Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Forslag til vedtak: Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner møteprotokoll fra møtet

2

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Haga Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 12/994 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Hovedutvalg helse og omsorg Kommunestyret SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. 3. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

4 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken «Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014» fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, datert er mottatt den i kommunen. Kort søknadsfrist for tilskudd til styrking av barnevernet gjør at saken fremmes til behandling parallelt med at elektronisk søknad sendes til fylkesmannen. Karmøy har over tid hatt lav ressursinnsats til barnevernet, og situasjonen har i perioder skapt store utfordringer med tanke på å oppfylle lovkrav, sammen med personellmessig slitasje og manglende sikkerhet i det daglige virke. Konsekvensene av en lav bemanningssituasjon til saksbehandling av meldinger og tiltak over tid, har ført til en stadig sterkere prioritering av lovpålagte oppgaver og utforming av et kjernebarnevern som tar ansvar for oppfølging av barn som lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon. Andre oppgaver er nedprioritert. Sammen med statlig styrking av barnevernet på landsplan, ble plan for styrking i Karmøy behandlet i kommunestyret den , med slikt enstemmig vedtak: «Karmøy kommunestyre vil i forbindelse med framtidig behandling av budsjett/ økonomiplan vurdere ytterligere styrking av barneverntjenesten i 2012 og 2013, med målsetting om å ligge på gjennomsnittsnivå av bemanningssituasjonen innenfor det kommunale barnevernet i Rogaland. Styrking på dette nivået forutsetter videreføring av statlige overføringer til barnevernet, slik regjeringen legger opp til i rundskriv Q-13/2010.» Statlig og kommunal styrking av barnevernet i 2011, medførte tre nye statlige årsverk og to nye kommunale årsverk øremerket saksbehandlerstillinger til barnevernet i Karmøy fra Karmøy forventet ytterligere statlig styrking påfølgende år, noe som ikke ble fulgt opp i Karmøy fikk to og et halvt nye statlige årsverk fra og kompetansemidler for 2013 med kr ,- til psykologveiledning av fagpersonell. Statlige øremerkede midler er blitt videreført med fullfinansiering for de årsverkene som ble tildelt i 2011 og Karmøy har ved omdisponering av barnevernets tiltaksmidler, opprettet tre faste årsverk som tiltaksarbeidere/ veiledere med helårsvirkning fra En ytterligere omlegging av tilbudene i Bufetat fra 2014, fører til at kommunene må bygge opp egne tiltak med kompetanse på foreldreveiledning. Karmøy har behov for å styrke tiltaksapparatet som kan bidra til bedring av foreldrekompetansen, jfr. målsetting i rådmannens budsjettforslag for Alle faste stillinger er besatt og psykologveiledningen er gjennomført med en kostnad på kr ,- for 2013, delfinansiert av kommunale midler. Som den del av det faktagrunnlaget departementet legger til grunn for en nasjonal styrking av barnevernet (Barnevernløftet, herunder øremerkede midler til kommunene), er det landsomfattende tilsynet som også Karmøy var en del av. Tilsynet gjaldt lovpålagte oppgaver som meldinger, undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. Tilsynsmyndighetene hadde oppfølging av virksomheten i et år, da de påla Karmøy kommune å gjenoppta saker som var henlagt på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet. Fra er det inngått avtale med Bokn kommune om at Karmøy ivaretar oppgavene på barnevernområdet der, jfr. kommuneloven 28 a. Som vertskommune søker Karmøy derfor om

5 en styrking på vegne av Bokn kommune, med et halvt årsverk som saksbehandler i tillegg til de ressurser Bokn kommune refunderer i henhold til inngått avtale. Aktuell situasjon Regjeringen forslår å styrke det kommunale barnevernet med ytterligere 85 millioner kroner i For Rogaland betyr dette en styrking på tretten og et halvt årsverk, som skal fordeles til kommunene i fylket. Kommunene kan søke om midler til stillinger, kompetanse- og eller samhandlingstiltak. Fylkesmannsembetene behandler søknadene fra kommunene. Søknadsfrist for kommunene er den , med tildeling fra fylkesmannen den Søknaden skal være behandlet av kommunestyret eller det organ kommunestyret har delegert myndighet til, og stillingene det søkes om skal komme som et tillegg til allerede budsjetterte stillinger. Det er mulig å søke før saken er politisk behandlet. Før eventuelt tilskudd utbetales må søknaden ha vært til politisk behandling. Ved vurdering av søknad om stillinger skal det tas utgangspunkt i levekårsutfordringer og belastninger i barnevernet ut fra flere kriterier. Kriteriene for levekårsutfordringene er barn 0-15 år med enslig forsørger, personer med lav inntekt og innbyggere 0-22 år. Rådmannen ønsker å søke fylkesmannen om statlige midler til tre og en halv fagstillinger til styrking av barnevernet i kommunen inkludert barnevernoppgavene for Bokn kommune, samt midler til kompetansetiltak med kr ,-. For beskrivelse av nå situasjonen, se rådmannens budsjettframlegg 2014, vedlagt. Søknaden om øremerkede midler gjelder følgende: Karmøy inkludert Bokn: To og en halv saksbehandlere funksjon 244 for å kunne ivareta lovpålagt saksbehandling av meldinger og undersøkelser, samt lovpålagt oppfølging av flere barn i omsorgstiltak. I tillegg søkes det om en tiltaksarbeider for å styrke veiledning i familier som mottar hjelpetiltak. Kompetansemidler: Videreføring av ekstern faglig psykologveiledning for alle saksbehandlere. Ekstern faglig veiledning av foreldreveiledere og av avdelingsledere. Økonomi Staten har beregnet 1 årsverk i 2014 til kr ,- Statlig tilskudd for nye stillinger i 2014 gis med 75%, da stillingene ikke vil kunne besettes før 2 kvartal. Disse stillingene vil bli fullfinansiert fra staten i Rådmannens konklusjon: Rådmannen søker fylkesmannen om statlige midler til tre og en halv fagstillinger til styrking av barneverntjenesten, samt midler til kompetanseheving med kr ,-. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

6

7

8

9

10

11

12

13

14 SEKTOR4 Sosialtjenesten og barnevern funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett (tall i 1000kr) Bud Tiltak 2014 Tiltak 2015 Tiltak 2016 Tiltak Sosialrådgivning og veiledning Tilbud til personer medrusproblemer Kommunalesysselsettingstiltak Introduksjonsordninger Kvalifiseringsprogrammet Økonomisksosialhjelp Bistand t il etab lering/oppret tho ldelse av egen bolig SUMSOSIALHJELP Barneverntjenesten Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien SUMBARNEVERN Tiltak Utsatt flytting av LAR N yf a s t i lnl ian( Vvg eo dm g j øa rvei kn sg t r a h j e l p1 m, 0iåd0 r lsevr e) r k Økt anslagintroduksjonsstønad (jf. også funksjon 850) Redusert anslagkvalifiseringsprogrammet Økt anslagøkonomisksosialhjelp Økt anslagtiltakskostnader barnevern Hovedaktiviteter Funksjon 242 Sosial rådgivning og veiledning Drift av sosialkontortjeneste, gjeldsrådgivning, mottak av flyktninger, utgifter til interkommunalt krisesenter mv. Funksjon 243 Tilbud personer m/rusproblemer Helestasjon for rusmisbrukere og miljøarbeidertjeneste for rusavhengige som bor i bolig. Funksjon 244 Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten inkludert oppfølging av vedtak, barnevernberedskap/ vakt, og utgifter til sakkynding bistand/advokat til utredning og saksbehandling. Funksjon 251/252 Barneverntiltak Tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet føres på funksjon 251, mens tiltak når barnet er plassert av barnevernet føres på funksjon 252. Funksjon 273 Kommunale sysselsettingstiltak Aktivitets og sysselsettingstiltak til personer som ikke har muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet på grunn av funksjonshemming, psykiske vansker eller rusproblemer. Omfatter kjøp av arbeidsplasser ved Solstein. Funksjon 275 Introduksjonsordningen Inntekter og utgifter knyttet til introduksjonsloven, med unntak av utgifter til norskopplæring (funksjon 213). Omfatter stønad, organisering og tilrettelegging. Funksjon 276 Kvalifiseringsprogrammet Inntekter og utgifter knyttet til kvalifiseringsordningen. Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester. Funksjon 283 Bistand til bolig Boligkontoret, videreformidling av tilskudd til etablering og utbedring av egen bolig.

15 Status og utfordringer for sosialtjenesten NAV Karmøy NAV Karmøy er inne i sitt fjerde driftssår. Det er travelt, og et stort arbeidspress på veilederne. Det er fortsatt utfordringer knyttet til lav nærværsprosent. Introduksjonsordningen Funksjonen omfatter introduksjonsstønad, samt kommunens utgifter til organisering, utbetaling og oppfølging av ordningen. Formålet er å styrke brukergruppens mulighet for deltakelse i yrkes og samfunnslivet, og bedre deres økonomiske selvstendighet. Karmøy har gjort flerårige vedtak for mottak av flyktninger, noe som gjør det enklere å planlegge. Det planlegges å motta nye 30 flyktninger i Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til antall familiegjenforening og hvilke flyktninger som kommer. Det kommer færre familier, noe som innebærer flere personer i introduksjons programmet. Det har også kommet flere personer som er ikke har noe skolebakgrunn, og som trenger et tredje år på introduksjonsordningen. Aktiviteten på ordningen har derfor økt, og budsjettet foreslås økt med 3,2 mill. kroner. Deler av økningen må ses i sammen med økt budsjettert integreringstilskudd fra staten (funksjon 850). Det er startet et prosjektsamarbeid mellom KVOS (Karmøy voksenopplæringssenter) og ASKI der skolehverdagen blir mindre teoretisk og mer praktisk. Karmøy kommune har de siste årene tatt imot mange flyktninger med liten eller ingen skolegang. De mangler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i basisfagene. I en periode på tre år har Voksenopplæringssenteret hatt en fordobling av antall deltakere i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet i Karmøy kan vise til gode resultater og høy måloppnåelse. Skolen vil i løpet av høsten 2013 ha ca. 100 deltakere i introduksjonsprogrammet. Kvalifiseringsordningen Ordningen er rettet mot personer som over tid har mottatt sosialhjelp, eller som står i fare for å bli langvarig sosialhjelpsmottakere, eller ikke kan nyttiggjøre seg andre tiltak. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og aktiviteter som trengs for å komme i arbeid eller aktivitet. Deltakere på programmet avlønnes med kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsordningen er en rettighet på lik linje med sosialhjelp, men her stilles krav i større grad til bruker. Det er en ytelse som krever aktivitet istedenfor den ofte passive ytelsen som sosialhjelp er. Dette har ut fra erfaringene gitt at rundt 25 prosent av de som er i kvalifiseringsprogrammet har kommet ut i fast arbeid eller utdanning i Karmøy. Det er et mål å gi et kvalitativt godt tilbud, og at 30 prosent av brukere skal gå ut i arbeid eller utdanning. Budsjettet for 2014 er basert på et sentralt gitt måltall på 50 brukere i ordningen. Per 31. august var det 43 personer i ordningen i Karmøy. Økonomisk sosialhjelp Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp har økt, og man vil ha et merforbruk i I 2014 budsjettet er det lagt inn en reell vekst 1,35 mill. kroner. Økte utbetalinger skyldes ikke økt antall brukere, men høyere utbetalinger per bruker. En viktig årsak til de høyere utbetalingene er økt husleienivå. Nytt rundskriv fra NAV legger føringen om å ha større fokus på barn i de familiene som søker sosialhjelp. Dette gjelder blant annet et utvidet livsoppholdsbegrep i tråd med samfunnsutviklingen, blant annet muligheter til å fritidsaktiviteter. Endringen medfører økte sosialhjelpsutgifter. En annen faktor kan være at av flere brukere som har gått ut kvalifiseringsprogrammet, nå får dekket husleie og livsopphold over sosialhjelpbudsjettet (jf. redusert anslag for kvalifiseringsstønad). Rusomsorg Målet med rusbehandling/oppfølging av rusmiddelavhengige er i dag tredelt; Rusfrihet/ redusert rusing bedre livsmestring og skaderedusering. Det tilstrebes realistiske og individuelle målsettinger for LAR pasienter (LegemiddelAssistert Rehabilitering) og andre ruspasienter. Enkelte har i perioder et aktivt rusmisbruk mens de er i behandling. Brukere følges opp og behandles ut fra individuelle behov. LAR håndteringen blir mer komplisert. Mange nye brukere oppleves svakt fungerende og det stilles krav til en tett oppfølging. Alle disse forhold stiller store krav til personalets kompetanse, oppfølging og samarbeid internt og eksternt. Det er behov for ytterligere kompetanseheving når det gjelder oppfølging av rusmiddelavhengige og det søkes Fylkesmannen om midler til videreutdanning i rus og psykisk helse.

16 Det er rustjenesten som henviser til spesialisthelsetjenesten for rusbehandling. For å få til tilpassede tiltak trengs det avklareringer av ansvarsfordeling og den behandling spesialist helsetjenesten kan gi. I samhandlingsreformen er det er lagt opp til at økonomiske virkemidler innenfor rus og psykisk helsetjeneste vil bli innført på sikt. Bolig og boligoppfølging. Å ha egnede boliger for brukeren og en tilpasset boligoppfølging slik at brukeren kan fungere i boligen og miljøet er en annen viktig oppgave Dette er nødvendig for at rusmiddelmisbrukere skal få best mulig oppfølging og rehabilitering. Det er en utfordring å skaffe egnet bolig i et naturlig bomiljø der rusmiddelmisbrukerne kan fungere. Det er derfor behov for flere og mer differensierte boliger. Det er igangsatt revidering av boligsosial handlingsplan. Brukere som trenger boligoppfølging får det ut fra sitt behov. Tilskudd fra arbeids og velferdsdirektoratet til bostedsløse fortsetter som før. Tjenesten har fått ett årsverk til boligoppfølging finansiert med tilskuddsmidler fra Husbanken. Prosjektet starter opp høsten 2013, og varer i tre år. skal bidra til et tettere samarbeid mellom kommunenes boligsosiale oppgaver og det øvrige tjenestetilbudet i kommunen. Kommunen skal hjelpe personer til å skaffe og beholde en egnet bolig i hele livsløpet. Kommunale sysselsettingstiltak Kommunen bidrar med finansiering av VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) ved Solstein. I tillegg kjøper kommunen tilrettelagte arbeidsplasser til brukere som ikke fyller produksjonskravene til VTA. Ordningen startet som et slags seniortilbud til brukere som hadde VTA tilbud i utgangspunktet, men måtte av ulike årsaker sies opp fra dette. Ordningen som nå går under begrepet KTA plasser (Kommunalt Tilrettelagte Arbeidsplasser) omfatter nå 11 personer, kostnad kroner 2 millioner per år. KTA plassene har det siste året også vært brukt til personer som ikke tidligere har hatt VTA plass, men som kommunen ikke har hatt et passende tilbud til. Disse plassene har vært midlertidige i 2013, og må videreføres i Rusavhengige får bedre behandling. Dette medfører økt gjennomsnittlig levealder samtidig som lidelsen vedvarer for kronikergruppen. Dette medfører at flere rusmiddelmisbrukere trenger oppfølging På bakgrunn av dette sees også en økning i antall eldre rusmiddelavhengige. Det vil derfor ha betydning for bemanning av oppfølgingstjenesten og medføre behov for heldøgns omsorgstiltak (bolig/institusjon) for denne brukergruppen fremover. Det må videreutvikles nye differensierte aktivitetstilbud til brukergruppen. I tillegg må eksisterende tilbud utvikles. Kommunens dag og aktivitetstjenester til personer med rus og psykiske lidelser må sees i en sammenheng for å få et bedre og mer variert tilbud til brukergruppene. Aktivitetene må tilpasses den enkelte, også de svakeste brukerne. Enkelte klarer knapt sosiale treff, mens mange har et større potensiale og kan utføre konkrete aktivitets og arbeidsoppgaver. Innenfor ordinære rammer er det i 2013 igangsatt tilbudet 50 lappsprosjektet, der konkrete oppgaver utføres. Opptil 4 5 personer har deltatt hver gang. Tilbud har hittil har vært godt mottatt og vil bli videreført i Det søkes om opptak i Husbanken sitt boligsosiale velferdsprogram. Boligsosialt velferdsprogram Flytting av LAR Det vises til tekst under tiltak. Status og utfordringer for barnevernstjenesten Barneverntjenesten i Karmøy har blitt styrket de siste årene, men ressursene ligger fortsatt under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner. En stor andel av budsjettet er knyttet opp til omsorgstiltak som lønn fosterhjem og betaling for opphold i institusjon. refusjon i forbindelse med tapt arbeidsinntekt, når barnevernet krever at oppdraget i en periode ikke kan kombineres med arbeid utenfor heimen. Dette vil gi en merkostnad for kommunen samtidig som konsekvensen kan være at det vil medføre vansker med rekruttering av forsterka fosterhjem i kommunen. Refusjonsordningene fra Bufetat knyttet til lønnsforsterkning i kommunale fosterhjem er endret. Kommunene i denne regionen har hittil fått Antall barn under offentlig omsorg har økt med 12 prosent fra Dette gir økte utgifter til tiltak. Satser for egenbetaling i statlige tiltak (institusjon

17 og statlige fosterhjem) justeres alltid ved årsskiftet. Det er fra departementets side foreslått en ytterligere økning i kommunenes betalingsansvar. Karmøy kommune har ca. 10 barn i institusjon til enhver tid, og betaler en årlig egenandel som i 2013 er ca kroner per barn. Tre kommunale veilederstillinger ble opprettet med virkning fra Disse ivaretar veiledning i fosterhjem og foreldreveiledning som hjelpetiltak. Tjenesten har i 2013 fått tilført 2,5 saksbehandlerstillinger dekket av statlige tilskudd. Stillingene har styrket arbeidet opp mot lovpålagte oppgaver og myndighetskrav. Det er mottatt henvendelse fra Bokn kommune om å inngå avtale om barneverntjenester fra Karmøy kommune. Det er forhandlet fram avtale som behandles politisk i begge kommuner. Avtalen kan startes opp fra 1. januar 2014, og vil medføre opprettelse av 1 ny stilling, finansiert med overføring fra Bokn kommune. Avtalen vil bli behandlet i egen sak i kommunestyret Nøkkeltall for sektoren K13 = Kommunegruppe 13 (sammenlignbare kommuner) Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, per innbygger år Karmøy Karmøy K13 K13 Norge ,3 % 2,3 % 3,8 %.. 3,7 % 0,35 % 0,23 % ,87 0,81 1,00 1,08 1, Andel barn med under søkelse, av anta ll innbyggere 0-17 år 2,8 % 2,5 % 3,7 %.. 3,9 % Andelbarn med barnevernstiltak, av antall innbyggere 0-17 år 3,2 % 3,7 % 4,3 %.. 4,8 % 2,8 2,9 3,2 herav til økonomisk sosialhjelp, per innbygger år Brutto investeringsutgifter sosialtjenesten, kr. per innb. Andelinnbyggere år somer sosialhjelpsmottakere Andelinnbyggere år sommottar kvalifiseringsstønad Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbyggere Netto driftsutgifter til barnevern, kr per innb år Stillinger medfagutdanning per 1000 innbyggere 0-17 år Andelundersøkelser med behandlingstid over tre måneder Andelbarn med tiltak med utarbeidet plan Sosialtjenesten Karmøy har meget lave utgifter til sosialtjeneste. Dette har først og fremst sammenheng med en vesentlig lavere andel sosialhjelpsmottakere, og dermed lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp. Denne situasjonen har vært stabil over tid. Karmøy har også noe lavere utgifter til tilbud for personer med rusproblemer enn gjennomsnittet i K13, mens utgiftene til kommunale sysselsettingstiltak er like over gjennomsnittet. 3,4 3,6 9,5 % 14,8 % 20,6 %.. 22,4 % 94 % 92 % 82 %.. 82 % Barnevernstjenesten Karmøy ligger under gjennomsnittet av sammenlignbare kommuner når det gjelder ressursbruk i barnevernet. Karmøy har en lavere andel barn med undersøkelse og tiltak. Antallet barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er også noe lavere enn gjennomsnittet, Karmøy har en høy andel barn med tiltak med utabeidet plan. Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder økte noe fra 2011 til 2012, men er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet.

18 Mål og tiltak 2014 Lokaler LAR (HO08) Formannskapet gjorde vedtak: 14. oktober Redusert ramme kvalifiseringsordning (SEN12) Anslag for utgifter til kvalifiseringsordningen er redusert med 0,8 mill. kroner fra budsjett 2013, justert for pris og lønnsvekst. følgende 1. Formannskapet viser til utredningen og slutter seg til prinsippene om at det etableres et mottaks og oppfølgingssenter for rusmiddelavhengige, som inkluderer tilbud om LAR, lokalisert i området ved Bygnestunet, alternativ 4 nord for Bygnestunet, og at det i god tid før leiekontrakten går ut i 2016 gjøres en grundig vurdering av det fremtidige lavterskeltilbudet i Karmøy. 2. Saken tas endelig opp i kommunestyret forbindelse med budsjettet for i Det foreslås å bygge et mottaks og oppfølgingssenter til rusmiddelavhengige på Bygnes i nær tilknytning til øvrige tilbud til rusmiddelavhengige og psykisk syke i området. Senteret vil være åpent og gi tilbud til brukerne på dagtid. Et helhetlig tilbud til rusmiddelavhengige, inkludert LAR brukere, er nødvendig for å lykkes med rehabiliteringen. En samordning av rus og psykisk helsetjeneste vil gi kompetansemessige gevinster og gi mulighet til å utvikle et bedre tilbud til brukerne på lang sikt. Driftsøkonomisk vil et nybygg i tilknyting til øvrige tjenestetilbud i området gi effekter på lengre sikt. Som følge av tiltaket vil det ikke være behov for økt antall stillinger i LAR, slik økonomiplanen legger opp til. Dette gir en innsparing på 0,6 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2013, og 1,8 mill. kroner fra gjeldende økonomiplan Det vil også gjøres en grundig vurdering av behovet for lavterskeltilbud i kommunen før utløp av leiekontrakt i Ved opprettholdelse av lavterskeltiltak i Kopervik kan det bli behov for en ny stilling fra medio 2016 Ny fast stilling NAV (SEN10) Da kommunestyret høsten 2012 behandlet saken om bosetting av flyktninger ble det vedtatt å gjøre en midlertidig stilling som miljøterapeut om til en fast stilling. Budsjettmidlene til den midlertidige stillingen er dermed videreført som fast stilling. Økt ramme introduksjonsordningen (SEN11) Rammen for funksjon 275 Introduksjonsordningen økes med 3,2 mill. kroner utover pris og lønnsvekst. Deler av økningen må ses i sammenheng med økt integreringstilskudd fra staten på funksjon 850. Økt ramme økonomisk sosialhjelp (SEN13) Anslag for økonomisk sosialhjelp foreslås økt med 1,35 mill. kroner fra budsjett 2013, justert for pris og lønnsvekst. Økt ramme tiltakskostnader barnevern (H09) Antall barn under offentlig omsorg har økt. I tillegg foreslår regjeringen å øke den kommunale egenandelen ved institusjonsplasser med en tredel fra 1. januar Det er i budsjettet lagt inn vel 1 mill. kroner utover prisvekst for å dekke økte utgifter som følge av dette. Budsjettet forutsetter likevel at man reduserer andel tiltak i statlige institusjoner. Mål 2014 Sosialtjenesten inkl. mottak av flyktninger Motta 30 nye flyktninger i Få 30 prosent av brukerne i kvalifiseringsprogrammet ut i arbeid eller utdanning. Svare på 90 prosent av alle henvendelser via kontakt bruker innen 48 timer. Øke arbeidsnærværet i NAV. Måltall fastsettes etter evaluering av Rus og aktivitetstjenesten Gi tilpassede aktivitets og sysselsettingstilbud til rusavhengige. Utvikle og dokumentere tjenester på områdene lavterskeltiltak og boligoppfølging. Aktivitetstilbudet for rusmiddelsavhengige: 50 lapps videreføres. 4 5 brukere får ukentlig et tilbud. Gi personer med rusavhengighet optimal kartlegging, diagnostisering og behandling ved hjelp av samhandling med helseforetaket. Implementere og følge opp samhandlings avtaler med spesialisthelsetjenesten. Barnevernstjenesten Overholde lovbestemt saksbehandlingstid for barn som henvises på grunn av mulig omsorgssvikt. Utarbeide tiltaksbank for målrettet styrking av foreldrekompetanse. Samordning av rammebetingelser for fosterhjem i nordfylket.

19 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 9/14 Behandling: Knutsen (KrF) opplyste at formannskapet vedtok innstillingen den Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

20 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 7/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

21 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 31/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

22 BARNEVERNTJENESTEN - OMDISPONERING BUDSJETT 2012 Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 28/12 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å omdisponere midler innenfor barnevernets budsjett med midler tilsvarende to årsverk fra funksjon Barnevernstiltak i familien (forebyggende tiltak) og ett årsverk fra funksjon Barnevernstiltak utenfor familien (omsorgstiltak) til fagpersonell funksjon Barneverntjenesten. Stillingene øremerkes fagkyndige veiledere innenfor forebyggende hjelpetiltak og fosterhjem.

23 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2013 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 3/13 Behandling: Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommunestyre godkjenner søknad om statlige midler til kompetanse- og samhandlingstiltak ved barneverntjenesten for 2013, med kr Karmøy kommunestyre godkjenner at stillingsutlysing fortas snarest med forbehold om tildeling av statlige midler.

24 SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STATLIGE MIDLER TIL SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2014 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 26/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner at det søkes om statlige midler til tre årsverk ved barneverntjenesten fra Karmøy kommune godkjenner søknad om statlige midler til kompetansetiltak ved barneverntjenesten for 2014, med kr ,-. Karmøy kommune godkjenner søknad på vegne av Bokn kommune om statlige midler til et halvt årsverk ved barneverntjenesten fra

25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Synnøve Nymann Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 12/732 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Hovedutvalg helse og omsorg Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte forslaget til Boligsosial handlingsplan for Planen legges til grunn for kommunens samlede innsats på feltet. 2. Behov for ressurser knyttet til gjennomføring av konkrete punkter i planen vurderes i forbindelse med økonomiplanen og budsjettene for hvert enkelt år. 3. Boligsosial handlingsplan rulleres senest innen 1. halvår 2017.

26 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det vises til påfølgende sammendrag av saken og vedlagte komplette plan. Sammendraget gir en oversikt over planen som helhet. Handlingsplanens tiltak samt økonomiske konsekvenser er oppsummert i planens kap. 9. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I gjeldende kommuneplan , sies det følgende: I planperioden skal utarbeides en boligsosial plan. Målet er at grupper med særlig boligbehov for eksempel unge nyetablerte, flyktninger, vanskeligstilte, bostedsløse og rusmisbrukere skal få et botilbud. I boligsosial handlingsplan er det forutsatt at handlingsplanen følges opp ved at etatene oppretter en felles prosjektgruppe som ivaretar nødvendig koordinering av arbeidet fram mot rullering av planen i Prosjektgruppen har hatt møter 2-4 ganger i året i planperioden. Prosjektgruppen har rapportert og evaluert måloppnåelse, samt koordinert arbeidet i forbindelse med planen. Ved revisjon av boligsosial handlingsplan, var det viktig å nedsette en styringsgruppe med bred kompetanse for å sikre at mål og føringer for prosjektet ble ivaretatt på best mulig måte. Det ble derfor foreslått, og godkjent av rådmann, at styringsgruppen skulle bestå av fire representanter fra Helse og Omsorg, to representanter fra NAV, samt tre representanter fra Teknisk etat ved eiendomsavdelingen. Styringsgruppen hadde sitt første møte i 2013, og har også fungert som prosjektgruppe for revisjon av boligsosial handlingsplan. Gruppen har hatt ansvaret for nødvendige ressurser til prosjektet, sikring av framdrift, samt at mål og føringer for prosjektet er ivaretatt. Sammendrag av boligsosial handlingsplan : Kapittel 1 Her gis en framstilling av mandat, grunnlag for revisjon av boligsosial handlingsplan, arbeidets organisering, målene for planen ut fra mandatet, brukermedvirkning ved innspill til revisjon av boligsosial handlingsplan, overordnede føringer, kommunens ansvar, samt fokus på verdier og brukerperspektiv. Overordnet mål: En samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg, og bli boende i egen bolig. Planen skal være et forutsigbart redskap i dette arbeidet.

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Karmøy kommune Boligsosial handlingsplan 2009 2012 1 Vedtaket Boligsosial handlingsplan 2009-2012 ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre 10. februar 2009: 1. Karmøy kommunestyre vedtar det framlagte

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

FORANALYSE BOLIGSO- SIALT ARBEID KARMØY KOMMUNE

FORANALYSE BOLIGSO- SIALT ARBEID KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune Rapport April, 2015 FORANALYSE BOLIGSO- SIALT ARBEID KARMØY KOMMUNE FORANALYSE BOLIGSOSIALT ARBEID KARMØY KOMMUNE Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020

Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Høringsforslag vedtatt av kommunestyret 16.12.15 Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016-2020 Innhold Innledning Nasjonale, regionale og lokale føringer for boligpolitikken Målområde 1 Bærekraftig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: F31 Dato: 23.02.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Skilleås Utredning asylmottak Rådmannen varslet en utredning av en eventuell etablering av et kommunalt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR NYTT MOTTAK OG OPPFØLGINGSSENTER OG EFFEKT AV SAMORDNING AV RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 02.09.2014, saksnr. 25/14

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer