8-22,0-59,0-74,7-79,3 Resultat for perioden 338,0 298, , , ,8 Resultat kan henføres til: Minoritetens andel av resultatet 1,3 1,4 9,9 7,4 9,5 Majoritetens andel av resultatet 336,7 297, , , ,3 Sum 338,0 298, , , ,8 Resultat pr. ordinær aksje 1,38 1,21 5,20 4,26 6,03 Gjennomsnittlig antall aksjer i beregningsgrunnlaget (mill.) 245,1 249,0 248,0 Det er ingen utvanning på aksjene 7

8 Storebrand Konsern BALANSE Mill. kroner Eiendeler Utsatt skattefordel 156,6 187,5 207,0 Immaterielle eiendeler 567,3 541,5 540,7 Pensjonseiendel 58,4 57,0 58,4 Varige driftsmidler 923,6 747,3 842,9 Investeringer i tilknyttede selskaper 269,2 128,6 237,1 Obligasjoner til amortisert kost , , ,8 Utlån til kredittinstitusjoner 803,8 200,5 114,9 Utlån til kunder , , ,6 Reassurandørenes andel av forsikringsmessige avsetninger 1 717, , ,7 Eiendommer vurdert til virkelig verdi , , ,0 Andre eiendeler 228,5 173,4 73,1 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer , , ,5 Finansielle eiendeler til virkelig verdi - Aksjer og andeler , , ,0 - Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning , , ,7 - Derivater 4 606, , ,7 - Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 8 655, , ,1 Andre kortsiktige eiendeler 22,5 543,1 119,8 Bankinnskudd og korts. plasseringer hos kredittinstitusjoner , , ,0 Sum eiendeler , , ,0 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital 3 041, , ,2 Opptjent egenkapital 6 569, , ,1 Verdireguleringsfond 32,8 19,8 24,0 Minoritetsinteresser 14,1 11,7 13,5 Sum egenkapital 9 658, , ,8 Ansvarlig lånekapital 3 681, , ,7 Kursreguleringsfond 5 212, , ,7 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,4 Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 8 655, , ,1 Premie og erstatningsavsetninger skadeforsikring 2 238, , ,7 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 40,0-25,4 40,9 Pensjonsforpliktelser 868,9 712,8 870,9 Utsatt skatt 116,5 155,7 116,5 Finansiell gjeld - Gjeld til kredittinstiusjoner 2 264, , ,0 - Innskudd fra kunder i bankvirksomhet , , ,7 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , ,3 - Derivater 2 906, , ,2 Annen kortsiktig gjeld , , ,1 Sum egenkapital og gjeld , , ,0 8

9 Storebrand Konsern ENDRING I EGENKAPITAL STOREBRAND KONSERN Majoritetens andel av egenkapitalen Annen egenkapital Verdi- Innregnede Sum Innskudd regule- inntekter og Annen annen Egenkapital Egenkapital Mill. kroner egenkapital ringsfond kostnader egenkapital egenkapital Minoritet Egenkapital ,2 24,0-459, , ,1 13, , ,3 Poster ført direkte mot EK: Endring estimatavvik pensjoner Oppskrivning egne bygg 8,8 2,9 2,9 11,7 7,8 Omregningsdifferanser -14,6-14,6-14,6 Periodens resultat 1 275, ,9 9, , ,2 Sum inntekter og kostnader for perioden 8,8-11, , ,2 9, , ,0 Egenkapitaltransaksjoner med eiere: Egne aksjer -3,8-72,2-72,2-76,0-502,8 Utbetalt utbytte -442,0-442,0-9,0-451, ,2 Annet 2,7 2,7-0,3 2,4 11,9 Egenkapital ,4 32,8-471, , ,8 14, , ,2 KONTANTSTRØMOPPSTILLING STOREBRAND KONSERN Mill. kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto inn-/utbetalinger forsikring Netto inn-/utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer Netto inn-/utbetalinger på utlån Netto inn-/utbetaling vedr innskudd fra andre (bankvirksomhet) Netto inn-/utbetalinger vedr verdipapirer i tradingporteføljen Netto inn-/utbetalinger vedr andre operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto inn-/utbetalinger vedr obligasjoner som holdes til forfall Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av datterselskap Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av eiendom og driftsmidler mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto ut-/innbetalinger på lån Netto inn-/utbetaling av aksjekapital Utbetaling av konsernbidrag/utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens start Beh av kont/kontantekvivaltenter ved periodeslutt

10 Noter til regnskapet NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Delårsregnskapet for konsernet inkluderer Storebrand ASA med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Delårsregnskapet for 3. kvartal er avlagt i samsvar med børsforskrift, børsregler og IAS 34 som omhandler delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Årsrapporten for konsernet Storebrand ASA for 2006 kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Filipstad Brygge 1, Oslo eller på En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er benyttet i delårsregnskapet finnes i regnskapsprinsippnoten i årsrapporten for NOTE 2: ESTIMATER Ved utarbeidelse av delårsregnskapet har det vært benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader, noteopplysninger og opplysning om potensielle forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra benyttede estimater. NOTE 3: ENDRING I SAMMENLIGNINGSTALL Storebrand Livsforsikring og Storebrand Helseforsikring endret i årsregnskapet 2006 prinsipp for klassifisering av sikkerhetsavsetninger, ved at denne avsetningen er klassifisert som egenkapital. Sammenligningstall for resultat og balanse pr er omarbeidet. Resultat for perioden er økt med 20 millioner kroner mens egenkapitalen er økt med 77 millioner kroner i forhold til regnskapet som ble rapportert i fjorårets kvartalsrapport. NOTE 4: SKATTEKOSTNAD Storebrand konsern har en lav effektiv skattesats i forhold til normalskattesatsen på 28 prosent. Dette henger sammen med at konsernet har betydelige skattefrie inntekter knyttet til investeringer i aksjer innenfor EØS-området, og disse inntektene kan i stor grad henføres til Storebrand Livsforsikring. Konsernet har betydelige fremførbare underskudd som ikke er balanseført. NOTE 5: KJØP AV SPP 3. september 2007 ble det inngått avtale mellom Storebrand Livsforsikring AS og Handelsbanken (Sverige) om oppkjøp, indirekte ved hjelp av et datterselskap som opptrer som holdingselskap, av (i) SPP (SPP Livförsäkring AB), og derved, indirekte, i tillegg til SPPs nåværende datterselskaper, (ii) Handelsbanken Life & Pension Limited (tidligere Euroben), (iii) SPP Fonder AB, (iv) Handelsbanken Varumärkes AB og (v) 50 prosent av preferanseaksjene i Nordben Life and Pension Insurance Co. Ltd. ("Nordben") mot et samlet kontantvederlag på SEK 18,0 milliarder (EUR 1,92 milliarder/nok 15,25 milliarder). SPP eier i øyeblikket 50 prosent av Nordbens ordinære aksjer, og denne eierposten vil følgelig også bli ervervet som ledd i transaksjonen. Vederlaget kan bli redusert til SEK 16 milliarder ved at Handelsbanken kan ta ut utbytte på SEK 2 milliarder før transaksjonen gjennomføres. Transaksjonen er blant annet betinget av at: (1) Storebrands aksjonærer godkjenner Fortrinnsrettsemisjonen med to-tredels flertall blant stemmene som er tilstede på ekstraordinær generalforsamling berammet til 24. oktober 2007, (2) Finansinspektionen godkjenner den direkte overdragelse av SPP Livförsäkring og den indirekte overdragelse av SPP Liv Fondförsäkring AB, (3) Finansdepartementet og Kredittilsynet godkjenner transaksjonen og finansieringen av transaksjonen. Se nærmere om dette i et eget informasjonsmemorandum sendt Oslo Børs 1. oktober Transaksjonen er ikke innregnet i Storebrands regnskaper, mens påløpte kostnader knyttet til kjøpet av aksjene i SPP er aktivert. Disse kostnadene er direkte henførbare til anskaffelsen av aksjene i SPP og vil bli aktivert som en del av anskaffelseskost. Beløpet utgjør 80 mill. kroner pr. 30. september Dersom transaksjonen ikke gjennomføres vil aktiverte kostnader bli kostnadsført. Videre har Handelsbanken rett til å terminere avtalen dersom visse betingelser (se over samt informasjonsmemorandumet) ikke er innfridd eller frafalt innen 180 dager fra undertegning av avtalen. Storebrand har påtatt seg å betale Handelsbanken et termineringsbeløp på SEK 200 millioner dersom betingelsene ikke innfris. Nevnte SEK 200 millioner er ikke innregnet som en forpliktelse i Storebrands regnskap. 10

11 Noter til regnskapet NOTE 6: NETTO RENTEINNTEKTER BANKVIRKSOMHET 3. kvartal Året Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter NOTE 7: SEGMENTINFORMASJON - RESULTAT PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE 3. kvartal Året Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Sum NOTE 8: DRIFTSKOSTNADER 3. kvartal Året Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader NOTE 9: TIDSREKKE RESULTATTALL - KVARTALSTALL 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Mill. kroner Sum inntekter Sum kostnader Driftsresultat Konsernresultat Resultat før skattekostnad Periodens resultat Resultat for virksomhetsområder Livsforsikring Kapitalforvaltning Storebrand Bank Øvrig virksomhet Konsernresultat

12 Noter til regnskapet ReclameService 10/2007 NOTE 10: NØKKELTALL VIRKSOMHETSOMRÅDER - AKKUMULERTE TALL 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Mill. kroner Konsern Overskudd pr. ordinær aksje 5,20 3,82 1,48 6,03 4,26 3,05 1,72 5,41 Egenkapital Kapitaldekning 11,0 % 10,5 % 10,6 % 10,6 % 10,4 % 10,6 % 10,6 % 11,2 % Livsforsikring Storebrand Livsforsikring *) Premier for egen regning herav produkter med investeringsvalg Forsikringskundenes fond inkl. opptjent resultat herav produkter med investeringsvalg Kapitalavkastning I **) annualisert 8,3 % 9,0 % 6,2 % 7,1 % 6,5 % 7,0 % 6,6 % 6,9 % Kapitalavkastning II**) hittil i år 5,5 % 4,6 % 2,1 % 8,3 % 4,7 % 2,4 % 2,8 % 7,6 % Kapitaldekning (SBL konsern) 10,0 % 9,4 % 9,7 % 9,7 % 10,3 % 10,4 % 10,7 % 10,9 % Driftskostnader målt mot forsikringsfond 1,01 % 0,96 % 1,15 % 1,10 % 1,06 % 1,14 % 1,12 % 1,10 % Storebrand Bank Rentemargin % 1,07 % 1,06 % 1,08 % 1,32 % 1,36 % 1,36 % 1,41 % 1,59 % Kostnader/inntekter % 66 % 66 % 70 % 71 % 70 % 68 % 74 % 62 % Andre inntekter/totale inntekter % 19 % 22 % 20 % 16 % 15 % 14 % 16 % 17 % Netto utlån Kapitaldekning 10,4 % 10,5 % 10,5 % 11,0 % 9,7 % 9,8 % 10,3 % 10,5 % Storebrand Kapitalforvaltning Totale midler under forvaltning Midler under forvaltn. eksterne kunder *) Nøkkeltall er beregnet etter NGAAP bortsett fra premier og forsikringskundenes fond som er etter IFRS. **) Kapitalavkastning I: realiserte finansinntekter inkl. opp-/nedskrivning fast eiendom. Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inkl. endring i merverdier på finansielle omløpsmidler.

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 599 millioner kroner i 2. kvartal Sterk vekst i konsernets forretningsvolum God kapitalavkastning

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal HOVEDTREKK Storebrands konsernresultat ble i 3. kvartal 263 millioner kroner sammenlignet med 232 millioner kroner i samme

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 1. kvartal 2007 HOVEDTREKK Konsernresultat på 389 millioner i 1. kvartal. God verdiskapning for kunder og eiere i livselskapet.

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen

Pressemelding. 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2000: Styrket resultat for Storebrand-gruppen Driftsresultat på 6.008 mill. kroner og konsernresultat på 933 mill. kroner, en økning på henholdsvis 2.005 og 339 mill. kroner målt mot tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 4. kvartal Hovedtrekk Storebrands konsernresultat ble i 4. kvartal 261 millioner kroner sammenlignet med 29 millioner i. Konsernresultatet

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst

Kraftig resultatframgang for Storebrand i Solid fundament for videre vekst Pressemelding Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 - Solid fundament for videre vekst Driftsresultatet øker med 183% til 5.347 millioner kroner Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal 2005 HOVEDTREKK Konsernresultatet ble i 3. kvartal 318 millioner kroner, sammenlignet med 265 millioner kroner i samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2002 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Storebrand hadde et konsernresultat på minus 446 mill. kroner i 3. kvartal. Den negative utviklingen i aksjemarkedet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007

Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern 3. kvartal 2007 Storebrand Bank Konsern - delårsrapport for og pr. 3. kvartal 2007 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2006) Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned

Pressemelding resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned 2000-resultatet: Positiv utvikling i kjernevirksomheten, skade og tapsavsetninger trekker ned Driftsresultat på 4.475 millioner kroner og konsernresultat på 523 millioner kroner, en reduksjon på henholdsvis

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2005

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2005 Kvartalsrapport 2. kvartal 2005 Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 2. kvartal 2005 HOVEDTREKK Konsernresultat ble i 2. kvartal 392 millioner kroner, sammenlignet med 113 millioner kroner (1 492 millioner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer