Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder"

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland, nestleder Anja Ovedal Varamedlemmer: Ragnhild Byberg Haughom, 1. varamedlem INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tid: Mandag 22. april 2013 kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen SAKSLISTE: SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/13 ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 SIRDALSVEKST KF SAK 06/13 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2012 Referater: Fast post: Revisor orienterer Eventuelt Sirdal, 12. april 2013 Morten Ovedal Leder Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Varamedlemmer møter bare ved nærmere innkalling Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen, tlf Kopi sendt til: Ordfører, rådmann, revisor og avisen Agder Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post:

2 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Sirdal kommune Sak:05/13 Møtedato: Saksbehandler: kih ÅRSREGNSKAPET FOR 2012, SIRDALSVEKST KF Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 17. desember Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2012 Årsberetning for 2012 Revisjonsberetning, datert Nummerert brev nr. 1, datert Saksopplysninger: Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig merforbruk på kr Det foreligger standard revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest. I beretningen er det tatt forbehold under uttalelser om øvrige forhold. Det sies at: Foretakets driftsregnskap viser et betydelig merforbruk på utlån og bedriftsstøtte (overføringer) i forhold til regulert budsjett på totalt kr 2.8 mill. Vi viser til redegjørelsen på side 4 i foretakets årsberetning. I nummerert brev nr. 1 fra revisjonen kommenteres nærmere det betydelige beløpsmessige avvik mellom regnskap og regulert budsjett Det vises til revisjonsberetning og nummerert brev nr.1 fra revisjonen. Forslag til vedtak: Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: Kontrollutvalget har behandlet regnskapet til Sirdalsvekst KF for Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetning og oppsummeringsbrev (nummerert brev nr.1) fra Kommunerevisjonen Vest. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil anmode om at det som fremkommer i nummerert brev nr.1 følges opp.

3 Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 11. april 2013 og nummerert brev fra revisjonen, datert 10. april 2013, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2012 for Sirdalsvekst KF.

4 Sirdalsvekst KF 2012 Økonomiske oversikter Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema - Drift 2012 budsjett budsjett 2011 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer uten krav ti] motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og t] som inngår i tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Utlån Finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk ************************************** Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema - Investering 2012 budsjett budsjett 2011 Inntekt ved salg av eiendom Overføring til kommunen Udekket/udisponert o ^

5 SIRDALSVEKST KF OVERSIKT-BALANSE Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utlån Sum anleggsmidler: Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Regnskapsmessig merforbruk (Drift) Kapitalkonto Sum egenkapital: Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: SUM EGENKAPITAL OG GJELD: Tonstad den Wenche Lægreid Kvæven styreleder Brynja r Bø nestleder Alfred Tonstad styremedlem Jan Magne Josdal daglig leder

6 Sirdalsvekst^KF Noter til regnskapet 2012 Regnskapet er ført etter de regnskapsprinsipper som gjelder for kommunale regnskap/ og i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Anordningsprinsippet medfører at afle kjente utgifter og inntekter pr er tatt med. Utlån er bokført til pålydende med fradrag av beregnet tapsrisiko i låneporteføljen. Bevilget/ ikke utbetalt ttlskudd /lån er avsatt på konto/ og framkommer under egenkapital. Note l - Kjøp av tjenester frå egen kommune Lønn inkl. avs. feriepenger daglig leder/regnskapsfører kr Styrehonorarer kr Sosiale utgifter kr Bilgodtgjørelse kr Konsulentavfcale kr Husleie kr Strøm kr Telefon kr EDB kr Revisjon kr Sum kr Sivert Hansen har frem til vært daglig leder i 50 % stilling -fordelt på 37 % ansettelse i Sirdalsvekst KF og 13 % gjennom konsulentavtale. Frå har Sirdal kommunes næringssjef Jan Magne Josdal vært innleid som daglig leder. På grunn av at Sivert Hansens engasjement har vært midlertidig/ har han ikke vært innmeldt i KLP. Jan Magne Josdal er innmeldt gjennom sin stilling som næringssjef i kommunen. Lønnskjøring/ trekk og innberetning foretas av Sirdal kommune Note 2 - Lån og tilskudd utbetalt i 2012 Utbetalte tilskudd 2012 Favo AS kr (innvilget 2011) Tonstad Taxi AS kr (innvifget 2011) SRK HMS System kr (innvilget 2011) Ovedal Logging AS kr (innvilget 2011) The Web Coder kr (innvhget 2012) Arvydas Aglinskas kr (innvilget2012) STP Stelian Popita kr (innvilget2011) l

7 Sirdal Alpint AS kr (innvilget2012) Finsnes Næringsbygg AS kr (innvilget 2011) Sirdal VeibetongAS kr (innvilget 2012) Tonstad Bakeri AS kr (innvilget 2011) Sirdal Anlegg og Transport AS kr (innvilget2012) ASVO AS kr (innvilget 2012) Thin AS kr (innvilget 2012) Futura Tonstad AS kr (innvilget 2012} Sirdal Regnskapslag BA kr (innvilget 2012) Salong Hedviga kr (innvilget2012) Massasje & Velvære kr (innvilget 2012) Glen SigveJosdal kr (innvilget2012) Tore Morten Ousdal kr (innvilget 2012) Sum tilskudd kr Overført Sirdal kommune (salgssum Finsnes Næringsbygg kr Sum overføringer kr Utbetalte lån 2012 Tonstad Taxi AS kr (innvilget 2011) Finsnes Næringsbygg AS kr (innvilget 2011) SirdalVeibetongAS kr l (innvilget 2012) Tonstad Bakeri AS kr (innvilget 2011) Sirdal Anlegg og Transport AS kr (innvilget2012) Bjørnestad Skisenter AS kr (innvilget 2010) Tore Morten Ousdat kr (innvilget 2012) Sum lån kr Forskuttering lån kr Sum kr Note 3 - Disposisjonsfond Ordinært Bevilget/ ikke Disposisionsfond utbetalt lån/tilskudd SUM Avsetning 31/ kr kr kr Avsetning 1/ kr kr kr o Arets avsetning: Brukavtidligereårs Avsetninger: kr * kr **) kr *} Tilført mindreforbruk 2011 ** Endring av bevilget/ ikke utbetalt lån/tilskudd frå til

8 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Del l Endring i arbeidskapital driftsregnskap ^ Anolcaffiplc^ AU mihior" A Inntekter driftsdel Eksterne finansieringstransaksjoner -l Sum anskaffelser: Anvendelse av mjdler: Utgifter driftsregnskapet Eksterne fi nansieringstransaksjoner Sum anvendelse: ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Del 2 Endring i arbeidskapital balanse Endring av kortsiktige fordringer Endring betalingsmidler Endring annen kortsiktig gjeld ENDRING I ARBEIDSKAPITAL: Note 4 - Varige driftsmidler - bygning Bokført verdi pr 1/ kr Salg Finsnes Næringsbygg kr Balanseført verdi pr 31/ kr o Salgssummen for Finsnes Næringsbygg som utgjorde kr , er overført til Sirdal kommune. Note 5 - Utlån Brutto utlån pr 1/ (Lindorff) kr M ottatt avdrag kr Utbetalt i løpet av året kr Brutto utlån pr 31/ (Lindorff) kr Enbloc-avsetning 31/ kr Netto utlån pr. 31/ kr Forskuttering lån kr Samlet netto lån pr kr

9 Note 6 - Kortsiktige fordringer og gjeld Fordringer: Finnsnes Næringsbygg (u/merverdiavgift) Sirdal Bilverksted AS kr ABGasolineAS kr SirdalTransportserviceAS kr Sirdal Hytter og Hus AS kr Statens Kartverk kr Merverdiavgift på ovennevnte fordringer kr Sum fordringer kr Påløpte ikke utbetalte kostnader: Styrehonorarer 2012 kr Sum påløpte kostnader kr tnnskuddskapital-sirdal kommune kr Skyldig merverdiavgift kr Sum annen kortsiktig gjeld kr Note 7 - Kapitalkonto Saldo pr 1/ kr Nye utlån kr Forskuttering lån kr Avdrag kr Salg av Finsnes Næringsbygg kr Saldo pr 31/ kr

10 Sirdalsvekst^KF o ARSBERETNING2012 Tilbakeblikk Sirdals næringsliv mottok i 2012 en støtte i form av lån og tilskudd frå Sirdalsvekst KF på kr. D 9,1 mill. Året ga 7 nye virksomheter i Sirdal. Ved inngangen til 2012 var det en viss frykt for at fjorårets dramatiske hendelser og den økonomiske uroen i landet og verden for øvrig, kunne vedvare og sette sitt preg også på årets slutt i Etter fallende tendenser i første halvår, tok den økonomiske veksten seg opp mot slutten året og skapte grunnlag for større optimisme ved inngangen ti! Ettervirkningen av finanskrisen har gitt svak vekst og høy arbeidsledighet i mange land. Utviklingen i Norge står J sterk kontrast til utviklingen ute. t Norge fortsetter veksten og arbeidsledigheten er lav. Norge bærer med rette tittelen «annerledeslandet». Finanskrisen har likevel minnet om hvor avhengig Norge er av verden rundt oss. Konkurranseevne og høyt kostnadsnivå i Norge gir grunn til ettertanke i fremtidig kamp om anbud og markedsandeler. Det er en kjent sak at olje- og gassvirksomheten har vært en motor for innovasjon og vekst i Norge. Samtidig er det et faktum at skal velferden opprettholdes og sårbarheten mot fall i oljeinntektene reduseres/ må det omstillinger til i næringslivet og flere lønnsomme investeringer må skapes også på fastlandet - både i offentlig og privat sektor. Det er avgjørende å ha et lønnsamt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider. Utfordringen har også relevans til næringslivet i Sirdal. Organisering / styret / daglig leder Sirdalsvekst ble ved etableringen j 2002 gitt en prøvetid på 3 år og har siden da mer eller mindre vært under løpende evaluering - uten at konkrete vedtak om endringer er foretatt. Det har således vært knyttet en viss spenning til Sirdalsveksts fremtid/ men fattet kommunestyret vedtak om at Sirdalsvekst skulle fortsette sin rolte i Sirdals næringsarbeid. l denne sammenheng ble en ny organisasjonsmodell vedtatt/ der kommunens næringssjef Jan Magne Josdal med vtrkning frå innleies som daglig leder i Sirdalsvekst i 50 % stilling. l

11 Frem til har Sivert Hansen vært daglig leder i 50 % stilling -fordelt på 37 % ansettelse og 13 % gjennom konsulentavtale. Siden næringssjefen nå har 50/50 % ansvaret for den strategiske delen av næringsarbeidet og daglig leder jobben i Sirdalsvekst/ samt at mye av arbeidet er næringsareal og næringsbygg relatert/ vil også det gjenspeiles i årsmeldingen. Det har i 2012 ikke vært endringer av faste medlemmer i styret, men varamedlem Siri Elisabeth Kydland har etter eget ønske fratrådt sitt verv. Kommunestyret valgte i møte følgende medlemmer for 2013 og 2014: Wenche Lægraid Kvæven/ leder (gjenvalg) BrynjarBø, nestleder (gjenvalg Alfred Tonstad, styremedlem gjenvalg Theodor Josdal, l. varamedlem (ny) Helga Hadiand/ 2. varamedlem (ny) Det har i 2012 vært avholdt 7 styremøter der 34 saker er behandlet. l tillegg har styret behandlet 19 saker vedrørende tilskudd, lån/ avd ra gs utsette Ise m.m. Administrativt har det blitt behandlet 3 saker. Ut over dette har det vært henvendelser om støtteformål som ligger utenfor Sirdalsvekst KF sin virksomhet. Etter avtale med søker har en i de fleste tilfeller ikke funnet det hensiktsmessig å realitetsbehandle disse sakene. For øvrig er kontakten med næringslivet blitt forbedret gjennom flere bedriftsbesøk av næringssjefen/daglig leder. Næringsaktivitet i Sirdal På næringssektoren har det skjedd mye i Sirdal i Sirdal ble som en av 15 kommuner i distrikts-norge utpekt som en spesiell suksessrik næringskommune. Prosjektet ble ledet av Sintef og Telemarksforskning på oppdrag frå KRD og Kompetansesenter for distriktsutvikling. En studie ble iverksatt med formål å lære mer om hva som utvalgte kommuner har gjort og hvorfor disse lyktes. Næringsavdelingen hadde stort utbytte av å delta i gjennomgangen av studien - og rapporten som ble lagt frem/ var en virkelig oppmuntring for Sirdal. At Sirdal har bedrifter som skaper vekst og verdiskapning, er bekreftet gjennom NHO/s NæringsNM. l Vest-AgderfårS kommuner karakteren «Beste kommuner». l denne uoffisielle kåringen havner Sirdal totalt sett på 2. plass/ bare slått av Hægebostad. På landsbasis gir det en 32. plass blant de norske kommunene. Men - når det gjelder vekst/ er Sirdal best i Vest-Agder. Det har i 2012 vært spesiell fokus på nye næringsarealer - og næringsområdet på Fintlandsmonan er nå klart for utbygging. For tiden arbeides med 5 aktuelle utbyggere. Det er fortsatt ledige arealer på næringsområdet. 2

12 Viktig i denne sammenheng er også å gjøre Sirdal attraktiv som bosted/ og Sirdal har i dag ledige og byggeklare boligarealer. Kommunens planverk har en visjon om å utvikle Tonstad sentrum til et levende senter for innbyggere og tilreisende. l denne sammenheng har Tonstad Bakeri AS og Futura Tonstad AS vist handlekraft og gitt flotte bidrag i sentrumsutviklingen - gjennom bygging av nytt bakeri, leiligheter, offentlige parkeringsplasser og ombygging av Krossen-bygget til attraktive banklokaler ogtilhørende oppgradering av eiendommens utearealer. Bakeribygget ble tatt i bruk sommeren 2012 og banklokalene var innflytningsklare ved årsskiftet. Bygningsbransjen opprettholderfortsatt god aktivitet og alpinanleggene kan se tilbake på økt lønnsomhet på bakgrunn av mer stabile vær- og føreforhold. Spesiell interesse er knyttet til videre utvikling av Norhard (Norwegian Hard Rock Drilling AS). Bedriftens unike boresystem vekker interesse langt utover Sirdals grenser. Sirdal Veibetong AS er en annen nyetablering som blir spennende å følge videre. Bedriftens profilstøp-konsept har gitt Sirdal Veibetong AS et godt innpass i markedet Sirdals øvrige næringsliv gir også stort sett uttrykk for tilfredshet med utviklingen i Et nytt og kontaktskapende tiltak overfor Sirdals næringsliv så dagens lys , da kommunen arrangerte «NæringsHvsdag» i kulturhuset. Besøkstallet oversteg alle forventninger og inntrykket var at de fremmøtte satte pris på initiativet. Målet var å informere om kommunens og Sirdalsveksts næringsaktiviteter og tanker om utfordringer og muligheter i fremtiden for næringsutvikling i Sirdal. Omsetningsstatistikken som Butikkutvikling Sør utarbeider, foreligger i skrivende stund med tall for l. halvår Statistikken konkluderer med en økning på 10,6 % i Sirdal i forhold til l. halvår 2011, noe som plasserer Sirdal i toppskiktet. Totalomsetningen oppgis til kr. 72,4 mill. mot kr. 65,7 mill. året før. Sirdal hadde ved utgangen av 2012 en arbeidsledighetsprosent på kun 0,7. Også politisk er det gitt uttrykk for oppfatning om en god giv i lokalt næringsliv og at det må satses på å legge til rette for fortsatt vekst. Grundere skal vite at de er velkomne som nyetablerere i Sirdal. Nyetablerte bedrifter i 2012 er følgende: l. FAVOAS 2. Sirdal Anlegg og Transport AS 3. WebCoder 4. GlenSigveJosdal 5. Sirdal Veibetong AS 6. Arvydas Agllnskas 7. Massasje & Velvære v/ Marge Lehesoo l arbeidsplasser sysselsetter dette i oppstartsfasen 13 personer. 3

13 Regnskap 2012 Styret har i 2012 praktisert en endring; bevilgningssammenheng av støtte, der frie/ disponible midler i regnskapet danner grunnlag for tilskudd og lån som kan beviiges. Dette ble spesielt presisert i sak 20/12 i styremøte , der føigende ble protokollert: «For øvhg er styret av den formening at styret tit enhver tid rår over disponible midfer som ligger i regnskapet til Sirdalsvekst KF». Styret sendte samme dag et brev til kommunestyret der det bl.a. uttales: «l henhold ti! regnskapet og avsatte midfer i selskapet, viser det en reell likviditetsreserve på vel kr. 1,3 mill. Dette er midler som styret mener kan nyttes ti! bedriftsstøtte. Styret ber derfor om at Sirdalsvekst KF kan bevhge midler i henhotd til de økonomiske rammene som virksomheten til enhver tid innehar». kommunestyrets budsjettjustering og behandling av «Økonomirapport l» , der Sirdalsveksts søknad om tilleggsbevilgning på kr. 2 mill. ble innvilget, fremkom ingen merknader til styrets anmodning om aksept for omlegging av bevilgningspraksis. Ovennevnte endring har medført at den økte aktiviteten på næringssektoren har tæret på avsatte reserver og resulterer regnskapsmessig i et merforbruk i 2012 på kr Utbetalinger av tilskudd og lån til næringsformål utgjorde kr mot budsjettert kr Tilsvarønde utbetaling i 2011 var kr Budsjettmessig avvik i 2012 må sees i sammenheng med ovennevnte endring i bevilgningspraksis. Avviket - kr i forhold til regulert budsjett/ fordeler seg slik: Merutbetaling kr. l i tilskudd. Merutbetaling kr. l i lån. Støtten til bedriftene er i hovedsak kanalisert til næringsbygg og nyetablert selskap for glidestøp av betongrekkverk. Som nevnt har kommunestyret også i 2012 gitt Sirdalsvekst en tilleggsbevilgning på kr. 2 mill., slik at samlet kommunal overføring ble på kr. 3/5 mill. i 2012 mot budsjettert kr. 1/5 mi * Driftskostnader relatert til lønn og konsulentavtale for daglig leder, sosiale utgifter/ styrehonorarer og kontorutgifter beløper seg til kr i 2012 mot kr året før. Driftskostnadene i 2012 var budsjettert til kr. l Avviket har sammenheng med stillingsprosenten til daglig leder på 50 %/ mens budsjettet la til grunn heltidsstiiling. Finsnes Næringsbygg ble ved årets begynnelse solgt til leietakere i bygget. Salgssummen var kr. 3 mill. - som ble videreført til kommunens kraftfond. Det er foretatt tapsvurdering av låneporteføljen der konklusjonen er at bokført enblocavsetning på 5 mill.kr. er tilstrekkelig til å kunne møte eventuelle tap i kommende år. Det er ikke bokført tap på lån i

14 o Årsresultatet viser som nevnt et regnskapsmessig merforbruk på kr , som styret foreslår overføres frå Sirdalsveksts disposisjonsfond. Likestilling Utover deltidsstilling/innleid daglig leder hadde Sirdalsvekst KF ingen ansatte pr Styret består av en kvinne og to menn. Av styrets to varamedlemmer er en kvinne. Miljø Foretaket forurenser ikke det ytre miljø. Etisk standard Foretaket følger etiske retningslinjer som gjelder for Sirdal kommune. Utsiktene fremover Nye næringsarealer og økt fokus på tilrettelegging for næringslivet som preget 2012, regner en med vil fortsette også i Kultur og utviklingsplanen har det siste året gjennom mulighetsstudie for Tonstad og områderegulering/ samt kommunedelplan Sirdal Sør/ hatt fokus på tiltak og utviklingsmuligheter tilknyttet fremtidig energiutbygging. Prosjektet fornybar energi og stedsutvikling har derfor hatt sammenfallende trekk og parallell utvikling. Det er nå kjent at både koblingsanlegg/ linjer og strømretteranlegg blir etablert i og tilknyttet Sirdal. Næringsarbeidet har både politisk og administrativt hatt fokus på forbedringer. Etter at kommunestyret besluttet å videreføre Sirdalsvekst KF, har foretaket fått økonomiske rammer som gjør det mulig å følge opp næringslivet på en god måte. Bruken av kraftfondet har langt på vei funnet sin form og utnyttelsen i henhold til forutsetningene er mer tydeliggjort. Fortsatt er flere store aktører på banen som ønsker å gjennomføre utbygginger i Sirdal. Dette er gledeiig - men gir også utfordringer til involverte interesser til prioriteringer, godt planverktøy og fortsatt bredt og positivt samarbeid. For å kunne utvikle tjenestene, er det viktig at en arbeider sammen mot klare mål. Arbeidet som startet i 2012 med en tydeliggjøring av målsetting for næringsarbeidet, vil være en kontinueriig prosess også fremover. Hensikten er i større grad å tilpasse prioriteringer og føreta en spissing av næringsarbeidet. Samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune gir også føringer for næringsutviklingen. Sirdalsferie AS og Sirdal Næringsforening gjennomførte nylig en undersøkelse av reiselivet i Sirdal. Undersøkelsen synliggjorde effekten av reiselivsnæringen og betydningen den har for næringsutvikling og sysselsetting. Reiselivsnæringen vil følgelig fortsatt være et viktig segment og en «motor» i en stor del av fremtidig bedriftsutvikling i Sirdal. 5

15 Det vil være en prioritert oppgave for ordfører, rådmann og næringssjef å holde kontakt med næringstivet gjennom bedriftsbesøk. Hittil er besøkt 8 bedrifter og det er lagt en plan for jevntige besøk utover i l tillegg er gjennomført flere kontaktmøter mellom næringssjef og bedrifter, noe som løpende vil fortsette. Aktivitetsnivået har i 2012 vært høyt innen næringsutviklingsarbeidet og gir positive signaler på fortsatt optimisme og nyetableringer og dermed økt sysselsetting fremover. Kommunestyret har i møte vedtatt resultatmål for hver enhet/tjenesteområde, der næringssektoren har følgende måtsetting:. 5 nye virksomheter pr. år. De som melder inn ønske om bedriftsbesøk av næringsavdelingen, skal få det.. Alltid ledige næringsarealer Det vil være en prioritert oppgave for Sirdalsvekst KF å nå denne målsettingen. Tonstad, 10. april 2013 \\b^\^u L. ^<Æl <^\ \ t- Wenche Lægraid Kvæven BryAj 7 Styreleder nestleder ^ M ^ ^. [{^ ^ ^ Q Jan Magne Josdal Styremedlem daglig leder ^- Alfred Tonstad ^ 6

16

17

18 v KOMMUNEREVISJONEN VEST Deltakehdé komihuner* Audncdal, Parsuod, Flekkefjord. Hægebostød, Kvinesdal, VEST-AGDER IKS Lindesnes, Lyngdftl, Mandat, Mamardal. Sh-dal, Aseral J Til styret i Sirdalsvekst KF Dato: Vårref: 215/ OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJON FOR 2012 Revisor vil i dette brev kommentere forhold som er av slik art at det har betydning for vår konklusjon om budsjett i revisjonsberetningen. Dette er kommentert nedenfor. Det har underveis ved årsoppgjørsrevisjonen vært god kontakt mellom revisjonen og foretakets ledelse samt kommunen økonomlkontor som fører regnskapet. Enkelte korrigeringer har blitt gjort, og det avlagte regnskap med noter og årsberetning er nå etter vår oppfatning oversiktlig og informativt. Budsjettawik Det fremkommer i årsregnskapet betydelige beløpsmessige avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Vi har tatt forbehold på dette punktet i revisjonsberetningen under konklusjon om budsjett. Årsregnskapet viser atutlån og tilskudd/ bedriftsstøtte er betydelig større enn det som er fastsatt i budsjett. Vi er kjent med at dette avvik har sin bakgrunn i at foretakets styre i 2012 har endret praksis/forståelse med tanke på styrets fallmakter i forhold til kommunestyret. Styret har i årsberetningen side 4 redegjort for en henvendelse til Sirdal kommunestyre den , hvor det heter: «Styret ber derfor om at Sirdalsvekst KF kan bevilge midler i henhold til de økonomiske rammene som virksomheten Ul enhver tid innehar». Foretakets styre har imidlerdd ikke formelt sett behandlet og fastsatt noen økt budsjettramme for utlån og tilskudd i og det fremkommer derfor budsjettoverskridelse på disse poster på til sammen kr 2,8 mill. Dette er den vesentligste årsak til at regnskapet må avsluttes med et regnskapsmessig merforbruk på ca. kr 2,5 mill. Nummert brev nr l Formkravene til budsjett fremgår av Forskrift om særbudsjett for kommunale foretak, 3, og i forskriftens 4 er det bestemmelser om budsjettstyring og endringer av budsjett gjennom året. Budsjettet må være angitt i beløp. Foretakets styre skal selv føreta nødvendige endringer, og skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter. 4 Budsjettstyring og endringer i budsjettet Daglig leder skat gjennom budsjettåret legge fram rapporter for foretakets styre som viser utviklingen i inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger J henhold til det vedtatte særbudsjett. Dersom daghg leder finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til kommunestyrets eller fyllcestingets rammer og vedtatt eller regulert særblidsjett, skal det i rapportene til styret foreslås nødvendige tiltak for å holde de av kommunestyret eller fylkestinget vedtatte rammer for foretaket Hovedkontor AvdeHngskontorer Flekkefjord Lyngdal Mandal Postboks 13 Postboks 353 Store Elvegate l A 4401 Flekkeijord 4577 Lyngdal 4514 Mandal Telefon /33/ Telefon / 92 Telefon /48 E-post: Telefaks Telefaks O l Organisasjonsnummer; MVA

19 KOMMUNEREVISJONEN VEST, VEST-AGDER IKS Det skal foretasendringer i særbudsjettet når dette må anses påkrevd. Foretakets styre skal selv foreta de nødvendige endringer i foretakets særbudsjett. Foretakets styre skal gjennom budsjettåret legge frem rapporterfor kommunestyret eller fylkestinget som viser utviwingen i inntekter/innbetaiinger og utgifter/utbetalinger i henhold til kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer til foretaket. Kommunestyret eller fylkestinget skal føreta endringer i kommunens elter fylkeskommunens årsbudsjett når dette anses påkrevd. Viser for øvrig til kontakt og muntlig dialog med daglig leder. Vi oppfatter at det for framtiden vil bli vektlagt å foreta nødvendige budsjettjustermger i tråd med budsjettforskriften. Vi imøteser styrets kommentarer, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i fortsettelsen. L^%^^(f ^^ x^.f c '/^^ /^^ ^?% / I-.eneRugl^nd Oppdragsansvarlig revisor % T g^e Nedland Registrert revisor Kopi: KontroUutvalget side 2

20 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Sirdal kommune Sak 06/13 Møtedato: Saksbehandler: kih Sak 06/13 Årsregnskapet for 2012, Sirdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 Saksdokumenter vedlagt saken: Årsregnskapet for 2012 utsendt direkte fra kommunens sekretariat Årsberetningen for 2012 utsendt direkte fra kommunens sekretariat Revisjonsberetning, datert 9. april 2013 Oppsummeringsbrev, datert 9. april 2013 Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i Norge. Regnskap med noter og årsmelding ble levert til revisjon iht. gjeldende frister. I oppsummeringsbrevet(brev nr. 7) fra revisjonen kommenterer revisor følgende forhold (I stikkords form): Overføring fra Sirdalsvekst KF Budsjettjustering Anvisning og attestering Kontantsalg Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med regnskapet og oppsummeringsbrevet. Det vises til revisjonsberetningen og til brev nr. 7 fra revisjonen. Behandling av årsregnskapet Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være slik, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning: - Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/17 Dato: 29.05.2017 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 MØTEBOK Dato: 13.06.2016 kl. 13.00 14.20 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/17 MØTEBOK Møtedato: 30. mai 2017 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 15.05.2013 kl. 09.00 11.45 Sted: Byggeskikksenteret MØTEBOK

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 26.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 03.05.2012 kl 13.00-15.30 Sted: Møterom Storekvina MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/11 MØTEBOK Møtedato: 19.12.2011 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen, Randi Eik INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch, Martin Reinertsen, Randi Eik INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Møtedato: 21. november 2016 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 MØTEBOK Dato: 04.06.2015 kl. 15.00 18.30 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 03.04.14 kl. 16.00 19.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/16 MØTEBOK Dato: 19.09.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, møterom formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 Dato: 14.11.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Byggeskikksenteret, 2. etasje

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/16 Dato: 01.02.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.05.13 kl. 16.00 18.00 Sted: Rådhuset, Tingtun LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Nils Ulstrup, møtte for

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.02/13 MØTEBOK Dato: 28.05.2013 kl. 13.00-15.15 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: 15.10.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 23.01.2017 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 05.06.12 kl. 15.00 17.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad, medlem

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Kristin Skaiaa,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Utvalssekretær. Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf

Utvalssekretær. Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 02.02.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Åseral kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Vedtatt 20. april 2016 Agder Sekretariat Innledning Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 07/12 Dato:18.10.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Evjemoen, møterom 217, 2.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Jon Harald Rømteland og Henny Heskestad har meldt forfall. Rune Juliussen og Tone Ramsland innkalles som vara. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland og Henny Heskestad har meldt forfall. Rune Juliussen og Tone Ramsland innkalles som vara. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer