BERETNING Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon"

Transkript

1 BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

2

3 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO

4 o ; Ltm oe" 27SOOO (X) 1TSOOO SOOO !;S t o:ggz:!!! <o 2 1:::.. o-- :s: :;':t9:; 1 -

5 Register. Side Innledning Sekretariatet Representantskapet FellesmØter av forbundsstyrene og sekretariatet Representasjon Agitasjon Samarbeidsnemnda mellom A.F.L. og D.N.A Nordisk samarbeid... Internasjonale forbindelser Det internasjonale arbeidsbyrå Tvistenemnda Den kooperative tvistenemnd Landsorganisasjonens Økonomiske kontor Økonomisk - statistisk oversikt for Landsorganisasjonens juridiske kontor Presse- og informasjonskontoret Rasjonaliseringskontoret Produksjonsutvalgene Landsorganisasjonens revisjonskontor Folkets Hus Fond Pensj onskassa Landsorganisasjonens skole Landsorganisasjonens landsinnsamling til Nord-Troms og Finnmark 66: Studiearbeidet i fagorganisasjonen T Beretning for Wilsesgt Z. Arbeiderbevegelsens arkiv Offentlige komiteer Bransj erådene Faglig ungdomsutvalg Hush jelpens landsutvalg A.F.L.s kooperative utvalg Landsorganisasjonens likelønnskomite Studiedelegasjonen til Jugoslavia ; li 85

6 Side Landsorganisasjonens kvinnenemnd Tariffbevegelsen Hovedavtalen mellom N.A.F. og A.F.L Hovedavtalen mellom A.F.L. og Den kooperative tarifforening Utdrag av beretningene for samorganisasjonene Statistisk oversikt TabeHer: Sammendrag av Landsorganisasjonens medlemstall pr. 31. desember edlemsbevegelsen Avdelings- og medlemsbevegelsen edlemstallets forandring edlemstallet geografisk satt opp Oversikt over godkjente konflikter i Fagblader

7 Innledning. Aret 1950 har vært et rikt arbeidsår for hele fagbevegelsen. Arbeidsoppgavene har vært mange og store på alle felter i Landsorganisasjonens virksomhet. Som nevnt i eget avsnitt i beretningen, skulle det i dette året ikke være noen store, omfattende tariffrevisjoner, idet praktisk talt hele tariffkomplekset ble sagt opp i foregående år og størsteparten av tariffavtalene revidert. En del sto dog tilbake - i første rekke slike som ikke Norsk Arbeidsgiverforening er part i -, men disse er blitt sluttført i dette året. Men selv om tariffrevisjonene ikke har vært av de største, har likevel forhandlingsvirksomheten vært mer omfattende enn kanskje noensinne tidligere. Det har sin spesielle årsak, idet bl. a. «Hovedavtalen., avtalen om produksjonsutvalgene, hovednvtalen for Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund og hovedavtalen med Den Kooperative Tarifforening har vært under revisjon. I samsvar med vedtaket i representantskapet lyktes det i forhandlinger med Norsk Arbeidsgiverforening å få til en del endringer i «Hovedavtalen», slik at den kunne prolongeres for 2 år. Når det gjelder avtalen om produksjonsutvalgene, ble det ført langvarige forhandlinger om revisjon av avtalen av 7. desember I tiden som er gått siden 1945 har en høstet atskillige erfaringer, og en mente det var nødvendig med ganske gjennomgripende endringer. FØrst og fremst var det etter vår oppfatning nødvendig å gi produksjonsutvalgene en sterkere basis enn de hadde etter den tidligere avtale, slik at en kunne få større aktivitet i produksjonsutvalgenes arbeid. Forhandlingene førte til enighet mellom partene og ny avtale ble undertegnet og gjort gjeldende fra 22. september Hovedavtalen mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund er blitt revidert nøyaktig i samsvar med «Hovedavtalen» mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon for så vidt angår arbeidslivet for Øvrig.

8 6 Forhandlingene om en hovedavtale mellom Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Den Kooperative Tarifforening er blitt sluttført. Denne avtalen regulerer forholdet mellom kooperasjonen og de lønnstakere som er sysselsatt i denne nokså store og mangeartede virksomhet. Avtalen inneholder bestemmelser om hvordan både interessetvister så vel som rettstvister skal løses. De største og mest omfattende forhandlinger som har vært ført i dette året, har likevel vært om avtalen angående dyrtidstillegg og indeksreguleringsbestemmelser, som ble undertegnet den 14. november I første rekke omfatter denne avtalen samtlige lønnstakere, om lag , - sysselsatt hos arbeidsgivere som er medlemmer i Norsk Arbeidsgiverforening. Men indirekte omfatter den samtlige lønnstakere i vårt land, idet den samme ordning er blitt gjort gjeldende for lønnstakerne innenfor praktisk talt hele fagorganisasjonens tariffområde, dessuten for samtlige statens embetsmenn, tjenestemenn, funksjonærer og arbeidere og for fylkenes og kommunenes lønnstakere. En kan således regne med at avtajlen virker for om lag lønnstakere. Vi viser for Øvrig til særskilt avsnitt i beretningen om tariffbevegelsen. Ved siden av de ting som foran er nevnt, har Landsorganisasjonen selvsagt hatt en rekke andre oppgaver å ta seg av, bl. a. flere komiteer som har vært i virksomhet og utredet saker av forskjellig art. Nevnes klan: likelønnskomiteen, sonetariffkomiteen og komiteen til å behandle spørsmålet om differensieringer i lønnsnivået. Sekretariatet har også valt et kooperativt utvalg som er i virksomhet. Når det gjelder organisasjonsspørsmål og organisasjonstvister har det vært mange til behandling i dette året. Tvistenemnda har hatt en rekke saker til behandling, hvorav 7 er avgjort i nemnda, mens to er løst ved forhandlinger mellom de interesserte parter. Rent organisasjonsmessig kan en også si det har vært en rik utvikling. Det har fortsatt vært vekst og framgang i medlemstallet. Ved årets begynnelse var Landsorganisasjonens samlede medlemstall og ved årets utgang Til sammen en tilgang på medlemmer. Det har i dette året vært holdt 2 representantskapsmøter mai og 18. og 19. oktober. Av større saker som representantskapet behandlet kan nevnes: de tekniske funksjonærers organisasjonsforhold - spørsmålet om dannelse av eget forbund, fagorganisasjonens distriktsadministrasjon og den faglige

9 7 og Økonomiske situasjon samt opplegget til avtale om dyrtidstillegg og indeksreguleringsbestemmelser. Når det gjelder de internasjonale forbindelser, har samarbeidet med den Frie Faglige Internasjonale vært det beste. Formannen i De samvirkende Fagforbund i Danmark, Eiler Jensen, som er den skandinaviske representant i Internasjonalens styre, har sendt oss rapporter fra alle styremøter som har vært holdt. Det nordiske samarbeid har også vært det aller beste. I dette året er det Norge som har hatt sekretariatet, og det har vært holdt 2 spesielle skjandinaviske faglige konferanser den 5. mai og den 7. desember i Oslo. Norsk Arbeidsgiverforening feiret i år sitt 50-års jubileum. Jubileumsfestlighetene ble holdt på stiftelsesdagen den 21. november. Det var innbudt representanter fra Landsorganisasjonen til festlighetene. Jubileet ble feiret på en stilfull og verdig måte med mottakelse i Rokokkosalen, Grand Hotell, taler i Kringkastingen og jubileumsmiddag om kvelden. I denne innledningen er pekt på bare en del saker. Foruten disse har det selvsagt vært oppe til behandling andre saker av stor og betydningsfull karakter. Herom viser vi nænnere til de forskjellige avsnitt i beretningen. Sekretariatet har i 1950 bestått av: formann Konrad Nordahl, nestformann Gunnar Bråthen (inntil 1. juli 1950), hovedkasserer Hans Hegg, 1ste sekretær Elias Volan, 2nen sekretær P. Mentsen (inntil l. juli 1950). På representantskapsmøtet i mai ble P. Mentsen valt som nestformann etter Gunnar Bråthen som 1. juli 1950 tiltrådte direktørstillingen i Arbeidsdirektoratet. Som ny 2nen sekretær ble valt Alf Andersen. Øvrige medlemmer av sekretariatet: Chr. Henriksen., Norsk Arbeidsmannsforbund, John Wivegh, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Alfred Nilsen, Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund, Markus Trana, Norsk Jernbaneforbund, Josef Larsson, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Karsten Torkildsen, Norsk Kjemisk Industric:rbeiderforbund, TorbjØrn Henriksen, Norsk Kommuneforbund, Rasmus Rasmussen, Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelarbeiderforbund, Ingvald Haugen, Norsk Sjømannsforbund, Alfred

10 8 LjØner, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Leif S. Olsen, Norsk Transportarbeiderforbund. Videre møter statsråd Lars Evensen etter vedtak av kongressen som medlem av sekretariatet, dog uten stemmerett. Varamenn til sekretariatet: Edv. Stenklev, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Emil Torkildsen,. Norsk Centralforening for Boktrykkere, Bjarne Dahlberg, Norsk Baker- og Konditorforbund, Andreas Torp, Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Arne Hagen, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Kristine Amundsen, Norsk Bekledningsarbeiderforbund. Gullborg Nyberg gikk ut av varamannsrekken ved sin tiltreden som kvinnelig sekretær i Landsorganisasjonen fra 1. januar Arthur Ruud gikk ut fra 1. februar 1950 da han tiltrådte stillingen som byråsjef i Finansdepartementet. Alf Andersen gikk ut fra 20. august 1950 da han ble sekretær i Landsorganisasj onen. Sekretariatet har i året holdt 48 møter og behandlet 1602 saker. Representantskapet. Representantskapet har holdt 2 møter i 1950, den 11., 12. og 13. mai samt 18. og 19. oktober. På representantskapsmøtet i mai møtte fra forbundene og samorganisasjonene: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haraldsson, Oslo. Norsk Arbeidsmandsforbund: Alb. Karlsen, Oslo, Ole Beck, Oslo, Bernhard Reines, HalsØY i Vefsn, Jorulf Haugli, Slitu st., øystein Larsen, Foldal. Norsk Baker- og Konditorforbund: Bjarne Dahlberg, Oslo, Nils Hovland, Bergen. Norsk Bekledningsarbeiderforbund: Witalis Andersen, Rudolf Eriksen, begge Oslo, Konrad HjØrnevik, Bergen, Fru Hanna Ruud, Drammen. Norsk Bokbinder- og Kartonnasjearbeiderforbund: Birger Arnesen, Oslo. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Emil Reiersen, Arne Hagen, begge Oslo, Lars Jansen, Bergen, Ole Dalene, Sarpsborg, Olav Olsen, Mosby pr. Kristiansand S. Norsk Centralforening for Boktrykkere: Fritz W. Hannestad og Halfdan Wigaard, begge Oslo.

11 9 Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund: Andreas Torp og Bjarne Klafstad, begge Oslo. Norsk Fengselstjenestemannsforbund: Øivind Engebretsen, Oslo. Norsk Gullsmedarbeiderforbund. H. Lindah1, Oslo. Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Peder Birkeland, begge Oslo, Ørnulf Norøy, Trondheim, A. Kongerø, Bergen, Aksel Paulsen, Oslo. Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund: P. Aasvestad og Nils Madsen, begge Oslo. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Håkon Hansen, Fredrikstad, Bernh. Foss, Kongsberg, Ragnvald Andersen, Bergen, Leon Johansen, Harstad, Finn Ellingsen, Kr.sand S. Norsk Jernbaneforbund: O. Vollum, Oslo, Emil Edvardsen, Oslo, W. S. Engen, Hop pr. Bergen, Aksel Nilsen, Trondheim, Karsten Hansen, Oslo. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Kristoffer Jakopsen, Sauda, Johs. P. LØkke, Notodden, Harald E. Olsen, Agnes pr. Stavern, Olav Varberg, Alvik i Hardanger, Anker Nordtvedt, Oslo. Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund: Helmer Karlsson, Oslo. Norsk Kommuneforbund: Arthur Karlsen, Oslo, Fredrik Jensen, Oslo, K. Madsen, Bergen, Sverre Eggen, Trondheim, l. B. Wilson, Stavanger. Norsk Litografisk og Kjemigrafisk Forbund: Eivind Nilsen, Oslo. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oslo. Norsk Losforbund: Vilh. Sundsvik, Trondheim. Det norske maskinistforbund: Johs. E. Johansen og Bjarne Bjerke, begge Oslo. Norsk Murerforbund: Thorleif Andresen, Oslo. Norsk Musikerforbund: Rolf Gammleng, Oslo. Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelarbeiderforbund: Erling Frogner, Oslo, Nils Nilsen, Oslo, Sigvard Sjursen, Bergen, Hans Andreassen, Fredrikstad, Gustav Smistad, GjØvik.

12 10 Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Otto Johansen, Sarpsborg, Jon Carlsen, Drammen, Sigurd Severinsen, Herre pr. Porsgrunn, Ludvik Johansen, Rena, Fritz Fridholm, Oslo. Norsk PoLitiforbund: H. H. Bakkane, Oslo. Norsk Postforbund: Idar Nordstrand, Oslo. Norsk Sjømannsforbund: Gunvald Hauge, Bendik øyan, Thor Sønsteby, alle Oslo, Joacim Dahl, Bergen, Elias illvestad, Alesund. Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund: Axel Erichsen, Oslo. Norsk Skog- og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oslo, Ole RØset, Steinkjer, Klaus Kjelsrud, Oslo, Ivar Fossberg, Blaker, Gunnar Teigen, Sylling. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Anton Andresen, Oslo. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Walther Broe, Oslo. Norsk TekstiLarbeiderforbund: Olav Bruvik, Oslo, Konstanse Johansen, Kjelsås, Hjalmar Romslo, Ytre Arna. Norsk Telegraf- og Telefonforbund: Tormod Halvorsen, Axel Eeg, Harald Fondevik, alle Oslo. Norsk Tjenestemannslag: Reidar Gigernes, Oslo. Norsk Transportarbeiderforbund: Salamon Hanssen, BodØ, John Christiansen, Trondheim, Jan Johnsen, BuØY, Stavanger, Arthur Rinke, Bergen, Wilhelm Olsen, Oslo. Norsk Treindustriarbeiderforbund: P. Ødegaard, Oslo, Einar Skarstein, Syfteland. N OTsk Tobakkarbeiderforbund: Otter Boberg, Oslo. Norsk Tolltjenestemannsforbund: Johannes Spjeldnæs. Akershus fagl. Samorganisasjon: Erling Olsen, Oslo. Aust-Agder fagl. Samorganisasjon: Erling Dahlen, Arendal.

13 11 Bergen- og Fylkenes fagl. Samorganisasjon: Bernh. Berntsen, Bergen, B. BØrretsen, Os pr. Bergen, Matias Osland, HØyanger. Buskerud fagl. Samorganisasjon: Nils N. Sandli, Drammen. Finnmark fagl. Samorganisasjon: Edv. Simonsen, VadsØ. Hedmark fagl. Samorganisasjon: Arnljot Johnstad, Hamar. Møre og Romsdal fagl. Samorganisasjon: Oluf Melby, Kristiansund N. Nordland fagl. Samorganisasjon: Konrad Karlsen, BodØ. Oppland fagl. Samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik. Oslo fagl. Samorganisasjon: Kåre Hansen, Oslo. Rogaland fagl. Samorganisasjon: Olav Aadnesen, Stavanger. Sørlandets fagl. Samorganisasjon: Salve Salvesen, Kr.sand S. Telemark fagl. Samorganisasjon: Th. Hanæs, Skien. Troms fagl. Samorganisasjon: Alf Olsen, TromsØ. Trøndelag fagl. Samorganisasjon: Per Johansen, Namsos, Arne Forseth, Trondheim. Vestfold fagl. Samorganisasjon: Arthur J. Olsen, TØnsberg. Østfold fagl. Samorganisasjon: Oscar Lauritzen, Sarpsborg. På dette møtet ble foruten de vanlige saker beretning og regnskap, foretatt valg av nestformann og 2nen sekretær. Dessuten behandlet en - Fagorganisasjonens pensjonskasse: Forslag til endringer i pensjonskassens vedtekter, - Den faglige og Økonomiske situasjon, - Avtalen om produksjonsutvalg, - Hovedavtalen med Norsk Arbeidsgiverforening, - Forslag til hovedavtale med Den kooperative Tariff-forening, - SpØrsmål om dannelse av forbund for tekniske funksjonærer, - Ankesak: Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund - tvist

14 12 om organisasjonsområdet for ekspeditørene ved Fellesmeieriet, Oslo, - F1agorganisasjonens distriktsadministrasjon. Komiteinnstilling, - og - Forslag til normalvedtekter for forbund og fagforeninger, og retningslinjer for valg av forbundenes representanter til kongressen. På møtet i oktober møtte fra forbundene og samorganisasjonene: Arbeiderpartiets presseforbund: Olav Brunvand, Oslo. Norsk Arbeidsmannsforbund: Alb. Karlsen, Oslo, Andreas Holum, Bernhard Reines, HalsØY i Vefsn, Jorulf Haugli, Slitu st., Øystein Larsen, Foldal. Norsk Baker- og Konditorforbund: Johan B. Magnussen, Oslo, Nils Hovland, Bergen. Norsk Bekledningsarbeiderforbund: Harald Andersen, Oslo, Rudolf Eriksen, Oslo, Edel Brekke, Bergen, Fru Hanna Ruud, Drammen. Norsk Bokbinder- og Kartonnasjearbeiderforbund: Birger Arnesen, Oslo. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Emil Reiersen, Oslo, Arne Hagen, Oslo, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Trondheim, Olav Olsen, Mosby pr. Kristiansand S. Norsk Centralforening for Boktrykkere: Frits W. Hannestad, Halfdan Wigaard, begge Oslo. Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund: Ludvig Gundersen, Bjarne Klafstad, begge Oslo. Norsk Fengselstjenestemannsforbund: Øivind Engebretsen, Oslo. Norsk Gullsmedarbeiderforbund: Nils Hegland. Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Peder Birkeland, begge Oslo, Ørnulf NorØy, Trondheim, A. KongerØ, Bergen, Aksel Paulsen, Oslo. Norsk Hotell- og Restaurant-Arbeider-Forbund: Nils Madsen og W. Christensen, begge Oslo. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Håkon Hansen, Fredrikstad, Bernh. Foss, Kongsberg, Ragnvald Andersen, Bergen, Leon Johansen, Harstad, Finn Ellingsen, Kr.sand S.

15 13 Norsk Jernbaneforbund: Olaf Volum, Emil Edvardsen, begge Oslo, W. S. Engen, Hop pr. Bergen, Aksel Nilsen, Trondheim, Karsten Hansen, Oslo. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Kristoffer Jakopsen, Sauda, Johs. P. LØkke, Notodden, Harald E. Olsen, Agnes pr. Stavern, Olav Varberg, Alvik i Hardanger, Anker Nordtvedt, Oslo. Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund: Helmer Karlsson, Oslo. Norsk Kommuneforbund: Karl Furuskjegg, Fredrik Jensen, begge OsJo, K. Madsen, Bergen, Sverre Eggen, Trondheim, I. B. Wilson, Stavanger. Norsk Litografisk og Kjemigrafisk Forbund: Eivind Nilsen, Oslo. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oslo. Norsk Losforbund: Vilh. Sundsvik, Trondheim. Det norske maskinistforbund: Johs. E. Johansen, Bjarne Bjerke, begge Oslo. Norsk Murerforbund: Thorleif Andresen, Oslo. Norsk Musikerforbund: Rolf Gammleng, Oslo. Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelarbeiderforbund: Erling Frogner og Nils Nilsen, begge Oslo, Sigvard Sjursen, Bergen, Hans Andreassen, Fr.stad, Gustav Smistad, GjØvik. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Otto Johansen, Sarpsborg, Jon Carlsen, Drammen, Sigurd Sevrinsen, Herre pr. Porsgrunn, Ludvig Johansen, Rena, Fritz Fridholm, Oslo. Norsk Politiforbund: Thor Haugen, Oslo. Norsk Postforbund: Idar Nordstrand, Oslo. Norsk Sjømannsforbund: Gunvald Hauge, Oslo, Bendik øyan, Oslo, Karl Oshaug, Stavanger, Joachim Dahl, Bergen, Knut Knutsen, Narvik. Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund: Axel Erichsen, Oslo.

16 14 Norsk Skog- og Landarbeiderforbund: Sigm. Lein, Oslo, Ole RØset, Steinkjer, Klaus Kjelsrud, Oslo, Ivar Fossberg, Blaker, Gunnar Teigen, Sylling. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Anton Andresen, Oslo. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Walther Broe, Oslo. Norsk Tekstilarbeiderforbund: Olav Bruvik, Oslo, Konstanse Johansen, Kjelsås, Hjalmar Romslo, Ytre Arna. Norsk Telegraf- og Telefonforbund: Tormod Halvorsen, Thyra U geistad, Harald Fondevik, alle Oslo. Norsk Tjenestemannslag: Reidar Gigernes, Oslo. Norsk Transportarbeiderforbund: Salamon Hanssen, BodØ, John Christiansen, Trondheim, Jan Johnsen, BuØY, Stavanger, Arthur Rinke, Bergen, Wilhelm Olsen, Oslo. Norsk Treindustriarbeiderforbund: P. Ødegård, Oslo, Einar Skarstein, Syfteland. Norsk Tobakkarbeiderforbund: Otter Boberg, Oslo. Norsk Tolltjenestemanns Forbund: Jens Dahl, Oslo. Akershus faglige Samorganisasjon: Erling Olsen, Oslo. Aust-Agder fagl. Samorganisasjon: Erling Dahlen, Arendal. Bergen- og Fylkenes fagl. Samorganisasjon: Bernh. Berntsen, Bergen, B. BØrretsen, Os pr. Bergen, Matias Osland, HØyanger. Buskerud fagl. Samorganisasjon: Nils N. Sandli, Drammen. Finnmark fagl. Samorganisasjon: Edv. Simonsen, VadsØ. Hedmark fagl. Samorganisasjon: Arnljot Johnstad, Hamar. Møre- og Romsdal fagl. Samorganisasjon: Oluf Melby, Kristiansund N.

17 15 Nordland fagl. Samorganisasjon: Nils Hillestad, Mo i Rana. OpLand fagl. Samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik. Oslo fagl. Samorganisasjon: Kåre Hansen, Oslo. Rogaland fagl. Samorganisasjon: Olav Aadnesen, Stavanger. Sørlandets fagl. Samorganisasjon: Salve Salvesen, Kristiansand S. Telemark fag l. Samorganisasjon: Th. Hanæs, Skien. Troms fagl. Samorganisasjon: Alf Olsen, Tromsø. Trøndelag fagl. Samorganisasjon: Per Johansen, Namsos, Arne Forseth, Trondheim. Vestfold fagl. Samorganisasjon: Arthur J. Olsen, TØnsberg. Østfold fagl. Samorganisasjon: Oscar Lauritzen, Sarpsborg. Her ble følgende saker behandlet: Normalvedtekter for forbundene og fagforeningene. - Innstilling fra den nedsatte komite, - Den faglige og Økonomiske situasjon. De forestående forhandlinger om lønnsjustering. - De tekniske funksjonærers organisasjonsforhold. - Innstilling fra den nedsatte komite. - Fagorganisasjonens distriktsadministrasjon. - Innstilling fra den nedsatte komite. - Revisjonsordningen i avdelingene. - Innstilling fra den nedsatte komite. Fellesmøter av forbundsstyrene og sekretariatet. Den 13. april ble det holdt fellesmøte, der en etter innledning av statsminister Einar Gerhardsen behandlet den Økonomiske situasjon, inndragingen av subsidiene og prisendringene som fant sted. 20. september ble det holdt fellesmøte der en behandlet revisjon av avtalen om produksjonsutvalg. Den 27. oktober ble det holdt fellesmøte der en behandlet resultatet av forhandlingene mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon for så vidt det gjaldt kompensasjon for prisstigningen pr. 15. september 1950.

18 16 Representasjon. Landsorganisasjonen har vært representert ved følgende forbunds landsmøter: Norsk Politiforbund. Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund. Norsk Murerforbund. Norsk Kommuneforbund. Norsk Sjømannsforbund. Norsk Losforbund. Norsk Jernbaneforbund. Norsk Treindustriarbeiderforbund. Norsk Tjenestemannslag. Dessuten har Landsorganisasjonen vært representert ved Norsk Bonde- og Smaabrukarlags landsmøte, Norges Kooperative Landsforenings kongress, ved landskonferanse for bedriftsidretten og ved festlighetene i anledning Oslo bys 900 års jubileum. Representanter fra Landsorganisasjonen har også møtt ved en rekke representantskapsmøter i samorganisasjonene, i kartellmøter, jubileumsmøter og hovedstyremøter i forskjellige forbund. Landsorganisasjonen har vært representert ved kongress i den franske landsorganisasjon (Force Ouvriere) oktober i Paris, den sveitsiske landsorganisasjons kongress i Luzern oktober, opplysningskonferanse i Brussel oktober og 1. november, regional konferanse samme sted i dagene november og ved møter i fagorganisasjonens rådgivende komite for Marshall-planen (E.R.P.) i Paris i januar og i Roma i april måned. Ved åpningen av den finske landsorganisasjons skole 17. september 1950 møtte 2 representanter fra den norske landsorganisasj on. Agitasjon. Agitasjonen er i året for det meste blitt drevet av forbundene og samorganisasjonene, men representanter fra Landsorganisasjonen har vært til stede på en rekke møter som talere. Når det gjelder den faglige agitasjon blant kvinnene, har det i samråd med Landsorganisasjonens kvinnelige sekretær vært arrangert møter i en rekke byer. For så vidt angår den agitasjon som samorganisasjonene har drevet, vises til utdrag av beretningene fra de forskjellige samorganisasj oner.

19 17 Samarbeidsnemnda mellom A.F.L. og D.N.A. Samarbeidsnernnda har i 1950 bestått av: Fra Det norske Arbeiderparti: Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, Martin Tranmæl med Haakon Lie og Olav Larssen som varamenn. Fra Arbeidernes faglige Landsorganisasjon: Konrad Nordahl, Gunnar Bråthen (til 1. juli 1950), P. Mentsen og TorbjØrn Henriksen. Samarbeidsnemnda har holdt 11 møter og behandlet en rekke saker, hvorav kan nevnes: Nordisk samarbeid, - nytt hus for Hamar Arbeiderblad, - N.K.L. - Lumafabrikken, Landsorganisasjonens oppgjør med den norske stat fra Londontiden, - kooperative spørsmål, herunder kooperativt utvalg, - pris- og rasjonaliseringsspørsmål, - administrasjonen innen Arbeidernes Opplysningsforbund, - samarbeidsavtale mellom Hedmark Fylkes Arbeiderparti og Hedmark faglige Samorganisasjon, - Kystfartskomiteens innstilling, - produksjonsutvalg og produksjonsøkingsspørsmål, - skattespørsmål, - den Økonomiske situasjon, - prisstigningen i samband med forhandlinger om lønnstillegg, - spørsmålet om å organisere en forening som tar seg av forsvarsproblemene, - spørsmålet om å oppnevne en offentlig komite til å behandle lønnssystemene, - nødssituasjonen i Jugoslavia, - Norsk Arbeiderpresse AlS, - kampanje for fred og oppslutning om F.N. Det er også holdt et fellesmøte mellom sentralstyret for D.N.A og A.F.L.'s sekretariat, der en behandlet den Økonomiske og utenrikspolitiske situasjon. Nordisk samarbeid. Den nordiske samarbeidskomite har i 1950 holdt 2 møter, den 6. og 7. mai og 8. og 9. desember, begge i Oslo. Dertil har det vært holdt 2 spesielle skandinaviske faglige konferanser, den 5. mai og 7. desember i Oslo. På den skandinaviske faglige konferanse den 5. mai ble behandlet følgende saker: Økonomisk samarbeid i Norden, - arbeidstidsspørsmålet, Det forestående styremøte i Den Frie Faglige Internasjonale, - spørsmålet om å gi ut publikasjonen fra Internasjonalen på et skandinavisk språk, - spørsmålet om å delta i Ruhr-festlighetene. Fra Norge møtte Konrad Nordahl, Gunnar Bråthen, Torbjørn Henriksen, Elias Volan, Hans Hegg, Josef Larsson, Leif S. Olsen, Odd GØthe og Alfred Skar. A.F.L.- 2

20 18 På den faglige konferanse 7. desember ble følgende saker behandlet: oversikt over den faglige situasjon i de nordiske land, - beretninger fra de siste møter i Den Frie Faglige Internasjonale, - spørsmålet om oversettelse a,v Internasjonalens publikasjon, - overføring av medlemskap innen forbundene i de nordiske land, - rapport fra det faglige Økonomiutvalg angående det nordiske økonomiske samarbeid. Når det gjelder spørsmål om overføring av medlemskap, vedtok konferansen etter forslag fra den norske landsorganisasjon sådan avtale, som senere er gått til behandling i de respektive lands organisasjoners faglige sekretariater: ei. Overføringen kan foretas direkte fra det forbundet medlemmet er tilsluttet, til det forbund som han etter sitt yrke og etter sine kvalifikasjoner skal tilhøre i henhold til vedkommende forbunds og landsorganisasjons egne bestemmelser om opptaking. Il. FØr opptakelse kan skje, må medlemmet ha erholdt arbeid på det sted opptaking søkes, og medlemsboka må være i kontingentmessig orden og anmeldt fra den organisasjon vedkommende har stått tilsluttet. Ill. Medlemmene er underlagt lovene i den organisasjon de til enhver tid står tilsluttet. IV. Med overføringen av medlemskap følger også rettigheter i de forskjellige kasser, såfremt det er tilsvarende sådanne i begge organisasjoner. Overflyttede medlemmer har i disse tilfelle like rettigheter med andre medlemmer og for så vidt medlemskapets varighet har betydning for størrelsen av understøttelsen, skal det regnes med samlet uavbrutt medlemskap i de respektive landsorganisasjoner. V. Når et medlem overføres til et forbund som ikke har tilsvarende kasse, hviler hans rettigheter i angjeldende kasse, men trer i kraft igjen hvis han senere kommer tilbake til samme forbund eller et annet forbund med tilsvarende kasse. VI. Ved beregning av rettigheter kan bare telles med kontingent og medlemskap i de forbund som har angjeldende kasse. VII. Intet forbund har forpliktelser utover de kasser de selv har eller utover deres egne lover.- Fra Norge møtte: Konrad Nordahl, Ingv. Haugen, Josef Larsson, Hans Hegg, P. Mentsen, og Alfred Skar, som referent.

21 19 Internasjonale forbindelser. Den Frie Faglige Internasjonale som ble stiftet i London i dagene desember 1949, begynte sin virksomhet fra 1. januar I samsvar med vedtaket på stiftelseskongressen ble setet og hovedkontoret lagt til Brussel. Dens adresse er: 24 rue du Lombard. Vår landsorganisasjon har hatt sitt medlemskap i den nye internasjonalen helt fra stiftelsen. Fra Eiler Jensen, som er den skandinaviske representant i Internasjonalens forretningsutvalg, har vi fått tilsendt rapporter fra alle de forretningsutvalgsmøter som har vært holdt. I tia august ble det etter vedtak i forretningsutvalget holdt en konferanse i Brussel angående internasjonalt samarbeid for ikke manuelle arbeidere. I denne konferanse deltok representanter fra forskjellige organisasjoner i Europa. Fra de nordiske land møtte Einar Nilsen i De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Denne konferansen trakk opp retningslinjer for internasjonalt samarbeid av intellektuelle og ikke manuelle arbeidere. Retningslinjene går bl. a. ut på at en må søke samarbeid med organisasjoner av slike folk, selv om de står utenfor de nasjonale landsorganisasjoner. Etter vedtak i Internasjonalens forretningsutvalg ble det holdt en europeisk opplysningskonferanse i Brussel i dagene 30. og 31. oktober og 1. november. Som representanter fra den norske landsorganisasjon møtte Ingvald Haugen og Aksel Zachariassen. Konferansen omfattet 49 representanter fra 15 forskjellige land. Dessuten var en del av yrkesinternasjonalene representert. Det ble gjort vedtak om å aktivisere opplysningsarbeidet på internasjonal basis med sikte på å få dette arbeid inn i fastere former, og å opprette et opplysningsråd i tilslutning til Den Frie Faglige Internasjonale. Meningen er at dette rådet skal komme sammen til møter med visse mellomrom. Den Frie Faglige Internasjonale har som fast opplysningssekretær ansatt tyskeren Hans Gottfurcht. I dagene november ble det i Brussel holdt en europeisk regional konferanse. Som representanter for den norske landsorganisasjon møtte Ingvald Haugen og Bjarne Dahlberg. I denne konferansen deltok 42 representanter fra 15 land i Eul'opa. De representerte et samlet medlemstall på om lag Foruten representantene møtte som gjester arbeiderattacheene ved den amerikanske, britiske og nederlandske am-

BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO . " BERETNING 1948 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING for 1948 ARBEIDER!'1ES AKTIETRYKKERI OSLO 1949 415 00 4750 00 4000 00 '515000 50000 315000 3 000 OeK.11

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LAN DSORGAN ISASJ ON BERETNING 1946 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING for 1946 ARBEIDER ES AKTIETRYKKERI - OSLO 1947 1,15000 4000'" '7$Ov

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

BERETNING 1959. L {!, fo "' LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1959. L {!, fo ' LANDSORGANISASJONEN I NORGE I BERETNING 959 L {!, fo "', LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGA ISASJONEN I NORGE BERETNING 959 AKTI ETRYKKERIET OSLO, 960 ;øø.ooo Jf.000 tz;.ooo ioo.otlo 3;0.000 00.'0" 27 000 2;0.000 2;.ooø ;J.00.000

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE L DSORGA IS SJO E I ORGE BERETNING 962 0 AKTIETRYKKERIET 0 SLO, 963 275 000 th++4+ H4 f++4i+lsoooo t+h..++4+l lh4 f++44 5000 f++h++++++h++++hf++++ 000 4H++4HH++H44++H 75000

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Konvensjon (nr 94) om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. 1994 1995 St prp nr 62 Om samtykke til ratifikasjon av ILO konvensjon nr 94 og tilredning til ILO rekommandasjon nr 84 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter, vedtatt på Arbeidskonferansen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING

TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING TROMSØ HAVNE- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 215 Om arkivskaper... 215 Om arkivet... 216 ARKIVFORTEGNELSE 1914-1981... 217 Møteprotokoller 1914-1970... 217 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN D S O R GAN ISASJ O N BERETNING 1947 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO

ARBEIDERNES FAGLIGE LAN D S O R GAN ISASJ O N BERETNING 1947 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI - OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LAN D S O R GAN ISASJ O N BERETNING 947 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANI ASJON BERETNING for 947 ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI OSLO 948 o 4750 00 400 000

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

VALGKOMITE (Innført på tinget på Lillehammer 2.3.1951)

VALGKOMITE (Innført på tinget på Lillehammer 2.3.1951) VALGKOMITE (Innført på tinget på Lillehammer 2.3.1951) * Komiteens skulle legge fram forslag på kandidater til NSFs tillitsverv under "Valg" på samme ting. * Valgkomite med funksjonstid kommende valgperiode

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

BERETNING 1967 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1967 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 967 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 967 e AKTETRYKKERET OSL O, 9 6 8 SS 000 500000! 475000 f 450 000 42S 000, _ 400 000 HHHlllll+++++H+ 375000+++ +++lhh H 350000 +++++

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden

Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS. 18.-23. mai 1969. Dagsorden med forslag og forretningsorden Landsorganisasjonen i Norge 22. ORDINÆRE KONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden LA DSORG ISASJO E I ORGE 22. ORDINÆRE I(ONGRESS 18.-23. mai 1969 Dagsorden med forslag og forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...2 II. Parter...3 III. Formålet...3 IV. Styrerepresentasjon...3 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...3

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1 V E D T E K T E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende m.v.f. 22. april 2016 Side 1 1 Organisasjon Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak. Foretakets navn er Skagerakfisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI Egil Hoel Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI

Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI Egil Hoel Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI HURTIGLØPSKOMITEEN (HK) 1926-1999 (Seksjonstyre Hurtigløp/SSH - Grenstyre Hurtigløp/GSH) (Første gang valgt på tinget i Tønsberg 29.1.1926) Opprinnelig oppnevnt for å se på IEV's W.O.regler, senere for

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen.

b) å bidra til å ivareta, utvikle og dokumentere Folkets Hus-kulturen. Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider for

Detaljer

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014

Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Norske Harehund klubbers Forbund Representantskapsmøte 2014, Best Western Oslo Airport Hotell 27/4-2014 Leder i NHKFStein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han overlot deretter ordet til Representantskapets

Detaljer