Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX Fra serienr: mar. 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013"

Transkript

1 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX Fra serienr: mar. 2013

2 NO PROFI FX Installasjons- og bruksanvisning Utgiver GmbH Robert-Bosch-Str Offenburg Telefon +49(0) Faks +49(0) E-post: Internett: Ansvarsfraskrivelse Installasjoner og reparasjoner som ikke utføres av autorisert fagpersonell og med originale reservedeler, samt alle former for endringer på maskinen som ikke er godkjent av produsenten, fører til at produsentens garantiansvar opphører. forbeholder seg retten til å utføre endringer eller forbedringer på alle produkter uten forhåndsvarsel. Detaljert informasjon får du hos din fagforhandler eller på: SERVICE Tlf Internett: E-post: (i Tyskland) GmbH, Offenburg IO NO / 1. mar. 2013

3 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Innhold Innhold 1 Informasjon om dokumentasjonen Bruk Dokumentasjonens oppbygging Visningskonvensjoner Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhets- og varselanvisninger Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Materielle skader Produktbeskrivelse Tiltenkt bruk Samsvar Merking Tekniske data Betjeningselementer Betjeningselementer Driftstilstander Indikering av feil og anvisninger Displayfunksjon Oversikt hovedmenyer Oversikt displaysymboler Installasjon Personellets kvalifikasjoner Spesielle sikkerhetsanvisninger Transport til oppstillingsstedet Fjerne emballasjen Sette opp maskinen Opprette elektrisk tilkobling Koble til vann Koble til avløp Ettermontere integrert kjemikaliebeholder (tillegg) Første igangsetting Personellets kvalifikasjoner Starte igangsettingsprosedyren Velge språk Stille inn dato Stille inn klokkeslett Stille inn vannets hardhet (tillegg) IO NO / 1. mar

4 NO PROFI FX Innhold Installasjons- og bruksanvisning 6.7 Fylle saltbeholder (tillegg) Fylle kjemikaliebeholder og kjemikalieslanger Avslutte første igangsetting Ta i bruk kjemikaliemangelsensoren Drift Personellets kvalifikasjoner Spesielle sikkerhetsanvisninger Anvisninger for optimale vaskeresultater Klargjøring for vasking Vise og velge program Vasking Slå av maskinen Utføre daglig rengjøring Utføre ukentlig rengjøring Utføre hygienerengjøring Kjøre grunnleggende rengjøringsprogram for kjøkkentøyet Kjøre avkalkningsprogram Vise temperaturer Innstillingsmuligheter, drifts- og hygienedata Oversikt over operatørmenyen Åpne operatørmenyen Navigere, velge og stille inn i menyen Avslutte operatørmenyen Utføre generelle innstillinger Stille inn displayvisningen Stille inn lydsignal Utføre kjemikalieinnstillinger Konfigurere teller for ekstern vannbehandling (tillegg) Stille inn vannets hardhet (tillegg) Vise drifts-/hygienedata Stille inn automatisk innkobling Feilindikeringer og problemer Feilindikeringer Utbedre problemer Vedlikehold Avhending IO NO / 1. mar. 2013

5 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 1 Informasjon om dokumentasjonen Informasjon om dokumentasjonen 1.1 Bruk Dette dokumentet inneholder den viktigste informasjonen for installasjon og første igangsetting av maskinen utført av fagpersonell, samt nødvendig informasjon for daglig drift utført av operatøren. Bruksanvisningen og alle relevante dokumenter må oppbevares på et sikkert og lett tilgjengelig sted. I forbindelse med et eventuelt salg av maskinen må installasjons- og bruksanvisningen også overleveres ny eier. 1.2 Dokumentasjonens oppbygging Gjeldende dokumentasjon er alle anvisninger som beskriver installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjon av maskinen, samt andre anvisninger for alle anvendte tilbehørsdeler. For operatøren: Comic Card (kort veiledning) Bruksanvisning For fagpersonell: Installasjonsanvisning Serviceveiledning Programvare serviceveiledning Feilsøkingsliste Koblingsskjema Reservedelskatalog 1.3 Visningskonvensjoner Anvendte symboler Symbol Betydning Advarsel om farlig elektrisk spenning EX Advarsel om eksplosjonsfare Advarsel om klemfare IO NO / 1. mar

6 NO PROFI FX Informasjon om dokumentasjonen Installasjons- og bruksanvisning Symbol Betydning Advarsel om farlige stoffer Advarsel om håndskader Advarsel om glifare Advarsel om farested Nyttig tilleggsinformasjon og tips Symboler i teksten Symbol MERK Betydning Viktig anvisning for operatøren av maskinen, ingen varselanvisning Handlingstrinn Hendelse/resultat Opplisting 1. nivå Opplisting 2. nivå 6 IO NO / 1. mar. 2013

7 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 2 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhetsanvisninger og forskrifter 2.1 Sikkerhets- og varselanvisninger Under betjening av maskinen må man overholde generelle sikkerhetsanvisninger og de varselanvisningene som er listet opp foran hver handling Faretrinn Faretrinnet er en del av sikkerhetsanvisningen og indikeres med et signalord. Mulige farer skilles fra hverandre ved valg av signalord. FARE ADVARSEL FORSIKTIG PASS PÅ Umiddelbar fare: Fører til alvorlige personskader eller også dødsfall Eventuell farlig situasjon: Kan føre til alvorlige personskader eller også dødsfall Eventuell farlig situasjon: Kan føre til lette personskader Eventuell skadelig situasjon: Kan føre til skader på produktet eller andre gjenstander Varselanvisningenes oppbygging Varselanvisninger er framstilt med varselsymbol og signalord med respektive sikkerhetsfarger.! FORSIKTIG Faretype og kilde Forklaring til faretype og kilde Tiltak for å forebygge faren Eventuelle andre tiltak for å forebygge faren 2.2 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Produktsikkerhet Maskinen overholder nåværende tekniske standarder og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan farlige situasjoner oppstå. Maskinen må kun kjøres i feilfri stand og i samsvar med bruksan- IO NO / 1. mar

8 NO PROFI FX Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Installasjons- og bruksanvisning visningen. Enhver form for ombygging eller endring på produktet må kun utføres av personell som er godkjent av. Parametreringen er beskyttet med passord Personellets kvalifikasjoner Overhold forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet. Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Oppgave Brukergruppe Kvalifikasjon/utdannelse Installasjon Fagpersonell Autorisert elektriker (elektriker eller person med sammenlignbar utdannelse) Lærlinger Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll Igangsetting Fagpersonell Autorisert elektriker (elektriker eller person med sammenlignbar utdannelse) Lærlinger Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll Arbeide på det elektriske Fagpersonell Elektriker anlegget Betjening Ufaglærte Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, opplæring i farer Vedlikehold, reparasjoner Mennesker med handikap Barn fra 14 år Barn opp til 13 år Fagpersonell Lærlinger Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, opplæring i farer Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, opplæring i farer, kun under tilsyn Ikke tillatt Hobart service eller servicetekniker lært opp av Hobart Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll Produktspesifikke farer Unngå klem- eller støtfare for kroppen: Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport. Unngå eksplosjonsfare: Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig. Unngå elektrisk støt: Ikke la vann renne over strømførende komponenter. Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3). Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles. Ikke skad tilkoblingskabelen under utpakking. 8 IO NO / 1. mar. 2013

9 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Sikkerhetsanvisninger og forskrifter La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen. La kun fagpersonell montere ekstra doseringsbeholder. Unngå brannfare: Ikke la vann renne over strømførende komponenter. Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3). Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles. La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen. Alle tilpasninger på maskinen må kun utføres av fagpersonell. Unngå etsing, irritasjoner på huden, unngå forgiftning: Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) ved håndtering av kjemikalier. Bruk kun egnede kjemikalier. Vær oppmerksom på produsentens angivelser. Kjemikaliesensoren må kun stilles inn av en autorisert servicetekniker. Ikke åpne døren under drift, vent til programslutt. Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) under rengjøringen hvis du skal berøre deler med vaskelut. Unngå forbrenning, skålding (på hånden): Ikke åpne døren under drift og i fordampingsfasen, vent til programslutt. Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) under rengjøringen hvis du skal berøre deler med vaskelut. Unngå glifare: 99 Det kan oppstå fuktighet på gulvet foran maskinen. Sørg for egnet gulvbelegg som ikke utgjør en glifare hvis det blir fuktig. Rester på kjøkkentøyet, hygiene ikke overholdt. Hygieneforskriftene må overholdes i samsvar med nasjonale bestemmelser og evt. dokumenteres Andre farer Eventuelle farer pga. de driftsmidlene som benyttes, finnes i de vedlagte sikkerhetsdatabladene. Arbeidsplassene må merkes tilsvarende. IO NO / 1. mar

10 NO PROFI FX Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Installasjons- og bruksanvisning 2.3 Materielle skader Unngå frostskader: 99 Temperaturer under 0 C under transport/lagring fører til redusert funksjonsevne. Før installasjon må maskinen lagres ved romtemperatur (min.15 C) i 24 timer. Unngå vannskader: Parametreringen er passordbeskyttet og må kun utføres av autorisert servicepersonell. Følg dokumentasjonen. Ikke driv maskinen uten tilsyn. Unngå farer for miljøet: Maskinen må avhendes på en miljøvennlig og forskriftsmessig måte (se avsnitt 11) 10 IO NO / 1. mar. 2013

11 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 3 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse 3.1 Tiltenkt bruk Maskinen er et teknisk arbeidsmiddel som kun skal brukes til oppvask innen industrien. Maskinen er kun konstruert for rengjøring av kjøkkentøy (porselen, glass, keramikk, temperaturbestandig plast opp til 82 C, rustfritt stål eller lignende) i næringsmiddelindustrien. Ikke egnet til vasking av: Beholdere som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, f.eks. askebeger, lysestaker, elektriske apparater osv. Levende vesener eller tekstiler Næringsmidler som er tiltenkt videre forbruk 3.2 Samsvar Se separat EU-samsvarserklæring. 3.3 Merking Typeskiltet er plassert på baksiden av maskinen og har følgende informasjon: Modell, serienummer, produksjonsdato, produksjonslad, spenning, tilkoblingseffekt, Design-State-nummer og CE-merke. 3.4 Tekniske data Mål (H x B x D) Vannforbruk per skyllesyklus Vanntrykk 820 x 600 x 600 (FXL: 640) mm 2 til 3,5 l, avhengig av tilsmussingsgrad 0,5 10 bar Min. 0,8 bar ved integrert bløtemiddel Kaldt- eller varmtvannstilkobling Maks. 60 C Spenning Se typeskiltet Total tilkoblingsverdi Sikring Tankvolum Innskyvingshøyde Støyutslipp (arbeidsplassrelatert utslippsverdi) Vekt 10,6 l 425 mm 60,5 db (A) ved underbenk-oppvaskmaskin 60 kg IO NO / 1. mar

12 NO PROFI FX Betjeningselementer 4 Betjeningselementer Installasjons- og bruksanvisning 4.1 Betjeningselementer s 90s Kort Standard 5 120s Intensiv 4 AV-/PÅ-knapp Ved å trykke på denne knappen slås maskinen på. Når maskinen er klar til bruk, kan vaskeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Ved å trykke og holde inne knappen (3 sekunder) aktiveres det automatiske forløps- og selvrengjøringsprogrammet og slår maskinen automatisk av. Maskinen er likevel ikke spenningsfri! Videre indikerer ulike farger på knappen aktuell driftsstatus (se avsnitt 4.2 og 4.3) AVBRYT-knapp Ved feilbetjening eller feil kan maskinen slås av omgående uten utpumping ved å trykke på denne knappen. Maskinen er likevel ikke spenningsfri! Display Valgmenyer / Feil- og informasjonsindikeringer Displaynavigasjonsknapp Rulle / Stille inn / Velge Displaynavigasjonsknapp Bytte menynivå / Bekrefte / Tilbake /feilkvittering Displaynavigasjonsknapp Rulle / Stille inn / Velge 4.2 Driftstilstander I displayet på betjeningspanelet indikerer ulike farger på AV-/PÅknappen aktuell driftstilstand. Maskinen er av AV-/PÅ-knappen er fargeløs. 12 IO NO / 1. mar. 2013

13 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Betjeningselementer Maskinen klargjøres til drift AV-/PÅ-knappen blir stadig mer grønn. Vasketanken fylles og maskinen varmes opp. Maskinen er klar AV-/PÅ-knappen lyser helt grønt. Maskinen er klar til bruk for neste vasking. Vaskeprogram starter AV-/PÅ-knappen lyser helt blått. Maskinen vasker AV-/PÅ-knappen veksler segment for segment fra blå og tilbake til helt grønn. Slå av maskinen AV-/PÅ-knappen veksler segment for segment fra grønt til fargeløs. Maskinen tømmes og slås av. 4.3 Indikering av feil og anvisninger Feil: Drift er ikke mulig PÅ-/AV-knappen lyser kontinuerlig rødt. Feilen vises. Mulige feil, se avsnitt 9.1 Anvisninger: Begrenset drift er mulig AV-/PÅ-knappen lyser vekslende grønt/rødt. Anvisningen vises. Mulige anvisninger, se avsnitt Displayfunksjon Displayet aktiveres (når maskinen er på) med et knappetrykk på displaynavigasjonsknappen eller ved å føre hånden mot displayet. Ved aktivering vises først valg av vaskeprogram. Valgt program/ funksjon framheves med en ramme. Displaynavigasjonsknappens funksjon avhenger av sammenhengen og framstilles i displayet med et symbol. Med knappen kan man velge flere indikeringer/menynivåer.hvis ingen knapp trykkes inn, deaktiveres displayet igjen etter 10 sek. IO NO / 1. mar

14 NO PROFI FX Betjeningselementer Installasjons- og bruksanvisning 4.5 Oversikt hovedmenyer 60s Kort 90s Standard 120s Intensiv Programvalg og info: Utvalg av mulige vaskeprogrammer (ulikt, avhengig av modell) Med knappen ("i ) får du tilgang til menyen Logge inn/temperaturer/info Logg inn Temperaturer Info/Service Logge inn/temperaturer/info: Logge inn: Med operatørkode for du tilgang til operatørmenyen Temperaturer: Indikerer tank- og skylletemperaturer. Info/service: Tilgang til menyen Info/service Standardinnst... Displayindika... Lydsignal Maskintype Driftsdata Service Operatørmeny: Gen. innstillinger: Tilgang til maskininnstillinger Displayindikeringer: Tilgang til displayinnstillinger Lydsignal: Tilgang til innstilling av lydsignal... se også avsnitt 8.1. Info/service: Maskintype: Indikerer maskintype og serienummer. Driftsdata: Indikerer driftasdata (se avsnitt 8.11). Service: Indikerer serviceadresse. 4.6 Oversikt displaysymboler Vaskeprogramsymboler Alternativ til tekst kan man veksle til symboler (se avsnitt 8.6). Symbol Program Kort Standard Intensiv (kun FXSTD-11A) Intensiv med vannveksling (ikke FXSTD) Varighet (ikke FXSTD) 14 IO NO / 1. mar. 2013

15 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Betjeningselementer Symbol Program Hygiene Funksjonssymboler Symbol Funksjon Bla i meny Akseptere verdi Endre verdi Info/service Logge inn Tilbake Temperaturer Vaske-/skylletemperaturer Lyd på/lyd av Timer Saltmangel Kjemikaliemangel Feil Påfyllingsfeil Forløpsfeil Oppvarmingsfeil IO NO / 1. mar

16 NO PROFI FX Installasjon 5 Installasjon Installasjons- og bruksanvisning 5.1 Personellets kvalifikasjoner Installasjon må kun utføres av kvalifisert personell (se avsnitt 2.2.2). 5.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger! ADVARSEL Fare for elektrisk støt, brannfare Vann (frostskader, overløp på maskinen) over strømførende komponenter kan føre til personskader pga. elektrisk støt eller til brann. Ikke la vann renne over strømførende komponenter. Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3). Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles.! FORSIKTIG Klem- eller støtfare Under løfting og transport kan maskinen velte eller falle ned og føre til personskader. Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport. EX! ADVARSEL Eksplosjonsfare Hvis maskinen plasseres på et eksplosjonsfarlig sted, kan dette føre til eksplosjon og alvorlige personskader pga. deler som kastes rundt. Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig. PASS PÅ Frostskader Temperaturer under 0 C under transport/lagring fører til redusert funksjonsevne. Før installasjon må maskinen lagres ved romtemperatur (min. 15 C) i 24 timer. 16 IO NO / 1. mar. 2013

17 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Installasjon 5.3 Transport til oppstillingsstedet Helst i emballasjen på pallen. Med egnet transportmiddel (tralle/truck, kran osv.). Ved bruk av gaffeltruck må det legges trebjelker under maskinen. 5.4 Fjerne emballasjen! FORSIKTIG Fare for elektrisk støt, brannfare Under utpakking av maskinen kan tilkoblingskabelen bli skadet og føre til personskader pga. elektrisk støt eller til brann. Ikke skad tilkoblingskabelen under utpakking av maskinen. Utfør en kabelmåling BGV A3. Fjern emballasjemateriale og tilbehør fra maskinen. Kontroller maskinen med tanke på eventuelle transportskader. 5.5 Sette opp maskinen! ADVARSEL Fare for elektrisk støt, brannfare Vann som kommer inn, kan føre til kortslutning og livsfare pga. elektrisk støt eller til brann. Bygg under maskinen, og maskinen må kun være tilgjengelig fra framsiden. Hvis det ikke er mulig å bygge under maskinen, må det bestilles et ekstra bakpanel. Avstand til vegg er ikke påkrevet. Innrett maskinen ved å vri på justeringsføttene i samsvar med vateret. Fordel maskinvekten jevnt på alle føttene. PASS PÅ Materielle skader Det kan komme damp ut fra området rundt døren og føre til materielle skader på møbler. Tilstøtende møbler må være sikret mot å svelle. IO NO / 1. mar

18 NO PROFI FX Installasjon Installasjons- og bruksanvisning 5.6 Opprette elektrisk tilkobling! ADVARSEL Fare for elektrisk støt Ikke forskriftsmessig tilkobling til strømtilførselen kan føre til livsfare pga. elektrisk støt. La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen. Den lokale strømtilførselen må stemme med dataene på typeskiltet. Ombygging til en avvikende strømtilførsel er mulig i forbindelse med variantene på koblingsskjemaet. Respektive koblingsskjema er plassert i nærheten av tilkoblingsklemmene. Sikring og tverrsnitt på tilførselsledninger må være utført på egnet måte. Strømtilførselen må være tilkoblet ved hjelp av en skillebryter (hovedbryter eller tilgjengelig plugginnretning). MERK: Iht. EN (VDE 0700) må maskinen kobles til en potensialutligning. Tilkoblingsskruen ( ) er plassert ved siden av kabelgjennomføringen. 5.7 Koble til vann A MERK: Maskinen må kjøres med rent vann. Kobles helst til varmt vann (maks. 60 C). Vannets hardhet: Maskiner uten bløtemiddel: Maks. 1 d = 0,18 mmol/l. Maskiner med bløtemiddel: Maks. 30 d = 5,3 mmol/l. Vanntrykk: Maskiner uten bløtemiddel: 0,5 10 bar Maskiner med bløtemiddel: 0,8 10 bar Ved vanntrykk over 10 bar: Monter trykkreduksjonsventil. Skru overfalsmutteren A (G 3/4) for tilførselsslangen til på den lokale stengeventilen. Tilførselsslangen må ikke bøyes eller kuttes av. Eventuell nødvendig forlengelse må utføres med en egnet trykkslange, f.eks IO NO / 1. mar. 2013

19 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Installasjon 5.8 Koble til avløp max m Forbindelsen mellom maskinen og det lokale avløpet må ikke overskride en maksimal høyde på 0,75 m. Tømmeslangen må ikke legges løst på gulvet eller bøyes. 5.9 Ettermontere integrert kjemikaliebeholder (tillegg)! ADVARSEL Fare for elektrisk støt Montering av ekstra doseringsbeholder, berøring av spenningsførende deler (varmeelement varmtvannsbeholder, tankoppvarming, pumper) ved arbeid under spenning La kun fagpersonell montere ekstra doseringsbeholder. Montering, se monteringsanvisning for doseringsbeholder-sett. IO NO / 1. mar

20 NO PROFI FX Første igangsetting 6 Første igangsetting Installasjons- og bruksanvisning 6.1 Personellets kvalifikasjoner Første igangsetting må kun utføres av kvalifisert personell (se avsnitt 2.2.2). 6.2 Starte igangsettingsprosedyren Første gang maskinen slås på, starter igangsettingsprosedyren automatisk med valg av språk, etterfulgt av flere nødvendige igangsettingsprosedyrer. Trykk på AV-/PÅ-knappen. Displayet aktiveres. Menyen Language (SPRÅK) vises. 6.3 Velge språk Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket språk er merket med en ramme. Trykk på. Språket aktiveres. Menyen Stille inn dag vises. 6.4 Stille inn dato Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket dag vises. Bekreft med og gå til innstilling av måned. Gå fram som beskrevet over til måned og år er stilt inn. Trykk på. Datoen aktiveres. Menyen Stille inn klokkeslett vises. 6.5 Stille inn klokkeslett Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket time vises. Bekreft med og gå til innstilling av minutter. Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket minutt vises. Trykk på. Klokkeslettet aktiveres. 20 IO NO / 1. mar. 2013

21 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Første igangsetting 6.6 Stille inn vannets hardhet (tillegg) På maskiner med integrert bløtemiddel kan vannets hardhet stilles inn. Merk: Bløtemidlet må stilles inn på den lokale vannhardheten (kontakt det lokale vannverket). Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket hardhet er stilt inn. Trykk på. Vannhardheten aktiveres. 6.7 Fylle saltbeholder (tillegg) På maskiner med integrert bløtemiddel får man beskjed om å fylle saltbeholderen ved første igangsetting. PASS PÅ Materielle skader Hvis saltbeholderen ved et uhell fylles med oppvaskmiddel, blir bløtemiddelbeholderen ødelagt. Ikke fyll saltbeholderen med oppvaskmiddel. i I motsetning til regelmessig påfylling av salt må det fylles på ekstra vann ved første igangsetting. Åpne døren. Skru av dekslet på saltbeholderen og fyll på 2 kg grovkornet (2-8 mm) regenereringssalt (ikke bruk salttabletter). Fyll beholderen med rent vann (kun ved første igangsetting). Kontroller at dekseltetningen er fri for smuss og salt. Skru på dekslet igjen og trekk til. IO NO / 1. mar

22 NO PROFI FX Første igangsetting Installasjons- og bruksanvisning PASS PÅ Materielle skader Saltrester i bunnen av tanken fører til korrosjonsskader. Fjern saltrester manuelt. Når første igangsetting er fullført, kan man evt. starte et vaskeprogram for å fjerne alle saltrester. Trykk på for å fortsette første igangsetting. 6.8 Fylle kjemikaliebeholder og kjemikalieslanger i Vi anbefaler å bruke Hyline oppvaskmiddel og spylemiddel.! FORSIKTIG Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Bruk av uegnede kjemikalier kan føre til personskader. Bruk kun standard oppvaskmiddel og spylemiddel (for industriell bruk). Følg bruks- og sikkerhetsanvisningene fra produsenten.! ADVARSEL Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Ikke forskriftsmessig første påfylling av kjemikaliebeholderen eller kjemikalieslangene med oppvaskmiddel eller spylemiddel kan føre til alvorlige personskader. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) ved håndtering av kjemikalier Klargjøring av ekstern kjemikaliebeholder På maskiner uten integrert kjemikaliebeholder vises en anvisning om å legge inntaksslangen i en ekstern beholder. Klargjøre oppvaskmiddel: 99 Inntakshøyde doseringspumpe: Maks. 1,5 m. Inntaksslange uten fargemerking ved inntaksventilen legges i bunnen på den eksterne beholderen. Klargjøre spylemiddel (ikke FXSTD): 99 Inntakshøyde doseringspumpe: Maks. 1,5 m. Inntaksslange med blått merke ved inntaksventilen legges i bunnen på den eksterne beholderen. 22 IO NO / 1. mar. 2013

23 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Første igangsetting Fylle inntaksslangene: Trykk på. Anvisningen Lukk døren på maskinen vises. Lukk døren og trykk på. Fylling av kjemikalieslanger aktiveres. I displayet visualiseres påfyllingen med en tidssøyle Fylle integrerte kjemikaliebeholdere (tillegg) På maskiner med ettermonterte integrerte beholdere vises en anvisning om å fylle kjemikaliebeholderne. Vipp det nedre frontpanelet opp og fram. Bruk en trakt og fyll den fargeløse beholderen med oppvaskmiddel til merket MAKS. Ikke overfyll beholderen! Bruk en trakt og fyll den blå beholderen (ikke FXSTD) med spylemiddel til merket MAKS. Ikke overfyll beholderen! Trykk på. Anvisningen Lukk døren på maskinen vises. Lukk døren og trykk på. Fylling av kjemikalieslanger aktiveres. I displayet visualiseres påfyllingen med en tidssøyle. Hvis nødvendig kan dette avbrytes ved å trykke på. 6.9 Avslutte første igangsetting Maskinen kan eventuelt startes eller slås av. Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket innstilling er merket med en ramme. Trykk på. Innstillingen aktiveres Ta i bruk kjemikaliemangelsensoren! ADVARSEL Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Feil innstilling av kjemikaliesensoren kan føre til alvorlige personskader. Kjemikaliesensoren må kun stilles inn av autorisert servicepersonell. Før kledninger tas av, må maskinen gjøres spenningsfri. Fyll slangene fra operatørmenyen (se avsnitt 8.8). IO NO / 1. mar

24 NO PROFI FX Første igangsetting Installasjons- og bruksanvisning Observer de to slangene til de er fylt til over sensoren. Kontroll-LED-ene skal nå lyse. Etterjuster evt. med potensiometeret (øke). Fabrikkinnstilling: For oppvaskmiddel = 3 Fabrikkinnstilling: For spylemiddel = 5 Slå på sensorene fra servicemenyen. Kontakt din servicepartner. 24 IO NO / 1. mar. 2013

25 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 7 Drift Drift 7.1 Personellets kvalifikasjoner Maskinen må kun betjenes av personell med relevant opplæring (se avsnitt 2.2.2). 7.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger! FORSIKTIG Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Hvis døren åpnes under drift, kan vaskelut sprute ut og føre til personskader. Ikke åpne døren under drift, vent til programslutt.! ADVARSEL Glifare Det kan oppstå fuktighet på gulvet foran maskinen, som kan føre til at man glir. Sørg for egnet gulvbelegg som ikke utgjør en glifare hvis det blir fuktig. 7.3 Anvisninger for optimale vaskeresultater Vannkvaliteten har stor innvirkning på vaskeresultatet. Ved høyt mineralinnhold vises mineralene som ble løst opp i vannet som flekker og striper på glassene under tørking. i Ved å måle den elektriske ledeevnen kan en kvalifisert servicetekniker fastsette mineralinnholdet i vannet. Verdier lavere enn 80 μs/cm er ukritisk for vasking av glass og bestikk. Ved høyere verdier anbefaler vi å bruke en HYDROLINE avsaltingspatron eller et omvendt osmoseanlegg. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din autoriserte servicepartner. i Vi anbefaler å bruke spesielle glasskurver. -kurvene holder glassene i en lett skrå stilling dette gir bedre vaskeeffekt. For å unngå at glassene får en ubehagelig lukt bør det kun benyttes et klorfritt oppvaskmiddel når glassene skal vaskes. Siden det er festet en beskyttelsesfilm på de fleste nye glass,må IO NO / 1. mar

26 NO PROFI FX Drift Installasjons- og bruksanvisning det utføres en grunnleggende rengjøring før devaskes i oppvaskmaskinen for første gang. Vi anbefalerå utføre denne grunnleggende rengjøringen for hånd (bruk hansker) i en vaskekum ved hjelp av en børste og en høyere oppvaskmiddelkonsentrasjon (min. 10 g/l). Alternativt kan man også bruke programmet som er beskrevet under avsnitt Klargjøring for vasking Klargjøre maskinen Kontroller at vaske- og skyllearmer og sil sitter korrekt. Åpne den lokale stengeventilen. Slå på hovedbryteren eller sett inn støpslet. Kontroller nivået i oppvaskmiddel- og spylemiddelbeholderne. Lukk døren. Trykk på AV-/PÅ-knappen. Maskinen slås på. Tanken fylles. Under påfylling og oppvarming blir AV-/PÅ-knappen stadig mer grønn. Denne prosessen kan ta flere minutter. Når knappen lyser kontinuerlig grønt, er maskinen klar til bruk Klargjøre kjøkkentøyet Sett kjøkkentøyet inn i kurvene med åpningen ned. Fjern grove matrester. Skyll av kjøkkentøyet. 26 IO NO / 1. mar. 2013

27 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Drift 7.5 Vise og velge program Oversikt over programmer og tilleggsfunksjoner Navn Beskrivelse Alternativ symbolvisning Kort For lett tilsmussing Standard For normal tilsmussing Intensiv (kun FXSTD- 11A) Intensiv med vannveksling (ikke FXSTD) Varighet (ikke FXSTD) Med større skyllemengde For kraftigere tilsmussing med vannveksling For kraftig tilsmussing Hygiene (se avsnitt 7.10) Grunnleggende rengjøring (ikke FXSTD) Avkalkning (ikke FXSTD) Kaffekopper (kun FX(L)SB og FX- LSBäko) Program for fjerning av gjenstridig belegg på kjøkkentøyet (se avsnitt 7.11) Se avsnitt 7.12 For kaffe- og tekopper uten uten uten Vise og velge program Maskinen vasker automatisk med standardprogrammet. Hvis nødvendig kan man velge et annet program. For indikering av aktuelt program må den infrarøde sensoren på displayet aktiveres med hånden før oppstart, eller displaynavigasjonsknappen må trykkes inn. Displayet aktiveres. Menyen Programvalg og info vises. Valgt program er merket med en ramme rundt. For å gå til et annet program må man trykke på navigasjonsknappen eller til ønsket program vises og er merket med en ramme. Valgt program kan startes direkte med AV-/PÅ-knappen. Sist valgt program lagres til maskinen slås av. IO NO / 1. mar

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer