Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark"

Transkript

1 Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak Ivar Lie Monica Bjerklund Christen Ness Vigdis Nygaard Ann Elise Rønbeck

2

3 Tittel : Forfattere : Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak Ivar Lie, Monica Bjerklund, Christen Ness, Vigdis Nygaard og Ann Elise Rønbeck Norut Alta Áltá rapport : 2009:5 ISBN : Oppdragsgiver : Prosjektleder : Oppsummering : Emneord : Finnmark fylkeskommune Ivar Lie Norut Alta og Høgskolen i Finnmark har gjennomført analyser av bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Vi har gjennomført fem delprosjekt. Det omfatter analyser av bortvalg og gjennomstrømning på fylkesnivå og individnivå, og samvariasjon med bakgrunns- og årsaksvariabler, samt registrerte årsaker fra sluttskjema. Vi har videre intervjuet et mindre utvalg elever som har sluttet, og intervjuet rådgivere om gjennomførte tiltak og erfaringer med disse. Videregående skole, elever, bortvalg Dato : Antall sider : 106 Pris : Utgiver : 200 kr. Norut Alta - Áltá as Kunnskapsparken, Markedsgata ALTA Foretaksnummer: MVA Telefon: Telefaks: E-post: Trykk : Norut Alta Àltá as Norut Alta Áltá as 2009

4

5 i Forord Norut Alta og Høgskolen i Finnmark har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune gjennomført et prosjekt om bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole. Utgangspunktet for prosjektet er at andelen elever som slutter er høgere og andelen elever som gjennomfører et tre- eller fireårig utdanningsløp og oppnår kompetanse lavere i Finnmark enn i andre fylker og på landsbasis. Finnmark fylkeskommune har ønsket å igangsette flere forskningsprosjekt om dette, og har delt dette i to faser, fase 1 og fase 2, med to separate prosjekter som utlyses hver for seg. Det første prosjektet i fase 1 ble utlyst våren 2008, og Norut Alta og Høgskolen i Finnmark fikk da oppdraget. Dette er en rapportering fra dette fase 1-prosjektet. Det er gjennomført fem delprosjekter i prosjektet, hvorav Norut Alta har hatt ansvaret for tre delprosjekter og Høgskolen i Finnmark to delprosjekter. Norut Alta har hatt ansvaret for kvantitative analyser av (i) forskjeller mellom Finnmark og andre utkantfylker, (ii) forskjeller mellom elever som slutter og andre elever i Finnmark og (iii) oppgitte årsaker til at elever slutter. Høgskolen i Finnmark har hatt ansvar for kvalitative analyser av (iv) fortellingene til elever som har sluttet, og av (v) implementeringen av tiltak mot bortvalg ved de videregående skolene i Finnmark. Ved Norut Alta har Ivar Lie (kap. 2), Christen Ness (kap. 3) og Vigdis Nygaard (kap. 4) deltatt, mens det er Monica Bjerklund (kap. 5) og Ann Elise Rønbeck (kap. 6) som har deltatt i prosjektet fra Høgskolen i Finnmark. Disse fem delprosjektene er presentert i hvert sitt kapittel (kapitlene 2-6) i rapporten, og de fem har hatt ansvar for hvert sitt kapittel. Innledningskapitlet og avslutningskapitlet har alle bidratt til, men det er ført i pennen av prosjektleder Ivar Lie. Vi vil takke oppdragsgiver for hjelp til datainnhenting og informasjon om datagrunnlaget, og for nyttige kommentarer til rapportutkast i flere utgaver. Vi vil også takke elever og rådgivere som velvillig har stilt opp til intervju, og på den måten gjort det mulig for oss å gjennomføre prosjektet. Alta Sveinung Eikeland Direktør, Norut Alta Ivar Lie Prosjektleder Forsker, Norut Alta

6 ii Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

7 iii Innhold Forord... i Figuroversikt... vi Tabelloversikt... vii Sammendrag... ix 1 Innledning og tilnærming Oppdraget, tilnærming og avgrensninger Vår tilnærming til oppdraget fem delprosjekter Begrepene bortvalg og gjennomstrømning Resultater fra nyere forskning om bortvalg og gjennomstrømning Større nasjonale undersøkelser Undersøkelser om bortvalg og frafall i Nord-Norge Bortvalg og gjennomstrømning i Finnmark og andre utkantfylker Status og utvikling i bortvalg og gjennomstrømning Bortvalget klart høgere i Finnmark enn i andre fylker Gjennomstrømningen klart lavere i Finnmark De som fortsatt er i videregående utdanning etter fem år uten å ha oppnådd kompetanse Individuelle og skolemessige forutsetninger foreldrebakgrunn, grunnskoleresultater, skolemiljø Andelen som oppnår kompetanse klart avhengig av foreldres utdanning Sammenheng med grunnskoleresultater? Sammenhenger med skolemiljøet på videregående skole? Strukturelle forutsetninger skolestruktur, næringsstruktur, utdanningsnivå Skolestruktur og tilgjengelighet for elever Finnmark ikke verre stilt enn andre utkantfylker Næringsstruktur Finnmark ikke mer primærnæringsdominert enn andre utkantfylker Utdanningsnivå i fylkene litt færre med minst videregående utdanning i Finnmark Oppsummering Hva kjennetegner elever som velger bort videregående skole i Finnmark? Innledning Oversikt over og avgrensning av datamaterialet Elever og elevplasser ved videregående skoler i Finnmark Elever fra Finnmark og andre elever Elever på årstrinnene 1-3 og andre elever Bortvalg og fullførtkode blant elever fra Finnmark Datagrunnlaget består av elevplasser og elever fra Finnmark på årstrinn som er registrert med fullførtkode Forskjeller i bortvalg mellom grupper i Finnmark Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

8 iv Små kjønnsforskjeller i andel som slutter Andelen som slutter høgere på yrkesforberedende enn på studieforberedende Klart lavere bortvalg blant de som får innfridd første valg Størst andel som slutter i aldersgruppa år Størst andel som slutter på første årstrinn Andel som slutter fordelt på rettstyper Bortvalg ved de enkelte videregående skolene i Finnmark Større bortvalg blant borteboende enn hjemmeboende Bortvalg er klart knyttet til karaktergrunnlag fra grunnskolen Avtakende forskjeller i bortvalg etter inntaksgrunnlag Avslutning og oppsummering av utviklingstrekk Registrerte årsaker til bortvalg Datagrunnlaget Sluttskjema Datas validitet forskjeller fra år til år Hovedtendenser avbruddsårsaker Skoleår og avbruddsårsak Kjønnsforskjeller og avbruddsårsak Utdanningsprogram og avbruddsårsak Avbruddsgrunn og oppfylt førstevalg Alder og avbruddsårsak Nivå og avbruddsårsak Hjemmeboer/borteboer og avbruddsårsak Karakterpoeng fra grunnskole og avbruddsårsak Skoler og registrering av avbruddsårsak Oppsummering Jeg sluttet fordi En analyse av opplevelsene til ungdom som slutter i videregående opplæring basert på deres egne fortellinger Innledning Problemstilling Begrepsavklaring Teoretisk perspektiv Kulturpsykologisk perspektiv Metode Analyse av fortellinger (narrativer) Utvalg Troverdighet og overførbarhet Gjennomføring av intervjuene Intervjuguide Ungdommenes fortellinger og tolkninger av dem Sara var skolelei og trengte penger Lukas var skolelei og hadde mye fravær Emma vil bli make-up artist Synne var trøtt Marja Lisa følte seg som en liten båt på havet Aslak var fast bestemt på å slutte Andre inntrykk fra intervjuene Avsluttende oppsummering Hvordan forklarer ungdommer sitt valg om å slutte på videregående? Hvilke opplevelser har ungdommene av prosessen fram mot det å slutte på videregående? Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

9 6 Gjennomføring av tiltak mot bortvalg i videregående skole i Finnmark Innledning og metode Problemstilling og metodevalg Gjennomføring av intervju Pedagogisk plattform og ansvar for tiltak mot bortvalg Rådgivernes kompetanse på bortvalg Pedagogisk plattform og bortvalg Ansvaret for bortvalgsproblematikken Tiltak for å bedre bosituasjon og trivsel Overgangen fra grunnskole til videregående skole Studiestart, bli kjent opplegg og foreldrekontakt ved alle skoler Fadderordninger lite i bruk Vertsfamilier, særlig ved skoler uten hybelhus Hybelhus og miljøarbeidere Skolefrokost, prøvd ut, men lite brukt Studiekafé, lekseverksted, åpent bibliotek eller åpen skole Idrettstilbud og andre fritidstilbud i skolens regi Tiltak rettet mot den enkelte elev Elevsamtaler Alternative løp Rådgivernes synspunkter på tiltak og elevgrupper Grupper det jobbes mot for å hindre bortvalg Oppfatninger om årsaker til bortvalg og grupper med høgt bortvalg Oppfatninger av tiltaksprofil i dag og ønsker om endring i tiltaksprofil Oppsummering Tiltak for å bedre bosituasjon og trivsel Tiltak rettet mot den enkelte elev Fokus på både bo- og velferdstilbud og på skolesituasjonen Oppsummering og videre arbeid mot bortvalg i Finnmark Mulige årsaker til høgt bortvalg Tendenser til lavere bortvalg i Finnmark, men usikkert om det fortsetter Betydningen av strukturelle forhold Betydningen av skolemessige forhold Betydningen av individuelle forhold Videre arbeid mot bortvalg Arbeid med tiltak mot bortvalg Mulige forslag til videre forskning Litteratur v Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

10 vi Figuroversikt Figur 2.1 Prosentandel av kull som etter fem år hadde sluttet eller ikke bestått studieeller yrkeskompetanse i utvalgte fylker og landet. Årene refererer til det året kullet hadde gått fem år på skole Figur 2.2 Prosentandel av kull i Finnmark og i landet som etter fem år hadde sluttet eller ikke bestått studie- eller yrkeskompetanse, fordelt på kjønn og studieretning. Årene refererer til det året kullet hadde gått fem år på skole.10 Figur 2.3 Prosentandel av kull som etter fem år hadde fullført og oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i utvalgte fylker og i landet. Årene refererer til det året kullet hadde gått fem år på skole Figur 2.4 Prosentandel av kull i Finnmark og i landet som etter fem år hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, fordelt på kjønn og studieretning. Årene refererer til det året kullet hadde gått fem år på skole Figur 3.1 Prosentandel kvinner og menn fra Finnmark som sluttet de fem skoleårene 29 Figur 3.2 Prosentandel kvinner og menn fra Finnmark som sluttet på studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram de fem skoleårene30 Figur 3.3 Prosentandel som sluttet etter om en fikk innfridd første valg innfridd eller ikke fordelt på kjønn Figur 3.4 Prosentandel som sluttet på hvert årstrinn de fem skoleårene Figur 3.5 Prosentandel som sluttet ved skoler med over 300 elever de fem skoleårene34 Figur 3.6 Prosentandel som sluttet ved skoler med under 300 elever de fem skoleårene35 Figur 3.7 Prosentandel som sluttet etter karakterpoeng fra grunnskolen Figur 3.8 Prosentandel elever som sluttet etter inntaksgrunnlag Figur 4.1 Prosentandel av de som sluttet med angitt avbruddsårsak Figur 4.2 Andel med registrert avbruddsårsak, skolefordelt, prosentvis Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

11 vii Tabelloversikt Tabell 2.1 Tabell 2.2 Tabell 2.3 Tabell 2.4 Tabell 2.5 Tabell 2.6 Tabell 2.7 Tabell 2.8 Tabell 2.9 Gjennomsnittlig prosentandel som etter fem år hadde sluttet eller ikke bestått studie- eller yrkeskompetanse i utvalgte fylker og landet. Data for kullene som startet og status etter fem år i Gjennomsnittlig prosentandel som etter fem år hadde fullført og oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i utvalgte fylker og landet. Data for kullene som startet og status etter fem år i Gjennomsnittlig prosentandel som etter fem år hadde sluttet eller ikke bestått studie- eller yrkeskompetanse, og prosentandel som hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i utvalgte fylker og landet. Data for de to kullene som startet og status etter fem år i Gjennomsnittlig prosentandel som etter fem år hadde sluttet eller ikke bestått studie- eller yrkeskompetanse, og prosentandel som hadde oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i utvalgte fylker og landet dersom foreldrebakgrunnen etter utdanning var som i landet. Data for de to kullene som startet og status etter fem år i Gjennomsnittskarakter ved skriftlig avgangsprøve fra grunnskolen i fagene norsk hovedmål, matematikk og engelsk i utvalgte fylker og landet.. 16 Gjennomsnittlig score på elevundersøkelsene i og for elever i videregående skole i utvalgte fylker og landet Prosentandel kommuner og åringer med tilgang til videregående skole innen egen kommune eller nabokommune med mindre enn 45 min. reisetid en veg Prosentandel av sysselsatte i primærnæringer og utvalgte tjenestenæringer19 Prosentandel av befolkningen som har fullført videregående utdanning eller høgere utdanning i 2003 og Tabell 3.1 Antall elevplasser (linjer eller records) og antall elever som gikk på videregående skole i Finnmark fordelt på skoleår og de enkelte skolene Tabell 3.2 Antall linjer eller records etter bostedsregistrering 2008 og skoleår Tabell 3.3 Årlig bortvalg blant alle og de som var bosatt i Finnmark 2008, fordelt på skoleår Tabell 3.4 Fordeling av elevplasser (records) på fullførtkode og skoleår Tabell 3.5 Antall elevplasser (records) og elever fra Finnmark på nivåene 1-3 med fullførtkode det enkelte skoleår Tabell 3.6 Antall elever som sluttet fordelt på skoleår, og bortvalg målt i andel elever og andel elevplasser Tabell 3.7 Antall elever som sluttet og sluttet helt fordelt på skoleår Tabell 3.8 Antall elevplasser (records) og elever fra Finnmark og på nivåene 1-3 det enkelte skoleår Tabell 3.9 Prosentandel som sluttet i hver aldersgruppe de fem skoleårene Tabell 3.10 Prosentandel som sluttet etter rettstype Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

12 viii Tabell 3.11 Prosentandel som sluttet blant elever som har/ikke har videregående skole i hjemkommunen avhengig av hvor de gikk på skole. Gjennomsnittstall for perioden Tabell 3.12 Prosentandel som sluttet blant de som gikk på skole i hjemkommunen og i annen kommune skoleårene 2003/04 til 2007/ Tabell 4.1 Avbruddsårsak, antall og prosentvis fordeling Tabell 4.2 Skoleår og avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 4.3 Kjønnsforskjeller i avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 4.4 Utdanningsprogram og avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 4.5 Oppfylt førstevalg og avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 4.6 Alder og avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 4.7 Nivå og avbruddsårsak, prosentvis fordeling på nivå Tabell 4.8 Hjemmeboer/borteboer og avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 4.9 Karakterpoeng og avbruddsårsak, prosentvis fordeling Tabell 6.1 Antall vertsfamilier ved videregående skoler i Finnmark Tabell 6.2 Ca. antall elevplasser i hybelhus tilknyttet de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

13 ix Sammendrag Norut Alta og Høgskolen i Finnmark har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune gjennomført et prosjekt om bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole, med bakgrunn i at Finnmark over tid har hatt høg andel elever som slutter, og lav andel elever som gjennomfører et tre- eller fireårig utdanningsløp. Vi har gjennomført til sammen fem mindre delprosjekt. Det er gjennomført kvantitative analyser av bortvalg og gjennomstrømning på fylkesnivå, og analyser av bortvalg med grunnlag i elevdata fra Finnmark og registrerte avbruddsårsaker fra sluttskjema. Det er videre gjennomført intervju med et mindre utvalg elever som har sluttet, samt med rådgivere ved de videregående skolene om gjennomførte tiltak og erfaringer med disse. Høgt bortvalg i Finnmark kan i liten grad forklares med skolestruktur eller næringsstruktur Finnmark hadde høgere andel som sluttet og lavere andel som oppnådde kompetanse enn fem andre utkantfylker, når vi ser dette i et femårsperspektiv. Dette gjaldt for både yrkesfag og allmennfag, og blant menn og kvinner. Utviklingstallene viser en nedgang for de to siste årskullene, men nivået var fortsatt høgere i Finnmark enn de øvrige fylkene. Finnmark er noe forskjellig fra disse andre utkantfylkene når det gjelder skolestruktur og næringsstruktur, men andelen borteboende er ikke høgere og primærnæringene rekrutterer i begrenset grad ungdom, og disse forholdene kan derfor i liten grad forklare det høge bortvalget i Finnmark. Heller ikke et litt lavere utdanningsnivå i Finnmark kan forklare disse forskjellene, da det i stedet er slik at elever i Finnmark som har foreldre med videregående eller høgere utdanning i klart større grad enn elever med tilsvarende bakgrunn i andre fylker slutter. Noe svakere grunnskoleresultater i matematikk i Finnmark enn de andre fylkene, kan indikere svakere basiskunnskaper og forutsetninger for å gjennomføre videregående utdanning. Høgere andel elever som slutter på yrkesfag, blant de som ikke fikk innfridd førstevalg og blant borteboende Det årlige bortvalget i Finnmark varierte en del fra 2003/04 til 2007/08, men var lavest det første skoleåret. Denne variasjonen mellom skoleårene så vi også for de enkelte skolene, særlig på små skoler. Det årlige bortvalget var høgere på yrkesforberedende enn studieforberedende, og jevnt over litt høgere blant menn enn kvinner, men forskjellen mellom kjønnene var liten de siste skoleårene. Videre var det slik at flest sluttet mens de gikk på første årstrinn (VGI, tidl. GK), mens andelen var lavere på de to siste årstrinnene. Andelen som sluttet var ellers høgest i aldersgruppa år, mens den var lavere både blant de som var yngre og eldre. Blant elever som fikk innfridd sitt første valg av utdanningsprogram var andelen som sluttet klart lavere enn blant elever som ikke fikk det. Andelen som sluttet var også klart lavere blant elever som gikk på skole i hjemkommunen enn blant elever som gikk på Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

14 x skole utenfor hjemkommunen. De største forskjellene i bortvalg var det likevel mellom elever med høge og lave karakterpoeng fra grunnskolen. Vanligste registrerte sluttårsak er at eleven er skolelei I sluttskjema skal det registreres avbruddsårsak når en elev slutter, men utfyllingen av dette skjemaet er så mangelfull at det bare er registrert sluttårsak på halvparten av elevene. Av de elevene det er registrert årsak på er den klart vanligste skolelei/ motivasjon, som en av tre har krysset av for. Tre andre årsaker har ca. 10 prosent krysset av for; feilvalg, sykdom/personlige årsaker eller at de har begynt på annen skole/kurs. Mens de på yrkesforberedende mer enn de på studieforberedende utdanningsprogram, og menn mer enn kvinner, begrunner avbrudd med at de er skolelei, begrunner kvinner mer enn menn med sykdom/personlige årsaker. Feilvalg som årsak er vanligst blant de som slutter på 1. årstrinn og blant yngre elever. Ungdommene selv begrunner bortvalg med individuelle forhold Et mindre utvalg ungdommer som har avsluttet videregående skole er intervjuet mer inngående, og på grunnlag av disse intervjuene har vi konstruert historier som illustrerer hvordan ulike ungdommer begrunner at de slutter, og hvordan de opplever prosessen med å slutte på videregående skole. Et hovedfunn er at ungdommene selv begrunner det at de sluttet med individuelle forhold, og i stor grad som resultat av selvstendige valg. En type årsaker er at en er skolelei, umotivert eller trøtt, en annen at en er praktisk anlagt og liker bedre å jobbe. At en valgte feil, eller at en ønsket og bo på hjemstedet og derfor valgte noe en ikke var så interessert i, er andre typer begrunnelser. Flere av ungdommene gir uttrykk for at de trives bedre i arbeid enn på skole, og at de ønsker å tjene mer penger og derfor heller vil være i jobb. I prosessen mot å slutte har ungdommene stort sett fått støtte i sitt valg fra kontaktlærer. Foreldrene er mer negative til valget om å slutte, men støtter ungdommene praktisk og økonomisk etterpå. Vennene har ulike reaksjoner, men ingen har oppmuntret dem til å slutte. Gjennomføring av tiltak mot bortvalg i videregående skole i Finnmark. De fleste tiltak mot bortvalg som er gjennomført i Finnmark kan klassifiseres som bo-, velferds- og trivselstiltak. Hybelhus og vertsfamilier gir et godt botilbud for borteboende i hele fylket. Miljøarbeid, fritidstilbud, lekseverksted, åpent bibliotek m.m. er tilbud som er utbredt ved de fleste skoler og hybelhus, men borteboende som bor privat nås ikke i samme grad av dette tilbudet. Noen skoler har arbeidet mye med overgangen fra grunnskole til videregående skole, med omfattende informasjonsrunder til elever i grunnskolen og deres foreldre, samt hospitering i videregående skole. Erfaringene med dette arbeidet er gode, bl.a. mener en det reduserer feilvalg, og det er et tiltak som trolig kan gjennomføres i hele fylket. Flere av rådgiverne er opptatt av at en i arbeidet mot bortvalg også må fokusere på skolesituasjonen og forholdet lærer - elev. Elevsamtalen som er et viktig element i relasjonen mellom kontaktlærer og elev vurderes som særlig viktig for å kunne følge opp og tilpasse skolesituasjonen til eleven. Videre er ordninger som tilpasser skolesituasjonen spesielt til enkeltelever i liten grad tatt i bruk i Finnmark. Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

15 Oppsummering; både strukturelle, skolemessige og individuelle årsaker til bortvalg Vi kan altså i liten grad forklare bortvalget i Finnmark med skolestruktur eller næringsstruktur. Skolestrukturen og elevenes tilgang til videregående skole i rimelig nærhet er ikke dårligere i Finnmark enn andre utkantfylker, og borteboerandelen ikke høgere. Andelen elever som ikke har tilgang til et bredt skoletilbud er høgest i Finnmark, men denne er også relativt høg i Sogn og Fjordane som har det laveste bortvalget. Næringsstrukturen varierer noe mellom fylkene, og fiskeri og reindrift kan gi muligheter til noen elever som slutter, men næringenes utbredelse og rekruttering tilsier at dette har begrenset forklaringskraft. Det er forskjeller i bortvalg mellom skolene, men det er ikke en eller noen få skoler som trekker opp bortvalget i Finnmark, da bortvalget med få unntak er høgt i hele fylket. Bortvalget varierer mer ved små skoler enn store skoler, og er i gjennomsnitt litt høgere ved de små enn de store skolene, men det er større forskjeller mellom enkeltskoler. Andelen som slutter i løpet av ett skoleår er større på yrkesforberedende enn studieforberedende, og større på 1. årstrinn enn de etterfølgende nivåene. Det er likevel når vi ser på mer individuelle årsaker at de største forskjellene i bortvalg kommer frem. Det gjelder foreldrebakgrunn som i stor grad påvirker bortvalg og gjennomstrømning, da det er store forskjeller etter hvilken utdanning foreldrene har. Det gjelder videre elevenes egne basiskunnskaper fra grunnskolen slik det framkommer i karakterpoeng ved inntak til videregående skole. Det er også en klar forskjell etter om elevene får innfridd førstevalget eller ikke. Vanligste avbruddsårsak som oppgis er at elevene er skolelei eller mangler motivasjon, mens intervjuene viser at trøtthet og søvnproblemer kan være årsaker til at elever slutter. Men intervjuene viser også at en del ungdommer har framtidsplaner som ikke eller i liten grad involverer en videregående utdanning, og altså bevisst velger bort slik utdanning. Videreføring av tiltak og endring av fokus Tiltakene mot bortvalg er i dag i stor grad fokusert på bo-, velferds- og trivselstiltak. Dette er viktige tiltak i et fylke med høg borteboerandel og lange avstander, og de fleste av disse tiltakene bør videreføres. Men de bør utformes slik at de i større grad enn i dag når borteboende elever som bor privat. Når tiltakene konsentreres om hybelhusene er det en fare for at disse borteboerne som bor privat i mindre grad nås av tiltakene. Men det er altså også viktig i arbeidet mot bortvalg å fokusere på skolesituasjonen, forholdet kontaktlærer-elev og tilpasning av tilbudet til enkeltelever. Det er grunnleggende at organiseringen av og kvaliteten på de ulike tilbudene som gis er god. Elevsamtalen som viktig element i kontakten kontaktlærer-elev er et sentralt medium for å fange opp hvordan det går med den enkelte elev, slik at skolen kan gjøre eventuelle endringer eller tilpasninger til den enkelte. For å tilpasse bedre til enkeltelever kan en i større grad enn i dag ta i bruk alternative løp, bl.a. med mer praksis og mindre skole. Videre forskning Det er begrenset hva et prosjekt som består av mange små delprosjekt kan si om sammenhengene mellom de ulike årsaksvariablene, prosessene som gjør at noen slutter mens andre fortsetter, og hvordan tiltakene mot bortvalg virker. Det er derfor flere problemstillinger som kan tas opp i et evt. fase 2-prosjekt. Problemstillingene kan belyses både kvantitativt og kvalitativt. Flere dybdeintervju, både med elever som slutter og elever som velger å fortsette tross problemer på skolen, kan gi verdifull kunnskap om både årsaker og prosesser. For å se nærmere på innbyrdes sammenhenger mellom årsaksvariablene kan videre multivariat analyse av elevdata gjennomføres. xi Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

16 xii I forhold til å kunne vurdere tiltakene som er gjennomført mot bortvalg, kan det gjennomføres spørreundersøkelser til elever og ansatte ved skolene. Det kan også være aktuelt å evaluere organiseringen og gjennomføringen av tiltakene. Til slutt vil vi nevne et moment som i liten grad har vært fokusert her, og det er forskning om konsekvensene av bortvalg i et langtidsperspektiv, både for samfunnet og den enkelte. Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

17 1 1 Innledning og tilnærming 1.1 Oppdraget, tilnærming og avgrensninger Finnmark fylkeskommune tok våren 2008 initiativ til å få igangsatt forskning om bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark. Bakgrunnen for dette er at Finnmark over lengre tid har hatt en høgere andel av elever som slutter, både i løpet av et skoleår, og gjennom utdanningsløpet. Følgelig har andelen som kommer gjennom utdanningsløpet og oppnår kompetanse vært lavere enn på landsbasis og i andre fylker (SSB, årlig statistikk). Dette har i Finnmark i stor grad vært knyttet til borteboende elever, da andelen som slutter har vært høgere blant disse enn blant hjemmeboende elever (Finnmark fylkeskommune 2004, Finnut Consult 2003). Det har vært iverksatt en rekke tiltak rettet mot denne gruppen elever, særlig etter tiltaksplanen Kompetent region som kom i Andelen som slutter er imidlertid fortsatt høg i Finnmark, og Finnmark fylkeskommunen har derfor satt i gang forskning for å finne årsaker til dette. Fylkeskommunen utlyste våren 2008 et prosjekt hvor en i første fase skulle forsøke å besvare hva som er årsaker til det store bortvalget og den lave gjennomstrømningen i videregående skole i Finnmark. Fylkeskommunen ønsket at både individuelle, skolemessige og strukturelle forklaringer skulle analyseres, og en ønsket også at en i prosjektet skulle vurdere de tiltak som er iverksatt. I anbudsdokumentet ble det også sagt at en ønsket at dette første prosjektet skulle etterfølges av et nytt prosjekt i en neste fase, der en går dypere inn i problemstillingene enn det som er mulig innenfor den ramma som Fylkeskommunen selv avsatte til dette prosjektet i første fase Vår tilnærming til oppdraget fem delprosjekter Med dette utgangspunktet, at dette prosjektet skal etterfølges av et prosjekt som går dypere inn i problemstillingene, valgte vi å designe et prosjekt med relativt mange små delprosjekt for å få belyst problemstillingen fra flere sider. Vi valgte dels å gjennomføre kvantitative analyser på fylkesnivå og på elevnivå, og dels en kvalitativ tilnærming med intervjuer med bortvalgselever og rådgivere. Vår tilnærming ble derfor et prosjekt med fem delprosjekter, som er oppsummert i egne kapitler i denne rapporten. Nedenfor er delprosjektene kort skissert, og tallet foran står for kapittelnummer i rapporten: 1. En sammenligning av bortvalg og gjennomstrømning i Finnmark med andre utkantfylker, og med en analyse av noen mulige strukturelle årsaker til forskjellene. Datagrunnlaget i dette første delprosjektet er data på fylkesnivå, i hovedsak fra Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå 2. En analyse av forskjeller mellom elever som slutter og andre elever i Finnmark, og med et begrenset utvalg strukturelle, skolemessige og individuelle variabler som mulige årsaker. Datagrunnlaget for denne analysen er anonymiserte data på Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

18 2 individnivå fra VIGO/SATS-databasen for elever ved videregående skoler i Finnmark. 3. Det tredje delprosjektet er en kvantitativ analyse av de årsaker som bortvalgselever oppgir som avbruddsårsak, og er basert på samme datagrunnlag som delprosjektet ovenfor, men der kilden hovedsakelig er de sluttmeldinger som fylles ut når en elev slutter. 4. Det neste delprosjektet er også en analyse av årsaker til at elever slutter, men har en helt annen og kvalitativ tilnærming. For å få en bedre forståelse av hvorfor elever velger bort videregående skole, gjennomførte vi dybdeintervju med et lite utvalg bortvalgselever, og denne analysen er spunnet rundt disse elevenes fortellinger. 5. Det siste delprosjektet har hatt fokus på gjennomføring av tiltak mot bortvalg ved de videregående skolene i Finnmark, og er basert på intervju med rådgivere. Dette delprosjektet har også primært en kvalitativ tilnærming, og har hatt som mål å belyse hvorvidt tiltak er gjennomført og oppsummere erfaringene med disse tiltakene. Norut Alta har hatt ansvaret for de tre førstnevnte delprosjektene, mens Høgskolen i Finnmark har hatt ansvar for de to sistnevnte delprosjektene. Prosjektet er først og fremst fokusert på årsaker til bortvalg, belyst fra ulike vinkler og med ulike metoder, mens et av delprosjektene har fokus på tiltak og tiltaksvurdering. Det er ikke en fullverdig evaluering av enkelttiltak eller tiltaksprofil, men en gjennomgang av hva som er gjennomført, og en oppsummering av rådgivernes erfaringer med tiltakene. Vi tror likevel at det vi har funnet om årsaker til bortvalg, i kombinasjon med denne oppsummeringen av tiltak, er et godt grunnlag for å drøfte både framtidig tiltaksprofil og framtidig forskning for å bidra til å få ned bortvalg i Finnmark. Dette er nærmere beskrevet i avslutningskapitlet Begrepene bortvalg og gjennomstrømning At elever slutter i utdanningstilbud de har startet på, kan ha mange ulike årsaker, og også gi ulike resultat. Noen slutter på et utdanningstilbud, og begynner på andre utdanningstilbud, med en gang eller etter en kortere eller lengre pause. Andre går året ut, men velger neste år å starte på nytt på et annet utdanningstilbud. Med rett til å gå fem år på videregående skole, er det rom for å slutte eller gå på tvers av systemet, uten å miste muligheten til å oppnå en treårig studieforberedende eller fireårig yrkesforberedende utdanning. Bortvalg som begrep, og ulik bruk av begrepet i analysene Begrepet bortvalg signaliserer at eleven gjør et aktivt valg når han eller hun velger å avslutte utdanningsløp. Begrepet ble lansert i NIFU-STEPs store undersøkelse av årskullene som gikk ut av ungdomsskolen på Østlandet våren 2002 (Markussen m.fl. 2008), som et alternativ til begrepene frafall og drop-outs som forskerne mente i for stor grad signaliserte at elevene selv ikke kunne påvirke valget. Dette betyr likevel ikke at de mener det å slutte er uavhengig av strukturer, eller at det ikke ligger strukturelle årsaker bak, bare at eleven faktisk har et valg, mellom å slutte eller å fortsette. Vi har også, i samforstand med oppdragsgiver, valgt å bruke begrepet bortvalg, men vil understreke at vi mener at både strukturelle, skolemessige og individuelle årsaker påvirker dette valget. I hvilken grad det er forhold som eleven i liten grad kan påvirke, elevens relasjon til skolen eller helt individuelle årsaker som er avgjørende, vil variere fra elev til elev. Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

19 Rent praktisk er begrepet bortvalg brukt på flere måter i våre analyser. I kapitlet hvor Finnmark med grunnlag i data fra Statistisk sentralbyrå sammenlignes med andre utkantfylker (kapittel 2), er det de som i løpet av en femårsperiode har sluttet og da ikke fullført en tre- eller fireårig utdanning, som omfattes av begrepet bortvalg. Det er altså de som ikke bruker den retten de har fått til å fullføre en videregående utdannelse i løpet av fem år som omfattes av begrepet. Den samme forståelsen gjør seg også i stor grad gjeldende i analysen av fortellingene til enkeltelever som har sluttet (kapittel 5), da dette i stor grad er tidligere elever som ser seg som ferdig med skolen, i alle fall det skoletilbudet som den offentlige skolen i Finnmark tilbyr. I analysene som er basert på VIGO-SATS-data om alle elever i videregående skole i Finnmark for de fem siste skoleårene (kapitlene 3 og 4), er det derimot de som slutter i løpet av et skoleår som omfattes av begrepet bortvalg. I disse analysene har vi altså sett på hva som skjer i løpet av ett skoleår (men med gjennomsnittstall over flere skoleår). Andelen som slutter i løpet av ett skoleår er selvsagt lavere enn andelen som ikke fullfører en tre- eller fireårig videregående utdanning, så nivået på bortvalget er følgelig ulikt om vi ser det over ett skoleår (kapitlene 3 og 4), eller over et helt utdanningsløp (kapittel 2) Gjennomstrømning; de som oppnår yrkes- eller studiekompetanse Begrepet gjennomstrømning er bare brukt om elever som i løpet av fem år oppnår kompetanse fra en tre- eller fireårig utdanning, altså i analysene av forskjeller mellom Finnmark og andre utkantfylker i andelen som oppnår yrkes- eller studiekompetanse i løpet av fem år (kapittel 2). Vi har ikke brukt dette begrepet i materialet der vi ser på hva som skjer i løpet av ett skoleår, da disse analysene først og fremst er fokusert på bortvalg, og det gir også liten mening å snakke om gjennomstrømning bare for ett og ett skoleår Resultater fra nyere forskning om bortvalg og gjennomstrømning Før vi starter på presentasjonen av våre analyser, er det både for oversiktens del, og som en innføring i problemstillingen, naturlig å oppsummere noen av de mest aktuelle forskningsprosjektene som er gjennomført om bortvalg og frafall som det tidligere ble benevnt. Dette har vi delt i to avsnitt, først større nasjonale undersøkelser, og deretter undersøkelser som er gjort i Finnmark og Nord-Norge. Det meste av det som er referert her er kvantitative undersøkelser, som mer eller mindre er et sammenligningsgrunnlag for våre kvantitative analyser i kapitlene 2, 3 og 4. Men den siste analysen som er referert, Mehus sin undersøkelse fra Finnmark, er mer kvalitativ og følgelig mest relevant som utgangspunkt for analysene våre i kapitlene 5 og 6. Ulike perspektiv i kvantitative og kvalitative analyser av bortvalg Perspektivene er også i stor grad ulike mellom de kvantitative undersøkelsene og de kvalitative analysene basert på intervjuer. De førstnevnte undersøkelser ser fenomenet bortvalg først og fremst fra et samfunnsperspektiv eller et teknisk økonomisk perspektiv, der bortvalg er et problem fordi en del elever ikke oppnår kompetanse som trengs i arbeidslivet, og fordi utdanningsløp som ikke fullføres legger beslag på lærer- og skoleressurser uten å gi resultat. De mer kvalitative undersøkelsene ser derimot bortvalg i større grad i et individperspektiv, og har en mer åpen tilnærming til at ungdommene har en rett til, men ikke plikt til videregående utdanning, og dermed et (mer eller mindre) fritt valg til å velge Norut Alta-Áltá Northern Research Institute, Høgskolen i Finnmark Finnmark University college

20 4 bort videregående utdanning (Wiborg og Rønning 2005). Hvorvidt det å velge bort videregående utdanning er negativt eller positivt for den enkelte er i dette perspektivet mer åpent, og avhengig av hvordan skolen, dens verdier og kompetanse, samsvarer med den enkeltes ønsker og framtidsplaner, og med hvilke muligheter de kan oppnå i arbeidslivet uten denne kompetansen Større nasjonale undersøkelser NIFU-STEP s undersøkelse av bortvalg og gjennomstrømning gjennom 5 år på Østlandet, NIFU STEP (Markussen m.fl. 2008) fulgte årskullet som gikk ut av grunnskolen i sju østlandsfylker i 2002 gjennom videregående skole til 2007, både ved registerdata og spørreundersøkelser. De fant at det fins sterke strukturelle krefter som påvirker bortvalget. I de aller fleste tilfellene er ikke ungdommene bevisst på hvilke av disse kreftene som påvirker deres valg. NIFU STEP fant at det forholdet som har sterkest direkte effekt på sannsynligheten for å gjennomføre uten å bestå eller for å slutte er karakterene fra tiende klasse i ungdomsskolen. Karakterene fra tiende er i sin tur påvirket av en rekke bakgrunnsvariabler, kjønn og sosial bakgrunn (foreldres utdanning, majoritets/minoritetsbakgrunn, bosituasjon, foreldres syn på utdanning, foreldres støtte i skolearbeidet). Disse bakgrunnsvariablene har både direkte og indirekte effekt på gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse. Dette mener forskerne underbygger Gudmund Hernes påstand om at «utdanningssystemet i høy grad reproduserer hos barna de sosiale ulikhetene en finner mellom foreldrene» (Hernes 1974: 236 i Markussen 2008) står ved lag. At foreldres utdanningsnivå er et forhold som har betydning for hvordan barna gjør det i skolen, er et velkjent funn fra flere tiårs utdanningsforskning i Norge så vel som i andre land (Coleman 1966, Boudon 1974, Hernes 1974, Aamodt 1982, Shavit og Blossfeld 1993, Grøgaard 1997b). En annen viktig forklaring som man fant i denne undersøkelsen, var at ungdommer som ikke hadde kommet inn på sitt førsteønske, i større grad enn andre ungdommer sluttet. I og med at karakternivået i stor grad avgjør om en kommer inn på førsteønske, er disse to variablene sterkt korrelert. I denne undersøkelsen fant en også klare sammenhenger mellom skoleerfaringsvariabler og bortvalg, da sannsynligheten for å slutte økte for ungdom som ikke viste innsats gjennom å bruke tid på lekser, eller tok skippertak eller ikke var pliktoppfyllende. På samme måte virket det når ungdom følte seg sosialt utenfor på skolen, og/eller hadde høyt fravær. Senter for økonomiske studiers analyse av frafall i videregående opplæring for kullet som gikk ut av grunnskolen 2002 Også Senter for økonomiske studier i Trondheim har gjort analyser på dette årskullet av ungdom som gikk ut fra videregående skole i 2002 (Byrhagen m.fl. 2006), med oppsummering av status undervegs i det tredje skoleåret med grunnlag i registerdata. De fant en veldig tydelig og klar sammenheng mellom gjennomsnittskarakter i grunnskolen og frafall, med svært høgt frafall blant elever med lave karakterer, og svært lavt frafall blant elever med høge gjennomsnittskarakterer. Denne variabelen er igjen klart korrelert med foreldrebakgrunn, selv om det ikke forklarer hele forskjellen. De fant også en klar sammenheng med studieretninger, der de fleste yrkesfaglige studieretningene hadde høgere frafall enn de allmennfaglige studieretningene, og for noen av disse var effektene signifikante også om en kontrollerte for bakgrunnsvariabler som Rapport 2009:5 Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring?

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring? Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at

Detaljer

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 25-kullet SSB publiserte. juni sin årlige gjennomstrømningsstatistikk for videregående opplæring. Den viser kompetanseoppnåelse fem år etter elevene begynte

Detaljer

Hvorfor velger ungdom bort videregående?

Hvorfor velger ungdom bort videregående? Hvorfor velger ungdom bort videregående? Eifred Markussen og Nina Sandberg I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002,

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?

Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? NYE TALL OM UNGDOM 105 Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år? Liv Anne Støren og Nina Sandberg NIFU har vært med på å evaluere Reform 94. Artikkelen oppsummerer noen hovedresultater

Detaljer

Flere tar høyere utdanning

Flere tar høyere utdanning Flere tar høyere utdanning I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I og har

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store

Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Nye tall om ungdom Minoritetselever i videregående opplæring: En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store Liv Anne Støren Det har vært mye fokus på den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse Bortvalg August 2008 Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring Etter å ha fulgt 9749 ungdommer gjennom videregående opplæring fant en at 65,8 prosent av de som gikk ut av

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse Bortvalg av videregående opplæring Hvor mange? Hvorfor? Hva kan gjøres? Eifred Markussen og Nina Sandberg Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oslo, 5. mars 2008 Bakgrunn Kjønn

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (LOSA) i Finnmark. En kort vurdering av resultater

Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (LOSA) i Finnmark. En kort vurdering av resultater Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet (LOSA) i Finnmark. En kort vurdering av resultater Av Simon Bensnes og Torberg Falch Senter for økonomisk forskning AS ii Forord Dette notatet er skrevet på

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Manglende fullføring av videregående opplæring årsaker og kostnader

Manglende fullføring av videregående opplæring årsaker og kostnader Manglende fullføring av videregående opplæring årsaker og kostnader Torberg Falch Professor, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medarbeider, Senter for økonomisk forskning AS Temating Steinkjer 8.12.2010

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 1 Innledning. Høye ambisjoner: Videregående for alle og sosial utjevning... 13 Reform 94 var den sentrale reformen... 14 Høye ambisjoner... 18 Innholdet i boka... 23 Referanser...

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland

2009-kullet stormer fram. Gjennomføring i videregående skole i Nordland 2009-kullet stormer fram Gjennomføring i videregående skole i Nordland Nasjonale mål for grunnopplæringa det 13/14-årige løpet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Rapport 2017:7 offentliggjøres 7.juni Etter denne dato bør selve rapporten leses, og ikke dette dokumentet

Rapport 2017:7 offentliggjøres 7.juni Etter denne dato bør selve rapporten leses, og ikke dette dokumentet Prepublisering av kapittel 4 i NIFU-rapport 2017:7: Skolebidragsindikatorer i videregående skole Presentasjonsform hvordan lese og forstå skolebidragsindikatorene Rapport 2017:7 offentliggjøres 7.juni

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Tiltaksplanen Flere gjennom - med fokus på elever i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tiltaksplanen Flere gjennom - med fokus på elever i yrkesfaglige utdanningsprogram 1 Tiltaksplanen Flere gjennom - med fokus på elever i yrkesfaglige utdanningsprogram INNLEDNING Bortvalg og feilvalg i videregående opplæring er et stort problem både for den enkelte og for samfunnet.

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 Notat

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet

Fem år etter grunnskolen. Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet Fem år etter grunnskolen Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth Nils Vibe Rapport 3/2014 Fem år etter

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater 1 Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater Lars Kirkebøen (SSB), Marte Rønning (SSB), Edwin Leuven (UiO), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Gaute Eielsen (SSB) Evalueringsseminar, 30. november

Detaljer

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole?

Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Per Egil Mjaavatn Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU: Hvilke faktorer har betydning for bortvalg i videregående skole? Et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU 1

Detaljer

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15

Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Joakim Caspersen og Christian Wendelborg Ungdomstrinn i utvikling betydning for elevene? Sammenligning av deltagende og ikke-deltakende skoler på utvalgte tema fra Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15 Notat

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet Håkon Høst 23.09.2016 Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet NAVs inkluderingskonferanse Gardermoen Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Realfagskompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning

Realfagskompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning Sammendrag fra SSB: Realfagskompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning Bakgrunnen for denne rapporten[1] er myndighetenes strategi for å styrke rekrutteringen til realfag, slik

Detaljer

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl

Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen. Thomas Nordahl Resultater og utfordringer i arbeid med LP-modellen Thomas Nordahl 24.08.11 Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett i forhold til ressursinnsatsen

Detaljer

Flere i utdanning på alle nivå

Flere i utdanning på alle nivå Utdanning Flere i utdanning på alle nivå Barnehagedekningen er blitt bedre, og stadig flere barn tilbringer hele dagen i barnehagen. Elevtallet stiger både i grunnskolen og i videregående opplæring, og

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

Fylkessjef for videregående opplæring

Fylkessjef for videregående opplæring Tilbakemeldning om elevresultater og dialog om samarbeid for bedre resultater i Glåmdalsregionen 21.januar Fylkessjef for videregående opplæring Plan for dagen 1000 1045 Innledning ved Tore Gregersen 1045

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

En av tre har høyere utdanning

En av tre har høyere utdanning En av tre har høyere utdanning Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler. Kvinnene er i flertall blant studentene i høyere utdanning.

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK

Saknr. 10/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Saknr. 10/6445-37 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Eirik Løkke/ Eli Ruud Olsen NY GIV STATUS OG MÅLSETTINGER I HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1.For

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Studiekompetanse og yrkeskompetanse - minoritetselever i videregående opplæring

Studiekompetanse og yrkeskompetanse - minoritetselever i videregående opplæring Studiekompetanse og yrkeskompetanse - minoritetselever i videregående opplæring UTDANNING 2020 Forskerkonferanse Kristinn Hegna Gruppe for ungdomsforskning, NOVA Bekymringsmelding: Frafall, frafall, frafall

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg

Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg 1 Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg Innledning begrunnelse for temadag Velkommen til den første dagen i fylkestinget. I dag skal vi ha videregående opplæring som temadag og vi har

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Bare en av tre elever fortsetter med utdanning Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Våren 2000 var det til sammen litt over 60 000 elever som gikk ut av videregående skole med studiekompetanse

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Beskrivelse av oppdraget Utdanningsdirektoratet bes om å gjennomføre oppdraget i tråd med det vedlagte mandat. 022247596 Kunnskapsdepartement 09:47:28 29-10 -2010 1 /5 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905339-/KEM 28.10.2010 Oppdragsbrev

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret)

Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) 1 Effektevaluering Overgangsprosjektet - første delrapport Gaute Eielsen (SSB), Lars Kirkebøen (SSB), Edwin Leuven (UiO), Marte Rønning (SSB), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) Erfaringskonferanse, 27. november

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder

Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder Kvalitet i grunnopplæringen Strategisamling RFF Agder 25.4.2012 Halvard Berg 1 Mål for kvalitet i grunnopplæringen St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen,

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark

NyGIV konsekvenser i skolen. Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark NyGIV konsekvenser i skolen Edvard Odberg NAFO-konferanse, Halden 15.05.12 Prosjektleder NyGIV Halden og Aremark Hva er NyGIV? Prosjektene i Ny GIV er: 1. Gjennomføringsbarometeret felles mål for bedre

Detaljer

Det første året. Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold Delrapport 1. Eifred Markussen Arbeidsnotat 2017:11

Det første året. Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold Delrapport 1. Eifred Markussen Arbeidsnotat 2017:11 Det første året Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021 Delrapport 1 Eifred Markussen Arbeidsnotat 2017:11 Det første året Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold 2016-2021

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Bedre gjennomføring i Aust-Agder

Bedre gjennomføring i Aust-Agder Bedre gjennomføring i Aust-Agder Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder v/ utdanningssjef Bernt Skutlaberg Status for 8-10 år siden - Store levekårsutfordringer i

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer