Vi har gleden av å introdusere vår første utgave i vår nye serie av internasjonale avgiftsnyhetsbrev.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har gleden av å introdusere vår første utgave i vår nye serie av internasjonale avgiftsnyhetsbrev."

Transkript

1 Nyhetsbrev april 2013 Vi har gleden av å introdusere vår første utgave i vår nye serie av internasjonale avgiftsnyhetsbrev. I dette nyhetsbrevet har vi fokusert på en rekke sentrale endringer i internasjonalt avgiftsregelverk som vil kunne være relevante for norske multinasjonale selskaper. Vi håper du har gleden av nyhetsbrevet. Innholdsfortegnelse 1. Endringer i avgiftssatser 2. Financial Transaction Tax (FTT) 3. Nytt faktureringsdirektiv i EU fra Høring: Forslag til forenklet håndtering av importmerverdiavgift i Sverige 5. Skjerpede dokumentasjonskrav for fritak for dansk merverdiavgift ved salg av varer til annet EU-land 6. Avgiftsplikt til tross for at verken faktura er utstedt eller betaling foretatt 7. Nye regler for levering av telekommunikasjon, kringkasting og elektroniske tjenester B2C i EU 8. Outsourcede forvaltningstjenester ansett som unntatte finansielle tjenester 9. ECJ fastholder prinsipp om rett til fradrag 11. Uttalelse fra generaladvokaten i EU om det avgiftsmessige leveringsstedet for tjenester knyttet til oppbevaring av varer 12. Nye tyske retningslinjer for angivelse av leveringsstedet for tjenester knyttet til fast eiendom 13. Nye retningslinjer for utvikling av tollmessige frisoner i Kina 14. Registreringsplikt ved salg av digitale produkter i Sør Afrika 15. Endringer i regelverk knyttet til salg med snudd avgiftsbehandling (reverse charge) 16. Nye trender 17. Kontaktpersoner 10. Avklaringer av reverse charge reglene knyttet til byggetjenester i Spania

2 1. Endringer i avgiftssatser Columbia Med virkning fra 1. Januar 2013 har Columbia redusert antall VAT satser fra åtte til tre; Standard sats på 16 % Redusert sats på 5 % Null sats (0 %) Finland VAT satsene i Finland vil med virkning fra 1. januar 2013 bli endret som følger; Standard sats vil øke fra 23% til 24%; Middels sats vil øke fra 13% til 14%; Lav sats vil øke fra 9% til 10%; Frankrike VAT satsene i Frankrike vil med virkning fra 1. januar 2014 bli endret som følger; Standard sats vil øke fra 19.6% til 20%; Middels sats vil øke fra 7% til 10%; Lav sats vil reduseres fra 5.5% til 5%; Kypros Standard VAT sats vil fra 14. januar 2013 til 12. januar 2014 øke fra 17 % til 18 %. Fra 13. januar 2014 vil standard VAT sats øke til 19 % og middels VAT sats øke fra 8 % til 9 %. Serbia Fra 1. oktober 2012 ble standard VAT sats økt fra 18 % til 20 %. 2. Financial Transaction Tax (FTT) Financial Transaction Tax (FTT) er foreslått innført som et substitutt til MVA på finansielle transaksjoner. Det har oppstått et konkret behov for FTT etter den pågående økonomiske krisen i EU. EU-kommisjonen har kommet med et nytt utkast til at FTT skal innføres i elleve EU-land. Forslaget innebærer at finansinstitusjonenes transaksjoner skal skattelegges og at finansinstitusjonen vil være skattesubjekt. Den planlagte implementeringsdatoen som er januar 2014 vil imidlertid mest sannsynlig bli utsatt. 3. Nytt faktureringsdirektiv i EU fra 2013 EU-medlemslandene har med virkning fra 1. januar 2013 plikt til å implementere det såkalte faktureringsdirektivet, 2010/45/EU datert 13. juli Virkningene av det nye direktivet for norske virksomheter som følger norske bokføringsregler anses å være av mindre betydning. Virkningene av det nye direktivet kan oppsummeres i all hovedsak som følger: Krav til utstedelse av salgsdokumentasjon (faktura) Virksomheter i medlemslandene skal utstede faktura senest 15 dager i måneden etter leveringen fant sted for angitte grenseoverskridende leveranser av varer og tjenester. Krav til innholdet av salgsdokument (faktura) Ved benyttelse av fritak for merverdiavgift, spesielle ordninger for beregning av merverdiavgift (reverse charge, self billing, margins schemes etc.), skal det fremgå av fakturateksten hvilke spesielle tiltak som er anvendt, inkludert referanser til hjemmel for fritak for beregning av merverdiavgift. Elektronisk fakturering Medlemslandene skal gi virksomhetene mulighet for å benytte papirfaktura og elektronisk faktura på samme premisser og vilkår. Det stilles fortsatt krav til aksept fra mottaker av fakturaen for å kunne benytte elektronisk fakturering. Utsteder av fakturaen har fortsatt plikt for å garantere for ektheten av opprinnelse, innholdets integritet og lesbarheten fra tidspunktet for utstedelse til utløpet av fristen for oppbevaring av regnskapsmaterialet. Det skal foreligge tilstrekkelig audit trail mellom fakturaen og den underliggende leveransen av varen eller tjenesten. Avansert elektroniske signatur og EDI (Electronic Data Interchange) er bare nevnt som eksempler, men er ikke nødvendig å følge fra et merverdiavgiftsperspektiv. Arkivering Medlemsstater har muligheten til å kreve at fakturaer skal lagres i den opprinnelige form (papir eller elektronisk), men det er ikke innført noen harmoniserte krav til oppbevaringstid. Intensjonen er at virksomhetene ved å kunne optimalisere prosessen med å sende og håndtere fakturaer i kombinasjon med innføringen av en konsistent og mer dynamisk løsning for elektronisk fakturering, vil oppnå betydelig effektivisering og kostnadsbesparelser. FTT vil også kunne være aktuelt å innføre i Norge. Finansdepartementet har uttrykt at de følger utviklingen i EU på området og vil trolig innføre en tilsvarende skatt i Norge av konkurransemessige hensyn dersom det skulle bli aktuelt å innføre FTT i EU.

3 4. Høring: Forslag til forenklet håndtering av importmerverdiavgift i Sverige Et regjeringsoppnevnt utvalg avla den 15. januar 2013 sin utredning om forslag til forenklet behandling av importmerverdiavgift for importbedrifter i Sverige. I utredningen foreslås det at importører som er registrert for merverdiavgift i Sverige, vil kun forholde seg til Skatteverket og ikke Tullverket som skattemyndighet ved deklarering og innbetaling av svensk importmerverdiavgift. Dersom importøren har full fradragsrett for merverdiavgift, betyr dette at importøren ikke lenger vil foreta noen betaling av merverdiavgift siden innrapporteringen av importmerverdiavgiften og den påfølgende fradragsføringen skjer i samme omsetningsoppgave. Importører som ikke er registrert for merverdiavgift vil fortsette å deklarere og betale merverdiavgift til Tullverket. De nye reglene er foreslått å tre i kraft fra 1. september opptre på vegne av kjøper (legitimasjon ved typisk kontantsalg). Dansk leverandør skal oppbevare skriftlig dokumentasjon for at kjøpers angitte merverdiavgiftsregistreringsnummer er gyldig på salgstidspunktet i form av utskrift fra VIES databasen. 6. Avgiftsplikt til tross for at verken faktura er utstedt eller betaling foretatt ECJ har i en avgjørelse (Orfey Balgaria EOOD: C-594/11) kommet til at avgift skal rapporteres kun som følge av det inngås avtale om å overta eiendomsretten til en eiendom mot at den som overtar eiendomsretten skal yte anleggsarbeider tilbake til overdrageren, selv om det på dette tidspunktet verken er utstedt faktura, eller foretatt noen betaling. Avgiftsplikten forutsetter at all informasjon vedrørende art, omfang osv. av tjenesten som skal ytes er kjent. 5. Skjerpede dokumentasjonskrav for fritak for dansk merverdiavgift ved salg av varer til annet EU-land Fra 1. august 2013 stiller danske avgiftsmyndigheter skjerpede krav til dokumentasjon for fritak for dansk merverdiavgift ved salg av varer for transport til annet EUland. Skjerpelsen gjelder de såkalte hentekjøp, det vil si når en avgiftsregistrert virksomhet i et annet EU-land kjøper varer med levering hos dansk leverandør. Dette vil typisk omfatte leveranser hvor det benyttes Incoterms 2010 Ex Works. Danske avgiftsmyndigheter stiller nå krav til at dansk leverandør skal motta kopi av dokumentasjon for transport av varen til det annet EU-land fra kjøper eller kjøpers representant. dansk leverandør skal verifisere at representanten som avhenter varen er den han utgir seg for å være og har rett til å 7. Nye regler for levering av telekommunikasjon, kringkasting og elektroniske tjenester B2C i EU Fra 2015 vil det avgiftsmessige leveringsstedet for telekommunikasjon, kringkasting og elektroniske tjenester til private kunder (B2C), være der hvor kunden er etablert. Det bli innført et såkalt Mini One Stop Shop scheme (MOSS), for næringsdrivende etablert i EU som leverer telekommunikasjon, kringkasting og elektroniske tjenester til privatpersoner i EU. EU Kommisjonen har nå foreslått implementeringsregler, blant annet regler som avgjør grensen mellom de tre kategoriene av tjenester, og hvordan man skal avgjøre på hvilket sted kunden skal anses hjemmehørende i enkelte situasjoner. PwC har en tett dialog og gir innspill til Formannskapet i Rådet i EU hvor høringsinnspillene til utkastet til ny forordning for øyeblikket blir behandlet.

4 8. Outsourcede forvaltningstjenester ansett som unntatte finansielle tjenester I GfBk: C-275/11 kom General -Advokaten, med henvisning til ECJ sin avgjørelse i Abbey National og Deutsche Bank, til at rådgivnings- og informasjonstjenester ytt av en tredjepart, relatert til forvalting av investeringsselskaper, samt kjøp og salg av aktiva, er å anse som fondsforvaltningstjenester, forutsatt at tjenestene er autonome og løpende når det gjelder de aktiviteter som normalt utføres av mottakeren av tjenestene. Det ble også uttalt at det at rådgivningstjenester ytt til et investeringsselskap skal anses unntatt, mens rådgivningstjenester ytt direkte til investorer skal anses avgiftspliktig, ikke vil være brudd på prinsippet om skattemessig nøytralitet. 9. ECJ fastholder prinsipp om rett til fradrag Den Europeiske Domstolen (ECJ) har i saken Bonik EOOD: C-285/11 slått fast at dersom skattemyndighetene ikke kan påvise at den avgiftspliktige visste eller burde ha visst at det var uregelmessigheter et sted bakover i transaksjonskjeden, så kan ikke retten til fradrag for inngående MVA nektes. 10. Avklaringer av reverse charge reglene knyttet til byggetjenester i Spania I Spania har det spanske skattedirektoratet publisert en uttalelse som avklarer det nye reverse charge regimet for byggetjenester som trådte i kraft 31. oktober 2012 sammen med en rekke tiltak laget for å forhindre skattesvik. 12. Nye tyske retningslinjer for angivelse av leveringsstedet for tjenester knyttet til fast eiendom Det tyske finansdepartementet har utgitt retningslinjer for hvor tjenester knyttet til fast eiendom anses levert ( place of supply ). Retningslinjene er laget for å unngå dobbeltbeskatning og definisjonen av fast eiendom ( immovable property ) er nå på linje med fellesskapslovgivningen i EU. 13. Nye retningslinjer for utvikling av tollmessige frisoner i Kina Folkerepublikken Kinas statsråd kunngjorde i Oktober 2012 Guofa (2012) No. 58, som inneholder prinsipper for nye retningslinjer vedrørende utviklingen av tollmessige frisoner I Kina. En ny forskrift vil om kort tid bli offentliggjort, for å erstatte den rådende administrative forskriften om Intergrated Bonded Zone (IBZ) / Bonded Port Area (BPA). Det er forventet at den nye forskriften vil inneholde mer spesifikke regler og forholdsregler. 14. Registreringsplikt ved salg av digitale produkter i Sør Afrika I forbindelse med at en rekke tiltak innenfor indirekte skatt ble annonsert som en del av 2013-budsjettet i februar, ble det deriblant foreslått at det skal være registreringsplikt for utenlandske selskaper som leverer digitale produkter i Sør Afrika. 11. Uttalelse fra generaladvokaten i EU om det avgiftsmessige leveringsstedet for tjenester knyttet til oppbevaring av varer Generaladvokaten (RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp.zo.o. C-155/12) har uttalt at der hvor oppbevaring av varer (inkludert tilgang til varelageret, pakking og utpakking, og i noen tilfeller ompakking) er den primære tjenesteleveransen og denne er knyttet til en rett til å bruke hele eller deler av en fast eiendom, så vil tjenesten anses levert fra et avgiftsmessig ståsted der hvor denne eiendommen befinner seg. Følgelig vil også avgiftsbehandlingen måtte skje i dette landet.

5 15. Endringer i regelverk knyttet til salg med snudd avgiftsbehandling (reverse charge) Italia Med virkning for 1. januar 2013 ble kravet til italienske næringsdrivende kunder om å utstede egen faktura på salg fra ikke-etablerte EU leverandører som er merverdiavgiftregistrert i Italia endret. Det er nå tilstrekkelig at fakturaen fra selger inngår. For leverandører etablert utenfor EU så må kunden fremdeles utstede egen faktura. Polen Med virkning fra 1. april 2013 vil ikke-etablerte leverandører av varer som er registrert for merverdiavgift i Polen være forpliktet til å beregne merverdiavgift på salg til polske kunder. Det vil altså ikke lenger være adgang til reverse charge-behandling i disse tilfellene. 16. Nye trender Nederlandske myndigheter kunngjorde nylig en ny forordning som gjelder merverdiavgiftbehandlingen av salg, distribusjon og bruk av telekort og mobiltelefonabonnement. Forordningen knytter ulik merverdiavgiftbehandling til hvorvidt telekortene/kontraktene utelukkende kan benyttes til utelukkende telekommunikasjonstjenester, eller om tjenesten også innebærer andre bruksmuligheter. Forordningen trådte i kraft 7. februar 2013, men selskaper har frist til 1. juli med å innrette seg etter regelverket. EU-kommisjonen har publisert en oppfølgingsrapport vedrørende merverdiavgift og offentlig sektor. Den primære anbefalingen i rapporten er et komplett avgiftssystem istedenfor et system med fritak og unntak. Et slikt komplett system skal sikre konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private enheter. Det gjenstår å se om anbefalingen vil følges opp av EU-kommisjonen. 17. Kontaktpersoner For mer informasjon - ta kontakt med: Espen Qvist Direktør Leder Per Kirknes Senior manager Susanne Ihlebæk Associate Sofie Lundanes Aandal Associate

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares.

Ved tvil om det foreligger vareførsel som omfattes av loven, vil kontrollbestemmelsene gjelde, slik at forholdet kan avklares. Vareførsel Loven får anvendelse på enhver vareførsel til eller fra tollområdet. Begrepet vareførsel omfatter innførsel, utførsel og transitt. Innførsel innebærer å bringe en vare inn i tollområdet, mens

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? ENDRINGER I AKSJELOVEN - PRAKTISKE VEIVISERE - DOKUMENTASJON AV MVA. I REGNSKAPET 2 LEDER

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer