Saksbehandler: Hege Kristin Trondsen Arkivsaksnr.:14/1855-3Arkiv: REG 0467 REGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELSTI LANGS GIMRAMYRVEGEN - FV 327

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Hege Kristin Trondsen Arkivsaksnr.:14/1855-3Arkiv: REG 0467 REGULERINGSPLAN 0467 - GANG OG SYKKELSTI LANGS GIMRAMYRVEGEN - FV 327"

Transkript

1 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Utvalg for arealsaker Møtedato Saksbehandler: Hege Kristin Trondsen Arkivsaksnr.:14/1855-3Arkiv: REG 0467 REGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELSTI LANGS GIMRAMYRVEGEN - FV 327 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: I medhold av Plan- og bygningslovens utlegges forslag til detaljplan for gang- og sykkelveg langs Gimramyrvegen - fv 327, datert med tilhørende bestemmelser datert , til offentlig ettersyn og sendes berørte parter og høringsinstanser for uttale. RÅDMANNENS SAKSUTREDNING Saken skal behandles i følgende utvalg: Utvalg for arealsaker Vedtaket ekspederes til: Saksbehandler Oversikt over tilknyttede vedlegg 1. Planforslag (oversendelsesbrev): 1.1. Plankart for plan 0467 datert Bestemmelser for plan 0467, Planbeskrivelse for plan 0467 datert Illustrasjoner, utredning og rapporter 2.1. Normalprofil, Arealregnskap, ROS-sjekkliste 2.4. Matjordregnskap, Innkomne merknader 3.1. Statens vegvesen, Fylkesmannen, Forsvarsbygg, Kjetil Skjørestad, Ola Arnt Ramsdal, Gimravegen 12, udatert 3.6. Statens vegvesen,

2 3.7. Lyse, Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavdelingen, Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/142

3 1 FAKTA (Tekst i kursiv skrift er sitat fra konsulent). 1.1 Saken gjelder Dimensjon Rådgivning AS fremmer, på vegne av Sola kommune, forslag til detaljregulering for gangog sykkelveg langs Gimramyrvegen/ fv 327. Planforslaget tilrettelegger for ca. 650 meters gang- og sykkelveg som skal knyttes sammen med gang- og sykkelveg i Sandnes kommune (Årsvollveien) og eksisterende gang- og sykkelveg langs Tjeltavegen i Sola kommune. Formålet med planen er å sikre en trygg ferdsel for myke trafikanter langs Gimramyrvegen samtidig som tiltaket vil gi sammmenhengende gang- og sykkelveg fra Sadnes til Hellestøstranda. Planområdet ligger ca meter sør for Sola flyplass i Sola kommune. Sola flyplass Planområdet Figur 1-1 Oversiktskart som viser planområdet (Kart: Gule Sider) 1.2 Tidligere behandlinger og saksprosess Varsel om oppstart (og høring av planprogram) Planarbeidet startet opp i 2009 med varsling. Det kom inn 6 merknader til varselet. I 2012 ble planarbeidet startet opp igjen, og det ble funnet hensiktsmessig å varsle på nytt da naboforhold har endret seg siden planen ble varslet forrige gang. Det kom inn 4 merknader til nytt varsel, alle fra offentlige instanser. Merknader er oppsummert og kommentert under kapittel 3.1 Innkomne merknader ved varsel om oppstart Fastsettelse av planprogram Iht. forskrift om konsekvensutredning skal det vurderes om tiltaket kommer inn under 2 eller 3. I kommuneplanen for Sola er planområdet disponert til LNF. Formålet med reguleringsplanen er å regulere gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg. I henhold til forskrift om konsekvensutredning er det kommunen som skal gjøre den endelige vurderingen om planen faller inn under kriteriene i 4. Planetaten i Sola kommune har Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/143

4 vurdert at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning, jf. Plan- og bygningslovens kap. 14 med tilhørende forskrifter. 1.3 Gjeldende planer Nasjonale Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger nasjonale og rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Fylkesdelplan for universell utforming Temaveileder - Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T- 5/93 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen), rundskriv T-1442 (2012) Regionale føringer og planer Planområdet er avsatt til LNF i Regionalplan for Jæren. Nordlige deler av planområdet ligger innenfor støyområde for flystøy og det er indikert høyverdig kollektivtransport gjennom området. Planområdet er indikert med rød firkant. Figur 1-2 Utsnitt fra Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune) Kommuneplan og relevante kommunedelplaner Figur 1-3 Utsnitt fra Sola kommuneplan (Sola kommune) Kommuneplan for ble vedtatt i september I kommuneplanen er området disponert til LNF og innenfor støysone fra flyplassen. Det er ikke spesielle bestemmelser tilknyttet akkurat dette arealet, men det heter i bestemmelsenes 4.5 at (utdrag) «ved alle større tiltak der dyrka jord er omregulert til annet formål enn landbruk, skal matjorda fjernes før anleggsarbeidet påbegynnes og fraktes/legges ut på jordbruksareal der matjorda kan nyttes på en landbruksfaglig tilfredsstillende måte». Planområdet er indikert med rød firkant. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/144

5 1.3.4 Gjeldende reguleringsplaner Planområdet er uregulert. Det er ingen vedtatte reguleringsplaner innenfor varslet planområde Pågående reguleringsplanarbeid i Sandnes kommune Det pågår planarbeid for gang- og sykkelveg langs Fv 327 Årsvollveien i Sandnes kommune. Denne kobler seg på gang- og sykkelvei for Gimramyrvegen. Det betyr at disse planene vil ha samme utforming og krav Øvrige føringer Statens vegvesens håndbøker i forhold til krav om utforming Vegnorm for Jæren Barnetråkkregistreringer i Sola kommune 1.4 Beskrivelse av planområdet /stedsanalyse Størrelse, beliggenhet og avgrensning av planforslaget Planområdet ligger i Sola kommune, sør for Stavanger lufthavn/sola Flyplass og grenser til Sandnes kommune i sør. Sola Flyplass Planområde Sandnes Figur 1-4 Oversiktskart (kart: Gule sider) Planområdet har en størrelse på omtrent 7,5 daa. Området består av deler av Fv 327 Gimramyrvegen og Fv 378 Tjeltavegen med tilhørende arealer. Planen avgrenses av kommunegrensen til Sandnes kommune i sør, og det er landbruksområder i alle retninger rundt planområdet. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/145

6 Tjeltavegen Gi mra myr veg en Figur 1-5 Flyfoto ( og varslet planområde Eierforhold Planforslaget vil berøre seks eiendommer med gårds- og bruksnummer 29/2, 29/14, 29/29, 29/35, 29/38 og 29/ Landskap og topografi Området er relativt flatt i sør og stiger opp mot Tjeltavegen i nord. Området er i dag benyttet til jordbruk Naturtyper og biologisk mangfold Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/146

7 Sør i planområdet krysser eksisterende kjøreveg Skas-Heigrekanalen. Temakart- Rogaland har markert en sone omkring kanalen som «artviltområde». Eksisterende skog i et felt øst for eksisterende veg er i Temakart- Rogaland definert som prioriterte naturtyper kategori A «svært viktig». Det er ikke registrert rødlistearter i området (Temakart-Rogaland). Planområdet er indikert i figur 3-3. Figur 1-6 Flyfoto (Finn.no) Markslag og grunnforhold (herunder også radon) Området består hovedsakelig av fulldyrka jord, med et delområde bestående av uproduktiv skog, samt et område av åpen jorddekt fastmark Figur 1-7 Illustrasjon av de ulike markslag i området (kilde:ngu) og fotografi av eksisterende veg Vind, lokalklima og solforhold Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/147

8 Området er preget av åpne landbruksarealer og delområder med tett skog på østsiden av Gimramyrvegen, området vil derfor ha gode solforhold. På grunn av åpne sletter kan området være noe vindutsatt. Hovedvindretning er fra sørøst og nordvest. Figur 1-8 Vindrose for Sola (Klimavakten, Meteorologisk Institutt) Eksisterende bebyggelse og arealbruk Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet, utenom noe vegareal. Planområdet består, i hovedsak, av landbruksjord Kultur- og fornminner Rogaland fylkeskommune opplyser at tiltaket ikke vil komme i konflikt med kjente automatisk freda kulturminner. Ved eventuelle funn ved gjennomføring av planen må fylkekommunen straks varsles og alt arbeid stanse til inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jf.. Lov kulturminner 8, 2. ledd Barns og unges forhold Det ble ikke funnet spor av barnetråkk i planområdet ved befaring, og kommunen har heller ikke registrert barnetråkk i området (Barnetråkk, 2013). Nærmeste barneskole og barnehage ligger i en avstand på ca. 3,5 km fra planområdet, på Tjelta i sørvest og på Sande i nordøst. På Sande finnes flere matbutikker, idrettsanlegg samt et utvalg barnehager. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/148

9 Transportsituasjon -biltrafikk Fv. 327 Gimramyrvegen har to kjørefelt, som ikke er delt med midtstripe. Fartsgrensen er 80 km/t og ÅDT 2100 biler. Fv 378 Tjeltaveien har to kjørefelt, som ikke er delt med midtstripe. Fartsgrensen er 60 km/t og ÅDT inn mot krysset Tjeltaveien x Gimramyrvegen. er 1100 biler. Nord for Tjeltaveien har Gimramyrvegen en ÅDT på Figur 1-9 Utsnitt fra vegkart (Statens vegvesen) Kollektivbetjening Den nærmeste bussholdeplassen til planområdet er i Sandnes kommune, ca. 300 meter sør for sørlig ende av planområdet, i Årsvollkrossen, Årsvollveien. Her går rute Sandnes Malmheim med 2 avganger daglig (Kolumbus). Planområdet indikert med gul strek og bussholdeplass med blå sirkel. Ca. 300 m avstand Figur 1-10 Flyfoto avstand bussholdeplass (Finn.no) Myke trafikkanter Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/149

10 Grusskulder Gang- og sykkelveg Grusskulder Rabatt Grusskulder Eksisterende kjørefelt Gimramyrvegen Det er ikke lagt til rette for myke trafikanter (gående eller syklister) langs Gimramyrvege. Vegen oppleves smal, og de hvite kantstripene er delvis borte, og ligger delvis helt i asfaltkant. Dette gjør det usikkert og ulendt for gående og syklende å bevege seg langs kjørebanen. Høy tillatt hastighet for biltrafikk øker ytterligere usikkerheten og forholdene for myke trafikanter. Figur 1-11 Gimramyrvegen, foto fra sør mot nord (Google.no) Spesielle miljøforhold Støy Det er ikke kjennskap til spesielle støyforhold i forbindelse med trafikkstøy innenfor planområdet (Miljøstatus i Norge). Planområdet ligger delvis avsatt som utsatt for støy fra flyplassen. Forurensning: Det er ikke kjennskap til forurensing innenfor planområdet Teknisk infrastruktur Det er ikke kjennskap til teknisk infrastruktur innenfor planområdet. 2 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2.1 Hensikten med planforslaget Formålet med planforslaget er å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter langs Gimramyrvegen. Dette er foreslått løst gjennom en 3 meter bred gang- og sykkelveg langs vestsiden av Gimramyrvegen, som skal skilles fra vegen med en 3 meters bred rabatt i tillegg til grusskulder på til sammen 0,5 meter. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1410

11 0, 25 m 3 m 0, 25 m 3m 0, 25 m Figur 2-1 Prinsippskisse for vegsnitt Figur 2-2 Profil 2.2 Reguleringsformål, areal og utnyttelsesgrad. Reguleringsformål Areal Kommentar (daa) Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur o_av1 - Annen veggrunn 0,969 Rabatt mellom g/s-veg og kjøreveg (Gimramyrvegen) o_av2 - Annen veggrunn 0,203 Rabatt mellom g/s-veg og kjørebane o_av3 - Annen veggrunn 1,168 Skulder mellom g/s-veg og LNF-område. o_av4 - Annen veggrunn 1,555 o_av5 - Annen veggrunn 0,124 o_gs1 Gang- og sykkelveg 0,416 Langs Tjeltavegen og Gimramyrvegen o_gs2 Gang- og sykkelveg 1,821 Langs Gimramyrvegen o_v1 - Grusskulder/vegareal 0,208 Sum areal denne kategori: 6, Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift o_lnf 3,01 Midlertidig rigg-område (Grønt farge m/ skravur) Totalt alle kategorier 9,474 Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1411

12 Hensynsoner Areal a.1 sikringssoner (m²) H140_1 17 Frisikt H140_2 60 Frisikt H140_3 25 Frisikt H140_4 4 Frisikt H140_5 359 Frisikt Sum areal denne kategori: Bebyggelse og anlegg Byggegrenser Det er ikke fastsatt byggegrenser i reguleringsplanen. 2.4 Trafikale forhold og trafikksikkerhet Veg Det er i planforslaget ikke foreslått å gjøre endringer til eksisterende veg. Noe vegareal er tatt med for å sikre grusskulder Gang og sykkel Det er foreslått gang- og sykkelveg i en bredde på 3 meter. Det er foreslått at denne skilles fra eksisterende veg med rabatt på 3 meter i tillegg til grusskulder Annen veggrunn tekniske anlgg Annen veggrunn innebærer terrengtilpasninger og grøfter. Store deler av strekningen med ny gang- og sykkelveg er foreslått på fylling ut over jordbruksarealer. Fyllinger mot landbruk er foreslått med en helning på 1:8 for at arealet skal kunne drives videre som landbruk Annen infrastruktur Det er ikke foreslått annen infrastruktur i planforslaget Trafikksikkerhet Tilrettelegging av gang- og sykkelveg vil øke trafikksikkerheten for myke trafikanter innenfor planområdet Annen infrastruktur Infrastrukturløsninger som det planlegges for (trafostasjoner og lignende). Energiløsninger i bygg. Avvik fra kommunalteknisk vann- og avløpsnorm skal beskrives. 2.5 Universell utforming Prinsippene for universell utforming er lagt til grunn for utforming av planen så langt det er mulig. Gang- og sykkeveg er foreslått i en bredde på 3 meter i tråd med vegnormaler. Da gang- og sykkelveg er foreslått å følge eksisterende vegs trase har strekningen fra sør mot krysset i nord, Gimramyrvegen x Tjeltavegen, en stigning på ca. 8 %. Håndbok 278 anbefaler maksimal stigning på 1:20 (5 %), mens det kan tillates stigning på 1:12 utenfor sentrumsområder (Statens vegvesen). Det anses således at planforslaget ivaretar prinsippene for universell utforming på tilfredsstillende vis. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1412

13 2.6 Landbruks-, natur- og friluftsområder Landbruk Det har i planprosessen vært viktig å gjøre arealinngrepene minst mulig. Planlagt gang- og sykkelveg vil delvis bli lagt på landbruksjord. Vest for Gimramyrvegen er det beregnet at ca. 3,1 daa landbruksjord vil bli beslaglagt av tiltaket (Skog og landskap, vedlegg 2.4), mens det nord for Tjeltavegen ikke vil bli beslaglagt landbruksjord som følge av den planlagte gangog sykkelvegen. Det er foreslått at fyllinger mot landbruk får helning på 1:8 for at arealet skal kunne drives videre som landbruk Naturformål Det er ikke naturformål innenfor planområdet Friluftsformål Det er ikke avsatt område for friluftsformål i planforslaget. 2.7 Estetikk Gang- og sykkelveg er planlagt etablert med asfaltdekke, med tilhørende grusskulder. Rabatt er foreslått beplantet for å gi veganlegget et mykere uttrykk. 2.8 Forhold til flyplassen Tiltaket gir økt trafikksikkerhet for myke trafikanter som beveger seg til fots eller på sykkel mot Sola flyplass. 2.9 Forurensning og miljøhensyn (Støy, forurensning, energibruk etc.) Det er foreslått at overvann blir ledet i dreneringsrør lagt i grøft mellom gang- og sykkelvegen og vegen. Skars-Heigre kanalen er resipient. Det vurderes at avrenning ikke vil gi særlig forurensingsbelastning til kanalen, da det er relativt lav trafikkmengde langs strekningen. I anleggsfasen kan det imidlertid forekomme noe partikkelavrenning, og det er stilt krav om at det må gjøres tiltak for å forhindre at dette føres til kanalen. Det er stilt krav om at tekniske planer håndterer dette Rekkefølge av tiltak Det er stilt krav om at matjord som eventuelt blir overflødig skal brukes lokalt. Det er videre stilt krav til tekniske planer. Det er i tillegg stilt krav om at midlertidig riggområde skal tilbakeføres til landbruk senest 6 måneder etter endt anleggsperiode Gjennomføring Planlagt tiltak kan være i drift innen 2017 forutsatt vedtak i løpet av våren VURDERINGER 3.1 Innkomne merknader ved varsel om oppstart Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1413

14 Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet , med frist om innspill satt til Oppstart av planarbeidet ble varslet i Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, på kommunens nettside, og på Dimensjon Rådgivning AS sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det kom inn 6 uttalelser, 4 fra offentlige instanser og 2 private: Statens Vegvesen, region vest, brev datert P.g.a. terrengforholdene ved kryss Tjeltavegen/Gimramyrvegen, må det legges spesiell vekt på å etablere trafikksikker g/s-forbindelse mellom Gimravegen og Tjeltavegen. Helst bør dette tilrettelegges med planskilt kryssing, men dette kan være vanskelig ut fra terrengforholdene på stedet. Forslagsstillers kommentar På grunn av en relativt lav trafikkmengde er det foreslått krysning i plan. Rådmannens kommentar Terrenget stiger fra kommunegrensen med Sandes til Tjeltavegen. Fra Tjeltavegen og videre opp Gimravegen mot nord stiger terrenget betydelig, jf skisse nedenfor. Planskilt kryssing dvs. tilrettelegging med undergang vil medføre et større terrenginngrep for å tilfredsstille kravet om gode stigningsforhold mht universell utforming. Rådmannen mener foreslått kryssing i plan er tilfredsstillende ut fra lav trafikkmengde langs vegen Fylkesmannen i Rogaland, brev til Sandnes kommune datert Fylkesmannen er enig i at sikring av trygg ferdsel på gang- og sykkelveg er et hensyn av samfunnsmessig stor vekt. Når slike tiltak skal skje i et jordbruksområde av nasjonalverdi må hensynet til jordvern sammen med trafikksikkerhet være et hovedpremiss ved planlegging av tiltaket. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1414

15 For å nå det nasjonale målet om reduksjon i årlig omdisponering av dyrket jord, og oppnå dette i konkrete samferdselstiltak, må særskilte løsninger for g/s-veg benyttes i slike områder. Fylkesmannen krever at planområdet blir utvidet slik at bygging på østsiden av Gimramyrvegen også blir vurdert som et reelt alternativt valg av trasé for gang- og sykkelvegen. Fylkesmannen legger til grunn at foreslått gang- og sykkelveg blir bygd med fysisk skille for å redusere arealforbruket for tiltaket. Bredden mellom hovedveg og selve gang- og sykkelvegen kan da reduseres ned til om lag 1 m, framfor for 3-4 m som er antydet i planvarselet. Det må også planlegges for minst mulig arealsvinn på landbrukssiden av g/s-vegen. Fylkesmannen legger til grunn at dette blir fulgt opp i videre planarbeid. Fylkesmannen er ellers åpen for å delta på befaring i saken undervegs i planprosessen, dersom kommunen ser dette som tjenlig. Forslagsstillers kommentar Det er valgt å foreslå samme profil som på tilstøtende veg sør for Gimramyrvegen, som dette planforslaget kobler seg sammen med. Det vurderes som hensiktsmessig å beholde g/s-veg på samme siden av vegen, og med samme dimensjonering som resten av gang- og sykkelvegen. Dette innebærer 3 meter rabatt, i henhold til vegnormaler. I tillegg er det utfordringer knyttet til å tilrettelegge for g/s-veg på østsiden av vegen, på grunn av bratt terreng og boliger som vil bli berørt. Rådmannens kommentar Uttalelsen fra fylkesmannen er sendt til pågående plansak for gang- og sykkelveg langs Årsvollvegen i Sandnes kommune. Gimramyrvegen er fortsettelsen av Årsvollvegen inn i Sola kommune. Fylkesmannens uttalelse er skrevet slik at rådmannen tolker uttalelsen til også å gjelde Sola kommune. Rådmannen har forståelse for krav om jordvernhensyn til dette planforslaget og kommunen ønsker å ta hensyn dette i den grad det er forsvarlig mht trafikksikkerhet. I denne saken må Sola kommune også forholde seg til pågående reguleringsplan i Sandnes kommune. De er i gang med planarbeid for gang- og sykkelveg langs Årsvollvegen som framlagt planforslag, plan 0467, er en videreføring av. Sandnes har lagt gang- og sykkelvegen langs sør- og sørøstsiden av Årsvollvegen. Med hensyn til trafikksikkerhet er det uheldig å legge opp til krysninger av en fylkesveg som har fartsgrens 60 og 80 km/t dersom det ikke er strengt nødvendig. Dersom gang- sykkelvegen i skal flyttes langs nordøstsiden av Gimramyrvegen i Sola kommune er det to alternativer til kryssing av Tjeltavegen jf skisse nedenfor. Alternativ (Alt. 2), vurderes uheldig da kryssingen blir liggende mellom to vegkryss langs Tjeltavegen. Alt. 1 gir ytterligere en krysning av Gimramyrvegen dersom gang- og sykkelvegen legges på nordøst for vegen i forhold til Sandnes. Rådmannen anbefaler løsning vist i framlagt planforslag da dette er en videreføring av en god totalløsning for en god sykkeltrase for både Sola og Sandnes kommune. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1415

16 Jamfør plankartet legger de aktuelle planformålene følgende beslag på produktivt landbruksareal: - o_av3 Annen veggrunn1168 m2 (mellom g/s-veg og LNF-område) - o_av4 Rabatt mellom g/s-veg og kjøreveg (1555 m2 ca 144 m2 (areal til bomstasjon)): 1411 m2 - o_gs2 gang- og sykkelveg: 1821 m2 Totalt blir dette 4400 m 2. Av dette arealet vil det ved en urørt situasjon (dvs. ingen bygging av g/s-veg) være areal som går med til grøft og skulder langs Gimramyrvegen, dvs. uproduktivt areal. Hvor mye areal dette utgjør er usikkert, men arealet vil være omtrent det samme som arealet i under formål o_av3 Annen veggrunn1168 m2 (mellom g/s-veg og LNF-område). Fartsgrensen langs Gimramyrvegen er 80 km/t og i henhold til vegnormalen skal rabattbredden være minimum 3 meter med slik fartsgrense. Statens vegvesen varsler innsigelse dersom rabatten reduseres til 2 meter da de mener det kan gå på akkord med trafikksikkerheten langs vegen. Rådmannen anbefaler at løsning i framlagt planforslag blir fulgt Rogaland politidistrikt, Stavanger politistasjon, brev datert Politiet er positive til at det settes i gang reguleringsarbeider, med det formål å planlegge for gang- og sykkelveg langs Gimramyrvegen. Flere bekymringsmeldinger er kommet fra myke trafikanter og syklister som opplever skremmende trafikksituasjoner og høy hastighet på veg til jobb/skole og i fritiden. De fleste klagene er registrert i og i nærheten av bomstasjonen. Klagene har blitt fulgt opp Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1416

17 med kontrollvirksomhet, som igjen har avdekket høy fart og sniking i bomstasjonen. Forholdene er i tur og orden blitt påtalt. Rådmannens kommentar Framlagt planforslag vil gi en betydelig bedre situasjonen for myke trafikkanter langs Gimramyrvegen Forsvarsbygg, brev datert Forsvarsbygg har ingen merknader til planarbeidet Kjetil Skjørestad, brev datert Som grunneier ser undertegnede det som veldig uheldig å ta areal på vestsiden av vegen p.g.a. at det vil gå med alt for mye dyrket jord. Gimramyrvegen er også et krysningspunkt for rådyr, ved utvidelse på østsiden vil det bli mer oversiktlig for både bilister og dyr. Forslagsstillers kommentar Denne gang- og sykkelvegen er «enden», på 650 meter, på g/s-vegen fra Sandnes kommune. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å beholde g/s-veg på samme siden av vegen, og med samme dimensjonering som resten av gang- og sykkelvegen. På østsiden er det utfordringer i forhold til bratt terreng og boliger som vil bli berørt av tiltaket. Rådmannens kommentar Rådmannen har forståelse for hensynet landbruksjord og at det kan bli lettere å oppdage kryssende rådyr ved å legge gang- og sykkelvegen på nordvestsiden av Gimramyrvegen. Gang- og sykkelvegen er lagt på samme side fra Sandnes langs Årsvollvegen og Gimramyrvegen i Sola kommune fram til Tjeltavegen. Dette gir en sammenhengende gangog sykkelveg uten kryssing av fylkesvegen på ca 4 km. For videre utdyping vises det til rådmannens kommentar under kap Ola Arnt Ramsdal, Gimravegen 112, 4054 Tjelta, brev udatert 1. Undertegnede protesterer på at gang- og sykkelveg blir lagt på vestre side av Gimramyrvegen fra grense Sandnes, fordi det vil gå tapt mye god, fulldyrket jord; om lag 12 dekar etter undertegnedes utregning. Undertegnede mener det vil være mye bedre med hensyn til jordvernhensyn å legge gang- og sykkelvegen på østre side av Gimramyrvegen fra grense Sandnes, fordi om lag 290 meter av strekket da vil gå i utkanten av et skogsareal og dermed hindre at om lag 2,5 dekar fulldyrka jord går tapt. Det er for tida stor politisk vilje til å verne om matjorda, også ved anlegg av gang- og sykkelveg der det finnes alternativ, selv om byggekostnaden blir noe høyere. Med ei innsparing av 20 % av dyrka jord er det absolutt svært viktig å se på alternativet. 2. Det hender også at rådyr springer ut i vegen, ofte med påkjørsel som resultat. Fjerning av skogen i kombinasjon med bygging av gang- og sykkelveg vil hindre framtidige påkjørsler. Det påpekes at det er samme grunneiere på østre og vestre side av Gimramyrvegen (Ola Arnt Ramsdal og Kjetil Skjørestad), slik at det ikke blir noen endring p.g.a. det. 3. Undertegnede ønsker også å protestere mot at gang- og sykkelveg skal ha 4 meters bredde og grøft mellom bilveg og gang- og sykkelveg med 3 meters bredde. Det går alt for mye areal på Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1417

18 den måten, enten det er fulldyrka jord eller annen mark. Maksimal bredde på gang- og sykkelvegen må være 3 meter, helst 2 meter. Grøft mellom gang- og sykkelveg og bilveg må være så liten som mulig; 3 meter er for mye, 2 må være rikelig. Viser her til Fylkeslandbruksstyret sin innsigelse mot gang- og sykkelveg på Bore i Klepp og liknende saker i Hå, der man har gått i dialog med vegvesenet for å få redusert både bredde på gang- og sykkelveg, samt bredde på grøft mellom denne og bilveg. Undertegnede ber på det sterkeste om at det blir tatt hensyn til disse merknadene under all behandling av reguleringsplanen. Forslagsstillers kommentar 1. Gang- og sykkelveg som er foreslått her er en del av en større helhet som starter i Sandnes kommune. Dette forslaget omfatter bare 500 meter av vegen, som kommer inn i Sola kommune og ender i krysset. Det anses derfor ikke hensiktsmessig å legge gang- og sykkelvegen over på østsiden på det siste strekket. Østsiden har også boliger som blir berørt, samt at det er veldig bratt på denne siden av vegen. Kostraberegninger viser at ca. 3,1 daa jordbruksjord vil gå tapt, som følge av tiltaket. 2. Skogen blir ikke berørt av planforslaget. Denne er avsatt som prioritert naturtype. 3. Gang- og sykkelveg er planlagt med 3 meters bredde, og grøft på 3 meters bredde, i tråd med krav til vegnormaler. Rådmannens kommentar Det vises til rådmannens kommentarer under kap Med hensyn til bredde på tiltaket vil rabatt mellom fylkesveg og gang- og sykkelveg være 3 meter, gang- og sykkelveg vil bli 3 meter bred med skulder på 25 cm på hver side. I tillegg kommer skråningsutslag og grøft mellom gang- og sykkelvegen og landbruksarealet. Nytt planvarsel om igangsett av planarbeid år 2012 Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet på nytt , med frist om innspill satt til Oppstart av planarbeidet ble varslet i Stavanger Aftenblad, på kommunens nettside, og på Dimensjon Rådgivning AS sin nettside, samt ved brev til naboer og andre berørte parter. Det kom inn 2 uttalelser, begge fra offentlige instanser: Statens Vegvesen, brev datert De viser til sin uttale 20. august 2009, og varsler samtidig innsigelse på bakgrunn av rabattbredden: «I planvarslet er det bl.a. sagt at det ønskes tilrettelagt for 2 meter grøft mellom kjøreveg og g/s-veg. Dette er ikke i henhold til vegnormalen da fartsgrensen her er 80 km/t. rabattbredden må følgelig økes til minimum 3 meter. Statens vegvesen kan ikke akseptere en g/s-løsning som går på akkord med trafikksikkerheten og vi varsler herved innsigelse til planen». Forslagsstillers kommentar Planforslaget som legges frem for førstegangsbehandling har rabatt på 3 meter, i tråd med vegnormal. Rådmannens kommentar Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1418

19 Se vurdering under avsnitt og Lyse, brev datert De har ingen kommentar til oppstart. Gjør oppmerksom på eksisterende kabler innen planområdet og minner på at flytting/endring og ny tilknytning må skje i henhold til gjeldene retningslinjer. Forslagsstillers kommentar Tas til orientering. Rådmannens kommentar Tas til orientering Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, brev datert Gjennomgang av deres arkiver viser at tiltaket ikke ser ut til å komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. De minner om at Lov om kulturminner 8, 2. ledd gjelder. Rådmannens kommentar Rådmannen har ingen kommentarer Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavdelingen, brev datert De har ingen kommentar i forhold til oppstart av planarbeidet. Rådmannens kommentar Rådmannen har ingen kommentarer. 3.2 Konsekvenser av planforslaget Konsekvens for bomstasjon Det ligger en bomstasjon langs Gimramyrvegen som fjernes som følge av gang- og sykkelvegen. Statens vegvesen har ikke gitt tilbakemelding på om dette arealet fremdeles skal nyttes til bomstasjon og rådmannen ber om tilbakemelding på dette under offentlig ettersyn Konsekvenser for barn- og unge Det vurderes at tiltaket vil gi en positiv virkning for barn og unge. Barn og unge er gjerne dem som må benytte seg av gange eller sykkel for å komme seg rundt. Gjennom opparbeiding av gang- og sykkelveg vil bevegelse i området kunne gjøres trygt og sikkert. Planforslaget er også planlagt å knytte seg sammen med andre gang- og sykkelveger, som gir en økt verdi av at målpunkt kan nås gjennom trygge traseer Universell utforming Det vurderes at planforslaget er i tråd med prinsippene til universell utforming Konsekvenser for eksisterende innbyggere i området Det vurderes at innbyggerne i området gis positiv virkning som følge av planforslaget. Gjennom tilrettelegging av gang- og sykkelveg gir det mulighet for å ferdes trygt langs Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1419

20 Gimramyrvegen. Dette kan også være en hjelp til at flere innbyggere i området går tur og bruker helsefremmende transportformer Konsekvenser for den trafikale situasjonen Politiet har, i forbindelse med varsel, meldt om flere henvendelser fra publikum som føler seg utrygge på denne strekningen. Det vurderes at en utforming av veganlegget i tråd med planforslaget vil gi økt trafikksikkerhet for gående og syklende. Det vurderes at øvrig biltrafikk ikke vil bli påvirket av tiltaket. Det er foreslått å tilrettelegge for krysning i plan. Dette vil stoppe trafikk på Tjeltavegen ved fotgjengerkryssing. Det vurderes at vegen er såpass lite trafikkert at det ikke vil gi særlig konsekvens. Det antas videre at det skjer krysning også i dagens situasjon, men at det ikke er konsentrert til ett område. Således vil den trafikale situasjonen bli strammet opp og bli gjort mer oversiktlig Fartsgrense langs Gimramyrvegen Fram til april 2014 har fartsgrensen langs Girmamyrvegen vært 80 km/t. Adminstrasjonen er per telefon med Statense vegvesen blitt gjort oppmerksom på at vegvesenet i løpet av mars/april har gjort vedtak om reduksjon av fartsgrensen fra 80 km/t til 60 km/t. Ved utforming av gang- og sykkelvegen med tilhørende rabatt har planforslaget tatt utgangspunkt i fartsgrensen 80 km/t. På tross av at farten langs Gimramyrvegen blir satt ned vil reell hastighet ofte komme opp i 70 km/t da dette er ett rett strek hvor bilister ofte øker hastigheten pga oversiktelighet. Rådmannen vil derfor holde fast ved framlagt planforslag med 3 meter rabatt av hensyn trafikksikkerheten til myke trafikanter. Dette er også i tråd med vegvesenets håndbok 231 om Rekkverk og vegens sideområder jf utsnitt av kap 3.7.3: Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1420

21 3.2.7 Drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg Regulerte veger og g/s-veg er regulert som offentlige og skal opparbeides iht. kommunalteknisk norm. Kommunen vil overta drift og vedlikehold av g/s-veg Konsekvenser for naturmangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier, naturtyper, eller arter innenfor planområdet. Området er i dag brukt som dyrket mark. På bakgrunn av dette vurderes det at tiltakene ikke vil ha vesentlig betydning for økosystemene i området Konsekvenser for landskapet og topografi Gang- og sykkelvegen legges inntil eksisterende kjøreveg. Det vurderes derfor at forslag til tiltak vil ha begrenset virkning på landskapsbildet Klimapåvirkning Tilrettelegging av gang- og sykkelveg har potensialet for å gi økt bruk av gange og sykkel som transportformer. Dette kan gi mindre bilbruk, som vil ha en positiv virkning på klimautslipp Konsekvenser for kulturminner Det er ikke kjennskap til kulturminner innen planområdet. Fylkeskommunes kulturavdeling har, i sin merknad til varsel om planoppstart, opplyst at de ikke anser at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. På bakgrunn av dette vurderes det at planforslaget ikke vil gi konsekvenser for kulturminner Konsekvenser for landbruket Planforslaget vil påvirke jordbruksnæringen i planområdet noe. Det er gjort beregning i Skog og landbruk (vedlegg 6) som viser at ca. 3,1 daa landbruksareal vil bli beslaglagt som følge av gang- og sykkelveg. Jordbruksareal omfatter areal av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes nærmere 90 % av jordbruksarealet i Norge til produksjon av for til husdyr. Det er vanskelig å sette en verdi på dyrket mark. Statens vegvesen holder for tiden på med arbeid for å vurdere om faste prinsipper kan gi grunnlag for å sette prisen på dyrka mark ved spørsmål om omregulering ( dette arbeidet er ikke avsluttet enda. Det er likevel grunnlag for å si at tap av ca. 3,1 daa landbruksjord vil få noe innvirkning for landbruksnæringen langs vegen. Det er usikkert hvor stor innvirkning tiltaket vil få for hver enkelt bonde, da dette er avhengig av areal for hver enkelt som går tapt og fortjenesten bonden har på dette arealet Risiko- og sårbarhetsanalyse Risikoanalysen avdekket 2 tema som kan gi uønsket hendelse. Dette var ulykke i forbindelse med kryssing av fv. 327 Årsvollveien og ulykke i forbindelse med kryssing av gang- og sykkelveg for adkomstveger og avkjørsler. Begge hendelsene ble vurdert som «akseptabel risiko». Analysen avdekket ikke forhold som gjør at tiltaket ikke kan anbefales Kriminalitetsforebyggende tiltak Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1421

22 Planområdet vurderes som ivaretatt i forhold til kriminalitet. Området vil være belyst og åpent Reguleringsplan i Sandnes kommune Framlagt planforslag 0467 for gang- og sykkelveg langs Gimramyrvegen ble iverksatt som en konsekvens av at Sandens kommune startet reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Årsvollvegen i Sandnes. Planforslaget til Sandnes skal behandles i Utvalg for byutvikling Planen omfatter gang- og sykkelveg på sør og sørvestsiden av Årsvollvegen samt utbedring av dagens kjøreveg. Det gjøres oppmerksom på at plan 0467 har samme breddeprofil for gang- og sykkelvegen og rabatt som tilstøtende reguleringsplan i Sandnes kommune Støyforhold Planområdet ligger innenfor gul støysone i forhold til flystøy. I forhold til vegstøy ligger planområdet innefor rød støysone (mer enn 65dB) og gul støysone (mer enn 55dB). Det ligger ingen bebyggelse innefor planområdet, men det ligger to boligeiendommer henholdsvis 28 og 44 meter fra plangrensen. Boligene ligger i gul støysone. Imidlertid vil gjennomføring av planen ikke generer ikke økt støy. Planforslaget er et rent trafikksikkringstiltak for myke trafikkanter dvs. gående og syklende. Med bakgrunn i dette er det ikke foretatt ytterligere støyvurderinger av tiltaket da det vurders at planforslaget ikke medfører ikke endring i støyforholdet Reguleringsbestemmelsene til plan 0467 Reguleringsbestemmelsene har en bestemmelse om håndtering av matjord som blir overflødig. Bestemmelsen mangler sikkerhet for at det tas prøver for påvisning av eventuell forekomst av potetsykdommen gul/hvit potetcystenematode (potetål), jf foreslått bestemmelse 2.1: Matjord som eventuelt blir overflødig som følge av utbygging skal sikres forsvarlig gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksformål. Håndtering av matjord skal avklares i teknisk plan. Rådmannen har endret 2.1 i bestemmelsene til følgende ordlyd: I forbindelse med gjennomføring av tiltaket skal det redegjøres for håndteringen av matjordressurser. Matjord som eventuelt blir overflødig som følge av tiltaket, skal sikres en forsvarlig gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksformål. Før matjord fjernes fra opphavseiendommen skal det tas prøver for påvisning av eventuell forekomst av gul/hvit potetcystenematode ("potetål") og analyseresultatene sendes kommunen og Mattilsynet i god tid før tiltaket påbegynnes Gjennomførbarhet Fylkeskommunen har gjennom Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland (vedtatt av fylkestinget ) satt av midler til prosjektering og bygging av gang-/sykkelveien i 2016 og Prosjektet vil bli delvis finansiert av bompenger. 3.3 Rådmannens oppsummering Regulering av planormrådet ble iverksatt som en konsekvens av at Sandens kommune startet reguleringsarbeid for gang- og sykkelveg langs Årsvollvegen i Sandnes fram til kommunegrensen mellom Sola og Sandnes. Igangsatt plan 0467 for Gimramyrvegen har en lengde på ca 500 meter. Planlagt gang- og sykkelveg vil knytte seg på eksisterende gang-/sykkelveg som går fra krysset Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1422

23 mellom Gimramyrvegen/ Tjeltevegen til Tjelta sentrum. Med planlagt gang- og sykkelvegen langs Gimramyrvegen og Årsvollvegen i Sandnes (dvs framlagt plan 0467) vil man få sammenhengende gang- sykkelveg fra Sandes sentrum til Hellestøstranda. Planforslaget vil gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende. Rådmannen anbefaler planutvalget å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn Konklusjon og tilrådning til vedtak I medhold av Plan- og bygningslovens utlegges forslag til detaljplan for gang- og sykkelveg langs Gimramyrvegen - fv 327, datert med tilhørende bestemmelser datert , til offentlig ettersyn og sendes berørte parter og høringsinstanser for uttale. RÅDMANNEN I SOLA, Ståle Undheim Plan- og bygningssjef Martin Lillesand Seksjonsleder plan Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Saksnr.: 14/ Løpenr.: 16603/1423

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424

Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 10.12.2014 Saksbehandler: Bettiina Lähteenkorva Arkivsaksnr.:14/120-34Arkiv: REG 0424 REGULERINGSPLAN 0424 - RV 509 TANANGERVEGEN-

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner

FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Side 1 av 2 FV443 Stokka Skadberg. Konsekvensvurdering i forhold til landbruksnæringen Reguleringsplaner i Sandnes og Sola kommuner Denne konsekvensvurderingen er laget ut fra ønske fra Rogaland fylkeskommune,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211 Akiv: PLNR-1121.0425.00, K2-L12 Vår ref.: 10/2226-9 Journalpostid: 11/24008 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 1121.0425.00: DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kristin Trondsen, Eli Aarskog Monsen Arkivsaksnr.:14/ Arkiv: REG 0467

Saksbehandler: Hege Kristin Trondsen, Eli Aarskog Monsen Arkivsaksnr.:14/ Arkiv: REG 0467 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for arealsaker 21.05.2014 Utvalg for arealsaker Utvalg for arealsaker Kommunestyret Kommunestyret Saksbehandler: Hege Kristin Trondsen, Eli

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING KRYSSET FV 510 KLEPPVEGEN OG FV 509 SANDNESVEGEN

2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING KRYSSET FV 510 KLEPPVEGEN OG FV 509 SANDNESVEGEN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 31.08.2011 bygningsrådet Utvalg for arealsaker 23.11.2011 Delegasjon areal 28.11.2011 Eldrerådet 16.01.2012 Funksjonshemmedes

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer