Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Line Gulbrandsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015"

Transkript

1 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Line Gulbrandsen Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled i Drøbaksundet - Dispensasjon Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker behandlet i møte den sak 105/15. Kopi av dette brev med utskrift av vedtak og saksfremstilling sendes partene. Følgende vedtak ble fattet: Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra 20 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel, jf. plan- og bygningsloven 1-8 vedrørende forbud mot tiltak i sjø og søknad om dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde. Det søkes dispensasjoner for å utvide grunner for innseilingen i Oslofjorden. Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen og arealformålet ikke blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjoner som omsøkt, og at fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planavgrensningen for reguleringsplan for Farled Drøbaksund hvor tiltak som omsøkt er i tråd med reguleringsplanen. Formålet med arbeidene, og dermed med dispensasjonen, er å gjøre innseilingen i Oslofjorden sikrere. Arbeidet som krever dispensasjon er en del av et større tiltak for å gjøre innseilingen sikrere. Forurensningsmyndighetene har gitt tillatelse etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planområdet for reguleringsplan for Farled Drøbaksundet, at arbeider skal Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 2

2 foregå i en begrenset periode og at tiltaket som dispensasjonen muliggjør ikke vil påvirke friluftslivet og bruken av området etter endt anleggsperiode. Dispensasjonene gis på følgende like vilkår: - Miljøoppfølgingsplan må foreligge og være godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak, jf. vilkår om miljørisikoanalyse og avbøtende tiltak i Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak av , tillatelse til mudring. - Arbeid utføres kun under rolige vind- og bølgeforhold. - Grunne 1, 2 og 3 kan ikke utdypes i perioden 15. april til 15. september. - Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom støy fra arbeidene overskrider grensene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Byggsøknaden vil bli behandlet når uttalelse fra Statens Vegvesen er mottatt. Med hilsen Line Gulbrandsen Saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent. Orientering om klageadgang Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. plan- og bygningslovens og 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens parter som har klageadgang. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til, postboks 10, 1441 Drøbak eller Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av 19. Vedtak HMPB, , Sak 105/15, Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø - Utvidelse av farled i Drøbaksundet;Saksutskrift - Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø - Utvidelse av farled i Drøbaksundet Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune - Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vår ref.: 15/ Side 2 av 2

3 Saksutskrift Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø - Utvidelse av farled i Drøbaksundet Saksbehandler: Line Gulbrandsen Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker / Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Votering: Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (1 = 1 MDG) Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra 20 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel, jf. plan- og bygningsloven 1-8 vedrørende forbud mot tiltak i sjø og søknad om dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde. Det søkes dispensasjoner for å utvide grunner for innseilingen i Oslofjorden. Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen og arealformålet ikke blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjoner som omsøkt, og at fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planavgrensningen for reguleringsplan for Farled Drøbaksund hvor tiltak som omsøkt er i tråd med reguleringsplanen. Formålet med arbeidene, og dermed med dispensasjonen, er å gjøre innseilingen i Oslofjorden sikrere. Arbeidet som krever dispensasjon er en del av et større tiltak for å gjøre innseilingen sikrere. Forurensningsmyndighetene har gitt tillatelse etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planområdet for reguleringsplan for Farled Drøbaksundet, at arbeider skal foregå i en begrenset periode og at tiltaket som dispensasjonen muliggjør ikke vil påvirke friluftslivet og bruken av området etter endt anleggsperiode. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 13

4 Dispensasjonene gis på følgende like vilkår: - Miljøoppfølgingsplan må foreligge og være godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak, jf. vilkår om miljørisikoanalyse og avbøtende tiltak i Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak av , tillatelse til mudring. - Arbeid utføres kun under rolige vind- og bølgeforhold. - Grunne 1, 2 og 3 kan ikke utdypes i perioden 15. april til 15. september. - Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom støy fra arbeidene overskrider grensene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Saksutskriften bekreftes Frogn, 30.oktober 2015 Guro Merlid Teamkoordinator Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 15/02024 Side 2 av 13

5 Tidligere behandlinger Vår ref.: 15/02024 Side 3 av 13

6 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra 20 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel, jf. plan- og bygningsloven 1-8 vedrørende forbud mot tiltak i sjø og søknad om dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde. Det søkes dispensasjoner for å utvide grunner for innseilingen i Oslofjorden. Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen og arealformålet ikke blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjoner som omsøkt, og at fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planavgrensningen for reguleringsplan for Farled Drøbaksund hvor tiltak som omsøkt er i tråd med reguleringsplanen. Formålet med arbeidene, og dermed med dispensasjonen, er å gjøre innseilingen i Oslofjorden sikrere. Arbeidet som krever dispensasjon er en del av et større tiltak for å gjøre innseilingen sikrere. Forurensningsmyndighetene har gitt tillatelse etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planområdet for reguleringsplan for Farled Drøbaksundet, at arbeider skal foregå i en begrenset periode og at tiltaket som dispensasjonen muliggjør ikke vil påvirke friluftslivet og bruken av området etter endt anleggsperiode. Dispensasjonene gis på følgende like vilkår: - Miljøoppfølgingsplan må foreligge og være godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak, jf. vilkår om miljørisikoanalyse og avbøtende tiltak i Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak av , tillatelse til mudring. - Arbeid utføres kun under rolige vind- og bølgeforhold. - Grunne 1, 2 og 3 kan ikke utdypes i perioden 15. april til 15. september. - Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom støy fra arbeidene overskrider grensene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/ Vedlegg: Besvarelse til.pdf RIGm-RAP-002 Innseiling Oslo - Tilleggsundersøkelse.pdf Rapport Vurdering av tiltak i _ pdf mudretillatelse fylkesmann.pdf Dumpetillatelse fylkesmann.pdf Søknad om tillatelse til tiltak Vår ref.: 15/02024 Side 4 av 13

7 Søknad om dispensasjon REGULERINGSPLAN FOR FARLED I DRØBAKSUNDET kart Vår ref.: 15/02024 Side 5 av 13

8 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Saken gjelder søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø og vassdrag, jf. 20 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel, samt fra arealformål områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsliv for å utdype grunner i ytterkanten av planområdet for reguleringsplan for Farleden i Drøbaksundet. Syv av totalt 24 grunner som skal utdypes ligger i, fire av disse ligger utenfor planområdet for farleden. Rådmannen finner at vilkårene for å gi dispensasjoner foreligger, og anbefaler at hovedutvalget i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gir dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø og fra arealformål. Dispensasjonene gis på vilkår. Oversiktskart. Områder hvor det er behov for dispensasjon er merket med gult. Vår ref.: 15/02024 Side 6 av 13

9 Bakgrunn for saken: Plangrunnlag: Området hvor det søkes om dispensasjon for å utføre tiltak er uregulert, det er Kommuneplan Frogn s arealdel med bestemmelser som gjelder. Områdene er i kommuneplanen avsatt til formål områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde. Innenfor dette arealformålet er det ikke tillatt med tiltak, jf. 20 i kommuneplanbestemmelsene. Søknaden I forbindelse med utbedringen av farled i innseiling til Oslo har Kystverket behov for å gjennomføre utdypingstiltak på grunner som ligger i Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner. Prosjektet består av å fjerne grunner av fjell til minus 14 meter. Det skal fjernes 24 grunner på strekningen fra Drøbak til Oslo Havn. I skal det gjennomføres tiltak ved Aspond, Langebåt, Kaholmen og Galteryggen. Tiltakene ved Aspond og Galteryggen ligger innenfor området til gjeldende reguleringsplan for Farled Drøbaksundet, og er i samsvar med reguleringsplanen. De resterende utdypingsområdene i ligger like ved eller rett utenfor planavgrensningen for reguleringsplan for Farled Drøbaksundet. Alle utdypingstiltakene gjennomføres under vann, og vil ikke være synlige over vann etter gjennomføring. Det er forventet ca fire ukers anleggstid i. Anleggsarbeidene i Frogn kommune har planlagt oppstart Det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til mudring og deponering. Deponering av masser skal skje i godkjent deponi ved Spro Havn i Nesodden kommune. I mudretillatelsen er det satt vilkår for gjennomføringen av tiltaket av hensyn til miljøet, fiske og friluftsliv. Multiconsult har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet rapporter etter miljøundersøkelser av sjøbunnen ved grunnene vedrørende prosjektet. Ifølge Multiconsults rapport vil det være lav forurensningsgrad i. Basert på den lave forurensningsgraden, den lave andelen av løsmasser bestående av sand med lav risiko for spredning, er ikke utdypingsarbeidene i vurdert til å representere vesentlig fare for akvatisk miljø. Ansvarlig søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: - Tiltaket har som hensikt å gjøre innseilingen i Oslofjorden sikrere. - Anleggsarbeidene i er forventet å var ca fire uker. - Tiltakene er vurdert etter naturmangfoldloven. - Ved grunnene i blir det beskjeden forurensningsgrad som følge av tiltaket. - Eventuelle krav til miljøovervåkning vil bli stilt av Fylkesmannen i tillatelse til mudring og dumping Vår ref.: 15/02024 Side 7 av 13

10 Alternativer: 1. Som innstillingen. 2. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra 20 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel, jf. plan- og bygningsloven 1-8 vedrørende forbud mot tiltak i sjø og søknad om dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde. Det søkes dispensasjoner for å utvide grunner for innseilingen i Oslofjorden. Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen og arealformålet blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjoner som omsøkt, og at fordelene ved dispensasjonene ikke er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis avslag på søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at tiltaket vil ha negative virkninger for naturmangfoldet i sjø og for bruken av områdene og tilstøtende badeplasser i anleggsperioden. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis avslag på dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde» for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt at tiltaket vil ha negative virkninger for naturmangfoldet i sjø og for bruken av områdene og tilstøtende badeplasser i anleggsperioden. Vår ref.: 15/02024 Side 8 av 13

11 Uttalelser fra andre myndigheter Det er ikke mottatt uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus per dags dato, men siden det foreligger mudrings- og dumpetillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, legges det til grunn at Fylkesmannen ikke har vesentlige innvendinger mot tiltaket og en eventuell dispensasjon. Det vil bli tatt kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling før det gis tillatelse til tiltak med igangsettingstillatelse. Eventuelle tilleggsføringer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan inntas i tillatelse til omsøkt tiltak. Naboforhold: Ansvarlig søker uttaler at det ikke er ansett som nødvendig å sende ut nabovarsel. Sprengning under vann gir generelt lite støy. Opptak av sprengstein i lekter kan medføre noe støy. Hvis støy overskrider grensen oppgitt for bygg- og anleggsvirksomhet i T-1442, vil Kystverket vurdere avbøtende tiltak. Drøbak akvarium har ikke formell nabostatus i saken, men deres virksomhet kan bli berørt av arbeidene. Rådmannen vurderer derfor at de bør få anledning til å komme med kommentarer til saken, og har oversendt søknaden til Drøbak akvarium. Eventuelle forhold som må ivaretas av hensyn til akvariet kan spesifiseres i en tillatelse til tiltaket. Vår ref.: 15/02024 Side 9 av 13

12 Igangsetting av arbeidene vil ifølge Kystverket bli kunngjort. Miljømessige konsekvenser: Det foreligger en konsekvensutredning foretatt av Norconsult. Dispensasjonen med påfølgende omsøkte tiltak vil kunne ha noe påvirkning på miljøet, men dog for en begrenset periode. Det vises til vedlagte rapport fra Norconsult og rapport fra Multiconsult. Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsrappport som skal foreligge og godkjennes før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak. Det er forventet beskjeden forurensning i. Økonomiske konsekvenser: Ingen for. Vurdering: Avvik fra arealplaner, slik som det er søkt om i denne saken, reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Plan- og bygningsloven (pbl) 19-2 gir kommunen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. For å kunne gi dispensasjon med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 19-2, er det et vilkår at hverken hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. I tillegg er det et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Begge vilkårene må være oppfylte for at forvaltningen skal ha adgang til å gi dispensasjon. Loven stiller også flere andre kriterier for at dispensasjon skal kunne gis. A. Ad dispensasjon fra arealformål områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde Hensyn bak arealformålet er blant annet at området skal bevares slik at det er egnet for friluftsliv for allmennheten samt ivareta viktige naturområder. Under anleggsperioden vil områdenes kvaliteter som friluftsområdet kunne bli negativt påvirket. Anleggsperioden vil imidlertid være av begrenset varighet og det kan settes vilkår om at arbeidene skal utføres utenom sommerhalvåret når fjorden og tilstøtende bade- og rekreasjonsområder er mest brukt. Hensynet til naturmangfold og fiske blir ivaretatt ved at det før arbeider settes i gang er foretatt konsekvensutredninger, det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan og det skal iverksettes avbøtende tiltak der det måtte være nødvendig. Videre skal arbeidene utføres på nærmere bestemte tider på året av hensyn til fugl og fisk, jf. vilkår i mudringstillateles fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rådmannen vurderer på denne bakgrunn og på bakgrunn av opplysninger gitt i søknadsdokumentasjonen at hensynene bak arealformålet ikke blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjon som omsøkt. En dispensasjon for utdyping av grunner vil ikke hindre bærekraftig utvikling. Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven blir dermed ikke vesentlig satt til side. Vår ref.: 15/02024 Side 10 av 13

13 Videre er det et vilkår for å kunne gi dispensasjon at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Fordeler ved en dispensasjon som omsøkt vil først og fremst være at arbeidene det søkes dispensasjon for er et viktig miljø- og sikkerhetstiltak knyttet til skipstrafikken i fjorden. Ved en utdyping av grunnen vil det være to separate led inn og ut av fjorden for de største skipene, og innebære en enklere, sikrere og mer forutsigbar seilas enn i dag for disse skipene. Videre vil alle skip som går samme retning konsekvent følge samme led. Rådmannen anser prosjektet for å være av viktig samfunnsmessig nytte. Foruten den ulempen det alltid vil være å fravike en plan, vil ulemper ved en dispensasjon i dette tilfellet blant annet være at tiltaket med gjennomføringen i nærheten av bade- og rekreasjonsområder som benyttes av allmennheten vil kunne ha negativ effekt på brukerne i form av blakking av vannet og noe støy, vibrasjoner og trykkbølger i vannet. Disse ulempene reduseres imidlertid ved at tiltaket gjennomføres så raskt som mulig, og ikke i sommerhalvåret. Også hensynet til fiske og miljøet i sjøen hensyntas ved at det settes vilkår for når tiltaket kan gjennomføres. Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Omsøkt tiltak med dispensasjon medfører ingen konsekvenser for helse og sikkerhet i den grad det skal vurderes. Miljømessige konsekvenser av tiltaket er utredet. Forurensningen i er beregnet å bli liten. Det skal dog utarbeides en miljøoppfølgingsplan og det settes begrensninger for når tiltak kan gjennomføres. Rådmannen vurderer at omsøkte tiltak, utdyping av grunner, ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn som skal ivaretas. Det dispenseres ikke fra saksbehandlingsregler. Konklusjon: Rådmannen anser etter en totalvurdering av denne saken at fordelene ved å dispensere fra arealformålet vil være klart større enn ulempene, og at verken hensynene bak arealformålet det søkes dispensasjon fra eller bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven settes vesentlig til side ved en dispensasjon som omsøkt. Vilkårene for dispensasjon anses oppfylt på tross av skjerpet dispensasjonspraksis. Rådmannen anbefaler at omsøkte dispensasjon for tiltaket godkjennes på vilkår, jf. ovenstående saksutredning. Vår ref.: 15/02024 Side 11 av 13

14 B. Ad dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø, kommuneplanbestemmelse 20 Hensyn bak forbudet mot tiltak i sjø og vassdrag er blant annet å bevare miljøet i og under vann, herunder bunnforholdene. Videre skal områdenes kvaliteter for bruk til friluftsliv ivaretas. Friluftslivshensynet gjelder allmennheten. Det er derfor i 20 i kommuneplanbestemmelsen gjort unntak fra forbudet mot tiltak for visse tiltak som er vurdert å ha allmennyttig verdi. De omsøkte tiltakene det søkes dispensasjon for å få gjennomført, vil berøre områdene i en begrenset periode. Etter endt anleggsperiode vil det ikke være synlig på overflaten at det har vært utført arbeider under vann. Så lenge miljøet i sjøen ikke endres vesentlig på grunn av arbeidene blir dermed hensynet til friluftsliv ikke satt til side. Miljøhensynene skal bli ivaretatt ved at det er utarbeidet konsekvensutredning, og anbefalinger i den må følges. Videre skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan som må være godkjent før det kan gis igangsettingstillatelse. I mudringstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det satt vilkår blant annet om tidspunkter for når arbeider kan gjennomføres ved de enkelte grunnene. Videre ligger området for de arbeidene det søkes dispensasjon for i ytterkanten av plangrensen for reguleringsplanen Farleden i Drøbaksundet, hvor tiltak som det her søkes om dispensasjon for er tillatt i henhold til reguleringsplanen med bestemmelser. Deler av arbeidene vil foregå i området innenfor reguleringsplanen. Rådmannen finner på denne bakgrunn at hensynene bak forbudet mot tiltak i 20 i bestemmelser til kommuneplanen ikke blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjon som omsøkt. En dispensasjon for utdyping av grunner vil ikke hindre bærekraftig utvikling. Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven blir dermed ikke vesentlig satt til side. Videre er det et vilkår for å kunne gi dispensasjon at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Fordeler og ulemper ved en dispensasjon fra forbudet mot tiltak i sjø vil i dette tilfellet være sammenfallende med fordelene og ulempene ved en dispensasjon fra arealformålet vern av sjø og vassdrag: Fordeler ved en dispensasjon som omsøkt vil først og fremst være at arbeidene det søkes dispensasjon for er et viktig miljø- og sikkerhetstiltak knyttet til skipstrafikken i fjorden. Ved en utdyping av grunnen vil det være to separate led inn og ut av fjorden for de største skipene, og innebære en enklere, sikrere og mer forutsigbar seilas enn i dag for disse skipene. Videre vil alle skip som går samme retning konsekvent følge samme led. Rådmannen anser prosjektet for å være av viktig samfunnsmessig nytte. Foruten den ulempen det alltid vil være å fravike en plan, vil ulemper ved en dispensasjon i dette tilfellet blant annet være at tiltaket med gjennomføringen i nærheten av bade- og rekreasjonsområder som benyttes av allmennheten vil kunne ha negativ effekt på brukerne i form av blakking av vannet og noe støy, vibrasjoner og trykkbølger i vannet. Disse ulempene reduseres imidlertid ved at tiltaket gjennomføres så raskt som mulig, og ikke i sommerhalvåret. Også hensynet til fiske og miljøet i sjøen hensyntas ved at det settes vilkår for når tiltaket kan gjennomføres. Vår ref.: 15/02024 Side 12 av 13

15 Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Omsøkt tiltak med dispensasjon medfører ingen konsekvenser for helse og sikkerhet i den grad det skal vurderes. Miljømessige konsekvenser av tiltaket er utredet. Forurensningen i er beregnet å bli liten. Det skal dog utarbeides en miljøoppfølgingsplan og det settes begrensninger for når tiltak kan gjennomføres. Rådmannen vurderer at omsøkte tiltak, utdyping av grunner, ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale hensyn som skal ivaretas. Det dispenseres ikke fra saksbehandlingsregler. Konklusjon: Rådmannen anser etter en totalvurdering av denne saken at fordelene ved å dispensere fra forbudet mot tiltak i sjø vil være klart større enn ulempene, og at verken hensynene bak arealformålet det søkes dispensasjon fra eller bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven settes vesentlig til side ved en dispensasjon som omsøkt. Vilkårene for dispensasjon anses oppfylt på tross av skjerpet dispensasjonspraksis. Rådmannen anbefaler at omsøkte dispensasjon for tiltaket godkjennes på vilkår, jf. ovenstående saksutredning. Rådmannen i Frogn Velg dato Harald K. Hermansen Vår ref.: 15/02024 Side 13 av 13

16 Saksprotokoll Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø - Utvidelse av farled i Drøbaksundet Saksbehandler: Line Gulbrandsen Saksnr.: 15/02024 Behandlet av Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker / Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers behandling : Votering: Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (1 = 1 MDG) Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert søknad om dispensasjon fra 20 i bestemmelser til Kommuneplan Frogn s arealdel, jf. plan- og bygningsloven 1-8 vedrørende forbud mot tiltak i sjø og søknad om dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde. Det søkes dispensasjoner for å utvide grunner for innseilingen i Oslofjorden. Utvalget finner etter en samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen og arealformålet ikke blir vesentlig satt til side dersom det gis dispensasjoner som omsøkt, og at fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra forbud mot tiltak i sjø for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planavgrensningen for reguleringsplan for Farled Drøbaksund hvor tiltak som omsøkt er i tråd med reguleringsplanen. Formålet med arbeidene, og dermed med dispensasjonen, er å gjøre innseilingen i Oslofjorden sikrere. Arbeidet som krever dispensasjon er en del av et større tiltak for å gjøre innseilingen sikrere. Forurensningsmyndighetene har gitt tillatelse etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra arealformålet områder for bruk og vern av sjø og vassdrag underformål friluftsområde for utvidelse av grunner til farleden i Drøbaksundet. Ved avgjørelsen er det særlig lagt vekt på at grunnene ligger helt inntil planområdet for reguleringsplan for Farled Drøbaksundet, at arbeider skal foregå i en begrenset periode og at tiltaket som Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 2

17 dispensasjonen muliggjør ikke vil påvirke friluftslivet og bruken av området etter endt anleggsperiode. Dispensasjonene gis på følgende like vilkår: - Miljøoppfølgingsplan må foreligge og være godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak, jf. vilkår om miljørisikoanalyse og avbøtende tiltak i Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak av , tillatelse til mudring. - Arbeid utføres kun under rolige vind- og bølgeforhold. - Grunne 1, 2 og 3 kan ikke utdypes i perioden 15. april til 15. september. - Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom støy fra arbeidene overskrider grensene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 1442/2012. Saksprotokollen bekreftes Frogn, 30. oktober 2015 Anne Lise Larsson Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 15/02024 Side 2 av 2

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00046-9 Guro

Detaljer

Besvarelse til Frogn kommune

Besvarelse til Frogn kommune Besvarelse til Frogn kommune Spørsmål A. Miljørettet Helsevern ber om dokumentasjon på følgende forhold, jf. Norconsults rapport "Vurdering av tiltak for utbedring av farleden i Frogn kommune": 1. Hvorvidt

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte.

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte. SØRØST Kystverket Nordland UTB Deres ref.: Vår ref.: 2015/2399-7 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 10.09.2015 Tillatelse til mudring og deponering av masser i forbindelse med innseiling

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Tjøme kommune Plan teknikk og miljø

Tjøme kommune Plan teknikk og miljø Tjøme kommune Plan teknikk og miljø Saksbehandler:Hans Petter Abrahamsen Direkte telefon:33 06 78 93 Vår ref.:14/6491 Arkiv:GB-16/50, FA-P12 Deres ref.: Dato: 27.06.2014 Bratås AS Gipøveien 8 3140 NØTTERØY

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten

Nesodden kommune. Innkalling til møte. Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Nesodden kommune Innkalling til møte Utvalg: Plan- og Teknikkutvalget Møtedato: 27.10.2015 Møtetid: Kl 17:15 Møtested: Tangenten Ved forfall må medlemmene selv innkalle vararepresentant. Melding om forfall

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Plan- og Teknikkutvalget 002/15 Plan- og Teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato Plan- og Teknikkutvalget 002/15 Plan- og Teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 06.10.2015 Vår ref: 11/792-44 - 15/26869 Arkivkode: FA - L12 Saksbeh.: Blikset, Daniel Saksnummer Utvalg Møtedato Plan- og Teknikkutvalget 002/15 Plan- og

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Flere mottakere Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 4533/2015-2014/1725 Karina Hillesund Larsen 22.04.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2015/1676 - Høring av søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn - Doknr 4 P12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - "Innseiling Oslo"

Oversendelse av endret tillatelse til mudring i indre Oslofjord - Innseiling Oslo Miljøvernavdelingen Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Plan byggesak landbruk og geodata

Plan byggesak landbruk og geodata Plan byggesak landbruk og geodata Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Trond Horn Fonn Telefon: 33 17 18 40 11/35384 GBR- 1107/7 25.05.2011 Eli Aino Ratikainen Nordbråtenveien

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/ Inger Torild Hågensen Ås kommune Bygg- og geodataavdelingen Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 14/03235-20 Inger Torild Hågensen 20.07.2015 Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak Delegert sak nr: 14/03235-14 Det

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Saksutskrift. Reglement for kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune

Saksutskrift. Reglement for kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune Saksutskrift Reglement for kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Frogn kommune Saksbehandler: Mette Hessen Saksnr.: 13/00922-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Pb 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/01376-17 Guro

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/223-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 5/20 03.07.2015

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1207-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Ole Morten Tjerviken Øvre Kronavei 12 Deres ref.: Vår ref.: 2017/4563 / GRORUU Arkivkode: 105/1 Dato: 06.09.2017 Delegert behandling av sak

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksutskrift. Søknad om dispensasjon fra arealformål - Gnr 86 bnr 11 - Storgata 43 - Tollboden - Nytt uthus

Saksutskrift. Søknad om dispensasjon fra arealformål - Gnr 86 bnr 11 - Storgata 43 - Tollboden - Nytt uthus Saksutskrift Søknad om dispensasjon fra arealformål - Gnr 86 bnr 11 - Storgata 43 - Tollboden - Nytt uthus Arkivsak-dok. 16/01268-14 Saksbehandler Line Gulbrandsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksutskrift. Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter

Saksutskrift. Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter Saksutskrift Naturmangfoldloven - Høring av forslag til forskrift og faggrunnlag for prioriterte arter Saksbehandler: Eli Moe Saksnr.: 13/00302-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak rak arkitektur as Vidars gate 5 0452 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2015/2536/ELISOR Arkivkode: 115/167 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV FISKERIKAI OG ATKOMSTVEG - EIENDOMMEN 2/51, OLDERVIK.

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV FISKERIKAI OG ATKOMSTVEG - EIENDOMMEN 2/51, OLDERVIK. Avdeling for næring, kultur og idrett v/øyvind Rasmussen Postboks 6900 9299 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Sak: 16/3341 Svein Broks 24.10.2016 Dok: 62089/16-SVEBRO Telefon:77 79 05 23

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Siv.ark Frank Kalfoss Seljevn 11 1430 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00809-17 Line Gulbrandsen 10.07.2014 Rammetillatelse pbl. 20-1, til tilbygg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Ås kommune Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/02598-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Opplysninger om kontrollen Kontrolldato og oppfølgende befaring Virksomhetens

Opplysninger om kontrollen Kontrolldato og oppfølgende befaring Virksomhetens Miljøvernavdelingen Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Silvia Jørgensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Silvia Jørgensen 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/00917-7 Silvia Jørgensen 26.07.2017 Rammetillatelse - Gnr 86 Bnr

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN postmottak.byggesak@bergen.kommune.no Johan Berentsens Vei 5 Saksnr KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG Sweco Norge AS representerer

Detaljer

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029

PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Arealbruk Frank Rosø Deres ref. Vår ref. Dato 2976/2016/01/029/1627GUEN 29.02.2016 PARTSBREV: FRANK ROSØ - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PBLS 1-8 FOR OPPFØRING AV BOD 01/029 Bjugn kommune ved Planutvalget

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04586-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 20.08.2015 99/15 Høring - Utdyping av innseilingen til Borg havn Saken er fremmet

Detaljer