Noen bemerkninger om Komsakulturen Bjørn, Anathon Fornvännen 1930(25), s Ingår i:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen bemerkninger om Komsakulturen Bjørn, Anathon Fornvännen 1930(25), s. 342-350 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1930_342 Ingår i:"

Transkript

1 Noen bemerkninger om Komsakulturen Bjørn, Anathon Fornvännen 1930(25), s Ingår i: samla.raa.se

2 Noen bemerkninger om Komsakulturen, Av ANATHON BJÖRN, Oslo. sin utmerkede og for kjenskapet til tidlig nordeuropeisk stenålder så overordentlig viktige avhandling: "Nordisches Paläolithikum und Mezolithikum" 1 har G. Schwantes gitt uttrykk for hvor sterkt det har virket hemmende på nordisk stenaldersforskning at den så lenge har stått under innflytelse av dogmet om at Nord-Europe, og saerlig Skandinavien, först blev befolket lenge efter den fulle avsmeltning av den siste istids bremasser. Saerlig bunnedt av dette dogme har man vasrt i Norge hvor man inntil for ikke mange år siden ansa Nöstvetfundene som de eldste minner om menneskers ferden i landet. Inn i den samme kronologiske ramme som disse fund blev også de meget gamle flintplasser presset ved sin fromkomst og lenge efter, men dette skylltes ikke alene den engang grunnfestede opfatning av at det förste landnåm i Norge måtte fallo sent, men like meget at det ennu ikke var blitt klart at flere former som blev henfört til en bestemt, i tid skarpt avgrenset kulturform i virkelighcten har en långt eldre forhislorie. Det kostet et årelangt studium og mogen trykksverte för man endelig blev klar över at Fosnakulturens fundkomplekser rummet tallrike spor av en bebyggelse som faller uendolig meget tidligere enn de eldste Nöstvetfund. Dermed falt den lenge formodede grense bakover i tid for den förste innvandring og eftersom den kvartaergeologiske utforskning av landet er skredet from har det vist sig at man heller ikke Ienger med stötte i geologien kan fiksere en tid da naturforholdene gjorde det umulig for folk å opholde sig i Norge. Det er jo nemlig nu klart at den siste istid ikke betegner en total ned- 1 Mitteilungen aus dem Museum fiir Völkcrkundo in Hamburg XIII, 1928.

3 Noen bemerkninger om Komsakulturen. 343 isning av landet men at store områder har vaert isfri og har huset en hårdför flora og fauna. Dermed er det videre gitt at en tidligere leilighetsvis formodet glacial og interglacial befolkning i Norge i hvert fall teoretisk er mulig. Med disse arkeologiens og kvartärgeologiens nye landvinninger for öjet skulde det synes naturlig at Nummedals paleolitisk prcgede fundkomplexer fra Finnmark, fremkommet gjennem de siste fire års undersökelser, på forhånn måtte bli å betrakte ut fra den mulighet at de betegner et eldre betolkningsstadium enn noe tidligere kjent. Hertil forelå det så meget större grunn som det i den i sig selv meget gamle Fosnakultur var trekk som syntes å peke mot en ennu eldre kulturform. Men en slik anskuelese har ikke vunnet almindelig tilslutning. Man har stillt sig tvivlendo ikke alene til hvad som virkelig trenger overveielse om de paleolitisk formor i Komsakulturen nödvendiggjör en antagelse om at de også i tid faller i paleolitikum, men også til formerne selv og fremfor allt da til riktigheten av de fra norsk sido fremsatte teorier til förklaring av hele kulturformens kronologi og litenskandinaviske forutsetninger. Imidlertid har fundene vakt interesse og de spörsmål som er knyttet til dem er gledeligvis kommet under diskussion, og i den siste tid er det fremkommet en del arbeider som direkte eller indirekte förer inn på hithörendeproblemer, likesom det nu både fra norsk og finsk side arbeides på å bringe större klarhet över den eiendommelige Komsakulturs vesen og tidsforhold. Uten her å foregripe resultatcrne av disse forskninger og uten påny å rulle problemet op i sin helhet skal jeg betrakte enkelte sider av spörsmålet for derigjennem om mulig å klarne begreperne da det på enkelte hold synes å gjöre sig visse missförståelser gjeldonde i betraktningen av Komsakulturen selv om det ikke alltid er fremkommet på Irykk. Först og fremst gjelder det formernes eiendommelige og overraskendo art. Da jeg en gäng like efter at det förste Komsafund var fremkommet fortalte en nordisk stenaldersforsker at Nummedal i Finnmark hadde funnet tallrike rent paleolitiske redskapstyper og bad ham av selvsyn å overbevise sig om riktigheten herav svarte han at det var ganske unödvendig da paleolitiske redskapsformer nu en gäng ikke kunde forekomme i Norden. Selv om ikke alle stiller sig på et så avgjort og höividenskapelig stannpunkt så har jeg dog på enkelte hold hört uttalt adskillig tvivl om det forholder sig rigtig

4 344 Anathon Björn. med de paleolitiske former i Finnmark hvorved da naturligvis fundenes nordlige beliggenhet har spillt inn. Så lenge det i litteraturen bare forelå korte redegjörelser for Komsafundenes inventar uten tillstrekkelig avbildningsmateriale var det også förståelig at man stiliet sig avventende, men nu efter at Nummedals arbeide "Stone Age Finds in Finnmark" (Oslo 1929) er utkommet hvor man vill finne et rikt avbildningsmateriale og en meget detaljert deskriptiv behandling av typerno vil enhver med noenlunde kjenskap til paleolitiske former lett kunne o verbevise sig om hele kulturpreget. En ytterligere behandling av enkelte former med saerlig henblikk på teknikken har Nummedal gitt i "Universitetets Oldsakssamlings Skrifter" II s. 20 ff. Tilsammen gir disse to arbeider et utmerket billede av Komsakulturens redskapsindustri både hvad former og teknikk angår og danner en fast basis for sammenligning med beslektede fundkomplekser innen andre områder. Det viktigste resultat en slik sammenligning förer til, skal jeg omtale stråks nedenfor, hor skal jeg bare fremheve det meget vesentlige at vi form fra form usökt kan finne fuldstendige paralleller såvel innen de gammelkjente paleolitiske fundområder i Vest-Europa, som i do nyopdagede i Central-Europa og Asien. Dello forövrig uomtvistelige forhold er nylig blitt bekreftet av professor K. Absolon, som mod henblikk på fundet fra Börsolvnesset i Porsanger i sin avhandling "Die Aufstellung der wahren Slratigraphio des mährischen Palcolilhikums" i Tagungsbcricht der deutschen antropologischen Gesellschaft 1928 s. 71, skriver: "Die in dem Osloer Museum mit Inventar Nummer 24,183 II: Schaber, Kratzer, primitiver Stichel, Nukleus-Stichel, faustkeilartige Instrumente, Spitzen usw. bezeiebneten Silexe sind in der Grosse, Form, Bearboitung, Analogie des Steinmateriales (aus schwarzem grobon Kwarzit) identisch mit analogen Typen des mährischen Ur-Aurignacien." Når derfor Gunnar Ekholm i et inniegg i Komsaproblemct anförer at "där fullt klara typer äro för handen, äro dessa icke paleolitiska utan mezolitiska 1 " så er dette alltså långt fra overenstemmende med de taktiske forhold (jfr også nyssnevnto Tagungsberichte s. 135 f.) og beror bl. a. på at forfatteren ikke har vaert opmerksom på de kronologiske avskygninger som gjör sig gjeldende innen den hele fundgruppe. 1 G. Ekholm, Ett nordskandinaviskt paleoliticum? Fornvännen 1929, s. 1%.

5 Noen bemerkninger om Komsakulturen. 345 Her er vi inne på en meget betydningsfull side av vårt fundmatteriale likesom et nermere kjenskap til Komsakulturens kronologi er en nödvendighet for en avgjörelse av dens oprinnelse og forutsetninger. Med hensyn til kronologien hevder Ekholm 1, likesom tidligere jeg 2, at en typologisk betraktning av redskapsinventaret alene ikke gir en pålitelig basis for kronologiske slulninger, men at kvartaergeologien her har det avgjörende ord. Selv har jeg tidligere ut fra en vurdering av de foreliggende både arkeologisk og geologisko forhold kommet til det resultat at de eldre Komsafund måtte skrive sig fra den senere Yoldiatid. Senere har finske geologer tätt spörsmålet op og hevder som sin opfatning at antydede fund tilhörer tidlig Ancylustid 3. Som man ser er forskjellen mellem deres og min datering nermest ubetydelig, i hvert fall så liten at den ikke får noen innflytelse på de slutninger jeg har trukket ut fra min tidligere tidsbestemmelse. Men denne gjelder ikke fundgruppen som helhet. Vi kan nemlig, som jeg tidligere har vist, utskillo tre kronologiske hovedstadier i Komsakulturens utvikling hvorav hvert har sit soarpraeg og er bundet til forskjellige postarktiske depressionsnivåer. I litteraturen har disse faser fått betegnelsen Porsanger-, Tollevikog Bcrlevågstadiet. Jeg har tidligere i to avhandlinger behandlet disse stadiers orgologi 4, og kan derfor på dette punkt fatte mig i all korthet. For det eldste Porsangerstadiums vedkommende kan det under henvisning til Absolons ovenciterte karakteristikk vaere nok å minne om at det utmerker sig ved en rekke store og primitive former såsom coup-de-poings og Lovallois-skraperc og at man her saerlig har arbeidet i kvarts. Et umiddelbart yngre inntrykk gjör fundene fra Tolleviksstadiet som i meget representerer en typisk "Klingenkultur" og fremforallt er karakterisert ved en vidstrakt bruk av buriner av höist varierende former samt ved spisser og en rekke småformer. Levalloisskrapere förekommer men långt mindre 1 Anf. arb. 2 A. Björn, Noen norske stcnaldersproblemer, Norsk geologisk tidsskrift X, s. 54 ff. 8 V. Tanner, Antropogcografiska studier inom Petsamo-området, Fennia 49 nr 4, s. 13. M. Sauramo, The quatcrnany geology of Finland, 1929, s A. B j ö r n anf. arb. og Studier över Fosnakulturen, Bergens Museums ärbok, Ilist.-Antikv. rekke nr 2.

6 346 Anathon Björn. hyppig mens neve-stenene så godt som er forsvundet. Derimot kjennes skivespalterlignende skrapere. Disse redskapsformcr er for en stor del forarbeidet av dolomitflint. En fortsatt utvikling viser Berlevågstadiet som har bevart de vesentligsto av formerne fra Tolleviksstadiet, dog med en sterk begrensning av burinerne, men som tillike har utviklet nye former og hvori skivespaltere tildels i utmerkede eksemplarer er ganske almindelige. Disse redskaper betegner da en videre utvikling av Tolleviksstadiets primitive spaltere. Betraktet som helhet kan det om Komsakulturen sis at den begynner med en utpreget makrolitisk industri men efterhvert optar i sig eller solv utvikler en rekke småformer uten at dog det makrolitiske preg trer i bakgrunnen. Og videre er saerlig den eldre Komsakultur preget av en eiendommelig blandning av gammel- og ungpaleolitiske former, et forhold av störste betydning når vi söker efter forutsetningerne for hele kulturformen. Jeg har tidligere fremholdt at det til förklaring av Komsakulturens oprinnelse i Norge finnes to muligheter, nemlig enten at den er autochton i landet ved at det allerede i eldre paleolitikum har sittet en befolkning i Norge som har utformet det grunnlag hvorfra Komsakulturen er utsprunget, eller at den er överfört til landet ved folkeforskyvninger utenfra i postarktisk tid. Av disse to muligheter har jeg gitt den siste fortrinnet under henvisning til at vi fra den siste istid ikke kjenner et eneste arkeologisk fund som kan godtgjöre at det den gäng var mennesker i landet. En antagelse av at Komsakulturen har gamle aner i landet selv må derfor bli en både unödvendig og meget hypotetisk formodning hvis eneste grunnlag er at naturforholdene den gäng, som det nu ennu tydligen fremgår av R. Nordhagens siste studier 1, ikke var vserre enn at det gik an å friste livet pä den tildels meget bredc isfrie kystrand. Derimot mente jeg at vi i den nu så bekjente nevesten fra Harebjerg i Jylland hadde et bevis for at mennesker virkelig hadde fördes i Norden under den siste interglacialtid og jeg pekte i den forbinnelse på de eiendommelige fund fra Gjermundnes i Romsdalen som av H. Kaldhol blev henfört til samme tid, men jeg fant det under forutsetning av denne daterings holdbarhet, umulig å knytte förbindelsen mellem Kaldhols Gjermundneskultur og Komsakulturen i det 1 R. Nord ha gen, Bredemte sjöcr i Sundalsfjellene, Norsk geografisk (idsskrift II, s. 281 ff.

7 Noen bemerkninger om Komsakulturen. 347 likheterne i ergologisk henseende var av rent almindelig art og tidsavstånden for stor. Imidlertid viser det sig nu at Harebjergflinten av geologiske grunno ikke kan skrive sig fra den siste intcrglacialtid men må stamme fra den nestsiste 1 og i et arbeide som H. Kaldhol har under trykkning hevder han nu at Gjermundnesfundeno likeledes må hithöre fra denne fjerne tid. Da jeg imidlertid ikke kjenner de grunne hverpå han bygger denne datering er jeg avskåret fra å ta stannpunkt til don. Sikkert er det imidlertid at den definitivt bryter enhver eventuel förbindelse mollen Gjermundnes- og Komsafnndene da nu også den store istid kommer imellem, en tid da vel hele landet var totalt nediset. Når alle forhold således tas i betraktning må det anses som helt utvivclsomt at Komsakulturen ikke er vokset frem på norsk grunn men at den betegner en folkeforskyvning til Norge, og til bestommelse av hvorfra denne kom har vi et meget viktig holdepunkt i det forhold at de eldste Komsafund förekommer nordöst i Finnmark. Komsakulturen mä derfor vaere överfört til Norge ad en nordöstlig vei som det nu yterligere fremgår av at tilsvarende fund er gjort i det nordlige Finnland. Dermed er det klart at vi må söke hele kulturformens utspring mot öst, og som jeg tidligere har gjort utförlig rede for, synes det ikke å kunne vaere tvivl om at Komsakulturen ytterst er utgått fra et centralasiatisk centrum som ved utstrålingor tillike har sat spor i Vest-Europas kulturer i yngre paloolitikum, Et hovedargumont for Komsakulturens asiatiske oprinnelse ligger i dens helt analoge sammensetning i ergologisk henseende som trer så tydelig frem ved en sammcnligning mellem de to fundområder, som jeg tidligere har fremholdt og som nu ytterligere fremheves ved den uttörlige publikasjon av de ungpalolitiske kulturformer i Nord- Kina, som er utgitt av de franske forskere M. Boule, H. Breuil, E. Licent og P. Teilhard 2. Sammenligner man delte verk med Nummedals ovenciterte arbeide över Finnmarksfnndene vil den fuldstendige overensslemmelse både i former, teknikk og for en stor del også i materiale stråks fallo i öinene. Og tillike vil en slik sammenligning vise at de små former nv spisser i Komsnkulturen, som Ekholm 1 M. De ger b öl, Människans ursprung och släktskapsförhållanden, Ymer 1928, s Le paléolithique de la Chine. Archives do rinstitut de paléontologie humainc IV, 1928.

8 348 Anathon Björn. har betegnet som mezolitiske typer likeledes har sin rot i nevnte östlige kulturer som allerede i ungpaleolitisk tid hadde frembragt spisser av denne art 1. Små eneggede spisser er forövrig heller ikke i Europa noen absolutt mezolitisk form i det do kjennes fra Vest- Europas Magdalénien 2. Og da innflytelser fra öst eliers gjör sig gjeldene i vesteuropeisk Magdalénien er det meget sannsynlig at også de små spisser av omhandlede art er et vidnesbyrd om slike östlige kulturpåvirkningor, som forövrig i Russland og Sydöst-Europa gjör sig gjeldene allerede tidligere i yngre paleoliticum. Det må dog nevnes at den samme eiendommelige blandning av gammel- og ungpaleolitiske redskapsformer som karakteriserer Komsakulturen også kjennes fra övre paleoliticum i Mähren som K. Absolon i flere avbandlinger har påpekt 1. Men at dette fundområdo ikke har spillt noen rolle for utformningen av Komsakulturen fremgår både av dennes meget betegnende utbredelse og av at etbvert bindelodd över Kontincntot manglcr*. Det er i det hele umulig å knytte noen direkte förbindelse mellem Komsakulturen og paleolitiske kulturformer i Syd- og Vest-Europa som også K. Absolon har gitt uttrykk for i sin ovenciterte avhandling, mens det tydelig er en sammenbong mellem Finnmarks eldste stenålder og ungpaleolitiske kulturer i det nordligste Öst-Europa og Asien. Efter som utforskningen av europeisk paleoliticum skrider frem blir det i det hele stadig mere klart hvor sterkt Asien har virket som kulturkilde i disse fjerne tidrum 5, likesom antropologien nu må söke mot öst for å finne lösningen på flere av sine problemer. Og hos denne videnskab vil vi tillike finne en stötte for Komsakulturens asiatiske op- 1 Se avbildningor i sist anförte verk. 2 L. C a p i t a n et D. P e y r o n y, La Madeleine, 1928, s K. A b s o 1 o n, anf. arb. og. Mitteilungen aus der paloolitischen Abteilung am Mährischen Landesmuseum 1926 og 1927, Revue anthropologiquo 1927, s. 1 ff, Tagungsbcricht der Deutschen anthropologischen Gesellschaft 1927, s. 57 ff. 4 W. Gaerte, (Vorgeschichte von Ostprcussen s. 6.) formoder at Öst- Tyskland muligens kan ha fått sin försto befolkning fra Mähren, mon dello er en ren lös antagelse som ikke kan slöttes på fund. 5 O. Menghin, Zur Steinzeit Ostasiens, Festschrift fiir P. W. Schmidt; samme, Dio mezolitiske Kulturentwicklung in Europa, R. G. K. 1927, s. 175; og samme, Die Woltgcschichllichc Kolle der uralaltaischcn Völker, Archeologiai Ertesitö 1928, s. 290.

9 Noen bemerkninger om Komsakulturen. 349 rindelse som professor August Brinkman nylig har påpekt under omtalen av det kortskallede befolkningselement i Norge. Om denne kortskallede rase skriver han: "Efter hvad vi vet er der da ingen annen mulighet enn at den stämmer fra den store asiatiske kortskallcblok og er kommet inn i landet nordfra via Finnmark, for så siden å bro sig sydover til Vestlandet. Dette synes i övrig også å stomme best med det syn arkeologien av i dag har på den eldste bosettning i landet 1." Som man ser peker både Komsafundenes redskapskultur og antropologiske forhold tydelig mot Asien, men ikke alle deler dette syn på Komsakulturens utspring. Enkelte tyske forskere har således satt den i förbindelse med den nordtyske Ahrendsburgkultur- og Ekholm antar at den er en yngre utlöper av den nordvestnorske Fosnakultur. Men her er forholdet ganske det omvendte som jeg nylig har påvist i min citerte avhandling om Fosnakulturen og som jeg derfor ikke behöver å komme nermere inn på hor. Jeg skal bare fremheve det eiendommelige i at Fosnakulturen som mangler en flerhet av de tildels meget gamle paleolitiske former, som sserprasger Komsakulturen, skal kunne betegne oprindelsen for denne. Derimot kan det vare grunn til å naevne det av Schwantes reiste spörsmål om hvorvidt den polsko Swiderien via Ahrensburgkulturen kan ha influert Fosnakulturen. Tidligere har jeg hevdet at dette spörsmål bare kunde ha teoretisk interesse så lenge ethvert bindeledd manglet. Nu har imidlertid Nummedal publicert et fund fra Ski i Akershus i 170 m. o. h. som i sin beliggenhet forholder sig til övre marinc grense på ganske samme mate som flintplasserne i Kristianssund og som derfor vel må vaere samtidige med disse som det også fremgår av at enkelte redskapsformer i Skifundet viser overensstemmelse med Fosnakulturens 3. Gjennem fundet fra Ski har vi da ondelig fått bevis for at også Öst-Norge har hat en befolkning meget tidligere enn det hittil har lätt sig godtgjöre og derved blir det, som Nummedal påpeker, mulig at de av Andreas M. Hansen tidligere behandledc höitliggende fund i Spydeberg også stämmer fra en så fjern tid. Men dessverre er redskapsformerne i disse fund så få og av en så almin- 1 Naturen 1929, s Tagungsberichte der Deutschen anthropologischen Gesellschaft 1928, s Norsk geologisk tidsskrift X, s. 474 ff.

10 350 Anathon Björn. delig art at det er vanskelig å sette dem i förbindelse med bestemte nordeuropeiske kulturformer, men to muligheter synes å komme i betraktning: enten at Fosnakulturen fra nordvestkysten har bredt sig til östkysten eller at folk fra det nordöstlige Kontinent över den gamle skånsk-nordtyske landbro 1 har vandret inn til Öst-Norge. Hvilken av disse to muligheter er den mest sannsynlige er det for tiden umulig å ha noen bestemtere mening om. Kun et er sikkert og det er at Fosnafundenes redskapskultur ikke nödvendiggjör en formodning om at den har stått under innflytelse av nordtysk-polsk mezolitisk stenålder. Men muligheden av at det kan forholde sig slik er nu tilstede og skulde fremtiden bekrefte en sann förbindelse må vel resultatet bli at Fosnakulturen betegner en blandning av nordlige og mere sydlige kulturelementer. Ti at innflyttelser nordfra meget sterkt gjör sig gjeldende i Fosnakulturen er helt sikkert. ZUSAMMENFASSUNG. Anathon Björn: Einige Bemerkungen iiber die Komsakultur. Verf. behandelt im obigen Aufsatz die ältesten Steinzeitkulturen, die in Norwegen bekannt sind, und versucht nachzuweisen, dass sie ihrem Ursprunge nach aut Einwanderungen zuriickgehen, die letzthin von einem zentralasiatischen Kulturzcntrum ausgegangen sind. Diese Auffassung wird darauf gestiitzt, dass die ältesten vorliegenden Fundkomploxo in dem nordwestlichen Teil des Ländes vorhanden sind, während die Fundo nach Siidon hin allmählich ein jiingeres Gcpräge annehmen, und ferner auf die grosse und bemerkenswerte Ubereinstimmung der Zusammensetzung der Gerätekultur in Nordnorwogcn einerseits und aut den jungpaläolitischen Fundstätten in Sibirien, der Mongolci und Nordchina andererseits. Ferner wird darauf hingewiesen, dass anthropologische Grunde dafur sprechen, dass das kurzschädeligo Volksclement in Norwegen mit dem sibirischen Kurzschädelblock zusammonhängen muss. Was dio Zeit dieser von Osten her geschehenden Einwanderung betrifft, so känn sie nach quartärgcologischen Untersuchungen in dio friihe Ancyluszeit verlegt werden. i O. Isberg, Beitrag zur Kenntnis der postarktischen Landbriicke, Geografiska annaler IX, 1927, s. 100 ff.

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND Stavanger Museum / Årshefte, Årg. 31(1920-211, I. S. 1-38 I. NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND (Wiih list of illusirofions in English) AV EYVIND DE LANGE Blandt de til museet i de seneste Ar innkomne

Detaljer

1. Foredrag Haag 20. mars 1913.

1. Foredrag Haag 20. mars 1913. 1. Foredrag Haag 20. mars 1913. Jeg skal tale til Dem om et tema som kan være viktig for mange i vår tid, for alle dem som ikke bare streber efter å gjøre antroposofi til en teori, men som streber efter

Detaljer

Barn som sakkyndige informanter 1

Barn som sakkyndige informanter 1 Barn nr. 2 2006:15-39, ISSN 0800-1669 2006 Norsk senter for barneforskning Barn som sakkyndige informanter 1 Om forholdet mellom barnets verden og den voksne intervjuer 1. Innledning Barnet som informant

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge Far og barn Advokat Øivind Østberg, Norge Internasjonalt har diskusjonen om fedres rettigheter og plikter fått stor oppmerksomhet. En problemstilling som har blitt diskutert er om fedre regelmessig kommer

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

En bauta i norsk geologi

En bauta i norsk geologi En bauta i norsk geologi Foto: Jan Mangerud Bjørn G. Andersen ved bysten av professor Olaf Holtedahl i vestibylen ved Institutt for geofag på Blindern. Det var Holtedahl som tidlig på 1950-tallet satte

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Noen betraktninger om teamarbeid

Noen betraktninger om teamarbeid Noen betraktninger om teamarbeid Av Grethe Hoff Fra NOSO s Oslo-gruppens møte i juni 1963 Teksten ble samme år publisert i Kuratoren. Teamarbeid har vært en hovedarbeidsform ved Barnepsykiatrisk Institutt

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Norges Høyesterett De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett Nordisk høyesterettsdommerseminar,

Detaljer

Arbeidsrett og styringsrett et perspektiv*

Arbeidsrett og styringsrett et perspektiv* Arbeidsrett og styringsrett et perspektiv* Av Stein Evju + Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Arbeidsrettens basis. Det avhengige lønnsarbeid... 4 2.1 Arbeidsrett som disiplin; røttene... 4 2.2 Arbeidsavtalen

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Skolekultur og elevresultater. Hvilke muligheter gir TALIS-undersøkelsen?

Skolekultur og elevresultater. Hvilke muligheter gir TALIS-undersøkelsen? Skolekultur og elevresultater Hvilke muligheter gir TALIS-undersøkelsen? Joakim Caspersen Rapport 34/2011 Skolekultur og elevresultater Hvilke muligheter gir TALIS-undersøkelsen? Joakim Caspersen Rapport

Detaljer

Tolking av sponsoravtaler mellom næringsliv og kulturliv

Tolking av sponsoravtaler mellom næringsliv og kulturliv Tolking av sponsoravtaler mellom næringsliv og kulturliv En analyse av avtaletypiske særtrekk i møte med enkelte alminnelige regler om avtaletolking Kandidatnummer: 192696 Veileder: Berte-Elen Reinertsen

Detaljer

ET BEDRE LIV MED METADON?

ET BEDRE LIV MED METADON? ET BEDRE LIV MED METADON? En kvalitativ studie av velfungerende metadonbrukere i Oslo-området Marit Gryt November 2005 Masteroppgave i Sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 HISTORIE...4 PROBLEMSTILLING...5 TEORI...6 HVA ER RELASJONEN MELLOM LEDELSE

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer