Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner møteprotokoll fra møtet

2

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Haga Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 12/994 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Hovedutvalg helse og omsorg Kommunestyret SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. 3. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

4 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken «Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014» fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert er mottatt den i kommunen. Kort søknadsfrist for tilskudd til styrking av barnevernet gjør at saken fremmes til behandling parallelt med at elektronisk søknad sendes til fylkesmannen. Karmøy har over tid hatt lav ressursinnsats til barnevernet, og situasjonen har i perioder skapt store utfordringer med tanke på å oppfylle lovkrav, sammen med personellmessig slitasje og manglende sikkerhet i det daglige virke. Konsekvensene av en lav bemanningssituasjon til saksbehandling av meldinger og tiltak over tid, har ført til en stadig sterkere prioritering av lovpålagte oppgaver og utforming av et kjernebarnevern som tar ansvar for oppfølging av barn som lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon. Andre oppgaver er nedprioritert. Sammen med statlig styrking av barnevernet på landsplan, ble plan for styrking i Karmøy behandlet i kommunestyret den , med slikt enstemmig vedtak: «Karmøy kommunestyre vil i forbindelse med framtidig behandling av budsjett/ økonomiplan vurdere ytterligere styrking av barneverntjenesten i 2012 og 2013, med målsetting om å ligge på gjennomsnittsnivå av bemanningssituasjonen innenfor det kommunale barnevernet i Rogaland. Styrking på dette nivået forutsetter videreføring av statlige overføringer til barnevernet, slik regjeringen legger opp til i rundskriv Q-13/2010.» Statlig og kommunal styrking av barnevernet i 2011, medførte tre nye statlige årsverk og to nye kommunale årsverk øremerket saksbehandlerstillinger til barnevernet i Karmøy fra Karmøy forventet ytterligere statlig styrking påfølgende år, noe som ikke ble fulgt opp i Karmøy fikk to og et halvt nye statlige årsverk fra og kompetansemidler for 2013 med kr ,- til psykologveiledning av fagpersonell. Statlige øremerkede midler er blitt videreført med fullfinansiering for de årsverkene som ble tildelt i 2011 og Karmøy har ved omdisponering av barnevernets tiltaksmidler, opprettet tre faste årsverk som tiltaksarbeidere/ veiledere med helårsvirkning fra En ytterligere omlegging av tilbudene i Bufetat fra 2014, fører til at kommunene må bygge opp egne tiltak med kompetanse på foreldreveiledning. Karmøy har behov for å styrke tiltaksapparatet som kan bidra til bedring av foreldrekompetansen, jfr. målsetting i rådmannens budsjettforslag for Alle faste stillinger er besatt og psykologveiledningen er gjennomført med en kostnad på kr ,- for 2013, delfinansiert av kommunale midler. Som den del av det faktagrunnlaget departementet legger til grunn for en nasjonal styrking av barnevernet (Barnevernløftet, herunder øremerkede midler til kommunene), er det landsomfattende tilsynet som også Karmøy var en del av. Tilsynet gjaldt lovpålagte oppgaver som meldinger, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. Tilsynsmyndighetene hadde oppfølging av virksomheten i et år, da de påla Karmøy kommune å gjenoppta saker som var henlagt på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet. Fra er det inngått avtale med Bokn kommune om at Karmøy ivaretar oppgavene på barnevernområdet der, jfr. kommuneloven 28 a. Som vertskommune søker Karmøy derfor om

5 en styrking på vegne av Bokn kommune, med et halvt årsverk som saksbehandler i tillegg til de ressurser Bokn kommune refunderer i henhold til inngått avtale. Aktuell situasjon Regjeringen forslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 85 millioner kroner i For Rogaland betyr dette en styrking på tretten og et halvt årsverk, som skal fordeles til kommunene i fylket. Kommunene kan søke om midler til stillinger, kompetanse- og eller samhandlingstiltak. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene. Søknadsfrist for kommunene er den , med tildeling fra fylkesmannen den Søknaden skal være behandlet av kommunestyret eller det organ kommunestyret har delegert myndighet til, og stillingene det søkes om skal komme som et tillegg til allerede budsjetterte stillinger. Det er mulig å søke før saken er politisk behandlet. Før eventuelt tilskudd utbetales må søknaden ha vært til politisk behandling. Ved vurdering av søknad om stillinger skal det tas utgangspunkt i levekårsutfordringer og belastninger i barnevernet ut fra flere kriterier. Kriteriene for levekårsutfordringene er barn 0-15 år med enslig forsørger, personer med lav inntekt og innbyggere 0-22 år. Rådmannen ønsker å søke fylkesmannen om statlige midler til tre og en halv fagstillinger til styrking av barnevernet i kommunen inkludert barnevernoppgavene for Bokn kommune, samt midler til kompetansetiltak med kr ,-. For beskrivelse av nå situasjonen, se rådmannens budsjettframlegg 2014, vedlagt. Søknaden om øremerkede midler gjelder følgende: Karmøy inkludert Bokn: To og en halv saksbehandlere funksjon 244 for å kunne ivareta lovpålagt saksbehandling av meldinger og undersøkelser, samt lovpålagt oppfølging av flere barn i omsorgstiltak. I tillegg søkes det om en tiltaksarbeider for å styrke veiledning i familier som mottar hjelpetiltak. Kompetansemidler: Videreføring av ekstern faglig psykologveiledning for alle saksbehandlere. Ekstern faglig veiledning av foreldreveiledere og av avdelingsledere. Økonomi Staten har beregnet 1 årsverk i 2014 til kr ,- Statlig tilskudd for nye stillinger i 2014 gis med 75%, da stillingene ikke vil kunne besettes før 2 kvartal. Disse stillingene vil bli fullfinansiert fra staten i Rådmannens konklusjon: Rådmannen søker fylkesmannen om statlige midler til tre og en halv fagstillinger til styrking av barneverntjenesten, samt midler til kompetanseheving med kr ,-. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

6

7

8

9

10

11

12

13

14 SEKTOR4 Sosialtjenesten og barnevern funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000kr) Bud Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak Sosialrådgivning og veiledning Tilbud til personer medrusproblemer Kommunalesysselsettingstiltak Introduksjonsordninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisksosialhjelp Bistand t il etab lering/oppret tho ldelse av egen bolig SUMSOSIALHJELP Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien SUMBARNEVERN Tiltak Utsatt flytting av LAR N yf a s t i lnl ian( Vvg eo dm g j øa rvei kn sg t r a h j e l p1 m, 0iåd0 r lsevr e) r k Økt anslagintroduksjonsstønad (jf. også funksjon 850) Redusert anslagkvalifiseringsprogrammet Økt anslagøkonomisksosialhjelp Økt anslagtiltakskostnader barnevern Hovedaktiviteter Funksjon 242 Sosial rådgivning og veiledning Drift av sosialkontortjeneste, gjeldsrådgivning, mottak av flyktninger, utgifter til interkommunalt krisesenter mv. Funksjon 243 Tilbud personer m/rusproblemer Helestasjon for rusmisbrukere og miljøarbeidertjeneste for rusavhengige som bor i bolig. Funksjon 244 Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten inkludert oppfølging av vedtak, barnevernberedskap/ vakt, og utgifter til sakkynding bistand/advokat til utredning og saksbehandling. Funksjon 251/252 Barneverntiltak Tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet føres på funksjon 251, mens tiltak når barnet er plassert av barnevernet føres på funksjon 252. Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak Aktivitets og sysselsettingstiltak til personer som ikke har muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet på grunn av funksjonshemming, psykiske vansker eller rusproblemer. Omfatter kjøp av arbeidsplasser ved Solstein. Funksjon 275 Introduksjonsordningen Inntekter og utgifter knyttet til introduksjonsloven, med unntak av utgifter til norskopplæring (funksjon 213). Omfatter stønad, organisering og tilrettelegging. Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet Inntekter og utgifter knyttet til kvalifiseringsordningen. Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester. Funksjon 283 Bistand til bolig Boligkontoret, videreformidling av tilskudd til etablering og utbedring av egen bolig.

15 Status og utfordringer for sosialtjenesten NAV Karmøy NAV Karmøy er inne i sitt fjerde driftssår. Det er travelt, og et stort arbeidspress på veilederne. Det er fortsatt utfordringer knyttet til lav nærværsprosent. Introduksjonsordningen Funksjonen omfatter introduksjonsstønad, samt kommunens utgifter til organisering, utbetaling og oppfølging av ordningen. Formålet er å styrke brukergruppens mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og bedre deres økonomiske selvstendighet. Karmøy har gjort flerårige vedtak for mottak av flyktninger, noe som gjør det enklere å planlegge. Det planlegges å motta nye 30 flyktninger i Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til antall familiegjenforening og hvilke flyktninger som kommer. Det kommer færre familier, noe som innebærer flere personer i introduksjons programmet. Det har også kommet flere personer som er ikke har noe skolebakgrunn, og som trenger et tredje år på introduksjonsordningen. Aktiviteten på ordningen har derfor økt, og budsjettet foreslås økt med 3,2 mill. kroner. Deler av økningen må ses i sammen med økt budsjettert integreringstilskudd fra staten (funksjon 850). Det er startet et prosjektsamarbeid mellom KVOS (Karmøy voksenopplæringssenter) og ASKI der skolehverdagen blir mindre teoretisk og mer praktisk. Karmøy kommune har de siste årene tatt imot mange flyktninger med liten eller ingen skolegang. De mangler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i basisfagene. I en periode på tre år har Voksenopplæringssenteret hatt en fordobling av antall deltakere i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet i Karmøy kan vise til gode resultater og høy måloppnåelse. Skolen vil i løpet av høsten 2013 ha ca. 100 deltakere i introduksjonsprogrammet. Kvalifiseringsordningen Ordningen er rettet mot personer som over tid har mottatt sosialhjelp, eller som står i fare for å bli langvarig sosialhjelpsmottakere, eller ikke kan nyttiggjøre seg andre tiltak. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Deltakere på programmet avlønnes med kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsordningen er en rettighet på lik linje med sosialhjelp, men her stilles krav i større grad til bruker. Det er en ytelse som krever aktivitet istedenfor den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Dette har ut fra erfaringene gitt at rundt 25 prosent av de som er i kvalifiseringsprogrammet har kommet ut i fast arbeid eller utdanning i Karmøy. Det er et mål å gi et kvalitativt godt tilbud, og at 30 prosent av brukere skal gå ut i arbeid eller utdanning. Budsjettet for 2014 er basert på et sentralt gitt måltall på 50 brukere i ordningen. Per 31. august var det 43 personer i ordningen i Karmøy. Økonomisk sosialhjelp Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp har økt, og man vil ha et merforbruk i I 2014 budsjettet er det lagt inn en reell vekst 1,35 mill. kroner. Økte utbetalinger skyldes ikke økt antall brukere, men høyere utbetalinger per bruker. En viktig årsak til de høyere utbetalingene er økt husleienivå. Nytt rundskriv fra NAV legger føringen om å ha større fokus på barn i de familiene som søker sosialhjelp. Dette gjelder blant annet et utvidet livsoppholdsbegrep i tråd med samfunnsutviklingen, blant annet muligheter til å fritidsaktiviteter. Endringen medfører økte sosialhjelpsutgifter. En annen faktor kan være at av flere brukere som har gått ut kvalifiseringsprogrammet, nå får dekket husleie og livsopphold over sosialhjelpbudsjettet (jf. redusert anslag for kvalifiseringsstønad). Rusomsorg Målet med rusbehandling/oppfølging av rusmiddelavhengige er i dag tredelt; Rusfrihet/ redusert rusing bedre livsmestring og skaderedusering. Det tilstrebes realistiske og individuelle målsettinger for LAR pasienter (LegemiddelAssistert Rehabilitering) og andre ruspasienter. Enkelte har i perioder et aktivt rusmisbruk mens de er i behandling. Brukere følges opp og behandles ut fra individuelle behov. LAR håndteringen blir mer komplisert. Mange nye brukere oppleves svakt fungerende og det stilles krav til en tett oppfølging. Alle disse forhold stiller store krav til personalets kompetanse, oppfølging og samarbeid internt og eksternt. Det er behov for ytterligere kompetanseheving når det gjelder oppfølging av rusmiddelavhengige og det søkes Fylkesmannen om midler til videreutdanning i rus og psykisk helse.

16 Det er rustjenesten som henviser til spesialisthelsetjenesten for rusbehandling. For å få til tilpassede tiltak trengs det avklareringer av ansvarsfordeling og den behandling spesialist helsetjenesten kan gi. I samhandlingsreformen er det er lagt opp til at økonomiske virkemidler innenfor rus og psykisk helsetjeneste vil bli innført på sikt. Bolig og boligoppfølging. Å ha egnede boliger for brukeren og en tilpasset boligoppfølging slik at brukeren kan fungere i boligen og miljøet er en annen viktig oppgave Dette er nødvendig for at rusmiddelmisbrukere skal få best mulig oppfølging og rehabilitering. Det er en utfordring å skaffe egnet bolig i et naturlig bomiljø der rusmiddelmisbrukerne kan fungere. Det er derfor behov for flere og mer differensierte boliger. Det er igangsatt revidering av boligsosial handlingsplan. Brukere som trenger boligoppfølging får det ut fra sitt behov. Tilskudd fra arbeids og velferdsdirektoratet til bostedsløse fortsetter som før. Tjenesten har fått ett årsverk til boligoppfølging finansiert med tilskuddsmidler fra Husbanken. Prosjektet starter opp høsten 2013, og varer i tre år. skal bidra til et tettere samarbeid mellom kommunenes boligsosiale oppgaver og det øvrige tjenestetilbudet i kommunen. Kommunen skal hjelpe personer til å skaffe og beholde en egnet bolig i hele livsløpet. Kommunale sysselsettingstiltak Kommunen bidrar med finansiering av VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) ved Solstein. I tillegg kjøper kommunen tilrettelagte arbeidsplasser til brukere som ikke fyller produksjonskravene til VTA. Ordningen startet som et slags seniortilbud til brukere som hadde VTA tilbud i utgangspunktet, men måtte av ulike årsaker sies opp fra dette. Ordningen som nå går under begrepet KTA plasser (Kommunalt Tilrettelagte Arbeidsplasser) omfatter nå 11 personer, kostnad kroner 2 millioner per år. KTA plassene har det siste året også vært brukt til personer som ikke tidligere har hatt VTA plass, men som kommunen ikke har hatt et passende tilbud til. Disse plassene har vært midlertidige i 2013, og må videreføres i Rusavhengige får bedre behandling. Dette medfører økt gjennomsnittlig levealder samtidig som lidelsen vedvarer for kronikergruppen. Dette medfører at flere rusmiddelmisbrukere trenger oppfølging På bakgrunn av dette sees også en økning i antall eldre rusmiddelavhengige. Det vil derfor ha betydning for bemanning av oppfølgingstjenesten og medføre behov for heldøgns omsorgstiltak (bolig/institusjon) for denne brukergruppen fremover. Det må videreutvikles nye differensierte aktivitetstilbud til brukergruppen. I tillegg må eksisterende tilbud utvikles. Kommunens dag og aktivitetstjenester til personer med rus og psykiske lidelser må sees i en sammenheng for å få et bedre og mer variert tilbud til brukergruppene. Aktivitetene må tilpasses den enkelte, også de svakeste brukerne. Enkelte klarer knapt sosiale treff, mens mange har et større potensiale og kan utføre konkrete aktivitets og arbeidsoppgaver. Innenfor ordinære rammer er det i 2013 igangsatt tilbudet 50 lappsprosjektet, der konkrete oppgaver utføres. Opptil 4 5 personer har deltatt hver gang. Tilbud har hittil har vært godt mottatt og vil bli videreført i Det søkes om opptak i Husbanken sitt boligsosiale velferdsprogram. Boligsosialt velferdsprogram Flytting av LAR Det vises til tekst under tiltak. Status og utfordringer for barnevernstjenesten Barneverntjenesten i Karmøy har blitt styrket de siste årene, men ressursene ligger fortsatt under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. En stor andel av budsjettet er knyttet opp til omsorgstiltak som lønn fosterhjem og betaling for opphold i institusjon. refusjon i forbindelse med tapt arbeidsinntekt, når barnevernet krever at oppdraget i en periode ikke kan kombineres med arbeid utenfor heimen. Dette vil gi en merkostnad for kommunen samtidig som konsekvensen kan være at det vil medføre vansker med rekruttering av forsterka fosterhjem i kommunen. Refusjonsordningene fra Bufetat knyttet til lønnsforsterkning i kommunale fosterhjem er endret. Kommunene i denne regionen har hittil fått Antall barn under offentlig omsorg har økt med 12 prosent fra Dette gir økte utgifter til tiltak. Satser for egenbetaling i statlige tiltak (institusjon

17 og statlige fosterhjem) justeres alltid ved årsskiftet. Det er fra departementets side foreslått en ytterligere økning i kommunenes betalingsansvar. Karmøy kommune har ca. 10 barn i institusjon til enhver tid, og betaler en årlig egenandel som i 2013 er ca kroner per barn. Tre kommunale veilederstillinger ble opprettet med virkning fra Disse ivaretar veiledning i fosterhjem og foreldreveiledning som hjelpetiltak. Tjenesten har i 2013 fått tilført 2,5 saksbehandlerstillinger dekket av statlige tilskudd. Stillingene har styrket arbeidet opp mot lovpålagte oppgaver og myndighetskrav. Det er mottatt henvendelse fra Bokn kommune om å inngå avtale om barneverntjenester fra Karmøy kommune. Det er forhandlet fram avtale som behandles politisk i begge kommuner. Avtalen kan startes opp fra 1. januar 2014, og vil medføre opprettelse av 1 ny stilling, finansiert med overføring fra Bokn kommune. Avtalen vil bli behandlet i egen sak i kommunestyret Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, per innbygger år Karmøy Karmøy K13 K13 Norge ,3 % 2,3 % 3,8 %.. 3,7 % 0,35 % 0,23 % ,87 0,81 1,00 1,08 1, Andel barn med under søkelse, av anta ll innbyggere 0-17 år 2,8 % 2,5 % 3,7 %.. 3,9 % Andelbarn med barnevernstiltak, av antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 3,7 % 4,3 %.. 4,8 % 2,8 2,9 3,2 herav til økonomisk sosialhjelp, per innbygger år Brutto investeringsutgifter sosialtjenesten, kr. per innb. Andelinnbyggere år somer sosialhjelpsmottakere Andelinnbyggere år sommottar kvalifiseringsstønad Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbyggere Netto driftsutgifter til barnevern, kr per innb år Stillinger medfagutdanning per 1000 innbyggere 0-17 år Andelundersøkelser med behandlingstid over tre måneder Andelbarn med tiltak med utarbeidet plan Sosialtjenesten Karmøy har meget lave utgifter til sosialtjeneste. Dette har først og fremst sammenheng med en vesentlig lavere andel sosialhjelpsmottakere, og dermed lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp. Denne situasjonen har vært stabil over tid. Karmøy har også noe lavere utgifter til tilbud for personer med rusproblemer enn gjennomsnittet i K13, mens utgiftene til kommunale sysselsettingstiltak er like over gjennomsnittet. 3,4 3,6 9,5 % 14,8 % 20,6 %.. 22,4 % 94 % 92 % 82 %.. 82 % Barnevernstjenesten Karmøy ligger under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner når det gjelder ressursbruk i barnevernet. Karmøy har en lavere andel barn med undersøkelse og tiltak. Antallet barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er også noe lavere enn gjennomsnittet, Karmøy har en høy andel barn med tiltak med utabeidet plan. Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder økte noe fra 2011 til 2012, men er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet.

18 Mål og tiltak 2014 Lokaler LAR (HO08) Formannskapet gjorde vedtak: 14. oktober Redusert ramme kvalifiseringsordning (SEN12) Anslag for utgifter til kvalifiseringsordningen er redusert med 0,8 mill. kroner fra budsjett 2013, justert for pris og lønnsvekst. følgende 1. Formannskapet viser til utredningen og slutter seg til prinsippene om at det etableres et mottaks og oppfølgingssenter for rusmiddelavhengige, som inkluderer tilbud om LAR, lokalisert i området ved Bygnestunet, alternativ 4 nord for Bygnestunet, og at det i god tid før leiekontrakten går ut i 2016 gjøres en grundig vurdering av det fremtidige lavterskeltilbudet i Karmøy. 2. Saken tas endelig opp i kommunestyret forbindelse med budsjettet for i Det foreslås å bygge et mottaks og oppfølgingssenter til rusmiddelavhengige på Bygnes i nær tilknytning til øvrige tilbud til rusmiddelavhengige og psykisk syke i området. Senteret vil være åpent og gi tilbud til brukerne på dagtid. Et helhetlig tilbud til rusmiddelavhengige, inkludert LAR brukere, er nødvendig for å lykkes med rehabiliteringen. En samordning av rus og psykisk helsetjeneste vil gi kompetansemessige gevinster og gi mulighet til å utvikle et bedre tilbud til brukerne på lang sikt. Driftsøkonomisk vil et nybygg i tilknyting til øvrige tjenestetilbud i området gi effekter på lengre sikt. Som følge av tiltaket vil det ikke være behov for økt antall stillinger i LAR, slik økonomiplanen legger opp til. Dette gir en innsparing på 0,6 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2013, og 1,8 mill. kroner fra gjeldende økonomiplan Det vil også gjøres en grundig vurdering av behovet for lavterskeltilbud i kommunen før utløp av leiekontrakt i Ved opprettholdelse av lavterskeltiltak i Kopervik kan det bli behov for en ny stilling fra medio 2016 Ny fast stilling NAV (SEN10) Da kommunestyret høsten 2012 behandlet saken om bosetting av flyktninger ble det vedtatt å gjøre en midlertidig stilling som miljøterapeut om til en fast stilling. Budsjettmidlene til den midlertidige stillingen er dermed videreført som fast stilling. Økt ramme introduksjonsordningen (SEN11) Rammen for funksjon 275 Introduksjonsordningen økes med 3,2 mill. kroner utover pris og lønnsvekst. Deler av økningen må ses i sammenheng med økt integreringstilskudd fra staten på funksjon 850. Økt ramme økonomisk sosialhjelp (SEN13) Anslag for økonomisk sosialhjelp foreslås økt med 1,35 mill. kroner fra budsjett 2013, justert for pris og lønnsvekst. Økt ramme tiltakskostnader barnevern (H09) Antall barn under offentlig omsorg har økt. I tillegg foreslår regjeringen å øke den kommunale egenandelen ved institusjonsplasser med en tredel fra 1. januar Det er i budsjettet lagt inn vel 1 mill. kroner utover prisvekst for å dekke økte utgifter som følge av dette. Budsjettet forutsetter likevel at man reduserer andel tiltak i statlige institusjoner. Mål 2014 Sosialtjenesten inkl. mottak av flyktninger Motta 30 nye flyktninger i Få 30 prosent av brukerne i kvalifiseringsprogrammet ut i arbeid eller utdanning. Svare på 90 prosent av alle henvendelser via kontakt bruker innen 48 timer. Øke arbeidsnærværet i NAV. Måltall fastsettes etter evaluering av Rus og aktivitetstjenesten Gi tilpassede aktivitets og sysselsettingstilbud til rusavhengige. Utvikle og dokumentere tjenester på områdene lavterskeltiltak og boligoppfølging. Aktivitetstilbudet for rusmiddelsavhengige: 50 lapps videreføres. 4 5 brukere får ukentlig et tilbud. Gi personer med rusavhengighet optimal kartlegging, diagnostisering og behandling ved hjelp av samhandling med helseforetaket. Implementere og følge opp samhandlings avtaler med spesialisthelsetjenesten. Barnevernstjenesten Overholde lovbestemt saksbehandlingstid for barn som henvises på grunn av mulig omsorgssvikt. Utarbeide tiltaksbank for målrettet styrking av foreldrekompetanse. Samordning av rammebetingelser for fosterhjem i nordfylket.

19 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 9/14 Behandling: Knutsen (KrF) opplyste at formannskapet vedtok innstillingen den Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

20 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 7/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

21 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 31/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

22 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 28/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

23 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 3/13 Behandling: Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommunestyre godkjenner søknad om statlige midler til kompetanse- og samhandlingstiltak ved barneverntjenesten for 2013, med kr Karmøy kommunestyre godkjenner at stillingsutlysing fortas snarest med forbehold om tildeling av statlige midler.

24 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 26/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Synnøve Nymann Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 12/732 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Hovedutvalg helse og omsorg Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behov for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete punkter i planen vurderes i forbindelse med økonomiplanen og budsjettene for hvert enkelt år. 3. Boligsosial handlingsplan rulleres senest innen 1. halvår 2017.

26 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til påfølgende sammendrag av saken og vedlagte komplette plan. Sammendraget gir en oversikt over planen som helhet. Handlingsplanens tiltak samt økonomiske konsekvenser er oppsummert i planens kap. 9. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I gjeldende kommuneplan , sies det følgende: I planperioden skal utarbeides en boligsosial plan. Målet er at grupper med særlig boligbehov for eksempel unge nyetablerte, flyktninger, vanskeligstilte, bostedsløse og rusmisbrukere skal få et botilbud. I boligsosial handlingsplan er det forutsatt at handlingsplanen følges opp ved at etatene oppretter en felles prosjektgruppe som ivaretar nødvendig koordinering av arbeidet fram mot rullering av planen i Prosjektgruppen har hatt møter 2-4 ganger i året i planperioden. Prosjektgruppen har rapportert og evaluert måloppnåelse, samt koordinert arbeidet i forbindelse med planen. Ved revisjon av boligsosial handlingsplan, var det viktig å nedsette en styringsgruppe med bred kompetanse for å sikre at mål og føringer for prosjektet ble ivaretatt på best mulig måte. Det ble derfor foreslått, og godkjent av rådmann, at styringsgruppen skulle bestå av fire representanter fra Helse og Omsorg, to representanter fra NAV, samt tre representanter fra Teknisk etat ved eiendomsavdelingen. Styringsgruppen hadde sitt første møte i 2013, og har også fungert som prosjektgruppe for revisjon av boligsosial handlingsplan. Gruppen har hatt ansvaret for nødvendige ressurser til prosjektet, sikring av framdrift, samt at mål og føringer for prosjektet er ivaretatt. Sammendrag av boligsosial handlingsplan : Kapittel 1 Her gis en framstilling av mandat, grunnlag for revisjon av boligsosial handlingsplan, arbeidets organisering, målene for planen ut fra mandatet, brukermedvirkning ved innspill til revisjon av boligsosial handlingsplan, overordnede føringer, kommunens ansvar, samt fokus på verdier og brukerperspektiv. Overordnet mål: En samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg, og bli boende i egen bolig. Planen skal være et forutsigbart redskap i dette arbeidet.

SEKTOR 4 Sosialtjenesten og barnevern

SEKTOR 4 Sosialtjenesten og barnevern SEKTOR 4 Sosialtjenesten og barnevern funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2013 - (tall i 1000 kr) Bud. 2014 Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 242 Sosial rådgivning

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Karmøy kommune Boligsosial handlingsplan 2009 2012 1 Vedtaket Boligsosial handlingsplan 2009-2012 ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 10. februar 2009: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

SEKTOR 4 Sosialtjenesten og barnevern

SEKTOR 4 Sosialtjenesten og barnevern SEKTOR 4 Sosialtjenesten og barnevern funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2015 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 242 Sosial rådgivning

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 17/164

Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 17/164 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siri Merete Alfheim Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 17/164 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2017 Hovedutvalg helse og omsorg 25.01.2017 Formannskapet 20.02.2017

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad.

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad. 11/027cy II SØKNADSSKJEMA - 2012 Tilskudd til boli sosialt arbeid - Ka. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at dersom søknaden blir innvilget blir beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys

Boligsosialt arbeid. «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl. Naust i vårlys Boligsosialt arbeid «De e itj`no som kjæm ta seg sjøl Naust i vårlys Flyktninger og boligkarriere Antall ansatte på Hotellet Scandic med flyktningebakgrunn? 9 personer med flyktningebakgrunn er eller har

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Er bolig et kommunalt ansvar?

Er bolig et kommunalt ansvar? Er bolig et kommunalt ansvar? BAKGRUNN/ STATUS I 2007 - Lange ventelister - Flere kokker (Mange virksomheter) - Virkemidler lite kjent - Lite synlig og tilgjengelig kompetanse Sentrale prinsipper 6 BÆREBJELKER

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune 4 SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Navn: Antall innbyggere: Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken

Detaljer

Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Vedlegg Mai 2008 Vedlegg Husbanken region Midt-Norge Mai 2008 Survey blant

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 11/11268-4 Dato: 28.10.2011 HØRING NOU 2011:15 ROM FOR ALLE - EN SOSIAL BOLIGPOLITIKK FOR FRAMTIDEN INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Boligmelding

Boligmelding Orientering til komite for helse og sosial Boligmelding 2014-2020 03.12.2014 Temaene i meldingen Kommunens organisering Nasjonale mål og føringer Lokale føringer Demografiske utviklingstrekk Kommunens

Detaljer

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest

Tilskudd til tilpasning. Monica Ketelsen Husbanken vest Tilskudd til tilpasning Monica Ketelsen Husbanken vest Boliger som møter fremtidens behov Det er et mål at alle grupper av befolkningen skal kunne tilbys egnede boliger, dvs. boliger tilpasset deres funksjonsnivå

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer