Noen resultater fra effektevalueringen av Zippys venner i Norge. Solveig Holen, forsker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen resultater fra effektevalueringen av Zippys venner i Norge. Solveig Holen, forsker"

Transkript

1 Noen resultater fra effektevalueringen av Zippys venner i Norge Solveig Holen, forsker

2 Skal snakke om: Skolens og lærerens rammebetingelser og behov Internasjonale evalueringer av Zippys venner Beskrivelse og resultater fra effektevalueringen i Norge 16. september 2014

3 Skolens rammebetingelser Skolen har en viktig rolle som en helsefremmende arena for elevene Opplæringsloven kapittel 9a-4 : Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane.... Politiske føringer: Utdanningsdirektoratet er opptatt av bl.a. klasseledelse, læringsmiljø og arbeid mot mobbing 3

4 Kartlegging blant lærere viser: Et flertall lærere ønsker at skolen skal arbeide systematisk forebyggende og helsefremmende, men - Et mindretall av lærerne er helt enige i at skolen faktisk gjør dette. Lærere tilrettelegger i stor grad for elever med psykiske vansker både i og utenfor undervisningssituasjonen, men mange opplever at de mangler tid og kompetanse Lærernes opplevelser Holen, Solveig; Waagene, Erica; (2014). Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. 4

5 Lærernes opplevelser og behov Læreres holdninger har størst betydning for i hvilken grad de tilrettelegger for elever. Er det kanskje «ildsjelene» blant lærere som bidrar mest? Derfor litt tilfeldig hvordan elever med psykiske vansker blir møtt på skolen? Holen, Solveig; Waagene, Erica; (2014). Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. 5

6 En balansegang. Lærere ønsker å arbeide helsefremmende og å hjelpe elever som strever Samtidig er de bekymret for at dette arbeidet kan ta ressurser og fokus fra skolens grunnleggende oppgave nemlig faglig læring. Derfor viktig at tiltak og skoleprogram er fleksible, målrettet og tilpasset skolehverdagen Holen, Solveig; Waagene, Erica; (2014). Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. 6

7 Eksempler på sammenfallende mål og arbeidsmetoder læreplaner og Zippys venner: Noen kompetansemål i norsk, trinn: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger Noen kompetansemål i RLE, trinn: uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis

8 Eksempler på sammenfallende mål og arbeidsmetoder læreplaner og Zippys venner: Noen kompetansemål i samfunnsfag, trinn: gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

9 INTERNASJONALE EVALUERINGER (1) Barna som deltok i programmet i Danmark og Litauen viste: Bedring i mestring, sosiale ferdigheter og atferdsproblemer sammenliknet med matchet kontrollgruppe Mishara B. L, & Ystgaard M. (2006). Effectiveness of mental health promotion to improve coping skills in young children: Zippys Friends. Early Childhood Research Quarterly (21)

10 INTERNASJONALE EVALUERINGER (2) Barn i Litauen som hadde programmet i barnehagen hadde: Bedre emosjonell og atferdsmessig tilpasning til skolen sammenliknet med kontrollgruppe som ikke hadde programmet Monkeviciéne O, Mishara BL, Dafour (2006) Effects of the Zippy s friends programme on children s coping abilities during transition from kindergarten to elementary school. Early Childhood Education Journal, 34, 1

11 INTERNASJONALE EVALUERINGER (3) Ny undersøkelse fra Irland viser liknende resultater Clarke, A., & Barry M., M. (2010). An evaluation of the Zippy s friends emotional wellbeing programme for primary schools in Ireland. Galway: Health Promotion Research Centre

12 Rapporten «Forebyggende innsats i skolen» Zippy programmet ble vurdert til å være i beste kategori og anbefalt til bruk under forutsetning av at det ble evaluert under norske forhold Nordahl T, Gravkrok Ø, Knudsmoen H, Larsen T M B, Rørnes K. Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet (2006), Forebyggende innsats i skolen

13 Effektivitetsstudie hva er viktig å tenke på? Utfordringer og vansker varierer naturlig hos barn over en tidsperiode Mange andre faktorer enn tiltaket kan påvirke barns velvære En solid effektivitetsstudie bør derfor: Ha en kontrollgruppe med barn til sammenlikning Kontrollgruppen må være tilfeldig valgt for å unngå skjevheter i utvalget Undersøke at tiltaket innføres som planlagt

14 Evaluering av Zippys venner i Norge Prosjektleder: Mette Ystgaard, seniorforsker, RBUP Øst og Sør Stipendiat: Solveig Holen, RBUP Øst og Sør

15 Blir programmet gjennomført etter planen under norske forhold? Har programmet positiv virkning på barnas mestring det sosiale miljøet i klassen faglig fungering Noen Problemstillinger gutter/jenter, ulik sosial bakgrunn Har det negative effekter?

16 Utvalg i Norge Bodø Antall skoler: 7 Antall klasser: 20 Antall elever: 310 Totalt: 35 skoler 91 klasser på 2. trinn (1481 elever) Sør-Trøndelag Antall skoler: 15 Antall klasser: 44 Antall elever: 625 Østfold Antall skoler: 13 Antall klasser: 27 Antall elever: 387

17 Matchet og randomisert design Information on individual and class-room level from: Control 18 schools 49 classes 764 pupils Parents Intervention 17 schools 44 classes 740 pupils Teacher PChild Høst 07 T1 Pre-test Pre-test Implementation o Teacher training o Counselling o The Zippy lessons Vår 08 T2 Post-test o Effect Post-test o Effect o User satisfaction Vår 09 T3 Post-test o Effect, a year later Post-test o Effect, a year later

18 Var barna aktive i timene?

19 Likte barna timene?

20 Noen lærervurderinger Utsagn som ble besvart av alle lærere som hadde gjennomført Zippys venner i klassen N=91 Mener du programmet oppnår sine mål? 83% Jeg er blitt bedre kjent med barna 75% Vi har fått et felles språk i klassen 79% Jeg har fått et rammeverk for å finne løsninger 80% Vil du anbefale programmet til andre? 84% Strukturen i programmet er nyttig 91% Alt i alt er du fornøyd med programmet? 84%

21 Konklusjon så langt Programmet ble implementert i henhold til planen og manualen Lærerne syntes det var enkelt å gjennomføre og barna var positive og aktive Alle klassene gjennomførte programmet, de aller fleste timene, og med få, små endringer Men, virker det også i Norge?

22 Skalaer Foreldre Lærer Barn Mental helse emosjonelle symptomer, atferdsvansker, hyperaktivitet, venneproblemer, prososial atferd og vanskenes innvirkning Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1999) Barns mestringsstrategier Kidcope (Spirito, 1998). Sosialt klima, integrasjon i klassen og skoleprestasjoner FEESS 1-2 (Rauer & Schuck, 2004) Gjennomføring av timene (bare i tiltaksgruppen) x x x x x x

23 «The structure of coping» Problemfokusert vs. følelsesfokusert Tilnærming vs. unngåelse Følelsesfokusert, problemfokusert og unngåelse Flere dimensjoner (Compas et al 2001). Åtte overordnede kategorier, (Skinner et al 2003) Nyere forskning har delvis forlatt faste kategorier og studerer ofte mestringsmønstre Skinner et al 2003: Searching for the structure of coping: a review and critique of category systems for classifying ways of coping. 23 Psychological Bulletin 129, Compas et al 2001: Coping with stress during childhood and adolescence: problems, progress, and potential in theory and research. Psychological Bulletin 127,

24 Eks fra barneskjemaet Stemmer ikke Stemmer Stemmer ikke Stemmer

25 Elevskjema, Mestring: Tenk deg at du hadde en bestevenn på skolen, og gledet deg til å skulle ut og ha det gøy med vennen din i friminuttet. Men når du kommer ut, leker vennen din med noen andre. Du har ingen å være sammen med, og spør om å få være med. Vennen din sier nei, og de andre lar deg heller ikke få være med på leken. Hva ville du gjort da?

26 GRUPPERING AV MESTRINGSSTRATEGIER funnet på noe annet å gjøre? prøvd å tenke på noe hyggelig? tenkt på hva du kunne gjort for å løse problemet? prøvd å gjøre noe med det eller snakke med noen? prøvd å slappe av og roe deg ned? Aktiv/ emosjonell regulering prøvd å få det bedre ved å være sammen med andre? ønsket at du kunne få ting til å bli annerledes? ønsket at det aldri hadde skjedd? Opposisjonell gitt de andre skylden? ropt, skreket eller blitt sint? gitt deg selv skylden? bare vært for deg selv? Tilbaketrekkende ikke gjort noe, fordi det ikke nytter likevel? prøvd å glemme det og latt som ingenting? ikke sagt noe om det til noen?

27 Barnas svar viser: Mindre utagering, ønsketenkning og skylder mindre på andre (opposisjonelle mestringsstrategier) Foreldrenes svar viser: Større øking i barnas bruk av aktive og støttesøkende mestringsstrategier Mestring

28 Lærernes svar viser: Mental helse større reduksjon i hvordan barnas psykiske vansker virket inn på den daglige fungeringen i skolehverdagen Ikke større endringer i symptomskårer i tiltaksklassen enn i kontrollgruppen

29 Skolesituasjonen Lærernes svar viser: Bedre faglig fungering for elever i klasser som har gjennomgått Zippys venner Bedre klassemiljø - mindre mobbing og plaging - bedre samhold i klassen - mindre utestenging

30 Hva med virkningen på jenter og gutter og barn fra ulik sosiale grupper? Resultatene fra analyser av undergrupper er mindre klare, men de antyder at programmet har Bedre effekt på jenter enn gutter Bedre effekt på barn fra familier med lavere sosial status Her er det behov for nye studier for å trekke sikrere konklusjoner

31 Zippys venner er lett å implementere i skolene i Norge Programmet har en positiv effekt på mestring klassemiljøet faglig fungering i hvilken grad barnas psykiske vansker påvirker skolesituasjonen Ingen negative effekter Konklusjon

32 Men - - behov for mer forskning på Undergrupper Varer effektene over tid?

33 Tre artikler beskriver studien: Holen, S., Lervåg, A. O., Waaktaar, T., & Ystgaard, M. (2012). Exploring the associations between coping patterns for everyday stressors and mental health in young schoolchildren. Journal of School Psychology, 50(2), Holen, S., Waaktaar, T., Lervåg, A., & Ystgaard, M. (2012). The effectiveness of a universal school-based programme on coping and mental health: a randomised, controlled study of Zippy's Friends. Educational Psychology, 32(5), Holen, S., Waaktaar, T., Lervåg, A., & Ystgaard, M. (2013). Implementing a Universal Stress Management Program for Young School Children: Are there Classroom Climate or Academic Effects? Scandinavian Journal of Educational Research, 57(4),

34 Takk for meg! Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet

Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet Klasseledelse i møtet med det stille atferdsproblemet n av ingrid lund Barn som viser innagerende atferd, kan gi læreren en følelse av usikkerhet og maktesløshet. Likevel er det lærerens plikt å gripe

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon

Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Trivsel, stress og utmattelse blant lærere En paradoksal kombinasjon Av Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik I en undersøkelse om trivsel blant mer enn 2000 norske lærere er det et stort flertall som trives

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer Af Anne Kostøl, Senter for praksisrettet utdanningsforskning,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Evaluering av Program for foreldreveiledning

Evaluering av Program for foreldreveiledning Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på International Child Development Programme Norsk sammendrag Rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Juni 2011 GJENNOMFØRT AV

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole

Ingen kan være eksperter på kjærlighet - om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole Navn: Tore Dag Bøe Fødselsår: 1967 E-post: Tore.Dag.Boe@sshf.no Utdanning: Sosionom, mastergradsstudent i psykisk helsearbeid. Arbeidssted: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode 2 Deltakende kommuner: Sola, Haugesund, Vindafjord og Klepp.

Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode 2 Deltakende kommuner: Sola, Haugesund, Vindafjord og Klepp. Fylkesmannen i Rogaland UiS, SAF De utfordrende barna. Prosjektperiode 2. Fylkesmannen i Rogaland Senter for Atferdsforskning, UiS Sluttrapport for prosjektet De utfordrende barna 2007 2009 Prosjektperiode

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer