Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder 2012"

Transkript

1 M RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder 2012

2 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i Miljødirektoratet Bjørn Bjørnstad M-nummer År Sidetall Miljødirektoratets kontraktsnummer M [Kontraktsnummer] Utgiver Miljødirektoratet Prosjektet er finansiert av [Prosjektet er finansiert av] Forfatter Gina Mikarlsen Tittel norsk Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder Sammendrag Høsten 2012 ble det gjennomført en landsdekkende kontroll av små bilverksteder og bilpleievirksomheter. Det ble kontrollert ca. 300 virksomheter. Verkstedbransjen var en av flere bransjer som ble kontrollert i 2003, 2006 og Aksjonen i 2007 konkluderer med at det generelt er en forbedring når det gjelder håndtering av farlig avfall i forhold til 2006, med unntak for bilbransjen som viste liten eller ingen forbedring. Resultatene fra denne aksjonen viser at det generelt er liten endring i resultatene fra 2007 til Det ser dermed ikke ut til at kunnskap og regelverksetterlevelse har endret seg i særlig grad de siste årene. Denne aksjonen gir ikke grunnlag for å si at det er vesentlige forskjeller i regelverksetterlevelse hos bilverksteder og bilpleievirksomheter. 4 emneord 4 subject words Bilverksteder, bilpleie, avfall, kjemikalier [4 subject words] Forsidefoto Fylkesmannen i Østfold (rester etter ulovlig brenning av avfall) 1

3 Innhold 1. Innledning Bakgrunnen for aksjonen Hensikten med aksjonen Aksjonens mål Gjennomføring Valg av tilsynsobjekter Tema for kontrollene Gjennomføring av kontrollene Samarbeid med andre Samarbeid med bransjeorganisasjoner Samarbeid med Arbeidstilsynet Rettslig grunnlag Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forurensningsloven Resultater Hva ble avdekket - hele aksjonen Farlig avfall Internkontroll Kjemikalier Risiko Hva ble avdekket - bilpleievirksomheter Farlig avfall Internkontroll Kjemikalier Risiko Alvorlige brudd på regelverket Vurdering av resultatene Bedre regelverksetterlevelse i bransjen Kartlegging av prioriterte stoffer (2020-målet) Kontroller koordinert med Arbeidstilsynet for virksomheter som driver bilpleie... 9 Vedlegg: Kontrollerte virksomheter (sortert på fylke) 2

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunnen for aksjonen Bakgrunnen for aksjonen var å følge opp tilsvarende aksjoner fra 2006 og Alle fylkesmennene deltok i aksjonen. Deler av aksjonen (risikovurderinger) ble gjennomført som en del av tilsynsmyndighetenes felles risikoaksjon. Bilpleiefirma var også omfattet av aksjonen, og ble kontrollert sammen med det lokale arbeidstilsynet. Til sammen ble ca. 300 virksomheter kontrollert (vedlegg 1). Verksteder og bilpleiefirmaer håndterer kjemikalier, oljerester og farlig avfall som inneholder miljøgifter som kan hope seg opp i miljøet og bli farlig for planter, dyr og mennesker. Uhell kan føre til lokal forurensning, som for eksempel grunnforurensning eller forurensning av overflatevann og grunnvann. 1.2 Hensikten med aksjonen Hensikten med aksjonen kan sammenfattes i flere punkter. Bedre regelverksetterleving og øke kunnskapen om regelverket for farlig avfall i bransjen. Øke innsamlingen av farlig avfall til godkjent mottak. Bedre fylkesmannen og Miljødirektoratets samarbeid med bransjen. Undersøke om det er forbedring i bransjen jf. aksjonene i 2006 og Undersøke kjemikalier i forbindelse med 2020-målet. Samarbeide med arbeidstilsynets distrikter 1.3 Aksjonens mål Forbedret håndtering av farlig avfall og farlige kjemikalier i bransjen sammenlignet med forrige aksjoner i 2006/2007 Informasjonsinnhenting om prioriterte stoffer (2020-målet). Utføre kontroller sammen med Arbeidstilsynet for virksomheter som driver bilpleie 3

5 2. Gjennomføring 2.1 Valg av tilsynsobjekter Prosjektet hadde som mål at hvert fylke skulle gjennomføre minst 20 kontroller og at kontrollobjektene ble fordelt på følgende måte: 20 % Bilpleie gjennomført sammen med Arbeidstilsynet 20 % Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 20 % Handel med og reparasjon av motorvogner Øvrige 40 % fordeles som kontrollørene/fylkene selv syns passer Aksjonen foregikk samtidig med tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon, og det var forventet at sjekklisten fra risikoaksjonen ble benyttet på minst 50 % og flest mulig av kontrollene i aksjonen små verksteder. De kontrollerte virksomhetene trenger ikke tillatelse etter forurensningsloven, har 0-10 ansatte og er i hovedsak innen NACE-kodene: 33 (Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr) og 45 (Handel med og reparasjon av motorvogner). Verksteder som er en del av større virksomheter, for eksempel verksteder på videregående skoler eller høgskoler, sykehus mv (NACE 85 og 86). 2.2 Tema for kontrollene Håndtering av farlig avfall (herunder sortering, merking, oppbevaring, levering, deklarasjonsskjema, brenning av avfall, spillolje, nedgraving/deponering) Internkontroll Kjemikalier (substitusjon, utvalgte kjemikalier: blyforbindelser, trikloretylen (TRI), nonyl/oktylfenoler og deres etoksilater) Risikovurderinger i forhold til håndtering av farlig avfall og farlige kjemikalier (tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon) Substitusjonsplikten 2.3 Gjennomføring av kontrollene Kontrollene ble gjennomført i uke i Alle fylkesmennene deltok på aksjonen, med unntak av Nordland, Rogaland, Opland og Sogn og Fjordane som allerede hadde gjennomført denne typen tilsyn. Resultatene fra disse kontrollene ble imidlertid rapportert inn i aksjonen. 4

6 2.4 Samarbeid med andre Samarbeid med bransjeorganisasjoner I forkant av aksjonen var Miljødirektoratet i kontakt med følgende bransjeorganisasjoner. Firma Kontaktperson Kontaktinfo Norsk industri, Teknobedriften Norges Bilbransjeforbund Knut Solem Ingrid Engesæt Generelt er små verksteder en bransje som i mindre grad er organisert enn mange andre bransjer Samarbeid med Arbeidstilsynet Det var et mål at bilpelevirksomhetene skulle kontrolleres i samarbeid med Arbeidstilsynet, og det ble i forkant av aksjonen innledet et samarbeid med aktuelle regioner i Arbeidstilsynet. 2.5 Rettslig grunnlag Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-5 om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall 11-6 om krav om tillatelse for håndtering av farlig avfall 11-8 om leveringsplikt for farlig avfall om deklarasjonsplikt for farlig avfall Kapittel 17 Felles bestemmelser om tilsyn, klage og straff mv Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Alle virksomheter i Norge plikter å ha en internkontroll. Hensikten er å fremme en hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler og trygge forbrukerprodukter og tjenester Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 3 og 3a (aktsomhetsplikt og substitusjonsplikt). Det ble gitt en tidsbegrenset delegering av myndighet etter produktkontrolloven og internkontrollforskriften (brev 2012/557-3) Forurensningsloven I henhold til forurensningsloven 50 skal Fylkesmannen ha uhindret adgang til virksomheten. For gjennomføringen av kontrollene gjelder forvaltningsloven 15 "fremgangsmåten ved granskning o.l.". Fylkesmannen har myndighet til å til å gi virksomheten pålegg om å gi opplysninger i medhold av forurensningsloven 49. 5

7 3. Resultater 3.1 Hva ble avdekket - hele aksjonen Farlig avfall Farlig avfall inneholder stoffer som man ikke ønsker skal komme på avveie, og myndighetene er derfor opptatt av at dette avfallet håndteres på en god måte. Det ble funnet brudd på regelverk for dette temaet i så mange som 73 % av de kontrollerte virksomhetene. Flest avvik ble funnet for lagring og leveringsplikt av farlig avfall, mens det ble funnet få brudd når det gjelder utfylling av deklarasjonsskjema Internkontroll Spørsmålene om internkontroll i denne aksjonen, var knyttet til håndtering av farlig avfall. En god internkontroll er viktig for å sikre at håndteringen blir god. Det ble funnet avvik hos 68 % av virksomhetene. 65 % manglet helt rutiner for håndtering av farlig avfall. Hos halvparten av de som hadde rutiner, var de eksisterende rutinene mangelfulle Kjemikalier Norge har en nasjonal målsetning om at utslipp og bruk av en del utvalgte miljøgifter (prioritetslistestoffer) skal reduseres eller stanses innen 2020 (2020-målet). I denne aksjonen var det valgt ut noen stoffer fra prioritetslisten, og kontrollørene skulle se om de fant noen av stoffene i noen av produktene som ble brukt hos verkstedene. Dersom disse stoffene finnes i et produkt, har yrkesmessige/profesjonelle brukere av produktet, en plikt til å vurdere om stoffet kan erstattes med et mer miljøvennlig stoff (substitusjon). Det ble sett på merking av produktet, hvilken oversikt virksomheten har over egen bruk av stoffer, og om de foretar substitusjon av farlige stoffer. Det ble funnet feil i 45 % av virksomhetene, og flest avvik var det innenfor tema substitusjon (65 %) og færrest for temaet merking (5 %) Risiko Som en del av tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon, ble det sett på hvordan virksomhetene kartlegger og håndterer risiko. Det ble blant annet sett på hvilke planer og tiltak som foreligger for å arbeide med risiko, hvilke systemer som foreligger for oppdatering av rutiner, og hvordan avvik føltes opp. Det ble gitt avvik for dette temaet hos 60 % av virksomhetene. Hovedtema (hele aksjonen) Prosent avvik (synkende rekkefølge) Farlig avfall 73 % Internkontroll 68 % Risiko 60 % Kjemikalier 45 % 6

8 3.2 Hva ble avdekket - bilpleievirksomheter Farlig avfall Farlig avfall inneholder stoffer som man ikke ønsker skal komme på avveie, og myndighetene er derfor opptatt av at dette avfallet håndteres på en god måte. Det ble funnet brudd på regelverk for dette temaet i så mange som 74 % av de kontrollerte bilpleievirksomhetene. Flest avvik ble funnet leveringsplikt av farlig avfall og om det foreligger deklarasjonsskjema Internkontroll Spørsmålene om internkontroll i denne aksjonen, var knyttet til håndtering av farlig avfall. En god internkontroll er viktig for å sikre at håndteringen blir god. Det ble funnet avvik hos 57 % av virksomhetene. 80 % manglet helt rutiner for håndtering av farlig avfall. Hos 37% av de som hadde rutiner, var de eksisterende rutinene mangelfulle Kjemikalier Norge har en nasjonal målsetning om at utslipp og bruk av en del utvalgte miljøgifter (prioritetslistestoffer) skal reduseres eller stanses innen I denne aksjonen var det valgt ut noen stoffer fra denne listen, og kontrollørene skulle se om de fant noen av stoffene i noen av produktene som ble brukt hos verkstedene. Dersom disse stoffene finnes i et produkt, har yrkesmessige/profesjonelle brukere av produktet, en plikt til å vurdere om stoffet kan erstattes med et mer miljøvennlig stoff (substitusjon). Det ble sett på merking av produktet, hvilken oversikt virksomheten har over egen bruk av stoffer, og om de foretar substitusjon av farlige stoffer. Det ble gitt avvik hos 61 % av virksomhetene totalt, og flest avvik var det innenfor oversikt over farlige kjemikalier, og overholdelse av substitusjonsplikten. Det var få brudd på merkeplikten Risiko Som en del av tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon, ble det sett på hvordan virksomhetene kartlegger og håndterer risiko. Det ble blant annet sett på hvilke planer og tiltak som foreligger for å arbeide med risiko, hvilke systemer som foreligger for oppdatering av rutiner, og hvordan avvik føltes opp. Det ble gitt avvik for dette temaet hos 39 % av bilpleievirksomhetene. Her var avvikene ganske jevnt fordelt mellom de ulike temaene, men 38 % avvik på håndtering av avvik til 54 % på risikovurderinger. Hovedtema (bilpleievirksomheter) Prosent avvik (synkende rekkefølge) Farlig avfall 74 % Kjemikalier 61 % Internkontroll 57 % Kjemikalier 39 % 3.3 Alvorlige brudd på regelverket I aksjonen ble det avdekket alvorlig brudd på regelverket i 6 virksomheter. Fylkesmannen i Østfold har politianmeldt 1 virksomhet. Alle de alvorlige bruddene er knyttet til temaet farlig avfall. Når det avdekkes alvorlige brudd, skal det alltid vurderes om saken skal 7

9 politianmeldes, og det skal gjøres et oppfølgende tilsyn. Sakene er fulgt opp av de enkelte fylkesmenn. 4. Vurdering av resultatene Under gir vi en kort drøfting av hvordan målene med aksjonen er oppnådd (se kap. 1). Basert på det vi har av data etter denne aksjonen ser det ikke ut til å være vesentlige forskjeller mellom bilpleievirksomhetene og øvrige verksteder. Generelt ser vi liten endring i hvordan bransjen etterlever regelverket. Denne aksjonen gir ikke grunnlag for å si at det er vesentlige forskjeller i regelverksetterlevelse hos verksteder og bilpleievirksomheter. 4.1 Bedre regelverksetterlevelse i bransjen Verkstedbransjen var en av flere bransjer som ble kontrollert for håndtering av farlig avfall og kjemikalier i 2003, 2006 og I oppsummeringen etter aksjonen i 2007 konkluderes det med at det generelt er en forbedring når det gjelder håndtering av farlig avfall i forhold til 2006, med unntak for bilbransjen som viste liten eller ingen forbedring. For kjemikalier var det ikke merkbar endring fra 2006 til Resultatene fra denne aksjonen viser at det generelt er liten endring i resultatene fra 2007 til Som en del av aksjonen i 2007, ble de gjort flere kontroller på samme virksomheter som ble kontrollert i Dette viste en veldig tydelig forbedring på alle forhold som ble kontrollert. Dette viste i dette tilfellet at et tilsyn har god effekt på en virksomhet, og det er grunn til å anta at det samme vil være tilfellet i denne aksjonen. For å måle dette, må noen av virksomhetene få et nytt besøk i løpet av noen år. Fordi det generelt ser ut til å være liten bedring, jf. punkt 1., så ser det ikke ut til at kunnskap og regelverksetterlevelse har endret seg i særlig grad. 4.2 Kartlegging av prioriterte stoffer (2020- målet) Miljømyndighetene har stor fokus på prioriterte miljøgifter, og ønsket en kartlegging av disse. Dette skulle gjøres ved å sjekke om virksomhetenes produkter inneholdt stoffer definert i en liste som lå som et vedlegg til aksjonsnotatet. Resultatene ble samlet inn og brukes i direktoratets generelle arbeid med miljøgifter. 8

10 4.3 Kontroller koordinert med Arbeidstilsynet for virksomheter som driver bilpleie Det er gjennomført 31 tilsyn samtidig med, eller koordinert med Arbeidstilsynet hos virksomheter som driver med bilpleie. Arbeidstilsynet har gitt avvik etter eget lovverk. Vi anser dette målet som nådd. Vedlegg: Kontrollerte verksteder og bilpleievirksomheter (sortert på fylke) Fylke Navn på virksomhet Kommune Akershus JAN L WESTBY KAROSSERI & LAKK Vestby Akershus BILTUNET VERKSTED Ski Akershus SANDBERG AUTO Bærum Akershus MARINA Ås Akershus REAL BIL Asker Akershus JESSHEIM BILSKADE Ullensaker Akershus SKI AUTO Ski Akershus OTTERBECK BIL OG KAROSSERI Enebakk Akershus FJELLHAMAR BILVK OG PLEIE V/ GARGIS RAZGAR FOUAD SWAR Ullensaker Akershus AUTO SKADE & LAKK Bærum Akershus HAUGENS BILREP & SERVICE Skedsmo Akershus GRANLUND BILLAKKERING Bærum Akershus OLSEN AUTO JESSHEIM Ullensaker Akershus TS-AUTO Lørenskog Akershus BILLAKKER'N Ullensaker Aust-Agder Aust-Agder ARINA ARENDAL BIL & BÅTPLEIE HAITHAM KHALED NADER STOA 1 BIL OG BÅTPLEIE /ZAMAN SARWARI Arendal Arendal Aust-Agder MOSFJELL BIL Birkenes Aust-Agder AUTOFIX Grimstad Aust-Agder SØNDELED BILVERKSTED Risør Aust-Agder BRD.ELLEFSENS EFTF. Risør Aust-Agder LØVDAL AUTO Arendal 9

11 Aust-Agder HIS BILVERKSTED Arendal Aust-Agder HERGUN SVEISEINDUSTRI Vegårshei Aust-Agder EINAR FLAKK VERKSTED Birkenes Aust-Agder TRUCKNOR SETESDAL Evje og Hornnes Aust-Agder STOA KAROSSERI Arendal Aust-Agder GRIMSTAD BIL OG BÅTPLEIE VENUS MALEKIFAR Grimstad Aust-Agder WINRACE PROPELLERS Froland Aust-Agder STEEN BERTEL O KRISTIANSAND AVD BILVERKSTED ARENDAL Arendal Aust-Agder PANTERRA Arendal Aust-Agder EVJE BIL Evje og Hornnes Aust-Agder JALI PRODUKTER Arendal Aust-Agder MOEN AUTOSENTER Risør Aust-Agder ARENDAL BILPLEIE Leif K Nilsen Arendal Aust-Agder FIE BIL OG BÅT Frode Pedersen Risør Buskerud TRIO MOTOR & MC TEKNIKK Lier Buskerud STEGLET AUTO Kongsberg Buskerud LIER BILGLS CENTER Lier Buskerud Buskerud NESBYEN AUTO AVD VERKSTED ÅL AUTO AVD BILVERKSTED/BILSALG Nes Ål Buskerud BILDELEKSPERTEN Kongsberg Buskerud SPOT-ON Drammen Buskerud AUTO BILVERKSTED DEKK & GLS Nedre Eiker Buskerud TH. LIENS TURISTBUSSER A/S Øvre Eiker Buskerud LIER BILSERVICE Lier Buskerud KNUT OLE TEIGEN Ål Buskerud MC & FRITIDSSENTERET Kongsberg Buskerud FOSSUM RENHOLDSERVICE YOSSEF Kongsberg Buskerud CENTRAL AUTO Øvre Eiker Buskerud VOLMAX AVD KONGSBERG Kongsberg Buskerud BERGHEIM DRAMMEN AVD VERKSTED Drammen Buskerud BILSPITEN AVD VERKSTED Kongsberg Buskerud DRAMMEN DEKK OG BILVK MOHAMMADOLLH AHMADZI Drammen 10

12 Buskerud HAGENS KAROSSERIVERKSTED Krødsherad Buskerud MONSTERBIKE Drammen Buskerud VIANOR AVD KONGSBERG Kongsberg Buskerud ALBJERK BIL DRAMMEN AVD VERKSTED Drammen Buskerud FUNNEMARK KONGSBERG Kongsberg Buskerud LUND OLJESENTER Drammen Buskerud BRUKTBIL 1 Nedre Eiker Finnmark NORSK SCANIA AVD LAKSELV Porsanger Porsángu Porsanki Finnmark MIDT-FINNMARK MOTOR Porsanger Porsángu Porsanki Finnmark SERVICEHUSET Sør-Varanger Finnmark BIL & DEKK SERVICE Sør-Varanger Finnmark STAR AUTOCO HAMMERFEST AVD VERKSTED Finnmark ALTA BILLAKKERING Alta Hammerfest Finnmark BIL & REKVISITA Hammerfest Finnmark TANA BILGLS Deatnu Tana Finnmark Finnmark HAMMERFEST MEK VERKSTED Bjørn Ydstie ALANS BILPLEIE FREIDUN ZERIANE TAHA Finnmark BILSKADESENTERET Alta Hammerfest Hammerfest Finnmark OSS-NOR HAMMERFEST Hammerfest Finnmark HARILA AVD VERKSTED ALTA Alta Hedmark WESTRUM KAROSSERI Ringsaker Hedmark CITY BILPLEIE Hamar Hedmark AUTO TYNSET A/S Tynset Hedmark ALMEKS Alvdal Hedmark HAMAR BILPLEIE Hamar Hedmark HOLMEN MOTORSERVICE Tynset Hedmark LARSEN & WAAGAN KAROSSERI OG LAKK Tynset Hedmark SULLAND GRUPPEN Hamar Hedmark AK LANDBRUKSVERKSTED Trysil Hedmark GUNDERSENS AUTOSERVICE Elverum Hedmark JORDET LANDBRUKSVERKSTED ANS Trysil Hedmark TRYSIL DIESEL Trysil Hedmark SENTRUM BILPLEIE RAHEL HIWA Elverum 11

13 Hedmark RINGSAKER INDUSTRISERVICE Ringsaker Hedmark VINGER LAKK OG KAROSSERI Kongsvinger Hedmark TAUGBØL BIL OG MKIN Kongsvinger Hedmark SOLØR MILJØVERKSTED Våler Hedmark E-DEKOR Elverum Hedmark S TRONSLI BIL & KAROSSERI Alvdal Hedmark GLÅMDAL AUTO-REP ANS Kongsvinger Hedmark ELVERUM LTEBIL SERVICE Elverum Hordaland ANTO BIL Alireza Soltani Bergen Hordaland RAVNANGER AUTOSENTER Askøy Hordaland OLSETH AUTO Bergen Hordaland ISDALSTØ AUTO KNARVIK AVD VERKSTED/BIL Lindås Hordaland AUTO INDUSTRI Stord Hordaland KØY AUTO SENTER Askøy Hordaland BERGEN BILVERKSTED Bergen Hordaland THUEN & MATRE Os i Hordaland Hordaland BILPLEIESENTERET VOSS Voss Hordaland BLOMDALS OPEL HØGG Bergen Hordaland VIKEN AUTO Lindås Hordaland MOTOR-SERVICE BILSENTER Voss Hordaland OS LAKK & KAROSSERI Os i Hordaland Hordaland RADØY AUTO Radøy Hordaland VOSS KRAN OG MKINSERVICE Voss Hordaland NILS JARLE GJERALDSTVEIT Voss Hordaland Hordaland FELLESKJØPET AGRI SA REGION 5 AVD HANDEL VOSS CAR CLEANING COMPANY FLESLAND Voss Bergen Hordaland ANLEGG OG INDUSTRITEKNIKK Lindås Hordaland MATHPEN SVIES Patrico Cadegan Bergen Hordaland MON VKEBYRÅ Bergen Hordaland SKÅR & GUNDERSEN KAROSSERI Bergen Møre og Romsdal MELKILD BILVERKSTED Sunndal Møre og Romsdal EXPRESS BILSERVICE Ålesund Møre og Romsdal BOLLI MOTOR Eide 12

14 Møre og Romsdal VESTLANDSKE AUTO AVD MOTORVERKSTED Ålesund Møre og Romsdal GMG SERVICE Ålesund Møre og Romsdal DK MARITIME Fræna Møre og Romsdal T SYLTE BIL Surnadal Møre og Romsdal ÅNDALSNES BILVERKSTED Rauma Møre og Romsdal MØRE BILPLEIE DA Ålesund Møre og Romsdal HOV MOTOR Sunndal Møre og Romsdal CENTRUM KAROSSERI OG LAKK Ålesund Møre og Romsdal AUTI 1 ELNESVÅGEN Fræna Møre og Romsdal AMS MOTORSYKKELSENTERET Ålesund Møre og Romsdal B-O SERVICE Averøy Møre og Romsdal LUNDANES BIL Ålesund Møre og Romsdal ÅNDALSNES BILSKADESENTER Rauma Møre og Romsdal SENTRUM BILVERKSTED Rauma Møre og Romsdal WIST LT & BUSS AVD ÅNDALSNES Rauma Møre og Romsdal ØSTBYEN BIL OG KAROSSERI Ålesund Møre og Romsdal SURNADAL LTEBIL VERKSTED Surnadal Nord-Trøndelag BILPLEIEN Steinkjer Nord-Trøndelag BEITSTAD BIL Steinkjer Nord-Trøndelag HØSTLAND AUTO Inderøy Nord-Trøndelag NORSK SCANIA AVD NAMSOS Namsos Nord-Trøndelag VERKSTED MALMO Steinkjer Nord-Trøndelag HØYLANDET AUTO AVD RØRVIK Vikna Nord-Trøndelag STRANDGATA AUTO Vikna Nord-Trøndelag LØVMO'S AUTO SERVICE Steinkjer Nord-Trøndelag BLENGSLI JOHS & SØNN Overhalla Nord-Trøndelag STEINKJER AUTO Steinkjer Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag GAUNDAL BIL & LANDBRUKSSERVICE DA TRØNDERBILENE AVD LEVANGER/HOVEDKONTOR Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag MKIN OG MOTOR Verdal Nord-Trøndelag EVENSEN BIL Stjørdal Nord-Trøndelag TD BIL Steinkjer 13

15 Nord-Trøndelag INDERBERG BIL OG MKIN Steinkjer Oslo OSLO MARINESERVICE Oslo Oslo GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI Oslo Oslo BÅTMOTOREN Oslo Oslo AUTO ØST Oslo Oslo BILLAKKERING Oslo Rogaland AGGREKO NORWAY AVD HELLELAND Eigersund Rogaland SULZER PUMPS NORWAY Sandnes Rogaland JÆREN LANDBRUKSSENTER Hå Rogaland SCORE Randaberg Rogaland HYMEK SERVICES Sola Rogaland PUMPTECH Stavanger Rogaland Rogaland Rogaland JÆREN TRAKTORSENTER AVD VERKSTED OFFSHORE TECHNICAL SERVICES TRUCKNOR ROGALAND AVD VERKSTED Klepp Sola Sandnes Rogaland ONSITE TREATMENT TECHNOLOGIES Rogaland VIKING SEATECH NORGE Randaberg Sola Rogaland FRANKS INTERNATIONAL Sandnes Rogaland HAUGSLAND Stavanger Rogaland Rogaland NORWEGIAN OILFIELD SUPPLY TESS ROGALAND AVD EGERSUND Sandnes Eigersund Rogaland INTERWELL NORWAY Stavanger Rogaland KAM LIFTING CONSULT Sola Rogaland HOLMANE BIL Eigersund Rogaland DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE Eigersund Rogaland GLOBAL RENTALS NORWAY Randaberg Rogaland MENTO AVD SOLA Sola Sogn og Fjordane SOGN BILSKADE Leikanger Sogn og Fjordane BILHUSET FØRDE Førde Sogn og Fjordane SOGNEPRODUKTER Sogndal Sogn og Fjordane SAGA BOATS Selje Sogn og Fjordane FLORØ MEKANISKE VERKSTED Flora 14

16 Sogn og Fjordane GAUPNE BILSENTER Luster Sogn og Fjordane FRYDENBØ BILSENTER SOGN OG FJORDANE AVD VERKSTED SOGNDAL Sogn og Fjordane STOKKEBØ EINAR Vik Sogndal Sogn og Fjordane FLØTRE MKIN Gloppen Sogn og Fjordane LEIKANGER AUTO Leikanger Sogn og Fjordane ROLLY PARTS Askvoll Sogn og Fjordane HOLE TRAKTOR OG MKIN Gloppen Sogn og Fjordane BERGE & CO VERKSTED Sogndal Sogn og Fjordane NORWEGIAN MARINE Flora Sogn og Fjordane VESTBLÅS Flora Sogn og Fjordane SELJE AUTO Selje Sogn og Fjordane SKADESENTERET SOGN Sogndal Sogn og Fjordane GT BIL Luster Sogn og Fjordane AVEN AUTO Naustdal Sør-Trøndelag LIENS BILSKADE Klæbu Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag O M GREFSTAD AVD VERKSTED OPPDAL BILDELER STIG Ø NORDHEIM Meldal Oppdal Sør-Trøndelag LADE ARENA BILPLEIE Trondheim Sør-Trøndelag NTB AUTOSENTERET Malvik Sør-Trøndelag ROSTEN BILVERKSTED Trondheim Sør-Trøndelag TS BIL & KAROSSERI Klæbu Sør-Trøndelag SAND BILVERKSTED Rissa Sør-Trøndelag MELDAL BLIKKENSLAGERVERKSTED Meldal Sør-Trøndelag STORLISMIA Oppdal Sør-Trøndelag BUE BILVERKSTED Rissa Sør-Trøndelag TILLER BILLAKKERING Trondheim Sør-Trøndelag INTRA Malvik Telemark EKEBERG AUTO Siljan Telemark FELLESKJØPET AGRI SA REGION 4 AVD 8559 VERKSTED BØ Bø i Telemark Telemark K-2000 BILPLEIE Porsgrunn Telemark SKOGSERVICE Siljan Telemark BMK SERVICE ANS Porsgrunn Telemark TINN BILLAG Tinn 15

17 Telemark LYCHE MKINERING Bamble Telemark PORSGRUNN BILVK & BIL OG BÅTPLEIE YADGAR OMED AREF Porsgrunn Telemark EIDANGER AUTO Porsgrunn Telemark TRUCK & MARIN SERVICE Bamble Telemark WANG AUTO Nome Telemark RJUKAN BIL Tinn Telemark MYRLANDS AUTO Bamble Telemark DALEN SERVICE Tokke Telemark STENSRUD TRUCKUTLEIE Skien Telemark LIO AUTO Tokke Telemark Telemark SANNIDAL BILVERKSTED AVD VERKSTED BAMBLE MEKANISKE INDUSTRI Kragerø Bamble Telemark GRENLAND BILPLEIE Skien Telemark GROMSTAD BÅTSERVICE Kragerø Telemark ARIANA BILPLEIE Skien Troms BJØRNENG BIL Balsfjord Troms LYNGSEIDET BILVERKSTED Gáivuotna Kåfjord Troms SENTRUM BILSERVICE Terje Rundberg Tromsø Troms BERGSODDEN AUTO Harstad Troms SKATTØRA BIL & LAKK Tromsø Troms BRØSTAD BIL & KAROSSERI Dyrøy Troms Troms Troms HARSTAD SENTRALVERKSTED K. SIMONSEN STORBILSENTER JOHNSEN BIL AVD BILVERKSTED Harstad Harstad Harstad Troms AUTO NORD Harstad Troms NORDIC LT OG BUSS AVD FINNSNES Lenvik Troms SILSAND AUTO Lenvik Troms TROMSØ MARINE SERVICE Tromsø Troms DANIELS BILPLEIE VK & RENS MOJTABA BEHI Tromsø Troms MATTILA SERVICE Tromsø Troms TROMSØ BILPLEIE & ANTIRUSTSENTER Tromsø Troms BIL I NORD Lenvik 16

18 Troms BIL I NORD Lenvik Troms MARTHINSEN BIL & LAKK Gáivuotna Kåfjord Troms KVALØYA BILSERVICE ODD JOHANNES OLSEN Tromsø Troms BAKKEHAUG BIL Sørreisa Troms SMART BILSERVICE Harstad Troms NOR DIESEL AVD VERKSTED Tromsø Troms NORSTRAND BILSERVICE DA Balsfjord Vest-Agder Vest-Agder SØGNE BILLAKKERING Tor Petter Olse VÅGSBYGD BENSIN & SERVICE Søgne Kristiansand Vest-Agder CARSHINE Kristiansand Vest-Agder SØR STÅL Songdalen Vest-Agder REBER SCHINDLER HEIS AVD KRISTIANSAND Kristiansand Vest-Agder BM PRODUKSJON Vennesla Vest-Agder KRISTIANSAND BILPLEIE Kristiansand Vest-Agder EIKÅS MKIN Hægebostad Vest-Agder SUPER MARIO BIL Mauriusz Roman Szymanski Søgne Vest-Agder ECOSHINE Kristiansand Vest-Agder AUTO - ELEKTRIK Kristiansand Vest-Agder AGDER AKTIV BILVK & BILPLEIE Kristiansand Vest-Agder TRUCK & SERVICE Kristiansand Vest-Agder BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE Audnedal Vest-Agder REIERSEN MKIN VERKSTED Farsund Vest-Agder FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA BUTIKK MKIN LYNGDAL Lyngdal Vest-Agder 3F SERVICEPARTNER Kristiansand Vest-Agder A/S SØRMEK Lindesnes Vest-Agder SELAND HELGE Lyngdal Vest-Agder CENTRUM BIL DA Vennesla Vest-Agder KRISTIANSAND ANLEGGSSENTER A/S Kristiansand Vestfold OPSAHL BILPLEIE Elin Opsahl Sandefjord Vestfold Østfold TVEITAN & BANG TYNNINGSLAG LAKK OG BILPLEIE Jan-Gunnar Berger Andebu Halden 17

19 Østfold GRESSVIK MARINA SERVICE Fredrikstad Østfold FREDRIKSTAD MOTORSENTER Fredrikstad Østfold IVECO NORGE Sarpsborg Østfold Østfold AUTOSERVICE ARVESEN OG SYVERSEN JENSEN & LUNDS BILLAKKERING DA Fredrikstad Halden Østfold R M BILPLEIE & BILVK Hamadamin Moss Østfold BIL & FRITID Halden Østfold DAHLES AUTO AVD VERKSTED HALDEN Halden Østfold MOSS TO-TAKT Moss Østfold SLITU KAROSSERIVERKSTED Askim Østfold BRENNES AUTO MOSS Moss Østfold BORG BILPLEIE A.S AMIN Sarpsborg Østfold NILSEN BILSERVICE Askim Østfold BILBUTIKK 1 AVD VERKSTED MOSS Moss Østfold MAGNUS MOTOR Fredrikstad 18

20 Miljødirektoratet Telefon: 03400/ Faks: E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Våre viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013.

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 21.03.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 012/13-020/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer