Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Skogssletta Borettslag"

Transkript

1 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Skogssletta Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Skogssletta Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes 4. juni 2015 kl på Thon Hotel Gardermoen, Balder Alle 2 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Postkassestativene trenger vedlikehold/oppgradering. Eventuelt feste postkassene på søppelskurene slik som i nummer 13, dersom dette er mer hensiktsmessig B) Skifte forretningsfører vedtatt på forrige ordinære generalforsamling at styret skulle innhente anbud. C) Lage en sosial samlingsplass på lekeplass benker/grillplass eventuelt med litt tak/skjerm for vær og vind. D) Vedtektsendring 8-1, punkt 2, side 18. E) Vedtektsendring i forbindelse med lån til drenering vedtekt 2-4, side 19. F) Nye punkter i vedtektene 8.3 (7 og 8) side 20. G) Endringer i vedtektene 4-1 og 8-1- side 20. H) Forslag til vedtektsendring side 21. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Mogreina Styret i Skogssletta Borettslag Bjørn Tore Myrvold/s/ for Ole Morten Nyrud Monica Grefsrud/s/ Tommie Rudi/s/ Svein Tore Severinsen/s/

3 3 Skogssletta Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Ole Morten Nyrud Styremedlem Monica Grefsrud Østli 14 C Styremedlem Tommie Rudi Bjørnsrudvegen 33 Styremedlem Svein Tore Severinsen Østli 3 A Varamedlem Gunn Mathisen Nesveien 35 Varamedlem Bjørn Tore Myrvold Østli 7 B Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Skogssletta Borettslag Borettslaget består av 60 andelsleiligheter. Skogssletta Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ullensaker kommune med følgende adresse: Østli 1 A - D Østli 2 A - D Østli 3 A - D Østli 4 A - D Østli 5 A - D Østli 6 A - D Østli 7 A - D Østli 8 A - D Østli 9 A - D Østli 10 A - D Østli 11 A - D Østli 12 A - D Østli 13 A - D Østli 14 A - D Østli 15 A - D Gårds- og bruksnummer: 196/ 2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Skogssletta Borettslag har ingen ansatte.

4 4 Skogssletta Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Styrets leder har vært fraværende i sitt verv fra februar/mars 2015 og styret har bestått av 3 styremedlemmer og 1 vara siden da. Styrets leder har påbegynt følgende: -uteområder med lys ved nummer 1-15 (ferdigstilt) -gjesteparkering (ferdigstilt) -uteområde/grøft ved nr utskifting av dører og vinduer Det øvrige styret har ingen innsyn i møtereferater og har etter beste evne tatt over påbegynte prosjekter.

5 5 Skogssletta Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Innkrevde felleskostnader var i 2014 var kr som budsjettert. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med drenering (TT- teknikk kr og Stian Olsen kr ). Det har også vært ekstra kostnader for container kr (andre driftskostnader). Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 Skogssletta Borettslag KOSTNADSDIAGRAM - SKOGSLETTA BRL Andre driftskostn. 2% Avdrag 8% Div. honorarer 2% Finanskost. 11% Kom.avg./ Forsikring 9% Vedlikehold 68% Styrehono./ arb.giveravg. 1%

7 7 Skogssletta Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med ca. kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Skogssletta Borettslag. Lån Skogssletta Borettslag har 4 lån i Handelsbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 16 i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på at felleskostnader for kabel-tv er justert opp til kr 488,- pr. mnd. fra Ordinære felleskostnader er justert opp med 5 % fra april For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Mogreina, Styret i Skogssletta Borettslag Bjørn Tore Myrvold/s/ for Ole Morten Nyrud Monica Grefsrud/s/ Tommie Rudi/s/ Svein Tore Severinsen/s/

8

9

10 . 10 Skogssletta Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Skogssletta Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Udekket tap

12 12 Skogssletta Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 60 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Påløpte renter Påløpte avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Mogreina, , Styret i Skogsletta Borettslag Bjørn Tore Myrvold/s/ for Ole Morten Nyrud Monica Grefsrud/s/ Tommie Rudi/s/ Svein Tore Severinsen/s/

13 .. 13 Skogssletta Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lån Lån/Renter Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr

14 14 Skogssletta Borettslag NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Stian Olsen TT-TEKNIKK Drenering SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold drenering med mer Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Avløpsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -900 Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell GBF, HMS, Hjemmeside Trykksaker Kurs Porto Bankgebyr -817 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken SUM FINANSINNTEKTER

15 . 15 Skogssletta Borettslag NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter av Handelsbanken lån Renter av Handelsbanken lån Renter av Handelsbanken lån Renter av Handelsbanken lån Termingebyr av Handelsbanken lån Termingebyr av Handelsbanken lån Termingebyr av Handelsbanken lån Termingebyr av Handelsbanken lån SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.196/bnr.2 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 13 ANDRE VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 15 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.

16 16 Skogssletta Borettslag NOTE: 16 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,30%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,30%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,30%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken 4 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,30%, løpetid 25 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

17 Skogssletta Borettslag NOTE: 18 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

18 18 Skogssletta Borettslag 4. INNKOMNE FORSLAG- VEDLEGG D) Vedtektsendring 8-1, punkt 2 I ordinær generalforsamling 2014 ble vedtektenes 8-1 pkt 2 («som styret- og varamedlem kan bare andelseiere velges»), endret til at man ikke må være andelseier for å være i styret. Da ble det også åpnet for samboere/ektefeller. Pga av at vi kun er 56 andeler og 4 som leies ut av utbygger, totalt 60. Samtidig som det er et faktum at samtlige styreledere har flyttet etter endt periode som styreleder, vil det kanskje være hensiktsmessig med en ekstern upartisk styreleder som holder i trådene. Dette for å skåne ny styreleder for å «legge hodet på hoggestabben», da det har vært mange store, tunge prosjekter og konflikter i borettslaget. Man skal kunne bo i borettslaget etter styrelederperiode også. Siden jeg ikke har ny formulering av vedtektene etter generalforsamlingen i 2014, ønsker jeg hjelp til formuleringen. Men prøver meg nedenfor. Forslag til vedtektsendring 8-1, pkt 2: Som styret- og varamedlem kan andelseiere eller ektefelle/samboer av andelseiere velges. Som styreleder kan en ekstern upartisk leder velges. Mvh Siw Wiger Andel 13 Østli 4a

19 19 Skogssletta Borettslag E) Vedtektsendring i forbindelse med lån til drenering. Skogsletta Borettslag har tatt opp lån kr pr. november 2014 knyttet til drenering for 36 andeler. Dette lån er fordelt som følger: Andelsnr. Andel av lån Brøk (%) 1 kr ,25 2,563 % 2 kr ,25 2,563 % 3 kr ,25 2,563 % 4 kr ,25 2,563 % 9 kr ,50 2,693 % 10 kr ,50 2,693 % 11 kr ,50 2,693 % 12 kr ,50 2,693 % 17 kr ,50 2,602 % 18 kr ,50 2,602 % 19 kr ,50 2,602 % 20 kr ,50 2,602 % 21 kr ,25 2,462 % 22 kr ,25 2,462 % 23 kr ,25 2,462 % 24 kr ,25 2,462 % 29 kr ,25 2,679 % 30 kr ,25 2,679 % 31 kr ,25 2,679 % 32 kr ,25 2,679 % 33 kr ,00 2,568 % 34 kr ,00 2,568 % 35 kr ,00 2,568 % 36 kr ,00 2,568 % 37 kr ,00 3,234 % 38 kr ,00 3,234 % 39 kr ,00 3,234 % 40 kr ,00 3,234 % 41 kr ,50 2,741 % 42 kr ,50 2,741 % 43 kr ,50 2,741 % 44 kr ,50 2,741 % 45 kr ,50 3,458 % 46 kr ,50 3,458 % 47 kr ,50 3,458 % 48 kr ,50 3,458 %

20 F) Nye punkter i vedtektene 8.3 (7 og 8) G) Endringer i vedtektene 4-1 og Skogssletta Borettslag

21 21 Skogssletta Borettslag H) Forslag til vedtektsendring fra styret vedtekt 8-3 Nå: Styret har myndighet.le- vegg og lignende Foreslås endret til: Styret har myndighet.. le-vegg og lignende Max høyde på gjerde: 1.20 m Max høyde på le- vegg: 3,0 m Gjerdet må ikke sperre gjennomgang til annen beboers hageparsell.

22 22 Skogssletta Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Svein Tore Severinsen B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Jim Tony Kristiansen Gunhilla Frode Sletner C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Bjørn Tore Myhrvold

23 23 Skogssletta Borettslag Orientering om borettslagets drift Parkering Borettslaget har parkering på anviste plasser tilknyttet hver bolig. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Kabel-TV Borettslaget har fra inngått avtale med NextGentel om leveranse av kabel-tv og bredbåndtjenester. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

24 VEDTEKTER FOR SKOGSSLETTA BORETTSLAG Endret på ekstraordinær generalforsamling og Endret på ordinær generalforsamling og

25 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn Borettslaget skal hete Skogssletta Borettslag. 1-2 Formål Skogssletta Borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett), ved å erverve eller forestå oppføringen av boligbygg. Laget har dessuten som formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg, som garasjer, når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet. Laget har også til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelshaverne interesser. 1-3 Forretningskontor Forretningskontoret er i Oslo kommune. 2. Andeler og andelseiere 2-1 Andeler Andelene skal være på kr 5 000, Sameie i andel Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel. Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating dersom en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jfr. Vedtektenes pkt Overføring av andel og godkjennelse av ny andelseier En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av laget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. Borettslaget kan bare nekte godkjenning når det foreligger saklig grunn eller dersom ervervet vil være i strid med vedtektenes punkt 2. Dersom borettslaget nekter å godkjenne erververen som andelseier. Må melding om dette komme frem til erververen senest 20 dager etter at søknader om godkjenning kom frem til laget. I motsatt fall regnes godkjennelse som gitt. Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at ny andelseier har rett til å erverve andelen.

26 2-4 Opptak av lån i felles regi. Skogssletta Borettslag har tatt opp lån kr pr. mars 2012 knyttet til oppgradering av tak på 14 andeler. Dette lån er fordelt som følger: Andel nr. 1 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 2 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 3 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 4 kr ,50 Brøk 6,2440 Andel nr. 5 kr ,75 Brøk 4,1046 Andel nr. 7 kr ,75 Brøk 4,1046 Andel nr. 13 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 14 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 15 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 16 kr ,77 Brøk 10,1830 Andel nr. 57 kr ,75 Brøk 6,5208 Andel nr. 58 kr ,75 Brøk 6,5208 Andel nr. 59 kr ,75 Brøk 6,5208 Andel nr. 60 kr ,75 Brøk 6,5208 Skogssletta Borettslag har tatt opp nytt lån kr pr. februar 2013 knyttet til oppgradering av tak på 44 andeler. Dette lån er fordelt som følger: Andel nr. 9 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 10 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 11 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 12 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 17 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 18 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 19 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 20 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 21 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 22 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 23 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 24 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 25 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 26 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 27 kr Brøk Andel nr. 28 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 29 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 30 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 31 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 32 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 33 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 34 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 35 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 36 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 37 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 38 kr Brøk 2,2727

27 Andel nr. 39 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 40 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 41 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 42 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 43 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 44 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 45 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 46 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 47 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 48 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 49 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 50 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 51 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 52 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 53 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 54 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 55 kr Brøk 2,2727 Andel nr. 56 kr Brøk 2,2727 Alle lån følger andelene til de er nedbetalt. Tilsvarende endring av vedtektene gjøres for alle nye låneopptak som skal fordeles på andelene. 3. Forkjøpsrett 3-1 Hovedregel Dersom andel i laget skifter eier, har øvrige andelseierne i borettslaget ikke forkjøpsrett. Dette innebærer en fravikelse fra burettslagsloven av Borett og bruksoverlating 4-1 Boretten Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til; og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene ellers. Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke. Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruke av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere. En andelseier kan med styrets samtykke gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendig på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

28 Styret kan fastsette vanlige husordensregler for eiendommen. Selv om det skulle bli vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Inntil annet er bestemt av styret er dyrehold tillatt. Hageparseller tildelt den enkelte andel gir eksklusive bruksrett til denne parsellen. Andelseier har også vedlikeholdsansvar for denne parsellen. Disposisjonsrett ved inngangsparti skal gis særskilt brukstillatelse som følger: Grense utvendig skille, følger innvending skille mellom andelene, frem til nederste trappetrinn. Dette gjelder for Østli For nr. 15 følger utvendig skille innvendig skille mellom andelene, og frem til bodhjørne. 4-2 Bruksoverlating Andelseieren kan ikke uten styrets samtykke overlate bruken av boligen til andre. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av boligen til andre uten styret godkjenning. Med styret godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom: - Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Andelseieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år. - Andelseieren er en juridisk person. - Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. - Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen. - Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens 68 eller husstandsfelleskapslovens 3 annet ledd. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til laget, skal brukeren regnes som godkjent. Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor laget.

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer