Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2006

2 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2006 side 1 Etnedal Sparebank 96. driftsår side 1 Resultatregnskap 2006 side 6 Balanse 2006 side 7 Noter til regnskapet for 2006 side 8 Utdeling av gaver av overskuddet i 2006 side 12 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2006 side 13 Beretning fra Kontrollkomitéen for 2006 side 13 Oversikt over ansatte og tillitsvalgte 2006 side 14

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2006 Lokalt I Etnedal Sparebank kan vi se tilbake på et aktivt år. Banken har hatt en tilfredsstillende vekst i forvaltningskapitalen med 11,1 prosent. Det har vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Resultatet på 4,3 mill. kroner etter skatt utgjør 1,11 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Selv om resultatet er godt isolert sett, er det ikke godt nok til å opprettholde egenkapitalprosenten, som ble redusert fra 15,5 prosent i 2005 til 14,9 prosent i Økningen i utlånene er større enn innskuddsveksten og innskuddsdekningen har derfor gått ned fra 86,1 prosent i 2005 til 82,4 prosent i 2006, beregnet av netto utlån. Behovet for ekstern funding har dermed økt. Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Nasjonalt Høy reallønnsvekst, lavt rentenivå, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer bidro til sterk økonomisk vekst i Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi økte og det samme gjorde inflasjonstakten. Norges Bank hevet styringsrenten fem ganger i 2006, med til sammen 1,25 prosentpoeng. Også internasjonalt var rentenivået på vei opp. Høye energipriser var med å drive inflasjonen opp. Oljeprisen var på sitt høyeste sommeren 2006, med priser opp mot 80 dollar pr. fat. Det var sterk vekst i finansmarkedet. Bak dette lå en økonomi på høygir og et optimistisk folk. Innenlandsk kreditt økte med hele 15 prosent og innskuddsveksten var også høy. Sparebankene oppnådde gode resultater. Lave tap og sterk volumøkning bidro i stor grad til det. Men også gunstig kostnadsutvikling og økning i andre inntekter bidro positivt. Konkurransen tiltok ytterligere, noe som ga betydelig fall i bankenes rentemarginer. Dette skjedde ved at bankenes utlånsrenter ikke økte like mye som signalrenten. Konjunkturoppgang og økt sysselsetting har bidratt til høy vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Den sterke lønnsveksten ga grobunn for optimisme i husholdningene og vekst i det private forbruk på 4 prosent. Spareraten falt betydelig fra året før. Dette må ses i sammenheng med at det ble innført skatt på aksjeutbytte i Også nybyggingen av boliger var høy, slik at realsparingen var relativt sterk. Foreløpig tall tyder på lav eller ingen finanssparing i husholdningene i Husholdningenes økonomiske stilling og den lave renten førte til sterk etterspørsel etter bolig både med hensyn til å skifte bolig og til å koste på boligen. Sammenlignet med 2005 steg boligprisene i gjennomsnitt med 15 prosent i Sterk etterspørsel etter bolig og høy boligprisvekst stimulerte til økte boliginvesteringer. Også omsetning og priser på fritidseiendommer økte betydelig. Utviklingen i boligmarkedet førte til sterk vekst i husholdningenes gjeld. Gjeldsveksten var nærmere 13 prosent i 2006 og innskuddsveksten 8 prosent. Likevel er gjelden fortsatt lavere enn husholdningenes finansielle formue. I tillegg sitter husholdningene på boligverdier tre ganger større enn gjelden. Foretakenes lønnsomhet var god i alle bransjer i Antall konkurser var få, og næringslivet var preget av optimisme. Forventninger om at de gode resultater skal vedvare ga stigning i aksjekursene. Høy oljepris og vår økonomis store avhengighet av oljeaktiviteter, bidro særlig til den gunstige utviklingen i børskursene. Det var en positiv utvikling på verdens børser i Særlig sterk var utviklingen i Norge og Europa. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med om lag 32 prosent. Sparebankenes resultat for 2006 ser så langt ut til å bli godt. Sammenlignet med 2005, som også var et meget godt år for sparebankene, er resultatet etter skatt økt med 0,9 milliarder, til 10,5 milliarder kroner. Svært lave tap bidro betydelig til det gode resultatet. Bankenes lave tapsnivå gjenspeiler den gunstige økonomiske situasjonene Norge er inne i, med lavt rentenivå og høyt aktivitetsnivå. Faktisk er inngående beløp på tapsførte engasjementer større enn tapene. Konkurransen i bankmarkedet er blitt skjerpet det siste året. Dette skyldes ikke minst større aggressivitet fra de utenlandske bankene. Dessuten har både sparebanker og forretningsbanker etablert nye kontorer. Dette har gitt utslag i pressede marginer. Rentemarginen for forretnings- og sparebanker sank i perioden juni 2005 til juni 2006 med 34 punkter, til 2,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette har særlig kommet lånekundene til gode. I stedet for en renteøkning på 1 prosent slik Norges Banks renteøkninger skulle tilsi, økte utlånsrenten bare med 0,6 prosentpoeng. Bankens høye utlånsvekst har kompensert for den fallende rentemarginen, slik at bankene har klart å opprettholde netto renteinntekter målt i kroner. Soliditeten i sparebankene er god. Kapitaldekningen for sparebankene samlet utgjorde 11,9 prosent av det risikoveide beregningsgrunnlaget ved utgangen av 3. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitaldekningen 9,1 prosent. Sterk utlånsvekst i bankene øker imidlertid risikoen på noe lengre sikt. God inntjening i bankene bedrer deres evne til å møte en slik fremtidig risiko. Etnedal Sparebanks 96. driftsår Om banken vår Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land Kommune. Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 117 saker. Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under den forutsetning. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 407,7 millioner kroner ved årsskiftet. Dette er en økning på 41,0 millioner kroner eller 11,1 % fra Økningen i 2005 var henholdsvis 26 millioner kroner og 7,6 %. Side 1 av 14

4 Forvaltningskapitalens utvikling siste 5 år Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 286,5 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 13,7 millioner kroner, eller 5,0 % mot 2,5 % i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70,2 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 11,8 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr 2006 % Mill. kr 2005 Brukskonto 101,0 35,2 90,3 33,1 Sparekonto. 141,8 49,5 156,2 57,3 Særvilkår 37,2 13,0 19,9 7,3 Bundne innskudd 6,5 2,3 6,4 2,3 SUM innskudd 286,5 100,0 272,0 100,0 Utviklingen i innskudd fra kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) % (tall i millioner kroner) Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 43,4 32,1 Industri 1,9 1,4 Reiseliv/Varehandel 25,8 19,1 Bygg og anlegg 25,6 18,1 Tjenesteyting, sosial og privat 38,6 28,5 SUM Næringsliv 135,3 100,0 Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Styret mener at banken har tatt høyde for mulige tap. Samlet avsetning til tap utgjør 3,5 % av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkelte families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, at vi tar del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Utlån fordelt geografisk: Utlån til kunder De samlede utlån til kunder var på 360,2 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 29,3 millioner kroner, eller 8,9 % mot 8,2 % i I tillegg er boliglån for 8,3 mill. kroner plassert i Terra Boligkreditt AS i Samlet låneportefølje i Terra Boligkreditt er 13.6 mill. kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2006, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 125,7 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2006 behandlet 600 lånesaker og innvilget 136 millioner kroner i nye lån og garantier. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Sektorer Mill. kr. % Personmarked 216,1 60,0 Næringsliv 135,3 37,6 Andre 8,8 2,4 SUM sektorer 360,2 100,0 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen består av fylkes- og bank/kredittselskapsobligasjoner. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Av aksjeporteføljen på 5,81 millioner kroner er kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen/utbytte av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på kroner. Verdipapirer utgjør 6.0 % av forvaltningskapitalen. Side 2 av 14

5 Finansiering av utlån utover egne innskudd og egenkapital Etnedal Sparebanks fremmedfinansiering utgjør ved årsskifte kreditter i DnbNOR på til sammen 18,3 mill. kroner og et lån på 10 mill. kroner i Totens Sparebank med en komitert låneramme inntil 24 mill. kroner, samt et treårig obligasjonslån på 40 mill. kroner, tatt opp i obligasjonsmarkedet i april-06. Dette lånet kan utvides til 70 mill. kroner etter behov. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 12,8 millioner kroner pr , eller 3,3 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2005 var tallene henholdsvis 11,9 millioner kroner og 3,4 %. Dette gjenspeiler en reduksjon i rentemarginen på 0,1 %. Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 11,2 millioner kroner, eller 2,86% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 2005 var tallene henholdsvis 10,9 millioner kroner og 3,4 %. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde 4,6 millioner kroner, eller 1,18 % av gjennomsnittlig forvaltnings-kapital. Tilsvarende %-andel for 2005 var 1,51%. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 69,7 %. Året før var kostnadsprosenten 74 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 4,85 millioner kroner, eller 1,24 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2005 var henholdsvis 3,73 millioner kroner og 1,07 %. Inngått på tidligere avskrevne tap er bokført med 1.3 mill. kroner. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på kroner, eller 1,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2005 var 3,5 millioner kroner og 1,01 %. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 60,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 14,9 % av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 2005 utgjorde egenkapitalen 56,4 millioner kroner, eller 15,4 %. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,38 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift til å være gode. Likeledes mener styret at denne beretningen sammen med årsregnskapet gir et rettvisende bilde av driften i året, og av formuesstillingen ved årsskiftet. Bankens finansielle risikoer Styret arbeider generelt for å redusere risikoene ved den løpende drift, og overvåker risikoområdene gjennom vedtatte planer og strategier. En av risikoområdene er benevnt som finansiell risiko, som kan deles opp i: - Kredittrisiko - Markedsrisiko som igjen omtales som en fellesnevner av: - Renterisiko - Valutarisiko - Kursrisiko - Likviditetsrisiko - Kontrollrisiko Kredittrisiko: Bankens kredittrisiko er knyttet til kundenes manglende betalingsevne og -vilje, sett hen til den sikkerhet banken har for sine utlån. Banken har innført risikoklassifisering av hele lånemassen. Sammen med lokalkunnskap mener vi at klassifiseringssystemet gir oss oversikt over hvor risikoen for tap er overhengende. To av bankens engasjement utgjør mer enn 10 % av egen-kapitalen. Ut fra avgitt sikkerhet har vi spesielt vurdert de største engasjementene med hensyn til tapsrisiko. Styret mener at avsetningene til tap, i alt 12,7 millioner kroner, vil fange opp tap som vil kunne komme til syne på et senere tidspunkt. Enn videre er det knyttet kredittrisiko til obligasjonsmassen. Styret mener imidlertid at valg av investeringsobjekter har redusert risikoen til et minimum. Renterisikoen er knyttet til engasjement hvor vi er bundet av inngåtte renteavtaler. For utlån utgjør fastrentelånsavtaler 6,8 mill kroner, hvilket er 1,9 % av samlede utlån. For å motvirke effekten av rentebindingen har vi inngått renteswappavtale på 5 millioner kroner. Slike avtaler må sees på som en forsikring. Det skal imidlertid sies at slike sikringsforretninger i dagens rentemarked er ugunstige, og har resultert i et tap på kroner i inneværende år. Alle lån Etnedal Sparebank har for sin egen finansiering er priset med flytende rente, bundet opp til 3 måneders fastsettelse av renten. Valutarisikoen er liten. Beholdningen i valuta er kr ,- ved årsskifte. Vi har verken innskudd eller utlån i utenlandsk valuta. Kursrisikoen er knyttet til plassering i aksjer og obligasjoner. Handelsporteføljen av aksjer følges fortløpende. Det er fastsatt retningslinjer for kjøp og salg av aksjer som sier at beholdningen av aksjer skal være begrenset. Den største delen av porteføljen er knyttet til samarbeidende selskaper og felleskontrollert virksomhet. Denne beholdningen er behandlet som anleggsmidler. Verdivurderingen av anleggsaksjene tilsier at bokført verdi er i behold, sett under ett. Obligasjonsmassen er ment å holdes til forfall. Dermed vil pålydende beløp være realisasjonsverdien. Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall. Utfordringen for banker som oss er å vokse på utlån i et fornuftig forhold til innskuddsvekst og anskaffelse av annen finansiering til en akseptabel pris. Finansieringen må bidra til en god eller akseptabel rentenetto. Utover dette er det viktig å ha riktig andel likviditetsreserver for å minimalisere likviditetsrisiko. Med den utviklingen vi har, der utlånene øker mer enn innskuddene, vil denne risikoen også være Side 3 av 14

6 økende. Styret har vedtatt en strategi for likviditetsstyring der det er lagt planer for hvordan en eventuell manglende likviditet skal avhjelpes. I disse planene inngår etablerte trekkrettigheter i andre banker. Det er også tatt hensyn til raskt å kunne få tilgang til likvider ved at deler av egenkapitalen skal være bundet opp i omsettelige obligasjoner. Kontrollrisiko: Styret har vedtatt prinsipper for internkontroll, i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Prinsippet for risikostyring danner grunnlag for et felles kontrollopplegg for hele banken, og er også en presisering av ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder. Det er videre definert hvordan rapporteringen i forbindelse med internkontrollen, skal skje. Styring og kontroll er sikret gjennom kvalitetkontroller og kontrolltiltak på de områdene der risikoen blir vurdert til å være vesentlig. Kontrollen blir utført med bakgrunn i instrukser og styret blir orientert ved periodiske rapporter. Bankens bytte av dataleverandør til SDC Sparebankenes Data Central påvirket i stor grad bankens virksomhet. Systemene er i løpet av 2006 blitt vidererutviklet og driftstabiliteten er tilfredstillende. Personalet / arbeidsmiljøet Ved utgangen av året hadde banken 10 ansatte, som utgjør 9 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt renholder. Ved Dokka-avdelingen er det 2 ansatte. Styret har i styermøte i november 2006 ansatt Bjørg Storengen som ny banksjef fra Eva Slåttsveen Hovde ble ansatt som kundebehandler ved Dokka-avdelingen fra og Lill-Hege Lillehaug ble ansatt som kundebehandler utlån ved kontoret i Etnedal fra Banken vektlegger utvikling av kompetanse og utdanning av personalet. Alle ansatte er i gang med en interaktiv utdannelsesplan gjennom Terra-skolen, som på sikt skal gi økt kompetanse som Finansielle rådgivere Terra. Sykefraværet var i 2006 på 1,3 %. Det har ikke vært ulykker eller oppstått personskader eller materielle skader knyttet til virksomheten i Banken har etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring for de ansatte. Det er styrets oppfatning at banken har et godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de ansatte og tillitsvalgte er godt. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. De ansatte har deltatt på kurs i krisehåndtering. Bankens virksomhet gir liten forurensning og er innenfor gjeldende lovgivning. De ansatte i banken går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Styret har 5 medlemmer. Som nytt styremedlem er Per Ole Lunde fra Vest-Torpa i Nordre Land blitt valgt. Forskning og utvikling Banken har i året ikke befattet seg med forskningsog utviklingsprosjekter, bortsett fra samarbeidet med Terra om utvikling av informasjonssystemer. Likestilling Etnedal Sparebank hadde ved utgangen av 2006 ansatt 7 kvinner og 3 menn. Ledelsen består av 1 mann og 1 kvinne. Dokkaavdelingen har 1 kvinnelig leder. Styret har i november 2006 ansatt en kvinne som ny banksjef fra 1. mars I styrende organer er det i forstanderskapet valgt inn 9 kvinner og 9 menn, med mannlig leder. Styret består av 1 kvinne og 3 menn, i tillegg til banksjef. Kontrollkomiteen har tre medlemmer, der ett medlem er kvinne. Valdres Sparebankgruppe DA Valdres Sparebankgruppe DA er et selskap som er eiet av de fire selvstendige sparebankene i Valdres; Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank, Øystre Slidre Sparebank og Etnedal Sparebank, med 25 % på hver. Selskapet har formidling av forsikring som sin hovedvirksomhet. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA et organ der bankene samarbeider om annonsering, markedsføring, opplæring og andre tidsaktuelle prosjekt. Sparebankgruppens felles kontor på Fagernes er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS. Det er 2 ansatte ved kontoret. Arbeidet i prosessen som ble satt i gang i 2004 Sammen skal vi bli sterkere alene ble avviklet høsten 2006, fordi 3 av bankene i gruppa valgte å gå inn i fusjonsforhandlinger. Styret i Etnedal Sparebank vedtok i den forbindelse at vi fortsatt ville være en selvstendig bank, og meddelte de 3 andre bankene at vi ikke ønsket å være med i forhandlingene. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe DA, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 årsverk, og Are Berg er ansatt som daglig leder og Odny Fystro er faglig leder. Valdres Eiendomskontor AS er lokalisert på Fagernes. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter. Etnedal Sparebank eier derfor sammen med en rekke andre sparebanker Terra-Gruppen AS som skal løse slike oppgaver for banken. Banken har valgt å ha eierinteresser i selskapet for å styrke sin posisjon i lokalmarkedet gjennom å bruke selskapet som strategisk leverandør av finansielle produkter og tjenester. Videre er selskapet et viktig instrument for banken i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av IT-system og kompetanse. Overordnede oppgaver for selskapet er: - Aksjonærbankene i Terra-Gruppen AS skal gjennom samarbeidet få mulighet til å distribuere konkurransedyktige produkter man forventer å finne i moderne banker. - Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse for lokale norske sparebanker og har et koordineringsansvar innenfor alle områder som er definert innenfor samarbeidet. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. Vår eierandel i Terra-Gruppen AS er bokført til 3,9 mill. kroner. I 2006 gav disse aksjene et utbytte på ,- kroner. Utsiktene for år ser ut til å bli et godt år for norsk økonomi, men veksttakten antas å gå noe ned mot et mer naturlig nivå. Investeringstakten i fastlandsbedriftene må forventes å bli redusert fra et svært høyt nivå, og oljeinvesteringene er ventet å flate ut. Rentenivået ventes å øke, men pengepolitikken vil trolig virke ekspansivt på økonomien også i En økt rente vil bidra til å dempe veksten i det private konsumet og også prisveksten på boliger. Tall for igangsatte boliger taler for lavere boliginvesteringer. God vekst i økonomien over tid og høy kapasitetsutnytting taler for lavere ledighet. Den samlede situasjonen for husholdningene er god. Selv om utlånsveksten til husholdningene har vært svært høy de senere årene, antas risikoen ved utlån til denne Side 4 av 14

7 sektoren fortsatt å være lav. Lønnsomheten i foretakene er god. Likevel må tapene antas å øke noe i tiden framover. Samlet sett ser likevel kredittrisikoen ved utlån til foretakssektoren fortsatt ut til å være lav. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med stort potensiale. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Konklusjon Styret mener at banken har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet. Det har skjedd gjennom å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Vi har gitt god rådgivning til våre kunder og økt vår kompetanse. Banken har bidratt med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom sponsoravtaler og med gaveutdeling til lag og foreninger. Den økte kompetansen i banken, sammen med årsresultatet, sikrer fortsatt råderetten over en betydelig kapital som en selvstendig bank i tiden fremover. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte. Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Banksjef Kjell Jørgen Fjeld fratrer som banksjef i Etnedal Sparebank etter 24 år i stillingen. Styret takker for den meget betydningsfulle innsatsen han har gjort for Etnedal Sparebank. Etnedal, den 14. februar 2007 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug styreleder Åge Kleven nestleder Toril Ruud styremedlem Per Ole Lunde styremedlem Kjell Jørgen Fjeld banksjef Side 5 av 14

8 Årsregnskap 2006, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr. Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader 778 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gavefond og/eller gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer Side 6 av 14

9 BALANSE (beløp i hele 1000) 96. driftsår Eiendeler Note nr. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivning på individuelle utlån og grupper av utlån 7, 9 og Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obl. o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer i tilknyttet selskap Øvrige anleggsaksjer / andeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Overfinansiert kollektiv pensjonsordning Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr. Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Swapavtale Etnedal, 31.desember 2006 / 14. februar 2007 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug styreleder Åge Kleven nestfleder Toril Ruud styremedlem Per Ole Lunde styremedlem Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig Side 7 av 14

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008

Etnedal Sparebanks 98. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2008 Foto: Geir Norling Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2008 side 1 Etnedal Sparebank 98. driftsår side 1 Resultatregnskap 2008 side 6 Balanse 2008 side 7 Noter til regnskapet for 2008 side 8

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning og regnskap 2013 Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2013 side 2 Etnedal Sparebank 103. driftsår side 3 Resultatregnskap 2013

Detaljer

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i

Årsberetning. og regnskap. Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Årsberetning 2014 og regnskap Det beste for deg er målet for oss! En alliansebank i Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2014 side 2 Etnedal Sparebank 104. driftsår side 3 Resultatregnskap 2014

Detaljer

Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr.

Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr. Postboks 10, 2893 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks.: 61 12 15 15 E-mail: post@etnedalsparebank.no Internett: www.etnedalsparebank.no Org.nr.: NO 937 888 570 Innhold: Innholdsfortegnelse side 2 Styrets økonomiske

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Lokalbanken 01-2011. TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10. Gaver til gode prosjekter. Det beste for deg er målet for oss!

Lokalbanken 01-2011. TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10. Gaver til gode prosjekter. Det beste for deg er målet for oss! Det beste for deg er målet for oss! 01-2011 Lokalbanken TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10 Hilsen fra banksjefen...side 2 Årsberetning 2010.side 3 Regnskap 2010...side 6 Gaveutdeling.side

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer