ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014"

Transkript

1 ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014 Forslag nummer Side Linjenr Forslags stiller Stryk/En dre/ny Forslag Begrunnelse Forankring i kristendemokratisk ideologi Landsstyrets innstilling Debattnivå Innstilling Vest- Agder N s verdigrunnlag og ideologi Grunnverdier Det kristne menneskesynet Nestekjærligheten Forvalteransvaret Kristendemokratiske prinsipper Menneskeverd Fellesskap Mangfold Folkestyre Solidaritet Subsidiaritet Rettferdig fordeling Generasjonsansvar Innholdsfortegnelse. A -

2 2 4-6 s s.6 Rogaland Endre s verdigrunnlag og ideologi bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det bestegrunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt. Samtidig må det settes klare grenser for politikkens virkeområde. Trosfrihet er grunnleggende i kristendemokratisk ideologi, og politikken skal derfor aldri blande Formuleringene er hentet fra ideologikapitelet til KrFs stortingsprogram for , som er det sterkest annerkjente kristendemokratiske programet vi har i Norge. og KrF har felles ideologi, og vi bør derfor bruke de samme formuleringene og prinsippene som KrF i vårt ideologikapitel. Vi er et ungdomsparti som skal selvfølgelig ikke kopiere KrFs politikk men utfordre. Likevel skal den samme ideologien skal ligge til grunn. Tydeliggjøring av s kristendemokratiske ideologi. A -

3 s verdigrunnlag og ideologi bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. 3 4 Vest- Agder N er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt. Samtidig må det settes klare grenser for politikkens A -

4 Vest- Agder S Stryk hele siden Vi ønsker en helhetlig kristendemokratisk forankring, det vil være bedre ivaretatt ved å dele det ideologiske fundamentet KrF bygger på. Mye av forslaget er allerede tuftet på formuleringer i KrFs ideologikapittel. Vi ønsker å dele ideologisk plattform med KrF. A -

5 Thor Håkon Lindstad E Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar. Nestekjærligheten Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker, som også må få konsekvenser for politikken. Nestekjærligheten Formuleringene av kristendemokratiske grunnverdier er vel så god i KrFs program, og det er ingen grunn til å fravike moderpartiet på dette området. A Akershus Endre "Det kristne menneskesynet" til "Det kristendemokratiske menneskesynet" Et politisk parti bør ikke være forpliktet av det kristne menneskesynet B -

6 Akershus Endre "Det kristne menneskesynet" til "Det kristendemokratiske menneskesynet" Et politisk parti bør ikke være forpliktet av det kristne menneskesynet B Vest- Agder S Stryk hele siden Vi ønsker en helhetlig kristendemokratisk forankring, det vil være bedre ivaretatt ved å dele det ideologiske fundamentet KrF bygger på. Mye av forslaget er allerede tuftet på formuleringer i KrFs ideologikapittel. Vi ønsker å dele ideologisk plattform med KrF. A -

7 9 5 4 Akershus Stryk Fra overskriften "Kristendemokratiske prinsipper" helt ned til "Retten til liv", side 6 linje 22. Vi synes dette er veldig bra, men mener at det heller bør stå i et eget ideologidokument. Sosialistisk Ungdom har f.eks et eget prinsipprogram med ideologi, det kan jo være en ide. Hvis ikke er det som står igjen nå om ideologi omtrent like mye som Unge Venstre har om ideologi i sitt program. Senterungdommen har ikke ideologi i sitt program. A -

8 Sør- Trøndelag Ender Første setning erstattes med: "Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Er tråd med vår ideologi. A Hordaland Endre Subsidiaritet ivaretar maktfordeling og ansvar mellom «de ulike fellesskapsnivåene», mens solidaritetsprinsippet sørger for at alle enheter har ansvar for hverandre. Mer i tråd med hva subsidaritetsprinsippet sier B -

9 Simon MG Endre ønsker et lovverk som gir styrket rettsvern til det ufødte liv og ikke graderer menneskeverdet etter egenskaper. Vanskelig å si at vi er prinsipielt imot abort når vi allikevel vil gi aborttilgang der faren for mors psykiske eller fysiske helse er truet. Da faller vi på våre prinsipp og fremtrer svakt. Med denne endringen er vi fortsatt tydelige på hva vi mener. B Akershus Endre "prinsipielt imot abort" erstattes av "vil jobbe for å senke aborttallene" Vil fremstå som mer spiselig for folk som leser det uten å endre innhold. B -

10 Rogaland Endre at alle prematur-fødte barn skal behandles uavhengig av hvor langt de har kommet i svangerskapet. På et medisinsk grunnlag kan det forsvares å sette en grense ved 22 uker for behandling av premature barn, siden det enda ikke har blitt utviklet medisinsk behandling som med sikkerhet kan hjelpe barn før det tidspunktet. Samtidig er det umulig for et politisk parti som mener at livet starter ved unnfangelsen å nekte behandling for barn som er yngre enn 22 uker. Spørsmålet blir derfor om teknikken skal sette grenser for etikken eller omvendt, og ved å sette en slik grense settes teknikken i førersetet. Menneskeverd: Alle mennesker har en uendelig iboende verdi fra fødsel til en naturlig død. B -

11 Vest- Agder S Stryk kulepunkt Paradoksalt når vi sier vi er pprinisipiellt i mot abort i innledningen. Forstår at vi skal være pragmatiske, men vi trenger ikke utrykke det på denne måten B -

12 Ellen Smenes Endre Avvikle sædbanken Her bør vi være prinsipielle. Hvorfor skal vi ikke åpne for eggdonasjon, men likevel være for sæddonasjon? Sæddonasjon er mer praktisk gjennomførbart osv, men hvorfor skal det være slik at par som tilfeldigvis mangler funksjonelt mannlig arvemateriale skal være bedre stilt enn par som mangler kvinnelig arvemateriale? Ufrivillig barnløshet kan være en tragedie for de det gjelder, men jeg mener ikke det skal være statens oppgave å skaffe til veie arvemateriale. B -

13 Oslo, Møre og Romsdal, Østfold Stryk Kvinner over 38 år er mer utsatt for komplikasjoner under svangerskapet, og har behov for ekstra oppfølging. Det er en veldig stor forskjell mellom tidlig ultralyd for alle og den stående 38-årsregelen. Når moren er så gammel som 38 er det stor sjanse for at fosteret kan få alvorlige skader under svangerskapet. B +

14 Rogaland Endre Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Den består av mennesker som velger å leve i felleskap innenfor forpliktende rammer ovenfor hverandre og resten av samfunnet, som medfører både rettigheter og plikter. Familien er en av de viktigste arenaene for tilhørighet, nærhet og fellesskap. er opptatt av at samfunnet skal legge til rette for alle familier, slik at familiene skal gis fleksibilitet og valgfrihet i hvordan de ønsker å organisere familielivet. En av familiens mest sentrale funksjoner er å sikre gode og trygge rammer rundt barns oppvekst. De aller Felleskap. Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet B -

15 Oslo Nytt punkt "ha en fedrekvote på minimum 10 uker" Fedre som har tatt omsorgsarbeid i barnets første leveår fortsetter å ta større omsorgsansvar senere. Den gradvise utvidelsen av fedrekvoten fra fire til 14 uker har ført til en svært positiv likestillingstrend, og det er viktig at denne trenden ikke nå undergraves ved å fjerne fedrekvoten helt eller redusere den kraftig. Fedrekvote øker mødres handlingsrom for å komme raskt tilbake til arbeid. Kristendemokratiet anerkjenner familien som det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Det er i familien de første og nære relasjoner utvikler seg, og det er viktig at vi skaper rom for at far kan ha en aktiv og deltakende rolle også i barnets første leveår. B -

16 Oslo, Akershus, Østfold, Emil André Erstad. Støtter alternativ 1 For det første må vår familiepolitikk - som gir familiane stor grad av autonomi og sjølvstende - ta omsyn til at familiemosaikken i 2014 er annleis enn før. Vår oppgåve er å verne om det forpliktande, livslange samlivet mellom to personar og sikre at familien er ein sterk, autonom del av samfunnet. For det andre må vi realitetsorientere oss: Lova er allereie her, og i motsetning til då abortlova vart vedteke så vart ekteskapslova vedtatt mot berre KrF sine stemmer. Vår oppgåve er å sikre familiane (og kyrkja) autonomi til å bestemme sjølv. Subsidiaritetsprinsippet tilseier mellom anna at familiane må få ta avgjerdslene sine rundt kjøkkenbordet. Så lenge vi tillet homofili, bør det òg gjelde homofile. Mangfoldsprinsippet tilseier at vi skal vere positive og opne for eit mangfold, sjølv når vi som enkeltpersonar kan ha andre teologiske eller private oppfatningar om ei sak. A + Vest- Agder S Stryk Alt 1, Alt 2 og Alt 3 A -

17 Vest- Agder N at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far og arbeide for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes. A Hordaland Endre Gå for alternativ 2 En mor og en far er det naturlige fellesskapet for barn. Noe annet vil være et statlig inngrep. A -

18 til 16 Sør- Trøndelag Endre Stryke alternativ 1 og 3. Bruke alternativ 2 med følgende endring: "jobbe for reversering av dagens ekteskapslov og sikre at adopsjonsloven, barneloven " Ekteskapet mellom mann og kvinne skaper de beste rammen for et barns oppvekst. Homofile må sikres forpliktende samliv gjennom andre ordninger. Ekteskapet som forordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tradisjon og tro. A Rogaland Endre Alternativ 2: Endre ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven slik at lovene bygges på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far. Ekteskapsloven omfatter også barns rettigheter i forbindelse med seperasjon og oppløselse av ekteskap. Alle disse fire lovene må endres for å sikre barns rettigheter fremfor voksnes behov. Ekteskapet mellom mann og kvinne har historisk vist seg å være den beste rammen for barn oppvekst og bør organiseres etter hva som er barns beste. Felleskap. Familien har hovedansvaret for barna og deres oppdragelse. A -

19 10 13 Møre og Romsdal Går for alternativ 3 Ønsker å gi alle barn rett til en mor og en far. Menneskeverdet og menneskerettene fokuserer på hvor viktig det er å kjenne sin mor og sin far. 26 A Thor Håkon Lindstad Møre og Romsdal S Alt. 3 Nytt kulepunkt Reversere dagens ekteskapslov Formuleringen er dårlig og uklar. Lover kan ikke mene noe. A - Dette punktet har vert sin politikk i mange år, vi ønsker at dette fortsatt skal stå i programmet. For mange er ekteskapet definert som en pakt mellom mann og kvinne. Dette er et ideologisk standpunkt vi i må ta på alvor. 28 A -

20 10 26 Møre og Romsdal Slett Pater-est-prinsippet fungerer godt i dag, og gir trygghet og stabilitet for små barn. Dette hindrer ikke at en kan få kjennskap til sitt biologiske opphav. Menneskeverdet inneberer at vi må la små barn få tryggheten av å vere en del av en familie ifra fødselen av så sant dette er mulig Møre og Romsdal Endre Sikre alle barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav Alle barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Denne endringen tilfredsstiller intensjonen bak det opprinnelige forslaget. Å kjenne sitt biologiske opphav er å ta menneskeverdet på alvor. B + 30 B Oslo Stryk Stryk "og derfor fjerne pater-est-prinsippet" Hva er alternativet? Obligatorisk DNAtesting for å finne ut hvem som er barnets far? B +

21 Kristoffer Rolland Nytt punkt Gradvis nedtrapping av kvotene inntil foreldrepermisjonen deles fritt mellom mor og far. Kvotene er et prinsipielt og ideologisk problem for et parti som ønsker mest mulig valgfrihet for familiene. De har imidlertid en likestillingseffekt, men når det blir mer og mer vanlig at både mor og far tar ut permisjon bør disse kvotene gradvis avvikles. Subsidiaritetsprinsippet B Hordaland Legge til Nytt kulepunkt: Øke konstantstøtten til kr pr måned for ettåringer og 8000 kr pr måned for toåringer for aleneforsørgere Hvis en aleneforsørger skal ha mulighet til å være hjemme med barna sine, trenger de likeverdige muligheter. Det sier seg selv at en aleneforsørger må få mer støtte enn et ektepar med en ekstra inntekt for å klare å leve. Vi har et ansvar på å forvalte statens penger på en god og rettferdig måte. B +

22 Tore Storehaug Tillegg la familiene fritt fordele foreldrepermisjonen Meir makt til heimen. Kristendemokraitet sitt subsidiaritetsprinsipp seier at ein må ha sterke bevis for å flytte makt oppover. Familien er ein naturleg fellesskap som sjølv må kunne fordele foreldrene si tid. B Reid Ivar Dahl/ Kristoffer Rolland Stryk "formelle lover og regler" Skjer det diskriminering via lov i Norgen? Ikke ideologisk begrunnet - rent faktabassert. B Rogaland Stryk Stryk kulepunkt Sekundært alternativ, dersom det primære forslaget ikke vedtas. Mangfold: Alle mennesker skal gis mulighet til å påvirke samfunnet. B -

23 Østfold Endre vil tillate moderat kjønnskvotering der søkere av det kjønnet som er underrepresentert kan prioriteres dersom søkerne ellers er tilnærmet likt kvalifisert. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Forventninger fra samfunnet gjør at unge gutter og jenter vurderer sine muligheter forskjellige, setter seg forskjellige mål og har ulike ambisjoner. I tillegg forsterker systematisk forskjellsbehandling dette ved for eksempel at en lavere andel av kvinnene enn mennene som har ambisjoner om lederjobb faktisk oppnår en lederjobb. Det er et problem for samfunnet fordi man ikke får den beste arbeidskraften på de riktige plassene. Dette er strukturer i samfunnet som viser at kjønn faktisk begrenser ens muligheter. Dette endres ikke ved å ha gode intensjoner, men B til 37 Akershus Slette Slette fra begynnelsen av avsnittet til " samfunnet." For mye og kronglete tekst, setningen under gjentar det som står mer kortfattet og presist B +

24 Simon MG Tilegg BPA-ordningen må bli statlig finansiert Kommunene i Norge er i dag ansvarlig for å tilby brukerstyrt personlig assistent(bpa). Konsekvensen er at dette blir lagt ut på anbud og prisen bestemmer, ikke kvaliteten. Dette må endres slik at kvalitet oppnås. Solidaritet til personer med nedsatt funksjonevne som trenger en hjelpende hånd. B Reid Ivar Dahl/ Kristoffer Rolland Nytt punkt Innføre redusert arbeidsgiveravgift for funksjonshemmede Et positivt konkurranskefortrinn Menneskeverd B Legge til siste setning: Samtidig er det viktig Hordaland Vest- Legge til at distriktsykehus kan ha sentrale tilbud. Dette skaper gode arbeidsmuligheter og øker statusen til flere sykehus enn de i storbyene. Desentralisering. I tillegg er dette med på å skape arbeidsplasser utenfor de store byene. Vi må gjøre det attraktiv å jobbe og bo i hele landet. Nærhet og subsidaritet B - Agder S Stryk B +

25 Sør- Trøndelag Stryk Stryk punkt Formuleringen virker diskrimerende slik den fremstår nå. I tillegg bør ikke politikken styre forkningen. Det finnes mange sykdommer i verden som er underrepresentert i forskning og mange av dem rammer også menn. Skal vi ramse opp de også? B -

26 Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Stryk - øke egenandeler for behandling i helsetjenesten. Erfaringen med egenandeler fra tannhelsetjenesten er at mange, spesielt studenter og andre med dårlig råd, dropper rutinesjekker av kortsiktige økonomiske grunner. Dette fører til man ikke får påpeket evetuelle måter å forebygge tannskader på før skaden skjer, og det blir enda dyrere å reparere skadene. Det er en fare for at dette også kan skje på andre områder enn tannhelse ved å innføre en generell økning av egenandeler, som gjør at unge verger seg for å besøke legen på et tidlig tidspunkt dersom de er i ferd med å utvikle sykdom eller skader. På lengre sikt kan det igjen føre til økt fravær fra jobb, studier og lignende og økte sosialkostnader. B -

27 Ved økt frikortgrense ivaretar man deler av Simon MG Endre Ordet øke med beholde intensjonen Forvalteransvaret utfordrer det gode velferdstilbudet i Norge. Skal det være forsvarlig å kunne opprettholde velferden i Norge må tjenester koste litt mer. B -

28 Rogaland Nytt kapittel Kreft Teknologi og medisiner har over en periode gitt oss muligheter vi ikke trodde var mulig. I dag overlever 2 av 3 som får påvist kreft. Likevel går det for lang tid fra du mistenker kreft før du får svar på din mistanke. Kristelig Folkeparti ungdom ønsker å innføre en 48t frist på påvising av kreft. Derfor ønsker vi å opprette egne diagnosesenter i alle landets helseregioner. Vi ønsker også å sikre kompetanse og tilgang til PET-skanner som supplement til diagnosesentrene. En god kreft behandlig er avhengig av å sikre god rehabilitering. I dag er det stor uvisshet om hvordan midlene til rehabilitering brukes. Vi er derfor avhengig av en nasjonal Begrunnelse: Viktig politisk område det er viktig vi mener noe om. Dette er vedatt god KrF politikk som er i tråd med sammerbeidavtalen med H,Frp og V. Visst vi skal være ett bredt Folkeparti må vi omfavne politiske områder som omhandler folk. Kreft omhandler enormt mange med negativt fortegn. Det er viktig vi går foran og tar denne viktige saken på alvor, B -

29 13 20 Møre og Romsdal Slett "Øke frikortgrensen" For svært mange er egenandelen allerede en stor kostnad. Det kan ha store konsekvenser som at folk ikke søker helsehjelp når de trenger det om en øker denne. Det er ikke menneskeverd og nestekjærlighet å tvinge syke folk å betale mer når de er syke og trenger hjelp. 47 B Sogn og Fjordane stryke Det er dyrt nok for man mange i dag, f.eks. studentar. 200kr timen er masse for en med lav inntekt. B Sogn og Fjordane Nytt kulepunkt etter 7 Fjerne forbudet som seier at homofile ikkje får gi blod Vi har stor mangel på blodgivarar. Det er betre å ha krav til helsetesten og karantenetid ved bytte av partner enn å diskriminere ei heil gruppe B Hordaland Legge til Nytt kulepunkt: at norske statsborgere automatisk blir organdonere. Ønskes ikke dette, må de aktivt reservere seg mot det. En organdonor kan redde sju liv. I dag dør mennesker i donorkø. Dette tiltaket vil redde disse menneskene. B -

30 Hordaland Legge til Nytt kulepunkt: Gi alle som er inn til behandling på grunn av vektproblemer rett til å snakke med psykolog. Det psykiske aspektet ved vektproblemer blir ikke ivaretatt i dagens helsevesen. Dette er avgjørende for å bli frisk. Det psykiske ved vektproblemer er større enn man tror. Føre-var-prinsippet og menneskeverd B Vest- Agder N øke kvaliteten i kommunens tannhelsetjeneste, og øke aldersgrensen for gratis offentlig tannhelsetjenesten til 25 år heller forebygge enn reparere B Akershus Stryk Asvaret for skolehelsetjenetsen ( ) godt tilbud med kontinuitet B +

31 Ellen Smenes Ny tekst Etter "rusrelaterte problemer": Legemiddelassistert behandling (LAR) fungerer ikke godt nok. Det er for lite fokus på rehabilitering, og syns det er problematisk at behandlingsopplegget i stor grad legger opp til en livslang avhengighet av metadon eller subutex/subuxone. B til 24 Akershus Slette Uklarhet rundt hva som menes, er programmet for eller imot sprøyterom? B Hordaland Stryk «ønsker i utgangspunktet» Dette er nesten ensbetydende med å akseptere sprøyterom. Bedre å ikke si noe om det. Nestekjærlighet og menneskeverd. B -

32 Hordaland Endre Det bør ikke opprettes sprøyterom i forbindelse med utdeling av brukerutstyr Vi er klart imot sprøyterom, og som teksten stod sa vi indirekte at vi er for. Menneskeverd B Hordaland, Akershus Stryk kreve at butikkene flytter alkoholen til et avlukke adskilt fra forbruksvarene. Effekten står ikke i forhold til utgiftene butikkeier må betale for en slik ordning. B Simon MG Endre gi støtte til organisasjoner som informerer om skadeog ringvirkninger av rusmidler Et bredere perspektiv. Mange organisasjoner som Blå Kors og AV-OG- TIL jobber mot alkohol i svangerskapet og gir tilfredstillende informasjon om dette. B +

33 Oslo Stryk Stryke etter "og ikke åpne for.." Vi er ikke nødvendigvis for herionutdeling, men er skeptiske til en så bastant formulering uten å vite mer om virkningene et slikt tiltak vil ha. Kristendemokratisk ideologi legger opp til at alle mennesker skal få leve fullstendige og verdige liv, selv om vi ikke nødvendigvis er enige i hvordan de velger å leve sine liv. B -

34 Simon MG Endre ønsker at flere kommuner skal legge til rette for mer valgfrihet i eldreomsorgen. Kommunene må legge til rette for fritt brukervalg i hjemmetjenster og hjemmesykepleie der det er hensiktsmessig. Private og frivillige aktører som et supplement til en god offentlig eldreomsorg er viktig for å bidra til et helhetlig tilbud, bedre kvalitet og valgfrihet for brukerne. Ønsker ingen konkurranseutsetting av sykehjem. Direkte mistillit. B Hordaland Stryk Kulturen har først og fremst en egenverdi, men. Kultur har ingen egenverdi. Kulturen har bare verdi om den har verdi for mennesker. Menneskeverd. Man skal ikke likestille menneskets verdi med kulturens. B +

35 Rogaland Akershus, Møre og Romsdal Ny tekst Stryk - opprettholde forbudet mot proffboksing. Idretten skaper helter for barn og unge, som bruker mangfoldige timer hver dag på trene for å bli like dyktige innenfor sitt felt som sine forbilder. Proffboksing er en idrett som handler om å slå motstanderen ut av sans og samling, og innspirer også unge i andre land hvor proffboksing er tillatt. Ønsker vi å skape helter for barn og unge som oppfordrer til å bokse hverandre i trynet? Og er det virkelig en menneskerett å få betalt for å slå andre mennesker i ansiktet? B - Stryk punktet: "Behold NRK-lisensen" B -

36 Hordaland Endre Beholde NRK-lisensen «med studentrabatt og sterkere kvalitetskontroll» NRK-lisensen rammer noe urettferdig. Den samsvarer ikke helt med tilbudet, derfor ønskes en kvalitetskontroll. Studenter med dårlig råd bør også få en rabatt for å ikke lide økonomisk. B Sør- Trøndelag Endre Punktet erstattes med følgende: Erstatt dagens NRK-lisens med en ny finansieringsordning. Dagens lisensordning er gammel og utdatert. I dag kan hvem som helst enkelt se på NRK uten å betale lisensen gjennom foreksempel nett-tv. Mange lurer seg også unna lisensen på andre måter. Dagens ordning er derfor svært urettferdig for de som faktisk betaler. B -

37 Akershus Legg til Nytt punkt: "Utrede muligheten for å finansiere NRK over statsbudsjettet" NRK-lisensen er knyttet til kjøp av et TVapparat. Eier du en TV, må du betale lisens. Denne ordningen er utdatert. NRK er tilgjengelig for alle på internett, og mange bruker TVen til andre ting enn TV, f.eks spillkonsoll, film og nettjenester. Videre er lisensen en dårlig sosialpolitisk løsning: den er den samme for trygdede, studenter og millionærer. Ved å finansiere NRK over statsbudsjettet vil skattesystemet sørge for en rettferdig gradering. B Oslo Tillegg "og innføre studentrabatt for boenheter med bare studenter" B -

38 Tore Storehaug Endre finansiere NRK over rammebetingelser på statsbudsjettet 1. Mediekvardagen endrar seg, det er ikkje samanheng mellom å nytte NRK sine tenester og ha fjernsyn lenger. 2. Dette er ein flat skatt som fattige minstepensjonistar må betale like mykje som Stein Erik Hagen, det er lite progressitvt. B til 46 Akershus Slette Burde bestrebe å unngå unødvendige reguleringer B Rogaland Endre Åpne opp for forsøk med hijab i politiet. Hvorfor skal ikke muslimske kvinner få lov til å ha på seg et klesplagg de føler seg religiøst forpliktet til å bære? Samvittighetsfrihet. B -

39 Emil André Erstad, Hordaland Møre og Romsdal at det skal være åpent for bruk av religiøse symboler og plagg, inklusive tilpassede plagg, til uniformsbruk. KrFs eminente sentralstyremedlem Karl Johan Hallaråker fekk med seg KrFs livssynsutvalg på dette forslaget då han leverte sin endelege rapport i vinter, med grunngjevinga om at religionsfridom bør gjelde for politi og dommarar òg. Dessutan er vår argumentasjon om eit livssynsope samfunn veldig lite prinsipiell viss vi ikkje meiner det skal gjelde i dette spørsmålet. Argumentasjonen for å nekte bruk av kors på NRK Sørlandet sine nyheitssendingar var "at dette er en så spesiell oppgave at her kan vi ikke åpne for bruk av religiøse plagg". Her var krystallklare i sin argumentasjon om at religionsfridomen burde Prinsippet om religionsfridom kan ikkje avgrensast til å gjelde enkelte yrkesgrupper på denne måten. B + Endre Oslo, Akershus, Støtter alt 1 A + Slett A -

40 21 37 Møre og Romsdal, Thor Håkon Lindstad Alt. 2: beholde dagens vigselsreglement. Det beste for alle parter er at vigsleren ønsker å vie paret. Løsningen som skisseres av mindretallet finnes allerede i ekteskapsloven av a og 13. For at menneskeverdet skal bli tatt på alvor, er det viktig at både de som blir vidd, og den som vier, samtykker i vielsen som foregår. 75 A -

41 Rogaland, Vest Agder Møre og Romsdal, Endre ALT 2: at prester i DNK og andre trossamfunn fortsatt skal ha en vigselsrett som tillater dem i å vie mennesker i tråd med deres egen lære. Dagens ordning ivaretar intensjonen i forslaget, og derfor trengs det ikke en vurdering om det finnes andre måter å gjøre dette på. I realiteten er borgerlig vigsel å frata kirken vigselsretten de har forvaltet i over 1000 år mot sin vilje. Det har ikke blitt grundig diskutert grundig i kirken endå og inntil videre er de imot. Da vil det være rart at Kristelig Folkepartis Ungdom skal gå inn for å ta fra dem dette ansvaret. Endre KRLE Det heter KRLE nå Felleskap: Reliogionsutøvelse har en naturlig plass i det offentlige rom. A - B -

42 Vest- Agder N Minst halvpparten av RLE-undervisningen skal være om kristendom, og navnet endres til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk). B Rogaland Møre og Romsdal Endre Innføre påbud om alkolås i alle nye biler. For å unngå drap og invaliditet som følge av fyllekjøring. Promillekjøring tek liv i året i Noreg. Nye alkolåsmodellar er meir presise enn før. B - Slett Vi vil ha juryordningen At mennesker skal få dømme sine medmennesker opner opp for at menneskeverdet til vanlige mennesker kommer frem til 3 Akershus Slette B - Vanskelig å forstå hva som menes B +

43 Emil André Erstad Tillegg Ny setning: Flertallet av de aller fattigste i verden bor i dag i mellominntektsland, og mener bistanden bør rettes inn mot de aller fattigste uavhengig om de bor i et land med høy økonomisk vekst. Det vert argumentert med at vi ikkje kan gi bistand til land som Kina, India eller Brasil. Mange gløymer at det bur fleire i ekstrem fattigdom i India enn i heile Afrika. Det må vi ikkje underkjenne, og det arbeidet som mange norske NGO-ar driv i desse landa må ikkje straffast av ein lettvint bistandsretorikk frå FpU. Dei fattigaste skal hjelpast, same kvar dei bur. Nestekjærleiksprinsippet er grenselaust - ikkje berre mellom Norge og resten av verda, men òg mellom dei mellominntetktsland og låginntektsland. B Simon MG Endre Prosenten fra 2% til 1,5% Vi må fremstå realistisk. B +

44 IU E opne for å vurdere en konsentrasjon av bistand rundt færre land Dette er ein stor pågåande debatt som blir driven fram av utanriksministeren. Å vere den som pressar fram kutt i organisasjonar sitt engasjement i ulike land vil vere ei stor belastning, denne treng ikkje å ta for dei blåblå Dessutan vil ei rundare formulering gje større rom for og å kunne protestere når statlege føringar av denne typen hindarar sivilsamfunnsaktørar sitt engasjement i enkeltland. Subsidiaritetsprinsippet legg til grunn mest mogeleg sjølvsstyrte orgnaisasjonar, og i utviklingspolitikken B +

45 Rogaland Styk Stryk kulepunktet Bistand må konsentreres på en måte som gjør at flest mulig mennesker blir løftet ut av fattigdom. Fattigdom ekstisterer over nesten hele verden, og ved å konstrere bistanden vår om færre land overlater vi de landene som utelukkes til sin egen skjebne. Vi må vokte oss for å tenke effektivisering på samme måte som investeringer innenfor dette felter, for bistand handler ikke til syvende og sist om avkastning, men om å bekjempe fattigdom overalt. Nestekjærlighet: Alle mennesker har en uendelig verdi og må løftes ut av fattigdom, uavhengig av hvilket land de bor i. B Vest- Agder S Gjeldsslette bør komme de fattigste til gode, men det vil ikke det hvis ikke diktatorene vil åpne opp for demokrati B -

46 Tore Storehaug Endre Norske utlån, både bilateralt og gjennom Oljefondet skal følge FNs prinsipper for ansvarlig utlån Gjeldslette skal ikkje komme med betingelsar. Ansvaret for illegitim gjeld ligg alltid på den som har lånt ut pengane. B +

Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland. Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi

Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland. Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi Forslag nummer 2, side 4-6, fra Rogaland Forslag på ny tekst: KrFUs verdigrunnlag og ideologi KrFU bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Endringsforslag til revidert program KrFUs landsmøte 2014

Endringsforslag til revidert program KrFUs landsmøte 2014 Nummer Side Linjen r Forslagsstiller Stryk/Endre/Sl ett Forslag Begrunnelse Forankring i kristendem okratisk ideologi Programko miteens Deba innstilling Inns ttniv tillin D1 1 1 Thor Håkon Lindstad E Gjennomgående

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

Ocean/Corbis. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report

Ocean/Corbis. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Ocean/Corbis 1. Utslippskrav og kostnader for å nå togradersmålet Rapporten viser at for å nå togradersmålet (CO 2 eq ikke overskride 450 ppm i 2100) må

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Høringssvar Bråten barnehage

Høringssvar Bråten barnehage Høringssvar Bråten barnehage Bråten barnehage Sa er en privat foreldreeid barnehage hjemmehørende i Oslo. Barnehagen har 4 avdelinger med totalt 64 barn fra 1-6 år. Generelt Forslaget til ny rammeplan

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008).

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008). Organisasjons- og personalhåndbok / Høringsuttalelser / Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par 11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Spørsmål og svar: 1. Hvorfor gjennomfører HL-senteret slike spørreundersøkelser om holdninger til minoritetsgrupper? Befolkningsundersøkelser om holdninger

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1023-29-MBA 14.07.2009 OMGJØRING AV UTTALELSE I SAK OM RENHOLDER I KIRKE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 9. juni 2009 på ombudets uttalelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN Suppe, såpe og frelse siden 1865 4. september 2009 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement v/ Hilde Hol Postboks 8036 Dep 0030 Oslo BARNE-OG LIKESTILLI", q... -,,'e:. _ ; 2' Dra, U-- Sa::; r..c

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Avviste endringsforslag fra redaksjonskomiteen

Avviste endringsforslag fra redaksjonskomiteen Avviste endringsforslag fra redaksjonskomiteen Kapittel 3. Økonomisk samarbeid og euro L121-123 SFEUO Det felles EU-budsjettet bør utvides til å omfatte flere politikkområder, slik at samarbeidet i den

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 9/14 Kirkemøtet 2014

DEN NORSKE KIRKE KM 9/14 Kirkemøtet 2014 DEN NORSKE KIRKE KM 9/14 Kirkemøtet 2014 Fra protokollen KM 09/14 Den norske kirke og menneskerettighetene Merknader fra kirkemøtekomitéen og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen er glad for

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

Endringsforslag til politiske uttalelser

Endringsforslag til politiske uttalelser Endringsforslag til politiske uttalelser Forslag 1 Forslagsstiller: Type forslag: På side: Linje: Hordaland Venstre Endringsforslag Gjennomgående Gjennomgående Forslaget er å bytte ut begrepet «varm» og

Detaljer

Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser

Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser Innholdsfortegnelse innkomne uttalelser 1. Pels 2. Dyrevelferd 3. Pant på pels 4. Avvikle pelsdyrnæringen innen 2020 5. Fusjonskraft 6. Subsidier av økologisk landbruk 7. Opprettelse av egen enhet i mattilsynet

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

En tydelig stemme for hele Aust-Agder

En tydelig stemme for hele Aust-Agder Aust-Agder KrF Stortingsvalget 2017 copyright: Emma Sukalic En tydelig stemme for hele Aust-Agder VI FAMILIE INFORMASJON Menneskeverd i sentrum copyright: Emma Sukalic Kjell Ingolf Ropstad 1. kandidat

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER

HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Vår ref. Deres ref. Dato: 11/887-15-HW 200800877-/KJJ 03.10.2011 HØRINGSUTTALELSE- RITUELL OMSKJÆRING AV GUTTER Likestillings-

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

En god barndom varer hele livet.

En god barndom varer hele livet. Vest-Agder KrF Stortingsvalget 2017 copyright: Emma Sukalic En god barndom varer hele livet. VI FAMILIE INFORMASJON Menneskeverd i sentrum Hans Fredrik Grøvan 1. kandidat Alder: 63 år Stortingsrepresentant

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen (Iinnstramninger II)

Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen (Iinnstramninger II) DEN NORSKE KIRKE Oslo biskop Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 03.02.2016 Vår ref: 16/99-2 WEF (16/3480) Deres ref: Svar på høring - Endringer i utlendingslovgivningen

Detaljer

Endringsforslag SST /17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå

Endringsforslag SST /17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå sforslag SST2 05.02-16/17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå 1F Nei 49-53 Ola Kristoffer Nestvold SST Arbeidsgruppens sammensetning Det foreslås en arbeidsgruppe bestående av fem personer,

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Religiøse og kulturelle utfordringer i medisinsk behandling

Religiøse og kulturelle utfordringer i medisinsk behandling Religiøse og kulturelle utfordringer i medisinsk behandling medisin?? Vestens moderne medisin er i høy grad et vitenskapsorientert fag ikke knyttet opp mot noen form for tro eller religion Hippokrates

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 05/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 31.januar-01. februar 2013 Referanser: Saksdokumenter: Forsvarlig etisk bruk av oljefondet - Forslag ti lkirkemøteuttalelse

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven Aleneforeldreforeningen har gjennomgått de ulike forslagene

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer