Helse- og omsorgsplan for Førde kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og omsorgsplan for Førde kommune 2015-2026"

Transkript

1 Helse- og omsorgsplan for Førde kommune Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum

2 1 Føreord Førde kommune har over lengre tid utvikla gode helse- og omsorgstenester. Til liks med andre kommunar i landet står vi likevel overfor ei rekkje utfordringar i åra framover: aukande tal eldre, fleire personar med demenssjukdom, auka rus- og psykiatriproblematikk, fleire med kroniske lidingar og livsstilssjukdomar, meir differensiert brukargruppe som følgje av ulik etnisk bakgrunn, og fleire oppgåver overført frå statlege styresmakter. Samstundes får også vi færre innbyggjarar i yrkesaktiv alder, og det er ei utfordring både å få rekruttert inn nok tilsette i helse- og omsorgssektoren og å omstille kommunen organisatorisk for betre å møte denne nye kvardagen. Helse- og omsorgsplan gjev retning for korleis vi skal utvikle tenestene dei komande åra slik at vi er betre rusta til å møte desse utfordringane. Gode levekår for alle er eit sentralt stikkord uavhengig av diagnose, bustad, personleg økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den einskilde sin livssituasjon. Vi ynskjer at helse- og omsorgstenestene skal bidra til god helse og førebyggje sjukdom slik at flest mogeleg kan leve eit aktivt og meiningsfullt liv lengst mogeleg. Kommunen åleine vil ikkje kunne løyse dei framtidige helse- og omsorgsutfordringane. Det vil vere naudsynt å supplere den offentlege tenesteytinga gjennom dialog med pårørande og frivilleg sektor. Grunntanken i planen kan oppsummerast slik: Helse, livskvalitet og gode levekår er samfunnet sitt felles prosjekt. Kommunen må tilreggeleggje og lage gode strukturar, samtidig som vi må ha kompetanse og kapasitet til å gje naudsynte tenester til dei som har behov for det. Kvar einskild må på eige initiativ og i fellesskap med andre, ta ansvar for eiga helse, og så langt som mogeleg nytte dei mogelegheitane ein har for å påverke eigen livssituasjon. Samstundes skal innbyggjarane føle seg trygge på at dei som treng det, får rett hjelp til rett tid, i rett omfang. Det er ikkje føreteke prioriteringar i dei ulike handlingsdelane i planen (Slik gjer vi det) anna enn ved innfasing i ulike år. Konkret prioritering av tiltaka vert innarbeidd i årlege rulleringar av handlingsplan og økonomiplan. Vi er klar for å utvikle helse- og omsorgstenestene dei komande åra og vi ynskjer DEG med på laget! Førde Ole John Østenstad Rådmann 2

3 Innhald: 1 Føreord Vegen fram mot helse- og omsorgsplan Om plandokumentet Kven gjeld planen for? Nasjonale føringar og relevant lovverk Tilknyting til andre kommunale planar Overordna visjon, mål og satsingsområde Helse og omsorg mot 2026 kva skal vi satse på? Overordna visjon og målsetting Fokusområde og tverrfaglege perspektiv Viktige utviklingstrekk fram mot Førde kommune si organisering av helse- og omsorgstenestene Framskrive folketal ulike aldersgrupper : Framskriving personar med demens Kor mange fleire gamle blir det i framtida, og kva betyr det for tilbodet? Behov for fleire årsverk i institusjons- og heimeteneste Nasjonale utfordringar Særlege utfordringar for Førde Førde ei drivkraft i fylket Førde for menneske i alle livets fasar Førde for menneske i alle livets fasar Demensomsorg Rehabilitering og fysio- og ergoterapitenester Psykisk helse og rus Legetenester for alle Alle i Førde har ein god stad å bu Butilbod i institusjon Butilbod i open omsorg Omsorgsbustader og gjennomgangsbustader I Førde er vi aktive og har ei meiningsfull fritid ansvar for eiga helse Dagtilbod og tilrettelagte fritidstilbod Frivillegsentral og frivilleg innsats Folkehelse I Førde har vi trygge og gode oppvekstvilkår I Førde er vi godt rusta til å møte endringane i folkesamansetnad Velferdsteknologi og tenesteinnovasjon Rekruttering av arbeidskraft Innvandrarhelse og -integrering Førde ein framtidsretta og effektiv organisasjon I Førde er vi ei drivkraft i utvikling av effektive og kvalitativt gode tenester I Førde kommune er vi kjende for å vere framtidsretta, kompetente og ein inkluderande organisasjon I Førde er vi gode på samfunnstryggleik Interkommunalt samarbeid

4 2 Vegen fram mot helse- og omsorgsplan Om plandokumentet 2.1 Helse- og omsorgsplanen skisserer både langsiktige satsingsområde og meir konkrete tiltak, og er derfor eit viktig styringsdokument for administrasjonen og dei folkevalgte i Førde fram mot Planen er eit resultat av planstrategi, arbeid i prosjektgruppa, møter med aktuelle einingsleiarar og andre tilsette innan helse og omsorg, tillitsvalte og brukarutval, samt orientering og drøfting med levekårskomiteen, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Kap. 3 skisserer planen sine overordna mål, fokusområde og strategiske grep for å nå målsettingane. I kap. 4 synleggjer vi dei mest sentrale utviklingstrekka og utfordringane i åra fram mot Kap. 5-7 handlar om kva som er fokus- og satsingsområda våre, korleis vi vil ha det innan ulike prioriterte område og kva vi vil gjere for å nå desse måla. «Slik gjer vi det» - punkta er handlingsdelen til planen. Tidspunkt for gjennomføring gjev ein peikepinn for kor tid ein tenkjer å starte arbeidet, men kan bli endra ved årleg rullering av handlingsplanane. Tiltak der ein jobbar kontinuerleg i heile planperioden er merka med «kont.».til kvart kapittel har vi også sett opp nokre eksempel på måleindikatorar vi kan nytte for å sjå om vi har nådd måla våre. Dette er ikkje ei uttømmande liste, og nye indikatorar kan kome til. Til sist, i kap. 8, har vi peika på dei områda innan helse og omsorg der vi har interkommunalt samarbeid i dag, og kva vi ser føre oss i forhold til dette i åra framover. I planen har vi ikkje tatt omsyn til det pågåande arbeidet med Kommunereforma og eventuelle kommunesamanslåingar. Vi har planlagt våre tenester på bakgrunn av situasjonen i Førde kommune i dag. Dersom det vert samanslåing av kommunar i planperioden, kan dette fangast opp ved rullering av planen. Kven gjeld planen for? 2.2 Planen rettar seg mot alle kommunen sine innbyggjarar, men med eit spesielt fokus på den delen av innbyggjarane som har behov for pleie- og omsorgstenester. For einskilde brukargrupper vert det gjeve tenester frå ulike sektorar t.d. tenester til born og unge. Det skal utarbeidast ein eigen plan for oppvekstvilkår for born og unge som også vil ivareta helse- og omsorgstenester for denne gruppa. Tenester til born og unge er derfor berre kort omtalt i denne planen. Samarbeid mellom kommune og frivillege lag og organisasjonar er gitt ein sentral plass i dokumentet. Planen er også eit viktig dokument for tilsette i helse- og omsorgstenestene. Eldre med behov for helsehjelp og funksjonshemma i alle aldersgrupper er særleg viktige målgrupper. Folketalsframskrivingar syner at det vil bli langt fleire «unge eldre» (67 79 år) dei næraste åra. Livssituasjonen, helsetilstanden, ressursane og forventningane til desse «unge eldre» vil vere avgjerande for etterspurnaden etter tenester, og også i kva grad dei har høve til å vere aktive og deltakande. Nasjonale føringar og relevant lovverk 2.3 På nasjonalt nivå utgjer bl.a. Helse- og omsorgstenestelova, Folkehelselova, Psykisk helsevernlova, pasient- og brukarrettighetslova og Helseberedskapslova det viktigaste juridiske grunnlaget for kommunen sitt oppgåveansvar innan helse og omsorg. Lovverket innan helse og omsorg er supplert med ei rekkje forskrifter som konkretiserar innbyggjarane sine rettar og dei 4

5 offentlege sine plikter. Verdighetsgarantien, Kvalitetforskrifta, Akuttmedisinforskrifta og Fastlegeforskrifta er nokon av dei mest sentrale. Vidare er det ei rekkje planar og rettleiarar som utdjupar kommunane og helseføretaka sitt ansvar. Døme på dette er: Nasjonal helse- og omsorgsplan , Omsorgsplan 2015, Omsorgsplan 2020, Demensplan 2015, Saman om kreft, Nasjonal kreftstrategi og St.mld 26 ( ) om Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet.. Tilknyting til andre kommunale planar 2.4 Helse- og omsorgsplanen er ein kommunedelplan som skal skildre satsingsområda våre fram mot Som nemnt byggjer planen vidare på fokus- og satsingsområda i Kommuneplanen sin samfunnsdel (sjå pkt. 3.3). Helse- og omsorgsplanen vert også supplert med blant anna bustadsosial handlingsplan, plan for gode oppvekstvilkår for born og unge, plan for mottak og integrering av flyktningar, rusmiddelplan og kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I tillegg kjem aktuelle beredskapsplanar. Alle desse planane grip inn i kvarandre og delvis overlappar kvarandre, og det er derfor viktig å sjå alle planane i ein samanheng. 5

6 3 Overordna visjon, mål og satsingsområde Helse og omsorg mot 2026 kva skal vi satse på? 3.1 Helse- og omsorgstenestene dekker i dag heile livsløpet og har tenestemottakarar i alle aldersgrupper med behov for mangfald av løysingar på butilbod, tenestetilbod og faglege tilnærmingar. Samhandlingsreforma forsterkar dette mangfaldet og gjev kommunane nye oppgåver og nye mogelegheiter. St.mld. nr. 29 om Morgendagens omsorg byggjer på 8 prinsipp for omsorgstenestene: Skal byggje på eit heilskapleg menneskesyn Er basert på medbestemming, respekt og verdigheit Er tilpassa brukarane sine individuelle behov Viser respekt og omsorg for pårørande Består av kompetente leiarar og tilsette Vektlegg helsefremjande aktivitet og førebyggjande tiltak Er fleksibel, føreseieleg og tilbyr koordinerte og heilskaplege tenester Er lærande, innovativ og nyskapande St.mld 26 ( ) om Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet seier at mange kommunale helse- og omsorgstenester er gode kvar for seg, men dei er oppstykk og manglar heilskap. Regjeringa ynskjer derfor ein meir heilskapleg helse- og omsorgsteneste, og har trekt ut 3 særlege satsingsområde: auka kompetanse, betre leiing og teamorganisering. Overordna visjon og målsetting 3.2 Helse- og omsorgsplanen byggjer vidare på visjonen til Førde kommune: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum! Gjennom helse- og omsorgsplanen ynskjer vi å leggje til rette for at innbyggjarane i Førde skal kunne vere aktive og leve lengst mogeleg i eigen heim. Vi har derfor sett oss følgjande målsettingar: Helse og omsorgstenestene i Førde bidrar til god helse og førebyggjer sjukdom hjå innbyggjarane våre slik at flest mogeleg lever eit aktivt og meiningsfullt liv lengst mogeleg. Helse og omsorgstenestene i Førde legg til rette for at innbyggjarar som ynskjer det skal kunne bu lengst mogeleg i eigen heim, så lenge det er fagleg forsvarleg. Dei viktigaste strategiske grepa for å nå desse målsettingane er: Vi tydleggjer den einskilde sitt ansvar for eiga helse Vi legg til rette for auka aktivitet, eiga meistring og deltaking Vi utviklar samarbeidet med brukarane og pårørande Vi prioriterer målretta og førebyggjande innsats Vi yt effektiv og god hjelp til dei som har eit hjelpebehov Vi satsar på kvalitetsutvikling, kompetanse og rekruttering Vi har fokus på tenesteutvikling og prøve ut nye måtar å yte tenestene på 6

7 Fokusområde og tverrfaglege perspektiv 3.3 Helse- og omsorgsplanen byggjer vidare på fokusområda og satsingane i kommuneplanen sin samfunnsdel : I tillegg til fokus- og satsingsområda som er vidareført frå samfunnsplanen, har vi trekt fram nokre prioriterte område som er sentrale innan helse og omsorg i åra framover. Tabellen nedanfor oppsummerer kva som er fokus og prioriterte område i helse- og omsorgsplanen: Fokusområde: Dette satsar vi på: Prioriterte område Førde ei drivkraft i fylket Førde for menneske i alle livets fasar Førde for menneske i alle livets fasar I Førde har alle ein god stad å bu I Førde er vi aktive og har ei meiningsfull fritid I Førde har vi trygge og gode oppvekstvilkår Demensomsorg Rehabilitering og koordinering Psykisk helse og rus Legetenester for alle Butilbod i institusjon Butilbod i open omsorg Omsorgsbustader og gjennomgangsbustader Dagtilbod og tilrettelagt fritidstilbod Frivillegsentral og frivilleg innsats Folkehelse 1 Biletet er Førde kommune sin Samfunnsplakat som synleggjer fokus- og satsingsområda i kommuneplanen sin samfunnsdel

8 Førde ein framtidsretta og effektiv organisasjon I Førde er vi godt rusta til å møte utfordringa med endra folkesamansetnad I Førde er vi ei drivkraft i utvikling av effektive og kvalitativt gode tenester I Førde er vi kjende for å vere framtidsretta, kompetente og ein inkluderande organisasjon Velferdsteknologi og tenesteinnvoasjon Rekruttering av arbeidskraft Innvandrarhelse Interkommunalt samarbeid I Førde er vi gode på samfunnstryggleik I kommuneplanen sin samfunnsdel valte vi å synleggjere 4 tverrfaglege perspektiv gjennom heile planen, då vi meiner at desse perspektiva bør stå sentralt i alt vårt planarbeid. Desse perspektiva var: Areal (A) Folkehelse (F) Klima og miljø (M) Omdømme (O) Vi har valt å nytte desse også i helse- og omsorgsplanen sjølv om ikkje alle perspektiva er like sentrale når det gjeld helse og omsorg. Dersom dei ulike målsettingane «Slik vil vi ha det» - har innverknad på nokre av desse områda/perspektiva, har vi valt å markere dei med bokstavane A, F, K og O i parantes for kvar målsetting der det er relevant. 8

9 4 Viktige utviklingstrekk fram mot 2026 Det er utarbeidd ein eigen faktadel til helse- og omsorgsplanen som gjev utfyllande informasjon og statistikk knytt til folketalsutvikling, framskriving eldre, framskriving tal personar med demenssjukdom, folkehelseindikatorar, status i Kommunebarometeret (samanlikning med andre kommunar) og ressursinnsats. Nedanfor viser vi derfor berre nokre av dei utviklingstrekka som er mest sentrale for planlegginga av helse- og omsorgstenestene i tida framover. 4.1 Førde kommune si organisering av helse- og omsorgstenestene Helse- og omsorgstenestene i Førde kommune er i 2015 organisert slik: Helsetunet eining 3 Korttidseining Helsetunet eining 2 Langtidseining Helsetunet skjerma Langtidseining Kjøkkentenesta Rådmann Leiargruppa Personal- og service Fagutvikling og koordinering IKT Økonomi (Rekneskap og skatt) Bu- og miljøtenesta Psykiatritenesta Kronborg ressurshage Heimetenesta Helse og barn NAV Figur 1 Organisering av Helse og omsorg i Førde kommune Legetenester og rehabilitering Førde kommune er organisert i ein 2-nivå modell med rådmannen og kommunalsjefar som leiargruppe, og tenesteeiningar under dette. Helse og omsorg har totalt 11 tenesteeiningar. I tillegg kjem støtte- og stabseiningane Personal- og service, Fagutvikling og koordinering, IKT og Økonomi som alle yter tenester opp mot einingane i helse og omsorg. Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester og Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimeteneseter (USHT) er lagt til Fagutvikling og koordinering. 9

10 Folketal 4.2 Framskrive folketal ulike aldersgrupper : Folketalsframskriving ulike aldersgrupper år 6-15 år år 67 år eller eldre Totalt Figur 2 Framskrive folketal ulike aldersgrupper Den store endringa i folkesamansetnaden i Førde skjer først og fremst frå 2020 og utover. Utviklinga i dei yngre aldersgruppene vil stagnere, medan andelen av eldre vil auke monaleg. I 2040 vil andelen personar over 67 år i Førde utgjere 20 % av folketalet (mot knappe 10 % i dag). Aldersgruppa år har ein jamn, sterk stigning framover mot For gruppa år, er det svak stigning fram til 2020, men deretter vil den stige kraftig oppover. Tilsvarande gjeld for aldersgruppa 90 år

11 Figur 3 Framskriving tal personar 67 år og over Framskriving personar med demens 4.3 Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har tal for kor stor del av befolkninga som har demenssjukdom, og kan stipulere forventa utvikling. Dei har rekna ut tal for Førde kommune basert på framskrive folketalsmengde og demensforekomst. Forekomsten av demens er høgare hjå kvinner enn hjå menn. Til dømes reknar ein at i aldersgruppa år er forekomsten av demens hjå menn 0,8 % og 1,0 hjå kvinner, medan det i aldersgruppa år er 28,4 % hjå menn og 32,7 % hjå kvinner. Aldersgrupper år år år år år år og eldre Totalt alle Figur 4 Framskriving tal personar med demenssjukdom Tabellen over viser at dei neste 10 åra vil talet personar med demenssjukdom auke frå 130 i 2015 til 185 personar i Dette vil seie ein auke på knappe 60 personar. Samla er det ein auke på vel 100 personar fram mot

12 4.4 Kor mange fleire gamle blir det i framtida, og kva betyr det for tilbodet? Kommunebarometeret har laga framskrivingar som syner behovet for nye plassar og nye tilbod, basert på kommunane sine eigne dekningsgrader per Framtidig behov er basert på den delen av innbyggjarane som i dag har sjukeheimsplass eller heimeteneste frå kommunen (dekningsgrad). Vi viser her framskrivingar basert på middels folketalsvekst basert på innbyggjarar 67 år og over: Middels vekst Tal personar over 67 år Endring frå 2013 Auka tal heimetenestemottakarar Figur 5 Auke i tal mottakarar av heimetenester og heildøgns omsorg Auka tal personar i heildøgns omsorg Dersom kommunen opprettheld same dekningsgrad som i dag, vil vi i 2025 ha vel 200 fleire som har behov for heimetenester og vel 30 fleire med behov for heildøgns omsorgsplass i aldersgruppa 67 år og over. I tillegg kjem mottakarar i aldersgruppa 0-66 år som også treng heime- eller institusjonstenester. Kommunebarometeret har ikkje gjort tilsvarande framskrivingar for desse. Utrekningar frå Kommunal- og regionaldepartementet syner at vi må rekne med mellom 20 og 30 fleire mottakarar også i denne aldersgruppa fram mot Dette er då også gjerne brukarar med omfattande behov for tenester. Behov for fleire årsverk i institusjons- og heimeteneste 4.5 Kommunal- og regionaldepartementet har gjort framskrivingar som viser behovet for årsverk i dei store sektorane barnehage, grunnskule og institusjons- og heimeteneste fram mot 2040: Figur 6 Framskrive behov for årsverk samla Figur 7 Framskrive behov for årsverk per 1000 innbyggjar 2 Kommunebarometeret er ei samanlikning av kommunane i landet, basert på til saman 123 nøkkeltal (hovudsakleg frå Kostra) innan 12 ulike sektorar. 12

13 Vi ser at fram mot 2020 vil det vere behov for om lag 20 fleire årsverk innan både skule og barnehage, medan det er behov for knappa 50 fleire innan pleie- og omsorg. Ser vi vidare fram mot 2040, vil behovet for årsverk i pleie- og omsorg vere dobla. Ser vi behovet for årsverk knytt opp mot tal innbyggjarar i den arbeidsføre alderen år, er det i pleie- og omsorgssektoren behova vil stige. Nasjonale utfordringar 4.6 I St.meld nr. 25 ( ) om omsorgsutfordringane i framtida, og i Hagen-utvalet sin NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, er det trekt fram følgjande utfordringar: Fleire yngre brukarar med nedsett fysisk eller psykisk funksjonsevne Fleire eldre kombinert med mangel på tenesteytarar (personale) Behov for betre medisinsk tverrfagleg samarbeid for å sikre koordinerte tenester Auka behov for å førebyggje og avgrense meir og behandle mindre Må leggjast meir vekt på aktivitet i omsorg og på å møte psykososiale behov Det vil bli stadig fleire brukarar av dei kommunale omsorgstenestene i framtid. Den største auken av tenestemottakarar dei siste tiåra er personar under 67 år. Stadig fleire får livsstilssjukdomar som diabetes type 2, KOLS eller overvekt, og andelen innbyggjarar med psykiske lidingar aukar kraftig. Morgondagens brukarar vil ha andre behov og problem enn dagens tenestemottakarar, men også andre ressursar til å meistre dei: vi får nye generasjonar eldre og samtidig fleire yngre tenestemottakarar som alle vil krevje eit meir mangfaldig tenestetilbod. Framtidas eldre vil både ha høgare utdanning, vere meir ressurssterke og ha betre helse enn dagens eldre. Samstundes vil det bli truleg bli større ulikskap i høve eiga helse og sosiale føresetnader. I større grad enn dagens eldre vil dei også vere vane med, og forventar, å kunne bestemme over eige tilvære. Særlege utfordringar for Førde 4.7 Statistikken syner at Førde sine utfordringar er på linje med dei nasjonale utfordringane: Den doble demografiske utfordringa med ei framtidig auke i tal brukarar kombinert med redusert tilgang til arbeidskraft. Førde kommune har i dag unge innbyggjarar. Andelen eldre, det vil seie innbyggjarar over 67 år, vil auke monaleg i planperioden. I 2025 vil kommunen ha ca innbyggjarar over 67 år (prognose). Det vil seie ein auke på knappe 800 personar.utfordringa sitt omfang må likevel sjåast i lys av at den nye eldregenerasjonen har betre helse og meir ressursar i form av høgare utdanning, samt betre økonomi til å kunne møte og meistre alderdomen. Dette medfører mellom anna at dei bør kunne planleggje eiga buform med tanke på alderdom og svekka helse. Ein vesentleg del av folkeveksten i Førde skuldast tilflytting frå utlandet. Vi får stadig fleire innbyggjarar med utanlandsk bakgrunn. Desse har ofte andre behov og føresetnader knytt til helse, pleie- og omsorg. Vi meiner derfor det er viktig å ha fokus på migrasjonshelse og førebyggjande tiltak for denne gruppa. I tillegg til utviklingstrekka knytt til alderssamansetnad og nasjonalitet, er det nokre tendensar som vi bør halde auge med framover: Tilflytting av unge eldre frå nabokommunar for å busetje seg i meir lettstelte husvære og kome nærare spesialisthelsetenestene. Auke i andelen einslege eldre over 80 år, og vi aukar meir enn landssnittet. Einslege eldre har vanlegvis behov for meir helse- og omsorgstenester enn eldre som lever i lag med ektefelle/sambuar/familiemedlemer. 13

14 5 Førde ei drivkraft i fylket Fokusområde: Dette satsar vi på: Førde ei drivkraft i fylket I Førde vil vi vekse også for fylket! I Førde har vi varierte arbeidsplassar, gode utdanningstilbod og er attraktive for nyetablerarar Førde skal vere kjent som ein kompakt by med urbane kvalitetar, pulserande kulturliv og internasjonalt mangfald Slik har vi det i 2015 : Førde er vertskommune for utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane (USHT). Mange viktige institusjonar innan helse og omsorg er lokalisert i Førde: Førde sentralsjukehus Høgskulen i Sogn og Fjordane avd. helsefag, Mo og Øyrane vidaregåande skule med helse- og oppvekstfag og Hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane og Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Sogn og Fjordane er også lokalisert i Førde Sterke sider Vertskommune for USHT Sentrale institusjonar innan helse og omsorg er lokalisert i Førde Legg til rette for interkommunale samarbeid Utfordringar Tilflytting av ulike brukarar som følgje av at vi er regionsenter For lite proaktive fordi vi til no har hatt lett tilgang til tenester og kompetanse Slik vil vi ha det i 2026: Førde har ei sterk og sentral rolle som vert for utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane (O). Vi er ein god vertskommune og har eit godt samarbeid med Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Hjelpemiddelsentralen og Sogn og Fjordane fylkeskommune (O). Vi tilbyr varierte og attraktive arbeidsplassar innan helse og omsorg (O). Vi er aktive med å bidra til å utvikle fleire og nye studieplassar i helse og omsorg (O). Vi legg til rette for forsking og utvikling i helse- og omsorgssektoren (O). Drivkraft i fylket - slik kan vi måle om vi er på rett veg: Tal på arbeidsplassar innan helse og omsorg Tal forskingssamarbeid Tal elevar og studentar Tal interkommunale samarbeid Førde deltek i 14

15 Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Vidareføre og styrke vertsrolla som utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester Aktuelle einingar i helse og omsorg Kommunane i Sogn og Fjordane Vere ein god vertskommune for Helse Førde, vidaregåande skule, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Hjelpemiddelsentralen Vere pådrivar for å utvikle velferdsteknologiske løysingar Vidareutvikle praksistilbodet til elevar, studentar og lærlingar Vidareutvikle Campus Førde Politisk nivå Einingar innan helse og omsorg Aktuelle einingar Politisk nivå Helse Førde Høgskulen i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune USHT HISF FSS HISF Ungdomsskular Vidareg. skule HISF Andre kommunale planar som har særskilt relevans for helse og omsorg og fokusområdet «Førde ei drivkraft i fylket»: Kommuneplanen sin samfunnsdel Kommuneplanen sin arealdel Gode oppvekstvilkår for born og unge Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kulturplan Næringsplan SIS Sykkelbyen Førde 15

16 6 Førde for menneske i alle livets fasar Fokusområde: Førde for menneske i alle livets fasar Dette satsar vi på: I Førde har alle ein god stad å bu I Førde er vi aktive og har ei meiningsfull fritid I Førde har vi trygge og gode oppvekstvilkår I Førde er vi godt rusta til å møte utfordringa med endra folkesamansetnad Dette satsar vi på 6.1 Førde for menneske i alle livets fasar Førde for menneske i alle livets fasar handlar om at vi ynskjer at alle innbyggjarar skal ha gode levekår uavhengig av alder og livssituasjon. Det kan oppstå behov for å motta helse- og omsorgstenester i alle fasar av livet, og i ulike aldrar. Dette har vi fokus på i heile helse- og omsorgplanen, men vi har i dette punktet valt å trekke fram nokre særskilte prioriterte område. Desse områda er valt ut på bakgrunn av nasjonale føringar og som følgje av endringar i folkesamansetnad og sjukdomsbilete blant innbyggjarane. Meir generell tenesteyting som heildøgnomsorg og heimetenester, er tatt med under punktet «Alle i Førde skal ha ein god stad å bu» Demensomsorg Demens er ei samlenemning for ein tilstand som kan vere forårsaka av ulike hjerneorganiske sjukdomar som fortrinnsvis opptrer i høg alder. Tilstanden gjev symptom som hukommelsessvikt, sviktande evne til å utføre aktivitetane i dagleglivet, sviktande språkfunksjon og endring i sosial åtferd. Nasjonal Demensplan 2015 «Den gode dagen» er ein av delplanane innanfor Omsorgsplan Målet med planen er å bidra til å styrke kvalitet, kompetanse og kapasitet til personar med demens og deira pårørande. Betre samhandling og helsefagleg oppfølgning, aktiv omsorg og partnarskap med familie og lokalsamfunn er også sentrale strategiar i planen. Dagtilbod og tilrettelagte aktivitetar er sentrale og grunnleggjande element i eit heilskapleg omsorgstilbod til personar med demens. For menneske i alle livets fasar - slik kan vi måle om vi er på rett veg: Årsverk med fagutdanning Tal brukarar som får kvardagsrehabilitering Tal brukarar som mottek dagtilbod/ avlastningstilbod Gjennomført pårørandeskulerin g Tal personar på venteliste hjå fysioterapeut Kapasitet på fastlegelistene Kostra Slik har vi det i 2015: Eiga eining med 16 plassar ved Førde Helsetun, tilrettelagt for personar med demenssjukdom I tillegg har vi fleire personar med demenssjukdom på langtidseininga (Eining 2) og korttidseininga (eining 3). Eige demensteam som kartlegg og følgjer opp heimebuande med demenssjukdom, samt arrangerer pårørandeskule Eige dagsentertilbod for personar med demenssjukdom på Veglo 16

17 Heimetenesta har eigne kontaktsjukepleiarar som følgjer opp pasientar med demenssjukdom som bur heime Sterke sider Tilsette med god kompetanse på demens Demensteam med lang erfaring Dagtilbod for personar med demenssjukdom Godt samarbeid med fastlegane Utfordringar Aukande tal innbyggjarar som får demensdiagnose 60 fleire i 2026 enn det vi har i dag Sikre eit tilpassa tilbod til den einskilde, og utvikle tilbodet i takt med sjukdomsutviklinga Å kunne tilby avlastning til pårørande også på kveld og helg Slik vil vi ha det i 2026: Vi har eit differensiert dag-, avlastnings- og døgntilbod til personar med demens i ulike fasar som kan nyttast på kveld og helg (O, A). Vi fangar opp personar med symptom på demenssjukdom og startar oppfølging raskt etter diagnosetidspunkt (O). Vi har god dialog med pårørande (O). Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Utgreier nytt døgntilbod for personar med 2016 demensliding. Vi startar rask kartlegging og oppfølging av Demensteam personar med symptom på demenssjukdom. Utgreie korleis vi skal innføre førebyggjande 2016 heimebesøk hjå eldre Vidarefører og styrkar tilbodet om Demensteam pårørandeskule til personar med demenssjukdom Utviklar samarbeidet og samhandlinga med brukarar og pårørande Brukar- og pårørandeutval Demensforeininga Rehabilitering og fysio- og ergoterapitenester Rehabilitering er tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemiddel, kor fleire aktørar samarbeider om å gje naudsynt støtte til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogleg funksjons- og mestringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. Rehabilitering er eitt av dei område som vert særskilt vektlagt i samhandlingsreforma, og kommunereforma legg også opp til at kommunane skal ta eit større ansvar for rehabiliteringsfeltet i tida som kjem. Gjennom desse føringane har kommunane fått eit tydelegare ansvar på rehabiliteringsområdet. Ei av dei sentrale målsettingane i helse- og omsorgsplanen er at innbyggjarane skal få bu lengst mogeleg i eigen heim. Førde kommune ynskjer derfor å satse på rehabiliteringstenester. For å lukkast med dette må ein bygge opp eit heilskapleg rehabiliteringstilbod, med mellom anna rehabiliteringsplassar i institusjon, heimerehabilitering og kvardagsrehabilitering. Rehabilitering er per definisjon tverrfagleg, og ikkje noko ei teneste kan drive aleine. Det er 17

18 derfor viktig å leggje til rette for etablering av tverrfaglege team for brukarar med store og samansette behov. Slik har vi det i 2015: Vi har ei korttidsavdeling på Førde Helsetun med 4 rehabiliteringsplassar, der det vert ytt tverrfagleg oppfølging av sjukeheimslege, pleiepersonell og fysio- og ergoterapeut Vi har i 2015 starta opp med Kvardagsrehabilitering Vi har eigne koordineringsteam for vaksne og barn, som har ansvar for å tildele koordinator, ansvarsgruppe og individuell plan Vi har ei kommunal fysio- og ergoterapiteneste med 4 fysioterapeutar og 2 ergoterapeutar Vi har 6,2 driftsheimlar for privatpraktiserande fysioterapeutar, fordelt på 9 fysioterapeutar Sterke sider Tilgang på rehabiliteringsplassar i institusjon, der det vert gjeve tverrfagleg oppfølging Velfungerande fysio- og ergoterapiteneste med god stabilitet og høg kompetanse Kompetente privatpraktiserande fysioterapeutar, som gjev eit viktig tilbod til mange av innbyggarane våre, og er opptekne av å hjelpe folk raskt tilbake i arbeid. Samlokalisering av mange aktuelle tenester innan rehabilitering: fysio- og ergoterapitenesta, heimetenesta, korttidseininga og psykiatritenesta Utfordringar Lite utbygd tverrfagleg samarbeid/team kring brukarar med omfattande behov for heimerehabilitering Forventningar om at kommunane har endå meir spesialiserte tenester innan rehabilitering. Samarbeid med, og tilgang på, andre yrkesgrupper som er sentrale i rehabilitering t.d. logoped, sosionom, psykolog. Ukoordinerte ventelister hos privatpraktiserande fysioterapeuter Auka behov for oppfølging av pasientar med kroniske helseplager, Kring % av pasientane hos dei privatpraktiserande fysioterapeutane kjem frå nabokommunane våre, utan at Førde kommune får noko økonomisk kompensasjon for dette Fleire av dei privatpraktiserande fysioterapeutane har deltidsheimel Kommunen har avgrensa styringsrett over prioriteringar og ressursbruk hos dei privatpraktiserande fysioterapeutane Slik vil vi ha det i 2026: Vi har eit heilskapleg tilbod om rehabilitering, der den einskilde sitt rehabiliteringspotensiale, meistringsevne og ressursar vert lagt til grunn for tenestetilbodet (O) Kvardagsrehabilitering er implementert i ordinær drift Vi har eit godt tilbod om heimerehabilitering, med gode system for tverrfagleg samarbeid og team (O) Alle som arbeider i helse- og omsorgstenestene har kjennskap til og fokus på meistring og rehabilitering, slik at ein støttar opp om brukarane si evne til eigenomsorg og deltaking (F) Vi har eit tettare samarbeid mellom kommunal og privat fysioterapiteneste (F, O) Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Styrke dialogen mellom kommunale og privatpraktiserande fysioterapeutar, for å sikre tettare samarbeid og prioritering av målgrupper Legeteneste og rehabilitering Privatpraktiserande fysioterapeutar i Førde kommune

19 Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Arbeide med systematisk og individretta Heimetenesta Frå 2015 kvardagsrehabilitering Legesenter og rehabilitering Utgreie korleis vi skal innføre 2016 førebyggjande heimebesøk hjå eldre Utgreie organisering av den samla Legeteneste og 2016 fysioterapitenesta i Førde kommune rehabilitering Utgreie samarbeid/koordinering til innbyggarar med behov for omfattande heimerehabilitering Psykisk helse og rus Den generelle samfunnsutviklinga viser at tal personar med omfattande rus- og/eller psykisk problematikk er aukande og utgjer ein stadig større del av brukarane av helse- og omsorgstenester. Desse brukarane er ei ueinsarta gruppe som har behov for ulike tenester. Slik har vi det i 2015: Psykiatritenesta, saman med fastlegane, har hovudansvar for oppfølging av vaksne med psykiske lidingar og/eller rusproblematikk, medan helsestasjonen og fastlege har ansvar for gravide og born og unge med psykiske utfordringar NAV har ansvar for å søkje personar inn til tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Kommunane Førde, Jølster, Naustdal og Gaular har felles russamarbeid knytt til m.a. rusplan og førebyggjande arbeid. Ca. 10 brukarar får til ei kvar tid Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). Kronborg Ressurshage gjev dagtilbod til personar med psykiske vanskar og/eller utviklingshemming. Sterke sider Ei velfungerande psykiatriteneste Eit variert dag- og arbeidstilbod Godt utbygd trenings- og støttekontakttilbod Tett samarbeid mellom NAV, fastlegar og psykiatritenesta rundt brukarar med rusvanskar Tett samarbeid med spesialisthelsetenesta Oppfølging og samarbeid rundt gravide rusmisbrukarar Utfordringar Aukande tal personar med psykiske vanskar og/eller rusproblem Manglar eit lågterskeltilbod til dei med rusvanskar Få gruppetilbod Gje eit god nok fagleg tilbod til eit aukande tal eldre med psykiske vanskar Oppfølging av rusmisbrukarar i heimen Slik vil vi ha det i 2026: Vi arbeider aktivt med førebygging av psykisk uhelse og rusvanskar (F, O) Personar med psykiske lidingar har eit meiningsfullt tilbod med fokus på meistring, aktivitet og arbeid (O) Vi har tilsette med høg kompetanse på psykisk helse og rus (O) Vi brukar verktøyet «Brukarplan» for å kartlegge og ha god oversikt over personar med rusvanskar og psykiske vanskar. 19

20 Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Utarbeide plan/rutinar for styrking av psykisk helsehjelp til eldre over 67 år Psykiatritenesta 2017 Evaluere det kommunale tilbodet knytt til LAR-behandling Etablere samarbeid med helseføretak og nabokommunar om rutinar, rettleiing, utdanning og hospitering innan rusomsorg Etablere samarbeid med rusettervernet og pårørandeorganisasjonar innan rus Auka samarbeid med private aktørar for å finne gode tiltak for brukargruppa Arbeide for å etablere fleire gruppetilbod innan eige hjelpeapparat Psykiatritenesta Heimetenesta Fastlegar NAV Psykiatritenesta NAV Psykiatritenesta NAV Psykiatritenesta NAV Kronborg Ressurshage Psykiatritenesta NAV Kronborg Ressurshage Helse Førde 2018 Psykiatritenesta Kommunane Gaular, Jølster og Naustdal Helseføretak Rusettervernet i Sogn og Fjordane Legetenester for alle Slik har vi det: 13,2 fastlegeheimlar per , samt 1-2 turnuslegar, lokalisert ved Førde legesenter 50 % stilling som kommuneoverlege oppretta frå Totalt 2,05 % deltidsstillingar innan skule- og helsestasjonsteneste, sjukeheim, rettleiar turnuslege og nye legar. Legevakt på dagtid ( ) ved Førde legesenter. Interkommunalt samarbeid med 9 kommunar (SYS IKL) om legevakt på ettermiddag, natt og helg, lokalisert ved Førde sentralsjukehus Kommunal akutt døgneining med 4 sengeplassar vert oppretta frå , i samarbeid med mellom anna kommunane i SYS IKL. Denne blir lagt til eit nybygg ved Førde sentralsjukehus Sterke sider Felles lokalisering av alle fastlegane Jamn fordeling mellom kvinnelege og mannlege legar Attraktivt å ha fastlege i Førde (nær arbeidsstad) Utfordringar Sikre tilstrekkeleg kapasitet på fastlegelistene (minimum 5 % ledig kapasitet) Organisering av drift av legesenter (kommunal vs. privat) Behov for å nytte legane til fleire kommunale oppgåver 20

21 Slik vil vi ha det i 2026: Vi har eit tett og godt samarbeid med fastlegane slik at vi kan yte gode legetenester til våre innbyggjarar (F). Vi har god kapasitet på fastlegelistene slik at innbyggjarane har eit reelt høve til å bytte fastlege når dei ynskjer det (O). Vi har god legedekning til kommunale legeoppgåver (F). Vi har fastlegar som er aktivt deltakande i samhandlinga opp mot både kommunale og sjukehusbaserte tenester. Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Kontinuerleg overvåking og vurdering av Legeteneste og LSU (legane sitt tiltak opp mot bemannings og rekrutteringssituasjon for å sikre at vi har dyktige fastlegar i heimlane. rehabilitering samarbeidsutval) Auke tal fastlegeheimlar i tråd med at vi skal ha minimum 5 % ledig kapasitet på listene. LSU 21

22 Alle i Førde har ein god stad å bu 6.2 Om vi bur, korleis vi bur og kor vi bur, er faktorar som er viktig for velferd og levekår. Å ha ein stad å bu er ein føresetnad for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltaking for å leve eit verdig liv. For enkelte er ikkje tilgang til bustad tilstrekkeleg, men dei treng også eit tilbod av tenester for å kunne bu. For å kunne bu godt, må vi også oppleve at vi mottek gode tenester og er aktive ut i frå eige meistringsnivå. Å gje gode og differensierte butilbud krev merksemd om den einskilde sin busituasjon, og evne til å finne heilskaplege og individuelt tilpassa løysingar som både ivaretek bustad, behov for omsorg, kvalifisering eller anna. Dette er oppgåver som ikkje berre er kostnadskrevjande, men også ofte kompetansekrevjande. Ei nasjonal trend er at tal institusjonsplassar vert bygd ned til fordel for omsorgsbustader, med og utan heildøgnsbemanning. Dette krev målretta planlegging og innsats. Blant dei grupper av tenestemottakar som har eit særleg behov for tilrettelagte butilbod er eldre menneske med pleie- og omsorgsbehov, personar med demenssjukdom, psykisk- og/eller fysisk utviklingshemming, personar med psykiske lidingar og/eller avhengigheitsproblematikk, samt flyktningar og andre vanskelegstilte på bustadmarknaden. Nokre av desse gruppene vert ivareteken gjennom kommunen sin bustadsosiale handlingsplan, men for mange av mottakarane av helse- og omsorgstenester er butilbodet ein viktig del av tenesteytinga i helse og omsorg, og vi omtalar derfor nokre grupper særskilt her. Alle har ein god stad å bu - slik kan vi måle om vi er på rett veg: Tal institusjonsplassar og omsorgsbustader Tal korttidsplassar Gjennomsnittleg liggetid på korttidsplass Tal brukarar med tilbod om Kvardagsrehabilitering Tal gjennomgangsbustader Gjennomstrøyming i kommunale husvære Tal personar utan fast bustad er lik Butilbod i institusjon Tenester med heildøgns omsorg vert ytt til brukarar som har døgnkontinuerleg behov for pleie og omsorg, og der dette behovet ikkje kan oppfyllast i tilstrekkeleg grad i eigen heim eller annan tilrettelagt bustad. Tenestene vert ytt i omsorgsbustad eller institusjon. Førde kommune har tradisjonelt sett ytt heildøgns omsorg gjennom institusjonstilbod. God tilgang til korttidsplassar er viktig for å imøtekome våre mål om aktiv omsorg og mogelegheit til å kunne bu lengst mogeleg i eigen heim. Ein føresetnad for dette er godt utbygd heimeteneste, bualternativ til opprinneleg bustad og sjukeheim, og ikkje minst sirkulasjon i bruk av korttidsplassar. For å kunne gje målretta tilbod med fokus på meistring og rehabilitering er kommunane avhengige av å ha eit tilstrekkeleg tal korttidsplassar, slik at desse kan nyttast fleksibelt både overfor pasientar som vert skriven ut frå sjukehus og har behov for rehabilitering, og pasientar som er i ein palliativ fase av livet 3. Vi må også ha god tilgang på avlastningsplassar. Slik har vi det i 2015: Førde Helsetun har samla 74 institusjonsplassar fordelt på 3 einingar: Langtidseininga (40 plassar), Korttids- og rehabiliteringseininga (18 plassar) og langtidseining for personar med demenssjukdom (16 plassar) Korttidseininga har 4 rehabiliteringsplassar, korttidsplassar, avlastningsplassar og 1 rom til palliativ omsorg. 3 Palliativ fase er ein prosess som startar når det er erkjent at sjukdomen ikkje kan helbredast, og som vert avslutta når pasienten døyr. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mogeleg livskvalitet for pasienten og dei pårørande. 22

23 Heimetenesta, bu- og miljøtenesta og psykiatritenesta yter også heildøgns omsorgstilbod til ca. 40 personar i open omsorg (sjå pkt ). Vi har eige brukar og pårørandeutval for Førde Helsetun og heimetenesta (BPU) Sterke sider Institusjon og omsorgsbustadar er nært geografisk lokalisert Førde Helsetun har potensiale for påbygg Institusjon og base for heimeteneste er samlokalisert Høg fagleg kompetanse blant tilsette Utfordringar Ca. 30 fleire med behov for heildøgns omsorg i 2025 Mange bebuarar i omsorgsbustadane har hjelpebehov tilsvarande institusjonsplass Sikre tilrettelagde tilbod til ulike brukargrupper Meir sjuke eldre og eldre med samansette behov Betre utnytting av dei tilsette sin fagkompetanse Slik vi vi ha det i 2026: Vi har vidareført dagens sjukeheimsstruktur med èin sjukeheim, men Førde Helsetun er bygd på med ein eller to etasjar for å auke kapasiteten på omsorgsbustader og/eller institusjonsplassar (A) Vi har rive eksisterande pensjonistheim, og bygd opp att nye bustader/institusjonsplassar (A) Vi har lagt til rette for minimum 30 nye plassar til personar med behov for heildøgns omsorg (O) Vi har god kapasitet på ulike typar korttidsplassar som rehabilitering, akuttinnleggingar, avlastning, observasjon, palliativ behandling m.v., og tilbyr fleksible avlastningsordningar (O). Korttidseininga samarbeider med heimetenesta om tverrfaglege team (O). Vi har tilstrekkeleg med fagkompetanse og personell ut i frå dagens krav (O). Bebuarar i heil døgns omsorg får næringsrik og god mat (F). Vi har god dialog og samarbeid med pårørande (O). Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Forprosjekt for å utgreie 2016 behovet og planleggje nye institusjonsplassar/omsorgsbustader Evt. byggje på Førde Helsetun med 1 (evt. 2 etasjar) for å etablere nye bustader og/eller institusjonsplassar. Rive pensjonistheimen og byggje opp att bustader og avdeling med plassar for personar med særskilte behov Vurderer behovet for tilrettelagte tilbod ved Einingane på Ved utviding av Førde Helsetun utbygging av nye sjukeheimsplassar Helsetunet Installere og ta i bruk tilrådde/mogelege velferdsteknologiske løysingar

24 Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Auka fokus på ernæringsomsorg i institusjon Kjøkkentenesta Einingar på Helsetunet Butilbod i open omsorg Dei aller fleste ynskjer å bu lengst mogeleg i eigen heim, og vi vil ha ei heimeteneste som er innretta slik at innbyggjarane er trygge på at dei kan få bistand om behovet oppstår. Derfor er det viktig at kommune har eit differensiert tilbod som ivaretek brukarane sine behov, samtidig som kommunen sine ressursar vert nytta på ein effektiv måte. Mange menneske med utviklingshemming, psykiske vanskar og andre unge med funksjonshemming har behov for eit særskilt tilrettelagt butilbod der dei får burettleiing, tilsyn og bistand til daglege gjeremål og aktivitetar. Dette kan dreie seg både om dei som treng praktisk bistand delar av døgnet til dei som har behov for heildøgns omsorg. Heimeteneste vert ytt som praktisk bistand (heimehjelp) eller heimesjukepleie. Målet er å bidra til tryggleik, fremje sjølvstende og meistring. For at flest mogeleg skal kunne bu heime lengst mogeleg, er det viktig å ha fokus på tilrettelegging av bustader, både i eit førebyggjande perspektiv og når behov oppstår. Dette er eit viktig tiltak for å redusere framtidig behov for omsorgsbustader. Slik har vi det i 2015: Tenestene innan open omsorg vert utført av tre einingar: Heimetenesta, Psykiatritenesta og Buog miljøtenesta. Heimetenesta yter praktisk bistand (heimehjelp) eller heimesjukepleie. Tenesta er delt i 3 soner: Nord, Sør og Sentrum. Heimesjukepleie og heimeteneste er integrerte tenester og vert ytt som eit heilskapleg tilbod. Psykiatritenesta yter døgnteneste for personar med psykiske vanskar Bu- og miljøtenesta yter døgntenester for personar med utviklingshemming og fysisk funksjonshemming som treng tilrettelagt butilbod. Sterke sider Heile basen til heimetenesta er samlokalisert Mange tilsette med særskilt fagkompetanse Har starta opp Kvardagsrehabilitering Variert dag- og aktivitetstilbod Ei velfungerande psykiatriteneste Utfordringar Fleire som har behov for heimetenester om lag 230 fleire i 2025 enn det vi har i dag Aukande andel einslege over 80 år Open omsorg har store einingar, og vi må på sikt vurdere om organiseringa skal endrast slik at einingane vert mindre. Auke i tal brukar med samansette behov og behov for tilrettelagte butilbod Vi har for lite fokus på tilpassing av bustader før behov oppstår. Gje eit godt nok fagleg tilbod til eldre med psykisk utviklingshemming og/eller psykiske vanskar Slik vil vi ha det i 2026: Vi har fleksible tenester i open omsorg og vektlegg eigenmeistring og brukarane sine eigne ressusar i det daglege arbeidet. Tenesta dekkar heile døgnet og vert ytt etter behov (F, O). Vi tilbyr eit differensiert bu- og tenestetilbod tilpassa den einskilde sitt behov Vi har livsløpsperspektiv i planlegging av tenestene. 24

25 Alle som ynskjer det skal få tenester i eigen heim så lenge det er fagleg forsvarleg (F, O, A). Vi organiserer og koordinerer tenestene våre på ein effektiv og forsvarleg måte, vurdert ut i frå brukarane sine heilskaplege behov. Basen for heimebaserte tenester har sentral geografisk plassering (A) Vi har tilrettelagt slik at tilsette med særskilt fagkompetanse får nytta denne på ein effektiv måte. Vi gjev tilbod om heimebesøk til eldre for å kunne gje informasjon og eventuell bistand for tilrettelegging av eigen bustad (F, A, O, K). Vi samarbeider med Husbanken og Hjelpemiddelsentralen for at stadig fleire tilpassar eigen bustad, også før behov oppstår (F, A, O, M). Vi samarbeider med Husbanken for å sikre at vanskelegstilte kan eige eigen bustad. Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Legg til rette for eigenomsorg ved bruk av velferdsteknologi Einingar i helse og omsorg USHT Byggjer tilpassa bustader til dei som treng det, inkludert å vurdere bustader med heildøgns bemanning Sikrar eit differensiert dag- og arbeidstilbod Utgreier korleis vi kan sikre meir spissa kompetanse og bruke denne på rett plass (ressurssjukepleiarar innan diabetes, lindrande behandling, rehabilitering m.v.) Individuelle planar vert utarbeidd og nytta aktivt der dette er naudsynt og ynskjeleg Auka fokus på ernæringsomsorg hjå brukarar i open omsorg Utgreie korleis vi skal innføre førebyggjande heimebesøk hjå eldre Utgreie organisering av framtidig open omsorg i takt med auka tal brukarar Einingar i open omsorg Kronborg Ressurshage Heimetenesta USHT Einingar i helse og omsorg Einingane i open omsorg Koordinerande team for vaksne Kjøkkentenesta Einingar i open omsorg Husbanken Folkehelsekoordinator USHT Einingar i open omsorg

26 6.2.3 Omsorgsbustader og gjennomgangsbustader Omsorgsbustader er eit tilbod for dei som ikkje kan bli buande i opprinneleg bustad grunna nedsett helse, sosial isolasjon med meir. Dei som bur i omsorgsbustad har same rettar og plikter som dei som bur i opprinneleg heim. Personar med behov for burettleiing skal få det. Gjennomgangsbustader vert nytta til dei som har vanskar med å skaffe eige husvære, eigd eller leigd, og er tenkt som ei mellombels løysing (inntil 3 år). Bustadsosial handlingsplan vil konkretisere mål og tiltak knytt til omsorgsbustader og gjennomgangsbustader, og vi nemner det derfor berre kort i helse- og omsorgsplanen. Slik har vi det: Vi har ca. 160 kommunale husvære (omsorgsbustader og gjennomgangsbustader) Ca. 20 bustader vert leigd av private husstandar med kommunal vidareutleige Sterke sider Tildeling av alle typar bustadar er samla i ei eining, og vert sett i samanheng med tildeling av tenester Utfordringar Mangel på kommunale husvære For lite gjennomstrøyming i eksisterande kommunale husvære Slik vil vi ha det i 2026: Gjennom kommunen sin bustadsosiale handlingsplan har vi ein heilskapleg bustadpolitikk som drøftar forholdet mellom omsorgsbustader, sentrumsnære husvære, institusjonstilbod osb. (A, F, K). Mellombelse og varig vanskelegstilte på bustadmarknaden har varige og stabile butilhøve Låg buevne grunna psykisk problematikk og/eller rus, skal ikkje vere til hinder for å bu i eigen bustad. Nye omsorgsbustader er planlagt og tilrettelagt for at ein lett kan ta i bruk nye teknologiske løysingar (F, A, K). Vi har etablerte bukollektiv for eldre Slik gjer vi det: Tiltak Ansv. Partar Tidspunkt Deltaking i Bustadsosialt velferdsprogram for å sikre ein heilskapleg bustadpolitikk Aktuelle einingar Husbanken Andre kommunar i programmet Nye bustader og bustadar som skal rehabiliterast vert vurdert i høve universell utforming og smarthusteknologi Tettare samarbeid med private utbyggarar, Hjelpemiddelsentralen og Husbanken med fokus på tilpassa bustadar Sikre tilgang til sentrumsnære område/tomter gjennom planarbeidet FDV Legeteneste og rehabilitering Hjelpemiddelsentralen Husbanken

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført

Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Brukarutvalet Kva rører seg Velferdsteknologiprosjektet vert vidareført Midlar i frå Fylkesmannen Søkt Helsedirektoratet 14 kommunar Stor aktivitet på ABC opplæring i fylket Pasientryggleiksprogrammet,

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune

Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune Vedlegg 1. Prosjektplan for lindrande behandling i Førde kommune 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og behov... 3 1.1 Førde kommune... 4 1.2 Sentrale dokument... 5 1.2.1 Sentrale føringar innan samhandling, kreft,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Vegen fram til ØH-sengerplanar

Vegen fram til ØH-sengerplanar Vegen fram til ØH-sengerplanar i Kvam herad Åslaug Bøhn Botnen Pleie og omsorgssjef Erfaringsutveksling 10.02.2012 1 Sentrale styringsdokument siste åra som har vist retning Handlingsplan for eldre: trygghet-

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012

Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Helse- og omsorgstenester i framtida - Solstrand 18-19.10.2012 Fjell kommune Straume lokalmedisinske senter - under planlegging Intermediær eining; 10 senger til restbehandling Observasjonseining; 4 senger

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg 06.02.18. Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Innhold KAPITTEL 1. INNLEIANDE REGLAR... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin

Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin MÆLANDSHAGEN 2030 Visjonsdokument for eit forsterka omsorgstun i Granvin I samband med kommunereforma er det inngått intensjonsavtalar som inneber felles sjukeheim i Ulvik. Dette dokumentet forsøkjer å

Detaljer

Mestring og deltaking heile livet

Mestring og deltaking heile livet Mestring og deltaking heile livet Korleis fremma mestring og deltaking? Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Prosjektskisse Mars 2015 Bakgrunn Helse- og omsorgstenestene i Vaksdal

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune

Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune Statistikk for helse og omsorg i Sunnfjord kommune www.prosjektsunnfjord.no 1 Innhald 1 Innleiing... 4 1.1 Ord og uttrykk i dokumentet... 4 2 Folketalsframskrivingar... 5 2.1 Folketalsframskriving 2018

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Å utvikle og drifte spennende og fremtidsrettede helsetjenester er en kontinuerlig prosess

Å utvikle og drifte spennende og fremtidsrettede helsetjenester er en kontinuerlig prosess «Lev Vel i Vaksdal» Framtidsretta og gode omsorgstenester med bruk av teknologi. Solstrand 26.04.2016. Solrun Hauglum, Vaksdal kommune og Tone Elin Mekki, HIB. Side 1 Fremtidsrettede og gode tjenester

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Faktaopplysningar Helse og omsorg per

Faktaopplysningar Helse og omsorg per 1. Eldre i institusjon i Vinje kommune Vinje sjukeheim er definert som institusjon jf Helse og omsorgstenestelova.3-2,6 c Sjukeheimen har fylgjande funksjonar: 7 plassar: korttidsopphald - rehabilitering,

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Særskilde utfordringar for kommunane Demensomsorga Grethe Fosse, kommuneoverlege og sjukeheimslege, Radøy kommune Er vi klare for samhandling? Samhandler vi på eigen

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida?

Janne Mo Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Janne Mo 18.10.16 Sjef i eige liv korleis kan kommunen møte eldre sine behov i framtida? Framtid Eldre ønskjer å bu heime Mangel på helsepersonell Kompetansekrevjande samhandlingsreform Ny stor undersøking

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp

Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp Folkehelse: Nye lover og reformer som er påp gang. Ålesund 15. oktober 2009 Seniorrådgivar Asle Moltumyr Helsedirektoratet Disposisjon innlegg Ny plandel (plan- og bygningslov) i eit folkehelseperspektiv.

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2019-2027 PLANPROGRAM SIST REVIDERT 24.11.17 VARSEL OM OPPSTART 03.01.18 1. Bakgrunn Dagens kommunedelplan for helse og omsorg gjeld frå 2013 til 2020. Herøy kommune

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel

Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel 2016-2019 Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum Føreord Den overordna handlingsdelen for Førde kommune 2016 2019 er tilpassa samfunnsdelen i kommuneplanen

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Voss kommune. Strategidokument

Voss kommune. Strategidokument Voss kommune Strategidokument Rammevilkår Balansen mellom høge krav og forventingar, og avgrensa tilgang på ressursar gir behov for tydelege prinsipp Brukarar Prinsipp for utforming av framtidig tenesteportefølje

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel

Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel Ajourført i samsvar med Bystyrevedtak BY 030/16 Handlingsdel til kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2020 Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum Føreord Den overordna handlingsdelen for Førde

Detaljer

Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad GAULAR KOMMUNE Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad Høyringsutkast til forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heiledøgns

Detaljer