SKOLELEDEREN. Ledergruppa har lederverksted. s. 12. Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLELEDEREN. Ledergruppa har lederverksted. s. 12. Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse"

Transkript

1 SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2014 Fagblad for skoleledelse Ledergruppa har lederverksted s. 8 s. 16 s. 18 s. 12 s 8: Det viktigste er å stille de gode spørsmålene, sier førsteamanuensis Marit Aas s 16: Undervisning må analyseres og kritiseres for å kunne utvikle seg, sier professor Elaine Munthe s 18: Professor Louise Stoll snakker om lederens betydning for å legge til rette for læringsfellesskap

2 / INNHOLD Leder 3 Redaktørens tastetrykk Bildet Slik feires grunnlovsjubileet 4 Skolelederens favoritter 5 Side 6 diverse 6 Enhver forandring skaper spenninger 8 s 14: Elevene i 3VG på Olsvikåsen vgs har fått kurstilbud i effektiv læring med professor Arild Raaheim. Vanskeligstilte elever skal blomstre hos oss 10 Ledergruppa har lederverksted 12 Kursrekke for elever i effektiv læring 14 Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk 16 Profesjonelle læringsfellesskap 18 På forbunds siden-sist 20 s 18: Skolelederforbundets leder Solveig Hvidsten Dahl var på plass på årets Skolelederforum. Spørrespalten 22 (Forsidefoto: Tormod Smedstad) Institutt for lærerutdanning og skoleforskning VEILEDERUTDANNING Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen Studiet retter seg mot alle som ønsker å veilede i skolen og som ønsker profesjonell utvikling. Emnene kvalifiserer til å bli mentor for nyutdannede lærere og imøtekommer kravet om 15 studiepoeng for å veilede lærerstudenter i praksis. ILS tilbyr to studieemner høstsemesteret studiepoeng: Veiledning i skolen. Innføringsemne. Undervisning 29. og 30. august. 10 studiepoeng: Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen. Fordypningsemne, september-desember. INNHOLD Lærerprofesjonen, lærerarbeidet og profesjonell utvikling Veiledning i skolen: Metoder og roller FoU-arbeid i didaktisk perspektiv Læringsledelse Skolevandring og skoleutvikling Etikk og maktstrukturer i profesjonell veiledning Søknadsfrist: 10. juni 2014 Mer informasjon: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

3 / LEDER SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013: 6142 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse I fagforeningskretser omtales hovedtariffoppgjøret ofte som «vårens vakreste eventyr». I andre kretser er det Holmenkollstafetten som benevnes som vårens vakreste eventyr. Ved å google begrepet fremkommer ytterligere flere eksempler; ikke overraskende er hvert av dem knyttet til spesielle interesseområder eller hendelser som er aktuelle om våren. En av disse hendelsene er markering av at 13 (14) års skolegang nærmer seg slutten. Og russetiden fremstår nok som vårens vakreste eventyr for avgangselevene. Jeg er ingen motstander av å markere og feire gjennomført skoleløp, men jeg stiller spørsmål ved varighet av feiringen, måten mange feirer på og kostnadene for russen selv, skolen og samfunnet både på kort og lang sikt. Jeg er spørrende til tradisjonen om at det er grunnlovsdagen som styrer eksamensavvikling og organisering av skole året. At en skal feire noe en ikke har gjort seg fortjent til på grunn av 17. mai, har jeg problemer med å forstå! Gjennom hele grunnopplæringen stiller samfunnet store ressurser til disposisjon for å sikre elevene optimalt læringsutbytte og bidra til at de står godt rustet for veien videre. Heldigvis er det tegn som tyder på at stadig flere unge ser verdien i å investere i egen fremtid ved å ta skolearbeidet på alvor. Gode resultater fra videregående opplæring er en nøkkel til valg av fremtidig yrkeskarriere, og det tar heldigvis de aller fleste unge konsekvensen av. Dessverre får altfor mange redusert sine valgmuligheter på grunn av flere ukers festing der konsentrasjon og opplading til den viktige avslutningen av skoleløpet svekkes av mye alkohol, lite søvn og lite tid til skolearbeidet. I verste fall også med svært dyrekjøpte erfaringer som ytterligere svekker helsetilstanden. Alle forstår at det er dumt å stille sliten og dårlig trent på startstreken i en konkurranse. Når det gjelder en så avgjørende «konkurranse» som avsluttende eksamen, er holdningen tydeligvis en annen. At russefeiring i stadig større grad styres av aggressive markedskrefter som gjør sitt beste for å tjene penger på salg av russeutstyr og heftige russearrangementer, gjør ikke situasjonen enklere verken for de unge selv, foreldrene eller skolene. Kunnskapsdepartementets holdning til dette «vårens vakre eventyr» har vært at russefeiring er et privatanliggende, men for skolelederne som berøres av dette hver vår oppleves det neppe slik. Selv om det er store variasjoner fra sted til sted, og mange nøyer seg med moderat feiring, er det grunn til å stille spørsmål ved dagens russefeiring. Det må også være politisk handlekraft som tar nødvendige grep for å sikre optimal oppladning til den avgjørende fasen. Og så kan elever, skole og foreldre sammen legge til rette for en verdig, minnerik og festlig markering når skoleløpet faktisk er avsluttet! Om russetiden er vårens vakreste eventyr, avgjøres vel av øyet som ser. At den har et rosa skjær over seg for kommende russekull er bekymringsfullt, men ikke vanskelig å forstå. Større problemer har jeg med å forstå den økende trenden med «rosaruss» i barnehagen. Presset er sannelig stort nok på barn og unge i forhold til krav om klær, utstyr og opplevelser. Jeg har virkelig problemer med å se at utvikling av en russetradisjon allerede i barnehagen bidrar til noe positivt verken når det gjelder holdninger til utagerende adferd eller utstyrshysteri. Dette håper jeg både foreldre og styrere tar konsekvensen av. Uansett jeg ønsker alle avgangselever alt det beste for ukene som kommer og håper de i ettertid sitter igjen med gode minner og erfaringer fra mange års skolegang og et solid fundament for fremtidig yrkes- og samfunnsdeltakelse! Skolelederen 3

4 / REDAKTØRENS TASTETRYKK / BILDET En privat sak? Utdanningsdirektoratet har mottatt 45 søknader om å etablere nye privatskoler fra høsten Søknadene er fordelt på 34 grunnskoler, 9 videregående skoler og to bibelskoler. Av disse søknadene er 17 søknader basert på livssynskriterier, de resterende stort sett på alternativt pedagogisk grunnlag. Det er flest søknader om kristne privatskoler, 18 i alt, men også en del søknader om private skoler basert på livssynshumanisme, til sammen 7. Det har vært debatt rundt Utdanningsdirektoratets godkjenning av en muslimsk skole i Oslo, privatskolen Mødre for muslimsk grunnskole. Kunnskapsministeren har erklært seg inhabil i saken etter en uheldig smsutveksling med partikollega, skolebyråd Anniken Hauglie i Oslo. Hun har nemlig klaget på vedtaket om godkjenning. Røe Isaksen svarte på sms: «Sikker på det? Da gjør du dette til en politisk sak, og du vet vi ikke kan ta klagen til følge. Det vil kun forlenge en dårlig sak for oss.» Statsråden har uttalt at det må være like muligheter for alle når det det først er åpnet for å drive skole på religiøst grunnlag, en kan ikke diskriminere i forhold til andre livssyn. Kanskje vil planene om utvidet andel kristendom i KRLE-faget føre til enda sterkere interesse for å danne alternative private skoler? Det er nytt at det søkes om private skoler basert på livssynshumanisme. Økt andel kristendom ser heller ikke ut til å dempe interessen for å opprette kristne privatskoler. Vi har over 70 private kristne skoler i Norge. En ny stor kristen grunnskole i Kristiansand, med opptil 350 elever, er godkjent. En ny kristen privatskole i Groruddalen i Oslo er godkjent. Jeg synes det er et problem at barn skal vokse opp i kulturelle og reli giøse parallellsamfunn. Ved å si nei til fellesskolen, bidrar en til en forringelse av mangfoldet og dårligere grunnlag for forståelse av andres livssyn og kulturelle basis. Det er kanskje ikke noe stort problem enda, men jeg mener en slik polarisering er uheldig for fellesverdier som demokrati, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og likestilling. Stålsett-utvalget sa blant annet dette om tros- og livssynsutfoldelse i skoleverket: Utvalget vil understreke at den offentlige skolen favner alle uansett religiøs og livssynsmessig tilhørighet. Skolen skal ivareta hensynet til religions- og livssynsfrihet og har som et av sine idealer, formulert i formålsparagrafen, at den skal arbeide for åndsfrihet. Skolen er ikke et sted for forkynnelse, men den skal heller ikke være et religionsfritt rom. Reli gionsog livssynsfrihet gjelder også for skolebarn, som må ha rett til å synliggjøre og utøve sin religiøse eller livssynsmessige tilhørighet også innen for skolens ramme. Skolebarn må bli møtt med respekt for sin religion og sitt livssyn, og det bør utvises fleksibilitet i forhold til behov for religionsutøvelse, herunder mulig heten for bruk av livssynsbaserte plagg og symboler og muligheten for elevinitierte samlinger for eksempel i friminutter, så framt dette ikke går på bekostning av undervisning, ro og orden. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom. Slik feires grunnlov 10. april er det to hundre år siden Thomas Konow (17) var yngstemann blant 112 menn fra nesten hele landet da riksforsamlingen på Eidsvoll åpnet. Grunnloven de kom frem til sammen, feires i disse dager i skoler og barnehager over hele landet. Grunnlovsjubileet gir en unik anledning til debatt om fremtidens demokrati, og her er det viktig at barn og unge engasjerer seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Grunnlovsjubileet feires på nettet Til jubileet har Kunnskapsdepartementet sammen med Senter for IKT utviklet nettstedet Minstemme.no. Det er et nettsted for skoler og barnehager om demokrati og deltakelse. Nettstedet har mange historier, filmer og oppgaver som kan brukes i skoletimene eller i barnehagene. Jeg har selv funnet mye interessant på nettstedet som har gjort meg enda mer nysgjerrighet på grunnloven. Nettstedet er relevant både for voksne, lærere, elever og barn. Det er spen 4 Skolelederen

5 / SKOLELEDERENS FAVORITTER navn Olaf Hella stilling Rektor skole Knarvik ungdomsskule i Lindås kommune i Hordaland Kva er din viktigaste eigenskap som skoleleiar? Eg er tolmodig, støttande og lyttande. Eleven si faglege og sosiale læring er det viktigaste å ha kontinuerleg fokus på. Eg trur på å vera fleksibel med lærarane. Det skapar kreativitet og gode rammer både for elevar og tilsette. (foto: Bjørn Malius) sjubileet i skole og barnehage Stortingspresidenten og kunnskapsministeren med elever fra Tromstun ungdomsskole ser på Min stemme sammen under lanseringen på Stortinget i januar. Foto: Stortinget. nende å utforske. Gå inn å se hva dere kan ha å glede dere til i det jubileumsåret vi går inn i, oppfordrer kunnskapsministeren. Elever lager digitale grunnlovsfortellinger Lærer Anders Trøan har brukt Minstemme.no på 4. trinn på Brundalen skole i Trondheim. Elevene hans har også bidratt med digitale fortellinger med hendelsene i 1814 som tema. Det er veldig enkelt å finne oppgaver på nettsiden som passer til undervisningen i flere fag, forteller Trøan. Som lærer er det viktig for meg å skape variasjon i undervisningen, engasjere elevene i læringen, og unngå at de bare sitter og reproduserer kunnskap. Minstemme.no fungerer fint fordi det er mange oppgaver som er åpne i formen, og som lar elever løse dem på måter de selv ønsker. Dette er noe som gir grobunn for mestringsfølelse, fortsetter han. Klassens digitale fortellinger, som nå er publisert på Minstemme.no, var svært populære hos elevene: Elevene fikk velge temaer selv, og brukte mange ulike verktøy for å lage fortellingene. Noen brukte de integrerte Creaza-ressursene, noen brukte MovieMaker, og noen brukte trailerfunksjonen i imovie. Verktøy som dette kan få elevene til å prestere på en annen måte, mener Trøan. fakta Dette er Minstemme.no Et nettsted om demokrati og deltakelse for barnehage og skole i forbindelse med stemmerettsjubileet og grunnlovsjubleet: Innhold fra over 30 samarbeidspartnere Tekst, video, debatt, konkurranser m.m. 300 oppgaver 450 fagressurser besøkende sidevisninger Kva er ditt beste råd til ein nytilsett lærar? Ha tru på eigne ferdigheiter. Tør å prøve på ukjende ting. Lytt til elevane og skap gode relasjonar. Ver forsiktig med å krevje for lite eller for mykje av eleven. Til tider kan det vere lurt å sjå saker frå elev- og foreldreperspektivet. Kva for eigenskapar har din favorittlærar? Han er oppriktig interessert i at eg lukkast, gjev gode konstruktive og positive framovermeldingar om kva eg må gjera betre for å læra meir. Han varierer undervisninga. Han er ein trygg vaksen som tek leiaransvar og skaper eit godt læringsmiljø med faglege realistiske forventningar til meg. Viss du fikk vere elev for ein dag, korleis ville din favorittdag sjå ut? Det ville vore ein dag med variasjon. Eg ville hatt 2 timar matematikk, naturfag, kroppsøving. Naturfag skulle vore ekskursjon der eg fekk vera med på fiske med ein sjark på havet. Viss du skulle tilrå ein perfekt ferietur kor ville han gå? Eg har alltid drøymt om Thailand. Eg ville vore 3-4 dagar på kvar stad før turen gjekk vidare. Eg ville prioritert å vore på strendene, men kunne gjerne reist litt rundt på motorsykkel for å kjenne på fridomsfølelsen. Kva for ei bok er du glad for å ha lese? Eg likar godt bøkene til Jo Nesbø og Dan Brown. Skulle prioritert meir lesing av denne typen bøker. Kva for ein cd må du berre lytte til når du er i godt humør? Eg likar mange ulike artistar. Er spesielt glad i CC Cowboys og Coldplay. Kva for eit måltid serverer du helst når du får gode vener på besøk? Det blir gjerne Biff med brokkoli, blomkål, asparges, bakt potet med rosepepper- eller soppsaus Skolelederen 5

6 / SIDE 6 DIVERSE Skoleeierprisen 2014 KS og Kunnskapsdepartementet delte ut årets skoleeierpris på Skoletinget. Det var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som delte ut årets pris til Hedmark fylkeskommune, her representert ved fylkessjef Tore Gregersen og fylkesråd Aasa Gjestvang. De fikk prisen for sitt systematiske kvalitetsarbeid. De 14 videregående skolene i fylket har vist en positiv utvikling de siste årene. 69 prosent av kullet som startet opp i 2006 gjennomførte det videregående skoleløpet, mens tallet for 2001-kullet var 62 prosent. Juryen sa blant annet dette i sin begrunnelse: Resultatene bryter, i positiv forstand, med sammenhengen mellom utdanningsnivå i befolkningen og læringsutbytte fra grunnskolen. Det er god grunn til å anta at den positive resultatutviklingen springer ut av et solid pedagogisk arbeid i klasserommene, og systematikk og langsiktighet i styrings- og ledelsesarbeidet. etwinning etwinning er en portal som skal stimulere lærere og elever til samarbeid og samhandling på tvers av landegrensene. Gjennom etwinning tilbys medlemmer en mulighet for nettverksbygging, kompetanseheving og hjelp til å finne en prosjektpartner og komme i gang med et egendefinert prosjekt. etwinning er en del av EUs Erasmus+, og Senter for IKT i utdanningen har ansvar for den nasjonale støttetjenesten og oppfølgingen i Norge. Sjekk Det europeiske skolenettet Det europeiske skolenett-akademiet har akkurat tilbudt sine første kurs. De når fram til mer enn 3500 deltakere i 60 land. Det er den første europeiske plattformen som tilbyr gratis nettkurs som er skreddersydd for lærere og utdanning. De to første kursene er nylig lansert: innovasjon i klasserommet (Future Classroom Scenarios) og innovativ praksis i fagene naturfag, teknologi og matematikk. Det vil bli lagt til flere kurs på forskjellige språk etter hvert. Du finner det her: ESHA Den europeiske skolelederorganisasjonen ESHA er en organisasjon for europeiske skoleledere. Det er de nasjonale skolelederorganisasjonene som kan melde seg inn. Skolelederforbundet er ESHA-medlem og forbundets leder, Solveig Hvidsten Dahl er for tiden generalsekretær I ESHAs styre. Nesten alle europeiske land, enten de er EU-medlemmer eller ikke, er representert i ESHA med en eller flere organisasjoner. Nyvalgt president i ESHA heter Clive Byrne. Han er irsk og bor i Dublin. Han har vært rektor siden 1994 og har i flere år ledet den nasjonale irske skolelederorganisasjonen (NAPD). Annet hvert år arrangerer ESHA en stor europeisk konferanse. I år finner den sted i Dubrovnik fra oktober. Søk etter ESHA Conference 2014 hvis du er interessert. 6 Skolelederen

7 høystakk nål Med Veilederen.no er reglene du leter etter bare et tastetrykk unna. Vi tar utgangspunkt i situasjonen du befinner deg i, og gir deg en tydelig tolkning av reglene du trenger. Når du trenger dem. CN108/02-R1A

8 Enhver forandring skaper For å håndtere de spenningene og problemene som kan oppstå, er det viktigere å stille «de gode spørsmålene» enn å lete etter «de rette oppskriftene», sier førsteamanuensis Marit Aas. TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD Forventningene til rektorene når det gjelder skoleutvikling er enorme. Dette vises blant annet gjennom nasjonale program som veilederkorpset, ungdomstrinnsatsningen og rektorprogrammet. Det er viktig med en bevisstgjøring av at enhver forandring skaper spenninger, sier Marit Aas. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og har skrevet boka Ledelse av skoleutvikling (Universitetsforlaget 2013). På ILS har hun drevet med skolelederutdanning siden 2009, og hennes forskningsfelt er ledelse, skoleutvikling og kunnskapsutvikling hos skoleledere. Det å drive skoleutvikling er vanskelig av mange grunner. En av hovedgrunnene er at skoleledere er svært lojale og skal følge opp «hundre ting på en gang». Skoleledere er nødt til å prioritere, er Aas sitt klare budskap. Hun forteller at de på ILS sin rektorutdanning har hatt god erfaring med gruppecoaching for å utvikle den personlige dimensjonen ved ledelse. Det er nødvendig å tåle kritikk og uenighet om det du skal lede. Det er mange områder hvor spenninger og uenighet kan oppstå. Lærer og rektor har ulike posisjoner rektor har ansvaret for helheten. Det er ulike interesser for endring avhengig av type jobb, posisjon, erfaring og kompetanse. Det er ikke bare å diskutere seg fram til enighet; man blir ikke alltid enige selv om man snakker mye. Endring er enklest hvis behovet oppstår ut i fra interne spørsmål og behov, Forventningene til rektorene når det gjelder skoleutvikling er enorme, sier førsteamanuensis Marit Aas fra ILS. Hun har skrevet bok om Ledelse av skoleutvikling. men en må likevel være oppmerksom på at det ikke er én stemme eller én felles lærerkultur som målbærer dette. Endring er vanskeligere hvis det er et pålegg utenfra. Teoriramme Den finske professoren Yrjø Engestrøm og aktivitetsteorien er en del av den teoretiske rammen som Aas bruker i sin bok. Aktivitetsteorien hører hjemme i den sosiokulturelle tradisjon som ser læring som historisk og kulturelt betingede prosesser, der man er avhengig av meningsfull interaksjon med andre. Aktivitetsteorien ser en tilnærming til læring som noe som springer ut av aktivitet. Det man forsker på er aktiviteten i kontekst. Når vi skal analysere menneskelig aktivitet, kan vi derfor ikke bare undersøke de aktivitetene menneskene engasjerer seg i, men også hvem de er, hvilke mål og intensjoner de har, hvilke ting eller resultater som kommer ut av aktiviteten, de reglene og normene som styrer aktiviteten og den større samfunnsmessige og historiske sammenheng den skjer i, forklarer Aas. Spenninger Ledelse i skolen kjennetegnes av en tett samhandling mellom skoleledere og dem som skal ledes. Innenfor skoleutvikling kommer dette til uttrykk ved at aktørene hele tiden må forhandle om hva som skal forandres. Ofte finnes det en uskreven kontrakt om arbeidsfordeling; lederen skal ikke bry seg om det læreren gjør. Hvis en skal fordele arbeidet på en ny måte, bryte opp og få til en mer kollektiv praksis, skaper det spenninger. Hvis lærere må gjøre noe nytt som tar mer tid, stilles det krav om reforhandling av arbeidsoppgaver. En av betingelsene for å få folk med seg, kan være at lederen viser til hva de skal gjøre mindre av. For å håndtere de spenningene og problemene som kan oppstå, er det viktigere å stille «de gode spørsmålene» enn å lete etter «de rette oppskriftene». 8 Skolelederen

9 spenninger Det er gjennom spørsmålene rektor får makt, sier Aas. Ved å sette viktige spørsmål på agendaen og la lærerne selv komme med svarene, er det mer sannsynlig at man får til varige endringer. Man er nødt til å spille på lærernes kompetanse. Det er også viktig å begrunne hvorfor man vil endre noe. Aas sier det er viktige å kartlegge spenningene før man begynner med et skoleutviklingsprosjekt. Det gjelder å være forberedt og ikke få alt på bordet i implementeringsfasen. Det er ikke snakk om at rektor skal «legge seg flat». Men det å være forberedt på hvilke spenninger som kan oppstå kan hjelpe rektor i å stå i den motstanden som kommer. I de vanskelige diskusjonene som oppstår mellom ulike fellesskap, ligger det også læringsmuligheter. Aas viser til forskeren Wells som sier at det skjer kunnskapsutvikling i en prosess der ny informasjon kobles til den enkeltes erfaring i en kollektiv kunnskapsbyggende prosess. Med utgangspunkt i Engestrøm snakker Aas om hvordan ekspansiv læring kan skje gjennom en sirkulær bevegelse i sju faser: 1) stille spørsmål, 2) empirisk og historisk analyse, 3) mo dellering av ny modell, 4) undersøke ny modell, 5) implementere den nye modellen, 6) reflektere over prosessen og 7) konsolidere den nye praksisen. Samtaler og rutiner Samarbeid representerer et komplekst sett av pågående kommunikasjoner mellom aktørene i en skole. Samtalen er viktig. De rektorer som får det til, klarer å skape forståelse gjennom samtalen. I boka skriver Aas om en samarbeidende og selvhevdende samtalestil, der den samarbeidende inntreffer når tonen, stilen, rytmen og formatet understreker deltakernes vilje til å lytte og engasjere seg i hverandres interesser og posisjoner. Den samarbeidende samtalestilen kjenner vi igjen når rektorer snakker om vi eller vår skole. Da arbeider de for at meningen med fellesskapets aktivitet blir delt og utviklet mellom aktørene. Strukturelle endringer er likevel viktig, slik som å etablere team og lage nye rutiner. Rutinen må ikke komme først, det er noe som skal være til hjelp når man er enige om hva man vil. Rutiner er et kraftfullt verktøy med tanke på å skape disiplin, trygghet og forutsigbarhet, og å få til en optimal ressursutnyttelse og å etablere nye samhandlingsmønstre, sier Aas. Det er en kritisk fase når rektor viser vilje til styring og skal implementere den nye praksisen. Det vil være nødvendig å følge opp og påse at alt går rett for seg, og kontrollere at lærerne gjennomfører de nye praksisendringene som er avtalt. Hva gjør en med de lærerne som ikke følger opp? Det er fornuftig å bli enige om dette før implementeringen begynner. Sanksjoner, som tradisjonelt er knyttet til juridiske og ikke-faglige overtredelser, utgjør et kritisk punkt i forhold til å etablere en mer felles praksis, sier Aas. Bruk det profesjonelle personalet til å diskutere og lære av hverandre. Bygg utviklingsarbeidet rundt ett konkret utviklingsprosjekt, anbefaler Marit Aas. RESSURSRIKE DIGITALE LÆREMIDLER fra kjente utviklere Det beste fra to kjente og erfarne utviklere og utgivere av programvare for skoler; 1. NumberGym som er en utvikler i verdensklasse av matematikkprogrammer 2. Sunflower Learning som er en verdensomspennende utgiver av offline og online materialer for undervisning. Endelig på norsk og ONLINE. lær å elske MATEMATIKK Bruker kreativitet for å innarbeide mentale strategier Uformell og morsom tilnærming til matematikkens komplekse verden Interaktive verktøy og spill Synliggjør de underliggende mønstre i matematikken FYSIKK-KJEMI-BIOLOGI Svært resursrike og interaktive programmer Verktøy som hjelper deg å gi mer engasjerende undervisning Hjelper utvikle ferdigheter og forståelse om hvordan vitenskapen egentlig fungerer Gjør elevenes lekser engasjerende Leveres med rikt utvalg av ressurser til bruk i alle fagene "Programvaren har nok struktur til å dekke behovene til lærere som arbeider under press og nok fleksibilitet til å støtte undersøkelser og svare på krevende spørsmål." "Enkel og effektiv programvare." Prøv gratis Se demonstrasjon Vunnet BETT & ERA Skolelederen 9

10 Vanskeligstilte elever skal blomstre hos oss Nordpolen skole ligger i en av Oslos fattigste bydeler. Nettopp derfor satser Sagene bydel heftig på sin Aktivitetskole-ordning, Oslos versjon av SFO. TEKST OG FOTO: MODOLF MOEN Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bedre de sosiale forholdene til vanskeligstilte elever, er å holde en høy kvalitet på Aktivitetsskolen, sier Kine Næss, leder for Aktivitetsskolen ved Nordpolen skole. Aktivitetsskolen, eller AKS, er Oslo kommunes svar på SFO, eller skolefritidsordning. Nordpolens ordning ble fremhevet som suksesscase under SFO-lederkonferansen i Oslo i mars, i kursfirmaet Confex regi. Sosiale problemer Den relativt nyåpnede skolen Nordpolen ligger i Sagene bydel. Dette er en del av byen som har en høy konsentrasjon av kommunale boliger, store sosiale problemer, og lavere gjennomsnittlig levealder enn mesteparten av Oslo. Hele 20 prosent av elevene i bydelen lever under fattigdomsgrensen. Likevel er det en endring på gang, mener AKS-lederen. Vi ser at stadig flere unge foreldre med høyere utdanning velger å bosette seg sentralt, fremfor å trekke ut av byen. Denne trenden merker vi også på Sagene, sier Næss. Lærer og SFO-ansatt er likestilt AKS-ordningen ved Nordpolen skole kjennetegnes ved at den er tett integrert i den ordinære skoledagen. Sammenfallende ukeplaner, og faste ukentlige samarbeidsmøter mellom skoleassistenter og lærere utgjør selve bærebjelken i dette sambruket. I tillegg er Næss som leder en del av skolens lederteam, sitter tett på rektor, og er involvert i alle prosesser. Hun nyter også godt av avlastning fra en baseleder som tar seg av det meste av det administrative arbeidet. Tett samarbeid på tvers av nivåer og profesjoner er sentralt ved Nordpolen. Det bør også nevnes at hele personalet ved Nordpolen skole har gjennomgått kompetanseheving forankret i det sosiale samspills-programmet De utrolige årene. Dette har vi prioritert for å sikre at elevene ivaretas på en lik og helhetlig måte av alle skolens ansatte, supplerer rektor ved Nordpolen skole, Eyvind Dahl. Fullverdig del av opplæringen Næss presiserer at det for henne var viktig at Aktivitetsskolen ikke skulle oppleves som en annenrangs ordning, men som en fullverdig og likestilt del av barnas oppvekst- og opplæringsløp. Vi har prioritert å integrere lokalmiljøets krefter så mye som mulig i tilbudet for å bringe frem elevenes talent, og dermed få elevene til å blomstre, sier Næss. Hun er stolt over at 90 prosent av elevene ved Nordpolen skole nå deltar på AKS. De lokale sjakk-, svømme- og fotballklubbene har bidratt til AKS-tilbudet, og liketil lokale krefter innen klassisk ballett har blitt hentet inn. Det pedagogiske opplegget på AKS har Nordpolen skole valgt å strukturere gjennom ulike målområder, som eksempelvis kunst, kultur og kreativitet, mat og helse og fysisk aktivitet. SAMKJØRTE: Rektor Eyvind Dahl og Aktivitetsskoleleder Kine Næss ved Nordpolen skole samarbeider tett. Vi har felles ukeplaner og felles oppsummeringsmøter hver torsdag, forklarer de. 10 Skolelederen

11 Morgendagens skole har begynt! Er du allerede sent ute? 1. januar 2014 begynte en ny skoledag, med nye lover og nye krav. Ansettelsene du gjør vil få større konsekvenser. I lang tid fremover! Kompetansenøkkelen hjelper deg å finne rett lærer. Til rett fag. Den gir deg full oversikt over undervisningskompetansen. På din egen PC. Så du kan være forberedt på morgendagen allerede i dag. CN109/02-R1A Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller Riktigere beslutninger. Bedre skole.

12 INTERN LEDERUTVIKLING: Fra venstre til høyre: Erik Magnussen, undervisningsinspektør (u.insp), Tom Wittenberg, rektor, Åsne Lian Sinnes, u.insp., Hilde Bjelland Nilsen, u.insp, Peter Fossland, assisterende rektor og Linda Pedersen, ekstern konsulent. Pedersen er daglig leder i L. Pedersen Bedriftsutvikling. (Nettside: LPEDERSEN.NO). Ledergruppa har lederverksted Vi setter av en halv dag i måneden til intern lederutvikling med ekstern konsulent, forteller rektor Tom Wittenberg på Ekeberg skole. TEKST OG FOTO: TORMOD SMEDSTAD En ting er den formelle skolelederutdanningen som rektorprogram og masterprogram. Det er også viktig å drive intern lederutvikling på egen skole. Vi må bruke tid på å utvikle lederteamets samhandling og ferdigheter til beste for elevenes læring, forklarer rektor Tom Wittenberg. Vi må utvikle oss sammen Wittenberg er rektor på Ekeberg skole, en 1 7 skole i Oslo. De satser på intern kompetanseheving på flere områder denne gang var vi der for å snakke om det såkalte Lederverkstedet. Ledergruppa på Ekeberg består av fem personer. Witten berg har samarbeidet med mange ledere i løpet av sine syv år som rektor; flere av dem har gått over i rektorstillinger andre steder. Med mobilitet og endring i ledergruppa, blir det andre typer som kommer inn, og det er nødvendig å lære hverandre å kjenne på en mer systematisk måte og utvikle seg sammen. Slike interne lederutviklingsprogram har de holdt på med i flere år på Ekeberg. I og med at det var fire nye i ledergruppa dette skoleårets startet de med en samling i god tid før skoleårets start for å opparbeide trygghet og øve seg på samhandling. Peter Fossland er assisterende rektor og en av de nye i ledergruppa. Han har akkurat fullført en master i skoleledelse. Jeg synes det var veldig positivt da jeg ble presentert for planene om intern lederutvikling. Vi er ulike personer som ledere, har ulike profiler. Vi må lære å dra veksel på hverandre og bli trygge på at vi drar i samme retning. Det handler om en praktisk tilnærming til ledelse på Ekeberg skole. Vi skal sørge for skoleutvikling sammen. Lederverkstedet Verkstedet starter med at lederne reiser bort to dager på seminar. Her foretas det en øvelse som får fram lederens typologi. Denne følges opp av en individuell samtale om lederens profil der den enkelte kan korrigere og utfylle. Dette er en viktig bevisstgjøring av lederteamets styrker og utfordringer. Grunnen må beredes for å tørre å være åpne for hverandre. De drøfter likheter og ulikheter og hvilke styrker teamet besitter. Det kan også være noen «blindsoner» som den enkelte ikke er seg bevisst. Det som kommer opp i gruppa er selvsagt fortrolig. Hvis det for eksempel er en overvekt av kartleggende og spørrende typer, må lederteamet øve seg på å konkludere for å kompensere for dette og vice versa. De spørrende er mest opptatt av prosess, de konkluderende går raskere til svarene. Begge tendenser trengs i en ledergruppe og må balanseres for å komme fram til en god beslutning, sier Linda Pedersen. Hun er seniorkonsulent og har drevet med lederutvikling i utdanningssektoren i over 15 år. Peder 12 Skolelederen

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder

SKOLELEDEREN. Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse. s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder SKOLELEDEREN Nr. 10 desember 2014 Fagblad for skoleledelse Landsmøtet 2015 s 8: TALIS: Positiv utvikling på noen områder s 10: Professor Røvik: Skolelederen må være en etterdikter s 22: Eli Bjørhusdal:

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet

Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet Nr. 2 Februar 2011 www.nslf.no Nytt manifest mot mobbing undertegnet England: Lærende samtaler MGP som læringsarena? YS innbo nå også med id-tyverisikring 80 000 YS-medLemmer HAr ALLerede kjøpt YS innboforsikring

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer