BERETNING Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon"

Transkript

1 BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

2

3 ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO

4 o ; Ltm oe" 27SOOO (X) 1TSOOO SOOO !;S t o:ggz:!!! <o 2 1:::.. o-- :s: :;':t9:; 1 -

5 Register. Side Innledning Sekretariatet Representantskapet FellesmØter av forbundsstyrene og sekretariatet Representasjon Agitasjon Samarbeidsnemnda mellom A.F.L. og D.N.A Nordisk samarbeid... Internasjonale forbindelser Det internasjonale arbeidsbyrå Tvistenemnda Den kooperative tvistenemnd Landsorganisasjonens Økonomiske kontor Økonomisk - statistisk oversikt for Landsorganisasjonens juridiske kontor Presse- og informasjonskontoret Rasjonaliseringskontoret Produksjonsutvalgene Landsorganisasjonens revisjonskontor Folkets Hus Fond Pensj onskassa Landsorganisasjonens skole Landsorganisasjonens landsinnsamling til Nord-Troms og Finnmark 66: Studiearbeidet i fagorganisasjonen T Beretning for Wilsesgt Z. Arbeiderbevegelsens arkiv Offentlige komiteer Bransj erådene Faglig ungdomsutvalg Hush jelpens landsutvalg A.F.L.s kooperative utvalg Landsorganisasjonens likelønnskomite Studiedelegasjonen til Jugoslavia ; li 85

6 Side Landsorganisasjonens kvinnenemnd Tariffbevegelsen Hovedavtalen mellom N.A.F. og A.F.L Hovedavtalen mellom A.F.L. og Den kooperative tarifforening Utdrag av beretningene for samorganisasjonene Statistisk oversikt TabeHer: Sammendrag av Landsorganisasjonens medlemstall pr. 31. desember edlemsbevegelsen Avdelings- og medlemsbevegelsen edlemstallets forandring edlemstallet geografisk satt opp Oversikt over godkjente konflikter i Fagblader

7 Innledning. Aret 1950 har vært et rikt arbeidsår for hele fagbevegelsen. Arbeidsoppgavene har vært mange og store på alle felter i Landsorganisasjonens virksomhet. Som nevnt i eget avsnitt i beretningen, skulle det i dette året ikke være noen store, omfattende tariffrevisjoner, idet praktisk talt hele tariffkomplekset ble sagt opp i foregående år og størsteparten av tariffavtalene revidert. En del sto dog tilbake - i første rekke slike som ikke Norsk Arbeidsgiverforening er part i -, men disse er blitt sluttført i dette året. Men selv om tariffrevisjonene ikke har vært av de største, har likevel forhandlingsvirksomheten vært mer omfattende enn kanskje noensinne tidligere. Det har sin spesielle årsak, idet bl. a. «Hovedavtalen., avtalen om produksjonsutvalgene, hovednvtalen for Norges Handels og Kontorfunksjonærers Forbund og hovedavtalen med Den Kooperative Tarifforening har vært under revisjon. I samsvar med vedtaket i representantskapet lyktes det i forhandlinger med Norsk Arbeidsgiverforening å få til en del endringer i «Hovedavtalen», slik at den kunne prolongeres for 2 år. Når det gjelder avtalen om produksjonsutvalgene, ble det ført langvarige forhandlinger om revisjon av avtalen av 7. desember I tiden som er gått siden 1945 har en høstet atskillige erfaringer, og en mente det var nødvendig med ganske gjennomgripende endringer. FØrst og fremst var det etter vår oppfatning nødvendig å gi produksjonsutvalgene en sterkere basis enn de hadde etter den tidligere avtale, slik at en kunne få større aktivitet i produksjonsutvalgenes arbeid. Forhandlingene førte til enighet mellom partene og ny avtale ble undertegnet og gjort gjeldende fra 22. september Hovedavtalen mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund er blitt revidert nøyaktig i samsvar med «Hovedavtalen» mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon for så vidt angår arbeidslivet for Øvrig.

8 6 Forhandlingene om en hovedavtale mellom Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Den Kooperative Tarifforening er blitt sluttført. Denne avtalen regulerer forholdet mellom kooperasjonen og de lønnstakere som er sysselsatt i denne nokså store og mangeartede virksomhet. Avtalen inneholder bestemmelser om hvordan både interessetvister så vel som rettstvister skal løses. De største og mest omfattende forhandlinger som har vært ført i dette året, har likevel vært om avtalen angående dyrtidstillegg og indeksreguleringsbestemmelser, som ble undertegnet den 14. november I første rekke omfatter denne avtalen samtlige lønnstakere, om lag , - sysselsatt hos arbeidsgivere som er medlemmer i Norsk Arbeidsgiverforening. Men indirekte omfatter den samtlige lønnstakere i vårt land, idet den samme ordning er blitt gjort gjeldende for lønnstakerne innenfor praktisk talt hele fagorganisasjonens tariffområde, dessuten for samtlige statens embetsmenn, tjenestemenn, funksjonærer og arbeidere og for fylkenes og kommunenes lønnstakere. En kan således regne med at avtajlen virker for om lag lønnstakere. Vi viser for Øvrig til særskilt avsnitt i beretningen om tariffbevegelsen. Ved siden av de ting som foran er nevnt, har Landsorganisasjonen selvsagt hatt en rekke andre oppgaver å ta seg av, bl. a. flere komiteer som har vært i virksomhet og utredet saker av forskjellig art. Nevnes klan: likelønnskomiteen, sonetariffkomiteen og komiteen til å behandle spørsmålet om differensieringer i lønnsnivået. Sekretariatet har også valt et kooperativt utvalg som er i virksomhet. Når det gjelder organisasjonsspørsmål og organisasjonstvister har det vært mange til behandling i dette året. Tvistenemnda har hatt en rekke saker til behandling, hvorav 7 er avgjort i nemnda, mens to er løst ved forhandlinger mellom de interesserte parter. Rent organisasjonsmessig kan en også si det har vært en rik utvikling. Det har fortsatt vært vekst og framgang i medlemstallet. Ved årets begynnelse var Landsorganisasjonens samlede medlemstall og ved årets utgang Til sammen en tilgang på medlemmer. Det har i dette året vært holdt 2 representantskapsmøter mai og 18. og 19. oktober. Av større saker som representantskapet behandlet kan nevnes: de tekniske funksjonærers organisasjonsforhold - spørsmålet om dannelse av eget forbund, fagorganisasjonens distriktsadministrasjon og den faglige

9 7 og Økonomiske situasjon samt opplegget til avtale om dyrtidstillegg og indeksreguleringsbestemmelser. Når det gjelder de internasjonale forbindelser, har samarbeidet med den Frie Faglige Internasjonale vært det beste. Formannen i De samvirkende Fagforbund i Danmark, Eiler Jensen, som er den skandinaviske representant i Internasjonalens styre, har sendt oss rapporter fra alle styremøter som har vært holdt. Det nordiske samarbeid har også vært det aller beste. I dette året er det Norge som har hatt sekretariatet, og det har vært holdt 2 spesielle skjandinaviske faglige konferanser den 5. mai og den 7. desember i Oslo. Norsk Arbeidsgiverforening feiret i år sitt 50-års jubileum. Jubileumsfestlighetene ble holdt på stiftelsesdagen den 21. november. Det var innbudt representanter fra Landsorganisasjonen til festlighetene. Jubileet ble feiret på en stilfull og verdig måte med mottakelse i Rokokkosalen, Grand Hotell, taler i Kringkastingen og jubileumsmiddag om kvelden. I denne innledningen er pekt på bare en del saker. Foruten disse har det selvsagt vært oppe til behandling andre saker av stor og betydningsfull karakter. Herom viser vi nænnere til de forskjellige avsnitt i beretningen. Sekretariatet har i 1950 bestått av: formann Konrad Nordahl, nestformann Gunnar Bråthen (inntil 1. juli 1950), hovedkasserer Hans Hegg, 1ste sekretær Elias Volan, 2nen sekretær P. Mentsen (inntil l. juli 1950). På representantskapsmøtet i mai ble P. Mentsen valt som nestformann etter Gunnar Bråthen som 1. juli 1950 tiltrådte direktørstillingen i Arbeidsdirektoratet. Som ny 2nen sekretær ble valt Alf Andersen. Øvrige medlemmer av sekretariatet: Chr. Henriksen., Norsk Arbeidsmannsforbund, John Wivegh, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Alfred Nilsen, Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund, Markus Trana, Norsk Jernbaneforbund, Josef Larsson, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Karsten Torkildsen, Norsk Kjemisk Industric:rbeiderforbund, TorbjØrn Henriksen, Norsk Kommuneforbund, Rasmus Rasmussen, Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelarbeiderforbund, Ingvald Haugen, Norsk Sjømannsforbund, Alfred

10 8 LjØner, Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Leif S. Olsen, Norsk Transportarbeiderforbund. Videre møter statsråd Lars Evensen etter vedtak av kongressen som medlem av sekretariatet, dog uten stemmerett. Varamenn til sekretariatet: Edv. Stenklev, Norsk Papirindustriarbeiderforbund, Emil Torkildsen,. Norsk Centralforening for Boktrykkere, Bjarne Dahlberg, Norsk Baker- og Konditorforbund, Andreas Torp, Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund, Arne Hagen, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Kristine Amundsen, Norsk Bekledningsarbeiderforbund. Gullborg Nyberg gikk ut av varamannsrekken ved sin tiltreden som kvinnelig sekretær i Landsorganisasjonen fra 1. januar Arthur Ruud gikk ut fra 1. februar 1950 da han tiltrådte stillingen som byråsjef i Finansdepartementet. Alf Andersen gikk ut fra 20. august 1950 da han ble sekretær i Landsorganisasj onen. Sekretariatet har i året holdt 48 møter og behandlet 1602 saker. Representantskapet. Representantskapet har holdt 2 møter i 1950, den 11., 12. og 13. mai samt 18. og 19. oktober. På representantskapsmøtet i mai møtte fra forbundene og samorganisasjonene: Arbeiderpartiets Presseforbund: Per Haraldsson, Oslo. Norsk Arbeidsmandsforbund: Alb. Karlsen, Oslo, Ole Beck, Oslo, Bernhard Reines, HalsØY i Vefsn, Jorulf Haugli, Slitu st., øystein Larsen, Foldal. Norsk Baker- og Konditorforbund: Bjarne Dahlberg, Oslo, Nils Hovland, Bergen. Norsk Bekledningsarbeiderforbund: Witalis Andersen, Rudolf Eriksen, begge Oslo, Konrad HjØrnevik, Bergen, Fru Hanna Ruud, Drammen. Norsk Bokbinder- og Kartonnasjearbeiderforbund: Birger Arnesen, Oslo. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Emil Reiersen, Arne Hagen, begge Oslo, Lars Jansen, Bergen, Ole Dalene, Sarpsborg, Olav Olsen, Mosby pr. Kristiansand S. Norsk Centralforening for Boktrykkere: Fritz W. Hannestad og Halfdan Wigaard, begge Oslo.

11 9 Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund: Andreas Torp og Bjarne Klafstad, begge Oslo. Norsk Fengselstjenestemannsforbund: Øivind Engebretsen, Oslo. Norsk Gullsmedarbeiderforbund. H. Lindah1, Oslo. Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Peder Birkeland, begge Oslo, Ørnulf Norøy, Trondheim, A. Kongerø, Bergen, Aksel Paulsen, Oslo. Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund: P. Aasvestad og Nils Madsen, begge Oslo. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Håkon Hansen, Fredrikstad, Bernh. Foss, Kongsberg, Ragnvald Andersen, Bergen, Leon Johansen, Harstad, Finn Ellingsen, Kr.sand S. Norsk Jernbaneforbund: O. Vollum, Oslo, Emil Edvardsen, Oslo, W. S. Engen, Hop pr. Bergen, Aksel Nilsen, Trondheim, Karsten Hansen, Oslo. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Kristoffer Jakopsen, Sauda, Johs. P. LØkke, Notodden, Harald E. Olsen, Agnes pr. Stavern, Olav Varberg, Alvik i Hardanger, Anker Nordtvedt, Oslo. Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund: Helmer Karlsson, Oslo. Norsk Kommuneforbund: Arthur Karlsen, Oslo, Fredrik Jensen, Oslo, K. Madsen, Bergen, Sverre Eggen, Trondheim, l. B. Wilson, Stavanger. Norsk Litografisk og Kjemigrafisk Forbund: Eivind Nilsen, Oslo. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oslo. Norsk Losforbund: Vilh. Sundsvik, Trondheim. Det norske maskinistforbund: Johs. E. Johansen og Bjarne Bjerke, begge Oslo. Norsk Murerforbund: Thorleif Andresen, Oslo. Norsk Musikerforbund: Rolf Gammleng, Oslo. Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelarbeiderforbund: Erling Frogner, Oslo, Nils Nilsen, Oslo, Sigvard Sjursen, Bergen, Hans Andreassen, Fredrikstad, Gustav Smistad, GjØvik.

12 10 Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Otto Johansen, Sarpsborg, Jon Carlsen, Drammen, Sigurd Severinsen, Herre pr. Porsgrunn, Ludvik Johansen, Rena, Fritz Fridholm, Oslo. Norsk PoLitiforbund: H. H. Bakkane, Oslo. Norsk Postforbund: Idar Nordstrand, Oslo. Norsk Sjømannsforbund: Gunvald Hauge, Bendik øyan, Thor Sønsteby, alle Oslo, Joacim Dahl, Bergen, Elias illvestad, Alesund. Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund: Axel Erichsen, Oslo. Norsk Skog- og Landarbeiderforbund: Hans Ruud, Oslo, Ole RØset, Steinkjer, Klaus Kjelsrud, Oslo, Ivar Fossberg, Blaker, Gunnar Teigen, Sylling. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Anton Andresen, Oslo. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Walther Broe, Oslo. Norsk TekstiLarbeiderforbund: Olav Bruvik, Oslo, Konstanse Johansen, Kjelsås, Hjalmar Romslo, Ytre Arna. Norsk Telegraf- og Telefonforbund: Tormod Halvorsen, Axel Eeg, Harald Fondevik, alle Oslo. Norsk Tjenestemannslag: Reidar Gigernes, Oslo. Norsk Transportarbeiderforbund: Salamon Hanssen, BodØ, John Christiansen, Trondheim, Jan Johnsen, BuØY, Stavanger, Arthur Rinke, Bergen, Wilhelm Olsen, Oslo. Norsk Treindustriarbeiderforbund: P. Ødegaard, Oslo, Einar Skarstein, Syfteland. N OTsk Tobakkarbeiderforbund: Otter Boberg, Oslo. Norsk Tolltjenestemannsforbund: Johannes Spjeldnæs. Akershus fagl. Samorganisasjon: Erling Olsen, Oslo. Aust-Agder fagl. Samorganisasjon: Erling Dahlen, Arendal.

13 11 Bergen- og Fylkenes fagl. Samorganisasjon: Bernh. Berntsen, Bergen, B. BØrretsen, Os pr. Bergen, Matias Osland, HØyanger. Buskerud fagl. Samorganisasjon: Nils N. Sandli, Drammen. Finnmark fagl. Samorganisasjon: Edv. Simonsen, VadsØ. Hedmark fagl. Samorganisasjon: Arnljot Johnstad, Hamar. Møre og Romsdal fagl. Samorganisasjon: Oluf Melby, Kristiansund N. Nordland fagl. Samorganisasjon: Konrad Karlsen, BodØ. Oppland fagl. Samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik. Oslo fagl. Samorganisasjon: Kåre Hansen, Oslo. Rogaland fagl. Samorganisasjon: Olav Aadnesen, Stavanger. Sørlandets fagl. Samorganisasjon: Salve Salvesen, Kr.sand S. Telemark fagl. Samorganisasjon: Th. Hanæs, Skien. Troms fagl. Samorganisasjon: Alf Olsen, TromsØ. Trøndelag fagl. Samorganisasjon: Per Johansen, Namsos, Arne Forseth, Trondheim. Vestfold fagl. Samorganisasjon: Arthur J. Olsen, TØnsberg. Østfold fagl. Samorganisasjon: Oscar Lauritzen, Sarpsborg. På dette møtet ble foruten de vanlige saker beretning og regnskap, foretatt valg av nestformann og 2nen sekretær. Dessuten behandlet en - Fagorganisasjonens pensjonskasse: Forslag til endringer i pensjonskassens vedtekter, - Den faglige og Økonomiske situasjon, - Avtalen om produksjonsutvalg, - Hovedavtalen med Norsk Arbeidsgiverforening, - Forslag til hovedavtale med Den kooperative Tariff-forening, - SpØrsmål om dannelse av forbund for tekniske funksjonærer, - Ankesak: Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund - tvist

14 12 om organisasjonsområdet for ekspeditørene ved Fellesmeieriet, Oslo, - F1agorganisasjonens distriktsadministrasjon. Komiteinnstilling, - og - Forslag til normalvedtekter for forbund og fagforeninger, og retningslinjer for valg av forbundenes representanter til kongressen. På møtet i oktober møtte fra forbundene og samorganisasjonene: Arbeiderpartiets presseforbund: Olav Brunvand, Oslo. Norsk Arbeidsmannsforbund: Alb. Karlsen, Oslo, Andreas Holum, Bernhard Reines, HalsØY i Vefsn, Jorulf Haugli, Slitu st., Øystein Larsen, Foldal. Norsk Baker- og Konditorforbund: Johan B. Magnussen, Oslo, Nils Hovland, Bergen. Norsk Bekledningsarbeiderforbund: Harald Andersen, Oslo, Rudolf Eriksen, Oslo, Edel Brekke, Bergen, Fru Hanna Ruud, Drammen. Norsk Bokbinder- og Kartonnasjearbeiderforbund: Birger Arnesen, Oslo. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund: Emil Reiersen, Oslo, Arne Hagen, Oslo, Lars Jansen, Bergen, Bjarne Berg, Trondheim, Olav Olsen, Mosby pr. Kristiansand S. Norsk Centralforening for Boktrykkere: Frits W. Hannestad, Halfdan Wigaard, begge Oslo. Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund: Ludvig Gundersen, Bjarne Klafstad, begge Oslo. Norsk Fengselstjenestemannsforbund: Øivind Engebretsen, Oslo. Norsk Gullsmedarbeiderforbund: Nils Hegland. Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund: Johan Moksnes, Peder Birkeland, begge Oslo, Ørnulf NorØy, Trondheim, A. KongerØ, Bergen, Aksel Paulsen, Oslo. Norsk Hotell- og Restaurant-Arbeider-Forbund: Nils Madsen og W. Christensen, begge Oslo. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Håkon Hansen, Fredrikstad, Bernh. Foss, Kongsberg, Ragnvald Andersen, Bergen, Leon Johansen, Harstad, Finn Ellingsen, Kr.sand S.

15 13 Norsk Jernbaneforbund: Olaf Volum, Emil Edvardsen, begge Oslo, W. S. Engen, Hop pr. Bergen, Aksel Nilsen, Trondheim, Karsten Hansen, Oslo. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund: Kristoffer Jakopsen, Sauda, Johs. P. LØkke, Notodden, Harald E. Olsen, Agnes pr. Stavern, Olav Varberg, Alvik i Hardanger, Anker Nordtvedt, Oslo. Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund: Helmer Karlsson, Oslo. Norsk Kommuneforbund: Karl Furuskjegg, Fredrik Jensen, begge OsJo, K. Madsen, Bergen, Sverre Eggen, Trondheim, I. B. Wilson, Stavanger. Norsk Litografisk og Kjemigrafisk Forbund: Eivind Nilsen, Oslo. Norsk Lokomotivmannsforbund: Mathias Heggestad, Oslo. Norsk Losforbund: Vilh. Sundsvik, Trondheim. Det norske maskinistforbund: Johs. E. Johansen, Bjarne Bjerke, begge Oslo. Norsk Murerforbund: Thorleif Andresen, Oslo. Norsk Musikerforbund: Rolf Gammleng, Oslo. Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelarbeiderforbund: Erling Frogner og Nils Nilsen, begge Oslo, Sigvard Sjursen, Bergen, Hans Andreassen, Fr.stad, Gustav Smistad, GjØvik. Norsk Papirindustriarbeiderforbund: Otto Johansen, Sarpsborg, Jon Carlsen, Drammen, Sigurd Sevrinsen, Herre pr. Porsgrunn, Ludvig Johansen, Rena, Fritz Fridholm, Oslo. Norsk Politiforbund: Thor Haugen, Oslo. Norsk Postforbund: Idar Nordstrand, Oslo. Norsk Sjømannsforbund: Gunvald Hauge, Oslo, Bendik øyan, Oslo, Karl Oshaug, Stavanger, Joachim Dahl, Bergen, Knut Knutsen, Narvik. Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund: Axel Erichsen, Oslo.

16 14 Norsk Skog- og Landarbeiderforbund: Sigm. Lein, Oslo, Ole RØset, Steinkjer, Klaus Kjelsrud, Oslo, Ivar Fossberg, Blaker, Gunnar Teigen, Sylling. Norsk Skotøyarbeiderforbund: Anton Andresen, Oslo. Norsk Stenindustriarbeiderforbund: Walther Broe, Oslo. Norsk Tekstilarbeiderforbund: Olav Bruvik, Oslo, Konstanse Johansen, Kjelsås, Hjalmar Romslo, Ytre Arna. Norsk Telegraf- og Telefonforbund: Tormod Halvorsen, Thyra U geistad, Harald Fondevik, alle Oslo. Norsk Tjenestemannslag: Reidar Gigernes, Oslo. Norsk Transportarbeiderforbund: Salamon Hanssen, BodØ, John Christiansen, Trondheim, Jan Johnsen, BuØY, Stavanger, Arthur Rinke, Bergen, Wilhelm Olsen, Oslo. Norsk Treindustriarbeiderforbund: P. Ødegård, Oslo, Einar Skarstein, Syfteland. Norsk Tobakkarbeiderforbund: Otter Boberg, Oslo. Norsk Tolltjenestemanns Forbund: Jens Dahl, Oslo. Akershus faglige Samorganisasjon: Erling Olsen, Oslo. Aust-Agder fagl. Samorganisasjon: Erling Dahlen, Arendal. Bergen- og Fylkenes fagl. Samorganisasjon: Bernh. Berntsen, Bergen, B. BØrretsen, Os pr. Bergen, Matias Osland, HØyanger. Buskerud fagl. Samorganisasjon: Nils N. Sandli, Drammen. Finnmark fagl. Samorganisasjon: Edv. Simonsen, VadsØ. Hedmark fagl. Samorganisasjon: Arnljot Johnstad, Hamar. Møre- og Romsdal fagl. Samorganisasjon: Oluf Melby, Kristiansund N.

17 15 Nordland fagl. Samorganisasjon: Nils Hillestad, Mo i Rana. OpLand fagl. Samorganisasjon: Martin Haugen, GjØvik. Oslo fagl. Samorganisasjon: Kåre Hansen, Oslo. Rogaland fagl. Samorganisasjon: Olav Aadnesen, Stavanger. Sørlandets fagl. Samorganisasjon: Salve Salvesen, Kristiansand S. Telemark fag l. Samorganisasjon: Th. Hanæs, Skien. Troms fagl. Samorganisasjon: Alf Olsen, Tromsø. Trøndelag fagl. Samorganisasjon: Per Johansen, Namsos, Arne Forseth, Trondheim. Vestfold fagl. Samorganisasjon: Arthur J. Olsen, TØnsberg. Østfold fagl. Samorganisasjon: Oscar Lauritzen, Sarpsborg. Her ble følgende saker behandlet: Normalvedtekter for forbundene og fagforeningene. - Innstilling fra den nedsatte komite, - Den faglige og Økonomiske situasjon. De forestående forhandlinger om lønnsjustering. - De tekniske funksjonærers organisasjonsforhold. - Innstilling fra den nedsatte komite. - Fagorganisasjonens distriktsadministrasjon. - Innstilling fra den nedsatte komite. - Revisjonsordningen i avdelingene. - Innstilling fra den nedsatte komite. Fellesmøter av forbundsstyrene og sekretariatet. Den 13. april ble det holdt fellesmøte, der en etter innledning av statsminister Einar Gerhardsen behandlet den Økonomiske situasjon, inndragingen av subsidiene og prisendringene som fant sted. 20. september ble det holdt fellesmøte der en behandlet revisjon av avtalen om produksjonsutvalg. Den 27. oktober ble det holdt fellesmøte der en behandlet resultatet av forhandlingene mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon for så vidt det gjaldt kompensasjon for prisstigningen pr. 15. september 1950.

18 16 Representasjon. Landsorganisasjonen har vært representert ved følgende forbunds landsmøter: Norsk Politiforbund. Norsk Kjøttindustriarbeiderforbund. Norsk Murerforbund. Norsk Kommuneforbund. Norsk Sjømannsforbund. Norsk Losforbund. Norsk Jernbaneforbund. Norsk Treindustriarbeiderforbund. Norsk Tjenestemannslag. Dessuten har Landsorganisasjonen vært representert ved Norsk Bonde- og Smaabrukarlags landsmøte, Norges Kooperative Landsforenings kongress, ved landskonferanse for bedriftsidretten og ved festlighetene i anledning Oslo bys 900 års jubileum. Representanter fra Landsorganisasjonen har også møtt ved en rekke representantskapsmøter i samorganisasjonene, i kartellmøter, jubileumsmøter og hovedstyremøter i forskjellige forbund. Landsorganisasjonen har vært representert ved kongress i den franske landsorganisasjon (Force Ouvriere) oktober i Paris, den sveitsiske landsorganisasjons kongress i Luzern oktober, opplysningskonferanse i Brussel oktober og 1. november, regional konferanse samme sted i dagene november og ved møter i fagorganisasjonens rådgivende komite for Marshall-planen (E.R.P.) i Paris i januar og i Roma i april måned. Ved åpningen av den finske landsorganisasjons skole 17. september 1950 møtte 2 representanter fra den norske landsorganisasj on. Agitasjon. Agitasjonen er i året for det meste blitt drevet av forbundene og samorganisasjonene, men representanter fra Landsorganisasjonen har vært til stede på en rekke møter som talere. Når det gjelder den faglige agitasjon blant kvinnene, har det i samråd med Landsorganisasjonens kvinnelige sekretær vært arrangert møter i en rekke byer. For så vidt angår den agitasjon som samorganisasjonene har drevet, vises til utdrag av beretningene fra de forskjellige samorganisasj oner.

19 17 Samarbeidsnemnda mellom A.F.L. og D.N.A. Samarbeidsnernnda har i 1950 bestått av: Fra Det norske Arbeiderparti: Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, Martin Tranmæl med Haakon Lie og Olav Larssen som varamenn. Fra Arbeidernes faglige Landsorganisasjon: Konrad Nordahl, Gunnar Bråthen (til 1. juli 1950), P. Mentsen og TorbjØrn Henriksen. Samarbeidsnemnda har holdt 11 møter og behandlet en rekke saker, hvorav kan nevnes: Nordisk samarbeid, - nytt hus for Hamar Arbeiderblad, - N.K.L. - Lumafabrikken, Landsorganisasjonens oppgjør med den norske stat fra Londontiden, - kooperative spørsmål, herunder kooperativt utvalg, - pris- og rasjonaliseringsspørsmål, - administrasjonen innen Arbeidernes Opplysningsforbund, - samarbeidsavtale mellom Hedmark Fylkes Arbeiderparti og Hedmark faglige Samorganisasjon, - Kystfartskomiteens innstilling, - produksjonsutvalg og produksjonsøkingsspørsmål, - skattespørsmål, - den Økonomiske situasjon, - prisstigningen i samband med forhandlinger om lønnstillegg, - spørsmålet om å organisere en forening som tar seg av forsvarsproblemene, - spørsmålet om å oppnevne en offentlig komite til å behandle lønnssystemene, - nødssituasjonen i Jugoslavia, - Norsk Arbeiderpresse AlS, - kampanje for fred og oppslutning om F.N. Det er også holdt et fellesmøte mellom sentralstyret for D.N.A og A.F.L.'s sekretariat, der en behandlet den Økonomiske og utenrikspolitiske situasjon. Nordisk samarbeid. Den nordiske samarbeidskomite har i 1950 holdt 2 møter, den 6. og 7. mai og 8. og 9. desember, begge i Oslo. Dertil har det vært holdt 2 spesielle skandinaviske faglige konferanser, den 5. mai og 7. desember i Oslo. På den skandinaviske faglige konferanse den 5. mai ble behandlet følgende saker: Økonomisk samarbeid i Norden, - arbeidstidsspørsmålet, Det forestående styremøte i Den Frie Faglige Internasjonale, - spørsmålet om å gi ut publikasjonen fra Internasjonalen på et skandinavisk språk, - spørsmålet om å delta i Ruhr-festlighetene. Fra Norge møtte Konrad Nordahl, Gunnar Bråthen, Torbjørn Henriksen, Elias Volan, Hans Hegg, Josef Larsson, Leif S. Olsen, Odd GØthe og Alfred Skar. A.F.L.- 2

20 18 På den faglige konferanse 7. desember ble følgende saker behandlet: oversikt over den faglige situasjon i de nordiske land, - beretninger fra de siste møter i Den Frie Faglige Internasjonale, - spørsmålet om oversettelse a,v Internasjonalens publikasjon, - overføring av medlemskap innen forbundene i de nordiske land, - rapport fra det faglige Økonomiutvalg angående det nordiske økonomiske samarbeid. Når det gjelder spørsmål om overføring av medlemskap, vedtok konferansen etter forslag fra den norske landsorganisasjon sådan avtale, som senere er gått til behandling i de respektive lands organisasjoners faglige sekretariater: ei. Overføringen kan foretas direkte fra det forbundet medlemmet er tilsluttet, til det forbund som han etter sitt yrke og etter sine kvalifikasjoner skal tilhøre i henhold til vedkommende forbunds og landsorganisasjons egne bestemmelser om opptaking. Il. FØr opptakelse kan skje, må medlemmet ha erholdt arbeid på det sted opptaking søkes, og medlemsboka må være i kontingentmessig orden og anmeldt fra den organisasjon vedkommende har stått tilsluttet. Ill. Medlemmene er underlagt lovene i den organisasjon de til enhver tid står tilsluttet. IV. Med overføringen av medlemskap følger også rettigheter i de forskjellige kasser, såfremt det er tilsvarende sådanne i begge organisasjoner. Overflyttede medlemmer har i disse tilfelle like rettigheter med andre medlemmer og for så vidt medlemskapets varighet har betydning for størrelsen av understøttelsen, skal det regnes med samlet uavbrutt medlemskap i de respektive landsorganisasjoner. V. Når et medlem overføres til et forbund som ikke har tilsvarende kasse, hviler hans rettigheter i angjeldende kasse, men trer i kraft igjen hvis han senere kommer tilbake til samme forbund eller et annet forbund med tilsvarende kasse. VI. Ved beregning av rettigheter kan bare telles med kontingent og medlemskap i de forbund som har angjeldende kasse. VII. Intet forbund har forpliktelser utover de kasser de selv har eller utover deres egne lover.- Fra Norge møtte: Konrad Nordahl, Ingv. Haugen, Josef Larsson, Hans Hegg, P. Mentsen, og Alfred Skar, som referent.

21 19 Internasjonale forbindelser. Den Frie Faglige Internasjonale som ble stiftet i London i dagene desember 1949, begynte sin virksomhet fra 1. januar I samsvar med vedtaket på stiftelseskongressen ble setet og hovedkontoret lagt til Brussel. Dens adresse er: 24 rue du Lombard. Vår landsorganisasjon har hatt sitt medlemskap i den nye internasjonalen helt fra stiftelsen. Fra Eiler Jensen, som er den skandinaviske representant i Internasjonalens forretningsutvalg, har vi fått tilsendt rapporter fra alle de forretningsutvalgsmøter som har vært holdt. I tia august ble det etter vedtak i forretningsutvalget holdt en konferanse i Brussel angående internasjonalt samarbeid for ikke manuelle arbeidere. I denne konferanse deltok representanter fra forskjellige organisasjoner i Europa. Fra de nordiske land møtte Einar Nilsen i De Samvirkende Fagforbund i Danmark. Denne konferansen trakk opp retningslinjer for internasjonalt samarbeid av intellektuelle og ikke manuelle arbeidere. Retningslinjene går bl. a. ut på at en må søke samarbeid med organisasjoner av slike folk, selv om de står utenfor de nasjonale landsorganisasjoner. Etter vedtak i Internasjonalens forretningsutvalg ble det holdt en europeisk opplysningskonferanse i Brussel i dagene 30. og 31. oktober og 1. november. Som representanter fra den norske landsorganisasjon møtte Ingvald Haugen og Aksel Zachariassen. Konferansen omfattet 49 representanter fra 15 forskjellige land. Dessuten var en del av yrkesinternasjonalene representert. Det ble gjort vedtak om å aktivisere opplysningsarbeidet på internasjonal basis med sikte på å få dette arbeid inn i fastere former, og å opprette et opplysningsråd i tilslutning til Den Frie Faglige Internasjonale. Meningen er at dette rådet skal komme sammen til møter med visse mellomrom. Den Frie Faglige Internasjonale har som fast opplysningssekretær ansatt tyskeren Hans Gottfurcht. I dagene november ble det i Brussel holdt en europeisk regional konferanse. Som representanter for den norske landsorganisasjon møtte Ingvald Haugen og Bjarne Dahlberg. I denne konferansen deltok 42 representanter fra 15 land i Eul'opa. De representerte et samlet medlemstall på om lag Foruten representantene møtte som gjester arbeiderattacheene ved den amerikanske, britiske og nederlandske am-

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959 550000 525000 '500000 '175000 '150000 'I!1..5000 'f00 000 375000 '50000 }25000 }OOOOO

Detaljer

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1969 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 969 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 969 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 7 0 57 5 000 550000 525000;. 00000r+t+HHHfttltltltt+t+l+l++tl++t+tl+++++l+H 75000 r+i++++t+f+f+4h4lhfttltltltt+t+l+l++tl++t++l+++++l+h

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 Utarbeidet av Arvid G. Hansen Utgitt av Heismontørenes Forening Oslo 1955 SKANDIA TRYKKERI OSLO 1955 FORORD Når Heismontørenes Forening ved sitt 25

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 Landsorganisasjonen I Norge Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 PROTOKOLL fra den 27. ordinære kongress 1989 Kongressens vedtak 1989 Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING OSLO 1975 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI OSLO 1975 1974 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI NORGES NATURVERNFORBUND ÅRSBERETNING de før Året 1974 Året 1974 har i høy grad vært preget av ressursdebatt, med stikkord som olje og atornkraft, vern om dyrka

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND. ÅRsMËLDING OSLO 1971 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI

NORGES NATURVERNFORBUND. ÅRsMËLDING OSLO 1971 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI NORGES NATURVERNFORBUND ÅRsMËLDING 1970 OSLO 1971 GRØNDAHL & SØN BOKTRYKKERI O grad sitt preg på 1970. Foruten at forbundet gjennomførte en rekke egne positive bølgeri som ble skapt i Naturvcrnåret 1970

Detaljer

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Kvinner i fagbevegelsen 2013 Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon i LO og forbundene Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon

Detaljer