Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder"

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland, nestleder Anja Ovedal Varamedlemmer: Ragnhild Byberg Haughom, 1. varamedlem INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tid: Mandag 22. april 2013 kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen SAKSLISTE: SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/13 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 SIRDALSVEKST KF SAK 06/13 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2012 Referater: Fast post: Revisor orienterer Eventuelt Sirdal, 12. april 2013 Morten Ovedal Leder Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Varamedlemmer møter bare ved nærmere innkalling Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen, tlf Kopi sendt til: Ordfører, rådmann, revisor og avisen Agder Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post:

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Sirdal kommune Sak:05/13 Møtedato: Saksbehandler: kih ÅRSREGNSKAPET FOR 2012, SIRDALSVEKST KF Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 17. desember Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2012 Årsberetning for 2012 Revisjonsberetning, datert Nummerert brev nr. 1, datert Saksopplysninger: Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig merforbruk på kr Det foreligger standard revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. I beretningen er det tatt forbehold under uttalelser om øvrige forhold. Det sies at: Foretakets driftsregnskap viser et betydelig merforbruk på utlån og bedriftsstøtte (overføringer) i forhold til regulert budsjett på totalt kr 2.8 mill. Vi viser til redegjørelsen på side 4 i foretakets årsberetning. I nummerert brev nr. 1 fra revisjonen kommenteres nærmere det betydelige beløpsmessige avvik mellom regnskap og regulert budsjett Det vises til revisjonsberetning og nummerert brev nr.1 fra revisjonen. Forslag til vedtak: Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Sirdalsvekst KF for Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetning og oppsummeringsbrev (nummerert brev nr.1) fra Kommunerevisjonen Vest. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil anmode om at det som fremkommer i nummerert brev nr.1 følges opp.

3 Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 11. april 2013 og nummerert brev fra revisjonen, datert 10. april 2013, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2012 for Sirdalsvekst KF.

4 Sirdalsvekst KF 2012 Økonomiske oversikter Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema - Drift 2012 budsjett budsjett 2011 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer uten krav ti] motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og t] som inngår i tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Utlån Finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ************************************** Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema - Investering 2012 budsjett budsjett 2011 Inntekt ved salg av eiendom Overføring til kommunen Udekket/udisponert o ^

5 SIRDALSVEKST KF OVERSIKT-BALANSE Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utlån Sum anleggsmidler: Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Kapitalkonto Sum egenkapital: Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: SUM EGENKAPITAL OG GJELD: Tonstad den Wenche Lægreid Kvæven styreleder Brynja r Bø nestleder Alfred Tonstad styremedlem Jan Magne Josdal daglig leder

6 Sirdalsvekst^KF Noter til regnskapet 2012 Regnskapet er ført etter de regnskapsprinsipper som gjelder for kommunale regnskap/ og i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Anordningsprinsippet medfører at afle kjente utgifter og inntekter pr er tatt med. Utlån er bokført til pålydende med fradrag av beregnet tapsrisiko i låneporteføljen. Bevilget/ ikke utbetalt ttlskudd /lån er avsatt på konto/ og framkommer under egenkapital. Note l - Kjøp av tjenester frå egen kommune Lønn inkl. avs. feriepenger daglig leder/regnskapsfører kr Styrehonorarer kr Sosiale utgifter kr Bilgodtgjørelse kr Konsulentavfcale kr Husleie kr Strøm kr Telefon kr EDB kr Revisjon kr Sum kr Sivert Hansen har frem til vært daglig leder i 50 % stilling -fordelt på 37 % ansettelse i Sirdalsvekst KF og 13 % gjennom konsulentavtale. Frå har Sirdal kommunes næringssjef Jan Magne Josdal vært innleid som daglig leder. På grunn av at Sivert Hansens engasjement har vært midlertidig/ har han ikke vært innmeldt i KLP. Jan Magne Josdal er innmeldt gjennom sin stilling som næringssjef i kommunen. Lønnskjøring/ trekk og innberetning foretas av Sirdal kommune Note 2 - Lån og tilskudd utbetalt i 2012 Utbetalte tilskudd 2012 Favo AS kr (innvilget 2011) Tonstad Taxi AS kr (innvifget 2011) SRK HMS System kr (innvilget 2011) Ovedal Logging AS kr (innvilget 2011) The Web Coder kr (innvhget 2012) Arvydas Aglinskas kr (innvilget2012) STP Stelian Popita kr (innvilget2011) l

7 Sirdal Alpint AS kr (innvilget2012) Finsnes Næringsbygg AS kr (innvilget 2011) Sirdal VeibetongAS kr (innvilget 2012) Tonstad Bakeri AS kr (innvilget 2011) Sirdal Anlegg og Transport AS kr (innvilget2012) ASVO AS kr (innvilget 2012) Thin AS kr (innvilget 2012) Futura Tonstad AS kr (innvilget 2012} Sirdal Regnskapslag BA kr (innvilget 2012) Salong Hedviga kr (innvilget2012) Massasje & Velvære kr (innvilget 2012) Glen SigveJosdal kr (innvilget2012) Tore Morten Ousdal kr (innvilget 2012) Sum tilskudd kr Overført Sirdal kommune (salgssum Finsnes Næringsbygg kr Sum overføringer kr Utbetalte lån 2012 Tonstad Taxi AS kr (innvilget 2011) Finsnes Næringsbygg AS kr (innvilget 2011) SirdalVeibetongAS kr l (innvilget 2012) Tonstad Bakeri AS kr (innvilget 2011) Sirdal Anlegg og Transport AS kr (innvilget2012) Bjørnestad Skisenter AS kr (innvilget 2010) Tore Morten Ousdat kr (innvilget 2012) Sum lån kr Forskuttering lån kr Sum kr Note 3 - Disposisjonsfond Ordinært Bevilget/ ikke Disposisionsfond utbetalt lån/tilskudd SUM Avsetning 31/ kr kr kr Avsetning 1/ kr kr kr o Arets avsetning: Brukavtidligereårs Avsetninger: kr * kr **) kr *} Tilført mindreforbruk 2011 ** Endring av bevilget/ ikke utbetalt lån/tilskudd frå til

8 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Del l Endring i arbeidskapital driftsregnskap ^ Anolcaffiplc^ AU mihior" A Inntekter driftsdel Eksterne finansieringstransaksjoner -l Sum anskaffelser: Anvendelse av mjdler: Utgifter driftsregnskapet Eksterne fi nansieringstransaksjoner Sum anvendelse: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Del 2 Endring i arbeidskapital balanse Endring av kortsiktige fordringer Endring betalingsmidler Endring annen kortsiktig gjeld ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Note 4 - Varige driftsmidler - bygning Bokført verdi pr 1/ kr Salg Finsnes Næringsbygg kr Balanseført verdi pr 31/ kr o Salgssummen for Finsnes Næringsbygg som utgjorde kr , er overført til Sirdal kommune. Note 5 - Utlån Brutto utlån pr 1/ (Lindorff) kr M ottatt avdrag kr Utbetalt i løpet av året kr Brutto utlån pr 31/ (Lindorff) kr Enbloc-avsetning 31/ kr Netto utlån pr. 31/ kr Forskuttering lån kr Samlet netto lån pr kr

9 Note 6 - Kortsiktige fordringer og gjeld Fordringer: Finnsnes Næringsbygg (u/merverdiavgift) Sirdal Bilverksted AS kr ABGasolineAS kr SirdalTransportserviceAS kr Sirdal Hytter og Hus AS kr Statens Kartverk kr Merverdiavgift på ovennevnte fordringer kr Sum fordringer kr Påløpte ikke utbetalte kostnader: Styrehonorarer 2012 kr Sum påløpte kostnader kr tnnskuddskapital-sirdal kommune kr Skyldig merverdiavgift kr Sum annen kortsiktig gjeld kr Note 7 - Kapitalkonto Saldo pr 1/ kr Nye utlån kr Forskuttering lån kr Avdrag kr Salg av Finsnes Næringsbygg kr Saldo pr 31/ kr

10 Sirdalsvekst^KF o ARSBERETNING2012 Tilbakeblikk Sirdals næringsliv mottok i 2012 en støtte i form av lån og tilskudd frå Sirdalsvekst KF på kr. D 9,1 mill. Året ga 7 nye virksomheter i Sirdal. Ved inngangen til 2012 var det en viss frykt for at fjorårets dramatiske hendelser og den økonomiske uroen i landet og verden for øvrig, kunne vedvare og sette sitt preg også på årets slutt i Etter fallende tendenser i første halvår, tok den økonomiske veksten seg opp mot slutten året og skapte grunnlag for større optimisme ved inngangen ti! Ettervirkningen av finanskrisen har gitt svak vekst og høy arbeidsledighet i mange land. Utviklingen i Norge står J sterk kontrast til utviklingen ute. t Norge fortsetter veksten og arbeidsledigheten er lav. Norge bærer med rette tittelen «annerledeslandet». Finanskrisen har likevel minnet om hvor avhengig Norge er av verden rundt oss. Konkurranseevne og høyt kostnadsnivå i Norge gir grunn til ettertanke i fremtidig kamp om anbud og markedsandeler. Det er en kjent sak at olje- og gassvirksomheten har vært en motor for innovasjon og vekst i Norge. Samtidig er det et faktum at skal velferden opprettholdes og sårbarheten mot fall i oljeinntektene reduseres/ må det omstillinger til i næringslivet og flere lønnsomme investeringer må skapes også på fastlandet - både i offentlig og privat sektor. Det er avgjørende å ha et lønnsamt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider. Utfordringen har også relevans til næringslivet i Sirdal. Organisering / styret / daglig leder Sirdalsvekst ble ved etableringen j 2002 gitt en prøvetid på 3 år og har siden da mer eller mindre vært under løpende evaluering - uten at konkrete vedtak om endringer er foretatt. Det har således vært knyttet en viss spenning til Sirdalsveksts fremtid/ men fattet kommunestyret vedtak om at Sirdalsvekst skulle fortsette sin rolte i Sirdals næringsarbeid. l denne sammenheng ble en ny organisasjonsmodell vedtatt/ der kommunens næringssjef Jan Magne Josdal med vtrkning frå innleies som daglig leder i Sirdalsvekst i 50 % stilling. l

11 Frem til har Sivert Hansen vært daglig leder i 50 % stilling -fordelt på 37 % ansettelse og 13 % gjennom konsulentavtale. Siden næringssjefen nå har 50/50 % ansvaret for den strategiske delen av næringsarbeidet og daglig leder jobben i Sirdalsvekst/ samt at mye av arbeidet er næringsareal og næringsbygg relatert/ vil også det gjenspeiles i årsmeldingen. Det har i 2012 ikke vært endringer av faste medlemmer i styret, men varamedlem Siri Elisabeth Kydland har etter eget ønske fratrådt sitt verv. Kommunestyret valgte i møte følgende medlemmer for 2013 og 2014: Wenche Lægraid Kvæven/ leder (gjenvalg) BrynjarBø, nestleder (gjenvalg Alfred Tonstad, styremedlem gjenvalg Theodor Josdal, l. varamedlem (ny) Helga Hadiand/ 2. varamedlem (ny) Det har i 2012 vært avholdt 7 styremøter der 34 saker er behandlet. l tillegg har styret behandlet 19 saker vedrørende tilskudd, lån/ avd ra gs utsette Ise m.m. Administrativt har det blitt behandlet 3 saker. Ut over dette har det vært henvendelser om støtteformål som ligger utenfor Sirdalsvekst KF sin virksomhet. Etter avtale med søker har en i de fleste tilfeller ikke funnet det hensiktsmessig å realitetsbehandle disse sakene. For øvrig er kontakten med næringslivet blitt forbedret gjennom flere bedriftsbesøk av næringssjefen/daglig leder. Næringsaktivitet i Sirdal På næringssektoren har det skjedd mye i Sirdal i Sirdal ble som en av 15 kommuner i distrikts-norge utpekt som en spesiell suksessrik næringskommune. Prosjektet ble ledet av Sintef og Telemarksforskning på oppdrag frå KRD og Kompetansesenter for distriktsutvikling. En studie ble iverksatt med formål å lære mer om hva som utvalgte kommuner har gjort og hvorfor disse lyktes. Næringsavdelingen hadde stort utbytte av å delta i gjennomgangen av studien - og rapporten som ble lagt frem/ var en virkelig oppmuntring for Sirdal. At Sirdal har bedrifter som skaper vekst og verdiskapning, er bekreftet gjennom NHO/s NæringsNM. l Vest-AgderfårS kommuner karakteren «Beste kommuner». l denne uoffisielle kåringen havner Sirdal totalt sett på 2. plass/ bare slått av Hægebostad. På landsbasis gir det en 32. plass blant de norske kommunene. Men - når det gjelder vekst/ er Sirdal best i Vest-Agder. Det har i 2012 vært spesiell fokus på nye næringsarealer - og næringsområdet på Fintlandsmonan er nå klart for utbygging. For tiden arbeides med 5 aktuelle utbyggere. Det er fortsatt ledige arealer på næringsområdet. 2

12 Viktig i denne sammenheng er også å gjøre Sirdal attraktiv som bosted/ og Sirdal har i dag ledige og byggeklare boligarealer. Kommunens planverk har en visjon om å utvikle Tonstad sentrum til et levende senter for innbyggere og tilreisende. l denne sammenheng har Tonstad Bakeri AS og Futura Tonstad AS vist handlekraft og gitt flotte bidrag i sentrumsutviklingen - gjennom bygging av nytt bakeri, leiligheter, offentlige parkeringsplasser og ombygging av Krossen-bygget til attraktive banklokaler ogtilhørende oppgradering av eiendommens utearealer. Bakeribygget ble tatt i bruk sommeren 2012 og banklokalene var innflytningsklare ved årsskiftet. Bygningsbransjen opprettholderfortsatt god aktivitet og alpinanleggene kan se tilbake på økt lønnsomhet på bakgrunn av mer stabile vær- og føreforhold. Spesiell interesse er knyttet til videre utvikling av Norhard (Norwegian Hard Rock Drilling AS). Bedriftens unike boresystem vekker interesse langt utover Sirdals grenser. Sirdal Veibetong AS er en annen nyetablering som blir spennende å følge videre. Bedriftens profilstøp-konsept har gitt Sirdal Veibetong AS et godt innpass i markedet Sirdals øvrige næringsliv gir også stort sett uttrykk for tilfredshet med utviklingen i Et nytt og kontaktskapende tiltak overfor Sirdals næringsliv så dagens lys , da kommunen arrangerte «NæringsHvsdag» i kulturhuset. Besøkstallet oversteg alle forventninger og inntrykket var at de fremmøtte satte pris på initiativet. Målet var å informere om kommunens og Sirdalsveksts næringsaktiviteter og tanker om utfordringer og muligheter i fremtiden for næringsutvikling i Sirdal. Omsetningsstatistikken som Butikkutvikling Sør utarbeider, foreligger i skrivende stund med tall for l. halvår Statistikken konkluderer med en økning på 10,6 % i Sirdal i forhold til l. halvår 2011, noe som plasserer Sirdal i toppskiktet. Totalomsetningen oppgis til kr. 72,4 mill. mot kr. 65,7 mill. året før. Sirdal hadde ved utgangen av 2012 en arbeidsledighetsprosent på kun 0,7. Også politisk er det gitt uttrykk for oppfatning om en god giv i lokalt næringsliv og at det må satses på å legge til rette for fortsatt vekst. Grundere skal vite at de er velkomne som nyetablerere i Sirdal. Nyetablerte bedrifter i 2012 er følgende: l. FAVOAS 2. Sirdal Anlegg og Transport AS 3. WebCoder 4. GlenSigveJosdal 5. Sirdal Veibetong AS 6. Arvydas Agllnskas 7. Massasje & Velvære v/ Marge Lehesoo l arbeidsplasser sysselsetter dette i oppstartsfasen 13 personer. 3

13 Regnskap 2012 Styret har i 2012 praktisert en endring; bevilgningssammenheng av støtte, der frie/ disponible midler i regnskapet danner grunnlag for tilskudd og lån som kan beviiges. Dette ble spesielt presisert i sak 20/12 i styremøte , der føigende ble protokollert: «For øvhg er styret av den formening at styret tit enhver tid rår over disponible midfer som ligger i regnskapet til Sirdalsvekst KF». Styret sendte samme dag et brev til kommunestyret der det bl.a. uttales: «l henhold ti! regnskapet og avsatte midfer i selskapet, viser det en reell likviditetsreserve på vel kr. 1,3 mill. Dette er midler som styret mener kan nyttes ti! bedriftsstøtte. Styret ber derfor om at Sirdalsvekst KF kan bevhge midler i henhotd til de økonomiske rammene som virksomheten til enhver tid innehar». kommunestyrets budsjettjustering og behandling av «Økonomirapport l» , der Sirdalsveksts søknad om tilleggsbevilgning på kr. 2 mill. ble innvilget, fremkom ingen merknader til styrets anmodning om aksept for omlegging av bevilgningspraksis. Ovennevnte endring har medført at den økte aktiviteten på næringssektoren har tæret på avsatte reserver og resulterer regnskapsmessig i et merforbruk i 2012 på kr Utbetalinger av tilskudd og lån til næringsformål utgjorde kr mot budsjettert kr Tilsvarønde utbetaling i 2011 var kr Budsjettmessig avvik i 2012 må sees i sammenheng med ovennevnte endring i bevilgningspraksis. Avviket - kr i forhold til regulert budsjett/ fordeler seg slik: Merutbetaling kr. l i tilskudd. Merutbetaling kr. l i lån. Støtten til bedriftene er i hovedsak kanalisert til næringsbygg og nyetablert selskap for glidestøp av betongrekkverk. Som nevnt har kommunestyret også i 2012 gitt Sirdalsvekst en tilleggsbevilgning på kr. 2 mill., slik at samlet kommunal overføring ble på kr. 3/5 mill. i 2012 mot budsjettert kr. 1/5 mi * Driftskostnader relatert til lønn og konsulentavtale for daglig leder, sosiale utgifter/ styrehonorarer og kontorutgifter beløper seg til kr i 2012 mot kr året før. Driftskostnadene i 2012 var budsjettert til kr. l Avviket har sammenheng med stillingsprosenten til daglig leder på 50 %/ mens budsjettet la til grunn heltidsstiiling. Finsnes Næringsbygg ble ved årets begynnelse solgt til leietakere i bygget. Salgssummen var kr. 3 mill. - som ble videreført til kommunens kraftfond. Det er foretatt tapsvurdering av låneporteføljen der konklusjonen er at bokført enblocavsetning på 5 mill.kr. er tilstrekkelig til å kunne møte eventuelle tap i kommende år. Det er ikke bokført tap på lån i

14 o Årsresultatet viser som nevnt et regnskapsmessig merforbruk på kr , som styret foreslår overføres frå Sirdalsveksts disposisjonsfond. Likestilling Utover deltidsstilling/innleid daglig leder hadde Sirdalsvekst KF ingen ansatte pr Styret består av en kvinne og to menn. Av styrets to varamedlemmer er en kvinne. Miljø Foretaket forurenser ikke det ytre miljø. Etisk standard Foretaket følger etiske retningslinjer som gjelder for Sirdal kommune. Utsiktene fremover Nye næringsarealer og økt fokus på tilrettelegging for næringslivet som preget 2012, regner en med vil fortsette også i Kultur og utviklingsplanen har det siste året gjennom mulighetsstudie for Tonstad og områderegulering/ samt kommunedelplan Sirdal Sør/ hatt fokus på tiltak og utviklingsmuligheter tilknyttet fremtidig energiutbygging. Prosjektet fornybar energi og stedsutvikling har derfor hatt sammenfallende trekk og parallell utvikling. Det er nå kjent at både koblingsanlegg/ linjer og strømretteranlegg blir etablert i og tilknyttet Sirdal. Næringsarbeidet har både politisk og administrativt hatt fokus på forbedringer. Etter at kommunestyret besluttet å videreføre Sirdalsvekst KF, har foretaket fått økonomiske rammer som gjør det mulig å følge opp næringslivet på en god måte. Bruken av kraftfondet har langt på vei funnet sin form og utnyttelsen i henhold til forutsetningene er mer tydeliggjort. Fortsatt er flere store aktører på banen som ønsker å gjennomføre utbygginger i Sirdal. Dette er gledeiig - men gir også utfordringer til involverte interesser til prioriteringer, godt planverktøy og fortsatt bredt og positivt samarbeid. For å kunne utvikle tjenestene, er det viktig at en arbeider sammen mot klare mål. Arbeidet som startet i 2012 med en tydeliggjøring av målsetting for næringsarbeidet, vil være en kontinueriig prosess også fremover. Hensikten er i større grad å tilpasse prioriteringer og føreta en spissing av næringsarbeidet. Samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune gir også føringer for næringsutviklingen. Sirdalsferie AS og Sirdal Næringsforening gjennomførte nylig en undersøkelse av reiselivet i Sirdal. Undersøkelsen synliggjorde effekten av reiselivsnæringen og betydningen den har for næringsutvikling og sysselsetting. Reiselivsnæringen vil følgelig fortsatt være et viktig segment og en «motor» i en stor del av fremtidig bedriftsutvikling i Sirdal. 5

15 Det vil være en prioritert oppgave for ordfører, rådmann og næringssjef å holde kontakt med næringstivet gjennom bedriftsbesøk. Hittil er besøkt 8 bedrifter og det er lagt en plan for jevntige besøk utover i l tillegg er gjennomført flere kontaktmøter mellom næringssjef og bedrifter, noe som løpende vil fortsette. Aktivitetsnivået har i 2012 vært høyt innen næringsutviklingsarbeidet og gir positive signaler på fortsatt optimisme og nyetableringer og dermed økt sysselsetting fremover. Kommunestyret har i møte vedtatt resultatmål for hver enhet/tjenesteområde, der næringssektoren har følgende måtsetting:. 5 nye virksomheter pr. år. De som melder inn ønske om bedriftsbesøk av næringsavdelingen, skal få det.. Alltid ledige næringsarealer Det vil være en prioritert oppgave for Sirdalsvekst KF å nå denne målsettingen. Tonstad, 10. april 2013 \\b^\^u L. ^<Æl <^\ \ t- Wenche Lægraid Kvæven BryAj 7 Styreleder nestleder ^ M ^ ^. [{^ ^ ^ Q Jan Magne Josdal Styremedlem daglig leder ^- Alfred Tonstad ^ 6

16

17

18 v KOMMUNEREVISJONEN VEST Deltakehdé komihuner* Audncdal, Parsuod, Flekkefjord. Hægebostød, Kvinesdal, VEST-AGDER IKS Lindesnes, Lyngdftl, Mandat, Mamardal. Sh-dal, Aseral J Til styret i Sirdalsvekst KF Dato: Vårref: 215/ OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJON FOR 2012 Revisor vil i dette brev kommentere forhold som er av slik art at det har betydning for vår konklusjon om budsjett i revisjonsberetningen. Dette er kommentert nedenfor. Det har underveis ved årsoppgjørsrevisjonen vært god kontakt mellom revisjonen og foretakets ledelse samt kommunen økonomlkontor som fører regnskapet. Enkelte korrigeringer har blitt gjort, og det avlagte regnskap med noter og årsberetning er nå etter vår oppfatning oversiktlig og informativt. Budsjettawik Det fremkommer i årsregnskapet betydelige beløpsmessige avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Vi har tatt forbehold på dette punktet i revisjonsberetningen under konklusjon om budsjett. Årsregnskapet viser atutlån og tilskudd/ bedriftsstøtte er betydelig større enn det som er fastsatt i budsjett. Vi er kjent med at dette avvik har sin bakgrunn i at foretakets styre i 2012 har endret praksis/forståelse med tanke på styrets fallmakter i forhold til kommunestyret. Styret har i årsberetningen side 4 redegjort for en henvendelse til Sirdal kommunestyre den , hvor det heter: «Styret ber derfor om at Sirdalsvekst KF kan bevilge midler i henhold til de økonomiske rammene som virksomheten Ul enhver tid innehar». Foretakets styre har imidlerdd ikke formelt sett behandlet og fastsatt noen økt budsjettramme for utlån og tilskudd i og det fremkommer derfor budsjettoverskridelse på disse poster på til sammen kr 2,8 mill. Dette er den vesentligste årsak til at regnskapet må avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk på ca. kr 2,5 mill. Nummert brev nr l Formkravene til budsjett fremgår av Forskrift om særbudsjett for kommunale foretak, 3, og i forskriftens 4 er det bestemmelser om budsjettstyring og endringer av budsjett gjennom året. Budsjettet må være angitt i beløp. Foretakets styre skal selv føreta nødvendige endringer, og skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter. 4 Budsjettstyring og endringer i budsjettet Daglig leder skat gjennom budsjettåret legge fram rapporter for foretakets styre som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger J henhold til det vedtatte særbudsjett. Dersom daghg leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til kommunestyrets eller fyllcestingets rammer og vedtatt eller regulert særblidsjett, skal det i rapportene til styret foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyret eller fylkestinget vedtatte rammer for foretaket Hovedkontor AvdeHngskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Postboks 13 Postboks 353 Store Elvegate l A 4401 Flekkeijord 4577 Lyngdal 4514 Mandal Telefon /33/ Telefon / 92 Telefon /48 E-post: Telefaks Telefaks O l Organisasjonsnummer; MVA

19 KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS Det skal foretasendringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets særbudsjett. Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge frem rapporterfor kommunestyret eller fylkestinget som viser utviwingen i inntekter/innbetaiinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer til foretaket. Kommunestyret eller fylkestinget skal føreta endringer i kommunens elter fylkeskommunens årsbudsjett når dette anses påkrevd. Viser for øvrig til kontakt og muntlig dialog med daglig leder. Vi oppfatter at det for framtiden vil bli vektlagt å foreta nødvendige budsjettjustermger i tråd med budsjettforskriften. Vi imøteser styrets kommentarer, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i fortsettelsen. L^%^^(f ^^ x^.f c '/^^ /^^ ^?% / I-.eneRugl^nd Oppdragsansvarlig revisor % T g^e Nedland Registrert revisor Kopi: KontroUutvalget side 2

20 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Sirdal kommune Sak 06/13 Møtedato: Saksbehandler: kih Sak 06/13 Årsregnskapet for 2012, Sirdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2012 utsendt direkte fra kommunens sekretariat Årsberetningen for 2012 utsendt direkte fra kommunens sekretariat Revisjonsberetning, datert 9. april 2013 Oppsummeringsbrev, datert 9. april 2013 Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i Norge. Regnskap med noter og årsmelding ble levert til revisjon iht. gjeldende frister. I oppsummeringsbrevet(brev nr. 7) fra revisjonen kommenterer revisor følgende forhold (I stikkords form): Overføring fra Sirdalsvekst KF Budsjettjustering Anvisning og attestering Kontantsalg Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med regnskapet og oppsummeringsbrevet. Det vises til revisjonsberetningen og til brev nr. 7 fra revisjonen. Behandling av årsregnskapet Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være slik, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning: - Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 MØTEBOK Dato: 04.06.2015 kl. 15.00 18.30 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Felles presentasjon av årsregnskapet for kontrollutvalget og formannskapet.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Felles presentasjon av årsregnskapet for kontrollutvalget og formannskapet. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/14 Dato: 22.05.14 kl. 09.30 12.30 Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem Ingrid

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat

Referatsak: Kontrollrapport vedk. Skatteoppkrevjarfunksjonen i Bykle kommune Møtebok frå Agder Sekretariat Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 02/14 Dato:02.06.2014 kl.09.00-10.45 Sted: Rådhuset, møterom A MØTEBOK Til stades:

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 MØTEBOK Dato: 15.10.2014 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 30.01.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/12 Dato: 15.03.2012 kl 13.00-14.00 Sted: Møterom Feda Tilstede:

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer