Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder"

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland, nestleder Anja Ovedal Varamedlemmer: Ragnhild Byberg Haughom, 1. varamedlem INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tid: Mandag 22. april 2013 kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen SAKSLISTE: SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/13 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 SIRDALSVEKST KF SAK 06/13 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2012 Referater: Fast post: Revisor orienterer Eventuelt Sirdal, 12. april 2013 Morten Ovedal Leder Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Varamedlemmer møter bare ved nærmere innkalling Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen, tlf Kopi sendt til: Ordfører, rådmann, revisor og avisen Agder Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post:

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Sirdal kommune Sak:05/13 Møtedato: Saksbehandler: kih ÅRSREGNSKAPET FOR 2012, SIRDALSVEKST KF Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 17. desember Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2012 Årsberetning for 2012 Revisjonsberetning, datert Nummerert brev nr. 1, datert Saksopplysninger: Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig merforbruk på kr Det foreligger standard revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. I beretningen er det tatt forbehold under uttalelser om øvrige forhold. Det sies at: Foretakets driftsregnskap viser et betydelig merforbruk på utlån og bedriftsstøtte (overføringer) i forhold til regulert budsjett på totalt kr 2.8 mill. Vi viser til redegjørelsen på side 4 i foretakets årsberetning. I nummerert brev nr. 1 fra revisjonen kommenteres nærmere det betydelige beløpsmessige avvik mellom regnskap og regulert budsjett Det vises til revisjonsberetning og nummerert brev nr.1 fra revisjonen. Forslag til vedtak: Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Sirdalsvekst KF for Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetning og oppsummeringsbrev (nummerert brev nr.1) fra Kommunerevisjonen Vest. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil anmode om at det som fremkommer i nummerert brev nr.1 følges opp.

3 Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 11. april 2013 og nummerert brev fra revisjonen, datert 10. april 2013, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2012 for Sirdalsvekst KF.

4 Sirdalsvekst KF 2012 Økonomiske oversikter Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema - Drift 2012 budsjett budsjett 2011 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer uten krav ti] motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og t] som inngår i tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Utlån Finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ************************************** Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema - Investering 2012 budsjett budsjett 2011 Inntekt ved salg av eiendom Overføring til kommunen Udekket/udisponert o ^

5 SIRDALSVEKST KF OVERSIKT-BALANSE Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utlån Sum anleggsmidler: Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Kapitalkonto Sum egenkapital: Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: SUM EGENKAPITAL OG GJELD: Tonstad den Wenche Lægreid Kvæven styreleder Brynja r Bø nestleder Alfred Tonstad styremedlem Jan Magne Josdal daglig leder

6 Sirdalsvekst^KF Noter til regnskapet 2012 Regnskapet er ført etter de regnskapsprinsipper som gjelder for kommunale regnskap/ og i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Anordningsprinsippet medfører at afle kjente utgifter og inntekter pr er tatt med. Utlån er bokført til pålydende med fradrag av beregnet tapsrisiko i låneporteføljen. Bevilget/ ikke utbetalt ttlskudd /lån er avsatt på konto/ og framkommer under egenkapital. Note l - Kjøp av tjenester frå egen kommune Lønn inkl. avs. feriepenger daglig leder/regnskapsfører kr Styrehonorarer kr Sosiale utgifter kr Bilgodtgjørelse kr Konsulentavfcale kr Husleie kr Strøm kr Telefon kr EDB kr Revisjon kr Sum kr Sivert Hansen har frem til vært daglig leder i 50 % stilling -fordelt på 37 % ansettelse i Sirdalsvekst KF og 13 % gjennom konsulentavtale. Frå har Sirdal kommunes næringssjef Jan Magne Josdal vært innleid som daglig leder. På grunn av at Sivert Hansens engasjement har vært midlertidig/ har han ikke vært innmeldt i KLP. Jan Magne Josdal er innmeldt gjennom sin stilling som næringssjef i kommunen. Lønnskjøring/ trekk og innberetning foretas av Sirdal kommune Note 2 - Lån og tilskudd utbetalt i 2012 Utbetalte tilskudd 2012 Favo AS kr (innvilget 2011) Tonstad Taxi AS kr (innvifget 2011) SRK HMS System kr (innvilget 2011) Ovedal Logging AS kr (innvilget 2011) The Web Coder kr (innvhget 2012) Arvydas Aglinskas kr (innvilget2012) STP Stelian Popita kr (innvilget2011) l

7 Sirdal Alpint AS kr (innvilget2012) Finsnes Næringsbygg AS kr (innvilget 2011) Sirdal VeibetongAS kr (innvilget 2012) Tonstad Bakeri AS kr (innvilget 2011) Sirdal Anlegg og Transport AS kr (innvilget2012) ASVO AS kr (innvilget 2012) Thin AS kr (innvilget 2012) Futura Tonstad AS kr (innvilget 2012} Sirdal Regnskapslag BA kr (innvilget 2012) Salong Hedviga kr (innvilget2012) Massasje & Velvære kr (innvilget 2012) Glen SigveJosdal kr (innvilget2012) Tore Morten Ousdal kr (innvilget 2012) Sum tilskudd kr Overført Sirdal kommune (salgssum Finsnes Næringsbygg kr Sum overføringer kr Utbetalte lån 2012 Tonstad Taxi AS kr (innvilget 2011) Finsnes Næringsbygg AS kr (innvilget 2011) SirdalVeibetongAS kr l (innvilget 2012) Tonstad Bakeri AS kr (innvilget 2011) Sirdal Anlegg og Transport AS kr (innvilget2012) Bjørnestad Skisenter AS kr (innvilget 2010) Tore Morten Ousdat kr (innvilget 2012) Sum lån kr Forskuttering lån kr Sum kr Note 3 - Disposisjonsfond Ordinært Bevilget/ ikke Disposisionsfond utbetalt lån/tilskudd SUM Avsetning 31/ kr kr kr Avsetning 1/ kr kr kr o Arets avsetning: Brukavtidligereårs Avsetninger: kr * kr **) kr *} Tilført mindreforbruk 2011 ** Endring av bevilget/ ikke utbetalt lån/tilskudd frå til

8 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Del l Endring i arbeidskapital driftsregnskap ^ Anolcaffiplc^ AU mihior" A Inntekter driftsdel Eksterne finansieringstransaksjoner -l Sum anskaffelser: Anvendelse av mjdler: Utgifter driftsregnskapet Eksterne fi nansieringstransaksjoner Sum anvendelse: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Del 2 Endring i arbeidskapital balanse Endring av kortsiktige fordringer Endring betalingsmidler Endring annen kortsiktig gjeld ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Note 4 - Varige driftsmidler - bygning Bokført verdi pr 1/ kr Salg Finsnes Næringsbygg kr Balanseført verdi pr 31/ kr o Salgssummen for Finsnes Næringsbygg som utgjorde kr , er overført til Sirdal kommune. Note 5 - Utlån Brutto utlån pr 1/ (Lindorff) kr M ottatt avdrag kr Utbetalt i løpet av året kr Brutto utlån pr 31/ (Lindorff) kr Enbloc-avsetning 31/ kr Netto utlån pr. 31/ kr Forskuttering lån kr Samlet netto lån pr kr

9 Note 6 - Kortsiktige fordringer og gjeld Fordringer: Finnsnes Næringsbygg (u/merverdiavgift) Sirdal Bilverksted AS kr ABGasolineAS kr SirdalTransportserviceAS kr Sirdal Hytter og Hus AS kr Statens Kartverk kr Merverdiavgift på ovennevnte fordringer kr Sum fordringer kr Påløpte ikke utbetalte kostnader: Styrehonorarer 2012 kr Sum påløpte kostnader kr tnnskuddskapital-sirdal kommune kr Skyldig merverdiavgift kr Sum annen kortsiktig gjeld kr Note 7 - Kapitalkonto Saldo pr 1/ kr Nye utlån kr Forskuttering lån kr Avdrag kr Salg av Finsnes Næringsbygg kr Saldo pr 31/ kr

10 Sirdalsvekst^KF o ARSBERETNING2012 Tilbakeblikk Sirdals næringsliv mottok i 2012 en støtte i form av lån og tilskudd frå Sirdalsvekst KF på kr. D 9,1 mill. Året ga 7 nye virksomheter i Sirdal. Ved inngangen til 2012 var det en viss frykt for at fjorårets dramatiske hendelser og den økonomiske uroen i landet og verden for øvrig, kunne vedvare og sette sitt preg også på årets slutt i Etter fallende tendenser i første halvår, tok den økonomiske veksten seg opp mot slutten året og skapte grunnlag for større optimisme ved inngangen ti! Ettervirkningen av finanskrisen har gitt svak vekst og høy arbeidsledighet i mange land. Utviklingen i Norge står J sterk kontrast til utviklingen ute. t Norge fortsetter veksten og arbeidsledigheten er lav. Norge bærer med rette tittelen «annerledeslandet». Finanskrisen har likevel minnet om hvor avhengig Norge er av verden rundt oss. Konkurranseevne og høyt kostnadsnivå i Norge gir grunn til ettertanke i fremtidig kamp om anbud og markedsandeler. Det er en kjent sak at olje- og gassvirksomheten har vært en motor for innovasjon og vekst i Norge. Samtidig er det et faktum at skal velferden opprettholdes og sårbarheten mot fall i oljeinntektene reduseres/ må det omstillinger til i næringslivet og flere lønnsomme investeringer må skapes også på fastlandet - både i offentlig og privat sektor. Det er avgjørende å ha et lønnsamt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider. Utfordringen har også relevans til næringslivet i Sirdal. Organisering / styret / daglig leder Sirdalsvekst ble ved etableringen j 2002 gitt en prøvetid på 3 år og har siden da mer eller mindre vært under løpende evaluering - uten at konkrete vedtak om endringer er foretatt. Det har således vært knyttet en viss spenning til Sirdalsveksts fremtid/ men fattet kommunestyret vedtak om at Sirdalsvekst skulle fortsette sin rolte i Sirdals næringsarbeid. l denne sammenheng ble en ny organisasjonsmodell vedtatt/ der kommunens næringssjef Jan Magne Josdal med vtrkning frå innleies som daglig leder i Sirdalsvekst i 50 % stilling. l

11 Frem til har Sivert Hansen vært daglig leder i 50 % stilling -fordelt på 37 % ansettelse og 13 % gjennom konsulentavtale. Siden næringssjefen nå har 50/50 % ansvaret for den strategiske delen av næringsarbeidet og daglig leder jobben i Sirdalsvekst/ samt at mye av arbeidet er næringsareal og næringsbygg relatert/ vil også det gjenspeiles i årsmeldingen. Det har i 2012 ikke vært endringer av faste medlemmer i styret, men varamedlem Siri Elisabeth Kydland har etter eget ønske fratrådt sitt verv. Kommunestyret valgte i møte følgende medlemmer for 2013 og 2014: Wenche Lægraid Kvæven/ leder (gjenvalg) BrynjarBø, nestleder (gjenvalg Alfred Tonstad, styremedlem gjenvalg Theodor Josdal, l. varamedlem (ny) Helga Hadiand/ 2. varamedlem (ny) Det har i 2012 vært avholdt 7 styremøter der 34 saker er behandlet. l tillegg har styret behandlet 19 saker vedrørende tilskudd, lån/ avd ra gs utsette Ise m.m. Administrativt har det blitt behandlet 3 saker. Ut over dette har det vært henvendelser om støtteformål som ligger utenfor Sirdalsvekst KF sin virksomhet. Etter avtale med søker har en i de fleste tilfeller ikke funnet det hensiktsmessig å realitetsbehandle disse sakene. For øvrig er kontakten med næringslivet blitt forbedret gjennom flere bedriftsbesøk av næringssjefen/daglig leder. Næringsaktivitet i Sirdal På næringssektoren har det skjedd mye i Sirdal i Sirdal ble som en av 15 kommuner i distrikts-norge utpekt som en spesiell suksessrik næringskommune. Prosjektet ble ledet av Sintef og Telemarksforskning på oppdrag frå KRD og Kompetansesenter for distriktsutvikling. En studie ble iverksatt med formål å lære mer om hva som utvalgte kommuner har gjort og hvorfor disse lyktes. Næringsavdelingen hadde stort utbytte av å delta i gjennomgangen av studien - og rapporten som ble lagt frem/ var en virkelig oppmuntring for Sirdal. At Sirdal har bedrifter som skaper vekst og verdiskapning, er bekreftet gjennom NHO/s NæringsNM. l Vest-AgderfårS kommuner karakteren «Beste kommuner». l denne uoffisielle kåringen havner Sirdal totalt sett på 2. plass/ bare slått av Hægebostad. På landsbasis gir det en 32. plass blant de norske kommunene. Men - når det gjelder vekst/ er Sirdal best i Vest-Agder. Det har i 2012 vært spesiell fokus på nye næringsarealer - og næringsområdet på Fintlandsmonan er nå klart for utbygging. For tiden arbeides med 5 aktuelle utbyggere. Det er fortsatt ledige arealer på næringsområdet. 2

12 Viktig i denne sammenheng er også å gjøre Sirdal attraktiv som bosted/ og Sirdal har i dag ledige og byggeklare boligarealer. Kommunens planverk har en visjon om å utvikle Tonstad sentrum til et levende senter for innbyggere og tilreisende. l denne sammenheng har Tonstad Bakeri AS og Futura Tonstad AS vist handlekraft og gitt flotte bidrag i sentrumsutviklingen - gjennom bygging av nytt bakeri, leiligheter, offentlige parkeringsplasser og ombygging av Krossen-bygget til attraktive banklokaler ogtilhørende oppgradering av eiendommens utearealer. Bakeribygget ble tatt i bruk sommeren 2012 og banklokalene var innflytningsklare ved årsskiftet. Bygningsbransjen opprettholderfortsatt god aktivitet og alpinanleggene kan se tilbake på økt lønnsomhet på bakgrunn av mer stabile vær- og føreforhold. Spesiell interesse er knyttet til videre utvikling av Norhard (Norwegian Hard Rock Drilling AS). Bedriftens unike boresystem vekker interesse langt utover Sirdals grenser. Sirdal Veibetong AS er en annen nyetablering som blir spennende å følge videre. Bedriftens profilstøp-konsept har gitt Sirdal Veibetong AS et godt innpass i markedet Sirdals øvrige næringsliv gir også stort sett uttrykk for tilfredshet med utviklingen i Et nytt og kontaktskapende tiltak overfor Sirdals næringsliv så dagens lys , da kommunen arrangerte «NæringsHvsdag» i kulturhuset. Besøkstallet oversteg alle forventninger og inntrykket var at de fremmøtte satte pris på initiativet. Målet var å informere om kommunens og Sirdalsveksts næringsaktiviteter og tanker om utfordringer og muligheter i fremtiden for næringsutvikling i Sirdal. Omsetningsstatistikken som Butikkutvikling Sør utarbeider, foreligger i skrivende stund med tall for l. halvår Statistikken konkluderer med en økning på 10,6 % i Sirdal i forhold til l. halvår 2011, noe som plasserer Sirdal i toppskiktet. Totalomsetningen oppgis til kr. 72,4 mill. mot kr. 65,7 mill. året før. Sirdal hadde ved utgangen av 2012 en arbeidsledighetsprosent på kun 0,7. Også politisk er det gitt uttrykk for oppfatning om en god giv i lokalt næringsliv og at det må satses på å legge til rette for fortsatt vekst. Grundere skal vite at de er velkomne som nyetablerere i Sirdal. Nyetablerte bedrifter i 2012 er følgende: l. FAVOAS 2. Sirdal Anlegg og Transport AS 3. WebCoder 4. GlenSigveJosdal 5. Sirdal Veibetong AS 6. Arvydas Agllnskas 7. Massasje & Velvære v/ Marge Lehesoo l arbeidsplasser sysselsetter dette i oppstartsfasen 13 personer. 3

13 Regnskap 2012 Styret har i 2012 praktisert en endring; bevilgningssammenheng av støtte, der frie/ disponible midler i regnskapet danner grunnlag for tilskudd og lån som kan beviiges. Dette ble spesielt presisert i sak 20/12 i styremøte , der føigende ble protokollert: «For øvhg er styret av den formening at styret tit enhver tid rår over disponible midfer som ligger i regnskapet til Sirdalsvekst KF». Styret sendte samme dag et brev til kommunestyret der det bl.a. uttales: «l henhold ti! regnskapet og avsatte midfer i selskapet, viser det en reell likviditetsreserve på vel kr. 1,3 mill. Dette er midler som styret mener kan nyttes ti! bedriftsstøtte. Styret ber derfor om at Sirdalsvekst KF kan bevhge midler i henhotd til de økonomiske rammene som virksomheten til enhver tid innehar». kommunestyrets budsjettjustering og behandling av «Økonomirapport l» , der Sirdalsveksts søknad om tilleggsbevilgning på kr. 2 mill. ble innvilget, fremkom ingen merknader til styrets anmodning om aksept for omlegging av bevilgningspraksis. Ovennevnte endring har medført at den økte aktiviteten på næringssektoren har tæret på avsatte reserver og resulterer regnskapsmessig i et merforbruk i 2012 på kr Utbetalinger av tilskudd og lån til næringsformål utgjorde kr mot budsjettert kr Tilsvarønde utbetaling i 2011 var kr Budsjettmessig avvik i 2012 må sees i sammenheng med ovennevnte endring i bevilgningspraksis. Avviket - kr i forhold til regulert budsjett/ fordeler seg slik: Merutbetaling kr. l i tilskudd. Merutbetaling kr. l i lån. Støtten til bedriftene er i hovedsak kanalisert til næringsbygg og nyetablert selskap for glidestøp av betongrekkverk. Som nevnt har kommunestyret også i 2012 gitt Sirdalsvekst en tilleggsbevilgning på kr. 2 mill., slik at samlet kommunal overføring ble på kr. 3/5 mill. i 2012 mot budsjettert kr. 1/5 mi * Driftskostnader relatert til lønn og konsulentavtale for daglig leder, sosiale utgifter/ styrehonorarer og kontorutgifter beløper seg til kr i 2012 mot kr året før. Driftskostnadene i 2012 var budsjettert til kr. l Avviket har sammenheng med stillingsprosenten til daglig leder på 50 %/ mens budsjettet la til grunn heltidsstiiling. Finsnes Næringsbygg ble ved årets begynnelse solgt til leietakere i bygget. Salgssummen var kr. 3 mill. - som ble videreført til kommunens kraftfond. Det er foretatt tapsvurdering av låneporteføljen der konklusjonen er at bokført enblocavsetning på 5 mill.kr. er tilstrekkelig til å kunne møte eventuelle tap i kommende år. Det er ikke bokført tap på lån i

14 o Årsresultatet viser som nevnt et regnskapsmessig merforbruk på kr , som styret foreslår overføres frå Sirdalsveksts disposisjonsfond. Likestilling Utover deltidsstilling/innleid daglig leder hadde Sirdalsvekst KF ingen ansatte pr Styret består av en kvinne og to menn. Av styrets to varamedlemmer er en kvinne. Miljø Foretaket forurenser ikke det ytre miljø. Etisk standard Foretaket følger etiske retningslinjer som gjelder for Sirdal kommune. Utsiktene fremover Nye næringsarealer og økt fokus på tilrettelegging for næringslivet som preget 2012, regner en med vil fortsette også i Kultur og utviklingsplanen har det siste året gjennom mulighetsstudie for Tonstad og områderegulering/ samt kommunedelplan Sirdal Sør/ hatt fokus på tiltak og utviklingsmuligheter tilknyttet fremtidig energiutbygging. Prosjektet fornybar energi og stedsutvikling har derfor hatt sammenfallende trekk og parallell utvikling. Det er nå kjent at både koblingsanlegg/ linjer og strømretteranlegg blir etablert i og tilknyttet Sirdal. Næringsarbeidet har både politisk og administrativt hatt fokus på forbedringer. Etter at kommunestyret besluttet å videreføre Sirdalsvekst KF, har foretaket fått økonomiske rammer som gjør det mulig å følge opp næringslivet på en god måte. Bruken av kraftfondet har langt på vei funnet sin form og utnyttelsen i henhold til forutsetningene er mer tydeliggjort. Fortsatt er flere store aktører på banen som ønsker å gjennomføre utbygginger i Sirdal. Dette er gledeiig - men gir også utfordringer til involverte interesser til prioriteringer, godt planverktøy og fortsatt bredt og positivt samarbeid. For å kunne utvikle tjenestene, er det viktig at en arbeider sammen mot klare mål. Arbeidet som startet i 2012 med en tydeliggjøring av målsetting for næringsarbeidet, vil være en kontinueriig prosess også fremover. Hensikten er i større grad å tilpasse prioriteringer og føreta en spissing av næringsarbeidet. Samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune gir også føringer for næringsutviklingen. Sirdalsferie AS og Sirdal Næringsforening gjennomførte nylig en undersøkelse av reiselivet i Sirdal. Undersøkelsen synliggjorde effekten av reiselivsnæringen og betydningen den har for næringsutvikling og sysselsetting. Reiselivsnæringen vil følgelig fortsatt være et viktig segment og en «motor» i en stor del av fremtidig bedriftsutvikling i Sirdal. 5

15 Det vil være en prioritert oppgave for ordfører, rådmann og næringssjef å holde kontakt med næringstivet gjennom bedriftsbesøk. Hittil er besøkt 8 bedrifter og det er lagt en plan for jevntige besøk utover i l tillegg er gjennomført flere kontaktmøter mellom næringssjef og bedrifter, noe som løpende vil fortsette. Aktivitetsnivået har i 2012 vært høyt innen næringsutviklingsarbeidet og gir positive signaler på fortsatt optimisme og nyetableringer og dermed økt sysselsetting fremover. Kommunestyret har i møte vedtatt resultatmål for hver enhet/tjenesteområde, der næringssektoren har følgende måtsetting:. 5 nye virksomheter pr. år. De som melder inn ønske om bedriftsbesøk av næringsavdelingen, skal få det.. Alltid ledige næringsarealer Det vil være en prioritert oppgave for Sirdalsvekst KF å nå denne målsettingen. Tonstad, 10. april 2013 \\b^\^u L. ^<Æl <^\ \ t- Wenche Lægraid Kvæven BryAj 7 Styreleder nestleder ^ M ^ ^. [{^ ^ ^ Q Jan Magne Josdal Styremedlem daglig leder ^- Alfred Tonstad ^ 6

16

17

18 v KOMMUNEREVISJONEN VEST Deltakehdé komihuner* Audncdal, Parsuod, Flekkefjord. Hægebostød, Kvinesdal, VEST-AGDER IKS Lindesnes, Lyngdftl, Mandat, Mamardal. Sh-dal, Aseral J Til styret i Sirdalsvekst KF Dato: Vårref: 215/ OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJON FOR 2012 Revisor vil i dette brev kommentere forhold som er av slik art at det har betydning for vår konklusjon om budsjett i revisjonsberetningen. Dette er kommentert nedenfor. Det har underveis ved årsoppgjørsrevisjonen vært god kontakt mellom revisjonen og foretakets ledelse samt kommunen økonomlkontor som fører regnskapet. Enkelte korrigeringer har blitt gjort, og det avlagte regnskap med noter og årsberetning er nå etter vår oppfatning oversiktlig og informativt. Budsjettawik Det fremkommer i årsregnskapet betydelige beløpsmessige avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Vi har tatt forbehold på dette punktet i revisjonsberetningen under konklusjon om budsjett. Årsregnskapet viser atutlån og tilskudd/ bedriftsstøtte er betydelig større enn det som er fastsatt i budsjett. Vi er kjent med at dette avvik har sin bakgrunn i at foretakets styre i 2012 har endret praksis/forståelse med tanke på styrets fallmakter i forhold til kommunestyret. Styret har i årsberetningen side 4 redegjort for en henvendelse til Sirdal kommunestyre den , hvor det heter: «Styret ber derfor om at Sirdalsvekst KF kan bevilge midler i henhold til de økonomiske rammene som virksomheten Ul enhver tid innehar». Foretakets styre har imidlerdd ikke formelt sett behandlet og fastsatt noen økt budsjettramme for utlån og tilskudd i og det fremkommer derfor budsjettoverskridelse på disse poster på til sammen kr 2,8 mill. Dette er den vesentligste årsak til at regnskapet må avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk på ca. kr 2,5 mill. Nummert brev nr l Formkravene til budsjett fremgår av Forskrift om særbudsjett for kommunale foretak, 3, og i forskriftens 4 er det bestemmelser om budsjettstyring og endringer av budsjett gjennom året. Budsjettet må være angitt i beløp. Foretakets styre skal selv føreta nødvendige endringer, og skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter. 4 Budsjettstyring og endringer i budsjettet Daglig leder skat gjennom budsjettåret legge fram rapporter for foretakets styre som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger J henhold til det vedtatte særbudsjett. Dersom daghg leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til kommunestyrets eller fyllcestingets rammer og vedtatt eller regulert særblidsjett, skal det i rapportene til styret foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyret eller fylkestinget vedtatte rammer for foretaket Hovedkontor AvdeHngskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Postboks 13 Postboks 353 Store Elvegate l A 4401 Flekkeijord 4577 Lyngdal 4514 Mandal Telefon /33/ Telefon / 92 Telefon /48 E-post: Telefaks Telefaks O l Organisasjonsnummer; MVA

19 KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS Det skal foretasendringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets særbudsjett. Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge frem rapporterfor kommunestyret eller fylkestinget som viser utviwingen i inntekter/innbetaiinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer til foretaket. Kommunestyret eller fylkestinget skal føreta endringer i kommunens elter fylkeskommunens årsbudsjett når dette anses påkrevd. Viser for øvrig til kontakt og muntlig dialog med daglig leder. Vi oppfatter at det for framtiden vil bli vektlagt å foreta nødvendige budsjettjustermger i tråd med budsjettforskriften. Vi imøteser styrets kommentarer, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i fortsettelsen. L^%^^(f ^^ x^.f c '/^^ /^^ ^?% / I-.eneRugl^nd Oppdragsansvarlig revisor % T g^e Nedland Registrert revisor Kopi: KontroUutvalget side 2

20 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Sirdal kommune Sak 06/13 Møtedato: Saksbehandler: kih Sak 06/13 Årsregnskapet for 2012, Sirdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2012 utsendt direkte fra kommunens sekretariat Årsberetningen for 2012 utsendt direkte fra kommunens sekretariat Revisjonsberetning, datert 9. april 2013 Oppsummeringsbrev, datert 9. april 2013 Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i Norge. Regnskap med noter og årsmelding ble levert til revisjon iht. gjeldende frister. I oppsummeringsbrevet(brev nr. 7) fra revisjonen kommenterer revisor følgende forhold (I stikkords form): Overføring fra Sirdalsvekst KF Budsjettjustering Anvisning og attestering Kontantsalg Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med regnskapet og oppsummeringsbrevet. Det vises til revisjonsberetningen og til brev nr. 7 fra revisjonen. Behandling av årsregnskapet Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være slik, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning: - Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer