Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)"

Transkript

1 best. nr. 501 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 8. juni 1989, nr. 914 Sist endret 25. oktober Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)

2 Utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr s. 817 April 1993: En fotnote er tilføyd til 5. Forskriften er ikke endret. September 1995: Kommentarer er tatt inn. Forskriften er ikke endret. September 1996: En fotnote er tilføyd til 1. Forskriften er ikke endret. Januar 1999: Fotnoten til 1 og kommentaren til 1 er endret. Juni 2001: Kommentaren til 1 er endret. September 2001: Forskriften 2 er endret.

3 Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste) Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 8. juni 1989 med hjemmel i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 4. februar , og 30, jf. kgl.res. av 4. juni 1982 nr. 959, jf. kgl.res. av 26. oktober 1979 nr. 9939, jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII pkt. 31 (direktiv 97/81/EF). Endret 27. juni 2001 nr Virksomheter innenfor følgende næringsgrupperinger 1) skal ha verneog helsepersonale i henhold til arbeidsmiljøloven 30: Næringsområde 12 Skogbruk Næringsområde 21 Bryting av kull 23 Bryting og utvinning av malm 29 Bergverksdrift ellers Næringsområde 31 næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Næringsområde 33 trevarer Næringshovedgruppe 341 Treforedling Næringsgruppe 3421 Grafisk produksjon Næringsområde 35 kjemiske produkter, mineralolje, kull-, gummi- og plastprodukter Næringsområde 36 mineralske produkter Næringsområde 37 metaller Næringsområde 38 verkstedprodukter Næring 5 Bygge- og anleggsvirksomhet unntatt næringsgruppe 5023 oljeboring 1) Næringsgruppeinndelingen bygger på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgrupperinger, opprinnelig utarbeidet i Standarden er nå endret. Se kommentar til 1. 1

4 Næringsområde 63 Hotell- og restaurantdrift unntatt gruppe 63120, gatekjøkken og 6322, drift av campingplasser Næringshovedgruppe 711 Landtransport Næringsundergruppe Lasting og lossing Næringsområde 72 Post- og telekommunikasjoner Næringshovedgruppe 911 Kommuneadministrasjon, den del som angår brannvesenet, med unntak av frivillig mannskap Næringsgruppe 9121 Generell statsadministrasjon, den del som angår politiet, lensmannsetaten og fengselsvesenet Næringsområde 92 Renovasjon og rengjøring Næringsgruppe 9513 Reparasjon av motorkjøretøyer (bilverksteder) Næringsgruppe 9520 Vaskeri- og renserivirksomhet Samt for aktiviteter tilsvarende private aktiviteter innen næringsgruppe 3421, 38, 5, 92, 9513 og Kravet om verne- og helsepersonell gjelder ikke i forhold til sesongarbeidere o.l. som arbeider mindre enn 5 måneder pr. år. 1) 3 Ved tvil avgjør det lokale arbeidstilsynet om en virksomhet, eller deler av denne, går inn under forskriften. 4 Det lokale arbeidstilsyn skal gi dispensasjon fra kravet om verne- og helsepersonale når dette finnes verne- og helsemessig forsvarlig. 5 Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. arbeidsmiljøloven kap. XIV. 2) 6 Forskriften trer i kraft 1. januar ) Endret ved forskrift 27. juni 2001 nr. 794 (i kraft 1. juli 2001) 2) Ansvar for juridisk person: Se også straffelovens 48A og B 2

5 Kommentarer til forskriften Til 1 (klassifisering) Tabellen under gir en oversikt over de gamle og nye næringskodene i Statistisk sentralbyrås standard for næringskoder. Standardene er et system for klassifisering avc bedrifter, foretak og andre enhetstyper etter hva slags virksomhet eller aktivitet disse enhetene driver. Tabellen angir hvilke næringkoder som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale. Endringene i næringskodene har ikke ført til endinger i hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale. GAMMEL NÆRINGSKODE NY NÆRINGSKODE SN 83/ISIC SN 94/NACE Kommentarer 12 Skogbruk 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 21 Bryting av kull Bryting av steinkull Bryting av brunkull 23 Bryting og utvinning av malm Bryting av uran- og thoriummalm Bryting av metallholdig malm 29 Bergverksdrift ellers 14 Bergverksdrifts ellers 31 næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer næringsmidler og drikkevarer tobakksvarer 33 trevarer 20 trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer. Omfatter også hogging av celluloseflis 36.1 møbler. Gjelder kun møbler av tre. 341 Treforedling 21 papirmasse, papir og papirvarer finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre dekkes av næringskode Grafisk produksjon Grafisk produksjon og tjenester tilknyttet grafisk produksjon Setting av klisjeer næringsgruppene 3

6 22.25 Annen grafisk produksjon skotøy Omfatter overheadtransparenter, layout, dummier og gummi- og plaststempler 35 kjemiske produkter, mineralolje, kull-, og gummi- og plastprodukter kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel kjemikalier og kjemiske produkter plastprodukter plast og gummi ikkemetallholdige mineralprodukter våpen og ammunisjon Kun den del som omfatter produksjon av asfaltpapp medisinske instrumenter, presisjons instrumenter, optiske instrumenter, klokker og ur ammunisjon produkter av plast og gummi optiske instrumenter og fotografisk utstyr Bygging og reparasjon av skip og skrog under 100 bruttotonn møbler plastbåter 36.1 sportsartikler plastmøbler 36.4 spill og leker gummi- og plastprodukter 36.5 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer gummi- og plastprodukter 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Kun den del om gjelder vulkanisering og reparasjon av dekk, slanger og andre gummi og plast produkter Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers Kun den del om gjelder vulkanisering og reparasjon av dekk, slanger og andre gummi og plast produkter Gjelder fottøy av gummi og plast, og andre varer av gummi og plast 4

7 36 mineralske produkter 26 andre ikke-metall holdige mineralprodukter 37 metaller 27 metaller 38 verkstedprodukter 28 metallvarer, unntatt maskiner og utstyr næringsgruppene 29 maskiner og utstyr Unntatt produksjon av våpen og ammunisjon 30 kontorog datamaskiner 31 andre elektriske maskiner og apparater 32 radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr 33.2 måle- og kontrollinstrumenter og utstyr, unntatt industrielt prosesstyringsanlegg instrumenter som baserer seg på signaler eller elektrisitet 33.3 industrielle prosesstyringsanlegg 34 motorkjøretøyer, tilhengere og deler 35.1 Bygging og reparasjon av skip og båter 35.5 transportmidler ellers Engros handle med avfall og skrap opphogging av biler 5 Bygge- og anleggsvirksomhet unntatt næringsgruppe 5023 oljeboring Bygg og anleggsvirksomhet næringsgruppene 63 Hotell- og restaurantdrift unntatt gruppe 63120, gatekjøkken og 6322, drift av campingplasser Hotellvirksomhet Drift av restauranter og kafeer Drift av barer Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 711 Landtransport 60.1 Jernbanetransport 60.2 Annen landtransport Drift av gods- og transportsentraler 5

8 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus Drift av bomstasjoner Budtjeneste ellers 71.1 Bilutleie Utleie av annet landtransportmateriell Lasting og lossing Lasting og lossing tilknyttet sjøtransport 72 Post- og telekommunikasjon Posttjenester Telekommunikasjoner 911 Kommuneadministrasjon: Den del som gjelder brannvesen, med unntak av frivillig mannskap Brannvern, unntak av frivillig mannskap 9121 Generell statsadministrasjon: Den del som gjelder politi, lensmannsetaten og fengselsvesenet Retts- og fengselsvesen Politi- og påtalemyndighet fengselsvesnet politiet 92 Renovasjon og rengjøring Rengjøringsvirksomhet Kloakk- og renovasjonsvirksomhet næringsgruppene Omfatter også vinduspussing 9513 Reparasjon av motorkjøretøyer (bilverksteder) næringsgruppene 50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Omfatter billakkering og understellsbehandling Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Omfatter billakkering og understellsbehandling 9520 Vaskeri- og renserivirksomhet Vaskeri- og renserivirksomhet næringsgruppen 6

9 Enkelte virksomheter vil kunne drive både produksjon eller yte tjenester som går inn under forskriften og produksjon som faller utenfor. Plikten til å knytte til seg verne- og helsepersonale gjelder i slike tilfeller den delen av virksomheten som driver produksjon eller yter tjenester som går inn under forskriften. Selv om kommunale eller statlige virksomheter ikke skulle bli klassifisert i en av gruppene i 1, vil de likevel være underlagt forskriften hvis de driver de 6 næringsgrupperingene som er nevnt i 1 siste ledd. Dette gjelder grafisk produksjon, produksjon av verkstedprodukter, byggeog anleggsvirksomhet, renovasjon og rengjøring, bilverksteder og vaskeriog renserivirksomhet. Etter arbeidsmiljøloven 30 skal det være verne- og helsepersonale ved virksomheten når det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet eller helsekontroll av arbeidstakerne. For virksomheter i 20 nærmere bestemte næringsgrupperinger fastsetter denne forskriften at de skal ha verne- og helsepersonale. I virksomheter som ikke går inn under denne forskriften, kan arbeidsmiljøet likevel være slik at det kreves verneog helsepersonale etter arbeidsmiljøloven 30. Arbeidsgivere må derfor foreta en selvstendig vurdering av om det er nødvendig med slikt personale. Til 2 (unntak) Etter 2 vil ikke kravet om verne- og helsepersonale kunne gjøres gjeldende for sesongarbeidere som arbeider mindre enn 5 måneder pr. år. Dersom virksomheten bare sysselsetter slikt personale, gjelder ikke forskriftens krav om verne- og helsepersonale. Det vil bare være i forhold til de arbeidstakere som er spesielt nevnt i 2 at arbeidsgiver ikke har plikt til å ha verne- og helsepersonale. Det vil derfor kreves at virksomheten har verne- og helsepersonale for sesongarbeidere som arbeider mer enn 5 mnd. pr. år. Hensikten er ikke å unnta arbeidstakere som har nedsatt arbeidstid på grunn av sykdom eller som ledd i attføring. Til 3 (tvil om virksomheten går inn under forskriften) Er arbeidsgiver i tvil om plikten til å knytte til seg verne- og helsepersonale etter forskriften, kan spørsmålet forelegges Det lokale arbeidstilsyn. Det samme kan partene i en virksomhet gjøre dersom det oppstår uenighet om 7

10 plikten. Det lokale arbeidstilsyn kan treffe vedtak om at virksomheten går inn under eller faller utenfor de 20 næringsgrupperingene. Avgjørelsen til Det lokale arbeidstilsynet er et enkeltvedtak som kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Til 4 (dispensasjon) Det kan ikke utelukkes at det innenfor de næringsgrupper som omfattes av forskriften finnes virksomheter hvor de spesielle risikofaktorer som vanligvis forekommer i næringen ikke gjør seg gjeldende. I slike tilfeller vil virksomheten kunne søke dispensasjon fra kravet om verne- og helsepersonale. Søknader om dispensasjon skal rettes til Arbeidstilsynets distriktskontor der virksomheten er lokalisert. Søknaden må inneholde opplysninger som gjør det mulig å ta standpunkt til om virksomhetens arbeidsmiljø er verne- og helsemessig forsvarlig. Den må forelegges hovedverneombudet, eller verneombudet hvis bedriften ikke har hovedverneombud, og arbeidsmiljøutvalget hvis bedriften har det, til uttalelse. Uttalelsen må følge søknaden. Dispensasjoner vil bare bli gitt for begrensede tidsrom. En eventuell dispensasjon fra forskriften fritar ikke arbeidsgiveren fra å foreta en løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse. Dispensasjonen vil bare kunne frita fra kravet om å knytte verne- og helsepersonale til virksomheten. Avgjørelsen til Det lokale arbeidstilsyn på dispensasjonssøknader er enkeltvedtak som kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. 8

11 Arbeidstilsynet gir råd og veiledning om arbeidsmiljøloven med utfyllende bestemmelser. Arbeidstilsynet orienterer også om ferieloven og om lov om lønnsgaranti ved konkurs. Henvend deg til nærmeste avdelings- eller distriktskontor hvis det er noe du er i tvil om. Direktoratet for arbeidstilsynet, Chr. Krohgs gate 10, Postboks 8103 Dep, 0032 OSLO. Tlf DET LOKALE ARBEIDSTILSYN Arbeidstilsynet 1. distrikt (Østfold og Akershus) Dronningensgt. 1, Postboks 5157, 1503 MOSS Tlf Faks Avdelingskontorer i Ski, Sandvika og Lillestrøm Arbeidstilsynet 2. distrikt (Oslo) Stenersgt. 1D, Postboks 8174 Dep, 0034 OSLO Tlf Faks Arbeidstilsynet 3. distrikt (Røros, Hedmark og Oppland unntatt Jevnaker) Statsetatene, HrE-bygget, 2326 HAMAR Tlf Faks Avdelingskontorer i Kongsvinger, Tynset, Otta, Lillehammer, Gjøvik og Fagernes Arbeidstilsynet 4. distrikt (Jevnaker og Buskerud) Havnegt. 10, 3040 DRAMMEN Tlf Faks Avdelingskontorer i Hønefoss og Gol Arbeidstilsynet Vestfold Anton Jenssens gt. 5, Postboks 2303 Postterminalen, 3103 TØNSBERG Tlf Faks Arbeidstilsynet Telemark Statens Hus, Gjerpens gt. 20, 3706 SKIEN Tlf Faks Arbeidstilsynet 6. distrikt (Aust- og Vest-Agder) Henrik Wergelands gate 23-25, Postboks 639, 4665 KRISTIANSAND S Tlf Faks Avdelingskontorer i Arendal og Lyngdal Arbeidstilsynet 7. distrikt (Rogaland, Etne, Ølen og Sveio) Breidablikkveien 3 b, Postboks 3133 Hillevåg, 4095 STAVANGER Tlf Faks Avdelingskontorer i Bryne og Haugesund Arbeidstilsynet 8. distrikt (Bergen; Hordaland unntatt Etne, Ølen og Sveio; Sogn og Fjordane unntatt de 6 nordligste kommunene) Møllendalsvn. 6, 5009 BERGEN Tlf Faks Avdelingskontorer i Førde, Voss og Stord Arbeidstilsynet 9. distrikt (Møre og Romsdal og de 6 nordligste kommunene i Sogn og Fjordane) c/o Hausken maskin, Moa, Postboks 8160 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND Tlf Faks Avdelingskontorer i Nordfjordeid, Ulsteinvik, Molde, Sunndalsøra og Kristiansund N Arbeidstilsynet 10. distrikt (Nord- og Sør-Trøndelag unntatt Røros) Kongens gt. 60, Postboks 4368 Hospitalsløkkan, 7417 TRONDHEIM Tlf Faks Avdelingskontor i Steinkjer Arbeidstilsynet 11. distrikt (Nordland ) Nordstrandvn. 41, 8037 BODØ Tlf Faks Avdelingskontorer i Narvik, Sortland, Mo, Mosjøen og Brønnøysund Arbeidstilsynet 12. distrikt (Troms, Finnmark og Svalbard) Storgt. 74, Postboks 416, 9254 TROMSØ Tlf Faks Avdelingskontorer i Vadsø, Hammerfest, Alta, Sørkjosen, Finnsnes og Harstad

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid)

FORSKRIFT. Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (Varmt arbeid) best. nr. 551 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998, nr. 179 Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og

Detaljer

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon...

Golv... 19 Terskel... 19 Vegger... 19 Inventar og installasjoner... 19 Arbeidsbenker... 20 Stoler... 20 Hyller... 20 Avtrekksskap og ventilasjon... Innhold Innledning: Laboratoriet en risikofylt arbeidsplass.................. 5 Internkontroll, planlegging og informasjon........................ 6 Internkontroll............................................

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998 98/86 1 Notater 1998 Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen Omsetningsstatistikk for industrien Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for okonomiske indikatorer Innhold 1 INNLEDNING 3 2 HOVEDTREKK VED

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Skadet på jobb? Syk av jobben?

Skadet på jobb? Syk av jobben? Skadet på jobb? Syk av jobben? SKADET PÅ JOBB? SYK AV JOBBEN? FOTO: ERIK M. SUNDT Denne brosjyren gir en kort innføring i hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg hvis du blir skadet i

Detaljer

Krav til arkivlokaler

Krav til arkivlokaler Krav til arkivlokaler En veiledning for offentlige organer Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 21 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0102-4(trykt) 2 INNHOLDFORTEGNELSE 1

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK0-krav Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant byggesaksbehandlerne i kommunene i oktober-november 0, på oppdrag for Direktoratet

Detaljer