Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder 2012"

Transkript

1 M RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder 2012

2 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i Miljødirektoratet Bjørn Bjørnstad M-nummer År Sidetall Miljødirektoratets kontraktsnummer M [Kontraktsnummer] Utgiver Miljødirektoratet Prosjektet er finansiert av [Prosjektet er finansiert av] Forfatter Gina Mikarlsen Tittel norsk Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder Sammendrag Høsten 2012 ble det gjennomført en landsdekkende kontroll av små bilverksteder og bilpleievirksomheter. Det ble kontrollert ca. 300 virksomheter. Verkstedbransjen var en av flere bransjer som ble kontrollert i 2003, 2006 og Aksjonen i 2007 konkluderer med at det generelt er en forbedring når det gjelder håndtering av farlig avfall i forhold til 2006, med unntak for bilbransjen som viste liten eller ingen forbedring. Resultatene fra denne aksjonen viser at det generelt er liten endring i resultatene fra 2007 til Det ser dermed ikke ut til at kunnskap og regelverksetterlevelse har endret seg i særlig grad de siste årene. Denne aksjonen gir ikke grunnlag for å si at det er vesentlige forskjeller i regelverksetterlevelse hos bilverksteder og bilpleievirksomheter. 4 emneord 4 subject words Bilverksteder, bilpleie, avfall, kjemikalier [4 subject words] Forsidefoto Fylkesmannen i Østfold (rester etter ulovlig brenning av avfall) 1

3 Innhold 1. Innledning Bakgrunnen for aksjonen Hensikten med aksjonen Aksjonens mål Gjennomføring Valg av tilsynsobjekter Tema for kontrollene Gjennomføring av kontrollene Samarbeid med andre Samarbeid med bransjeorganisasjoner Samarbeid med Arbeidstilsynet Rettslig grunnlag Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forurensningsloven Resultater Hva ble avdekket - hele aksjonen Farlig avfall Internkontroll Kjemikalier Risiko Hva ble avdekket - bilpleievirksomheter Farlig avfall Internkontroll Kjemikalier Risiko Alvorlige brudd på regelverket Vurdering av resultatene Bedre regelverksetterlevelse i bransjen Kartlegging av prioriterte stoffer (2020-målet) Kontroller koordinert med Arbeidstilsynet for virksomheter som driver bilpleie... 9 Vedlegg: Kontrollerte virksomheter (sortert på fylke) 2

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunnen for aksjonen Bakgrunnen for aksjonen var å følge opp tilsvarende aksjoner fra 2006 og Alle fylkesmennene deltok i aksjonen. Deler av aksjonen (risikovurderinger) ble gjennomført som en del av tilsynsmyndighetenes felles risikoaksjon. Bilpleiefirma var også omfattet av aksjonen, og ble kontrollert sammen med det lokale arbeidstilsynet. Til sammen ble ca. 300 virksomheter kontrollert (vedlegg 1). Verksteder og bilpleiefirmaer håndterer kjemikalier, oljerester og farlig avfall som inneholder miljøgifter som kan hope seg opp i miljøet og bli farlig for planter, dyr og mennesker. Uhell kan føre til lokal forurensning, som for eksempel grunnforurensning eller forurensning av overflatevann og grunnvann. 1.2 Hensikten med aksjonen Hensikten med aksjonen kan sammenfattes i flere punkter. Bedre regelverksetterleving og øke kunnskapen om regelverket for farlig avfall i bransjen. Øke innsamlingen av farlig avfall til godkjent mottak. Bedre fylkesmannen og Miljødirektoratets samarbeid med bransjen. Undersøke om det er forbedring i bransjen jf. aksjonene i 2006 og Undersøke kjemikalier i forbindelse med 2020-målet. Samarbeide med arbeidstilsynets distrikter 1.3 Aksjonens mål Forbedret håndtering av farlig avfall og farlige kjemikalier i bransjen sammenlignet med forrige aksjoner i 2006/2007 Informasjonsinnhenting om prioriterte stoffer (2020-målet). Utføre kontroller sammen med Arbeidstilsynet for virksomheter som driver bilpleie 3

5 2. Gjennomføring 2.1 Valg av tilsynsobjekter Prosjektet hadde som mål at hvert fylke skulle gjennomføre minst 20 kontroller og at kontrollobjektene ble fordelt på følgende måte: 20 % Bilpleie gjennomført sammen med Arbeidstilsynet 20 % Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 20 % Handel med og reparasjon av motorvogner Øvrige 40 % fordeles som kontrollørene/fylkene selv syns passer Aksjonen foregikk samtidig med tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon, og det var forventet at sjekklisten fra risikoaksjonen ble benyttet på minst 50 % og flest mulig av kontrollene i aksjonen små verksteder. De kontrollerte virksomhetene trenger ikke tillatelse etter forurensningsloven, har 0-10 ansatte og er i hovedsak innen NACE-kodene: 33 (Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr) og 45 (Handel med og reparasjon av motorvogner). Verksteder som er en del av større virksomheter, for eksempel verksteder på videregående skoler eller høgskoler, sykehus mv (NACE 85 og 86). 2.2 Tema for kontrollene Håndtering av farlig avfall (herunder sortering, merking, oppbevaring, levering, deklarasjonsskjema, brenning av avfall, spillolje, nedgraving/deponering) Internkontroll Kjemikalier (substitusjon, utvalgte kjemikalier: blyforbindelser, trikloretylen (TRI), nonyl/oktylfenoler og deres etoksilater) Risikovurderinger i forhold til håndtering av farlig avfall og farlige kjemikalier (tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon) Substitusjonsplikten 2.3 Gjennomføring av kontrollene Kontrollene ble gjennomført i uke i Alle fylkesmennene deltok på aksjonen, med unntak av Nordland, Rogaland, Opland og Sogn og Fjordane som allerede hadde gjennomført denne typen tilsyn. Resultatene fra disse kontrollene ble imidlertid rapportert inn i aksjonen. 4

6 2.4 Samarbeid med andre Samarbeid med bransjeorganisasjoner I forkant av aksjonen var Miljødirektoratet i kontakt med følgende bransjeorganisasjoner. Firma Kontaktperson Kontaktinfo Norsk industri, Teknobedriften Norges Bilbransjeforbund Knut Solem Ingrid Engesæt Generelt er små verksteder en bransje som i mindre grad er organisert enn mange andre bransjer Samarbeid med Arbeidstilsynet Det var et mål at bilpelevirksomhetene skulle kontrolleres i samarbeid med Arbeidstilsynet, og det ble i forkant av aksjonen innledet et samarbeid med aktuelle regioner i Arbeidstilsynet. 2.5 Rettslig grunnlag Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-5 om forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall 11-6 om krav om tillatelse for håndtering av farlig avfall 11-8 om leveringsplikt for farlig avfall om deklarasjonsplikt for farlig avfall Kapittel 17 Felles bestemmelser om tilsyn, klage og straff mv Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Alle virksomheter i Norge plikter å ha en internkontroll. Hensikten er å fremme en hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler og trygge forbrukerprodukter og tjenester Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 3 og 3a (aktsomhetsplikt og substitusjonsplikt). Det ble gitt en tidsbegrenset delegering av myndighet etter produktkontrolloven og internkontrollforskriften (brev 2012/557-3) Forurensningsloven I henhold til forurensningsloven 50 skal Fylkesmannen ha uhindret adgang til virksomheten. For gjennomføringen av kontrollene gjelder forvaltningsloven 15 "fremgangsmåten ved granskning o.l.". Fylkesmannen har myndighet til å til å gi virksomheten pålegg om å gi opplysninger i medhold av forurensningsloven 49. 5

7 3. Resultater 3.1 Hva ble avdekket - hele aksjonen Farlig avfall Farlig avfall inneholder stoffer som man ikke ønsker skal komme på avveie, og myndighetene er derfor opptatt av at dette avfallet håndteres på en god måte. Det ble funnet brudd på regelverk for dette temaet i så mange som 73 % av de kontrollerte virksomhetene. Flest avvik ble funnet for lagring og leveringsplikt av farlig avfall, mens det ble funnet få brudd når det gjelder utfylling av deklarasjonsskjema Internkontroll Spørsmålene om internkontroll i denne aksjonen, var knyttet til håndtering av farlig avfall. En god internkontroll er viktig for å sikre at håndteringen blir god. Det ble funnet avvik hos 68 % av virksomhetene. 65 % manglet helt rutiner for håndtering av farlig avfall. Hos halvparten av de som hadde rutiner, var de eksisterende rutinene mangelfulle Kjemikalier Norge har en nasjonal målsetning om at utslipp og bruk av en del utvalgte miljøgifter (prioritetslistestoffer) skal reduseres eller stanses innen 2020 (2020-målet). I denne aksjonen var det valgt ut noen stoffer fra prioritetslisten, og kontrollørene skulle se om de fant noen av stoffene i noen av produktene som ble brukt hos verkstedene. Dersom disse stoffene finnes i et produkt, har yrkesmessige/profesjonelle brukere av produktet, en plikt til å vurdere om stoffet kan erstattes med et mer miljøvennlig stoff (substitusjon). Det ble sett på merking av produktet, hvilken oversikt virksomheten har over egen bruk av stoffer, og om de foretar substitusjon av farlige stoffer. Det ble funnet feil i 45 % av virksomhetene, og flest avvik var det innenfor tema substitusjon (65 %) og færrest for temaet merking (5 %) Risiko Som en del av tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon, ble det sett på hvordan virksomhetene kartlegger og håndterer risiko. Det ble blant annet sett på hvilke planer og tiltak som foreligger for å arbeide med risiko, hvilke systemer som foreligger for oppdatering av rutiner, og hvordan avvik føltes opp. Det ble gitt avvik for dette temaet hos 60 % av virksomhetene. Hovedtema (hele aksjonen) Prosent avvik (synkende rekkefølge) Farlig avfall 73 % Internkontroll 68 % Risiko 60 % Kjemikalier 45 % 6

8 3.2 Hva ble avdekket - bilpleievirksomheter Farlig avfall Farlig avfall inneholder stoffer som man ikke ønsker skal komme på avveie, og myndighetene er derfor opptatt av at dette avfallet håndteres på en god måte. Det ble funnet brudd på regelverk for dette temaet i så mange som 74 % av de kontrollerte bilpleievirksomhetene. Flest avvik ble funnet leveringsplikt av farlig avfall og om det foreligger deklarasjonsskjema Internkontroll Spørsmålene om internkontroll i denne aksjonen, var knyttet til håndtering av farlig avfall. En god internkontroll er viktig for å sikre at håndteringen blir god. Det ble funnet avvik hos 57 % av virksomhetene. 80 % manglet helt rutiner for håndtering av farlig avfall. Hos 37% av de som hadde rutiner, var de eksisterende rutinene mangelfulle Kjemikalier Norge har en nasjonal målsetning om at utslipp og bruk av en del utvalgte miljøgifter (prioritetslistestoffer) skal reduseres eller stanses innen I denne aksjonen var det valgt ut noen stoffer fra denne listen, og kontrollørene skulle se om de fant noen av stoffene i noen av produktene som ble brukt hos verkstedene. Dersom disse stoffene finnes i et produkt, har yrkesmessige/profesjonelle brukere av produktet, en plikt til å vurdere om stoffet kan erstattes med et mer miljøvennlig stoff (substitusjon). Det ble sett på merking av produktet, hvilken oversikt virksomheten har over egen bruk av stoffer, og om de foretar substitusjon av farlige stoffer. Det ble gitt avvik hos 61 % av virksomhetene totalt, og flest avvik var det innenfor oversikt over farlige kjemikalier, og overholdelse av substitusjonsplikten. Det var få brudd på merkeplikten Risiko Som en del av tilsynsmyndighetenes felles tilsynsaksjon, ble det sett på hvordan virksomhetene kartlegger og håndterer risiko. Det ble blant annet sett på hvilke planer og tiltak som foreligger for å arbeide med risiko, hvilke systemer som foreligger for oppdatering av rutiner, og hvordan avvik føltes opp. Det ble gitt avvik for dette temaet hos 39 % av bilpleievirksomhetene. Her var avvikene ganske jevnt fordelt mellom de ulike temaene, men 38 % avvik på håndtering av avvik til 54 % på risikovurderinger. Hovedtema (bilpleievirksomheter) Prosent avvik (synkende rekkefølge) Farlig avfall 74 % Kjemikalier 61 % Internkontroll 57 % Kjemikalier 39 % 3.3 Alvorlige brudd på regelverket I aksjonen ble det avdekket alvorlig brudd på regelverket i 6 virksomheter. Fylkesmannen i Østfold har politianmeldt 1 virksomhet. Alle de alvorlige bruddene er knyttet til temaet farlig avfall. Når det avdekkes alvorlige brudd, skal det alltid vurderes om saken skal 7

9 politianmeldes, og det skal gjøres et oppfølgende tilsyn. Sakene er fulgt opp av de enkelte fylkesmenn. 4. Vurdering av resultatene Under gir vi en kort drøfting av hvordan målene med aksjonen er oppnådd (se kap. 1). Basert på det vi har av data etter denne aksjonen ser det ikke ut til å være vesentlige forskjeller mellom bilpleievirksomhetene og øvrige verksteder. Generelt ser vi liten endring i hvordan bransjen etterlever regelverket. Denne aksjonen gir ikke grunnlag for å si at det er vesentlige forskjeller i regelverksetterlevelse hos verksteder og bilpleievirksomheter. 4.1 Bedre regelverksetterlevelse i bransjen Verkstedbransjen var en av flere bransjer som ble kontrollert for håndtering av farlig avfall og kjemikalier i 2003, 2006 og I oppsummeringen etter aksjonen i 2007 konkluderes det med at det generelt er en forbedring når det gjelder håndtering av farlig avfall i forhold til 2006, med unntak for bilbransjen som viste liten eller ingen forbedring. For kjemikalier var det ikke merkbar endring fra 2006 til Resultatene fra denne aksjonen viser at det generelt er liten endring i resultatene fra 2007 til Som en del av aksjonen i 2007, ble de gjort flere kontroller på samme virksomheter som ble kontrollert i Dette viste en veldig tydelig forbedring på alle forhold som ble kontrollert. Dette viste i dette tilfellet at et tilsyn har god effekt på en virksomhet, og det er grunn til å anta at det samme vil være tilfellet i denne aksjonen. For å måle dette, må noen av virksomhetene få et nytt besøk i løpet av noen år. Fordi det generelt ser ut til å være liten bedring, jf. punkt 1., så ser det ikke ut til at kunnskap og regelverksetterlevelse har endret seg i særlig grad. 4.2 Kartlegging av prioriterte stoffer (2020- målet) Miljømyndighetene har stor fokus på prioriterte miljøgifter, og ønsket en kartlegging av disse. Dette skulle gjøres ved å sjekke om virksomhetenes produkter inneholdt stoffer definert i en liste som lå som et vedlegg til aksjonsnotatet. Resultatene ble samlet inn og brukes i direktoratets generelle arbeid med miljøgifter. 8

10 4.3 Kontroller koordinert med Arbeidstilsynet for virksomheter som driver bilpleie Det er gjennomført 31 tilsyn samtidig med, eller koordinert med Arbeidstilsynet hos virksomheter som driver med bilpleie. Arbeidstilsynet har gitt avvik etter eget lovverk. Vi anser dette målet som nådd. Vedlegg: Kontrollerte verksteder og bilpleievirksomheter (sortert på fylke) Fylke Navn på virksomhet Kommune Akershus JAN L WESTBY KAROSSERI & LAKK Vestby Akershus BILTUNET VERKSTED Ski Akershus SANDBERG AUTO Bærum Akershus MARINA Ås Akershus REAL BIL Asker Akershus JESSHEIM BILSKADE Ullensaker Akershus SKI AUTO Ski Akershus OTTERBECK BIL OG KAROSSERI Enebakk Akershus FJELLHAMAR BILVK OG PLEIE V/ GARGIS RAZGAR FOUAD SWAR Ullensaker Akershus AUTO SKADE & LAKK Bærum Akershus HAUGENS BILREP & SERVICE Skedsmo Akershus GRANLUND BILLAKKERING Bærum Akershus OLSEN AUTO JESSHEIM Ullensaker Akershus TS-AUTO Lørenskog Akershus BILLAKKER'N Ullensaker Aust-Agder Aust-Agder ARINA ARENDAL BIL & BÅTPLEIE HAITHAM KHALED NADER STOA 1 BIL OG BÅTPLEIE /ZAMAN SARWARI Arendal Arendal Aust-Agder MOSFJELL BIL Birkenes Aust-Agder AUTOFIX Grimstad Aust-Agder SØNDELED BILVERKSTED Risør Aust-Agder BRD.ELLEFSENS EFTF. Risør Aust-Agder LØVDAL AUTO Arendal 9

11 Aust-Agder HIS BILVERKSTED Arendal Aust-Agder HERGUN SVEISEINDUSTRI Vegårshei Aust-Agder EINAR FLAKK VERKSTED Birkenes Aust-Agder TRUCKNOR SETESDAL Evje og Hornnes Aust-Agder STOA KAROSSERI Arendal Aust-Agder GRIMSTAD BIL OG BÅTPLEIE VENUS MALEKIFAR Grimstad Aust-Agder WINRACE PROPELLERS Froland Aust-Agder STEEN BERTEL O KRISTIANSAND AVD BILVERKSTED ARENDAL Arendal Aust-Agder PANTERRA Arendal Aust-Agder EVJE BIL Evje og Hornnes Aust-Agder JALI PRODUKTER Arendal Aust-Agder MOEN AUTOSENTER Risør Aust-Agder ARENDAL BILPLEIE Leif K Nilsen Arendal Aust-Agder FIE BIL OG BÅT Frode Pedersen Risør Buskerud TRIO MOTOR & MC TEKNIKK Lier Buskerud STEGLET AUTO Kongsberg Buskerud LIER BILGLS CENTER Lier Buskerud Buskerud NESBYEN AUTO AVD VERKSTED ÅL AUTO AVD BILVERKSTED/BILSALG Nes Ål Buskerud BILDELEKSPERTEN Kongsberg Buskerud SPOT-ON Drammen Buskerud AUTO BILVERKSTED DEKK & GLS Nedre Eiker Buskerud TH. LIENS TURISTBUSSER A/S Øvre Eiker Buskerud LIER BILSERVICE Lier Buskerud KNUT OLE TEIGEN Ål Buskerud MC & FRITIDSSENTERET Kongsberg Buskerud FOSSUM RENHOLDSERVICE YOSSEF Kongsberg Buskerud CENTRAL AUTO Øvre Eiker Buskerud VOLMAX AVD KONGSBERG Kongsberg Buskerud BERGHEIM DRAMMEN AVD VERKSTED Drammen Buskerud BILSPITEN AVD VERKSTED Kongsberg Buskerud DRAMMEN DEKK OG BILVK MOHAMMADOLLH AHMADZI Drammen 10

12 Buskerud HAGENS KAROSSERIVERKSTED Krødsherad Buskerud MONSTERBIKE Drammen Buskerud VIANOR AVD KONGSBERG Kongsberg Buskerud ALBJERK BIL DRAMMEN AVD VERKSTED Drammen Buskerud FUNNEMARK KONGSBERG Kongsberg Buskerud LUND OLJESENTER Drammen Buskerud BRUKTBIL 1 Nedre Eiker Finnmark NORSK SCANIA AVD LAKSELV Porsanger Porsángu Porsanki Finnmark MIDT-FINNMARK MOTOR Porsanger Porsángu Porsanki Finnmark SERVICEHUSET Sør-Varanger Finnmark BIL & DEKK SERVICE Sør-Varanger Finnmark STAR AUTOCO HAMMERFEST AVD VERKSTED Finnmark ALTA BILLAKKERING Alta Hammerfest Finnmark BIL & REKVISITA Hammerfest Finnmark TANA BILGLS Deatnu Tana Finnmark Finnmark HAMMERFEST MEK VERKSTED Bjørn Ydstie ALANS BILPLEIE FREIDUN ZERIANE TAHA Finnmark BILSKADESENTERET Alta Hammerfest Hammerfest Finnmark OSS-NOR HAMMERFEST Hammerfest Finnmark HARILA AVD VERKSTED ALTA Alta Hedmark WESTRUM KAROSSERI Ringsaker Hedmark CITY BILPLEIE Hamar Hedmark AUTO TYNSET A/S Tynset Hedmark ALMEKS Alvdal Hedmark HAMAR BILPLEIE Hamar Hedmark HOLMEN MOTORSERVICE Tynset Hedmark LARSEN & WAAGAN KAROSSERI OG LAKK Tynset Hedmark SULLAND GRUPPEN Hamar Hedmark AK LANDBRUKSVERKSTED Trysil Hedmark GUNDERSENS AUTOSERVICE Elverum Hedmark JORDET LANDBRUKSVERKSTED ANS Trysil Hedmark TRYSIL DIESEL Trysil Hedmark SENTRUM BILPLEIE RAHEL HIWA Elverum 11

13 Hedmark RINGSAKER INDUSTRISERVICE Ringsaker Hedmark VINGER LAKK OG KAROSSERI Kongsvinger Hedmark TAUGBØL BIL OG MKIN Kongsvinger Hedmark SOLØR MILJØVERKSTED Våler Hedmark E-DEKOR Elverum Hedmark S TRONSLI BIL & KAROSSERI Alvdal Hedmark GLÅMDAL AUTO-REP ANS Kongsvinger Hedmark ELVERUM LTEBIL SERVICE Elverum Hordaland ANTO BIL Alireza Soltani Bergen Hordaland RAVNANGER AUTOSENTER Askøy Hordaland OLSETH AUTO Bergen Hordaland ISDALSTØ AUTO KNARVIK AVD VERKSTED/BIL Lindås Hordaland AUTO INDUSTRI Stord Hordaland KØY AUTO SENTER Askøy Hordaland BERGEN BILVERKSTED Bergen Hordaland THUEN & MATRE Os i Hordaland Hordaland BILPLEIESENTERET VOSS Voss Hordaland BLOMDALS OPEL HØGG Bergen Hordaland VIKEN AUTO Lindås Hordaland MOTOR-SERVICE BILSENTER Voss Hordaland OS LAKK & KAROSSERI Os i Hordaland Hordaland RADØY AUTO Radøy Hordaland VOSS KRAN OG MKINSERVICE Voss Hordaland NILS JARLE GJERALDSTVEIT Voss Hordaland Hordaland FELLESKJØPET AGRI SA REGION 5 AVD HANDEL VOSS CAR CLEANING COMPANY FLESLAND Voss Bergen Hordaland ANLEGG OG INDUSTRITEKNIKK Lindås Hordaland MATHPEN SVIES Patrico Cadegan Bergen Hordaland MON VKEBYRÅ Bergen Hordaland SKÅR & GUNDERSEN KAROSSERI Bergen Møre og Romsdal MELKILD BILVERKSTED Sunndal Møre og Romsdal EXPRESS BILSERVICE Ålesund Møre og Romsdal BOLLI MOTOR Eide 12

14 Møre og Romsdal VESTLANDSKE AUTO AVD MOTORVERKSTED Ålesund Møre og Romsdal GMG SERVICE Ålesund Møre og Romsdal DK MARITIME Fræna Møre og Romsdal T SYLTE BIL Surnadal Møre og Romsdal ÅNDALSNES BILVERKSTED Rauma Møre og Romsdal MØRE BILPLEIE DA Ålesund Møre og Romsdal HOV MOTOR Sunndal Møre og Romsdal CENTRUM KAROSSERI OG LAKK Ålesund Møre og Romsdal AUTI 1 ELNESVÅGEN Fræna Møre og Romsdal AMS MOTORSYKKELSENTERET Ålesund Møre og Romsdal B-O SERVICE Averøy Møre og Romsdal LUNDANES BIL Ålesund Møre og Romsdal ÅNDALSNES BILSKADESENTER Rauma Møre og Romsdal SENTRUM BILVERKSTED Rauma Møre og Romsdal WIST LT & BUSS AVD ÅNDALSNES Rauma Møre og Romsdal ØSTBYEN BIL OG KAROSSERI Ålesund Møre og Romsdal SURNADAL LTEBIL VERKSTED Surnadal Nord-Trøndelag BILPLEIEN Steinkjer Nord-Trøndelag BEITSTAD BIL Steinkjer Nord-Trøndelag HØSTLAND AUTO Inderøy Nord-Trøndelag NORSK SCANIA AVD NAMSOS Namsos Nord-Trøndelag VERKSTED MALMO Steinkjer Nord-Trøndelag HØYLANDET AUTO AVD RØRVIK Vikna Nord-Trøndelag STRANDGATA AUTO Vikna Nord-Trøndelag LØVMO'S AUTO SERVICE Steinkjer Nord-Trøndelag BLENGSLI JOHS & SØNN Overhalla Nord-Trøndelag STEINKJER AUTO Steinkjer Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag GAUNDAL BIL & LANDBRUKSSERVICE DA TRØNDERBILENE AVD LEVANGER/HOVEDKONTOR Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag MKIN OG MOTOR Verdal Nord-Trøndelag EVENSEN BIL Stjørdal Nord-Trøndelag TD BIL Steinkjer 13

15 Nord-Trøndelag INDERBERG BIL OG MKIN Steinkjer Oslo OSLO MARINESERVICE Oslo Oslo GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI Oslo Oslo BÅTMOTOREN Oslo Oslo AUTO ØST Oslo Oslo BILLAKKERING Oslo Rogaland AGGREKO NORWAY AVD HELLELAND Eigersund Rogaland SULZER PUMPS NORWAY Sandnes Rogaland JÆREN LANDBRUKSSENTER Hå Rogaland SCORE Randaberg Rogaland HYMEK SERVICES Sola Rogaland PUMPTECH Stavanger Rogaland Rogaland Rogaland JÆREN TRAKTORSENTER AVD VERKSTED OFFSHORE TECHNICAL SERVICES TRUCKNOR ROGALAND AVD VERKSTED Klepp Sola Sandnes Rogaland ONSITE TREATMENT TECHNOLOGIES Rogaland VIKING SEATECH NORGE Randaberg Sola Rogaland FRANKS INTERNATIONAL Sandnes Rogaland HAUGSLAND Stavanger Rogaland Rogaland NORWEGIAN OILFIELD SUPPLY TESS ROGALAND AVD EGERSUND Sandnes Eigersund Rogaland INTERWELL NORWAY Stavanger Rogaland KAM LIFTING CONSULT Sola Rogaland HOLMANE BIL Eigersund Rogaland DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE Eigersund Rogaland GLOBAL RENTALS NORWAY Randaberg Rogaland MENTO AVD SOLA Sola Sogn og Fjordane SOGN BILSKADE Leikanger Sogn og Fjordane BILHUSET FØRDE Førde Sogn og Fjordane SOGNEPRODUKTER Sogndal Sogn og Fjordane SAGA BOATS Selje Sogn og Fjordane FLORØ MEKANISKE VERKSTED Flora 14

16 Sogn og Fjordane GAUPNE BILSENTER Luster Sogn og Fjordane FRYDENBØ BILSENTER SOGN OG FJORDANE AVD VERKSTED SOGNDAL Sogn og Fjordane STOKKEBØ EINAR Vik Sogndal Sogn og Fjordane FLØTRE MKIN Gloppen Sogn og Fjordane LEIKANGER AUTO Leikanger Sogn og Fjordane ROLLY PARTS Askvoll Sogn og Fjordane HOLE TRAKTOR OG MKIN Gloppen Sogn og Fjordane BERGE & CO VERKSTED Sogndal Sogn og Fjordane NORWEGIAN MARINE Flora Sogn og Fjordane VESTBLÅS Flora Sogn og Fjordane SELJE AUTO Selje Sogn og Fjordane SKADESENTERET SOGN Sogndal Sogn og Fjordane GT BIL Luster Sogn og Fjordane AVEN AUTO Naustdal Sør-Trøndelag LIENS BILSKADE Klæbu Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag O M GREFSTAD AVD VERKSTED OPPDAL BILDELER STIG Ø NORDHEIM Meldal Oppdal Sør-Trøndelag LADE ARENA BILPLEIE Trondheim Sør-Trøndelag NTB AUTOSENTERET Malvik Sør-Trøndelag ROSTEN BILVERKSTED Trondheim Sør-Trøndelag TS BIL & KAROSSERI Klæbu Sør-Trøndelag SAND BILVERKSTED Rissa Sør-Trøndelag MELDAL BLIKKENSLAGERVERKSTED Meldal Sør-Trøndelag STORLISMIA Oppdal Sør-Trøndelag BUE BILVERKSTED Rissa Sør-Trøndelag TILLER BILLAKKERING Trondheim Sør-Trøndelag INTRA Malvik Telemark EKEBERG AUTO Siljan Telemark FELLESKJØPET AGRI SA REGION 4 AVD 8559 VERKSTED BØ Bø i Telemark Telemark K-2000 BILPLEIE Porsgrunn Telemark SKOGSERVICE Siljan Telemark BMK SERVICE ANS Porsgrunn Telemark TINN BILLAG Tinn 15

17 Telemark LYCHE MKINERING Bamble Telemark PORSGRUNN BILVK & BIL OG BÅTPLEIE YADGAR OMED AREF Porsgrunn Telemark EIDANGER AUTO Porsgrunn Telemark TRUCK & MARIN SERVICE Bamble Telemark WANG AUTO Nome Telemark RJUKAN BIL Tinn Telemark MYRLANDS AUTO Bamble Telemark DALEN SERVICE Tokke Telemark STENSRUD TRUCKUTLEIE Skien Telemark LIO AUTO Tokke Telemark Telemark SANNIDAL BILVERKSTED AVD VERKSTED BAMBLE MEKANISKE INDUSTRI Kragerø Bamble Telemark GRENLAND BILPLEIE Skien Telemark GROMSTAD BÅTSERVICE Kragerø Telemark ARIANA BILPLEIE Skien Troms BJØRNENG BIL Balsfjord Troms LYNGSEIDET BILVERKSTED Gáivuotna Kåfjord Troms SENTRUM BILSERVICE Terje Rundberg Tromsø Troms BERGSODDEN AUTO Harstad Troms SKATTØRA BIL & LAKK Tromsø Troms BRØSTAD BIL & KAROSSERI Dyrøy Troms Troms Troms HARSTAD SENTRALVERKSTED K. SIMONSEN STORBILSENTER JOHNSEN BIL AVD BILVERKSTED Harstad Harstad Harstad Troms AUTO NORD Harstad Troms NORDIC LT OG BUSS AVD FINNSNES Lenvik Troms SILSAND AUTO Lenvik Troms TROMSØ MARINE SERVICE Tromsø Troms DANIELS BILPLEIE VK & RENS MOJTABA BEHI Tromsø Troms MATTILA SERVICE Tromsø Troms TROMSØ BILPLEIE & ANTIRUSTSENTER Tromsø Troms BIL I NORD Lenvik 16

18 Troms BIL I NORD Lenvik Troms MARTHINSEN BIL & LAKK Gáivuotna Kåfjord Troms KVALØYA BILSERVICE ODD JOHANNES OLSEN Tromsø Troms BAKKEHAUG BIL Sørreisa Troms SMART BILSERVICE Harstad Troms NOR DIESEL AVD VERKSTED Tromsø Troms NORSTRAND BILSERVICE DA Balsfjord Vest-Agder Vest-Agder SØGNE BILLAKKERING Tor Petter Olse VÅGSBYGD BENSIN & SERVICE Søgne Kristiansand Vest-Agder CARSHINE Kristiansand Vest-Agder SØR STÅL Songdalen Vest-Agder REBER SCHINDLER HEIS AVD KRISTIANSAND Kristiansand Vest-Agder BM PRODUKSJON Vennesla Vest-Agder KRISTIANSAND BILPLEIE Kristiansand Vest-Agder EIKÅS MKIN Hægebostad Vest-Agder SUPER MARIO BIL Mauriusz Roman Szymanski Søgne Vest-Agder ECOSHINE Kristiansand Vest-Agder AUTO - ELEKTRIK Kristiansand Vest-Agder AGDER AKTIV BILVK & BILPLEIE Kristiansand Vest-Agder TRUCK & SERVICE Kristiansand Vest-Agder BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE Audnedal Vest-Agder REIERSEN MKIN VERKSTED Farsund Vest-Agder FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA BUTIKK MKIN LYNGDAL Lyngdal Vest-Agder 3F SERVICEPARTNER Kristiansand Vest-Agder A/S SØRMEK Lindesnes Vest-Agder SELAND HELGE Lyngdal Vest-Agder CENTRUM BIL DA Vennesla Vest-Agder KRISTIANSAND ANLEGGSSENTER A/S Kristiansand Vestfold OPSAHL BILPLEIE Elin Opsahl Sandefjord Vestfold Østfold TVEITAN & BANG TYNNINGSLAG LAKK OG BILPLEIE Jan-Gunnar Berger Andebu Halden 17

19 Østfold GRESSVIK MARINA SERVICE Fredrikstad Østfold FREDRIKSTAD MOTORSENTER Fredrikstad Østfold IVECO NORGE Sarpsborg Østfold Østfold AUTOSERVICE ARVESEN OG SYVERSEN JENSEN & LUNDS BILLAKKERING DA Fredrikstad Halden Østfold R M BILPLEIE & BILVK Hamadamin Moss Østfold BIL & FRITID Halden Østfold DAHLES AUTO AVD VERKSTED HALDEN Halden Østfold MOSS TO-TAKT Moss Østfold SLITU KAROSSERIVERKSTED Askim Østfold BRENNES AUTO MOSS Moss Østfold BORG BILPLEIE A.S AMIN Sarpsborg Østfold NILSEN BILSERVICE Askim Østfold BILBUTIKK 1 AVD VERKSTED MOSS Moss Østfold MAGNUS MOTOR Fredrikstad 18

20 Miljødirektoratet Telefon: 03400/ Faks: E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Våre viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering M-498 2016 RAPPORT Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Ragnhild Orvik Kontaktperson i miljødirektoratet Britt Endre

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 M-495 2016 RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen FJELLHAMAR BILVASK OG PLEIE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0235.0052.02 2012.131.I.FMOA 2012/22792 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1284.01 2012.128.I.FMOA 2012/22537 Endelig versjon 28.1.13 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

M TILSYNS- STRATEGI FOR

M TILSYNS- STRATEGI FOR M-508 2016 TILSYNS- STRATEGI FOR 2016-2020 Denne tilsynsstrategien gjelder for fylkesmannens miljøvernavdelinger og for tilsynsseksjonene i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har to enheter som gjennomfører

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SANDBERG AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0221.01 2012.121.I.FMOA 2012/20794 05.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Sandberg

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AUTO-SKADE TERJE SCHIE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0230.0075.01 2012.124.I.FMOA 2012/21075 08.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen JESSHEIM BILSKADE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973444956 0235.0053.01 2012.135.I.FMOA 2012/ 22002 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 23. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 23.11.2012 Deres dato Vår referanse 2012/14104 Deres referanse Ove Hagen Car Cleaning Company Flesland AS Postboks 65 Bønes 5849 Bergen Rapport

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GRANLUND BILLAKKERING AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0219.0222.01 2012.130.I.FMOA 2012/21840 7.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.004.I.FMTE Saksnummer: 2017/771 Dato for kontroll: 09.02.2017

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015

Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015 Miljøvernavdelingen Birkenes Sykehjem avd. vaskeri Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4020 / FMAACMO 08.10.2015 Tilsynsrapport Birkenes Sykehjem avd.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Biltunet verksted AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 872 951 172 0213.0065.01 2012.137.I.FMOA 2012/22564 09/11-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Tilsynsrapport Rens på Flekken Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015

Tilsynsrapport Rens på Flekken Renseri og vaskeri landsomfattende tilsynsaksjon 2015 Miljøvernavdelingen Rens på Flekken Harebakken Senter Langsæveien 5 4846 Arendal Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4020 / FMAACMO 5.10.2015 Tilsynsrapport Rens på Flekken Renseri

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK Miljøvernavdelingen Tvedestrand Bilverksted AS Fjærkleiviene 55 4900 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Otterbeck bil og karosseri - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 971 824 123 0229.0029.01 2012.138.I.FMOA 2012/22789 5/12-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer