TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91."

Transkript

1 :jj. Nr. 1 Febru TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms \ (!t VANN/) / Wolfgang Brunner LIVETS HJUL Romskipet Jorda Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

2 2 Troms Naturvern Troms Naturvem er et meldingsblad for Naturvemforbundet i Troms. RedaktØr Vidar Lillebo Redaksjonens adresse: Troms Naturvern, v/vidar Lilebo, Postboks 60, 9050 Storsteinnes Lasersats og redigenng: AS Triton DBL, Finnsnes Nyttige adresser og kontakter Naturvernforbundet I Bardu Naturvernforbundet i Lenvik v/ Âme Nystedt v/viggo Danielsen Skogbrynet 6, 9250 BARDU Kistelv, 9320 ASPELUND Tif TIf Naturvernforbundet I Nordreisa v/odd Rudberg 9080 STORSLETF Naturvernforbundet i Balsfjord og Storfjord Postboks STORSTEINNES Naturvernforbundet I Mãlselv v/johan Sørensen 9220 MOEN TIf Naturvernforbundet i Tranøy v/per-arne Hoel 9392 STONGLANDSEIDET Tif Kvnangen Naturverniag v/jan Isaksen 9090 BURFJORD Naturvernforbundet i Harstad v/øy stein Nornann BlAskjellveien HARSTAD Tif Lederen har ordet... Hovedtema denne gang er avfalls behandling med hovedvekt pa kilde sortering. Med bakgnmn i storkonflikten i Gulfen føles det noksa idiotisk A prøve og motivere oss vanlige men nesker til A vise omtanke og klokskap i behandlingen av vart livsmiljø nar flere av verdens stonnakter synes A ha gatt av skaftet. I løpet av Ca. ett Ar har verdens ledere manøvrert seg inn i pastatte tvangssituasjoner som sies A ha redusert handlingsvalgene til ett:.krig med all den lidelse det med fører for uskyldige skapninger..krig som forbruker verdens knappe resurser..krig som miljøforgfter og ødelegger.krig som avsporer verdens oppmerk somhet fra var kiodes egentlige pro blemer..krig som hatskaper og ødelegger av samarbeidsklima mellom befolk ningsgrupper. Tellus har ikke lenger rad til denne form for problemløsning. Dette ma komme til uttrykk ved vaig av vare ledere og ved vare reaksjoner mot verdens drittsekker som kommer til makten pa andre mater. Vi ma ikke lenger tale at noen gjør penger pa dem. Vi ma fjeme mulighetene for at vapen -og narkotikahandel fortsatt skal toppe verdenshandelens lister. Det bør ikke vare legalt A handle med krigsutstyr, for det A tjene penger har wert og synes fortsatt A were overordna the andre hensyn. Dagens situasjon synes de fleste A begrate un tatt vapenprodusentene og dens agen ter. VApenekspertene bruker situa sjonen til A bevise sin berettigelse cg de p.statte skurkene pa begge sider males med bred pensel. De som virkelig lider ogsa under denne KRIGSLEKEN er vanlige mennesker rundt pa hele idoden. Det er Iraks barn-, verdens barn, -som fra røves framtidas verdier og mulig heter, og som far hatets frø sadd i sitt sinn. Krig har aidri løst tvister mel lom mennesker, men bare røyklagt problemene og forflyttet dem i tid. Vi ma slutte A tro at problemavfall (mellom mennesker) kan behandles med kuler og krutt. Vi ma denmot gjøre som bladets hovedtema be skriver: KILDESORTERE DET, -OG BEHANDLE DET MED OPPARBEIDET KUNNSKAP OG TALMODIGHET. e 3

3 Av Kjell Conro.dsen, nestleder Naturvern forbundet i Troms. 26. september 1990 vedtok stortinget at alle kcm mimer innen ma lage planer for kilde sortering av avfall. El ukes tid etteipa reiste NNV ere fra hele landet studietur til Danrnaik, hvor 4 BEHANDLING I DANMARK kominunene fra ble pälagt a driy. hide sortering. Hensikten med tuitn var a bli kjent med ulike mod eller/forsøk for denne formen for avfallsbehandling. Fm Troms deltok Lars Ivar Fause (Baldsfjord), Gerd Nordgard og Ruth Tollefsen (begge Maiselv), i tilleg til undeitegnede. I Athus fikk vi presenteit det mest komplette sys tern for avfallsbehandling, derfor vil det som her skrives vere basert pa del. Deler av systemet var foreløpig pa forsøkstadiet, men man regnet med at det vile tre i kraft i hele omr&let i løpet av kort tid. Hensikten med kildesoitering era utnytte (deler av) søpplet etter at det er kastet. Dette har flere for deler: i Mer fomuftig bruk av Jordas knappe ressurser. I Redusere fonirensning fra fyllinger og forbren ningsannlegg. I Arealhensyn, avfallsplasser varer lenger. I Nringsvirksomhet. Aitiusianemes avfallsbehandling baserer seg pa at den enkelte soiterer søpplet pa siti eget kjøkken, og I sin egen bakgârd. I kjøkkenbenken har man en svart og en gram pose, scm nár de er fulle havner i to ulike containere ute pa gata. I den grønne posen havner organisk avfall. I den andre restavfall scm ikke foreløpig kan brukes til noe annet, og det burde ikke bli sâ mye. For den bevisste forbniker har selvsagt kastet papir et i en dertil egnet container ute pa gata. I en annen container havner glasset. (Scm foreløpig ikke smeltes cm i Danniaik, men i størst mulig grad bnikes pa nytt scm del er. Dette sparer bade energi og kostnader for de som bniker glass scm em balasje.) Spesialavfallet samles i en soesialavfallseske du far utleveit En gang i maneden far du beskjed cm at mi1jbiien koinmer til omrädet du bor 1. Da kan dii levere ditt spesialavfall, samt fä svar pa det dii lurer pa angäende miljøfarlige stoff/avfall fra sja føren i bilen. Hun/Han er nemlig ikke bare sja.før, men ogsâ en râdgiver i miljøspørsmâl. I tillegg har f. eks. apotek, fargehandlere, bilverksteder o.a. et ansvar for a La imot spesialavfall. Hvis du liar en egen hage oppfordres du til a legge din egen kompost. Bade fordi det er linsoint for deg og kommunen (som slipper unna med mindre kompoststeringsaniegg), og fordi det er en miljø vennlig mate a drive jordforbedring I egen hage pa. Har dii større avfallsmengder, eller gamle ting dii vil bli kvitt har dii to muligheter: En del ting kan leveres (eller fâ kommunen til a hente uten kostnader) til ienbmksfabrikken. Her repareres eller demiteres de kasseite gjen standene. Delene bnukes pa nytt eller gjennvinnes. Tiltaket brukes bl a. for a sysselsette arbeidsiedig ungdom. Andre typer avfall; plast, esker, hageavfall, enkeite typer spesialavfall (f. eks.bilbatteri), metailskrot, el-artikier m.m. leveres pa nrgjenbniksstasjonene. Avfallet kastes/leveres i containere for hver type avfall. Pa stasjonene vi besøkte prøvde man a a iii utsortering av visse typer plast m.t.p. framtidig gjenvinning. En god ide, men fulgt darlig opp, og det var kastet mye rart opp ide aktuelle containere. Informasjon er et nøkkelord for A fa til en vellykket kildesortening, og denned kunne gjennvinne mest mulig av avfaflet. Gjenncm informasjon og moti vasjon ma folk skjine hvorfor de skal sostere avfallet og konsekvensene hvis det gjøres darlig. En konsekvens er bla. at forbrenningsovnene, som er svrt vanlig I Danmark, ma La unna store søppel mengder. I Arhus skulle ideelt sell bare avfallet fra den svarte posen pa kjøkkenet, saint lift grovavfall og noe av fall fra bedrifter havne i ovnene. Ved selvsyn fikk vise at ovnene fikk abe typer avfall. Opplysninger om at man bare soiterer ut ca. 50% av papir- og glassavfallet I Ailius viser at folk ikke er flinke nok. Hvis vi ser pa lista over det scm kfl soiteres Ut etter systemet I Arhus skulle det I pninsippet bli svrt lite igjen til forbrenningsovnene: -Spesialavfall: eske + miijøbil -Mat og annet organisk avfall: grønn pose/kompost -Papir: container -Glass: container -Metall / el-artikier: gjenbr. stasj./fabr. -Plast (lift større ting): gjenbmkstasjon (NB: PVC regnes scm giftig avfall i Danmark!) -Papp: gjenbnikstasjon 5

4 -Hageavfall: kompost I gj. br. stasj. Dette burde vre et tankekors for ti]hengere av forbrenning. Danskene stakk dessuten ikke miljø farene ved forbrenning under en stol. Dc innrømte at det ikke var uproblematisk, men visste til at annen energiproduksjon i landet (kuilfyrte kraft verk) er enda vene. Dessuten lot de til a ha den innstifling at lift far man da tale. Likevel bar man i Danmark en avgift pl kr. 330 pr. tonn avfafl som brennes, eller pa andre mater ikke blir resiiiculeit Overføringsverdi tilnorge Hva med distriktene? Det er klait det er forskjeller, pa godt og vondt, mellcn Arhus med husstander og f. eks. Storfjord med Ca Nâr det f. eks. gjelder infor masjonnothasjci kan del gâ lettere under mindre fothold hvor man kanskje føler mer ansvar for at det hele skal fungere, mens del antagelig ci lettere a fâ god økonomi i anlegget ved stordrift. Mange vil spørre etter hensikten med kildesortesing sa lenge vii Troms har smä miljøproblemer og nok av pj.ass. For det første ma vi eiicjenne at vi ettethvert ma fâ en langt mer fomuftig ressursbnik i samfunnet, og det ma føre til resirkulering /ombruk. For det andre er miljøulempene med dagens fy11- inger alvorlige nok for dem som rammes, og det er mange, skal man tro oslag i lokalavisene. For del tredje: plass nok. Det virker ikke slik nar det diskuteres plassering av fly fyllplass. Ingen vil ha noe slikt i sitt nmiiljø. I tillegg ma man Ia med at dotn skapes bade nringsliv og arbeidsplasser baseit pa avfall. Men, det er en viss fare for at man kan bli skuffet hvis man tror at overgang fra dagens steinalder metoden for avfalthandtering til en framtidsretta kildesortering med gjenvinning som mâl skal forandre avfallet fra en utgiftspost lii en inntektskilde 6 over natta. Man kan regne med at det pa koit sikt kan bli noe mer kostbait ta seg av avfallet, men undersøkelser viser at folk er viffige til betale lilt mer hvis de vet at avfallet behandles pa en mer forsvarlig mate. NIx det gjelder distriktsargumentet skal man huske at dette ikke er prøvd i gnsgrendre strøk. Del betyr at man ml skape noe nyft, noe som bør opp fattes som ei utfordring (f. eks. til samarbeid over kominunegrensene), ikke som ei hindring. Noen som bar tall denne utfordringa er Hälogaland Ressursselskap (HRS) som skal drive avfalls hindlering ill kommuner i Sør-Tmms og nordre Nordland. Byene Narvik og Harstad inkludert, men ogsl med smä kcxnmuner scm f. eks. BjarkØy, Lay angen og Sklnland. HRS har resirkulering og kilde soitering scmn sine mil, og det blir interesant I følge med hvordan de lykkes i dette. Alfa og Omega vii vre hvor godt folk følger o[x?, og tar sin del av an svarel; skiller de ulike typene søppel fra hverandre og kaster det p1 refte sted. For Naturvemforbundets medlemmer og lokallag, og for alle miljøbevisste mennesker, ma en hoved oppgave i 1991 vre a fi planieggere, politikere og andre til a fmne mater I drive kildesortering pa, i ens egen hjemkommune. sa snail kommunene bar planene kiare ml vi sørge for at dette ikke bare blir en papirtiger, men arbeide for at kommunen ogsl 1l1 kildesortering, og ikke venter pa pilegg fra Stoitingel. Arbeidsrapport fra lokallagene. Naturvernforbundet I Harstad MEDLEMMER. Nalurvemforbundet i Harstad hadde ved arsskiftet 120 registrerte medlemmer, et tall scm bar holdt seg noenlunde konstant. Styret bar i perioden bestatt av: Øystein Normann, leder Liv Torhild Nilsen,nestleder Ingunn Holtan, kasserer Stig Gudbrandsen, sekretr Bodil Hansen, styremedlem Ivar Markussen, varamedlem Bjøm OlssØn, varamediem John Moitensen,ievisor AKTIVITETER. Akliviteten til Naturvemforbundet i Har-stad (NiH) bar ikke vrt spesielt stor i Del bar vrt avviklet 5 styremøter og et medlemsmøte/lpent niøte i forbind-else med arsmøtet, der temaet var NNVs satsingsomrade i 1990, -samferdsel. Alle lagets medlemmer fikk innkalling, og møtet ble anncmiseil i HT. Lista over de øvrige aktivitetene er scm følger: 22. februar, Arsmøte pa Arbeidersam-funnet. Deretter apent møte med sam-ferdsel som tema. Styiet møtte. 3. mai, ForsØk pa a organisere papirinnsamling I Holtet i samatheid med Holtet Vel og Medkila skilag. Tiltaket strandet p1 darlig oppslutning. Etter dette bar markedet for returpapir fall boa 5. mai, Stand p1 Kanebogen senter i forb. med Grønn uke. 15. og 29. mai, Leserinnlegg I HT om hhv. kollek tivtransport og miljøvenn]ige bilister, etter opplegg frannv. 6. og 10. iuni, Urteturer p Trondenes. Tilsammen 22 deltagere pa arrange-mentene, trass i noe suit vr. 25. juni, Plantevandring pa Gressholmene I samarbeid med Harstad Hagelag. DIrlig vr var nok delvis Irsaken lii bare 6 deltagere. 29. iuni, Pressemelding om naturstien I Folkeparken. Guiden Iagt Ut p1 samme steder scm før. 23. juli, Rekiamering for miliøpose i samarbeid med Troms RØde Kors og Meieriet Nord. Del har vrt et par gledeige henvendelser fra medlemmer som vil engasjere seg i miljøvem arbeidet, og disse bar vi forsøkt I fange opp i det laget driver av arbeid. I løpet av Iret fir vi flere tilbud em deltakelse p1 sentrale kurs og seminarer, og deltakere p1 disse fir reise og opphold dekket. Med erfaring fra tidligere Ir bar styret valgt 1 pnoritere de publikurnsrettede aktivitetene som fir respons. Møtetilbud ovenfor medlemmene har derfor begrenset seg lii IrsmØtet og temaet pa delte møtet. Naturvernforbundet i Balsfjord og Storfjord Stytet for Naturvernforbundet I Balsfjord og Stor fjord har i 1990 bestltt av: Leder, Vidar Lillebo Kasserer, Helge Fredheim 7

5 Medlem, Tore Figenschou Medlem, Halyard Olderlund Sekretr, Gunnar Kvaal Varamedlemmer, Nina Coaradsen og Sigfred Johansen Det har vit avviklet 7 styremoter hvor 40 proto kollføite saker er blitt behandlet. Arsmøtet 1989 ble avhokit 10. desember pa Lyngskroa. 15 medlemmer møite. Fylkesleder Hans Prestbakmo orienteite om Forsvarets anleggsvirksomhet i Kitdalsfjella. Kjell Conradsen og Vidar Lillebo er styremedlemmer i fylkeslaget, Gunnar Kvaal har representert fylkeslaget(n1t) pa møte cm Forsvaret og Miljo vem, og pa mote med Stortingets samferd seiskomite om Vegplanen for Trcmsø. Kjell Conradsen og Lars Ivar Fause har deltatt pa studietur om avfallshandtering (kildesortenng) til steder i Danmark hvor man er kommet lengst p dette omrâdet. FN s Miljøverndag 5. juni ble markert med Stand pa Storsteinnes. Som markeringsarrangement i forbindelse med 10- ärs jubileet i Naturvemforbundet i Balsfjord og Storijord (NiBoS) ble valgt en høring cm forvalt ninga av Balsfjorden pa Vollan Gjestestue 1. nov. ember; Over 60 personer var til stede. Vintertelling av sjøfugl ble ogsá i 1990 gjennomfoit etter planen med 3 tellinger i januar, mars og november. ØKONOMI 00 MEDLEMMER Det samla medlemstaflet i NiBoS liar na passert 100. Dette og endra fordelingsnøkkei mellom forbundet sentralt og lokailag vii føre lii en bedre Økonomi i laget. Det er likevel ikke rom for noen vesentlige endringer av arbeidsformen. Laget liar ellers satset pa interessegnipper i følg ende emner: -sajnferdsel, forbrukerreua miljovem, forsvarets virkscmhet, undervisningsgnippe med opplegg met gninnskolen og Blekkulf venner. Erfaringene fra denne organiseringa er foreløpig begrenset, men vi haperpa økt aktivitet i Beskjeden deltakelse. -Meget vellykket Orkidetur til Sagelvvatn Natur reservat 24. mai med bla. nydelig spill av bms haner. -Meget vellykket Oiicidetur til Lullesietta i Stoifjord midt i juni. -Befaring i samarbeide med Naturvemforbundet i Troms (NiT) til Kitdalsfjella for a se pa Forsvarets anleggsvirksomhet i omrâdet. Elendig vr Ødela for et godt turopplegg. Likevel bra deltakelse med bla stortingsrepres. BjØm 18. august. Gunnar Kvaal var i slutten av mai guide for mer enn 50 naturvetare, -ungdommer ha en skole i Borgâ I Finnland lii Sagelvvatnet, Litjegrotta og Sørkjos leira. Helge Fredheim var guide til SOrkjosleira og Sagelvvatnet i forbindelse med utferd i tilknytning til NOFs landsmote, -juni i TromsØ. GENERELT liar vit lagets mest aictive ar hittil. Positivt er at arbeidssituasjonen srlig i fonn av interesse for lagets arbeide er Iangt bedre enn ved starten i Likevel er det mer enn nok av saker omkring inngrep og forurensing m.y a ta fatt pa. I 1990 liar laget srlig arbeidet med omlegginga av E6 og E78 gjennom Balsfjorcl. Laget har i den forbindelse vesentlige innvendinger b3.de til veg kontorets planprosess og den konununale saks behandhing i disse sakene. I kommunen er mangelen pa skikkelig tyngde I kommuneplanarbeidet og miljofaglig kosnpetanse patagelig. Naturvernforbundet i Tranøy Arsmøte blei avholdt 1. mars, og del blei gjordt følgende valg: Heidi Andersen (leder), Revisor: Solveig Ramstad Arsmøte vedtok to forandringer i vedtektene: - Forsiag lii vedtektsendringer skal afitid styre behandles og sendes ut sammen med arsmøte papirene -Navnet pa lagel forandres til Naturvemforbundet i TranOy Medlemsmøler Det har ikke vrt avholdt medlemsmøter I perioden. Stvremter Slyret konstituerte seg pa styremøte , og foretok folgende valg: Nestleder: Lana Hofsoy Sekretr: Ingvill Jensen Kasserer: Niis 1. GrØnvik Del har vit avholdt Ire styremøter I perioden. I Il legg har del vit avholdt møter i forskjellige arb eidsgrupper innafoc styret. Del meste av tida har vii brukt til praklisk atheid I forbindelse med de malsettinger scm er tnikket opp I handlings-programmet fra hovedorganisasjonen og andre lag. Den saka som har ptalt styret mest er arbeidet med vervebrosjyra som gikk ut til alle husstander I konununen i høst. Vi fikk kr. i støtte fra Fylkeslaget til bmsjyra, -men ingenting fra TranØy kullurstyre. Takk til Fylkeslaget! Del har dessvene vit darlig respons pa brosjyra. Vi har fâtt 6 svarslipper. Ingen av dem kom fra nordkommunen -der vi yenta det største verve potensialet. Det liar vrt en del nyverving, men likevel har medlemstallel i kommunen gall svakt 111-bake. sa vi ma skjerpe oss! Selv cm et medlemstall pa Ca. 50 personer er relalivt mye i forhold til folketallet i kommunen. Styret har leverl en uttalelse til planene til Senja SjOhussenler, og kontaktet Menighetsrâdet i Stung landet sogn for samarbeid om naturvemarbeid. Styrel bar ogsa skrevet til TranOy kommune og bedt om a bli kommunal høringsinstans I miljøsaker. Vi har desverreilcke fall svar pa henvendelsen. Lederen er ikke fomoyd med den aktiviteten vi har halt i Del bekiages at sa fa av sakene fra arbeidsprogrammet er blitt realisert i det aret scm er gatt. La oss samle oss cm Øket aktivitet 11991! Naturvernforbundet i Málselv. I 1990 var del i Malselv 110 medhemmer i Naturvemfcrbimdet. Del bar ikke vrt srlig stor utadvendt virksomhet i lagel I ârel scm gikk, men I mai hadde laget en markering sammen med Nalur og Undgdom i forb. med forbundets trafikkaksjon. Andre saker scm laget liar engasjerle seg i var bi.a. utvidelsen av Mauken-Bltind skytefelt og avfallsbehandling. 2 av iagets medlemmer deltok I naturvemforbundets avfallsseminar I oktober med studietur til Danmark. Anny Eriksen, scm ogsa har vrt mediem av lands styret, har vrt forbundets representant I et offentlig utvalg scm har behandlel avfailsproblematikken. Laget liar ogsâ halt 2 felles styremøter med laget i Bardu, hvor lagene ogsá er butt enige cm konkrele sammarbeidsoppgaver. Delte kan bidra 111 lilt større aklivilet i begge lagene. Johan SOrensen har vit lagels leder TURER I ARRANGEMANGER NiBos deltar i Kultuiicontorets Aktiv Scmmer opplegg med flere arrange-ment: -Observasjonsturer pa SOikjosleira 1. og 13. mai. 8 Leder: Per-Ame Hoel. Styremedlemmer: Hans Kr. Eriksen, Nils I. GrØn vik, Lana Hofsoy, lngvill Jensen, Yngvar Ramstad. Vara lii styret: Silje Grotle Nilssen, Aud Olga Rochman. Valgkommite: Hermod Halsnes, Lisbeth Olsen, 9

6 Styret hail 1990 bestâtt av: Hans Prestbakmo, Mâlselv (leder) Vidar Lillebo, Balsfjorcl, (redaktør) Randi Hasvold, Bardu Ingunn Agot Holtan, Harstad Kjell Conradsen, Storfjord (nestleder I sekretr) Lene Hofsøy, Tranøy. Varamedlemmer. Helge Midttun, SØrreisa (kasserer) Anny Eriksen, MaIselv Eivind Ditleivsen, Lenvik Ellen Kjellsen, Mâlselv Sigmund Spjelkavik, Málselv. Hans Prestbakmo, Randi Hasvold Vidar Lillebo og Kjell Conradsen har vrt arbeidsutvalg. Det har vit fire styremøter og to atheidsutvalgs møter i penoden. I tillegg er en del saker drøftet pa telefon. Da NiT ikke har fast sekretr har aktivi teten i fylkeslaget ikke butt som ønsket. Deter ikke kommet i gang nye lokaflag i fylket i 1990, men i TromsØ har ei gmppe kommet i gang. Her er det og dannet et uformelt fonim der flere organisasjoner samarbeider. I ret er det ogsâ dannet ei fiskeripoliuisk gruppe i TromsØ som har gjoit godt aibeid. Natur og Ungdom i Troms hat vrt aktiv i âret og deter bi. a starlet lokallag i Mâlselv. Kontothold-Økpnpmj. Skal fylkeslaget kunne bli slagkraftig; følge opp saker, ta initiativ og sta Ill tjeneste for lokallagene, er det nødvendig med fast sekretariat. Styret har ikke sell seg Økonomisk i stand til a staite opp med det 11990, men det arbeides med saken og en hâper a f det iii i âret som kommer. Det er videre Ønskelig med et fast kontor for f samlet fylkes lagets eiendeler. Deter i âret ikke utbetalt fast støtte til lokallagene, men det er etter søknad gill støtte lii Natur og Ungdom 1 Troms med kr. 5000, Natur vemforbundet I Tranøy kr til vervebrosjyrer og Naturvemforbundet I Bardu kr til del tagelse pa villmarksmessa. 10 ARSMELDING 1990 Natuivernhorbundet i Troms I forbindelse med opprettelse av eventuelt sekre tariat vii det bli behov for relativt store mid. ler til innkjøp av diverse utstyr. Fylkeslaget har I 1990 fall Icr i tilskott lii drifta fra Troms Fylkeskommune. Medlemsutvilding-verving Del hat vrt nedgang i medlemstallet I fylket i ret som gikk og det skyldes at vi ikke har vit flinke og aictive nok til a sti pa a verve nye medlemmer. Medleminene fordeler seg pa ulike kategorier pa følgende mate veil slutten av âret, tallene fra fomge lii parentes: Hovedinedlemmer Pensjonisier Fam. medlemmer Livsvarige medlemmer lnc htucinn#r Sum AKTIVITETER I (817) 59 (58) 158 (173) 11 (11) 1] (11) 92(1071) Valgkamp. Det har ikke vr valglr, men fylkeslaget har høsten 1990 gâtt Ut til alle politiske partier med forsiag om miljøtiltak som de bør ta med i sine programmer veil valget og arbeide for. Dette arbeidet ma følgesoppi Samferdsel. Naturvemforbundet gjennomførte i 1990 en stor samferdselskampanje pa Iandsbasis. En del av lokallagene hadde I den forbindelse diverse arr angementer. Fylkeslaget har i sammarbeid med Finnmailc og Nordland sendt brev til sentrale myn digheter med krav om at arbeid med videreføring av Nordlandsbanen settes i gang. Avfallsbehandling. Gjennom Naturvemforbundet sentralt hat det vrt drevet skolering pa dette felt i 1990, -og en fra fylkeslaget og tre fra lokallagene hat vrt med pa seminar og utferd lii Danmatic for a bere om avfallsbehandling og gjenvinning. Kjell Conradsen hat laget en lysbildeserie med tekslhefte som er tenkt bnikt I infoimasjonsarbeid om emnet. Anny Eriksen har viii med i et offentlig utvalg som hat lagt fram en NOU om avfallsminimering og gjenvinning. Energi. NiT hat veil sitt medlem I Energirädet for Troins vrt med pa a behandle energidelen I fylkesplanen. NIT gâr inn for at Energirâdet ma oppreliholdes og at energifondet ma styrkes. Forsvaret. Det har vit en god del spørsmâl angaende forsvarets inngrep og aktiviteter i a og det er i den forbindelse skrevet en rekke brev. Repre. sentanter fra fylkeslaget hat deltatt pa moter med forsvars. og miljøvemministeren, og med Forsvars kommisjonens miljovemutvalg bade i Oslo og pa Bardufoss. Disse sporsmal hat ogsâ vit droftet pa møter med fylkesmannens miljovemavd. og pa miljøvemkonferansen i Lofoten der en representant fra fylkeslaget deltok og inniedet om emnet. a initiativ bl.a. fra NiT hat det vit reist sporsmm i Stortinget om disse sakene. NiT i sammaibeid med lokaflaget i Balsfjord og Storfjord arrangerte i august fellestur til fjell omradene I Storfjord for bl.a. a se pa forsvarets inn grep der. Det er viktig at disse saker følges opp i framtida. Verneomrâder. NIT har i 1990 tatt opp srsmmet om en vemesone langs grensa mot Finniand og Sverige med Fylkes mannens miljøvemavd. for a sikre omrãdene mot nye inngrep og aktiviteter. Del er i den forbindelse ogsa forestall a opprette Treriksrøysa Nasjonalpaik I Storfjord. SpOrsmälet om vernesone har ogsà vrt drøftet med svenske myndigheter. Papirbreposer. ROde Kors har I sammarbeid med NiT fall i gang produksjon av breposer i papir sum forhandles gjennom Meieriet Nord. 10 ore av hver pose sam selges gk til et miljøfond. Det set ut som om etter sporselen etter disse poser dessvene ikke har vrt tilfredsstillende. Det bør gjøres mer for a markeds fore posene 191. Ressursene I havet. Svein Johansen bar vailt medlem for NIT i Barents havutvalget. Ragnar Nilsen, Sigmund Spjelkavik og Svein Johansen arrangerte i mars i regi av NiT ei større tralerhoring i TromsO. HOringa var meget vellykket og det er tiykket et hefte med referat fra horinga. De Ire nevnte utgjor I dag et fiskeripolitisk utvalg for fylkeslaget. Nordkalottsammarbeid. Del hat ikke vrt noen samling av naturvem organisasjonene pa Nordkalotten 11990, men det er igang arbeid med a fa til el samling I Finniand til høsten der Sovjet ogsa vil delta. Medlemsblad. Deter gill ut ett nr. av medlemsbladet i Diverse. I sammarbeid med Natur og Ungdom arrangeite NIT et apent møte I TromsØ om klimwdrlvhus effekten der forskuingssjefen ved meterologisk in stitutt Inniedet. Representanter for NIT har videre deltatt pa en del møter og befaringer pa lokalt plan. NiT hat ogsa avgitt uttalelser i diverse saker soin er kommet pa høring. Arsmøteuttalelser. -Indre riksveg Nordreisa-Kautokeino. -Krise i Nord. -Miljoavglfter -ja takk. -SamferdseLcpolitikken i fylket. Styret... 11

7 I Naturvemforbundet i CTroms Postboks STORSTEINNES Med dette innkalles det til.rsmøte og miniseminar i Naturvemforbundet i Troms, pa Bardufosstun kurs- og treningssenter, Rustahøgda, Bardufoss lørdag 2. mars ki Møtet äpner med et miniseminar om avfallsbehandling ki Program: Id Ki Avfallsbehandling, inniedning ved Anny Eriksen (landsstyremedlem NNV) og Tor Fredrik Saue (direktør i Hälogaland Avfallsselskap) Spørsmâl og kommentarer, debatt (Pause til Ca. Id ) Ki Arsmøte Konstituering; vaig av møteleder og sekreter 2. Godkjenning av saksliste og innkalling 3. Godkjenning av ârsmelding 4. Godkjenning av regnskap 5. Arbeidsoppgaver for Budsjett VaIg 8. Eventuelt Ki GeneraIsekreteren i NNV, Dag Hareide, orienterer om NNVs arbeid og hva fylkeslaget og lokallagene kan gjøre for a nã Ut. Etter inniedninga blir det høve til spørsmãl og samtaler. Vi oppfordrer vâre medlemmer om a møte opp. Spesielt viktig er det at alle lokallag sender representanter til ärsmøtet. Styret.

Referat fra Årsmøtet 1985

Referat fra Årsmøtet 1985 Fra Troms Naturvern 2:85 Referat fra Årsmøtet 1985 Årsmøtet ble avvikla i kommunestyresalen på Finnsnes lørdag 9.mars fra kl 14.00 til ca kl 16.00, inkludert matpause. Tilsammen 13 medlemmer deltok på

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 Gjennom misbruk av knappe resurser bidrar vâpenkappløpet til ytterligere usikkerhet! (Brundtland-rapporten s. 215) Troms Naturvern

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø)

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø) Årsmøtet ble avholdt i NViT sine lokaler, Skippergata. 11 b i Tromsø. Årsmøteavviklingen var knyttet opp mot regionseminaret 1-997. Dato. IS mars. Det ble avholdt fra kl 1430 til 1830. Tilstede: Marianne

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk

ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark. Organisatorisk ÅRSMELDING 2011 NATURVERNFORBUNDET I Midt-Telemark Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2011 Biologisk Mangfold Klima Samferdsel Miljøfyrtårn sertifisering Tøybleier Følge planprosesser

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet. holder årsmøte. på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek NATURVERNFORBUNDET I TØNSBERGDISTRIKTET Postboks 73, 3101 Tønsberg http://naturvernforbundet.no/vestfold/tonsbergdistriktet/ Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og Miljøagentene i Tønsbergdistriktet

Detaljer

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen,

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Referat styremøte 8. mars kl.10.00 Scandic Hotell Tromsø. Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Jan-Sture Sivertsen, Tove R Hauglid, i tillegg møtte president Kurt T

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG-89. ..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG-89. ..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene! TROMS 6 NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet I Troms Nr. 2 1989 Miljøvalg-89? I VALG-89..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop)

Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer. Tid: Mandag 14. desember 2015 kl (landsstyremøte + workshop) Referat Landsstyremøte Frivillige for SOS-barnebyer Tid: Mandag 14. desember 2015 kl 10.00-17.30 (landsstyremøte + workshop) Sted: SOS-Barnebyer Norge, Mariboesgt. 13, Oslo Deltakere: Landsstyret: Ingrid

Detaljer

Kattfjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte. 26.februar 2017 kl 18:00 På Bygdeheimen

Kattfjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte. 26.februar 2017 kl 18:00 På Bygdeheimen Kattfjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte 26.februar 2017 kl 18:00 På Bygdeheimen Saker til behandling på årsmøtet hadde leveringsfrist 22.01.2017. Dette var meldt både på Facebook og på vår

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms)

SKROTNISSEPROSJEKTET 2013. Januarmøtet 2014. Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) SKROTNISSEPROSJEKTET 2013 Januarmøtet 2014 Bilde fra rapporten fra Sør-Troms regionråd (7 kommuner i Sør-Troms) Skrotnisse prosjektet ble startet i 2012 etter at Fylkesmannen stadig fikk henvendelser fra

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt

Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt Cicignon Lokalsamfunn Årsmøte for Cicignon Lokalsamfunnsutvalg 12. mars 2015 Kafé Nyt Saksliste 1. Åpning av leder 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling b. Erklære møtet for lovlig

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes

Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Årsmøte i Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes Senter for nordlige folk, 13.03.13 Til stede: Wilmar Johnsen, Kurt-Ivar Johnsen, Henrik Olsen, Per Larsen, Kine Rasmussen, Irene Pedersen, 1. Valg

Detaljer

Årsmøte i Lund grendelag 2016

Årsmøte i Lund grendelag 2016 Årsmøte i Lund grendelag 2016 Årsmøtet ble avholdt onsdag 13. april 2016 kl 1900 på Lundstua. Til sammen 17 medlemmer deltok: Audur Thorisdottir, Anne Kvernvik, Bjørnar Smines, Arne Storø, Randi Lund Storø,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2006.

Referat fra årsmøtet 2006. Referat fra årsmøtet 2006. Årsmøtet fant sted på Universitetet i Oslo 26. oktober 2006 kl 1230-1400. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 personer til å

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017 Tromvik Utviklingslag

ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017 Tromvik Utviklingslag ÅRSMØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2017 Tromvik Utviklingslag Sted: Tromvik Grendehus Kl. 1820 7 stemmeberettige fremmøtt på årsmøtet. Saksliste: Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.1/2016-18 Dato / tid: 26.mai 2016 Sted: Bardufosstun Tilstede: Knut Bjørklund, Elisabeth Rognli, Jan-Harald Jansen, Hege Lynum Pedersen,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Årsmelding for Balsfjord og omegnen turlag 2016

Årsmelding for Balsfjord og omegnen turlag 2016 BALSFJORD OG OMEGNEN TURLAG Årsmøte for 2016. 29.01-2017 kl 16.00 i Rådhuset, 1 Åpning ved leder 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 Valg av møteleder og sekretær 4 Valg av to til å underskrive

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

Tromvik utviklingslag. innkaller herved til årsmøte. 19.februar Klokken på Tromvik skole

Tromvik utviklingslag. innkaller herved til årsmøte. 19.februar Klokken på Tromvik skole Tromvik utviklingslag innkaller herved til årsmøte 19.februar 2015 Klokken 18.00 på Tromvik skole Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 12. 02. 2015 Velkommen! Side 1 av

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer