Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar"

Transkript

1 1 Kvalitetsutvikling i haustbeite - rapport til deltakande NLR-einingar Anne Kjersti Bakken og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar. Mål for undersøkinga I forsøksplanen for denne serien vart målet formulert som «Å finne ut koss fôrkvaliteten er i det haustebeitet som dyra blir tilbydd etter andreslått i ulike engtypar, år og område». Stor variasjon i materiale og metode Det vart gjennomført prøveuttak frå i alt 22 beite på ettersommaren og hausten 2012 og 2013, frå Nordreisa i nord til Flekkefjord og Grimstad i sør. Fleire av uttaksstadene var fastliggande dei to åra. Femten felt vart beitt med mjølkekyr og dei resterande sju med ammeku, sinkyr, kviger eller andre ungdyr. Nokre vart beitt på gjenvekst etter andreslått, medan andre som låg i område med kortare vekstsesong, vart beitt etter førsteslått. Det var også variasjon i beitesystem mellom kontinuerleg og skiftebeiting, og artssamansetjinga i engene varierte frå reinbestand av fleirårig raigras til artsrike blandabestand av engrapp, timotei, engsvingel, litt kløver og ugras. Ein fekk såleis stor breidde i materialet, og det skulle sånn sett gi eit godt grunnlag for å drøfte korleis kvaliteten som dyra vart tilbydd, varierte etter engtype, år og område, som det heiter i målformuleringa. Variasjonen blir samtidig ei utfordring når ein skal prøve å trekke ut noko som kan generaliserast som gyldig utover det som vart observert på enkeltfelt enkeltår. Variasjonsbreidde i og vurdering av fôrkvalitet Det var store skilnader i kvalitet på beitgrøda slik denne vart analysert i tørka prøver med NIRS på Bioforsk Øst, Løken. Mjølkekyr kunne over lengre tid bli tilbydd alt frå timotei med under 0,75 FEm/kg TS og 60 % fordøyeleg tørrstoff, til fleirårig raigras med over 1,0 FEm/kg TS og 80 % fordøyeleg tørrstoff. Det var ikkje slik at ungdyr/kviger/sinkyr systematisk vart tilbydd dårlegare grøde enn mjølkekyrne. Resultata blir presenterte felt for felt lenger ut i rapporten. Vi prøvde å gruppere felta på mange måtar for finne faktorar som var avgjerande for kvaliteten utan at vi syntest komme til noko gjennombrudd i dette arbeidet. Det som blir drøfta av mulege samanhengar nedanfor, er basert på observasjon og resonnering og ikkje på statistiske analysar av materialet samla. Det vart vurdert å vere for ueinsarta til at slik analyse var fruktbar. Når vi i det seinare snakkar om høg og låg fôrkvalitet, er høg vurdert som høgt energiinnhald (høg FEm/kg tørrstoff), høg fordøyeligheit av tørrstoffet og låg andel ufordøyeleg fiber av totalt

2 2 fiberinnhald (ufordøyeleg NDF/total NDF=UNDF). Låg kvalitet blir da lågt energiinnhald, låg fordøyeligheit og høg andel UNDF. Det er sjølvsagt ikkje slik at høg er «god» i alle samanhengar og at låg alltid er «dårleg». Kvaliteten på beitegrøda må alltid vurderast ut frå dyra sine behov og kva andre fôrslag dei har tilgang på samtidig. Typisk for beita med høg kvalitet Alle beita som var dominert av fleirårig raigras (felt 6, 8 og 11), heldt jamt høg kvalitet i heile uttaksperioden, enten han starta i juli som i Rogaland (8) eller i september som i Verran hos NLR Sør- Trøndelag (11, i 2012). Samtidig var det kort veksttid frå føregåande slått til beitinga starta på desse felta. Ein skal såleis ikkje konkludere med at det var grasarten åleine som var grunnlaget for den høge kvalitet. Dei fleste av beita med raigras var også godt gjødsla, og nokre vart tilført ekstra N i beiteperioden. Dette gav til dels svært høgt råproteininnhald, godt over 20 % av TS i Rogaland og Dalane (6, Bjerkreim) og svært høg PBV. Innhaldet av NDF var under 50 %, og andelen ufordøyeleg NDF (UNDF) var låg. Kanskje med unnatak for raigrasbeitet i Verran, var den komprimerte plantehøgda også jamt låg i denne gruppa, noko som indikerer eit beitetrykk som hindrar aldring og sikrar jamt god gjenvekst frå botn. Timoteidominerte beite kunne også ha høg konsentrasjon av FEm, høg fordøyeligheit og lågt innhald av NDF (og UNDF). Agderfeltet i Flekkefjord (4) er eitt eksempel, og der vart det begge år tatt ein relativt sein andreslått (høvesvis 14. og 26. august) og deretter gitt ei kort veksttid før haustbeitinga starta. Agder-feltet i Grimstad i 2012 (5), Dalane-feltet i Eigersund i 2012 (7), Nord-Trøndelag-feltet i Snåsa (12), og Målselv-feltet (17) i 2012 er andre eksempel på timoteidominert beite med høg kvalitet. God nitrogenforsyning, dømt ut frå eit høgt råproteininnhald i grøda, og/eller kort veksttid mellom siste slått og beitestart er felles for desse felta. Typisk for beita med lågare kvalitet Beitet som vart prøvetatt av NLR Hedmark (2), heldt verken i 2012 og 2013 høg kvalitet vurdert etter dei kriteria vi nemnde over. Beiteslepp var så seint som 6-7 veker etter andreslått, og sjølv om det var gjødsla etter slåtten, såg nitrogenforsyninga ut til å vere låg utover i beiteperioden. Målselv-feltet (17) viser også at nitrogenforsyninga utover i beiteperioden og avstand mellom slått og beitestart kan vere viktig. I 2012 gjekk råproteinet ganske mykje ned i beiteperioden, medan både dette og FEm-innhaldet heldt seg høgt i ein trevekersperiode i I første året var avstanden mellom slått/gjødsling og beitestart nesten 7 veker, og i siste året berre 3-4 veker. Dette er likevel eit tynt grunnlag for å generalise sterkt om kva tida mellom har å seie. Det var til dømes også stor skilnad i temperatur mellom dei to åra, noko som kunne ha vore med og gitt ulikt forløp. I 2013 var det vesentleg lågare temperatur i siste halvdel av beiteperioden da råproteininnhald og energiinhhald heldt seg uendra, enn i tilsvarande periode i 2012 da innhaldet gjekk ned. Skilnader etter beitesystem Skiftebeiting vart praktisert ulikt på ulike plassar. På Oppdal (9), i Verran (11) og i Nordreisa i 2013 (16) vart dyra i begge åra slept suksessivt inn på nye delar av gjenvekst etter førsteslått utan å vende

3 3 tilbake til tidlegare beitt areal i perioden, medan dei i Bjerkreim i 2013 (Dalane, 6) gjekk frå og seinare kom tilbake til faste teigar. Resultata frå prøveuttaket frå den første typen viser kvalitetsutvikling i urørt gjenvekst utover hausten. På Oppdal gjekk denne kvaliteten ned frå 3. august til 11. september i 2012, men ikkje frå 26. august til 20. september i I Nordreisa som vart skiftebeitt berre i 2013, gjekk FEm-innhald i urørt gjenvekst ned frå 0,96/kg TS den 23. august til 0,88 den 5. september. For felta med denne typen skiftebeiting kunne det vere stor skilnad på den grøda dyra gjekk frå og på ho som dei skulle sleppast ut på. Dette gjaldt dersom det dei gjekk frå, hadde vorte skikkeleg nedbeitt målt ut frå komprimert. I Nordreisa vart mjølkekyrne både 29. august og 5. september tatt av eit beite som var ca 6 cm høgt og som låg under 0,70 FEm/kg TS, medan dei på desse datoane vart slept inn på teigar som hadde på 16 cm og heldt kvalitet rundt 0,85 FEm. I den andre typen skiftebeiting, som ein rett nok har berre eitt eksempel på, vart det ikkje slike brå og store kvalitetssprang i beitetilbodet, og sjølvsagt heller ikkje i kontinuerleg beiting. Materialet er ikkje stort og balansert nok til at vi tør seie at dyr i skiftebeitesystem generelt vart tilbydd lågare eller høgare kvalitet enn dyr som gjekk i kontinuerleg beiting. For diskusjon om kvalitetsendringar over tid i kontinuerleg beitt grøde, sjå avsnittet nedanfor. Generelle kvalitetsendringar utover hausten Av dei 14 felta med kontinuerleg beiting, var det statistisk sikker endring i FEm-innhald med tida på 9 og i råproteininnhald på 12. Stort sett var det nedgang, men der det hadde vorte gjødsla i beiteperioden, kunne det også vere ein auke i innhaldet. Vi ville kanskje forvente at innhaldet av karbohydrat (sukker) auka utover seinhausten medan temperaturen vart lågare, men det var ingen slik eintydig trend for alle felt sett under eitt. Der det var utslag for tid, hadde det sannsynlegvis meir samanheng med nitrogentilgang enn temperatur. I Rogaland (8) var det til dømes ein nedgang i innhald av karbohydrat tidleg i september begge år straks etter gjødsling før det steig att mot månadsskiftet september/oktober. Oppsummering og konklusjon Intensivt beitt og godt gjødsla fleirårig raigras heldt høg energi- og råproteinkonsentrasjon og låg andel ufordøyeleg NDF utover heile ettersommaren og hausten. Grøda syntest vere så lettfordøyeleg og ha så høgt proteininnhald at fiberrikt surfôr eller kraftfôr med låg PBV truleg måtte fôrast i tillegg. Timoteidominerte beite hadde berre unntaksvis tilsvarande kvalitet, men med god nitrogenforsyning og kort veksttid mellom føregåande slått og beitestart, kunne ein ligge godt over 0,90 FEm og 20 % råprotein og under 50 % NDF i fleire veker utover hausten, også i slik beitegrøde. Det var få beite som låg under 0,80 FEm/kg TS og opp mot og litt over 60 % NDF. Prøver med slik kvalitet var gjerne tatt frå skifte som dyra var i ferd med å bli tatt av i skiftebeitingssystem eller frå kontinuerleg beitt grøde med sein beitestart (>6 veker) etter føregåande slått. I dette materialet var det ikkje slik at mjølkekyr gjennomgåande vart tilbydd høgare kvalitet enn kviger, sinkyr og ungdyr, men dei mest lettfordøyelege og energirike beita var det mjølkekyr som gjekk på.

4 4 Hedmark Landbruksrådgiving, felt i Ringsaker (AKB12-2) Kontinuerleg beiting med ungdyr på timoteidominert eng (Spire surfôr Beite vintersterk) frå 10. september. Skiftet hadde vorte hausta 1. juni og 24. juli, og vart gjødsla med 5 kg N/daa etter andreslått. Det var merknad om at det var mykje strå ved dei siste to prøveuttaka. 6. sept 23 0, sept 15 0, sept 11 0, sept 8 0, p tid 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 (0,10) i.s Hedmark Landbruksrådgiving, felt i Ringsaker (AKB12-2) Kontinuerleg beiting med ungdyr på timoteidominert eng (Spire surfôr Beite vintersterk) frå 26. september. Skiftet hadde vorte hausta 12. juni og 13. august, og vart gjødsla med snautt 6 kg N/daa etter andreslått. 27.sept 29 0, okt 12 0, okt 9 0, p tid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i.s

5 5 Hedmark Landbruksrådgiving, felt i Ringsaker (AKB12-2) Kontinuerleg beiting med ungdyr på timoteidominert eng (Spire surfôr Beite vintersterk). Skiftet hadde vorte hausta 1. juni og 24. juli i 2012, 12.juni og 13.august Gjødsla med 5-6 kg N/daa etter andreslått FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF Karbohydrat, /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 6. sept 27.sept 0, sept 4.okt 0, sept 13.okt 0, sept 0, p tid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 i.s P år 0,00 i.s 0,00 0,00 0,00 0,00 i.s p tid*år 0,02 i.s i.s 0,02 0,02 0,05 i.s NLR Agder, felt i Flekkefjord (AKB12-4) Kontinuerleg beiting med sinkyr frå 23. september på timotei-dominert eng med noko engsvingel og engrapp (Spire Surfôr Normal sådd i 2011). Skiftet hadde vorte hausta 14. juni og 14. august, og vart ikkje gjødsla etter andreslått. 22.sept 13 0, sept 12 0, sept 10 0, okt 8 0, p tid (0,10) (0,09) 0,03 i.s (0,08) i.s i.s

6 6 NLR Agder, felt i Flekkefjord (AKB12-4) Kontinuerleg beiting med sinkyr frå 25. september på timotei-dominert eng med noko engsvingel og engrapp (Spire Surfôr Normal sådd i 2011). Skiftet hadde vorte hausta 30. juni og 26. august, og vart gjødsla med 5 kg N/daa etter andreslått. 24.sept 13 1, sept 10 1, okt 8 0, okt 6 0, p tid 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 NLR Agder, felt i Flekkefjord (AKB12-4) Kontinuerleg beiting med sinkyr. Timotei-dominert eng med noko engsvingel og engrapp (Spire Surfôr Normal sådd i 2011). Skiftet hadde vorte hausta 14. juni og 14. august i 2012, 30.juni og 26.august i Skiftet vart ikkje gjødsla etter andreslått i 2012, i 2013 vart det gjødsla med 5 kg N/da. Karbohydrat, FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF sept 24.sept 1, sept 30.sept 0, sept 7.okt 0, okt 14.okt 0, p tid 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 P år 0,00 0,00 0,00 i.s 0,00 0,00 0,00 p tid*år (0,08) 0,01 0,01 (0,08) i.s i.s 0,01

7 7 NLR Agder, felt i Grimstad (AKB12-5) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 20. august på timotei-dominert eng med raigras og raudkløver. Skiftet hadde vorte hausta 29. mai og 25. juli, og gjødsla med 5 kg N/daa (25-2-6) etter andreslått. 20. august 20. august 17.sept 17.sept Komprimert 15,8 0, ,0 0, ,8 0, ,4 0, p tid i.s (0,10) i.s 0,04 0,03 (0,06) 0,00 p skifte i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s

8 8 NLR Agder, felt i Grimstad (AKB12-5) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 9.september på timotei-dominert eng med raigras og raudkløver og noko kveke. Skiftet hadde vorte hausta 10. juni og 5. august, og gjødsla med 6 kg N/daa (27-0-0) etter andreslått. 10. sept 10.sept (dit dyra skal) 2.okt Komprimert 10 0, , , p tid 0,00 i.s i.s 0,01 0,03 (0,07) i.s p skifte 0,01 i.s i.s 0,03 (0,06) (0,10) i.s NLR Agder, felt i Grimstad (AKB12-5) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 20. august (2012) og 9.september (2013) på timotei-dominert eng med raigras og raudkløver. Skiftet hadde vorte hausta 29. mai og 25. juli i 2012, 10.juni og 5.august i Gjødsla med 5 kg N/daa (25-2-6) etter andreslått i 2012, med 6 kg N/daa (27-0-0) i Tid FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF Karbohydrat, /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 20. aug 10.sept 1 0, sept 2.okt 2 0, p tid 0,00 i.s i.s 0,00 0,01 i.s 0,00 p år 0,00 i.s (0,07) 0,00 0,00 0,00 i.s p tid*år 0,02 i.s (0,10) 0,02 i.s 0,01 (0,07)

9 9 NLR Dalane, felt i Bjerkreim (AKB12-6) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr frå 20. august på raigras-dominert eng med innslag av engrapp, timotei og kveke. Skiftet hadde vorte hausta 10. juni og 29. juli, og gjødsla med 3,5-4 tonn storfegjødsel blanda med silosaft per daa etter andreslått. Den 27. august (i beiteperioden) vart det gjødsla med 5,4 kg N (27-0-0) per daa. 16.aug 6,7 1, aug 4,6 1, sept 4,2 1, sept 3,6 1, p tid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 10 NLR Dalane, felt i Bjerkreim (AKB12-6) Skiftebeiting (mellom teig 1 og teig 2) med mjølkekyr frå 4.september på eng med ei blanding av raigras, timotei, rapp og kveke. Teig 1 hadde vorte hausta 2. juli og 22. august og gjødsla med 3,5 tonn storfegjødsel blanda med silosaft per daa etter andreslått. På teig 2 var det førsteslått 28.juni og andreslått 21.august. Etter førsteslått vart det gjødsla med 4 tonn storfeblautgjødsel og 45 kg OPTI-KAS per daa, etter andreslått 3,5 tonn storfeblautgjødsel (50 % silosaft). Teig Komprimert Cm /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 3.sept 1 6 1, sept ( der dyra er) 1 6 1, sept 2 7 1, sept 2 6 1, sept 1 7 1, sept 2 6 1, sept (der dyra har vært) 1 5 0, p tid 0,00 0,00 0,00 0,03 i.s 0,00 0,00 p skifte i.s 0,03 0,04 i.s i.s 0,00 0,04 4.sept -6.sept: Beiting på teig 1 7.sept-13.sept: Beiting på teig 2 14.sept-16.sept: Beiting på teig 1 17.sept-20.sept: Beita på anna areal 21.sept-24.sept: Beiting på teig 1 25.sept- : Beiting på teig 2

11 11 NLR Dalane, felt i Eigersund (AKB12-7) Kontinuerleg beiting med Hereford kyr, ungdyr og okse frå 13. september på timotei/engsvingel-dominert eng med innslag av raigras, engrapp og kveke. Skiftet hadde vorte hausta 13. juni og 8. august, og det vart gjødsla med 5 kg N/daa ( ) etter andreslått. 10.sept 12,6 1, sept 12,0 1, okt 6,8 0, okt 6,3 0, p tid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NLR Rogaland, felt i Sola (AKB12-8) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr på fleirårig raigras (Spire surfôr Pluss 100) frå 17. juli. Ugrasinnhaldet (tunrapp og tofrøblada) vart estimert til 10 %. Skiftet hadde vorte hausta 30. mai og 5. juli, og gjødsla med 5 kg N/daa både etter andreslått og 20. august. 23. juli 9,8 0, aug 8,7 0, sept 6,9 0, sept 4, p tid 0,03 0,00 0,00 i.s 0,00 i.s 0,00

12 12 NLR Rogaland, felt i Sola (AKB12-8) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr på fleirårig raigras (Spire surfôr Pluss 90 sådd våren 2013) frå 24. juni. Skiftet hadde vorte hausta 10. juni og gjødsla med 9-10 kg N/daa etter førsteslåtten. Skiftet vart igjen gjødsla med 4 kg og 2-3 kg N/daa høvesvis 18.juli og 15. august. 22.jul 11 1, aug 8 0, sept 9 0, okt 7 1, p tid (0,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NLR Rogaland, felt i Sola (AKB12-8) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr på fleirårig raigras (Spire surfôr Pluss 100). Skiftet hadde vorte hausta 30. mai og 5. juli i 2012 og 10.og 24.juni i I 2012 vart skiftet gjødsla med 5 kg N/daa både etter andreslått og 20. august. I 2013 vart det gjødsla med 9-10 kg N/da etter førsteslått og 4 kg og 2-3 kg N/da høvesvis 18.juli og 15.august FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF Karbohydrat, /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 23. juli 22.juli 0, aug 12.aug 0, sept 9.sept 0, sept 3.okt 1, p tid p tid 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P år P år 0,05 0,00 0,00 i.s 0,00 i.s i.s p tid*år p tid*år 0,02 0,00 0,00 i.s 0,04 i.s 0,00

13 13 NLR Oppdal, felt i Oppdal (AKB12-9) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 1. august på eng sådd med Felleskjøpets blanding nr. 10 sådd i Enga hadde vorte hausta 1. juli, og gjødsla med 2 tonn storfegjødsel og 7 kg N frå Opti-NS per dekar etter førsteslått. Ved første uttak var det mest engrapp, engsvingel og kveke, medan det seinare var mest timotei og nest mest engsvingel. 3.aug 3.aug 4.sept 4.sept 11.sept 11.sept 18.sept Komprimert 8,8 0, ,3 0, ,0 0, ,5 0, ,9 0, ,3 0, ,9 0, p tid 0,00 i.s 0,05 0,00 (0,08) i.s i.s p skifte i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s

14 14 NLR Oppdal, felt i Oppdal (AKB12-9) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 10. august på eng sådd med Felleskjøpets blanding nr. 10 sådd i Enga hadde vorte hausta 1. juli, og gjødsla med 4 kg N frå Opti-KAS per dekar etter førsteslått. Enga var dominert av engsvingel, rapp og timotei med et betydelig innslag av kveke. 26.aug 26.aug 4.sept 4.sept 11.sept 11.sept 20.sept 20.sept (der dyra er Komprimert , , , , , , , , p tid i.s (0,06) 0,02 i.s i.s i.s 0,03 p skifte 0,00 i.s i.s 0,01 0,00 i.s 0,00

15 15 NLR Oppdal, felt i Oppdal (AKB12-9) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 1. august (2012) og 10.august (2013) på eng sådd med Felleskjøpets blanding nr. 10 sådd i Enga hadde vorte hausta 1. juli begge år. I 2012 vart enga gjødsla med 2 tonn storfegjødsel og 7 kg N frå Opti-NS per dekar etter førsteslått, i kg N/daa fra OPTI-KAS. Enga var dominert av engrapp, engsvingel, timotei og kveke. Tid FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF Karbohydrat, /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 3.aug 26.aug 1 0, sept 4.sept 2 0, sept 11.sept 3 0, sept 20.sept 4 0, p tid 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,02 i.s p år 0,02 i.s i.s 0,04 i.s 0,05 i.s p tid*år (0,06) i.s i.s i.s i.s i.s i.s NLR Sør-Trøndelag, felt i Selbu (AKB12-10) Kontinuerleg beiting med store kviger på timotei-dominert eng (Spire surfôr vintersterk) frå 1. september. Skiftet hadde vorte hausta 24. juni og 12. august, og gjødsla med 2 tonn vassblanda storfegjødsel per daa etter andreslått. 3.sept 10,0 0, sept 8,5 0, sept 8,6 0, p tid i.s 0,03 0,01 i.s i.s 0,02 i.s

16 16 NLR Sør-Trøndelag, felt i Selbu (AKB12-10) Kontinuerleg beiting med store kviger på timotei-dominert eng (Spire surfôr vintersterk) frå 30.august. Skiftet hadde vorte hausta 24. juni og 15. august, og gjødsla med 2 tonn vassblanda storfegjødsel og 6-7 kg N fra OPTI-NS per daa etter andreslått. 29.aug 14 1, sept 17 0, sept 9 0, sept 8 0, p tid 0,01 0,00 0,00 0,02 0,03 0,01 0,00 NLR Sør-Trøndelag, felt i Selbu (AKB12-10) Kontinuerleg beiting med store kviger på timotei-dominert eng (Spire surfôr vintersterk). Skiftet hadde vorte hausta 24. juni og 12. august i 2012, 24.juni og 15.august i Både i 2012 og 2013 vart skiftet gjødsla med 2 tonn vassblanda storfegjødsel per daa etter andreslått, i 2013 vart det i tillegg gjødsla med 6-7 kg OPTI-NS per daa. Karbohydrat, FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF sept 29.aug 0, sept 9.sept 0, sept 18.sept 0, sept 0, p tid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 P år (0,07) 0,00 0,00 i.s 0,05 i.s 0,00 p tid*år 0,02 i.s (0,07) 0,03 0,04 i.s 0,00

17 17 NLR Sør-Trøndelag, felt i Verran (AKB12-11) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 7. september på raigrasdominert eng (Spire surfôr Pluss 10 sådd i 2009). Skiftet hadde vorte hausta 25. juni og 14. august, og det hadde ikkje vorte gjødsla etter andreslått. 7.sept 7.sept 14.sept 14.sept 21.sept 21.sept 3.okt Komprimert 10,7 0, ,8 0, ,1 0, ,3 0, ,8 1, ,8 0, ,1 0, p tid i.s i.s i.s i.s 0,05 i.s (0,10) p skifte i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s

18 18 NLR Sør-Trøndelag, felt i Verran (AKB12-11) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 27. august på eng med kveke, engsvingel og timotei (Spire surfôr Pluss 10 sådd i 2009). Skiftet hadde vorte hausta 11. juni og 2. august, og gjødsla med 3 tonn tynn blautgjødsel per dekar etter andreslått. 27.aug 27.aug 3.sept 3.sept 10.sept 10.sept 17.sept 17.sept Komprimert 13 1, , , , , , , , p tid 0,00 i.s (0,06) 0,00 0,00 0,00 (0,10) p skifte 0,05 0,02 0,02 i.s i.s i.s (0,10)

19 19 NLR Sør-Trøndelag, felt i Verran (AKB12-11) Skiftebeiting med mjølkekyr frå 7. september (2012) og 27.august (2013). I 2012 var enga raigrasdominert, i 2013 var det mest kveke, engsvingel og timotei (Spire surfôr Pluss 10 sådd i 2009). Skiftet vart hausta 25. juni og 14. august i 2012, 11.juni og 2.august i Inga gjødsling etter andreslått i 2012, i 2013 vart det gjødsla med 3 tonn tynn blautgjødsel per dekar. Tid FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF Karbohydrat, /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 7.sept 27.aug 1 0, sept 3.sept 2 0, sept 10.sept 3 0, okt 17.sept 4 0, p tid 0,03 i.s i.s 0,02 0,02 0,01 i.s p år (0,08) 0,03 0,03 0,01 i.s 0,00 0,00 p tid*år 0,01 i.s i.s 0,01 0,00 0,00 (0,10)

20 20 NLR Nord-Trøndelag, felt i Snåsa (AKB12-12) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr på timotei-dominert eng med engsvingel og rødkløver (Spire surfôr vintersterk) frå 26.august. Skiftet hadde vorte hausta 20. juni og 8.august. Etter førsteslått vart skiftet gjødsla med 5 tonn blautgjødsel og 6 kg N fra OPTI-NS per dekar, mens det etter andreslåtten vart gjødsla med 2 tonn blautgjødsel per dekar. Komprimert 26.aug 9 1, sept 8 1, sept 8 1, sept 8 0, p tid i.s i.s i.s i.s i.s i.s 0,04 Landbruk Nord, felt i Nordreisa (AKB12-16) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr på engrapp/timotei-dominert eng (Spire surfôr beite Nord i 2011/2005) frå 28. august. Uttak 1 og 2 var på eit skifte kor det hadde vorte tatt førsteslått 13. august, og uttak 3 var på eit anna skifte med tilsvarande slått 8. august. Det var inga gjødsling etter førsteslått. Beitet var dominert av timotei, og innheldt også engsvingel og litt kløver og ugras. 28.aug 11 0, sept 9 0, sept 14 0, p tid 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 (0,09)

21 21 Landbruk Nord, felt i Nordreisa (AKB12-16) Skifte-/stripebeiting med mjølkekyr på engrapp/timotei-dominert eng med en god del ugras (FK Frøblanding nr 7 fra 1998). Beiteslepp 23. august etter ein førsteslått 11.juli. Inga gjødsling etter førsteslått. 23.aug 23.aug 29.aug 29.aug 5.sept 5.sept 17.sept Komprimert 15 0, , , , , , , p tid 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 i.s p skifte 0,00 i.s i.s 0,00 0,00 0,00 0,01

22 22 Landbruk Nord, felt i Målselv (AKB12-17) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr og kviger på engrapp/timotei-dominert eng (Spire surfôr Nord sådd i 2006) frå 21. august. Skiftet hadde vorte hausta 20. juli, og gjødsla 25. juli med 3-4 tonn gylle/daa. 20.aug 19 0, aug - 0, sept 8 0, sept 7 0, p tid i.s (0,08) i.s i.s i.s i.s i.s Landbruk Nord, felt i Målselv (AKB12-17) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr på timotei-dominert eng med engrapp, engsvingel og rødkløver (Spire surfôr vintersterk) frå 2.september. Skiftet hadde vorte hausta juli og gjødsla med 5 kg N/daa slått. 28.aug 16 0, sept 12 0, sept 11 0, sept 9 0, p tid (0,07) 0,01 0,00 i.s i.s (0,07) i.s

23 23 Landbruk Nord, felt i Målselv (AKB12-17) Kontinuerleg beiting med mjølkekyr (og kviger i 2013). Engrapp/timotei-dominert eng (Spire surfôr Nord sådd i 2006) i 2012, eng dominert av engrapp, engsvingel og rødkløver (Spire surfôr vintersterk) i Skiftet hadde vorte hausta 20. juli (2012) og 8.-9.juli (2013). Gjødsling etter slått: 3-4 tonn gylle/daa i 2012, 5 kg N/da fra i FEm PBV Råprotein Fordøyeligheit NDF UNDF Karbohydrat, /kg ts g/kg ts % av ts % av ts % av ts % av NDF % av ts 20.aug 28.aug 0, aug 5.sept 0, sept 16.sept 0, sept 24.sept 0, p tid (0,10) 0,00 0,00 i.s i.s 0,04 0,05 P år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i.s i.s p tid*år i.s i.s i.s i.s i.s i.s i.s

Rapport 2016. Beite til sau og storfe 2012-2015

Rapport 2016. Beite til sau og storfe 2012-2015 Rapport 2016 Beite til sau og storfe 2012-2015 Birgitt Harstad Ragnvald Gramstad Mai 2016 2 Innhald Innhald... 2 Formål med prosjektet... 3 Bakgrunnen for prosjektet... 3 Samarbeidspartar... 3 Prosjektperiode...

Detaljer

Bruk av beite. Vegard Urset, Avlssjef. Teksten i plansjene er utarbeidet av Øystein Havrevold, Nortura

Bruk av beite. Vegard Urset, Avlssjef. Teksten i plansjene er utarbeidet av Øystein Havrevold, Nortura Bruk av beite Vegard Urset, Avlssjef Teksten i plansjene er utarbeidet av Øystein Havrevold, Nortura Kvifor bruk av beite Gunstig for dyra dyra treng mosjon For å utnytta ein stor fôrressurs Billig fôr

Detaljer

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Optimalt beite til sau Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Planlegg lammingstid og innmarksbeite ut fra tilveksten på utmarksbeite 1. Når skal første pulje leveres til slakt? 2. Hva er vanlig beitesleppdato?

Detaljer

Rapport prosjekt «høy til hest»

Rapport prosjekt «høy til hest» 2009-2011 Rapport prosjekt «høy til hest» Forfattarar: Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Postvegen 211, 4353 Klepp st. Tlf: 51 78 91 80 Fax: 51 78 91 81 Web: http://rogaland.lr.no/

Detaljer

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng

Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng 16 Utbytte av ei raigras/kvitkløvereng eller engrapp/kvitkløvereng jamført med ei timotei/raudkløvereng Tor Lunnan 1, Mats Höglind 2, Anne Kjersti Bakken 3. 1. Bioforsk Aust Løken, 2. Bioforsk Vest Særheim,

Detaljer

Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009

Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009 Test av prognoseverktøy for grovfôravling og -kvalitet i 2009 Anne Kjersti Bakken og Anne Langerud, Bioforsk Midt-Norge BAKGRUNN Web-versjonen av Bioforsk sitt grovfôrprognoseverktøy vart våren 2009 lansert

Detaljer

Avlingsvurdering og fôrkvalitet. Tor Lunnan, Bioforsk Løken

Avlingsvurdering og fôrkvalitet. Tor Lunnan, Bioforsk Løken Avlingsvurdering og fôrkvalitet Tor Lunnan, Bioforsk Løken Avling er viktig! Grunnlaget for mjølk- og kjøttproduksjonen Grunnlag for fôrplanlegging Godt grovfôrgrunnlag er også grunnlag for god økonomi

Detaljer

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte

Jordarbeidingsmetodar for korndominerte 362 A. K. Bakken et al. / Grønn kunnskap 9 (2) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem avlingseffektar Anne Kjersti Bakken 1), Trond Henriksen 2), Kjell Mangerud 3), Ragnar Eltun 2), Hugh

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Rapport 2015 Sluttrapport Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Torbjørn Ruud Håkon Pedersen Samarbeidspartar Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksjon Vatsvassdrag og Haugaland

Detaljer

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr.

Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. Gjenvekst avling og kvalitet Grasarter - vekstavslutning Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Foredrag Mysen Kløfta Gjennestad apr. 2010 kg ts/daa Tidlig førsteslått gir mye gjenvekst! 1400 Løken, felt 1, middel

Detaljer

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng

Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Feltet i Gjesdal 26. mai 2009 Avlingsregistrering i økologisk og konvensjonell eng Sluttrapport for prosjektperioden 2008-2011 av Ane Harestad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innhald Innhald... 2

Detaljer

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet?

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Tema: Innverknad av konserveringsmåte på næringsverdi TS-innhaldet i plantemassen Bruk av ensilerings/konserveringmiddel Avling, opptørking

Detaljer

Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg.

Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg. L. Østrem og T. Hamar / Grønn kunnskap 9 (4) 167 Raisvingel - Resultat frå rettleiings- og storskalaforsøk i Sør-Noreg. Liv Østrem 1) (liv.ostrem@planteforsk.no) og Tønnes Hamar 2) 1) Planteforsk Fureneset

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

N-indeks langsiktig N-forsyning frå jord Prosjektsamandrag resultat og måloppnåing

N-indeks langsiktig N-forsyning frå jord Prosjektsamandrag resultat og måloppnåing N-indeks langsiktig N-forsyning frå jord Prosjektsamandrag resultat og måloppnåing Prosjektet starta med ein litteraturgjennomgang på området i 2012. I eit parallelt prosjekt er det laga eit oversyn over

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012. Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken

Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012. Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken Beite til sau Fagtema på årsmøte i Alvdal Sau og Geit Alvdal 14.02.2012 Jørgen Todnem v/bioforsk Øst Løken Utmarksbeite / fjellbeite Forutsetning for saueholdet i fjellbygdene Kan en greie seg med bare

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014

Husdyrgjødsel Mineralgjødsel. Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Husdyrgjødsel Mineralgjødsel Ragnvald Gramstad Fureneset 18.09.2014 Praktisk bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel I dei siste 20 åra har ein bygd og utvida husdyrgjødsellager i Rogaland Formidling frå

Detaljer

Verknad av jordpakking på engavling, jordfysiske tilhøve og tap av lystgass Regional fagseminar på Fureneset 17.-18.

Verknad av jordpakking på engavling, jordfysiske tilhøve og tap av lystgass Regional fagseminar på Fureneset 17.-18. Verknad av jordpakking på engavling, jordfysiske tilhøve og tap av lystgass Regional fagseminar på Fureneset 17.-18. september 214 Synnøve Rivedal, Bioforsk Vest Hugh Riley, Tor Lunnan, Bioforsk Øst, Ievina

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

F o r d ø y e l i g h e t. Vente på kløveren?

F o r d ø y e l i g h e t. Vente på kløveren? Utfordringar Er det rett å vente på kløveren i førsteslått? Hvordan få god grovfôrkvalitet? Hvordan kan vi kan få opp proteinprosenten i grovfôret? Intensitet i grovfôrproduksjonen ut fra energi og proteinkrav

Detaljer

Økologisk engdyrking Dyrkingsstrategier og fôrkvalitet

Økologisk engdyrking Dyrkingsstrategier og fôrkvalitet Økologisk engdyrking Dyrkingsstrategier og fôrkvalitet Eko kurs 27 februar 2013 Linköping Håvard Steinshamn FORUT Næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr- og mjølkeproduksjon betra fôrproduksjon

Detaljer

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord

Temamøte beite til sau September Kristin Sørensen, Landbruk Nord Temamøte beite til sau September 2013 Kristin Sørensen, Landbruk Nord Næringsinnhold i beitegras vår og høst Midt-Troms vekstsesongen 2013 Feltinfo Høstedato Sted Vår Arter og utvikling Gjødsling Merknader

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel

Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Hausten 2008 nynorsk Del 2 Maks: 41 poeng Hjelpemiddel: Det er lov med alle ikkje-kommuniserande hjelpemiddel Bruk blyant på figurar og konstruksjonar - elles

Detaljer

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind

Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Når skal en høste økoenga for å få optimal kvalitet og samtidig ta vare på enga? Mats Höglind Innlegg på sluttseminar i FORUT-prosjektet 14. januar 2015 God grovfôrkvalitet avgjørende for god økonomi Tidlig

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013 Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad November 2013 Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Samandrag... 2 Mål... 2 Bakgrunn... 2 Mijøavtalar og avlingsnivå

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

KLØVER SOM NITROGENKJELDE I KULTURBEITE 2010

KLØVER SOM NITROGENKJELDE I KULTURBEITE 2010 RAPPORT FRÅ FORSØKSFELTA Landbrukssenteret, Sirdalsveien 38, 4376 HELLELAND Tlf: 51 49 72 88 / 970 14 117 Bankkonto nr. 9365 06 60305 Org.nr.: 970 218 378 dalane@lr.no KLØVER SOM NITROGENKJELDE I KULTURBEITE

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Beiteressurser på innmark og i utmark

Beiteressurser på innmark og i utmark Beiteressurser på innmark og i utmark Hvordan få til en optimal beitebruk på innmark og i utmark v/jørgen Todnem Bioforsk Øst Fôropptak beite Fôropptak påvirkes av: Dyret (art, rase, kjønn o.l) Beitet

Detaljer

Verknaden av beitetilbod og kraftfôrtildeling på beiteopptak og mjølkeproduksjon. Resultat frå forsøk med gras/kvitkløverbeite

Verknaden av beitetilbod og kraftfôrtildeling på beiteopptak og mjølkeproduksjon. Resultat frå forsøk med gras/kvitkløverbeite 180 Innverknad av beitetilbod og kraftfôrtildeling på beiteopptak og mjølkeproduksjon Resultat frå forsøk med gras/kvitkløverbeite Astrid Johansen 1 / astrid.johansen@planteforsk.no og Mats Höglind 1 1

Detaljer

Luserne kan gje god avling

Luserne kan gje god avling Luserne kan gje god avling Luserne er ein plante med stort potensial for å fiksere nitrogen og for avling. Kalktilstanden og næringsinnhaldet i jorda må vera god. I tillegg er det viktig med rett rhizobiumsmitte,

Detaljer

Storåna, Sandnes kommune

Storåna, Sandnes kommune Storåna, Sandnes kommune Storåna er eit låglandsvassdrag i Sandnes kommune. Vasskvaliteten er ein del påverka av jordbruk, men er god med omsyn til forsuring. Det er truleg ikkje naturleg laksebestand

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006

Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Medlemsskriv nr 3-2006 17.oktober 2006 Ein god vekstsesong nærmar seg slutten. Ennå midt i oktober er det frodig gras og nyslåtte bakkar gras å sjå. Det har vore tørre, gode forhold for innhausting og

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg

Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg Potensialet til kvitkløver i økologiske driftsopplegg Tor Lunnan / tor.lunnan@planteforsk.no Planteforsk Løken T. Lunnan / Grønn kunnskap 7(4) 127 Samandrag Blandingar av gras og kvitkløver er testa fire

Detaljer

«Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn

«Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn Modum-bonde, Svein Burud, med godt utsyn over delar av beitearealet og finn at sauene ser ut til å vokse godt og ha det bra i fjellet. «Fjellferie» utan gaupe for låglandssau ved Flævatn Fyrste beitesesongen

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa

Rapport Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Rapport 2013- Avlingsregistrering i eng. Gjødsling med 3 kg P/daa Ragnvald Gramstad Desember Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Fylkesmannen i Rogaland og NLR Rogaland... 2 Samandrag... 2 Mål...

Detaljer

Fra prosjektet: Mer og bedre grovfôr

Fra prosjektet: Mer og bedre grovfôr Fra prosjektet: Mer og bedre grovfôr Anne Kjersti Bakken og Tor Lunnan, Bioforsk Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Forsøksplan Utan S Med S 12 kg N/daa 0 kg S/daa 1,6 kg S/daa 18 kg N/daa 0 kg S/daa 2,4

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Beitekurs - suppleringsplansjer

Beitekurs - suppleringsplansjer Beitekurs - suppleringsplansjer Engrapp viktigste nrske beiteart Engrapp Krypende jrdstengler gd spredningsevne Bladgras tåler hyppig avbeiting Gd gjenvekst g kvalitet på tidlig stadium Utsatt fr sjukdmmer

Detaljer

Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader

Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader Plantekultur og grovfôrproduksjon Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader Lars Nesheim Forskar Bioforsk Kvithamar/Fagkoordinator NLR Bodø 28.10.2013 Mosjøen 29.10.2013 1 Førebyggjande tiltak mot overvintringsskader

Detaljer

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Fornying av eng Godt grovfôr til geit Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Hvorfor fornye enga (1)? Foto: Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Mye forskning på grovfôrproduksjon

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 171 Plantevern Foto: John Ingar Øverland 172 Havstad, L. Y. & Lindemark, P. O. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Soppbekjemping i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune

Skjervheim 279 1/6. Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet. Myrkdalen Voss kommune Skjervheim 279 1/6 Moderne gardsdri i pakt med kulturlandskapet Myrkdalen Voss kommune Kulturlandskapsprisen for Hordaland 2012 Garden Historie Gardsnamnet Skjervheim med endinga heim vitnar om gamal busetnad.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Sporing og merking. Merking

Sporing og merking. Merking Sporing og merking Mange forbrukarar i vår del av verda blir meir og meir bevisste på kva dei et og drikk. Dei veit kva næringsstoff dei treng, og ønskjer enkelt og raskt å få nødvendig informasjon anten

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Rapport Helgjødsel i beite innhald av kopar og kobolt i beitegras

Rapport Helgjødsel i beite innhald av kopar og kobolt i beitegras Rapport 2014 Helgjødsel i beite innhald av kopar og kobolt i beitegras Ragnvald Gramstad NLR Rogaland Håkon Pedersen Haugaland LR Desember 2014 Innhald Innhald... 1 Samarbeidspartar... 2 Samandrag... 2

Detaljer

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR 1 TEMA SOM BLIR OMHANDLA I KURSET 1. Innleiing og generelt om pensjon 2. AFP 62 64 år, 65 67 år 3. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 4. Uførepensjon 5. Kvar

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Presentasjon av feltstadene i prosjektet

Presentasjon av feltstadene i prosjektet Presentasjon av feltstadene i prosjektet Bevaring ved bruk - nye lokalsortar i engvekstene timotei, engsvingel og raudkløver Bioforsk Øst Løken Adminstrasjonsbygget på Løken Løken er landet sin eldste

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos På veg inn i påskedagane planlegg eg gode ting ein kan kose seg med. Ein god marmelade, "sunt" påskegodteri og to deilige dessertar får du servert av meg i dag. Sjokolade er det klassiske påskesnopet,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Anders Mona. 26. oktober 2010

Anders Mona. 26. oktober 2010 Grovfôrkvalitet og beitebruk økoløft kjøt ø Anders Mona NLR NT 26. oktober 2010 Økokjøt grovfôrbasert produksjon!? 80 90 % av fôret er grovfôr Viktig med rett kvalitet Ulike produksjonsretningar krev ulikt

Detaljer

Haustbehandling av fleirårig raigras

Haustbehandling av fleirårig raigras 98 T. Lunnan / Grønn kunnskap 7(4) Haustbehandling av fleirårig raigras Tor Lunnan / tor.lunnan@planteforsk.no Planteforsk Løken Samandrag Effekten av ulik haustbehandling på overvintringa av fleirårig

Detaljer

Kva har FORUT gitt oss for ettertida?

Kva har FORUT gitt oss for ettertida? Kva har FORUT gitt oss for ettertida? Håvard Steinshamn Nasjonalt økomelk-seminar/avslutning FORUT-prosjektet, Rica Hell, 14-15, Januar 2015 Når skal atterveksten helst haustast? Kombinasjonen 500/500?

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Fuglestadelva, Hå kommune

Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva, Hå kommune Fuglestadelva drenerer sørlege deler av Høg-Jæren og renn ut i sjøen ved Brusand. Elva er naturleg lakseførande opp til fossen ved Åsane (,8 km). Elva er ei av dei faste overvakingselvane

Detaljer

G A M A L E N G K U L T U R

G A M A L E N G K U L T U R Norsk etnologisk gransking Emne nr. 12 Oktober 1948 G A M A L E N G K U L T U R Den gjennomgripande utviklinga i jordbruket dei siste mannsaldrane har ført med seg store omskifte når det gjeld engkulturen.

Detaljer

Eksamen 27.11.2015. REA3028 Matematikk S2. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksamen 27.11.2015. REA3028 Matematikk S2. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Eksamen 27.11.2015 REA3028 Matematikk S2 Ny eksamensordning Del 1: 3 timar (utan hjelpemiddel) / 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timar (med hjelpemiddel) / 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til

Detaljer

Klimaraser. (proveniens) Treslaga våre har gjennom generasjonar tilpassa seg veksestaden. Trea har utvikla klimarasar,

Klimaraser. (proveniens) Treslaga våre har gjennom generasjonar tilpassa seg veksestaden. Trea har utvikla klimarasar, Konglesanking Trea i skogen formeirer seg ved å spreie frøa sine med vinden utover skogbotnen. Dei fleste landar «på steingrunn» og berre ein svært liten del av frøa veks opp til eit nytt tre. For å sikre

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Innhaldsliste. 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt

Innhaldsliste. 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt Innhaldsliste 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt Sidetal Innleiing 3 Helsetvatnet 3 Insekt i Helse tvatnet 4 Planter i og ved Helsetvatnet 6 Fisk i Helsetvatnet 7 Fisk og ph 8 Kva kvalitet

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

VOLLASETRA I SUNNDAL

VOLLASETRA I SUNNDAL VOLLASETRA I SUNNDAL Side 1 Skjøtsel 2012 Denne rapporten er ein oppfølgjer av ein liknande rapport frå 2011 og bygger direkte på denne. Rapporten er skriven av Øystein Folden. Side 2 Slått blei i 2012

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning

Fagsamling tilskotsforvaltning Fagsamling tilskotsforvaltning 12. August 2015 Endringar etter jordbruksavtalen 2015-2016 Avtale mellom Staten og Norges Bondelag 22. juni 2015 Nesten ingen endringar i satsar- verken i tilskot eller målprisar

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer