ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014"

Transkript

1 ENDRINGSFORSLAG VED REVIDERNG AV HOVEDPROGRAMMET, LANDSMØTET 2014 Forslag nummer Side Linjenr Forslags stiller Stryk/En dre/ny Forslag Begrunnelse Forankring i kristendemokratisk ideologi Landsstyrets innstilling Debattnivå Innstilling Vest- Agder N s verdigrunnlag og ideologi Grunnverdier Det kristne menneskesynet Nestekjærligheten Forvalteransvaret Kristendemokratiske prinsipper Menneskeverd Fellesskap Mangfold Folkestyre Solidaritet Subsidiaritet Rettferdig fordeling Generasjonsansvar Innholdsfortegnelse. A -

2 2 4-6 s s.6 Rogaland Endre s verdigrunnlag og ideologi bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det bestegrunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt. Samtidig må det settes klare grenser for politikkens virkeområde. Trosfrihet er grunnleggende i kristendemokratisk ideologi, og politikken skal derfor aldri blande Formuleringene er hentet fra ideologikapitelet til KrFs stortingsprogram for , som er det sterkest annerkjente kristendemokratiske programet vi har i Norge. og KrF har felles ideologi, og vi bør derfor bruke de samme formuleringene og prinsippene som KrF i vårt ideologikapitel. Vi er et ungdomsparti som skal selvfølgelig ikke kopiere KrFs politikk men utfordre. Likevel skal den samme ideologien skal ligge til grunn. Tydeliggjøring av s kristendemokratiske ideologi. A -

3 s verdigrunnlag og ideologi bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. 3 4 Vest- Agder N er et verdiparti bygget på overbevisningen om at verdiene fra kristendommen er det beste grunnlaget for å utvikle politiske løsninger for samfunnet vårt. Samtidig må det settes klare grenser for politikkens A -

4 Vest- Agder S Stryk hele siden Vi ønsker en helhetlig kristendemokratisk forankring, det vil være bedre ivaretatt ved å dele det ideologiske fundamentet KrF bygger på. Mye av forslaget er allerede tuftet på formuleringer i KrFs ideologikapittel. Vi ønsker å dele ideologisk plattform med KrF. A -

5 Thor Håkon Lindstad E Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Men vi er skapt forskjellige og er gitt både stor frihet og stort ansvar. Nestekjærligheten Den kristne nestekjærligheten innebærer en radikal grunnholdning for hvordan vi skal møte våre medmennesker, som også må få konsekvenser for politikken. Nestekjærligheten Formuleringene av kristendemokratiske grunnverdier er vel så god i KrFs program, og det er ingen grunn til å fravike moderpartiet på dette området. A Akershus Endre "Det kristne menneskesynet" til "Det kristendemokratiske menneskesynet" Et politisk parti bør ikke være forpliktet av det kristne menneskesynet B -

6 Akershus Endre "Det kristne menneskesynet" til "Det kristendemokratiske menneskesynet" Et politisk parti bør ikke være forpliktet av det kristne menneskesynet B Vest- Agder S Stryk hele siden Vi ønsker en helhetlig kristendemokratisk forankring, det vil være bedre ivaretatt ved å dele det ideologiske fundamentet KrF bygger på. Mye av forslaget er allerede tuftet på formuleringer i KrFs ideologikapittel. Vi ønsker å dele ideologisk plattform med KrF. A -

7 9 5 4 Akershus Stryk Fra overskriften "Kristendemokratiske prinsipper" helt ned til "Retten til liv", side 6 linje 22. Vi synes dette er veldig bra, men mener at det heller bør stå i et eget ideologidokument. Sosialistisk Ungdom har f.eks et eget prinsipprogram med ideologi, det kan jo være en ide. Hvis ikke er det som står igjen nå om ideologi omtrent like mye som Unge Venstre har om ideologi i sitt program. Senterungdommen har ikke ideologi i sitt program. A -

8 Sør- Trøndelag Ender Første setning erstattes med: "Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Er tråd med vår ideologi. A Hordaland Endre Subsidiaritet ivaretar maktfordeling og ansvar mellom «de ulike fellesskapsnivåene», mens solidaritetsprinsippet sørger for at alle enheter har ansvar for hverandre. Mer i tråd med hva subsidaritetsprinsippet sier B -

9 Simon MG Endre ønsker et lovverk som gir styrket rettsvern til det ufødte liv og ikke graderer menneskeverdet etter egenskaper. Vanskelig å si at vi er prinsipielt imot abort når vi allikevel vil gi aborttilgang der faren for mors psykiske eller fysiske helse er truet. Da faller vi på våre prinsipp og fremtrer svakt. Med denne endringen er vi fortsatt tydelige på hva vi mener. B Akershus Endre "prinsipielt imot abort" erstattes av "vil jobbe for å senke aborttallene" Vil fremstå som mer spiselig for folk som leser det uten å endre innhold. B -

10 Rogaland Endre at alle prematur-fødte barn skal behandles uavhengig av hvor langt de har kommet i svangerskapet. På et medisinsk grunnlag kan det forsvares å sette en grense ved 22 uker for behandling av premature barn, siden det enda ikke har blitt utviklet medisinsk behandling som med sikkerhet kan hjelpe barn før det tidspunktet. Samtidig er det umulig for et politisk parti som mener at livet starter ved unnfangelsen å nekte behandling for barn som er yngre enn 22 uker. Spørsmålet blir derfor om teknikken skal sette grenser for etikken eller omvendt, og ved å sette en slik grense settes teknikken i førersetet. Menneskeverd: Alle mennesker har en uendelig iboende verdi fra fødsel til en naturlig død. B -

11 Vest- Agder S Stryk kulepunkt Paradoksalt når vi sier vi er pprinisipiellt i mot abort i innledningen. Forstår at vi skal være pragmatiske, men vi trenger ikke utrykke det på denne måten B -

12 Ellen Smenes Endre Avvikle sædbanken Her bør vi være prinsipielle. Hvorfor skal vi ikke åpne for eggdonasjon, men likevel være for sæddonasjon? Sæddonasjon er mer praktisk gjennomførbart osv, men hvorfor skal det være slik at par som tilfeldigvis mangler funksjonelt mannlig arvemateriale skal være bedre stilt enn par som mangler kvinnelig arvemateriale? Ufrivillig barnløshet kan være en tragedie for de det gjelder, men jeg mener ikke det skal være statens oppgave å skaffe til veie arvemateriale. B -

13 Oslo, Møre og Romsdal, Østfold Stryk Kvinner over 38 år er mer utsatt for komplikasjoner under svangerskapet, og har behov for ekstra oppfølging. Det er en veldig stor forskjell mellom tidlig ultralyd for alle og den stående 38-årsregelen. Når moren er så gammel som 38 er det stor sjanse for at fosteret kan få alvorlige skader under svangerskapet. B +

14 Rogaland Endre Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Den består av mennesker som velger å leve i felleskap innenfor forpliktende rammer ovenfor hverandre og resten av samfunnet, som medfører både rettigheter og plikter. Familien er en av de viktigste arenaene for tilhørighet, nærhet og fellesskap. er opptatt av at samfunnet skal legge til rette for alle familier, slik at familiene skal gis fleksibilitet og valgfrihet i hvordan de ønsker å organisere familielivet. En av familiens mest sentrale funksjoner er å sikre gode og trygge rammer rundt barns oppvekst. De aller Felleskap. Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet B -

15 Oslo Nytt punkt "ha en fedrekvote på minimum 10 uker" Fedre som har tatt omsorgsarbeid i barnets første leveår fortsetter å ta større omsorgsansvar senere. Den gradvise utvidelsen av fedrekvoten fra fire til 14 uker har ført til en svært positiv likestillingstrend, og det er viktig at denne trenden ikke nå undergraves ved å fjerne fedrekvoten helt eller redusere den kraftig. Fedrekvote øker mødres handlingsrom for å komme raskt tilbake til arbeid. Kristendemokratiet anerkjenner familien som det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. Det er i familien de første og nære relasjoner utvikler seg, og det er viktig at vi skaper rom for at far kan ha en aktiv og deltakende rolle også i barnets første leveår. B -

16 Oslo, Akershus, Østfold, Emil André Erstad. Støtter alternativ 1 For det første må vår familiepolitikk - som gir familiane stor grad av autonomi og sjølvstende - ta omsyn til at familiemosaikken i 2014 er annleis enn før. Vår oppgåve er å verne om det forpliktande, livslange samlivet mellom to personar og sikre at familien er ein sterk, autonom del av samfunnet. For det andre må vi realitetsorientere oss: Lova er allereie her, og i motsetning til då abortlova vart vedteke så vart ekteskapslova vedtatt mot berre KrF sine stemmer. Vår oppgåve er å sikre familiane (og kyrkja) autonomi til å bestemme sjølv. Subsidiaritetsprinsippet tilseier mellom anna at familiane må få ta avgjerdslene sine rundt kjøkkenbordet. Så lenge vi tillet homofili, bør det òg gjelde homofile. Mangfoldsprinsippet tilseier at vi skal vere positive og opne for eit mangfold, sjølv når vi som enkeltpersonar kan ha andre teologiske eller private oppfatningar om ei sak. A + Vest- Agder S Stryk Alt 1, Alt 2 og Alt 3 A -

17 Vest- Agder N at ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far og arbeide for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes. A Hordaland Endre Gå for alternativ 2 En mor og en far er det naturlige fellesskapet for barn. Noe annet vil være et statlig inngrep. A -

18 til 16 Sør- Trøndelag Endre Stryke alternativ 1 og 3. Bruke alternativ 2 med følgende endring: "jobbe for reversering av dagens ekteskapslov og sikre at adopsjonsloven, barneloven " Ekteskapet mellom mann og kvinne skaper de beste rammen for et barns oppvekst. Homofile må sikres forpliktende samliv gjennom andre ordninger. Ekteskapet som forordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tradisjon og tro. A Rogaland Endre Alternativ 2: Endre ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven slik at lovene bygges på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far. Ekteskapsloven omfatter også barns rettigheter i forbindelse med seperasjon og oppløselse av ekteskap. Alle disse fire lovene må endres for å sikre barns rettigheter fremfor voksnes behov. Ekteskapet mellom mann og kvinne har historisk vist seg å være den beste rammen for barn oppvekst og bør organiseres etter hva som er barns beste. Felleskap. Familien har hovedansvaret for barna og deres oppdragelse. A -

19 10 13 Møre og Romsdal Går for alternativ 3 Ønsker å gi alle barn rett til en mor og en far. Menneskeverdet og menneskerettene fokuserer på hvor viktig det er å kjenne sin mor og sin far. 26 A Thor Håkon Lindstad Møre og Romsdal S Alt. 3 Nytt kulepunkt Reversere dagens ekteskapslov Formuleringen er dårlig og uklar. Lover kan ikke mene noe. A - Dette punktet har vert sin politikk i mange år, vi ønsker at dette fortsatt skal stå i programmet. For mange er ekteskapet definert som en pakt mellom mann og kvinne. Dette er et ideologisk standpunkt vi i må ta på alvor. 28 A -

20 10 26 Møre og Romsdal Slett Pater-est-prinsippet fungerer godt i dag, og gir trygghet og stabilitet for små barn. Dette hindrer ikke at en kan få kjennskap til sitt biologiske opphav. Menneskeverdet inneberer at vi må la små barn få tryggheten av å vere en del av en familie ifra fødselen av så sant dette er mulig Møre og Romsdal Endre Sikre alle barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav Alle barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Denne endringen tilfredsstiller intensjonen bak det opprinnelige forslaget. Å kjenne sitt biologiske opphav er å ta menneskeverdet på alvor. B + 30 B Oslo Stryk Stryk "og derfor fjerne pater-est-prinsippet" Hva er alternativet? Obligatorisk DNAtesting for å finne ut hvem som er barnets far? B +

21 Kristoffer Rolland Nytt punkt Gradvis nedtrapping av kvotene inntil foreldrepermisjonen deles fritt mellom mor og far. Kvotene er et prinsipielt og ideologisk problem for et parti som ønsker mest mulig valgfrihet for familiene. De har imidlertid en likestillingseffekt, men når det blir mer og mer vanlig at både mor og far tar ut permisjon bør disse kvotene gradvis avvikles. Subsidiaritetsprinsippet B Hordaland Legge til Nytt kulepunkt: Øke konstantstøtten til kr pr måned for ettåringer og 8000 kr pr måned for toåringer for aleneforsørgere Hvis en aleneforsørger skal ha mulighet til å være hjemme med barna sine, trenger de likeverdige muligheter. Det sier seg selv at en aleneforsørger må få mer støtte enn et ektepar med en ekstra inntekt for å klare å leve. Vi har et ansvar på å forvalte statens penger på en god og rettferdig måte. B +

22 Tore Storehaug Tillegg la familiene fritt fordele foreldrepermisjonen Meir makt til heimen. Kristendemokraitet sitt subsidiaritetsprinsipp seier at ein må ha sterke bevis for å flytte makt oppover. Familien er ein naturleg fellesskap som sjølv må kunne fordele foreldrene si tid. B Reid Ivar Dahl/ Kristoffer Rolland Stryk "formelle lover og regler" Skjer det diskriminering via lov i Norgen? Ikke ideologisk begrunnet - rent faktabassert. B Rogaland Stryk Stryk kulepunkt Sekundært alternativ, dersom det primære forslaget ikke vedtas. Mangfold: Alle mennesker skal gis mulighet til å påvirke samfunnet. B -

23 Østfold Endre vil tillate moderat kjønnskvotering der søkere av det kjønnet som er underrepresentert kan prioriteres dersom søkerne ellers er tilnærmet likt kvalifisert. Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Forventninger fra samfunnet gjør at unge gutter og jenter vurderer sine muligheter forskjellige, setter seg forskjellige mål og har ulike ambisjoner. I tillegg forsterker systematisk forskjellsbehandling dette ved for eksempel at en lavere andel av kvinnene enn mennene som har ambisjoner om lederjobb faktisk oppnår en lederjobb. Det er et problem for samfunnet fordi man ikke får den beste arbeidskraften på de riktige plassene. Dette er strukturer i samfunnet som viser at kjønn faktisk begrenser ens muligheter. Dette endres ikke ved å ha gode intensjoner, men B til 37 Akershus Slette Slette fra begynnelsen av avsnittet til " samfunnet." For mye og kronglete tekst, setningen under gjentar det som står mer kortfattet og presist B +

24 Simon MG Tilegg BPA-ordningen må bli statlig finansiert Kommunene i Norge er i dag ansvarlig for å tilby brukerstyrt personlig assistent(bpa). Konsekvensen er at dette blir lagt ut på anbud og prisen bestemmer, ikke kvaliteten. Dette må endres slik at kvalitet oppnås. Solidaritet til personer med nedsatt funksjonevne som trenger en hjelpende hånd. B Reid Ivar Dahl/ Kristoffer Rolland Nytt punkt Innføre redusert arbeidsgiveravgift for funksjonshemmede Et positivt konkurranskefortrinn Menneskeverd B Legge til siste setning: Samtidig er det viktig Hordaland Vest- Legge til at distriktsykehus kan ha sentrale tilbud. Dette skaper gode arbeidsmuligheter og øker statusen til flere sykehus enn de i storbyene. Desentralisering. I tillegg er dette med på å skape arbeidsplasser utenfor de store byene. Vi må gjøre det attraktiv å jobbe og bo i hele landet. Nærhet og subsidaritet B - Agder S Stryk B +

25 Sør- Trøndelag Stryk Stryk punkt Formuleringen virker diskrimerende slik den fremstår nå. I tillegg bør ikke politikken styre forkningen. Det finnes mange sykdommer i verden som er underrepresentert i forskning og mange av dem rammer også menn. Skal vi ramse opp de også? B -

26 Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal Stryk - øke egenandeler for behandling i helsetjenesten. Erfaringen med egenandeler fra tannhelsetjenesten er at mange, spesielt studenter og andre med dårlig råd, dropper rutinesjekker av kortsiktige økonomiske grunner. Dette fører til man ikke får påpeket evetuelle måter å forebygge tannskader på før skaden skjer, og det blir enda dyrere å reparere skadene. Det er en fare for at dette også kan skje på andre områder enn tannhelse ved å innføre en generell økning av egenandeler, som gjør at unge verger seg for å besøke legen på et tidlig tidspunkt dersom de er i ferd med å utvikle sykdom eller skader. På lengre sikt kan det igjen føre til økt fravær fra jobb, studier og lignende og økte sosialkostnader. B -

27 Ved økt frikortgrense ivaretar man deler av Simon MG Endre Ordet øke med beholde intensjonen Forvalteransvaret utfordrer det gode velferdstilbudet i Norge. Skal det være forsvarlig å kunne opprettholde velferden i Norge må tjenester koste litt mer. B -

28 Rogaland Nytt kapittel Kreft Teknologi og medisiner har over en periode gitt oss muligheter vi ikke trodde var mulig. I dag overlever 2 av 3 som får påvist kreft. Likevel går det for lang tid fra du mistenker kreft før du får svar på din mistanke. Kristelig Folkeparti ungdom ønsker å innføre en 48t frist på påvising av kreft. Derfor ønsker vi å opprette egne diagnosesenter i alle landets helseregioner. Vi ønsker også å sikre kompetanse og tilgang til PET-skanner som supplement til diagnosesentrene. En god kreft behandlig er avhengig av å sikre god rehabilitering. I dag er det stor uvisshet om hvordan midlene til rehabilitering brukes. Vi er derfor avhengig av en nasjonal Begrunnelse: Viktig politisk område det er viktig vi mener noe om. Dette er vedatt god KrF politikk som er i tråd med sammerbeidavtalen med H,Frp og V. Visst vi skal være ett bredt Folkeparti må vi omfavne politiske områder som omhandler folk. Kreft omhandler enormt mange med negativt fortegn. Det er viktig vi går foran og tar denne viktige saken på alvor, B -

29 13 20 Møre og Romsdal Slett "Øke frikortgrensen" For svært mange er egenandelen allerede en stor kostnad. Det kan ha store konsekvenser som at folk ikke søker helsehjelp når de trenger det om en øker denne. Det er ikke menneskeverd og nestekjærlighet å tvinge syke folk å betale mer når de er syke og trenger hjelp. 47 B Sogn og Fjordane stryke Det er dyrt nok for man mange i dag, f.eks. studentar. 200kr timen er masse for en med lav inntekt. B Sogn og Fjordane Nytt kulepunkt etter 7 Fjerne forbudet som seier at homofile ikkje får gi blod Vi har stor mangel på blodgivarar. Det er betre å ha krav til helsetesten og karantenetid ved bytte av partner enn å diskriminere ei heil gruppe B Hordaland Legge til Nytt kulepunkt: at norske statsborgere automatisk blir organdonere. Ønskes ikke dette, må de aktivt reservere seg mot det. En organdonor kan redde sju liv. I dag dør mennesker i donorkø. Dette tiltaket vil redde disse menneskene. B -

30 Hordaland Legge til Nytt kulepunkt: Gi alle som er inn til behandling på grunn av vektproblemer rett til å snakke med psykolog. Det psykiske aspektet ved vektproblemer blir ikke ivaretatt i dagens helsevesen. Dette er avgjørende for å bli frisk. Det psykiske ved vektproblemer er større enn man tror. Føre-var-prinsippet og menneskeverd B Vest- Agder N øke kvaliteten i kommunens tannhelsetjeneste, og øke aldersgrensen for gratis offentlig tannhelsetjenesten til 25 år heller forebygge enn reparere B Akershus Stryk Asvaret for skolehelsetjenetsen ( ) godt tilbud med kontinuitet B +

31 Ellen Smenes Ny tekst Etter "rusrelaterte problemer": Legemiddelassistert behandling (LAR) fungerer ikke godt nok. Det er for lite fokus på rehabilitering, og syns det er problematisk at behandlingsopplegget i stor grad legger opp til en livslang avhengighet av metadon eller subutex/subuxone. B til 24 Akershus Slette Uklarhet rundt hva som menes, er programmet for eller imot sprøyterom? B Hordaland Stryk «ønsker i utgangspunktet» Dette er nesten ensbetydende med å akseptere sprøyterom. Bedre å ikke si noe om det. Nestekjærlighet og menneskeverd. B -

32 Hordaland Endre Det bør ikke opprettes sprøyterom i forbindelse med utdeling av brukerutstyr Vi er klart imot sprøyterom, og som teksten stod sa vi indirekte at vi er for. Menneskeverd B Hordaland, Akershus Stryk kreve at butikkene flytter alkoholen til et avlukke adskilt fra forbruksvarene. Effekten står ikke i forhold til utgiftene butikkeier må betale for en slik ordning. B Simon MG Endre gi støtte til organisasjoner som informerer om skadeog ringvirkninger av rusmidler Et bredere perspektiv. Mange organisasjoner som Blå Kors og AV-OG- TIL jobber mot alkohol i svangerskapet og gir tilfredstillende informasjon om dette. B +

33 Oslo Stryk Stryke etter "og ikke åpne for.." Vi er ikke nødvendigvis for herionutdeling, men er skeptiske til en så bastant formulering uten å vite mer om virkningene et slikt tiltak vil ha. Kristendemokratisk ideologi legger opp til at alle mennesker skal få leve fullstendige og verdige liv, selv om vi ikke nødvendigvis er enige i hvordan de velger å leve sine liv. B -

34 Simon MG Endre ønsker at flere kommuner skal legge til rette for mer valgfrihet i eldreomsorgen. Kommunene må legge til rette for fritt brukervalg i hjemmetjenster og hjemmesykepleie der det er hensiktsmessig. Private og frivillige aktører som et supplement til en god offentlig eldreomsorg er viktig for å bidra til et helhetlig tilbud, bedre kvalitet og valgfrihet for brukerne. Ønsker ingen konkurranseutsetting av sykehjem. Direkte mistillit. B Hordaland Stryk Kulturen har først og fremst en egenverdi, men. Kultur har ingen egenverdi. Kulturen har bare verdi om den har verdi for mennesker. Menneskeverd. Man skal ikke likestille menneskets verdi med kulturens. B +

35 Rogaland Akershus, Møre og Romsdal Ny tekst Stryk - opprettholde forbudet mot proffboksing. Idretten skaper helter for barn og unge, som bruker mangfoldige timer hver dag på trene for å bli like dyktige innenfor sitt felt som sine forbilder. Proffboksing er en idrett som handler om å slå motstanderen ut av sans og samling, og innspirer også unge i andre land hvor proffboksing er tillatt. Ønsker vi å skape helter for barn og unge som oppfordrer til å bokse hverandre i trynet? Og er det virkelig en menneskerett å få betalt for å slå andre mennesker i ansiktet? B - Stryk punktet: "Behold NRK-lisensen" B -

36 Hordaland Endre Beholde NRK-lisensen «med studentrabatt og sterkere kvalitetskontroll» NRK-lisensen rammer noe urettferdig. Den samsvarer ikke helt med tilbudet, derfor ønskes en kvalitetskontroll. Studenter med dårlig råd bør også få en rabatt for å ikke lide økonomisk. B Sør- Trøndelag Endre Punktet erstattes med følgende: Erstatt dagens NRK-lisens med en ny finansieringsordning. Dagens lisensordning er gammel og utdatert. I dag kan hvem som helst enkelt se på NRK uten å betale lisensen gjennom foreksempel nett-tv. Mange lurer seg også unna lisensen på andre måter. Dagens ordning er derfor svært urettferdig for de som faktisk betaler. B -

37 Akershus Legg til Nytt punkt: "Utrede muligheten for å finansiere NRK over statsbudsjettet" NRK-lisensen er knyttet til kjøp av et TVapparat. Eier du en TV, må du betale lisens. Denne ordningen er utdatert. NRK er tilgjengelig for alle på internett, og mange bruker TVen til andre ting enn TV, f.eks spillkonsoll, film og nettjenester. Videre er lisensen en dårlig sosialpolitisk løsning: den er den samme for trygdede, studenter og millionærer. Ved å finansiere NRK over statsbudsjettet vil skattesystemet sørge for en rettferdig gradering. B Oslo Tillegg "og innføre studentrabatt for boenheter med bare studenter" B -

38 Tore Storehaug Endre finansiere NRK over rammebetingelser på statsbudsjettet 1. Mediekvardagen endrar seg, det er ikkje samanheng mellom å nytte NRK sine tenester og ha fjernsyn lenger. 2. Dette er ein flat skatt som fattige minstepensjonistar må betale like mykje som Stein Erik Hagen, det er lite progressitvt. B til 46 Akershus Slette Burde bestrebe å unngå unødvendige reguleringer B Rogaland Endre Åpne opp for forsøk med hijab i politiet. Hvorfor skal ikke muslimske kvinner få lov til å ha på seg et klesplagg de føler seg religiøst forpliktet til å bære? Samvittighetsfrihet. B -

39 Emil André Erstad, Hordaland Møre og Romsdal at det skal være åpent for bruk av religiøse symboler og plagg, inklusive tilpassede plagg, til uniformsbruk. KrFs eminente sentralstyremedlem Karl Johan Hallaråker fekk med seg KrFs livssynsutvalg på dette forslaget då han leverte sin endelege rapport i vinter, med grunngjevinga om at religionsfridom bør gjelde for politi og dommarar òg. Dessutan er vår argumentasjon om eit livssynsope samfunn veldig lite prinsipiell viss vi ikkje meiner det skal gjelde i dette spørsmålet. Argumentasjonen for å nekte bruk av kors på NRK Sørlandet sine nyheitssendingar var "at dette er en så spesiell oppgave at her kan vi ikke åpne for bruk av religiøse plagg". Her var krystallklare i sin argumentasjon om at religionsfridomen burde Prinsippet om religionsfridom kan ikkje avgrensast til å gjelde enkelte yrkesgrupper på denne måten. B + Endre Oslo, Akershus, Støtter alt 1 A + Slett A -

40 21 37 Møre og Romsdal, Thor Håkon Lindstad Alt. 2: beholde dagens vigselsreglement. Det beste for alle parter er at vigsleren ønsker å vie paret. Løsningen som skisseres av mindretallet finnes allerede i ekteskapsloven av a og 13. For at menneskeverdet skal bli tatt på alvor, er det viktig at både de som blir vidd, og den som vier, samtykker i vielsen som foregår. 75 A -

41 Rogaland, Vest Agder Møre og Romsdal, Endre ALT 2: at prester i DNK og andre trossamfunn fortsatt skal ha en vigselsrett som tillater dem i å vie mennesker i tråd med deres egen lære. Dagens ordning ivaretar intensjonen i forslaget, og derfor trengs det ikke en vurdering om det finnes andre måter å gjøre dette på. I realiteten er borgerlig vigsel å frata kirken vigselsretten de har forvaltet i over 1000 år mot sin vilje. Det har ikke blitt grundig diskutert grundig i kirken endå og inntil videre er de imot. Da vil det være rart at Kristelig Folkepartis Ungdom skal gå inn for å ta fra dem dette ansvaret. Endre KRLE Det heter KRLE nå Felleskap: Reliogionsutøvelse har en naturlig plass i det offentlige rom. A - B -

42 Vest- Agder N Minst halvpparten av RLE-undervisningen skal være om kristendom, og navnet endres til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk). B Rogaland Møre og Romsdal Endre Innføre påbud om alkolås i alle nye biler. For å unngå drap og invaliditet som følge av fyllekjøring. Promillekjøring tek liv i året i Noreg. Nye alkolåsmodellar er meir presise enn før. B - Slett Vi vil ha juryordningen At mennesker skal få dømme sine medmennesker opner opp for at menneskeverdet til vanlige mennesker kommer frem til 3 Akershus Slette B - Vanskelig å forstå hva som menes B +

43 Emil André Erstad Tillegg Ny setning: Flertallet av de aller fattigste i verden bor i dag i mellominntektsland, og mener bistanden bør rettes inn mot de aller fattigste uavhengig om de bor i et land med høy økonomisk vekst. Det vert argumentert med at vi ikkje kan gi bistand til land som Kina, India eller Brasil. Mange gløymer at det bur fleire i ekstrem fattigdom i India enn i heile Afrika. Det må vi ikkje underkjenne, og det arbeidet som mange norske NGO-ar driv i desse landa må ikkje straffast av ein lettvint bistandsretorikk frå FpU. Dei fattigaste skal hjelpast, same kvar dei bur. Nestekjærleiksprinsippet er grenselaust - ikkje berre mellom Norge og resten av verda, men òg mellom dei mellominntetktsland og låginntektsland. B Simon MG Endre Prosenten fra 2% til 1,5% Vi må fremstå realistisk. B +

44 IU E opne for å vurdere en konsentrasjon av bistand rundt færre land Dette er ein stor pågåande debatt som blir driven fram av utanriksministeren. Å vere den som pressar fram kutt i organisasjonar sitt engasjement i ulike land vil vere ei stor belastning, denne treng ikkje å ta for dei blåblå Dessutan vil ei rundare formulering gje større rom for og å kunne protestere når statlege føringar av denne typen hindarar sivilsamfunnsaktørar sitt engasjement i enkeltland. Subsidiaritetsprinsippet legg til grunn mest mogeleg sjølvsstyrte orgnaisasjonar, og i utviklingspolitikken B +

45 Rogaland Styk Stryk kulepunktet Bistand må konsentreres på en måte som gjør at flest mulig mennesker blir løftet ut av fattigdom. Fattigdom ekstisterer over nesten hele verden, og ved å konstrere bistanden vår om færre land overlater vi de landene som utelukkes til sin egen skjebne. Vi må vokte oss for å tenke effektivisering på samme måte som investeringer innenfor dette felter, for bistand handler ikke til syvende og sist om avkastning, men om å bekjempe fattigdom overalt. Nestekjærlighet: Alle mennesker har en uendelig verdi og må løftes ut av fattigdom, uavhengig av hvilket land de bor i. B Vest- Agder S Gjeldsslette bør komme de fattigste til gode, men det vil ikke det hvis ikke diktatorene vil åpne opp for demokrati B -

46 Tore Storehaug Endre Norske utlån, både bilateralt og gjennom Oljefondet skal følge FNs prinsipper for ansvarlig utlån Gjeldslette skal ikkje komme med betingelsar. Ansvaret for illegitim gjeld ligg alltid på den som har lånt ut pengane. B +

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

LM-11. Politiske fråsegner. Det er kome inn 65 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. 1 Generell politisk fråsegn

LM-11. Politiske fråsegner. Det er kome inn 65 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. 1 Generell politisk fråsegn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Politiske fråsegner Det er kome inn 65 framlegg til politiske

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Tre utfordringer Unge Venstres løsninger

Tre utfordringer Unge Venstres løsninger Endringsforslag til Unge Venstres politiske plattform 2014-2016 Tre utfordringer Unge Venstres løsninger Forslag 1 Øydis Lebiko Side 2 og 3 Forslaget: Stryk hele kapittelet. Landsstyrets innstilling:avvist

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer