Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven (Nr. 741) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) (Nr. 744) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) (Nr. 749) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Nr. 752) Juni 29. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet etter verdipapirhandelloven 15 3 annet ledd nr. 3 annet punktum og 18 1 (Nr. 753) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (Nr. 754) Juni 29. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov om eiendomsmegling 8 8 annet ledd og del II annet ledd (Nr. 755) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 77 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) (Nr. 756) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 92 om endringar i friskolelova (Nr. 757) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 91 om endringar i opplæringslova og friskolelova (Nr. 758) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om Juni fagskoleutdanning (Nr. 759) Delvis ikrafts. av lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. (Nr. 760) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 93 om endringer i klimakvoteloven m.m. (Nr. 823) Juni 29. Deleg. av myndighet til Miljøverndepartementet etter klimakvoteloven 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16 og 17 (Nr. 824) Juni 29. Deleg. av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov om fritids- og småbåter 38 tredje ledd og 39 (Nr. 848) Juni 29. Deleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven og lov om fritidsog småbåter (Nr. 849) Forskrifter 2007 Juni 29. Forskrift om genetisk masseundersøkelse (Nr. 742) Juni 29. Forskrift om overgangsregler til lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven (Nr. 743) Juni 29. Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring (Nr. 747) Juni 29. Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Nr. 750) Juni 18. Forskrift om tilskudd ved fabrikklevering av epler i 2007 (Nr. 805) Juni 18. Forskrift om billigsalgsaksjoner for epler i 2007 (Nr. 806) Juni 28. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 814) Juni 29. Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift Juni (reindriftsloven) (Nr. 818) Forskrift om unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste (Nr. 819) Juli 3. Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Nr. 825) Juni 18. Forskrift om tilskudd til reguleringslagring av epler i 2007 (Nr. 826) Juni 21. Forskrift om studier og eksamener ved Høgskolen i Tromsø (Nr. 827) Juni 29. Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (Nr. 830) Juni 29. Forskrift om prisutjevningsordningen for melk (Nr. 832) Juli 2. Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006 (Nr. 839)

3 Juli 3. Forskrift om gebyr for kontroll og tilsyn med sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Nr. 841) Juli 3. Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap (Nr. 842) Juni 27. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 845) Juni 29. Forskrift om fastsettelse og ileggelse av tvangsmulkt etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 50 (Nr. 846) Juli 2. Forskrift om undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse (Nr. 850) Juli 2. Forskrift om fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 55 og 56 (Nr. 852) Juli 4. Forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften) (Nr. 853) Juli 4. Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften) (Nr. 854) Juli 6. Midl. forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt (Nr. 856) Juni 21. Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Oslo (Nr. 873) Juni 21. Forskrift om eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund (Nr. 874) Juni 29. Forskrift om regulerte markeder (børsforskriften) (Nr. 875) Juni 29. Forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) (Nr. 876) Juli 2. Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 877) Juli 12. Forskrift om regulering av fisket etter pelagisk uer (Sebastes mentella) i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2007 (Nr. 893) Juli 12. Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i 2007/2008 (Nr. 894) Juni 27. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 897) Endringsforskrifter 2007 Juni 28. Endr. i forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt (Nr. 739) Juni 28. Endr. i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) (Nr. 740) Juni 29. Endr. i forskrift om opplysninger i prospekter (Nr. 745) Juni 29. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 746) Juni 29. Endr. i forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. (Nr. 748) Juni 29. Endr. i forskrift om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften) (Nr. 751) Juni 21. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen (Nr. 807) Juni 21. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge (Nr. 808) Juni 23. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 809) Juni 27. Endr. i forskrift til lov om lotterier m.v. (Nr. 810) Juni 27. Endr. i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Nr. 811) Juni 27. Endr. i forskrift om bingo (Nr. 812) Juni 28. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 813) Juni 28. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 815) Juni 28. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 816) Juni 28. Endr. i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) (Nr. 817) Juni 29. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 820) Juni Juni 29. Endr. i forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) (Nr. 821) Endr. i forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen (Nr. 822) Juni 27. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 828) Juni 27. Endr. i forskrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. (Nr. 829)

4 Juni 29. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 831) Juni 29. Endr. i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar (økonomiforskrift til friskolelova) (Nr. 833) Juni 29. Endr. i forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (Nr. 834) Juni 29. Endr. i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 835) Juni 29. Endr. i forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 836) Juni 29. Endr. i forskrift om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 837) Juli 2. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2007 (Nr. 838) Juli 3. Endr. i forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (Nr. 840) Juli 3. Endr. i forskrift om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet (Nr. 843) Juli 4. Endr. i forskrift om fjernsynsmottakere (Nr. 844) Juni 29. Endr. i forskrift til friskolelova (Nr. 847) Juli 2. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Juli Norges økonomiske sone (Nr. 851) Endr. i forskrift om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2007 (deltakelsesforskriften) (Nr. 855) Juli 6. Endr. i forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven (Nr. 857) Juli 2. Endr. i forskrift til lov om straffegjennomføring (Nr. 878) Juli 3. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 879) Juli 3. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 880) Juli 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2007 (Nr. 881) Juli 4. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen og opph. av forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62 N og 66 33' N (Nr. 882) Juli 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2007 (Nr. 883) Juli 9. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 884) Juli 9. Endr. i forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett (Nr. 885) Juli 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 886) Juli 10. Endr. i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (Nr. 887) Juli 10. Endr. i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon (Nr. 888) Juni 29. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 889) Juli 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Juli (Nr. 890) Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 891) Juli 11. Endr. forskrift om regulering av fisket etter reker ved Øst-Grønland i 2007 (Nr. 892) Juli 12. Endr. i forskrift om film og videogram (Nr. 895) Juli 13. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 896) Juli Juli 11. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. (Nr. 898) Endr. i forskrift om gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollveiledning) (Nr. 899) Juli 19. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 900)

5 Diverse 2007 Juni 11. Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark (Nr. 738) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 11. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 8. august 2007 Nr juni Nr Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) 4. Kunngjort 3. juli Formål Retningslinjenes formål er å sikre at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar en grundig og forsvarlig vurdering av virkningene for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke. På den måten skal retningslinjene bidra til å sikre naturgrunnlaget for og sikre videre utvikling av samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 2. Virkeområde Retningslinjene gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter samt Finnmarkseiendommens behandling av saker om endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke, jf. finnmarkslovens 4 og 10. Den samiske benevnelsen meahcci og den alminnelige språklige forståelsen av dette begrepet er ikke identisk med friluftslovens definisjon av utmark. I disse retningslinjer skal meahcci forstås på samme måte som utmark i friluftslovens 1a. Retningslinjene kommer ikke til anvendelse ved statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheters vedtak om endret bruk av meahcci/utmark som er i samsvar med vedtatt arealplan dersom retningslinjene ble fulgt under vedtakelsen av arealplanen. Arealplan brukes i denne sammenhengen som fellesbetegnelse for kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan. Retningslinjene kommer heller ikke til anvendelse på tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 3. Endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke Hva som er å anse for endret bruk av meahcci/utmark i finnmarkslovens forstand må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Det skal tas utgangspunkt i den sedvanlige bruken av området og vurderes hvorvidt denne bruken vil kunne videreføres. Det bør blant annet legges vekt på tidligere tiltak i området og det nye tiltakets karakter, varighet og omfang. Planer som regulerer utmarksbruk, herunder blant annet kommunenes areal- og reguleringsplaner, som vil medføre at tradisjonell samisk bruk innskrenkes eller på andre måter hindres, anses som endret bruk etter disse retningslinjer. Det samme gjelder planer og vedtak om etablering av nasjonalparker eller andre typer verneområder som vil medføre at tradisjonell samisk bruk innskrenkes eller på andre måter hindres. Midlertidige disponeringer og tiltak som medfører økt støynivå, økt forurensning eller forstyrrelser kan medføre endret bruk av meahcci/utmark. Også utvidelse av eksisterende tiltak kan være endret bruk. Hus- og hytteutbygging, bygging av veier, oppstart av gruvedrift og oppføring av vindmølleparker er eksempler på endret bruk, jf. finnmarkslovens forarbeider. Også andre type tiltak og mindre inngripende tiltak kan innebære endret bruk. Således kan for eksempel tillatelser til prøveuttak/prøvedrift som ledd i nærmere undersøkelser om det foreligger drivverdige mineraler/malmer for gruvedrift omfattes. Videre vil fastlegging av barmarksløyper utenfor de tradisjonelle ferdselsveier og dispensasjonspraksis i saker om barmarkskjøring kunne innebære endret bruk. Videre kan disposisjoner eller tillatelser Finnmarkseiendommen gir i kraft av sin grunneierposisjon, medføre endret bruk. Dette gjelder blant annet vedtak om salg, bortfeste eller bortleie av grunn eller rettigheter til grunn i meahcci/utmark, og tillatelser til å foreta endringer i vegetasjon og naturformasjonene gjennom nydyrking, beplantning og flatehogst som ikke er i samsvar med vedtatt arealplan.

7 11. juni Nr Retningslinjene gjelder ikke for endringer innenfor rammen av tradisjonell utmarksbruk, jf. finnmarkslovens forarbeider. Endringer innenfor tradisjonsbasert høsting og bruk av meahcci/utmark er ikke å anse som endret bruk av utmark, forutsatt at endringene eller tiltakene ikke medfører vesentlig økning i menneskelig aktivitet eller andre vesentlige ulemper eller hindringer for andre brukere av områdene. 4. Overordnede prinsipper for vurderingen Ved vurderingen av hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, skal det tas hensyn til de kulturelle særegenhetene som ligger til grunn for den tradisjonelle samiske bruken av meahcci/utmark. Det planlagte tiltaket må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det aktuelle området, og de konsekvensene det vil få for denne bruken. Tradisjonell praksis og kunnskaper knyttet til bruken av meahcci/utmark vil være en sentral del av grunnlaget for vurderingen. Det skal tas særlig hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for samisk tradisjonell bruk av området eller ressursene. Det skal legges til grunn at selv små tiltak kan innebære betydelig skade og svekke bærekraften for samisk bruk av meahcci/utmark. Det skal tas hensyn til tidligere og andre aktuelle tiltak i samme bruksområde, og til den samlede effekten av slike tiltak. Endret bruk av utmark bør som utgangspunkt skje etter forutgående konsultasjoner med de som er rettighetshavere, brukere av området eller berørte samiske interesser i området. De berørte kan samtykke i forslaget, og samtidig stille vilkår for iverksettelsen av planen og den videre utvikling av tiltaket som må oppfylles for at de berørte kan anses for å ha samtykket. I de tilfeller det ikke foreligger samtykke fra de berørte interesser, skal nytteverdien av planen eller tiltaket som medfører endret bruk av utmark, alltid vurderes mot de ulemper planen eller tiltaket har som materielt grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. I tilfelle det gjelder større endringer eller endret bruk av store områder som kan være av vesentlig betydning for samisk kultur, samfunnsliv, reindrift, utmarksbruk eller næringsliv, skal også Sametinget konsulteres, jf. kgl.res. 1. juli 2005 om konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget og ILO-konvensjon nr. 169 art. 6, 7 og 15. Dette gjelder blant annet ved regulering av vassdrag, etablering av vindkraftparker, større sports- og fritidssentre, gruvedrift eller annen lignende utnyttelse av ikke fornybare ressurser. 5. Virkninger for samisk reindrift Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for reindriften. Det skal særlig legges vekt på virkningene for områder som anses som nødvendige for en bærekraftig reindrift. Dette gjelder blant annet flytteleier, trekkveier og sesongbeiter som høst- og vinterbeiter, vår- og sommerbeiter, kalvings- og brunstområder og behov for luftings- eller rasteområder, slakte- og merkeplasser. Som flyttelei regnes også faste inn- og avlastningsplasser for transport av rein. Alle saker som berører reindriftas arealbruk, eller kan medføre endringer i reindriftas arealbruk, forutsettes forelagt Områdestyret for reindrift, jf. plan- og bygningsloven 10 1 annet ledd. Områdestyret for reindrift, som har adgang til å fremme innsigelse etter plan- og bygningslovens 20 5 og 27 2, kan gi en reindriftsfaglig vurdering av betydningen de planlagte endringene vil få for reindrifta, og særlig legge vekt på om tiltaket kommer i konflikt med reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter. Foreleggelse for Områdestyret eller uttalelse fra Områdestyret fritar ikke fra å innhente uttalelse fra de berørte rettighetshavere i reindriften. 6. Særlig om virkninger for tradisjonell samisk utmarksbruk og næringsutøvelse Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for hevdvunnen tradisjonell utmarksbruk og næringsutøvelse, herunder kombinasjonsnæringer, jordbruk, bufehold og andre tradisjonelle næringsformer. Det må særlig legges vekt på virkningene for områder som anses som nødvendige for slike næringers bærekraft. Dette gjelder blant annet tradisjonelle jakt- og fangstområder, fiskeplasser, multemyrer, sennagressplasser og drikkevannskilder. Dette gjelder også jordbrukernes tradisjonelle bruksområder, herunder beitearealer i utmark, utmarksslåtter og bruk av skog. På samme måte må det legges stor vekt på at tiltak som medfører vesentlige rådighetsinnskrenkninger for nær- og bruksområdene til lokalbefolkningen, kombinasjonsbrukere og andre som utøver hevdvunnen tradisjonell samisk utmarksbruk, vil kunne svekke deres livsgrunnlag og hindre deres utøvelse av sin kultur. Det må også legges vekt på om tiltak som for eksempel vern av tradisjonelle bruksområder vil tillate at tradisjonell bruk og høsting får fortsette. Ved vurderinger av virkningene for utmarksbrukere og de samiske næringsformene skal det særlig legges vekt på den tradisjonelle bruken og de særlige utnyttelsesmåtene i det aktuelle området, og legge dette til grunn for vurderingene av virkningene. 7. Særlig om virkninger for samisk kultur og samfunnsliv Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for samisk kultur og samfunnsliv. Det skal bl.a. vurderes hvilken virkning tiltaket får for det fysiske miljøet, samt de sosiale og kulturelle konsekvensene for den samiske kulturen i det aktuelle området som helhet. Virkningen for samisk kulturarv skal også vurderes. Det skal særlig tas hensyn til at tiltak eller planer ikke skal krenke eller virke skjemmende for samiske hellige steder, gravplasser og andre steder av særskilt kulturhistorisk betydning, jf. lov om kulturminner.

8 28. juni Nr I vurderingen om planlagte tiltak om endret bruk medfører skade, ulempe eller fortrengsel for tradisjonell bruk, bør det legges vekt på om disse kompenseres ved tilrettelegging av nye varige arbeidsplasser, ved tilføring av kompetanse og ved bidrag til fordel for samisk kultur og samfunnsliv i det aktuelle området. 8. Berørte samiske interessers aktive deltakelse i beslutningsprosessen Som et ledd i opplysningen av saken etter gjeldende forvaltningsprinsipper bør offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen: a) legge fram den informasjon og det kartverk som er nødvendig for at den eller de som mener seg berørt av saken, kan få den kunnskap som er nødvendig for å ivareta egne interesser i området. Planforslag om endret bruk av utmark i samsvar med plan- og bygningsloven bør kunngjøres på hensiktsmessig måte både på norsk og samisk. b) legge til rette for at de ulike samiske interessene som berøres, kan gjøre sitt syn gjeldende så tidlig som mulig. Hvem det skal innhentes uttalelser fra ved forberedelsen av vedtaket, avgjøres ut fra en konkret vurdering. c) i saker som kan ha virkninger for reindriften, innhente uttalelser mv. fra områdestyret og søke å etablere dialog med reinbeitedistrikter og siidaer som kan bli berørt. d) i saker som vil kunne ha virkninger for kombinasjonsnæringer, tradisjonell utmarksbruk, jordbruk, bufehold eller andre utmarksinteresser, innhente uttalelser mv. fra utmarkslag, bygdelag og foreninger, sauebeitelag, jeger- og fiskeforeninger og andre interesseorganisasjoner eller sammenslutninger. Siidaer, og andre parter skal varsles i samsvar med forvaltningsloven. e) legge til rette for at samisktalende parter får mulighet til å benytte samisk som kommunikasjonsspråk. Dette gjelder både ved fremleggelse av skriftlige innspill og muntlige forklaringer. f) tilrettelegge høringsfrister og møtevirksomhet slik at reindriftsutøvere, utøvere av kombinasjonsdrift og andre som befinner seg i meahcci/utmark over lengre perioder får en reell mulighet til å uttale seg. 9. Krav til begrunnelse Som et ledd i begrunnelsen av vedtak i samsvar med gjeldende forvaltningsregler bør offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen redegjøre for hvordan virkningene for samisk kultur mv. har vært vurdert, hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket, på hvilken måte alternativer er vurdert, og om det er vurdert å stille vilkår med sikte på å særlig sikre naturgrunnlaget for samisk kultur mv. Det bør også redegjøres for hvem som har kommet med uttalelser og forklaringer og forøvrig deltatt i saksforberedelsen på vegne av ulike samiske interesser. 10. Sametingets uttalelse Sametinget har etter eget initiativ rett til å avgi uttalelse i konkrete saker når det finner det nødvendig, jf. sameloven 2 første ledd annet punktum. 11. Ikrafttredelse og fastleggelse av endelige retningslinjer Retningslinjene trer i kraft 1. juli De erstatter Sametingets midlertidige retningslinjer vedtatt 1. juni Ikke kunngjort i. Vedlegg. Samisk versjon Den samiske versjonen av forskriften kan leses her. 28. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kunngjort 3. juli I I forskrift 29. februar 2000 nr. 204 om distriktstilskudd for fjørfeslakt gjøres følgende endring: 3 første ledd skal lyde: Denne forskriften gjelder tilskudd til fjørfeslakt av kylling og kalkun som er produsert i fylkene Aust- og Vest- Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det skal bare utbetales tilskudd for avregnet momspliktig omsetning av fjørfeslakt fra foretak til slakteri godkjent i medhold av lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), jf. forskrift 21. mars 1995 nr. 265 om hygiene og kontroll mv. ved produksjon og omsetning av ferskt fjørfekjøtt. Slaktet må være godkjent av veterinærmyndighet. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar II

9 29. juni Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 16, 17 og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 12 (forordning (EF) nr. 214/2005 og forordning (EF) nr. 932/2005). Kunngjort 3. juli I I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer: I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes følgende: forordning (EF) nr. 36/2005, forordning (EF) nr. 214/2005, forordning (EF) nr. 260/2005 og forordning (EF) nr. 932/ første ledd skal lyde: Forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. 650/2003, forordning (EF) nr. 1053/2003, forordning (EF) nr. 1128/2003, forordning (EF) nr. 1139/2003, forordning (EF) nr. 1234/2003, forordning (EF) nr. 1809/2003, forordning (EF) nr. 1915/2003, forordning (EF) nr. 2245/2003, forordning (EF) nr. 836/2004, forordning (EF) nr. 876/2004, forordning (EF) nr. 1471/2004, forordning (EF) nr. 1492/2004, forordning (EF) nr. 1993/2004, forordning (EF) nr. 36/2005, forordning (EF) nr. 214/2005, forordning (EF) nr. 260/2005, forordning (EF) nr. 932/2005 og forordning (EF) nr. 727/2007 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. Dette gjelder med unntak for forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI, del C slik det lyder etter endringen i forordning (EF) nr. 1326/2001. Fôring med animalsk protein reguleres av forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Endringene trer i kraft straks. II 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven del II. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven gjelder fra 1. september juni Nr Forskrift om genetisk masseundersøkelse Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 5 6. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunngjort 3. juli Formål Formålet med forskriften er å legge til rette for en faglig forsvarlig gjennomføring av masseundersøkelsen for sykdommen fenylketonuri (PKU). 2. Masseundersøkelse av nyfødte Undersøkelse for sykdommen fenylketonuri (PKU) kan gjøres på nyfødte uten hensyn til bioteknologilovens krav om skriftlig samtykke, jf. 5 4, genetisk veiledning før, under og etter undersøkelsen, jf. 5 5 og godkjenning av virksomhet, jf Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks.

10 29. juni Nr juni Nr Forskrift om overgangsregler til lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven del III, jf. delegeringsvedtak 15. juni 2007 nr Kunngjort 3. juli Overgangsregler Bestemmelser fastsatt i pensjonsordningens regelverk i henhold til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) 3 7 annet ledd annet punktum og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) 4 3 annet ledd annet punktum, skal bare gjelde for arbeidstakere som etter 1. juli 2007 går ut i permisjon i henhold til lov. Dersom det i henhold til regelverk eller praksis for pensjonsordningen utbetales uførepensjon fra pensjonsordningen sammen med rehabiliteringspenger fra folketrygden, skal regelverk eller praksis bringes i samsvar med foretakspensjonsloven 6 1 annet ledd med virkning for utbetaling av rehabiliteringspenger som starter 1. januar 2008 eller senere. 2. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) del II. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) trer i kraft 1. juli juni Nr Forskrift om endring i forskrift om opplysninger i prospekter Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 5 13 første og annet ledd. Kunngjort 3. juli I I forskrift 9. desember 2005 nr om opplysninger i prospekter gjøres følgende endring: 1 første ledd skal lyde: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringen trer i kraft straks. II 29. juni Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Kunngjort 3. juli I I forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: skal lyde: For felles beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak, gjelder reglene i denne forskrift tilsvarende så langt de passer. Personinntekten kan likevel ikke beregnes under ett for flere næringer når det for disse næringene er fastsatt forskjellige satser for trygdeavgift, jf. folketrygdloven Beregnet negativ personinntekt fra en næring kan imidlertid komme til fradrag i beregnet personinntekt fra en annen næring dersom vilkårene i

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2002 Side 1755 1902 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 3. desember 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Nov. 15. Lov nr. 71

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 24. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 28. Lov nr. 2 om endr.

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2006 Side 339 461 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 11. april 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Mars. 3. Lov nr. 5 om lønnsnemndbehandling

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19.

Detaljer