Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven (Nr. 741) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) (Nr. 744) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) (Nr. 749) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Nr. 752) Juni 29. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet etter verdipapirhandelloven 15 3 annet ledd nr. 3 annet punktum og 18 1 (Nr. 753) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling (Nr. 754) Juni 29. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov om eiendomsmegling 8 8 annet ledd og del II annet ledd (Nr. 755) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 77 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) (Nr. 756) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 92 om endringar i friskolelova (Nr. 757) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 91 om endringar i opplæringslova og friskolelova (Nr. 758) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om Juni fagskoleutdanning (Nr. 759) Delvis ikrafts. av lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. (Nr. 760) Juni 29. Ikrafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 93 om endringer i klimakvoteloven m.m. (Nr. 823) Juni 29. Deleg. av myndighet til Miljøverndepartementet etter klimakvoteloven 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16 og 17 (Nr. 824) Juni 29. Deleg. av myndighet til Miljøverndepartementet etter lov om fritids- og småbåter 38 tredje ledd og 39 (Nr. 848) Juni 29. Deleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven og lov om fritidsog småbåter (Nr. 849) Forskrifter 2007 Juni 29. Forskrift om genetisk masseundersøkelse (Nr. 742) Juni 29. Forskrift om overgangsregler til lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven (Nr. 743) Juni 29. Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring (Nr. 747) Juni 29. Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) (Nr. 750) Juni 18. Forskrift om tilskudd ved fabrikklevering av epler i 2007 (Nr. 805) Juni 18. Forskrift om billigsalgsaksjoner for epler i 2007 (Nr. 806) Juni 28. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (Nr. 814) Juni 29. Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift Juni (reindriftsloven) (Nr. 818) Forskrift om unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste (Nr. 819) Juli 3. Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Nr. 825) Juni 18. Forskrift om tilskudd til reguleringslagring av epler i 2007 (Nr. 826) Juni 21. Forskrift om studier og eksamener ved Høgskolen i Tromsø (Nr. 827) Juni 29. Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier (Nr. 830) Juni 29. Forskrift om prisutjevningsordningen for melk (Nr. 832) Juli 2. Forskrift om gjennomføring og håndheving av ECAA-avtalen (European Common Aviation Area) av 9. juni 2006 (Nr. 839)

3 Juli 3. Forskrift om gebyr for kontroll og tilsyn med sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Nr. 841) Juli 3. Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap (Nr. 842) Juni 27. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog (Nr. 845) Juni 29. Forskrift om fastsettelse og ileggelse av tvangsmulkt etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 50 (Nr. 846) Juli 2. Forskrift om undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse (Nr. 850) Juli 2. Forskrift om fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 55 og 56 (Nr. 852) Juli 4. Forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften) (Nr. 853) Juli 4. Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften) (Nr. 854) Juli 6. Midl. forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt (Nr. 856) Juni 21. Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Oslo (Nr. 873) Juni 21. Forskrift om eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund (Nr. 874) Juni 29. Forskrift om regulerte markeder (børsforskriften) (Nr. 875) Juni 29. Forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) (Nr. 876) Juli 2. Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 877) Juli 12. Forskrift om regulering av fisket etter pelagisk uer (Sebastes mentella) i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2007 (Nr. 893) Juli 12. Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe øst for 26 Ø i 2007/2008 (Nr. 894) Juni 27. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 897) Endringsforskrifter 2007 Juni 28. Endr. i forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt (Nr. 739) Juni 28. Endr. i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) (Nr. 740) Juni 29. Endr. i forskrift om opplysninger i prospekter (Nr. 745) Juni 29. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 746) Juni 29. Endr. i forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. (Nr. 748) Juni 29. Endr. i forskrift om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften) (Nr. 751) Juni 21. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen (Nr. 807) Juni 21. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge (Nr. 808) Juni 23. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 809) Juni 27. Endr. i forskrift til lov om lotterier m.v. (Nr. 810) Juni 27. Endr. i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Nr. 811) Juni 27. Endr. i forskrift om bingo (Nr. 812) Juni 28. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 813) Juni 28. Endr. i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Nr. 815) Juni 28. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 816) Juni 28. Endr. i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) (Nr. 817) Juni 29. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 820) Juni Juni 29. Endr. i forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) (Nr. 821) Endr. i forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen (Nr. 822) Juni 27. Endr. i forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen (Nr. 828) Juni 27. Endr. i forskrift om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. (Nr. 829)

4 Juni 29. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 831) Juni 29. Endr. i forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar (økonomiforskrift til friskolelova) (Nr. 833) Juni 29. Endr. i forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (Nr. 834) Juni 29. Endr. i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 835) Juni 29. Endr. i forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 836) Juni 29. Endr. i forskrift om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 837) Juli 2. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2007 (Nr. 838) Juli 3. Endr. i forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (Nr. 840) Juli 3. Endr. i forskrift om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet (Nr. 843) Juli 4. Endr. i forskrift om fjernsynsmottakere (Nr. 844) Juni 29. Endr. i forskrift til friskolelova (Nr. 847) Juli 2. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Juli Norges økonomiske sone (Nr. 851) Endr. i forskrift om deltakelse i kystfartøygruppenes fiske for 2007 (deltakelsesforskriften) (Nr. 855) Juli 6. Endr. i forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven (Nr. 857) Juli 2. Endr. i forskrift til lov om straffegjennomføring (Nr. 878) Juli 3. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 879) Juli 3. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 880) Juli 4. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2007 (Nr. 881) Juli 4. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen og opph. av forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62 N og 66 33' N (Nr. 882) Juli 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2007 (Nr. 883) Juli 9. Endr. i forskrift til opplæringslova og forskrift til privatskolelova (Nr. 884) Juli 9. Endr. i forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett (Nr. 885) Juli 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 886) Juli 10. Endr. i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (Nr. 887) Juli 10. Endr. i forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon (Nr. 888) Juni 29. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 889) Juli 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Juli (Nr. 890) Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 891) Juli 11. Endr. forskrift om regulering av fisket etter reker ved Øst-Grønland i 2007 (Nr. 892) Juli 12. Endr. i forskrift om film og videogram (Nr. 895) Juli 13. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 896) Juli Juli 11. Endr. i forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. (Nr. 898) Endr. i forskrift om gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollveiledning) (Nr. 899) Juli 19. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 900)

5 Diverse 2007 Juni 11. Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark (Nr. 738) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 11. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 8. august 2007 Nr juni Nr Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven) 4. Kunngjort 3. juli Formål Retningslinjenes formål er å sikre at offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen foretar en grundig og forsvarlig vurdering av virkningene for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelse i saker om endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke. På den måten skal retningslinjene bidra til å sikre naturgrunnlaget for og sikre videre utvikling av samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 2. Virkeområde Retningslinjene gjelder for statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter samt Finnmarkseiendommens behandling av saker om endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke, jf. finnmarkslovens 4 og 10. Den samiske benevnelsen meahcci og den alminnelige språklige forståelsen av dette begrepet er ikke identisk med friluftslovens definisjon av utmark. I disse retningslinjer skal meahcci forstås på samme måte som utmark i friluftslovens 1a. Retningslinjene kommer ikke til anvendelse ved statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheters vedtak om endret bruk av meahcci/utmark som er i samsvar med vedtatt arealplan dersom retningslinjene ble fulgt under vedtakelsen av arealplanen. Arealplan brukes i denne sammenhengen som fellesbetegnelse for kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan. Retningslinjene kommer heller ikke til anvendelse på tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 3. Endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke Hva som er å anse for endret bruk av meahcci/utmark i finnmarkslovens forstand må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet. Det skal tas utgangspunkt i den sedvanlige bruken av området og vurderes hvorvidt denne bruken vil kunne videreføres. Det bør blant annet legges vekt på tidligere tiltak i området og det nye tiltakets karakter, varighet og omfang. Planer som regulerer utmarksbruk, herunder blant annet kommunenes areal- og reguleringsplaner, som vil medføre at tradisjonell samisk bruk innskrenkes eller på andre måter hindres, anses som endret bruk etter disse retningslinjer. Det samme gjelder planer og vedtak om etablering av nasjonalparker eller andre typer verneområder som vil medføre at tradisjonell samisk bruk innskrenkes eller på andre måter hindres. Midlertidige disponeringer og tiltak som medfører økt støynivå, økt forurensning eller forstyrrelser kan medføre endret bruk av meahcci/utmark. Også utvidelse av eksisterende tiltak kan være endret bruk. Hus- og hytteutbygging, bygging av veier, oppstart av gruvedrift og oppføring av vindmølleparker er eksempler på endret bruk, jf. finnmarkslovens forarbeider. Også andre type tiltak og mindre inngripende tiltak kan innebære endret bruk. Således kan for eksempel tillatelser til prøveuttak/prøvedrift som ledd i nærmere undersøkelser om det foreligger drivverdige mineraler/malmer for gruvedrift omfattes. Videre vil fastlegging av barmarksløyper utenfor de tradisjonelle ferdselsveier og dispensasjonspraksis i saker om barmarkskjøring kunne innebære endret bruk. Videre kan disposisjoner eller tillatelser Finnmarkseiendommen gir i kraft av sin grunneierposisjon, medføre endret bruk. Dette gjelder blant annet vedtak om salg, bortfeste eller bortleie av grunn eller rettigheter til grunn i meahcci/utmark, og tillatelser til å foreta endringer i vegetasjon og naturformasjonene gjennom nydyrking, beplantning og flatehogst som ikke er i samsvar med vedtatt arealplan.

7 11. juni Nr Retningslinjene gjelder ikke for endringer innenfor rammen av tradisjonell utmarksbruk, jf. finnmarkslovens forarbeider. Endringer innenfor tradisjonsbasert høsting og bruk av meahcci/utmark er ikke å anse som endret bruk av utmark, forutsatt at endringene eller tiltakene ikke medfører vesentlig økning i menneskelig aktivitet eller andre vesentlige ulemper eller hindringer for andre brukere av områdene. 4. Overordnede prinsipper for vurderingen Ved vurderingen av hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, skal det tas hensyn til de kulturelle særegenhetene som ligger til grunn for den tradisjonelle samiske bruken av meahcci/utmark. Det planlagte tiltaket må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det aktuelle området, og de konsekvensene det vil få for denne bruken. Tradisjonell praksis og kunnskaper knyttet til bruken av meahcci/utmark vil være en sentral del av grunnlaget for vurderingen. Det skal tas særlig hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for samisk tradisjonell bruk av området eller ressursene. Det skal legges til grunn at selv små tiltak kan innebære betydelig skade og svekke bærekraften for samisk bruk av meahcci/utmark. Det skal tas hensyn til tidligere og andre aktuelle tiltak i samme bruksområde, og til den samlede effekten av slike tiltak. Endret bruk av utmark bør som utgangspunkt skje etter forutgående konsultasjoner med de som er rettighetshavere, brukere av området eller berørte samiske interesser i området. De berørte kan samtykke i forslaget, og samtidig stille vilkår for iverksettelsen av planen og den videre utvikling av tiltaket som må oppfylles for at de berørte kan anses for å ha samtykket. I de tilfeller det ikke foreligger samtykke fra de berørte interesser, skal nytteverdien av planen eller tiltaket som medfører endret bruk av utmark, alltid vurderes mot de ulemper planen eller tiltaket har som materielt grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv. I tilfelle det gjelder større endringer eller endret bruk av store områder som kan være av vesentlig betydning for samisk kultur, samfunnsliv, reindrift, utmarksbruk eller næringsliv, skal også Sametinget konsulteres, jf. kgl.res. 1. juli 2005 om konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget og ILO-konvensjon nr. 169 art. 6, 7 og 15. Dette gjelder blant annet ved regulering av vassdrag, etablering av vindkraftparker, større sports- og fritidssentre, gruvedrift eller annen lignende utnyttelse av ikke fornybare ressurser. 5. Virkninger for samisk reindrift Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for reindriften. Det skal særlig legges vekt på virkningene for områder som anses som nødvendige for en bærekraftig reindrift. Dette gjelder blant annet flytteleier, trekkveier og sesongbeiter som høst- og vinterbeiter, vår- og sommerbeiter, kalvings- og brunstområder og behov for luftings- eller rasteområder, slakte- og merkeplasser. Som flyttelei regnes også faste inn- og avlastningsplasser for transport av rein. Alle saker som berører reindriftas arealbruk, eller kan medføre endringer i reindriftas arealbruk, forutsettes forelagt Områdestyret for reindrift, jf. plan- og bygningsloven 10 1 annet ledd. Områdestyret for reindrift, som har adgang til å fremme innsigelse etter plan- og bygningslovens 20 5 og 27 2, kan gi en reindriftsfaglig vurdering av betydningen de planlagte endringene vil få for reindrifta, og særlig legge vekt på om tiltaket kommer i konflikt med reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter. Foreleggelse for Områdestyret eller uttalelse fra Områdestyret fritar ikke fra å innhente uttalelse fra de berørte rettighetshavere i reindriften. 6. Særlig om virkninger for tradisjonell samisk utmarksbruk og næringsutøvelse Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for hevdvunnen tradisjonell utmarksbruk og næringsutøvelse, herunder kombinasjonsnæringer, jordbruk, bufehold og andre tradisjonelle næringsformer. Det må særlig legges vekt på virkningene for områder som anses som nødvendige for slike næringers bærekraft. Dette gjelder blant annet tradisjonelle jakt- og fangstområder, fiskeplasser, multemyrer, sennagressplasser og drikkevannskilder. Dette gjelder også jordbrukernes tradisjonelle bruksområder, herunder beitearealer i utmark, utmarksslåtter og bruk av skog. På samme måte må det legges stor vekt på at tiltak som medfører vesentlige rådighetsinnskrenkninger for nær- og bruksområdene til lokalbefolkningen, kombinasjonsbrukere og andre som utøver hevdvunnen tradisjonell samisk utmarksbruk, vil kunne svekke deres livsgrunnlag og hindre deres utøvelse av sin kultur. Det må også legges vekt på om tiltak som for eksempel vern av tradisjonelle bruksområder vil tillate at tradisjonell bruk og høsting får fortsette. Ved vurderinger av virkningene for utmarksbrukere og de samiske næringsformene skal det særlig legges vekt på den tradisjonelle bruken og de særlige utnyttelsesmåtene i det aktuelle området, og legge dette til grunn for vurderingene av virkningene. 7. Særlig om virkninger for samisk kultur og samfunnsliv Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for samisk kultur og samfunnsliv. Det skal bl.a. vurderes hvilken virkning tiltaket får for det fysiske miljøet, samt de sosiale og kulturelle konsekvensene for den samiske kulturen i det aktuelle området som helhet. Virkningen for samisk kulturarv skal også vurderes. Det skal særlig tas hensyn til at tiltak eller planer ikke skal krenke eller virke skjemmende for samiske hellige steder, gravplasser og andre steder av særskilt kulturhistorisk betydning, jf. lov om kulturminner.

8 28. juni Nr I vurderingen om planlagte tiltak om endret bruk medfører skade, ulempe eller fortrengsel for tradisjonell bruk, bør det legges vekt på om disse kompenseres ved tilrettelegging av nye varige arbeidsplasser, ved tilføring av kompetanse og ved bidrag til fordel for samisk kultur og samfunnsliv i det aktuelle området. 8. Berørte samiske interessers aktive deltakelse i beslutningsprosessen Som et ledd i opplysningen av saken etter gjeldende forvaltningsprinsipper bør offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen: a) legge fram den informasjon og det kartverk som er nødvendig for at den eller de som mener seg berørt av saken, kan få den kunnskap som er nødvendig for å ivareta egne interesser i området. Planforslag om endret bruk av utmark i samsvar med plan- og bygningsloven bør kunngjøres på hensiktsmessig måte både på norsk og samisk. b) legge til rette for at de ulike samiske interessene som berøres, kan gjøre sitt syn gjeldende så tidlig som mulig. Hvem det skal innhentes uttalelser fra ved forberedelsen av vedtaket, avgjøres ut fra en konkret vurdering. c) i saker som kan ha virkninger for reindriften, innhente uttalelser mv. fra områdestyret og søke å etablere dialog med reinbeitedistrikter og siidaer som kan bli berørt. d) i saker som vil kunne ha virkninger for kombinasjonsnæringer, tradisjonell utmarksbruk, jordbruk, bufehold eller andre utmarksinteresser, innhente uttalelser mv. fra utmarkslag, bygdelag og foreninger, sauebeitelag, jeger- og fiskeforeninger og andre interesseorganisasjoner eller sammenslutninger. Siidaer, og andre parter skal varsles i samsvar med forvaltningsloven. e) legge til rette for at samisktalende parter får mulighet til å benytte samisk som kommunikasjonsspråk. Dette gjelder både ved fremleggelse av skriftlige innspill og muntlige forklaringer. f) tilrettelegge høringsfrister og møtevirksomhet slik at reindriftsutøvere, utøvere av kombinasjonsdrift og andre som befinner seg i meahcci/utmark over lengre perioder får en reell mulighet til å uttale seg. 9. Krav til begrunnelse Som et ledd i begrunnelsen av vedtak i samsvar med gjeldende forvaltningsregler bør offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen redegjøre for hvordan virkningene for samisk kultur mv. har vært vurdert, hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket, på hvilken måte alternativer er vurdert, og om det er vurdert å stille vilkår med sikte på å særlig sikre naturgrunnlaget for samisk kultur mv. Det bør også redegjøres for hvem som har kommet med uttalelser og forklaringer og forøvrig deltatt i saksforberedelsen på vegne av ulike samiske interesser. 10. Sametingets uttalelse Sametinget har etter eget initiativ rett til å avgi uttalelse i konkrete saker når det finner det nødvendig, jf. sameloven 2 første ledd annet punktum. 11. Ikrafttredelse og fastleggelse av endelige retningslinjer Retningslinjene trer i kraft 1. juli De erstatter Sametingets midlertidige retningslinjer vedtatt 1. juni Ikke kunngjort i. Vedlegg. Samisk versjon Den samiske versjonen av forskriften kan leses her. 28. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om distriktstilskudd for fjørfeslakt Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kunngjort 3. juli I I forskrift 29. februar 2000 nr. 204 om distriktstilskudd for fjørfeslakt gjøres følgende endring: 3 første ledd skal lyde: Denne forskriften gjelder tilskudd til fjørfeslakt av kylling og kalkun som er produsert i fylkene Aust- og Vest- Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det skal bare utbetales tilskudd for avregnet momspliktig omsetning av fjørfeslakt fra foretak til slakteri godkjent i medhold av lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), jf. forskrift 21. mars 1995 nr. 265 om hygiene og kontroll mv. ved produksjon og omsetning av ferskt fjørfekjøtt. Slaktet må være godkjent av veterinærmyndighet. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar II

9 29. juni Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 16, 17 og 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 12 (forordning (EF) nr. 214/2005 og forordning (EF) nr. 932/2005). Kunngjort 3. juli I I forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE) gjøres følgende endringer: I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes følgende: forordning (EF) nr. 36/2005, forordning (EF) nr. 214/2005, forordning (EF) nr. 260/2005 og forordning (EF) nr. 932/ første ledd skal lyde: Forordning (EF) nr. 999/2001 som endret ved forordning (EF) nr. 1248/2001, forordning (EF) nr. 1326/2001, forordning (EF) nr. 270/2002, forordning (EF) nr. 1494/2002, forordning (EF) nr. 260/2003, forordning (EF) nr. 650/2003, forordning (EF) nr. 1053/2003, forordning (EF) nr. 1128/2003, forordning (EF) nr. 1139/2003, forordning (EF) nr. 1234/2003, forordning (EF) nr. 1809/2003, forordning (EF) nr. 1915/2003, forordning (EF) nr. 2245/2003, forordning (EF) nr. 836/2004, forordning (EF) nr. 876/2004, forordning (EF) nr. 1471/2004, forordning (EF) nr. 1492/2004, forordning (EF) nr. 1993/2004, forordning (EF) nr. 36/2005, forordning (EF) nr. 214/2005, forordning (EF) nr. 260/2005, forordning (EF) nr. 932/2005 og forordning (EF) nr. 727/2007 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, gjelder som forskrift med de tilpasningene som fremgår av protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig. Dette gjelder med unntak for forordning (EF) nr. 999/2001, vedlegg XI, del C slik det lyder etter endringen i forordning (EF) nr. 1326/2001. Fôring med animalsk protein reguleres av forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Endringene trer i kraft straks. II 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven del II. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 43 om endringer i introduksjonsloven gjelder fra 1. september juni Nr Forskrift om genetisk masseundersøkelse Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) 5 6. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunngjort 3. juli Formål Formålet med forskriften er å legge til rette for en faglig forsvarlig gjennomføring av masseundersøkelsen for sykdommen fenylketonuri (PKU). 2. Masseundersøkelse av nyfødte Undersøkelse for sykdommen fenylketonuri (PKU) kan gjøres på nyfødte uten hensyn til bioteknologilovens krav om skriftlig samtykke, jf. 5 4, genetisk veiledning før, under og etter undersøkelsen, jf. 5 5 og godkjenning av virksomhet, jf Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks.

10 29. juni Nr juni Nr Forskrift om overgangsregler til lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven del III, jf. delegeringsvedtak 15. juni 2007 nr Kunngjort 3. juli Overgangsregler Bestemmelser fastsatt i pensjonsordningens regelverk i henhold til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) 3 7 annet ledd annet punktum og lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) 4 3 annet ledd annet punktum, skal bare gjelde for arbeidstakere som etter 1. juli 2007 går ut i permisjon i henhold til lov. Dersom det i henhold til regelverk eller praksis for pensjonsordningen utbetales uførepensjon fra pensjonsordningen sammen med rehabiliteringspenger fra folketrygden, skal regelverk eller praksis bringes i samsvar med foretakspensjonsloven 6 1 annet ledd med virkning for utbetaling av rehabiliteringspenger som starter 1. januar 2008 eller senere. 2. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) del II. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 41 om endring i utlendingsloven (utlendingsinternat) trer i kraft 1. juli juni Nr Forskrift om endring i forskrift om opplysninger i prospekter Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel 5 13 første og annet ledd. Kunngjort 3. juli I I forskrift 9. desember 2005 nr om opplysninger i prospekter gjøres følgende endring: 1 første ledd skal lyde: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29ba (forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, integrering ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering, som endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringen trer i kraft straks. II 29. juni Nr Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Kunngjort 3. juli I I forskrift 19. november 1999 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: skal lyde: For felles beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak, gjelder reglene i denne forskrift tilsvarende så langt de passer. Personinntekten kan likevel ikke beregnes under ett for flere næringer når det for disse næringene er fastsatt forskjellige satser for trygdeavgift, jf. folketrygdloven Beregnet negativ personinntekt fra en næring kan imidlertid komme til fradrag i beregnet personinntekt fra en annen næring dersom vilkårene i

11 29. juni Nr er oppfylt. Trygdeavgiften beregnes av nettoresultatet etter en sats som gjelder for den næringen som har gitt positiv personinntekt vedkommende inntektsår. II Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret juni Nr Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) Kunngjort 3. juli Strategi Finansinstitusjoner skal ha en dokumentert likviditetsstrategi som tilfredsstiller kravene i denne forskrift. Strategien skal være vedtatt av styret. Styret skal minst en gang i året foreta en vurdering av strategien. Styrets vurdering og konklusjon skal være skriftlig nedfelt i styrereferatet. I strategien skal institusjonen fastsette de overordnede retningslinjene for likviditetsrisikorammer, beredskapsplaner, organisering og ansvarsforhold, risikomåling og prognoser, stresstester, rutiner for overvåking av utviklingen og etterlevelsen av retningslinjene, styre- og ledelsesrapportering og uavhengig kontroll. 2. Likviditetsrisikorammer For å sikre at likviditetsrisikoen styres effektivt, skal styret vedta rammer for likviditetsrisikoen innenfor ulike tidsrom og etablere tilfredsstillende regler og prosedyrer for å kontrollere og begrense likviditetsrisikoen. Institusjonens rammer skal sikre at institusjonen har tilstrekkelig likvide eiendeler sett i forhold til kortsiktig gjeld. Det skal tas hensyn til mulige forsinkelser i innbetalinger og utbetalinger før tiden. Rammene skal vurderes minst én gang i året. 3. Beredskapsplaner Institusjonen skal ha en dokumentert beredskapsplan for likviditetskriser. Beredskapsplanen skal være vedtatt av styret. Styret skal jevnlig revidere beredskapsplanen. Beredskapsplanen skal omhandle de utfordringer institusjonen kan få i krisesituasjoner og institusjonens planer for krisehåndtering. 4. Organisering og ansvarsforhold Institusjonen skal etterleve likviditetsstrategien og sørge for at ansvaret for den løpende styringen og kontrollen av institusjonens samlede likviditet er klart definert og dokumentert. Institusjonen skal sikre at det er tilstrekkelig uavhengighet og arbeidsdeling mellom enheter og personell med utøvende funksjoner, og enheter og personell med ansvar for overvåking og rapportering. 5. Risikomåling og prognoser for likviditetsbehov Likviditetsrisikoen skal måles på en konsistent måte og inkludere alle relevante posisjoner. Det skal foreligge rutiner for kvalitetssikring av data og systemer. Det skal utarbeides prognoser for fremtidig likviditetsbehov. Prognosene skal tilpasses omfanget og kompleksiteten av virksomheten. 6. Stresstester Institusjonen skal analysere likviditetssituasjonen ved hjelp av stresstester. Disse må tilpasses virksomhetens omfang, kompleksitet og risiko. Erfaringer fra stresstester skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar rammer for likviditetsrisikoen. 7. Rutiner for overvåking Det skal foreligge rutiner for å overvåke etterlevelsen av interne rammer og retningslinjer. Brudd på interne rammer og retningslinjer skal rapporteres til den som har ansvaret for den løpende styringen av institusjonens samlede likviditet. Alvorlige brudd skal rapporteres til styret. 8. Styre- og ledelsesrapportering Det skal jevnlig rapporteres til styret og ledelsen. Rapporteringen skal gi et helhetlig bilde av institusjonens likviditetssituasjon. Frekvensen og innholdet i rapporten skal tilpasses kompleksiteten og omfanget av virksomheten. Bestemmelsene i 7 og 8 skal ses i sammenheng med 47 2 første ledd i forskrift 14. desember 2006 nr om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingsselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften). 9. Uavhengig kontroll Institusjonens system for styring og kontroll av likviditetsrisiko skal jevnlig evalueres av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 20. juni 1997 nr om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll.

12 29. juni Nr Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. juli Overgangsregler for pensjonskasser Pensjonskasser skal oppfylle kravene i forskriften her fra 1. januar juni Nr Forskrift om endring i forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 1 4 nr. 4. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF). Kunngjort 3. juli I I forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. gjøres følgende endring: 8 nytt annet ledd skal lyde: Kredittilsynet kan inngå avtale med kompetent myndighet i filialens hjemland om samarbeid om tilsyn med likviditeten i filialen. Endringen trer i kraft 1. juli II 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) 49. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) trer i kraft 1. november juni Nr Forskrift om overgangsregler til lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) 50 annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) 18 2 fjerde ledd. Kunngjort 3. juli Videreføring av bestemmelser i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel Følgende bestemmelser i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) skal gjelde inntil 1. januar 2008: a) kapittel 3 og 4, b) 12 1 tredje ledd, c) 12 2 sjette ledd, d) 12 6 og 12 7, e) 14 1 første til tredje ledd og f) Videreføring av bestemmelse i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) 5 7 første ledd skal gjelde inntil 1. januar Overgangsregler til verdipapirhandelloven kapittel 6 (1) Verdipapirhandelloven 6 6 første ledd gjelder ikke for aksjeeier som ved børsnotering av selskap før ikrafttredelse av lov 19. juni 1997 nr. 79 på noteringstidspunktet og ved nevnte lovs ikrafttredelse eide 45 prosent eller mer av aksjene i selskapet, og som etter ikrafttredelse av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel uavbrutt har eid mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet. (2) Verdipapirhandelloven 6 annet ledd gjelder ikke aksjeeier som nevnt i første ledd og verdipapirhandelloven 18 2 annet ledd. 4. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. november 2007.

13 29. juni Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 73. Kunngjort 3. juli I I forskrift 16. juni 1983 nr om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften) gjøres følgende endringer: Hjemmelsfeltet til kapittel 7 nytt første, andre og tredje punktum skal lyde: Forskriftens kapittel 7 er fastsatt av Miljøverndepartementet 24. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 6, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43 og 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter 20, 23, 25, 26, 38 og 39, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr og kgl.res/delegeringsvedtak ift. kap. 5. Videre fastsatt med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 4 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245, delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094, delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785 og delegeringsvedtak 28. mai 2004 nr Hjemmelsfeltet til kapittel 7 nåværende andre punktum blir nytt fjerde punktum. 7 2 første ledd skal lyde: Bestemmelsene i kapitlet her gjelder for alle norske skip og utenlandske skip i norsk territorialfarvann, herunder i territorialfarvannet rundt Svalbard og Jan Mayen, og i norsk økonomisk sone med mindre annet er uttrykkelig fastsatt. 7 3 skal lyde: Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her. Leverandøren av drivstoff skal sørge for at bestemmelsene i dette kapittelet blir fulgt, slik det fremgår av den enkelte paragraf. Endringene trer i kraft 1. juli II 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 1 til 10 17, 10 19, 10 20, kapittel 11, 12, 13, 14, 15 1 første ledd, annet ledd første punktum, og fjerde ledd, 15 2 første til sjette ledd og åttende ledd, 15 3, 15 5, 15 6, 15 7, 15 9, kapittel 16, 17 1 annet til fjerde ledd, 17 2, 17 3, 18 1, 18 2 første, fjerde og femte ledd, 19 1 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 trer i kraft 1. november Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 4, 5, 6 og 15 1 annet ledd annet punktum, tredje ledd, 15 2 syvende ledd, 15 4, 15 8, 17 1 første ledd, 17 4, 18 2 annet og tredje ledd og 19 1 nr. 10 trer i kraft 1. januar Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) 5 5 og 5 6 gis med virkning for regnskapsperioder som er påbegynt 1. januar 2008 eller senere. 29. juni Nr Delegering av myndighet til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet etter verdipapirhandelloven 15 3 annet ledd nr. 3 annet punktum og 18 1 Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) 15 3 annet ledd nr. 3 annet punktum og Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 3. juli Kongens myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) 18 1 delegeres til Finansdepartementet. Med «departementet» i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel 15 3 annet ledd nr. 3 annet punktum menes Samferdselsdepartementet.

14 29. juni Nr juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling del II første ledd. Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling trer i kraft 1. januar juni Nr Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om eiendomsmegling 8 8 annet ledd og del II annet ledd Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling 8 8 annet ledd og del II annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet. Kunngjort 3. juli Kongens myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling 8 8 annet ledd og lovvedtaket del II annet ledd delegeres til Finansdepartementet. 29. juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 77 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 77 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) del II. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. Kunngjort 3. juli Ikraftsetting av lov 29. juni 2007 nr. 77 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) den 1. juli juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 92 om endringar i friskolelova Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 92 om endringar i friskolelova del II. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Kunngjort 3. juli Lov 29. juni 2007 nr. 92 om endringar i friskolelova gjelder fra 1. juli juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 91 om endringar i opplæringslova og friskolelova Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 91 om endringar i opplæringslova og friskolelova del III. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Kunngjort 3. juli Opplæringsloven 2 12, 3 1, 3 3, 3 5, 3 11, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4A 3, 9 6, 15 2 og friskoleloven 6 2, 6A 8, 7 1a trer i kraft 1. august Opplæringsloven 4 8, 12 3, 12 4 trer i kraft 1. november Opplæringsloven 13 3b og friskoleloven 7 1b trer i kraft 1. juli juni Nr Ikrafttredelse av lov 29. juni 2007 nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 90 om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning del II nr. 1. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Kunngjort 3. juli Loven trer i kraft 1. august Bestemmelsen i om at tilbydere av godkjent fagskoleutdanning skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring gjøres gjeldende fra 1. januar 2009, som en overgangsordning. Bestemmelsen i om at fagskoler skal ha et styre på minst fem medlemmer som øverste ansvarlige styringsorgan gjøres gjeldende fra 1. juli 2008, som en overgangsordning. Bestemmelsen i om beskyttelse av begrepene fagskoleutdanning og fagskole gjøres gjeldende fra 1. juli 2008, som en overgangsordning.

15 18. juni Nr Kunnskapsdepartementet får fullmakt til å fastsette endringer i overgangsbestemmelsene til 2 4, og Det skal vel være 2 fjerde ledd (Lovdatas anm.). 2 Det skal vel være 3 første ledd (Lovdatas anm.). 3 Det skal vel være 10 første ledd (Lovdatas anm.). 29. juni Nr Delvis ikraftsetjing av lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. Fastsett ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med heimel i lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. del VI nr. 1. Fremja av Miljøverndepartementet. Kunngjort 3. juli Delvis ikraftsetjing av lov 29. juni 2007 nr. 94 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a. Romartal I og VI skal gjelde straks. 18. juni Nr Forskrift om tilskudd ved fabrikklevering av epler i 2007 Fastsatt av Omsetningsrådet 18. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11 første ledd. Kunngjort 4. juli Formål Avsetningstiltaket tilskudd ved fabrikklevering av epler klasse I skal bidra til at produsentene kan ta ut jordbruksavtalens gjeldende målpris. 2. Informasjonsplikt Grøntprodusentenes Samarbeidsråd plikter å informere markedsaktører med fruktomsetning om avlingsprognoser som det gjennomfører for epler og om iverksettelse av reguleringstiltak for epler. Markedsaktører som ønsker å delta i markedsreguleringen av epler forplikter seg til å besvare spørsmål/oppgaver fra Grøntprodusentenes Samarbeidsråd knyttet til forhold som har betydning for reguleringen. 3. Tilskudd Av midler stilt til disposisjon under jordbruksavtalen for avsetningstiltak kan det gis epler av kvalitet kl. I som blir levert til fabrikk som industrifrukt, et tilskudd på inntil kr 1,25 pr. kg. Tilskudd på kr 1,25 pr. kg epler og frakttilskudd knyttet til gjennomføring av fabrikkleveringen, jf. 7, har en økonomisk ramme på 5 millioner kroner. 4. Vilkår Tilskuddsberettiget er yrkesprodusenter, fruktlagre, fruktsalgslag og grossister. For å få tilskudd må det leveres minst kg tilskuddsberettiget vare. Leverandøren må selv gjøre avtale med mottaker (fabrikk) om levering. 5. Innmelding Epler av kvalitet kl. I som skal leveres til fabrikk skal på forhånd meldes til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Meldingen til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd skal inneholde oppgave over det kvantum som ønskes levert samt angivelse av sort, kvalitet, sted og tid for levering. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd skal foreta kontroll av kvalitet og kvantum. 6. Søknad om tilskudd Søknad om tilskudd må sendes Grøntprodusentenes Samarbeidsråd innen 1 måned etter at fabrikklevering er avsluttet for sesongen. Med søknaden skal følge gjenpart av avregning/veieseddel fra fabrikken. Avregningen/veieseddelen skal vise leveringsdato, kvantum, sort, kvalitet, pris og hvem som har levert varen. Det skal ikke utbetales tilskudd for varer som ikke er innmeldt til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd i samsvar med 5. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd sender samlet oppgave over fabrikklevering til Omsetningsrådet innen 1. mars. 7. Frakttilskudd Ved levering av epler etter denne forskriften, gis det et frakttilskudd på kr 0,10 pr. kg for transportlengder mellom 100 og 200 km, kr 0,20 pr. kg for transportlengder mellom 200 og 300 km og kr 0,30 pr. kg dersom transportlengden er over 300 km. 8. Søknad om frakttilskudd Søknad om frakttilskudd sendes Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Med søknaden skal følge gjenpart av avregning/veieseddel fra fabrikken. Avregningen/veieseddelen skal vise leveringsdato, kvantum, sort, kvalitet, pris og hvem som har levert varen.

16 18. juni Nr Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 6. juni 2006 nr. 634 om tilskudd ved fabrikklevering av epler i juni Nr Forskrift om billigsalgsaksjoner for epler i 2007 Fastsatt av Omsetningsrådet 18. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11 første ledd. Kunngjort 4. juli Formål Avsetningstiltaket billigsalgsaksjoner for epler skal bidra til at produsentene kan ta ut jordbruksavtalens gjeldende målpris. 2. Informasjonsplikt Grøntprodusentenes Samarbeidsråd plikter å informere markedsaktører med fruktomsetning om avlingsprognoser som det gjennomføres for epler og om iverksettelse av reguleringstiltak for epler. Markedsaktører som ønsker å delta i markedsreguleringen av epler forplikter seg til å besvare spørsmål/oppgaver fra Grøntprodusentenes Samarbeidsråd knyttet til forhold som har betydning for reguleringen. 3. Virkeområde Billigsalg kan settes i verk som markedsregulerende tiltak i medhold av jordbruksavtalens (jordbruksavtalen ) pkt Vedtak om iverksettelse gjøres av Omsetningsrådets arbeidsutvalg etter forslag fra Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. 4. Kvantum og sorter Grøntprodusentenes Samarbeidsråd skal fremme forslag om kvantum, sorter, kvaliteter, priser og tidspunkt for billigsalget. 5. Kvote Engrosledd som tar imot epler direkte fra produsenter eller pakkerier er berettiget til kvote av det samlede kvantum som skal prisnedskrives ved billigsalget. Med engrosledd forstås omsetningsledd som i medhold av regler for tilskudd i grøntsektoren er godkjent som grossist. 6. Oppgaver De som er berettiget til kvote ved billigsalg og som ønsker å benytte denne rett, plikter å gi spesifiserte oppgaver over lagerbeholdninger, sortsfordeling og kvaliteter til Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Oppgavene skal gis i den form og til de tider som Grøntprodusentenes Samarbeidsråd krever. Engrosleddene må akseptere at oppgaver over lagerbeholdninger blir kontrollert i den grad det anses nødvendig. Med lagerbeholdning forstås det kvantum som engrosleddet har på eget lager av vedkommende vareslag og som er mottatt fra produsenter eller pakkerier samt det kvantum som engrosleddet har avtale med produsenter eller pakkerier om senere mottak av. Ved gjennomføring av salgsaksjoner plikter de omsetningsledd som deltar i ordningen å følge de priser og bestemmelser som blir fastsatt for aksjoner. 7. Fordeling av kvantum Det samlede kvantum ved et billigsalg fordeles på kvoteberettigede som søker om kvote. Fordelingen foretas av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd på grunnlag av siste lagertelling. Kvoter under kg tildeles ikke. 8. Søknad Søknad om utbetaling av prisnedskrivingstilskudd sendes Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Frist for innsending av søknad om prisnedskrivingstilskudd er 1-en-måned etter billigsalgsperiodens utløp. Med søknaden skal følge gjenpart eller kopi av nummererte salgsdokumenter som viser salgsdato, vareslag, kvantum, kvalitet, pris og hvem som har mottatt varen. Salg av frukt som er innkjøpt til nedskrevet pris skal dokumenteres på samme måte som salg av egen kvote. Prisnedskriving utbetales for dokumentert salg til nedskrevet pris etter fradrag for kvantum innkjøpt til nedskrevet pris og oppad begrenset til den tildelte kvote. 9. Taushetsplikt, regnskap Grøntprodusentenes Samarbeidsråds ansatte som behandler søknader om prisnedskriving, har taushetsplikt om de forretningsmessige forhold de blir kjent med gjennom behandling av søknader. Grøntprodusentenes Samarbeidsråd skal avlegge regnskap for Omsetningsrådet innen 2 -to- måneder etter at billigsalget er avsluttet. 10. Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 6. juni 2006 nr. 632 om billigsalgsaksjoner for epler i 2006.

17 23. juni Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om almenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen Fastsatt av Tariffnemda 21. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) 3. Kunngjort 4. juli I I forskrift 26. juni 2006 nr. 704 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen gjøres følgende endring: Ny 5a skal lyde: 5a. Regulering av lønn i forskriftens virketid Satsene i 5 i denne forskriften skal reguleres i henhold til nye reguleringssatser som følger av mellomoppgjøret i Endringen trer i kraft straks. II 21. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge Fastsatt av Tariffnemda med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) 3. Kunngjort 4. juli I I forskrift 21. november 2006 nr om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge gjøres følgende endring: Ny 4a skal lyde: 4a. Regulering av lønn i forskriftens virketid Satsene i 4 i denne forskriften skal reguleres i henhold til nye reguleringssatser som følger av mellomoppgjøret i Endringen trer i kraft straks. II 23. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9 og 10 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr Kunngjort 4. juli I I forskrift 26. juli 2004 nr om plantevernmidler gjøres følgende endringer: 3 andre ledd skal lyde: Godkjenningen for makrobiologiske preparater gjelder for et tidsrom på 10 år. For øvrige preparater gjelder godkjenningen i 5 år dersom annet ikke blir bestemt når godkjenningen blir gitt. Vedlegg 2 skal lyde: Vedlegg 2. Miljøfaremerking 1. Generelt Kravene og kriteriene for miljøfaremerking (sikkerhetssetninger) i dette vedlegget kommer i tillegg til de som er angitt i forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering og merking av farlige kjemikalier (merkeforskriften). Egne sikkerhetssetninger for plantevernmidler er nødvendig fordi de har et bruksområde og en bruksmåte som skiller seg fra mange andre kjemikalier. Det er også et spesielt behov for egne sikkerhetssetninger for terrestrisk miljø. All miljøfaremerking skal i utgangspunktet baseres på det virksomme stoffets eller preparatets iboende egenskaper. Imidlertid gjelder ikke kravet om merking i tilfeller hvor det kan dokumenteres at bruk ikke medfører eksponeringsfare. 2. Mobilitet i jord

18 23. juni Nr Stoffer som er mobile i jord og som dermed potensielt kan føre til grunnvannsforurensing skal merkes for dette. Et preparat skal merkes med sikkerhetssetningen «kan forårsake grunnvannsforurensing» dersom følgende punkter er oppfylt for det virksomme stoffet: Verdier i grunnvannsmodellen SCI-Grow over 100. Preparatet kan også merkes dersom det nasjonale programmet for Jord- og vannovervåking (JOVA) eller modellsimuleringer indikerer lekkasje av virksomt stoff eller nedbrytningsprodukter til grunnvann. Dersom ekspertvurderinger vurderer lekkasjefaren som spesielt stor i bestemte jordtyper, bør dette føyes til grunnvannssetningen. 3. Terrestriske organismer 3.1 Meitemark Preparater kan merkes «Giftig for meitemark» dersom LC 50 for preparat, virksomt stoff eller eventuelle nedbrytningsprodukter er lavere enn 100 mg/kg. Preparater kan også merkes dersom en risikovurdering viser høy miljørisiko. Beregning av TER (Toksisitet Eksponerings Ratio) gjøres i henhold til internasjonalt aksepterte retningslinjer og fremkommer ved å dele giftighet (LC 50 ) på eksponering (her PEC jord dvs. konsentrasjonen i jord). Terskelverdi på 10 gjelder for akutt TER (14d LC 50 /PEC jord ), og 5 for langtids TER (NOEC fra reproduksjonstesten/pec jord ). Dersom TER blir lavere enn disse verdiene skal preparatet merkes «Giftig for meitemark» Bier Preparater som er giftige for bier etter disse kriteriene skal merkes med følgende sikkerhetssetning: «Giftig for bier». Disse preparatene skal også ha biesymbol i advarselsfeltet. Preparater skal merkes dersom akutt oral eller kontakt giftighet (LD 50 eller LC 50 ) for preparat, virksomt stoff eller evt. nedbrytningsprodukter er mindre eller lik 11 µg pr. bie, eller hvis farekvotienten Q h > 50. Farekvotienten, Q h for bier defineres som dose (g/ha) delt på henholdsvis oral- eller kontaktgiftighet. Et preparat kan også merkes selv om det bare gir effekter på bielarver. Under bruksrettledningen kan følgende setninger stå uthevet dersom dette er aktuelt ut i fra bruksområde (gjelder ikke for hobbypreparater): «Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl til kl dersom temperaturen overskrider 10 C, eller kl til kl dersom temperaturen ikke overskrider 10 C)». For biegiftige plantevernmidler som er dokumentert persistente brukes bare setningen: «Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon». Med blomstrende vegetasjon menes frukttrær, bærbusker, frøkulturer, ugras og andre planter med blomster som tiltrekker bier og andre pollinerende insekter Insekter og andre leddyr Preparater skal merkes hvis relevant dosering gir effekt på de testede organismene. Det er fortrinnsvis resultater fra forsøk med den doseringen som ligger nærmest hva som er anbefalt i Norge som skal vektlegges ved merking. Dersom det kun er levert forsøk med dosering som er vesentlig høyere enn den som benyttes i Norge, må det vurderes i det enkelte tilfellet om det skal merkes. Preparatet som gir mer enn 50 % reduksjon i reproduksjon eller overlevelse i laboratoriestudier merkes med følgende sikkerhetssetning «Giftig for insekter». Denne merkingen kan frafalles dersom utvidede laboratoriestudier eller feltstudier viser at preparatet ikke vil ha denne effekten ved normal bruk/dosering. Dersom preparatet er giftig både for bier og andre insekter, benyttes følgende kombinasjonssetning: «Giftig for bier og andre insekter» Fugler Preparater skal merkes «Giftig for fugl» dersom LC 50 (diett) for preparat, virksomt stoff eller nedbrytningsprodukter er lavere enn 500 mg/kg føde eller LD 50 (akutt oral) er lavere enn 50 mg/kg kroppsvekt, og/eller dersom TER akutt eller diett (LC eller LD 50 delt på eksponering i føden) er mindre enn 10, eller TER for langtidsstudier (NOEC delt på eksponering i føden) er mindre enn Akvatiske organismer Merking for preparater som kan være miljøfarlige for akvatiske organismer skal merkes i henhold til forskrift 16. juli 2002 nr om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Preparatstudier skal brukes dersom de er av akseptabel kvalitet. I tillegg skal det angis en egen sikkerhetssetning som anviser en sikkerhetssone til vann med følgende tekst på etiketten: «Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn (x antall) meter». Ved fastsettelse av sikkerhetssonen utføres en risikovurdering hvor det tas hensyn til dosering av virksomt stoff og kultur (høyden på kulturen er en avgjørende faktor for sprøyteavdrift). Fastsettelse av sikkerhetssonen utføres ved at man først beregner sprøytedrift i henhold til internasjonalt akseptable retningslinjer (Rautmann et al. 2001). Deretter beregnes TER for de aktuelle sonene (5, 10, 20 og 30 meter) og for den mest følsomme av de testede akvatiske organismene. Sikkerhetssonen fastsettes slik at en overholder kravet om at TER er mindre enn 100 for akutte effekter eller TER er mindre enn 10 for kroniske effekter. Øvre grense for sikkerhetssone er satt til 30 meter. Da sprøyteavdrift vil variere fra kultur til kultur, er det ofte hensiktsmessig å differensiere sonen avhengig av kultur.

19 27. juni Nr Preparater som kun er godkjent for bruk i veksthus, hobbypreparater, samt beisemidler og plantevernmidler i granulatform (granulater) skal også merkes for akvatisk giftighet, men sikkerhetssoner til vann skal ikke angis på etiketten. For granulater med spesielt høy giftighet og risiko for overflateavrenning kan standard sikkerhetssone på 10 meter benyttes. 5. Liste over egne sikkerhetssetninger for plantevernmidler: 1. Kan forårsake grunnvannsforurensning 2. Giftig for meitemark 3. Giftig for bier 4. Giftig for insekter 5. Giftig for bier og andre insekter 6. Giftig for fugl 7. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn (x antall) meter. Endringene trer i kraft straks. II 27. juni Nr Forskrift om endring i forskrift til lov om lotterier m.v. Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 27. juni 2007 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 1, 3, 4 og 18. Kunngjort 4. juli I I forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v. gjøres følgende endringer: 5 annet ledd nytt punkt 4 skal lyde: 4) Lotteri med tillatelse etter 7 i denne forskrift. 7 første ledd punkt a skal lyde: a) minst 50 % av omsetningen etter fradrag for gevinster, skal gå til inntekt for samfunnsnyttige eller humanitære formål, Endringene trer i kraft straks. II 27. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 27. juni 2007 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 2 første ledd og 3. Kunngjort 4. juli I I forskrift 17. desember 2004 nr om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn gjøres følgende endring: 4 annet ledd skal lyde: For rederier som har lotterivirksomhet, og som har rapportert dette til Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av 2004, trer forskriften først i kraft fra 1. juli For 2007 plikter disse rederier å sende melding til Lotteritilsynet om hvilke typer lotteri som avholdes om bord med angivelse av samlet omsetning for hvert lotteri, angivelse av høyeste gevinstmulighet per spill og samlet gevinstutbetaling i perioden. Dersom det avholdes lotteri gjennom oppstilling av gevinstautomater skal det i tillegg gis opplysninger om antall automater og modelltyper, samt opplysninger om samlet omsetning og gevinstutbetaling fra hver enkelt automat. Slik melding skal gis innen 1. oktober 2007 og 1. april Endringen trer i kraft straks. II

20 28. juni Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om bingo Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 27. juni 2007 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. 3. Kunngjort 4. juli I I forskrift 30. november 2004 nr om bingo gjøres følgende endring: 32 skal lyde: Tillatelse til oppstilling av bingoautomater kan bare gis dersom politiet finner at kontrollen med spillet kan ivaretas på en betryggende måte. Tillatelse kan ikke gis varighet ut over 31. desember For bingoautomatene stilles det krav om at minimum 30% av overskuddet skal tilføres oppstillende lag eller forening. Etter 15. august 2007 er det ikke tillatt å bruke sedler ved spill på bingoautomater. Bingoautomater kan ikke stå oppstilt i lokaler hvor det også finnes vekslingsautomater som veksler fra seddel til mynt. Seddelinntak som er montert på automaten skal være satt ut av funksjon ved permanent innvendig eller utvendig fysisk sperre. Endringen trer i kraft straks. II 28. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 28. juni 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9 første ledd og 17 annet ledd jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884 nr. 3. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. II (forordning (EF) nr. 1730/2006, forordning (EF) nr. 1443/2006, forordning (EF) nr. 1444/2006, forordning (EF) nr. 1445/2006, forordning (EF) nr. 1446/2006 og forordning (EF) nr. 1447/2006). Kunngjort 4. juli I I forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer gjøres følgende endringer: I hjemmelsfeltets henvisning til EØS-avtalen tilføyes: forordning (EF) nr. 1730/2006, forordning (EF) nr. 1443/2006, forordning (EF) nr. 1444/2006, forordning (EF) nr. 1445/2006, forordning (EF) nr. 1446/2006 og forordning (EF) nr. 1447/ skal lyde: EØS-avtalen vedlegg I, kapittel II, med følgende forordninger forordning (EF) nr. 1436/98, forordning (EF) nr. 2316/98, forordning (EF) nr. 2374/98, forordning (EF) nr. 2785/98, forordning (EF) nr. 2786/98, forordning (EF) nr. 2821/98, forordning (EF) nr. 45/1999, forordning (EF) nr. 639/1999, forordning (EF) nr. 866/1999, forordning (EF) nr. 1245/1999, forordning (EF) nr. 1411/1999, forordning (EF) nr. 1594/1999, forordning (EF) nr. 1636/1999, forordning (EF) nr. 2293/1999, forordning (EF) nr. 2430/1999 (endret ved forordning (EF) nr. 1756/2002), forordning (EF) nr. 2562/1999, forordning (EF) nr. 2690/1999, forordning (EF) nr. 654/2000, forordning (EF) nr. 1353/2000, forordning (EF) nr. 1887/2000, forordning (EF) nr. 2437/2000, forordning (EF) nr. 418/2001, forordning (EF) nr. 937/2001, forordning (EF) nr. 1334/2001 (endret ved forordning (EF) nr. 676/2003), forordning (EF) nr. 2013/2001, forordning (EF) nr. 2200/2001, forordning (EF) nr. 2205/2001,

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning Fastsatt av Omsetningsrådet 23.06.2009 med hjemmel i lov 1936-07-10 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, 11. Endret 08.

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST. Datert

SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST. Datert SAMETINGETS RETNINGSLINJER FOR ENDRET BRUK AV UTMARK INNSPILL TIL 2. HØRINGSUTKAST Datert 23.03.07 Innledende kommentarer Innledningsvis vil vi uttrykke tilfredshet med at vår tidligere oppfordring om

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/5787-11 1. september 2017 Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt

Detaljer

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013)

Lovvedtak 77. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) Lovvedtak 77 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 295 L (2012 2013), jf. Prop. 96 L (2012 2013) I Stortingets møte 4. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Detaljer

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25.

Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget. Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. Justis- og politidepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Knut Storberget Ref. nr.: 40 Saksnr.: 2005/07875 Dato: 25. november 2005 DELVIS IKRAFTTREDELSE AV FINNMARKSLOVEN OVER- GANGSBESTEMMELSER OM

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-176-2003 (J-94-2003 UTGÅR)..., '... 11-2 1 oa3 j;ooj>s- 13. _ l(o Bergen, 9.9.2003 ANY/EW FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2017 kl. 15.05 PDF-versjon 21. juni 2017 21.06.2017 nr. 89 Lov om endringer i

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING

ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING ENDRINGSFORSKRIFT TIL RAMMEFORSKRIFTEN MED VEILEDNING 63 Myndighetenes adgang til innretninger og fartøy Første punktum skal lyde: Representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 00.00. 0000 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 5 annet ledd bokstav

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell

Innledning. Utdrag fra Landbruksdirektørens lover. Plan- og byggesaksseminar Tromsø. 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Plan- og byggesaksseminar Tromsø 25. og 26. januar Rica Ishavshotell Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven Innledning Innledning Temaveileder om reindrift Oppbygging Hvorfor skal reindrift

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 204/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 107 ( ) og Ot.prp. nr. 72 ( ) Besl. O. nr. 124 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 124 Jf. Innst. O. nr. 107 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 72 (2008 2009) År 2009 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

FORSKRIFTER OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET

FORSKRIFTER OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-2-97 (J-194-96 UTGÅR) Bergen, 5.2.1997 SMo/AN FORSKRIFTER OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET Fastsatt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004)

Besl. O. nr. 19. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19. Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) Besl. O. nr. 19 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 19 Jf. Innst. O. nr. 17 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 89 (2003-2004) År 2004 den 26. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr.

Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Forskrift om forbud mot bruk av animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29.mars 2007 i medhold av lov 19. desember 2003

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR OPPDRETTA V LAKS OG ØRRET.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR OPPDRETTA V LAKS OG ØRRET. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-6-2003 (J-294-2002 UTGÅR) Bergen, 9.1.2003 BHa/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM PRODUKSJONSREGULERENDE TILTAK FOR OPPDRETTA V LAKS OG ØRRET. Fastsatt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer