Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner møteprotokoll fra møtet

2

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Haga Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 12/994 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Hovedutvalg helse og omsorg Kommunestyret SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. 3. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

4 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken «Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014» fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert er mottatt den i kommunen. Kort søknadsfrist for tilskudd til styrking av barnevernet gjør at saken fremmes til behandling parallelt med at elektronisk søknad sendes til fylkesmannen. Karmøy har over tid hatt lav ressursinnsats til barnevernet, og situasjonen har i perioder skapt store utfordringer med tanke på å oppfylle lovkrav, sammen med personellmessig slitasje og manglende sikkerhet i det daglige virke. Konsekvensene av en lav bemanningssituasjon til saksbehandling av meldinger og tiltak over tid, har ført til en stadig sterkere prioritering av lovpålagte oppgaver og utforming av et kjernebarnevern som tar ansvar for oppfølging av barn som lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon. Andre oppgaver er nedprioritert. Sammen med statlig styrking av barnevernet på landsplan, ble plan for styrking i Karmøy behandlet i kommunestyret den , med slikt enstemmig vedtak: «Karmøy kommunestyre vil i forbindelse med framtidig behandling av budsjett/ økonomiplan vurdere ytterligere styrking av barneverntjenesten i 2012 og 2013, med målsetting om å ligge på gjennomsnittsnivå av bemanningssituasjonen innenfor det kommunale barnevernet i Rogaland. Styrking på dette nivået forutsetter videreføring av statlige overføringer til barnevernet, slik regjeringen legger opp til i rundskriv Q-13/2010.» Statlig og kommunal styrking av barnevernet i 2011, medførte tre nye statlige årsverk og to nye kommunale årsverk øremerket saksbehandlerstillinger til barnevernet i Karmøy fra Karmøy forventet ytterligere statlig styrking påfølgende år, noe som ikke ble fulgt opp i Karmøy fikk to og et halvt nye statlige årsverk fra og kompetansemidler for 2013 med kr ,- til psykologveiledning av fagpersonell. Statlige øremerkede midler er blitt videreført med fullfinansiering for de årsverkene som ble tildelt i 2011 og Karmøy har ved omdisponering av barnevernets tiltaksmidler, opprettet tre faste årsverk som tiltaksarbeidere/ veiledere med helårsvirkning fra En ytterligere omlegging av tilbudene i Bufetat fra 2014, fører til at kommunene må bygge opp egne tiltak med kompetanse på foreldreveiledning. Karmøy har behov for å styrke tiltaksapparatet som kan bidra til bedring av foreldrekompetansen, jfr. målsetting i rådmannens budsjettforslag for Alle faste stillinger er besatt og psykologveiledningen er gjennomført med en kostnad på kr ,- for 2013, delfinansiert av kommunale midler. Som den del av det faktagrunnlaget departementet legger til grunn for en nasjonal styrking av barnevernet (Barnevernløftet, herunder øremerkede midler til kommunene), er det landsomfattende tilsynet som også Karmøy var en del av. Tilsynet gjaldt lovpålagte oppgaver som meldinger, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. Tilsynsmyndighetene hadde oppfølging av virksomheten i et år, da de påla Karmøy kommune å gjenoppta saker som var henlagt på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet. Fra er det inngått avtale med Bokn kommune om at Karmøy ivaretar oppgavene på barnevernområdet der, jfr. kommuneloven 28 a. Som vertskommune søker Karmøy derfor om

5 en styrking på vegne av Bokn kommune, med et halvt årsverk som saksbehandler i tillegg til de ressurser Bokn kommune refunderer i henhold til inngått avtale. Aktuell situasjon Regjeringen forslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 85 millioner kroner i For Rogaland betyr dette en styrking på tretten og et halvt årsverk, som skal fordeles til kommunene i fylket. Kommunene kan søke om midler til stillinger, kompetanse- og eller samhandlingstiltak. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene. Søknadsfrist for kommunene er den , med tildeling fra fylkesmannen den Søknaden skal være behandlet av kommunestyret eller det organ kommunestyret har delegert myndighet til, og stillingene det søkes om skal komme som et tillegg til allerede budsjetterte stillinger. Det er mulig å søke før saken er politisk behandlet. Før eventuelt tilskudd utbetales må søknaden ha vært til politisk behandling. Ved vurdering av søknad om stillinger skal det tas utgangspunkt i levekårsutfordringer og belastninger i barnevernet ut fra flere kriterier. Kriteriene for levekårsutfordringene er barn 0-15 år med enslig forsørger, personer med lav inntekt og innbyggere 0-22 år. Rådmannen ønsker å søke fylkesmannen om statlige midler til tre og en halv fagstillinger til styrking av barnevernet i kommunen inkludert barnevernoppgavene for Bokn kommune, samt midler til kompetansetiltak med kr ,-. For beskrivelse av nå situasjonen, se rådmannens budsjettframlegg 2014, vedlagt. Søknaden om øremerkede midler gjelder følgende: Karmøy inkludert Bokn: To og en halv saksbehandlere funksjon 244 for å kunne ivareta lovpålagt saksbehandling av meldinger og undersøkelser, samt lovpålagt oppfølging av flere barn i omsorgstiltak. I tillegg søkes det om en tiltaksarbeider for å styrke veiledning i familier som mottar hjelpetiltak. Kompetansemidler: Videreføring av ekstern faglig psykologveiledning for alle saksbehandlere. Ekstern faglig veiledning av foreldreveiledere og av avdelingsledere. Økonomi Staten har beregnet 1 årsverk i 2014 til kr ,- Statlig tilskudd for nye stillinger i 2014 gis med 75%, da stillingene ikke vil kunne besettes før 2 kvartal. Disse stillingene vil bli fullfinansiert fra staten i Rådmannens konklusjon: Rådmannen søker fylkesmannen om statlige midler til tre og en halv fagstillinger til styrking av barneverntjenesten, samt midler til kompetanseheving med kr ,-. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

6

7

8

9

10

11

12

13

14 SEKTOR4 Sosialtjenesten og barnevern funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000kr) Bud Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak Sosialrådgivning og veiledning Tilbud til personer medrusproblemer Kommunalesysselsettingstiltak Introduksjonsordninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisksosialhjelp Bistand t il etab lering/oppret tho ldelse av egen bolig SUMSOSIALHJELP Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien SUMBARNEVERN Tiltak Utsatt flytting av LAR N yf a s t i lnl ian( Vvg eo dm g j øa rvei kn sg t r a h j e l p1 m, 0iåd0 r lsevr e) r k Økt anslagintroduksjonsstønad (jf. også funksjon 850) Redusert anslagkvalifiseringsprogrammet Økt anslagøkonomisksosialhjelp Økt anslagtiltakskostnader barnevern Hovedaktiviteter Funksjon 242 Sosial rådgivning og veiledning Drift av sosialkontortjeneste, gjeldsrådgivning, mottak av flyktninger, utgifter til interkommunalt krisesenter mv. Funksjon 243 Tilbud personer m/rusproblemer Helestasjon for rusmisbrukere og miljøarbeidertjeneste for rusavhengige som bor i bolig. Funksjon 244 Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten inkludert oppfølging av vedtak, barnevernberedskap/ vakt, og utgifter til sakkynding bistand/advokat til utredning og saksbehandling. Funksjon 251/252 Barneverntiltak Tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet føres på funksjon 251, mens tiltak når barnet er plassert av barnevernet føres på funksjon 252. Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak Aktivitets og sysselsettingstiltak til personer som ikke har muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet på grunn av funksjonshemming, psykiske vansker eller rusproblemer. Omfatter kjøp av arbeidsplasser ved Solstein. Funksjon 275 Introduksjonsordningen Inntekter og utgifter knyttet til introduksjonsloven, med unntak av utgifter til norskopplæring (funksjon 213). Omfatter stønad, organisering og tilrettelegging. Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet Inntekter og utgifter knyttet til kvalifiseringsordningen. Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester. Funksjon 283 Bistand til bolig Boligkontoret, videreformidling av tilskudd til etablering og utbedring av egen bolig.

15 Status og utfordringer for sosialtjenesten NAV Karmøy NAV Karmøy er inne i sitt fjerde driftssår. Det er travelt, og et stort arbeidspress på veilederne. Det er fortsatt utfordringer knyttet til lav nærværsprosent. Introduksjonsordningen Funksjonen omfatter introduksjonsstønad, samt kommunens utgifter til organisering, utbetaling og oppfølging av ordningen. Formålet er å styrke brukergruppens mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og bedre deres økonomiske selvstendighet. Karmøy har gjort flerårige vedtak for mottak av flyktninger, noe som gjør det enklere å planlegge. Det planlegges å motta nye 30 flyktninger i Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til antall familiegjenforening og hvilke flyktninger som kommer. Det kommer færre familier, noe som innebærer flere personer i introduksjons programmet. Det har også kommet flere personer som er ikke har noe skolebakgrunn, og som trenger et tredje år på introduksjonsordningen. Aktiviteten på ordningen har derfor økt, og budsjettet foreslås økt med 3,2 mill. kroner. Deler av økningen må ses i sammen med økt budsjettert integreringstilskudd fra staten (funksjon 850). Det er startet et prosjektsamarbeid mellom KVOS (Karmøy voksenopplæringssenter) og ASKI der skolehverdagen blir mindre teoretisk og mer praktisk. Karmøy kommune har de siste årene tatt imot mange flyktninger med liten eller ingen skolegang. De mangler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i basisfagene. I en periode på tre år har Voksenopplæringssenteret hatt en fordobling av antall deltakere i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet i Karmøy kan vise til gode resultater og høy måloppnåelse. Skolen vil i løpet av høsten 2013 ha ca. 100 deltakere i introduksjonsprogrammet. Kvalifiseringsordningen Ordningen er rettet mot personer som over tid har mottatt sosialhjelp, eller som står i fare for å bli langvarig sosialhjelpsmottakere, eller ikke kan nyttiggjøre seg andre tiltak. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Deltakere på programmet avlønnes med kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsordningen er en rettighet på lik linje med sosialhjelp, men her stilles krav i større grad til bruker. Det er en ytelse som krever aktivitet istedenfor den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Dette har ut fra erfaringene gitt at rundt 25 prosent av de som er i kvalifiseringsprogrammet har kommet ut i fast arbeid eller utdanning i Karmøy. Det er et mål å gi et kvalitativt godt tilbud, og at 30 prosent av brukere skal gå ut i arbeid eller utdanning. Budsjettet for 2014 er basert på et sentralt gitt måltall på 50 brukere i ordningen. Per 31. august var det 43 personer i ordningen i Karmøy. Økonomisk sosialhjelp Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp har økt, og man vil ha et merforbruk i I 2014 budsjettet er det lagt inn en reell vekst 1,35 mill. kroner. Økte utbetalinger skyldes ikke økt antall brukere, men høyere utbetalinger per bruker. En viktig årsak til de høyere utbetalingene er økt husleienivå. Nytt rundskriv fra NAV legger føringen om å ha større fokus på barn i de familiene som søker sosialhjelp. Dette gjelder blant annet et utvidet livsoppholdsbegrep i tråd med samfunnsutviklingen, blant annet muligheter til å fritidsaktiviteter. Endringen medfører økte sosialhjelpsutgifter. En annen faktor kan være at av flere brukere som har gått ut kvalifiseringsprogrammet, nå får dekket husleie og livsopphold over sosialhjelpbudsjettet (jf. redusert anslag for kvalifiseringsstønad). Rusomsorg Målet med rusbehandling/oppfølging av rusmiddelavhengige er i dag tredelt; Rusfrihet/ redusert rusing bedre livsmestring og skaderedusering. Det tilstrebes realistiske og individuelle målsettinger for LAR pasienter (LegemiddelAssistert Rehabilitering) og andre ruspasienter. Enkelte har i perioder et aktivt rusmisbruk mens de er i behandling. Brukere følges opp og behandles ut fra individuelle behov. LAR håndteringen blir mer komplisert. Mange nye brukere oppleves svakt fungerende og det stilles krav til en tett oppfølging. Alle disse forhold stiller store krav til personalets kompetanse, oppfølging og samarbeid internt og eksternt. Det er behov for ytterligere kompetanseheving når det gjelder oppfølging av rusmiddelavhengige og det søkes Fylkesmannen om midler til videreutdanning i rus og psykisk helse.

16 Det er rustjenesten som henviser til spesialisthelsetjenesten for rusbehandling. For å få til tilpassede tiltak trengs det avklareringer av ansvarsfordeling og den behandling spesialist helsetjenesten kan gi. I samhandlingsreformen er det er lagt opp til at økonomiske virkemidler innenfor rus og psykisk helsetjeneste vil bli innført på sikt. Bolig og boligoppfølging. Å ha egnede boliger for brukeren og en tilpasset boligoppfølging slik at brukeren kan fungere i boligen og miljøet er en annen viktig oppgave Dette er nødvendig for at rusmiddelmisbrukere skal få best mulig oppfølging og rehabilitering. Det er en utfordring å skaffe egnet bolig i et naturlig bomiljø der rusmiddelmisbrukerne kan fungere. Det er derfor behov for flere og mer differensierte boliger. Det er igangsatt revidering av boligsosial handlingsplan. Brukere som trenger boligoppfølging får det ut fra sitt behov. Tilskudd fra arbeids og velferdsdirektoratet til bostedsløse fortsetter som før. Tjenesten har fått ett årsverk til boligoppfølging finansiert med tilskuddsmidler fra Husbanken. Prosjektet starter opp høsten 2013, og varer i tre år. skal bidra til et tettere samarbeid mellom kommunenes boligsosiale oppgaver og det øvrige tjenestetilbudet i kommunen. Kommunen skal hjelpe personer til å skaffe og beholde en egnet bolig i hele livsløpet. Kommunale sysselsettingstiltak Kommunen bidrar med finansiering av VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) ved Solstein. I tillegg kjøper kommunen tilrettelagte arbeidsplasser til brukere som ikke fyller produksjonskravene til VTA. Ordningen startet som et slags seniortilbud til brukere som hadde VTA tilbud i utgangspunktet, men måtte av ulike årsaker sies opp fra dette. Ordningen som nå går under begrepet KTA plasser (Kommunalt Tilrettelagte Arbeidsplasser) omfatter nå 11 personer, kostnad kroner 2 millioner per år. KTA plassene har det siste året også vært brukt til personer som ikke tidligere har hatt VTA plass, men som kommunen ikke har hatt et passende tilbud til. Disse plassene har vært midlertidige i 2013, og må videreføres i Rusavhengige får bedre behandling. Dette medfører økt gjennomsnittlig levealder samtidig som lidelsen vedvarer for kronikergruppen. Dette medfører at flere rusmiddelmisbrukere trenger oppfølging På bakgrunn av dette sees også en økning i antall eldre rusmiddelavhengige. Det vil derfor ha betydning for bemanning av oppfølgingstjenesten og medføre behov for heldøgns omsorgstiltak (bolig/institusjon) for denne brukergruppen fremover. Det må videreutvikles nye differensierte aktivitetstilbud til brukergruppen. I tillegg må eksisterende tilbud utvikles. Kommunens dag og aktivitetstjenester til personer med rus og psykiske lidelser må sees i en sammenheng for å få et bedre og mer variert tilbud til brukergruppene. Aktivitetene må tilpasses den enkelte, også de svakeste brukerne. Enkelte klarer knapt sosiale treff, mens mange har et større potensiale og kan utføre konkrete aktivitets og arbeidsoppgaver. Innenfor ordinære rammer er det i 2013 igangsatt tilbudet 50 lappsprosjektet, der konkrete oppgaver utføres. Opptil 4 5 personer har deltatt hver gang. Tilbud har hittil har vært godt mottatt og vil bli videreført i Det søkes om opptak i Husbanken sitt boligsosiale velferdsprogram. Boligsosialt velferdsprogram Flytting av LAR Det vises til tekst under tiltak. Status og utfordringer for barnevernstjenesten Barneverntjenesten i Karmøy har blitt styrket de siste årene, men ressursene ligger fortsatt under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. En stor andel av budsjettet er knyttet opp til omsorgstiltak som lønn fosterhjem og betaling for opphold i institusjon. refusjon i forbindelse med tapt arbeidsinntekt, når barnevernet krever at oppdraget i en periode ikke kan kombineres med arbeid utenfor heimen. Dette vil gi en merkostnad for kommunen samtidig som konsekvensen kan være at det vil medføre vansker med rekruttering av forsterka fosterhjem i kommunen. Refusjonsordningene fra Bufetat knyttet til lønnsforsterkning i kommunale fosterhjem er endret. Kommunene i denne regionen har hittil fått Antall barn under offentlig omsorg har økt med 12 prosent fra Dette gir økte utgifter til tiltak. Satser for egenbetaling i statlige tiltak (institusjon

17 og statlige fosterhjem) justeres alltid ved årsskiftet. Det er fra departementets side foreslått en ytterligere økning i kommunenes betalingsansvar. Karmøy kommune har ca. 10 barn i institusjon til enhver tid, og betaler en årlig egenandel som i 2013 er ca kroner per barn. Tre kommunale veilederstillinger ble opprettet med virkning fra Disse ivaretar veiledning i fosterhjem og foreldreveiledning som hjelpetiltak. Tjenesten har i 2013 fått tilført 2,5 saksbehandlerstillinger dekket av statlige tilskudd. Stillingene har styrket arbeidet opp mot lovpålagte oppgaver og myndighetskrav. Det er mottatt henvendelse fra Bokn kommune om å inngå avtale om barneverntjenester fra Karmøy kommune. Det er forhandlet fram avtale som behandles politisk i begge kommuner. Avtalen kan startes opp fra 1. januar 2014, og vil medføre opprettelse av 1 ny stilling, finansiert med overføring fra Bokn kommune. Avtalen vil bli behandlet i egen sak i kommunestyret Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, per innbygger år Karmøy Karmøy K13 K13 Norge ,3 % 2,3 % 3,8 %.. 3,7 % 0,35 % 0,23 % ,87 0,81 1,00 1,08 1, Andel barn med under søkelse, av anta ll innbyggere 0-17 år 2,8 % 2,5 % 3,7 %.. 3,9 % Andelbarn med barnevernstiltak, av antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 3,7 % 4,3 %.. 4,8 % 2,8 2,9 3,2 herav til økonomisk sosialhjelp, per innbygger år Brutto investeringsutgifter sosialtjenesten, kr. per innb. Andelinnbyggere år somer sosialhjelpsmottakere Andelinnbyggere år sommottar kvalifiseringsstønad Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbyggere Netto driftsutgifter til barnevern, kr per innb år Stillinger medfagutdanning per 1000 innbyggere 0-17 år Andelundersøkelser med behandlingstid over tre måneder Andelbarn med tiltak med utarbeidet plan Sosialtjenesten Karmøy har meget lave utgifter til sosialtjeneste. Dette har først og fremst sammenheng med en vesentlig lavere andel sosialhjelpsmottakere, og dermed lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp. Denne situasjonen har vært stabil over tid. Karmøy har også noe lavere utgifter til tilbud for personer med rusproblemer enn gjennomsnittet i K13, mens utgiftene til kommunale sysselsettingstiltak er like over gjennomsnittet. 3,4 3,6 9,5 % 14,8 % 20,6 %.. 22,4 % 94 % 92 % 82 %.. 82 % Barnevernstjenesten Karmøy ligger under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner når det gjelder ressursbruk i barnevernet. Karmøy har en lavere andel barn med undersøkelse og tiltak. Antallet barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er også noe lavere enn gjennomsnittet, Karmøy har en høy andel barn med tiltak med utabeidet plan. Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder økte noe fra 2011 til 2012, men er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet.

18 Mål og tiltak 2014 Lokaler LAR (HO08) Formannskapet gjorde vedtak: 14. oktober Redusert ramme kvalifiseringsordning (SEN12) Anslag for utgifter til kvalifiseringsordningen er redusert med 0,8 mill. kroner fra budsjett 2013, justert for pris og lønnsvekst. følgende 1. Formannskapet viser til utredningen og slutter seg til prinsippene om at det etableres et mottaks og oppfølgingssenter for rusmiddelavhengige, som inkluderer tilbud om LAR, lokalisert i området ved Bygnestunet, alternativ 4 nord for Bygnestunet, og at det i god tid før leiekontrakten går ut i 2016 gjøres en grundig vurdering av det fremtidige lavterskeltilbudet i Karmøy. 2. Saken tas endelig opp i kommunestyret forbindelse med budsjettet for i Det foreslås å bygge et mottaks og oppfølgingssenter til rusmiddelavhengige på Bygnes i nær tilknytning til øvrige tilbud til rusmiddelavhengige og psykisk syke i området. Senteret vil være åpent og gi tilbud til brukerne på dagtid. Et helhetlig tilbud til rusmiddelavhengige, inkludert LAR brukere, er nødvendig for å lykkes med rehabiliteringen. En samordning av rus og psykisk helsetjeneste vil gi kompetansemessige gevinster og gi mulighet til å utvikle et bedre tilbud til brukerne på lang sikt. Driftsøkonomisk vil et nybygg i tilknyting til øvrige tjenestetilbud i området gi effekter på lengre sikt. Som følge av tiltaket vil det ikke være behov for økt antall stillinger i LAR, slik økonomiplanen legger opp til. Dette gir en innsparing på 0,6 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2013, og 1,8 mill. kroner fra gjeldende økonomiplan Det vil også gjøres en grundig vurdering av behovet for lavterskeltilbud i kommunen før utløp av leiekontrakt i Ved opprettholdelse av lavterskeltiltak i Kopervik kan det bli behov for en ny stilling fra medio 2016 Ny fast stilling NAV (SEN10) Da kommunestyret høsten 2012 behandlet saken om bosetting av flyktninger ble det vedtatt å gjøre en midlertidig stilling som miljøterapeut om til en fast stilling. Budsjettmidlene til den midlertidige stillingen er dermed videreført som fast stilling. Økt ramme introduksjonsordningen (SEN11) Rammen for funksjon 275 Introduksjonsordningen økes med 3,2 mill. kroner utover pris og lønnsvekst. Deler av økningen må ses i sammenheng med økt integreringstilskudd fra staten på funksjon 850. Økt ramme økonomisk sosialhjelp (SEN13) Anslag for økonomisk sosialhjelp foreslås økt med 1,35 mill. kroner fra budsjett 2013, justert for pris og lønnsvekst. Økt ramme tiltakskostnader barnevern (H09) Antall barn under offentlig omsorg har økt. I tillegg foreslår regjeringen å øke den kommunale egenandelen ved institusjonsplasser med en tredel fra 1. januar Det er i budsjettet lagt inn vel 1 mill. kroner utover prisvekst for å dekke økte utgifter som følge av dette. Budsjettet forutsetter likevel at man reduserer andel tiltak i statlige institusjoner. Mål 2014 Sosialtjenesten inkl. mottak av flyktninger Motta 30 nye flyktninger i Få 30 prosent av brukerne i kvalifiseringsprogrammet ut i arbeid eller utdanning. Svare på 90 prosent av alle henvendelser via kontakt bruker innen 48 timer. Øke arbeidsnærværet i NAV. Måltall fastsettes etter evaluering av Rus og aktivitetstjenesten Gi tilpassede aktivitets og sysselsettingstilbud til rusavhengige. Utvikle og dokumentere tjenester på områdene lavterskeltiltak og boligoppfølging. Aktivitetstilbudet for rusmiddelsavhengige: 50 lapps videreføres. 4 5 brukere får ukentlig et tilbud. Gi personer med rusavhengighet optimal kartlegging, diagnostisering og behandling ved hjelp av samhandling med helseforetaket. Implementere og følge opp samhandlings avtaler med spesialisthelsetjenesten. Barnevernstjenesten Overholde lovbestemt saksbehandlingstid for barn som henvises på grunn av mulig omsorgssvikt. Utarbeide tiltaksbank for målrettet styrking av foreldrekompetanse. Samordning av rammebetingelser for fosterhjem i nordfylket.

19 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 9/14 Behandling: Knutsen (KrF) opplyste at formannskapet vedtok innstillingen den Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

20 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 7/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

21 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 31/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

22 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 28/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

23 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 3/13 Behandling: Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommunestyre godkjenner søknad om statlige midler til kompetanse- og samhandlingstiltak ved barneverntjenesten for 2013, med kr Karmøy kommunestyre godkjenner at stillingsutlysing fortas snarest med forbehold om tildeling av statlige midler.

24 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 26/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Synnøve Nymann Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 12/732 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Hovedutvalg helse og omsorg Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behov for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete punkter i planen vurderes i forbindelse med økonomiplanen og budsjettene for hvert enkelt år. 3. Boligsosial handlingsplan rulleres senest innen 1. halvår 2017.

26 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til påfølgende sammendrag av saken og vedlagte komplette plan. Sammendraget gir en oversikt over planen som helhet. Handlingsplanens tiltak samt økonomiske konsekvenser er oppsummert i planens kap. 9. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I gjeldende kommuneplan , sies det følgende: I planperioden skal utarbeides en boligsosial plan. Målet er at grupper med særlig boligbehov for eksempel unge nyetablerte, flyktninger, vanskeligstilte, bostedsløse og rusmisbrukere skal få et botilbud. I boligsosial handlingsplan er det forutsatt at handlingsplanen følges opp ved at etatene oppretter en felles prosjektgruppe som ivaretar nødvendig koordinering av arbeidet fram mot rullering av planen i Prosjektgruppen har hatt møter 2-4 ganger i året i planperioden. Prosjektgruppen har rapportert og evaluert måloppnåelse, samt koordinert arbeidet i forbindelse med planen. Ved revisjon av boligsosial handlingsplan, var det viktig å nedsette en styringsgruppe med bred kompetanse for å sikre at mål og føringer for prosjektet ble ivaretatt på best mulig måte. Det ble derfor foreslått, og godkjent av rådmann, at styringsgruppen skulle bestå av fire representanter fra Helse og Omsorg, to representanter fra NAV, samt tre representanter fra Teknisk etat ved eiendomsavdelingen. Styringsgruppen hadde sitt første møte i 2013, og har også fungert som prosjektgruppe for revisjon av boligsosial handlingsplan. Gruppen har hatt ansvaret for nødvendige ressurser til prosjektet, sikring av framdrift, samt at mål og føringer for prosjektet er ivaretatt. Sammendrag av boligsosial handlingsplan : Kapittel 1 Her gis en framstilling av mandat, grunnlag for revisjon av boligsosial handlingsplan, arbeidets organisering, målene for planen ut fra mandatet, brukermedvirkning ved innspill til revisjon av boligsosial handlingsplan, overordnede føringer, kommunens ansvar, samt fokus på verdier og brukerperspektiv. Overordnet mål: En samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg, og bli boende i egen bolig. Planen skal være et forutsigbart redskap i dette arbeidet.

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer