Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX Fra serienr: mar. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spyleteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning. FXLSBäko-10A. DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 1. mar. 2013"

Transkript

1 Spyleteknikk Oppvaskmaskiner PROFI FX FX-10A FXS-10A FXSB-10A FXSTD-10A FXSTD-11A FXL-81A Installasjons- og bruksanvisning NO FX-90A FXL-10A FX-13A FXLS-10A FX-80A FXLSB-10A FXLSBäko-10A DSN: FX Fra serienr: mar. 2013

2 NO PROFI FX Installasjons- og bruksanvisning Utgiver GmbH Robert-Bosch-Str Offenburg Telefon +49(0) Faks +49(0) E-post: Internett: Ansvarsfraskrivelse Installasjoner og reparasjoner som ikke utføres av autorisert fagpersonell og med originale reservedeler, samt alle former for endringer på maskinen som ikke er godkjent av produsenten, fører til at produsentens garantiansvar opphører. forbeholder seg retten til å utføre endringer eller forbedringer på alle produkter uten forhåndsvarsel. Detaljert informasjon får du hos din fagforhandler eller på: SERVICE Tlf Internett: E-post: (i Tyskland) GmbH, Offenburg IO NO / 1. mar. 2013

3 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Innhold Innhold 1 Informasjon om dokumentasjonen Bruk Dokumentasjonens oppbygging Visningskonvensjoner Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhets- og varselanvisninger Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Materielle skader Produktbeskrivelse Tiltenkt bruk Samsvar Merking Tekniske data Betjeningselementer Betjeningselementer Driftstilstander Indikering av feil og anvisninger Displayfunksjon Oversikt hovedmenyer Oversikt displaysymboler Installasjon Personellets kvalifikasjoner Spesielle sikkerhetsanvisninger Transport til oppstillingsstedet Fjerne emballasjen Sette opp maskinen Opprette elektrisk tilkobling Koble til vann Koble til avløp Ettermontere integrert kjemikaliebeholder (tillegg) Første igangsetting Personellets kvalifikasjoner Starte igangsettingsprosedyren Velge språk Stille inn dato Stille inn klokkeslett Stille inn vannets hardhet (tillegg) IO NO / 1. mar

4 NO PROFI FX Innhold Installasjons- og bruksanvisning 6.7 Fylle saltbeholder (tillegg) Fylle kjemikaliebeholder og kjemikalieslanger Avslutte første igangsetting Ta i bruk kjemikaliemangelsensoren Drift Personellets kvalifikasjoner Spesielle sikkerhetsanvisninger Anvisninger for optimale vaskeresultater Klargjøring for vasking Vise og velge program Vasking Slå av maskinen Utføre daglig rengjøring Utføre ukentlig rengjøring Utføre hygienerengjøring Kjøre grunnleggende rengjøringsprogram for kjøkkentøyet Kjøre avkalkningsprogram Vise temperaturer Innstillingsmuligheter, drifts- og hygienedata Oversikt over operatørmenyen Åpne operatørmenyen Navigere, velge og stille inn i menyen Avslutte operatørmenyen Utføre generelle innstillinger Stille inn displayvisningen Stille inn lydsignal Utføre kjemikalieinnstillinger Konfigurere teller for ekstern vannbehandling (tillegg) Stille inn vannets hardhet (tillegg) Vise drifts-/hygienedata Stille inn automatisk innkobling Feilindikeringer og problemer Feilindikeringer Utbedre problemer Vedlikehold Avhending IO NO / 1. mar. 2013

5 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 1 Informasjon om dokumentasjonen Informasjon om dokumentasjonen 1.1 Bruk Dette dokumentet inneholder den viktigste informasjonen for installasjon og første igangsetting av maskinen utført av fagpersonell, samt nødvendig informasjon for daglig drift utført av operatøren. Bruksanvisningen og alle relevante dokumenter må oppbevares på et sikkert og lett tilgjengelig sted. I forbindelse med et eventuelt salg av maskinen må installasjons- og bruksanvisningen også overleveres ny eier. 1.2 Dokumentasjonens oppbygging Gjeldende dokumentasjon er alle anvisninger som beskriver installasjon, betjening, vedlikehold og reparasjon av maskinen, samt andre anvisninger for alle anvendte tilbehørsdeler. For operatøren: Comic Card (kort veiledning) Bruksanvisning For fagpersonell: Installasjonsanvisning Serviceveiledning Programvare serviceveiledning Feilsøkingsliste Koblingsskjema Reservedelskatalog 1.3 Visningskonvensjoner Anvendte symboler Symbol Betydning Advarsel om farlig elektrisk spenning EX Advarsel om eksplosjonsfare Advarsel om klemfare IO NO / 1. mar

6 NO PROFI FX Informasjon om dokumentasjonen Installasjons- og bruksanvisning Symbol Betydning Advarsel om farlige stoffer Advarsel om håndskader Advarsel om glifare Advarsel om farested Nyttig tilleggsinformasjon og tips Symboler i teksten Symbol MERK Betydning Viktig anvisning for operatøren av maskinen, ingen varselanvisning Handlingstrinn Hendelse/resultat Opplisting 1. nivå Opplisting 2. nivå 6 IO NO / 1. mar. 2013

7 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 2 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhetsanvisninger og forskrifter 2.1 Sikkerhets- og varselanvisninger Under betjening av maskinen må man overholde generelle sikkerhetsanvisninger og de varselanvisningene som er listet opp foran hver handling Faretrinn Faretrinnet er en del av sikkerhetsanvisningen og indikeres med et signalord. Mulige farer skilles fra hverandre ved valg av signalord. FARE ADVARSEL FORSIKTIG PASS PÅ Umiddelbar fare: Fører til alvorlige personskader eller også dødsfall Eventuell farlig situasjon: Kan føre til alvorlige personskader eller også dødsfall Eventuell farlig situasjon: Kan føre til lette personskader Eventuell skadelig situasjon: Kan føre til skader på produktet eller andre gjenstander Varselanvisningenes oppbygging Varselanvisninger er framstilt med varselsymbol og signalord med respektive sikkerhetsfarger.! FORSIKTIG Faretype og kilde Forklaring til faretype og kilde Tiltak for å forebygge faren Eventuelle andre tiltak for å forebygge faren 2.2 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Produktsikkerhet Maskinen overholder nåværende tekniske standarder og anerkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan farlige situasjoner oppstå. Maskinen må kun kjøres i feilfri stand og i samsvar med bruksan- IO NO / 1. mar

8 NO PROFI FX Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Installasjons- og bruksanvisning visningen. Enhver form for ombygging eller endring på produktet må kun utføres av personell som er godkjent av. Parametreringen er beskyttet med passord Personellets kvalifikasjoner Overhold forskrifter vedrørende arbeidssikkerhet. Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Oppgave Brukergruppe Kvalifikasjon/utdannelse Installasjon Fagpersonell Autorisert elektriker (elektriker eller person med sammenlignbar utdannelse) Lærlinger Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll Igangsetting Fagpersonell Autorisert elektriker (elektriker eller person med sammenlignbar utdannelse) Lærlinger Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll Arbeide på det elektriske Fagpersonell Elektriker anlegget Betjening Ufaglærte Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, opplæring i farer Vedlikehold, reparasjoner Mennesker med handikap Barn fra 14 år Barn opp til 13 år Fagpersonell Lærlinger Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, opplæring i farer Læres opp av operatøren ved hjelp av bruksanvisningen, opplæring i farer, kun under tilsyn Ikke tillatt Hobart service eller servicetekniker lært opp av Hobart Kun under egnet faglig tilsyn og kontroll Produktspesifikke farer Unngå klem- eller støtfare for kroppen: Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport. Unngå eksplosjonsfare: Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig. Unngå elektrisk støt: Ikke la vann renne over strømførende komponenter. Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3). Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles. Ikke skad tilkoblingskabelen under utpakking. 8 IO NO / 1. mar. 2013

9 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Sikkerhetsanvisninger og forskrifter La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen. La kun fagpersonell montere ekstra doseringsbeholder. Unngå brannfare: Ikke la vann renne over strømførende komponenter. Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3). Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles. La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen. Alle tilpasninger på maskinen må kun utføres av fagpersonell. Unngå etsing, irritasjoner på huden, unngå forgiftning: Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) ved håndtering av kjemikalier. Bruk kun egnede kjemikalier. Vær oppmerksom på produsentens angivelser. Kjemikaliesensoren må kun stilles inn av en autorisert servicetekniker. Ikke åpne døren under drift, vent til programslutt. Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) under rengjøringen hvis du skal berøre deler med vaskelut. Unngå forbrenning, skålding (på hånden): Ikke åpne døren under drift og i fordampingsfasen, vent til programslutt. Koble maskinen fra strømtilførselen før rengjøringsarbeid. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) under rengjøringen hvis du skal berøre deler med vaskelut. Unngå glifare: 99 Det kan oppstå fuktighet på gulvet foran maskinen. Sørg for egnet gulvbelegg som ikke utgjør en glifare hvis det blir fuktig. Rester på kjøkkentøyet, hygiene ikke overholdt. Hygieneforskriftene må overholdes i samsvar med nasjonale bestemmelser og evt. dokumenteres Andre farer Eventuelle farer pga. de driftsmidlene som benyttes, finnes i de vedlagte sikkerhetsdatabladene. Arbeidsplassene må merkes tilsvarende. IO NO / 1. mar

10 NO PROFI FX Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Installasjons- og bruksanvisning 2.3 Materielle skader Unngå frostskader: 99 Temperaturer under 0 C under transport/lagring fører til redusert funksjonsevne. Før installasjon må maskinen lagres ved romtemperatur (min.15 C) i 24 timer. Unngå vannskader: Parametreringen er passordbeskyttet og må kun utføres av autorisert servicepersonell. Følg dokumentasjonen. Ikke driv maskinen uten tilsyn. Unngå farer for miljøet: Maskinen må avhendes på en miljøvennlig og forskriftsmessig måte (se avsnitt 11) 10 IO NO / 1. mar. 2013

11 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 3 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse 3.1 Tiltenkt bruk Maskinen er et teknisk arbeidsmiddel som kun skal brukes til oppvask innen industrien. Maskinen er kun konstruert for rengjøring av kjøkkentøy (porselen, glass, keramikk, temperaturbestandig plast opp til 82 C, rustfritt stål eller lignende) i næringsmiddelindustrien. Ikke egnet til vasking av: Beholdere som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, f.eks. askebeger, lysestaker, elektriske apparater osv. Levende vesener eller tekstiler Næringsmidler som er tiltenkt videre forbruk 3.2 Samsvar Se separat EU-samsvarserklæring. 3.3 Merking Typeskiltet er plassert på baksiden av maskinen og har følgende informasjon: Modell, serienummer, produksjonsdato, produksjonslad, spenning, tilkoblingseffekt, Design-State-nummer og CE-merke. 3.4 Tekniske data Mål (H x B x D) Vannforbruk per skyllesyklus Vanntrykk 820 x 600 x 600 (FXL: 640) mm 2 til 3,5 l, avhengig av tilsmussingsgrad 0,5 10 bar Min. 0,8 bar ved integrert bløtemiddel Kaldt- eller varmtvannstilkobling Maks. 60 C Spenning Se typeskiltet Total tilkoblingsverdi Sikring Tankvolum Innskyvingshøyde Støyutslipp (arbeidsplassrelatert utslippsverdi) Vekt 10,6 l 425 mm 60,5 db (A) ved underbenk-oppvaskmaskin 60 kg IO NO / 1. mar

12 NO PROFI FX Betjeningselementer 4 Betjeningselementer Installasjons- og bruksanvisning 4.1 Betjeningselementer s 90s Kort Standard 5 120s Intensiv 4 AV-/PÅ-knapp Ved å trykke på denne knappen slås maskinen på. Når maskinen er klar til bruk, kan vaskeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen. Ved å trykke og holde inne knappen (3 sekunder) aktiveres det automatiske forløps- og selvrengjøringsprogrammet og slår maskinen automatisk av. Maskinen er likevel ikke spenningsfri! Videre indikerer ulike farger på knappen aktuell driftsstatus (se avsnitt 4.2 og 4.3) AVBRYT-knapp Ved feilbetjening eller feil kan maskinen slås av omgående uten utpumping ved å trykke på denne knappen. Maskinen er likevel ikke spenningsfri! Display Valgmenyer / Feil- og informasjonsindikeringer Displaynavigasjonsknapp Rulle / Stille inn / Velge Displaynavigasjonsknapp Bytte menynivå / Bekrefte / Tilbake /feilkvittering Displaynavigasjonsknapp Rulle / Stille inn / Velge 4.2 Driftstilstander I displayet på betjeningspanelet indikerer ulike farger på AV-/PÅknappen aktuell driftstilstand. Maskinen er av AV-/PÅ-knappen er fargeløs. 12 IO NO / 1. mar. 2013

13 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Betjeningselementer Maskinen klargjøres til drift AV-/PÅ-knappen blir stadig mer grønn. Vasketanken fylles og maskinen varmes opp. Maskinen er klar AV-/PÅ-knappen lyser helt grønt. Maskinen er klar til bruk for neste vasking. Vaskeprogram starter AV-/PÅ-knappen lyser helt blått. Maskinen vasker AV-/PÅ-knappen veksler segment for segment fra blå og tilbake til helt grønn. Slå av maskinen AV-/PÅ-knappen veksler segment for segment fra grønt til fargeløs. Maskinen tømmes og slås av. 4.3 Indikering av feil og anvisninger Feil: Drift er ikke mulig PÅ-/AV-knappen lyser kontinuerlig rødt. Feilen vises. Mulige feil, se avsnitt 9.1 Anvisninger: Begrenset drift er mulig AV-/PÅ-knappen lyser vekslende grønt/rødt. Anvisningen vises. Mulige anvisninger, se avsnitt Displayfunksjon Displayet aktiveres (når maskinen er på) med et knappetrykk på displaynavigasjonsknappen eller ved å føre hånden mot displayet. Ved aktivering vises først valg av vaskeprogram. Valgt program/ funksjon framheves med en ramme. Displaynavigasjonsknappens funksjon avhenger av sammenhengen og framstilles i displayet med et symbol. Med knappen kan man velge flere indikeringer/menynivåer.hvis ingen knapp trykkes inn, deaktiveres displayet igjen etter 10 sek. IO NO / 1. mar

14 NO PROFI FX Betjeningselementer Installasjons- og bruksanvisning 4.5 Oversikt hovedmenyer 60s Kort 90s Standard 120s Intensiv Programvalg og info: Utvalg av mulige vaskeprogrammer (ulikt, avhengig av modell) Med knappen ("i ) får du tilgang til menyen Logge inn/temperaturer/info Logg inn Temperaturer Info/Service Logge inn/temperaturer/info: Logge inn: Med operatørkode for du tilgang til operatørmenyen Temperaturer: Indikerer tank- og skylletemperaturer. Info/service: Tilgang til menyen Info/service Standardinnst... Displayindika... Lydsignal Maskintype Driftsdata Service Operatørmeny: Gen. innstillinger: Tilgang til maskininnstillinger Displayindikeringer: Tilgang til displayinnstillinger Lydsignal: Tilgang til innstilling av lydsignal... se også avsnitt 8.1. Info/service: Maskintype: Indikerer maskintype og serienummer. Driftsdata: Indikerer driftasdata (se avsnitt 8.11). Service: Indikerer serviceadresse. 4.6 Oversikt displaysymboler Vaskeprogramsymboler Alternativ til tekst kan man veksle til symboler (se avsnitt 8.6). Symbol Program Kort Standard Intensiv (kun FXSTD-11A) Intensiv med vannveksling (ikke FXSTD) Varighet (ikke FXSTD) 14 IO NO / 1. mar. 2013

15 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Betjeningselementer Symbol Program Hygiene Funksjonssymboler Symbol Funksjon Bla i meny Akseptere verdi Endre verdi Info/service Logge inn Tilbake Temperaturer Vaske-/skylletemperaturer Lyd på/lyd av Timer Saltmangel Kjemikaliemangel Feil Påfyllingsfeil Forløpsfeil Oppvarmingsfeil IO NO / 1. mar

16 NO PROFI FX Installasjon 5 Installasjon Installasjons- og bruksanvisning 5.1 Personellets kvalifikasjoner Installasjon må kun utføres av kvalifisert personell (se avsnitt 2.2.2). 5.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger! ADVARSEL Fare for elektrisk støt, brannfare Vann (frostskader, overløp på maskinen) over strømførende komponenter kan føre til personskader pga. elektrisk støt eller til brann. Ikke la vann renne over strømførende komponenter. Sørg for at maskinen lagres forskriftsmessig (se Frostskader, avsnitt 2.3). Vær oppmerksom på at maskinen ikke renner over når den fylles.! FORSIKTIG Klem- eller støtfare Under løfting og transport kan maskinen velte eller falle ned og føre til personskader. Følg anvisningene på emballasjen under lagring, løfting eller transport. EX! ADVARSEL Eksplosjonsfare Hvis maskinen plasseres på et eksplosjonsfarlig sted, kan dette føre til eksplosjon og alvorlige personskader pga. deler som kastes rundt. Plasser maskinen på et sted som ikke er eksplosjonsfarlig. PASS PÅ Frostskader Temperaturer under 0 C under transport/lagring fører til redusert funksjonsevne. Før installasjon må maskinen lagres ved romtemperatur (min. 15 C) i 24 timer. 16 IO NO / 1. mar. 2013

17 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Installasjon 5.3 Transport til oppstillingsstedet Helst i emballasjen på pallen. Med egnet transportmiddel (tralle/truck, kran osv.). Ved bruk av gaffeltruck må det legges trebjelker under maskinen. 5.4 Fjerne emballasjen! FORSIKTIG Fare for elektrisk støt, brannfare Under utpakking av maskinen kan tilkoblingskabelen bli skadet og føre til personskader pga. elektrisk støt eller til brann. Ikke skad tilkoblingskabelen under utpakking av maskinen. Utfør en kabelmåling BGV A3. Fjern emballasjemateriale og tilbehør fra maskinen. Kontroller maskinen med tanke på eventuelle transportskader. 5.5 Sette opp maskinen! ADVARSEL Fare for elektrisk støt, brannfare Vann som kommer inn, kan føre til kortslutning og livsfare pga. elektrisk støt eller til brann. Bygg under maskinen, og maskinen må kun være tilgjengelig fra framsiden. Hvis det ikke er mulig å bygge under maskinen, må det bestilles et ekstra bakpanel. Avstand til vegg er ikke påkrevet. Innrett maskinen ved å vri på justeringsføttene i samsvar med vateret. Fordel maskinvekten jevnt på alle føttene. PASS PÅ Materielle skader Det kan komme damp ut fra området rundt døren og føre til materielle skader på møbler. Tilstøtende møbler må være sikret mot å svelle. IO NO / 1. mar

18 NO PROFI FX Installasjon Installasjons- og bruksanvisning 5.6 Opprette elektrisk tilkobling! ADVARSEL Fare for elektrisk støt Ikke forskriftsmessig tilkobling til strømtilførselen kan føre til livsfare pga. elektrisk støt. La kun fagpersonell koble maskinen til strømtilførselen. Den lokale strømtilførselen må stemme med dataene på typeskiltet. Ombygging til en avvikende strømtilførsel er mulig i forbindelse med variantene på koblingsskjemaet. Respektive koblingsskjema er plassert i nærheten av tilkoblingsklemmene. Sikring og tverrsnitt på tilførselsledninger må være utført på egnet måte. Strømtilførselen må være tilkoblet ved hjelp av en skillebryter (hovedbryter eller tilgjengelig plugginnretning). MERK: Iht. EN (VDE 0700) må maskinen kobles til en potensialutligning. Tilkoblingsskruen ( ) er plassert ved siden av kabelgjennomføringen. 5.7 Koble til vann A MERK: Maskinen må kjøres med rent vann. Kobles helst til varmt vann (maks. 60 C). Vannets hardhet: Maskiner uten bløtemiddel: Maks. 1 d = 0,18 mmol/l. Maskiner med bløtemiddel: Maks. 30 d = 5,3 mmol/l. Vanntrykk: Maskiner uten bløtemiddel: 0,5 10 bar Maskiner med bløtemiddel: 0,8 10 bar Ved vanntrykk over 10 bar: Monter trykkreduksjonsventil. Skru overfalsmutteren A (G 3/4) for tilførselsslangen til på den lokale stengeventilen. Tilførselsslangen må ikke bøyes eller kuttes av. Eventuell nødvendig forlengelse må utføres med en egnet trykkslange, f.eks IO NO / 1. mar. 2013

19 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Installasjon 5.8 Koble til avløp max m Forbindelsen mellom maskinen og det lokale avløpet må ikke overskride en maksimal høyde på 0,75 m. Tømmeslangen må ikke legges løst på gulvet eller bøyes. 5.9 Ettermontere integrert kjemikaliebeholder (tillegg)! ADVARSEL Fare for elektrisk støt Montering av ekstra doseringsbeholder, berøring av spenningsførende deler (varmeelement varmtvannsbeholder, tankoppvarming, pumper) ved arbeid under spenning La kun fagpersonell montere ekstra doseringsbeholder. Montering, se monteringsanvisning for doseringsbeholder-sett. IO NO / 1. mar

20 NO PROFI FX Første igangsetting 6 Første igangsetting Installasjons- og bruksanvisning 6.1 Personellets kvalifikasjoner Første igangsetting må kun utføres av kvalifisert personell (se avsnitt 2.2.2). 6.2 Starte igangsettingsprosedyren Første gang maskinen slås på, starter igangsettingsprosedyren automatisk med valg av språk, etterfulgt av flere nødvendige igangsettingsprosedyrer. Trykk på AV-/PÅ-knappen. Displayet aktiveres. Menyen Language (SPRÅK) vises. 6.3 Velge språk Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket språk er merket med en ramme. Trykk på. Språket aktiveres. Menyen Stille inn dag vises. 6.4 Stille inn dato Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket dag vises. Bekreft med og gå til innstilling av måned. Gå fram som beskrevet over til måned og år er stilt inn. Trykk på. Datoen aktiveres. Menyen Stille inn klokkeslett vises. 6.5 Stille inn klokkeslett Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket time vises. Bekreft med og gå til innstilling av minutter. Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket minutt vises. Trykk på. Klokkeslettet aktiveres. 20 IO NO / 1. mar. 2013

21 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Første igangsetting 6.6 Stille inn vannets hardhet (tillegg) På maskiner med integrert bløtemiddel kan vannets hardhet stilles inn. Merk: Bløtemidlet må stilles inn på den lokale vannhardheten (kontakt det lokale vannverket). Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket hardhet er stilt inn. Trykk på. Vannhardheten aktiveres. 6.7 Fylle saltbeholder (tillegg) På maskiner med integrert bløtemiddel får man beskjed om å fylle saltbeholderen ved første igangsetting. PASS PÅ Materielle skader Hvis saltbeholderen ved et uhell fylles med oppvaskmiddel, blir bløtemiddelbeholderen ødelagt. Ikke fyll saltbeholderen med oppvaskmiddel. i I motsetning til regelmessig påfylling av salt må det fylles på ekstra vann ved første igangsetting. Åpne døren. Skru av dekslet på saltbeholderen og fyll på 2 kg grovkornet (2-8 mm) regenereringssalt (ikke bruk salttabletter). Fyll beholderen med rent vann (kun ved første igangsetting). Kontroller at dekseltetningen er fri for smuss og salt. Skru på dekslet igjen og trekk til. IO NO / 1. mar

22 NO PROFI FX Første igangsetting Installasjons- og bruksanvisning PASS PÅ Materielle skader Saltrester i bunnen av tanken fører til korrosjonsskader. Fjern saltrester manuelt. Når første igangsetting er fullført, kan man evt. starte et vaskeprogram for å fjerne alle saltrester. Trykk på for å fortsette første igangsetting. 6.8 Fylle kjemikaliebeholder og kjemikalieslanger i Vi anbefaler å bruke Hyline oppvaskmiddel og spylemiddel.! FORSIKTIG Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Bruk av uegnede kjemikalier kan føre til personskader. Bruk kun standard oppvaskmiddel og spylemiddel (for industriell bruk). Følg bruks- og sikkerhetsanvisningene fra produsenten.! ADVARSEL Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Ikke forskriftsmessig første påfylling av kjemikaliebeholderen eller kjemikalieslangene med oppvaskmiddel eller spylemiddel kan føre til alvorlige personskader. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, verneklær) ved håndtering av kjemikalier Klargjøring av ekstern kjemikaliebeholder På maskiner uten integrert kjemikaliebeholder vises en anvisning om å legge inntaksslangen i en ekstern beholder. Klargjøre oppvaskmiddel: 99 Inntakshøyde doseringspumpe: Maks. 1,5 m. Inntaksslange uten fargemerking ved inntaksventilen legges i bunnen på den eksterne beholderen. Klargjøre spylemiddel (ikke FXSTD): 99 Inntakshøyde doseringspumpe: Maks. 1,5 m. Inntaksslange med blått merke ved inntaksventilen legges i bunnen på den eksterne beholderen. 22 IO NO / 1. mar. 2013

23 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Første igangsetting Fylle inntaksslangene: Trykk på. Anvisningen Lukk døren på maskinen vises. Lukk døren og trykk på. Fylling av kjemikalieslanger aktiveres. I displayet visualiseres påfyllingen med en tidssøyle Fylle integrerte kjemikaliebeholdere (tillegg) På maskiner med ettermonterte integrerte beholdere vises en anvisning om å fylle kjemikaliebeholderne. Vipp det nedre frontpanelet opp og fram. Bruk en trakt og fyll den fargeløse beholderen med oppvaskmiddel til merket MAKS. Ikke overfyll beholderen! Bruk en trakt og fyll den blå beholderen (ikke FXSTD) med spylemiddel til merket MAKS. Ikke overfyll beholderen! Trykk på. Anvisningen Lukk døren på maskinen vises. Lukk døren og trykk på. Fylling av kjemikalieslanger aktiveres. I displayet visualiseres påfyllingen med en tidssøyle. Hvis nødvendig kan dette avbrytes ved å trykke på. 6.9 Avslutte første igangsetting Maskinen kan eventuelt startes eller slås av. Trykk på navigasjonsknappen eller til ønsket innstilling er merket med en ramme. Trykk på. Innstillingen aktiveres Ta i bruk kjemikaliemangelsensoren! ADVARSEL Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Feil innstilling av kjemikaliesensoren kan føre til alvorlige personskader. Kjemikaliesensoren må kun stilles inn av autorisert servicepersonell. Før kledninger tas av, må maskinen gjøres spenningsfri. Fyll slangene fra operatørmenyen (se avsnitt 8.8). IO NO / 1. mar

24 NO PROFI FX Første igangsetting Installasjons- og bruksanvisning Observer de to slangene til de er fylt til over sensoren. Kontroll-LED-ene skal nå lyse. Etterjuster evt. med potensiometeret (øke). Fabrikkinnstilling: For oppvaskmiddel = 3 Fabrikkinnstilling: For spylemiddel = 5 Slå på sensorene fra servicemenyen. Kontakt din servicepartner. 24 IO NO / 1. mar. 2013

25 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO 7 Drift Drift 7.1 Personellets kvalifikasjoner Maskinen må kun betjenes av personell med relevant opplæring (se avsnitt 2.2.2). 7.2 Spesielle sikkerhetsanvisninger! FORSIKTIG Etsing, irritasjoner på huden, forgiftning Hvis døren åpnes under drift, kan vaskelut sprute ut og føre til personskader. Ikke åpne døren under drift, vent til programslutt.! ADVARSEL Glifare Det kan oppstå fuktighet på gulvet foran maskinen, som kan føre til at man glir. Sørg for egnet gulvbelegg som ikke utgjør en glifare hvis det blir fuktig. 7.3 Anvisninger for optimale vaskeresultater Vannkvaliteten har stor innvirkning på vaskeresultatet. Ved høyt mineralinnhold vises mineralene som ble løst opp i vannet som flekker og striper på glassene under tørking. i Ved å måle den elektriske ledeevnen kan en kvalifisert servicetekniker fastsette mineralinnholdet i vannet. Verdier lavere enn 80 μs/cm er ukritisk for vasking av glass og bestikk. Ved høyere verdier anbefaler vi å bruke en HYDROLINE avsaltingspatron eller et omvendt osmoseanlegg. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din autoriserte servicepartner. i Vi anbefaler å bruke spesielle glasskurver. -kurvene holder glassene i en lett skrå stilling dette gir bedre vaskeeffekt. For å unngå at glassene får en ubehagelig lukt bør det kun benyttes et klorfritt oppvaskmiddel når glassene skal vaskes. Siden det er festet en beskyttelsesfilm på de fleste nye glass,må IO NO / 1. mar

26 NO PROFI FX Drift Installasjons- og bruksanvisning det utføres en grunnleggende rengjøring før devaskes i oppvaskmaskinen for første gang. Vi anbefalerå utføre denne grunnleggende rengjøringen for hånd (bruk hansker) i en vaskekum ved hjelp av en børste og en høyere oppvaskmiddelkonsentrasjon (min. 10 g/l). Alternativt kan man også bruke programmet som er beskrevet under avsnitt Klargjøring for vasking Klargjøre maskinen Kontroller at vaske- og skyllearmer og sil sitter korrekt. Åpne den lokale stengeventilen. Slå på hovedbryteren eller sett inn støpslet. Kontroller nivået i oppvaskmiddel- og spylemiddelbeholderne. Lukk døren. Trykk på AV-/PÅ-knappen. Maskinen slås på. Tanken fylles. Under påfylling og oppvarming blir AV-/PÅ-knappen stadig mer grønn. Denne prosessen kan ta flere minutter. Når knappen lyser kontinuerlig grønt, er maskinen klar til bruk Klargjøre kjøkkentøyet Sett kjøkkentøyet inn i kurvene med åpningen ned. Fjern grove matrester. Skyll av kjøkkentøyet. 26 IO NO / 1. mar. 2013

27 Installasjons- og bruksanvisning PROFI FX NO Drift 7.5 Vise og velge program Oversikt over programmer og tilleggsfunksjoner Navn Beskrivelse Alternativ symbolvisning Kort For lett tilsmussing Standard For normal tilsmussing Intensiv (kun FXSTD- 11A) Intensiv med vannveksling (ikke FXSTD) Varighet (ikke FXSTD) Med større skyllemengde For kraftigere tilsmussing med vannveksling For kraftig tilsmussing Hygiene (se avsnitt 7.10) Grunnleggende rengjøring (ikke FXSTD) Avkalkning (ikke FXSTD) Kaffekopper (kun FX(L)SB og FX- LSBäko) Program for fjerning av gjenstridig belegg på kjøkkentøyet (se avsnitt 7.11) Se avsnitt 7.12 For kaffe- og tekopper uten uten uten Vise og velge program Maskinen vasker automatisk med standardprogrammet. Hvis nødvendig kan man velge et annet program. For indikering av aktuelt program må den infrarøde sensoren på displayet aktiveres med hånden før oppstart, eller displaynavigasjonsknappen må trykkes inn. Displayet aktiveres. Menyen Programvalg og info vises. Valgt program er merket med en ramme rundt. For å gå til et annet program må man trykke på navigasjonsknappen eller til ønsket program vises og er merket med en ramme. Valgt program kan startes direkte med AV-/PÅ-knappen. Sist valgt program lagres til maskinen slås av. IO NO / 1. mar

Hetteoppvaskmaskin. Oppvaskteknikk. Installasjons- og bruksanvisning

Hetteoppvaskmaskin. Oppvaskteknikk. Installasjons- og bruksanvisning Oppvaskteknikk Hetteoppvaskmaskin ECOMAX Ecomax 602-10A Ecomax 602-90A Ecomax 602-11A Ecomax 602S-12A Ecomax 602-12A Ecomax 612-12A Ecomax 602-13A Ecomax 612-40A Ecomax 602-14A Installasjons- og bruksanvisning

Detaljer

Oppvaskteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning FP-10A FPS-10A FP-90A. DSN: FX Fra serienr: sep.

Oppvaskteknikk. Oppvaskmaskiner. Installasjons- og bruksanvisning FP-10A FPS-10A FP-90A. DSN: FX Fra serienr: sep. Oppvaskteknikk Oppvaskmaskiner PREMAX FP FP-10A FPS-10A FP-90A Installasjons- og bruksanvisning NO DSN: FX-12-01 Fra serienr: 86 66 10001 30. sep. 2013 NO PREMAX FP Installasjons- og bruksanvisning Utgiver

Detaljer

Hetteoppvaskmaskin. Oppvaskteknikk. Installasjons- og bruksanvisning AM900-10A AM900S-10A AM900-30A AM900-90A

Hetteoppvaskmaskin. Oppvaskteknikk. Installasjons- og bruksanvisning AM900-10A AM900S-10A AM900-30A AM900-90A Oppvaskteknikk Hetteoppvaskmaskin PROFI AM900 AM900-10A AM900S-10A AM900-30A AM900-90A Installasjons- og bruksanvisning (oversettelse av original bruksanvisning) NO DSN: AMX-14-01 Fra serienr: 86 60 30001

Detaljer

Hetteoppvaskmaskin. Oppvaskteknikk. Installasjons- og bruksanvisning. (oversettelse av original bruksanvisning) AMXXLS-10A AMX-30A

Hetteoppvaskmaskin. Oppvaskteknikk. Installasjons- og bruksanvisning. (oversettelse av original bruksanvisning) AMXXLS-10A AMX-30A Oppvaskteknikk Hetteoppvaskmaskin PROFI AMX AMX-10A AMXS-10A AMXHL-10A AMX-13A AMXX-10A AMXXS-10A AMXXR-10A AMXXRS-10A Installasjons- og bruksanvisning (oversettelse av original bruksanvisning) NO AMX-20A

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

PROFI UXTH. Universalvaskemaskin OPPVASKTEKNIKK. Installasjons- og bruksanvisning UXTH-10A UXTLH-10A UXTLHB-10A

PROFI UXTH. Universalvaskemaskin OPPVASKTEKNIKK. Installasjons- og bruksanvisning UXTH-10A UXTLH-10A UXTLHB-10A OPPVASKTEKNIKK Universalvaskemaskin PROFI UXTH UXTH-10A UXTLH-10A UXTLHB-10A Installasjons- og bruksanvisning (oversettelse av original bruksanvisning) NO DSN: UX-15-01 Fra serienr: 86 64 10001 10. feb.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

GROVOPPVASKMASKIN ECOMAX 702 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer:

GROVOPPVASKMASKIN ECOMAX 702 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer: GROVOPPVASKMASKIN ECOMAX 702 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING (Oversettelse av original bruksanvisning) Fra og med serienummer: 8656 1001 REV. 14.02.2011 NO VIKTIG SKAL BRUKES I HENHOLD TIL GJELDENDE FORSKRIFTER

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

UX/UXT, UP/UPT. Universalvaskemaskin OPPVASKTEKNIKK. Installasjons- og bruksanvisning. (oversettelse av original bruksanvisning)

UX/UXT, UP/UPT. Universalvaskemaskin OPPVASKTEKNIKK. Installasjons- og bruksanvisning. (oversettelse av original bruksanvisning) OPPVASKTEKNIKK Universalvaskemaskin UX/UXT, UP/UPT UX-10A UX-80A UX-81A UXS-10A UXT-10A UXT-80A UXT-81A UXTB-10A Installasjons- og bruksanvisning (oversettelse av original bruksanvisning) NO UXSB-10A UP-10A

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin AM 700

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Oppvaskmaskin AM 700 INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Oppvaskmaskin AM 700 Norwegian version rev.1.2, Mars 2005 VIKTIG! Må brukes i henhold til forskrifter Denne maskinen er konstruert kun for vask av gods som normalt brukes

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Fra serienummer og fremover

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING. Fra serienummer og fremover Oppvaskmaskiner AM-serien INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING ra serienummer 8657 1001 og fremover VERSJON 22.10.2008 DE 2 21602-A-10-08 innholdsfortegnelse Side 1 VIKTIG... 4 2 INSTALLASJON... 5 2.1 Plassering...

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Oppvaskmaskiner. FX-/GX-serien INSTALLASJON BRUK

Oppvaskmaskiner. FX-/GX-serien INSTALLASJON BRUK Oppvaskmaskiner FX-/GX-serien INSTALLASJON BRUK Fra serienummer. 8652 0001 og fremover VERSJON 27.02.2007 D Viktig Må brukes i henhold til forskrifter Denne maskinen er konstruert kun for vask av gods

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 no Bruksanvisning for hjemmebruk 1 VIKTIG INFORMASJON Les denne bruksanvisningen i sin

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Bruksanvisning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler

Bruksanvisning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler NO Bruksanvisning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 for bobiler 1 1 Om dette dokumentet 1.1 Dokumentets formål Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjoner for brukeren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Fra serienummer. 8658 0001 og fremover

Fra serienummer. 8658 0001 og fremover Oppvaskmaskiner AMX-/AUX-serien INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING ra serienummer 8658 0001 og fremover VERSJON 04.08.2008 DE 2 AG-21558-C-08-08 innholdsfortegnelse Side 1 VIKTIG... 4 2 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk NO Bruksanvisning Betjeningselement Romtermostat elektronisk 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator 2 Innkoblingskontroll 3 Symbol kontinuerlig innkoblingsregulering 4 Bryter varmeregulering 5

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer