Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2006

2 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2006 side 1 Etnedal Sparebank 96. driftsår side 1 Resultatregnskap 2006 side 6 Balanse 2006 side 7 Noter til regnskapet for 2006 side 8 Utdeling av gaver av overskuddet i 2006 side 12 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2006 side 13 Beretning fra Kontrollkomitéen for 2006 side 13 Oversikt over ansatte og tillitsvalgte 2006 side 14

3 Styrets økonomiske betraktninger for år 2006 Lokalt I Etnedal Sparebank kan vi se tilbake på et aktivt år. Banken har hatt en tilfredsstillende vekst i forvaltningskapitalen med 11,1 prosent. Det har vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Resultatet på 4,3 mill. kroner etter skatt utgjør 1,11 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Selv om resultatet er godt isolert sett, er det ikke godt nok til å opprettholde egenkapitalprosenten, som ble redusert fra 15,5 prosent i 2005 til 14,9 prosent i Økningen i utlånene er større enn innskuddsveksten og innskuddsdekningen har derfor gått ned fra 86,1 prosent i 2005 til 82,4 prosent i 2006, beregnet av netto utlån. Behovet for ekstern funding har dermed økt. Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Nasjonalt Høy reallønnsvekst, lavt rentenivå, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer bidro til sterk økonomisk vekst i Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi økte og det samme gjorde inflasjonstakten. Norges Bank hevet styringsrenten fem ganger i 2006, med til sammen 1,25 prosentpoeng. Også internasjonalt var rentenivået på vei opp. Høye energipriser var med å drive inflasjonen opp. Oljeprisen var på sitt høyeste sommeren 2006, med priser opp mot 80 dollar pr. fat. Det var sterk vekst i finansmarkedet. Bak dette lå en økonomi på høygir og et optimistisk folk. Innenlandsk kreditt økte med hele 15 prosent og innskuddsveksten var også høy. Sparebankene oppnådde gode resultater. Lave tap og sterk volumøkning bidro i stor grad til det. Men også gunstig kostnadsutvikling og økning i andre inntekter bidro positivt. Konkurransen tiltok ytterligere, noe som ga betydelig fall i bankenes rentemarginer. Dette skjedde ved at bankenes utlånsrenter ikke økte like mye som signalrenten. Konjunkturoppgang og økt sysselsetting har bidratt til høy vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Den sterke lønnsveksten ga grobunn for optimisme i husholdningene og vekst i det private forbruk på 4 prosent. Spareraten falt betydelig fra året før. Dette må ses i sammenheng med at det ble innført skatt på aksjeutbytte i Også nybyggingen av boliger var høy, slik at realsparingen var relativt sterk. Foreløpig tall tyder på lav eller ingen finanssparing i husholdningene i Husholdningenes økonomiske stilling og den lave renten førte til sterk etterspørsel etter bolig både med hensyn til å skifte bolig og til å koste på boligen. Sammenlignet med 2005 steg boligprisene i gjennomsnitt med 15 prosent i Sterk etterspørsel etter bolig og høy boligprisvekst stimulerte til økte boliginvesteringer. Også omsetning og priser på fritidseiendommer økte betydelig. Utviklingen i boligmarkedet førte til sterk vekst i husholdningenes gjeld. Gjeldsveksten var nærmere 13 prosent i 2006 og innskuddsveksten 8 prosent. Likevel er gjelden fortsatt lavere enn husholdningenes finansielle formue. I tillegg sitter husholdningene på boligverdier tre ganger større enn gjelden. Foretakenes lønnsomhet var god i alle bransjer i Antall konkurser var få, og næringslivet var preget av optimisme. Forventninger om at de gode resultater skal vedvare ga stigning i aksjekursene. Høy oljepris og vår økonomis store avhengighet av oljeaktiviteter, bidro særlig til den gunstige utviklingen i børskursene. Det var en positiv utvikling på verdens børser i Særlig sterk var utviklingen i Norge og Europa. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med om lag 32 prosent. Sparebankenes resultat for 2006 ser så langt ut til å bli godt. Sammenlignet med 2005, som også var et meget godt år for sparebankene, er resultatet etter skatt økt med 0,9 milliarder, til 10,5 milliarder kroner. Svært lave tap bidro betydelig til det gode resultatet. Bankenes lave tapsnivå gjenspeiler den gunstige økonomiske situasjonene Norge er inne i, med lavt rentenivå og høyt aktivitetsnivå. Faktisk er inngående beløp på tapsførte engasjementer større enn tapene. Konkurransen i bankmarkedet er blitt skjerpet det siste året. Dette skyldes ikke minst større aggressivitet fra de utenlandske bankene. Dessuten har både sparebanker og forretningsbanker etablert nye kontorer. Dette har gitt utslag i pressede marginer. Rentemarginen for forretnings- og sparebanker sank i perioden juni 2005 til juni 2006 med 34 punkter, til 2,18 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette har særlig kommet lånekundene til gode. I stedet for en renteøkning på 1 prosent slik Norges Banks renteøkninger skulle tilsi, økte utlånsrenten bare med 0,6 prosentpoeng. Bankens høye utlånsvekst har kompensert for den fallende rentemarginen, slik at bankene har klart å opprettholde netto renteinntekter målt i kroner. Soliditeten i sparebankene er god. Kapitaldekningen for sparebankene samlet utgjorde 11,9 prosent av det risikoveide beregningsgrunnlaget ved utgangen av 3. kvartal. Av dette utgjorde kjernekapitaldekningen 9,1 prosent. Sterk utlånsvekst i bankene øker imidlertid risikoen på noe lengre sikt. God inntjening i bankene bedrer deres evne til å møte en slik fremtidig risiko. Etnedal Sparebanks 96. driftsår Om banken vår Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land Kommune. Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 117 saker. Etter styrets vurdering er forutsetningene for fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under den forutsetning. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen var 407,7 millioner kroner ved årsskiftet. Dette er en økning på 41,0 millioner kroner eller 11,1 % fra Økningen i 2005 var henholdsvis 26 millioner kroner og 7,6 %. Side 1 av 14

4 Forvaltningskapitalens utvikling siste 5 år Innskudd De samlede innskudd fra kunder var 286,5 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 13,7 millioner kroner, eller 5,0 % mot 2,5 % i De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70,2 % av forvaltningskapitalen. Ved årets slutt var innskudd fra kredittinstitusjoner 11,8 millioner kroner. Innskudd fra kunder Mill. kr 2006 % Mill. kr 2005 Brukskonto 101,0 35,2 90,3 33,1 Sparekonto. 141,8 49,5 156,2 57,3 Særvilkår 37,2 13,0 19,9 7,3 Bundne innskudd 6,5 2,3 6,4 2,3 SUM innskudd 286,5 100,0 272,0 100,0 Utviklingen i innskudd fra kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) % (tall i millioner kroner) Næringsliv Mill. kr. % Jord- og skogbruk 43,4 32,1 Industri 1,9 1,4 Reiseliv/Varehandel 25,8 19,1 Bygg og anlegg 25,6 18,1 Tjenesteyting, sosial og privat 38,6 28,5 SUM Næringsliv 135,3 100,0 Utviklingen i utlån til kunder de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Banken går gjennom utlånsporteføljen og vurderer den enkelte kundes betalingsevne i forhold til den sikkerhet som er etablert. Styret mener at banken har tatt høyde for mulige tap. Samlet avsetning til tap utgjør 3,5 % av de totale utlån. Vi viser til egen note for behandling av tap på utlån. Hvordan tapsutviklingen vil bli er avhengig av hvordan næringslivet går, den enkelte families økonomi og sysselsettingsgrad. Det forventes av lokalsamfunnet, og er ønskelig fra bankens side, at vi tar del i den næringsutvikling som finnes i Etnedal kommune, noe som kan medføre at risikoprofilen øker. Utlån fordelt geografisk: Utlån til kunder De samlede utlån til kunder var på 360,2 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 29,3 millioner kroner, eller 8,9 % mot 8,2 % i I tillegg er boliglån for 8,3 mill. kroner plassert i Terra Boligkreditt AS i Samlet låneportefølje i Terra Boligkreditt er 13.6 mill. kroner. Banken har hatt konkurransedyktige utlånsbetingelser i 2006, og det har vært jevn utlånsetterspørsel gjennom hele året, spesielt på boliglån. De samlede utlån til kunder utgjør 125,7 % av innskudd fra allmennheten. Det ble i 2006 behandlet 600 lånesaker og innvilget 136 millioner kroner i nye lån og garantier. Bankens utlån fordelt på sektorer og næringer er følgende: Sektorer Mill. kr. % Personmarked 216,1 60,0 Næringsliv 135,3 37,6 Andre 8,8 2,4 SUM sektorer 360,2 100,0 Verdipapirer Bankens ihendehaverobligasjoner er kun definert som anleggsmidler. Vi beskjeftiger oss i liten grad med aktiv handel, og grensen for handelsporteføljen er satt til 6 % av forvaltningskapitalen. Obligasjonsbeholdningen består av fylkes- og bank/kredittselskapsobligasjoner. Risikoen knyttet til verdipapirer synes liten. Av aksjeporteføljen på 5,81 millioner kroner er kroner klassifisert som handelsportefølje. Omsetningen/utbytte av aksjer og obligasjoner har i løpet av året gitt en gevinst på kroner. Verdipapirer utgjør 6.0 % av forvaltningskapitalen. Side 2 av 14

5 Finansiering av utlån utover egne innskudd og egenkapital Etnedal Sparebanks fremmedfinansiering utgjør ved årsskifte kreditter i DnbNOR på til sammen 18,3 mill. kroner og et lån på 10 mill. kroner i Totens Sparebank med en komitert låneramme inntil 24 mill. kroner, samt et treårig obligasjonslån på 40 mill. kroner, tatt opp i obligasjonsmarkedet i april-06. Dette lånet kan utvides til 70 mill. kroner etter behov. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 12,8 millioner kroner pr , eller 3,3 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2005 var tallene henholdsvis 11,9 millioner kroner og 3,4 %. Dette gjenspeiler en reduksjon i rentemarginen på 0,1 %. Andre driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde 11,2 millioner kroner, eller 2,86% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. For 2005 var tallene henholdsvis 10,9 millioner kroner og 3,4 %. Lønn, honorar og andre personalkostnader utgjorde 4,6 millioner kroner, eller 1,18 % av gjennomsnittlig forvaltnings-kapital. Tilsvarende %-andel for 2005 var 1,51%. Driftskostnader i % av driftsinntekter utgjør 69,7 %. Året før var kostnadsprosenten 74 %. Driftsresultat Driftsresultat før tap er på 4,85 millioner kroner, eller 1,24 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tallene for 2005 var henholdsvis 3,73 millioner kroner og 1,07 %. Inngått på tidligere avskrevne tap er bokført med 1.3 mill. kroner. Årsoppgjørsdisposisjoner Resultat før skatt er kroner. Årets skattekostnad er kroner. Dette gir et årsoverskudd på kroner, eller 1,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall i 2005 var 3,5 millioner kroner og 1,01 %. Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Egenkapital Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 60,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 14,9 % av forvaltningskapitalen pr Ved utgangen av 2005 utgjorde egenkapitalen 56,4 millioner kroner, eller 15,4 %. Egenkapitalens utvikling de siste 5 år: (tall i millioner kroner) Andre forhold Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,38 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. For øvrig kjenner ikke styret til forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling. Styret vurderer bankens forutsetninger for framtidig lønnsom drift til å være gode. Likeledes mener styret at denne beretningen sammen med årsregnskapet gir et rettvisende bilde av driften i året, og av formuesstillingen ved årsskiftet. Bankens finansielle risikoer Styret arbeider generelt for å redusere risikoene ved den løpende drift, og overvåker risikoområdene gjennom vedtatte planer og strategier. En av risikoområdene er benevnt som finansiell risiko, som kan deles opp i: - Kredittrisiko - Markedsrisiko som igjen omtales som en fellesnevner av: - Renterisiko - Valutarisiko - Kursrisiko - Likviditetsrisiko - Kontrollrisiko Kredittrisiko: Bankens kredittrisiko er knyttet til kundenes manglende betalingsevne og -vilje, sett hen til den sikkerhet banken har for sine utlån. Banken har innført risikoklassifisering av hele lånemassen. Sammen med lokalkunnskap mener vi at klassifiseringssystemet gir oss oversikt over hvor risikoen for tap er overhengende. To av bankens engasjement utgjør mer enn 10 % av egen-kapitalen. Ut fra avgitt sikkerhet har vi spesielt vurdert de største engasjementene med hensyn til tapsrisiko. Styret mener at avsetningene til tap, i alt 12,7 millioner kroner, vil fange opp tap som vil kunne komme til syne på et senere tidspunkt. Enn videre er det knyttet kredittrisiko til obligasjonsmassen. Styret mener imidlertid at valg av investeringsobjekter har redusert risikoen til et minimum. Renterisikoen er knyttet til engasjement hvor vi er bundet av inngåtte renteavtaler. For utlån utgjør fastrentelånsavtaler 6,8 mill kroner, hvilket er 1,9 % av samlede utlån. For å motvirke effekten av rentebindingen har vi inngått renteswappavtale på 5 millioner kroner. Slike avtaler må sees på som en forsikring. Det skal imidlertid sies at slike sikringsforretninger i dagens rentemarked er ugunstige, og har resultert i et tap på kroner i inneværende år. Alle lån Etnedal Sparebank har for sin egen finansiering er priset med flytende rente, bundet opp til 3 måneders fastsettelse av renten. Valutarisikoen er liten. Beholdningen i valuta er kr ,- ved årsskifte. Vi har verken innskudd eller utlån i utenlandsk valuta. Kursrisikoen er knyttet til plassering i aksjer og obligasjoner. Handelsporteføljen av aksjer følges fortløpende. Det er fastsatt retningslinjer for kjøp og salg av aksjer som sier at beholdningen av aksjer skal være begrenset. Den største delen av porteføljen er knyttet til samarbeidende selskaper og felleskontrollert virksomhet. Denne beholdningen er behandlet som anleggsmidler. Verdivurderingen av anleggsaksjene tilsier at bokført verdi er i behold, sett under ett. Obligasjonsmassen er ment å holdes til forfall. Dermed vil pålydende beløp være realisasjonsverdien. Likviditetsrisiko er risiko for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall. Utfordringen for banker som oss er å vokse på utlån i et fornuftig forhold til innskuddsvekst og anskaffelse av annen finansiering til en akseptabel pris. Finansieringen må bidra til en god eller akseptabel rentenetto. Utover dette er det viktig å ha riktig andel likviditetsreserver for å minimalisere likviditetsrisiko. Med den utviklingen vi har, der utlånene øker mer enn innskuddene, vil denne risikoen også være Side 3 av 14

6 økende. Styret har vedtatt en strategi for likviditetsstyring der det er lagt planer for hvordan en eventuell manglende likviditet skal avhjelpes. I disse planene inngår etablerte trekkrettigheter i andre banker. Det er også tatt hensyn til raskt å kunne få tilgang til likvider ved at deler av egenkapitalen skal være bundet opp i omsettelige obligasjoner. Kontrollrisiko: Styret har vedtatt prinsipper for internkontroll, i henhold til Kredittilsynets forskrifter. Prinsippet for risikostyring danner grunnlag for et felles kontrollopplegg for hele banken, og er også en presisering av ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder. Det er videre definert hvordan rapporteringen i forbindelse med internkontrollen, skal skje. Styring og kontroll er sikret gjennom kvalitetkontroller og kontrolltiltak på de områdene der risikoen blir vurdert til å være vesentlig. Kontrollen blir utført med bakgrunn i instrukser og styret blir orientert ved periodiske rapporter. Bankens bytte av dataleverandør til SDC Sparebankenes Data Central påvirket i stor grad bankens virksomhet. Systemene er i løpet av 2006 blitt vidererutviklet og driftstabiliteten er tilfredstillende. Personalet / arbeidsmiljøet Ved utgangen av året hadde banken 10 ansatte, som utgjør 9 årsverk. I tillegg har banken deltidsansatt renholder. Ved Dokka-avdelingen er det 2 ansatte. Styret har i styermøte i november 2006 ansatt Bjørg Storengen som ny banksjef fra Eva Slåttsveen Hovde ble ansatt som kundebehandler ved Dokka-avdelingen fra og Lill-Hege Lillehaug ble ansatt som kundebehandler utlån ved kontoret i Etnedal fra Banken vektlegger utvikling av kompetanse og utdanning av personalet. Alle ansatte er i gang med en interaktiv utdannelsesplan gjennom Terra-skolen, som på sikt skal gi økt kompetanse som Finansielle rådgivere Terra. Sykefraværet var i 2006 på 1,3 %. Det har ikke vært ulykker eller oppstått personskader eller materielle skader knyttet til virksomheten i Banken har etablert kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og pålagt yrkesskadeforsikring for de ansatte. Det er styrets oppfatning at banken har et godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de ansatte og tillitsvalgte er godt. Internkontrollforskriftene vedrørende helse, miljø og sikkerhet er utarbeidet for de aktuelle områder. De ansatte har deltatt på kurs i krisehåndtering. Bankens virksomhet gir liten forurensning og er innenfor gjeldende lovgivning. De ansatte i banken går til legekontroll årlig eller 2. hvert år, avhengig av alder. Styret har 5 medlemmer. Som nytt styremedlem er Per Ole Lunde fra Vest-Torpa i Nordre Land blitt valgt. Forskning og utvikling Banken har i året ikke befattet seg med forskningsog utviklingsprosjekter, bortsett fra samarbeidet med Terra om utvikling av informasjonssystemer. Likestilling Etnedal Sparebank hadde ved utgangen av 2006 ansatt 7 kvinner og 3 menn. Ledelsen består av 1 mann og 1 kvinne. Dokkaavdelingen har 1 kvinnelig leder. Styret har i november 2006 ansatt en kvinne som ny banksjef fra 1. mars I styrende organer er det i forstanderskapet valgt inn 9 kvinner og 9 menn, med mannlig leder. Styret består av 1 kvinne og 3 menn, i tillegg til banksjef. Kontrollkomiteen har tre medlemmer, der ett medlem er kvinne. Valdres Sparebankgruppe DA Valdres Sparebankgruppe DA er et selskap som er eiet av de fire selvstendige sparebankene i Valdres; Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank, Øystre Slidre Sparebank og Etnedal Sparebank, med 25 % på hver. Selskapet har formidling av forsikring som sin hovedvirksomhet. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA et organ der bankene samarbeider om annonsering, markedsføring, opplæring og andre tidsaktuelle prosjekt. Sparebankgruppens felles kontor på Fagernes er samlokalisert med Valdres Eiendomskontor AS. Det er 2 ansatte ved kontoret. Arbeidet i prosessen som ble satt i gang i 2004 Sammen skal vi bli sterkere alene ble avviklet høsten 2006, fordi 3 av bankene i gruppa valgte å gå inn i fusjonsforhandlinger. Styret i Etnedal Sparebank vedtok i den forbindelse at vi fortsatt ville være en selvstendig bank, og meddelte de 3 andre bankene at vi ikke ønsket å være med i forhandlingene. Valdres Eiendomskontor AS Etnedal Sparebank er, sammen med de 3 andre selvstendige sparebankene i Valdres Sparebankgruppe DA, eiere av Valdres Eiendomskontor AS. Kontoret har 4 årsverk, og Are Berg er ansatt som daglig leder og Odny Fystro er faglig leder. Valdres Eiendomskontor AS er lokalisert på Fagernes. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter. Etnedal Sparebank eier derfor sammen med en rekke andre sparebanker Terra-Gruppen AS som skal løse slike oppgaver for banken. Banken har valgt å ha eierinteresser i selskapet for å styrke sin posisjon i lokalmarkedet gjennom å bruke selskapet som strategisk leverandør av finansielle produkter og tjenester. Videre er selskapet et viktig instrument for banken i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av IT-system og kompetanse. Overordnede oppgaver for selskapet er: - Aksjonærbankene i Terra-Gruppen AS skal gjennom samarbeidet få mulighet til å distribuere konkurransedyktige produkter man forventer å finne i moderne banker. - Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse for lokale norske sparebanker og har et koordineringsansvar innenfor alle områder som er definert innenfor samarbeidet. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. Vår eierandel i Terra-Gruppen AS er bokført til 3,9 mill. kroner. I 2006 gav disse aksjene et utbytte på ,- kroner. Utsiktene for år ser ut til å bli et godt år for norsk økonomi, men veksttakten antas å gå noe ned mot et mer naturlig nivå. Investeringstakten i fastlandsbedriftene må forventes å bli redusert fra et svært høyt nivå, og oljeinvesteringene er ventet å flate ut. Rentenivået ventes å øke, men pengepolitikken vil trolig virke ekspansivt på økonomien også i En økt rente vil bidra til å dempe veksten i det private konsumet og også prisveksten på boliger. Tall for igangsatte boliger taler for lavere boliginvesteringer. God vekst i økonomien over tid og høy kapasitetsutnytting taler for lavere ledighet. Den samlede situasjonen for husholdningene er god. Selv om utlånsveksten til husholdningene har vært svært høy de senere årene, antas risikoen ved utlån til denne Side 4 av 14

7 sektoren fortsatt å være lav. Lønnsomheten i foretakene er god. Likevel må tapene antas å øke noe i tiden framover. Samlet sett ser likevel kredittrisikoen ved utlån til foretakssektoren fortsatt ut til å være lav. Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med stort potensiale. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Konklusjon Styret mener at banken har bidratt til å utvikle lokalsamfunnet. Det har skjedd gjennom å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Vi har gitt god rådgivning til våre kunder og økt vår kompetanse. Banken har bidratt med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom sponsoravtaler og med gaveutdeling til lag og foreninger. Den økte kompetansen i banken, sammen med årsresultatet, sikrer fortsatt råderetten over en betydelig kapital som en selvstendig bank i tiden fremover. TAKK Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte. Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i Banksjef Kjell Jørgen Fjeld fratrer som banksjef i Etnedal Sparebank etter 24 år i stillingen. Styret takker for den meget betydningsfulle innsatsen han har gjort for Etnedal Sparebank. Etnedal, den 14. februar 2007 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug styreleder Åge Kleven nestleder Toril Ruud styremedlem Per Ole Lunde styremedlem Kjell Jørgen Fjeld banksjef Side 5 av 14

8 Årsregnskap 2006, Etnedal Sparebank RESULTATREGNSKAP (beløp i hele 1000) Note nr. Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader 778 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter 0 0 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader fast eiendom Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til gavefond og/eller gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer Side 6 av 14

9 BALANSE (beløp i hele 1000) 96. driftsår Eiendeler Note nr. Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder: Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivning på individuelle utlån og grupper av utlån 7, 9 og Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån 9 og Netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater, obl. o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer i tilknyttet selskap Øvrige anleggsaksjer / andeler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Bankbygg Sum varige driftsmidler Finansielle derivater og andre eiendeler Overfinansiert kollektiv pensjonsordning Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader, og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note nr. Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpt, ikke ilignet skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital: Etnedal Sparebanks fond Gavefond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser i form av avgitt garanti Swapavtale Etnedal, 31.desember 2006 / 14. februar 2007 I styret for Etnedal Sparebank Knut Ole Gladhaug styreleder Åge Kleven nestfleder Toril Ruud styremedlem Per Ole Lunde styremedlem Kjell Jørgen Fjeld banksjef Signe Marit Jøranli regnskapsansvarlig Side 7 av 14

10 Noter til regnskapet for Generelle regnskapsprinsipper. Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Alle tall i tabellene er oppgitt i 1000 kr, så sant ikke annet er angitt. Notene er ment å gi tilleggsinformasjon til regnskapet og styrets beretning. Poster som direkte fremgår av regnskapet er ikke repetert i notene eller i beretningen. 2. Tilknyttet selskap. Banken eier 25 % av aksjene i Valdres Eiendomskontor AS, sammen med de andre sparebankene i Valdres Sparebankgruppe. Selskapets resultat for 2006 ble et overskudd på kr 173. Totalkapitalen utgjør kr 2.525, og egenkapitalen utgjør kr Banken har stillet garanti for selskapet på 5 mill. kroner. 3.Valuta. Bankens beholdning i utenlandske valuta er oppført til gjennomsnittlig kjøp/salgskurs pr Verdien av valutaene utgjør NOK Finansielle instrumenter- finansielle derivaterrente og valutainstrumenter Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelig eiendeler og gjeldsposter, samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer og obligasjoner Banken har ved årsskiftet handelsportefølje av aksjer jfr. note 12 til anskaffelseskost kr 682, bokført til markedsverdi kr Periodisering Inntektsføring og kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes, eller påløper. Forskuddsbetalte inntekter og påløpne ikke betalte kostnader periodiseres, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres, og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyrer som er betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de mottas. Banken har en moderat gebyrpolitikk og beregner seg ikke høyere gebyrer enn de kostnadene tjenesten påfører banken. 6. Garantier. Bankens garantistillelser fordeler seg som følger: Lånegarantier - - Betalingsgarantier Annet garantiansvar SUM garantiansvar Utlån og grantier samt potensiell eksponering fordelt etter sektorer/næring. Utlån Garantier Potensiell eksp. Personmarked Off. forvaltning Primærnæring Industri Service & tj.yting Bygg/Anlegg Vareh./reiseliv SUM Gruppering av misligholdte engasjementer Gruppering Misligholdte Tapsutsatte Indiv. nedskr. Gr.vis nedskr. engasj. engasj. utlån/garantier utlån/garantier Lønnstakere Prim.næring Ind./Bergv. Bygg/Anlegg Tjenesteyting/ reiseliv SUM Med engasjement menes summen av enkeltlån og rammekreditter. 9. Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Etnedal Nordre Land Søndre Land Nord-Aurdal Sør-Aurdal Resten av Oppland Oslo/Akershus Utlandet Øvrig SUM Verdsettelse beskrivelse definisjoner Engasjement defineres som samlede utlån, avgitte garantier og trekkrettigheter til enkeltkunde. Tapsutsatte engasjementer er engasjementer som ikke nødvendigvis er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil gi seg uttrykk på et senere tidspunkt. Generelt om nedskrivning Alle utlån blir gjennomgått og risikoklassifisert i gruppene A E. Risikogruppene gir en indikasjon på utlån med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes/låntakers evne til å betale ved forfall. Utlån blir i tillegg delt inn i personmarked og bedriftsmarked, samt vesentlige utlån eller uvesentlige utlån. Alle utlån blir deretter gjenstand for en nedskrivningsvurdering med bakgrunn i hvilken risikogruppe de tilhører. Dette foregår med bakgrunn i: Individuell nedskrivning Alle vesentlige utlån blir vurdert særskilt. I de tilfeller der det foreligger objektive bevis for verdifall, foretas det nedskrivning. Objektive bevis definerer banken som bl.a: - Finansielle problemer hos debitor/låntaker - Betalingsmislighold eller andre kontraktsbrudd - Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsene eller andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor/låntaker - Negative endringer i betalingsstatus til debitorer/ låntakere - Endringer i verdien på sikkerhetsstillelsen til debitor/låntaker Gruppevis nedskrivning Alle utlån som ikke er blitt gjenstand for en individuell nedskrivning, blir vurdert samlet i forhold til sin risikoklasse. Nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen blir i tillegg til objektive bevis i gruppen, lagt til grunn for den gruppevise nedskrivningen. Side 8 av 14 Misligholdte engasjementer er engasjementer hvor kunden ikke har betalt forfalt termin, eller inndekket overtrekk på rammekreditt innen 90 dager etter forfall/overtrekksdato.

11 Sum misligh. lån Herav avsatt til tap på misligh. lån Netto misligh. lån Øvrige tapsuts. lån Individuelle nedskr. på utlån Gruppevise nedskr. på utlån Netto tapsuts. lån Resultatført rente på utlån hvor det er foretatt nedskrivning utgjør kr 966. Konstaterte tap er tap som er oppstått fordi banken har gitt avkall på hele, eller deler av engasjementet fordi kunden ikke anses betalingsdyktig. Konstaterte tap utgjør Nedskrivninger for påregnelig tap: Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap med tidl. foretatt tapsavsetning økte individuelle nedskrivninger i året tilbakeførte individuelle nedskrivninger i året Individuelle nedskrivninger pr Gruppevise nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger pr Periodens endring Gruppevise nedskrivninger pr Tap på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Konstaterte tap Inngått på tidligere konstaterte tap Periodens tapskostnader/tilbakeføringer Engasjement fordelt etter risikogrupper. Banken deler inn engasjementene i fem risikogrupper, der A og B er lav risiko, C er middels, og D og E er høy risiko. Med engasjement menes restgjeld tillagt trekk-rettigheter og avgitt garanti. Risikoklassifiseringen bygger på en totalvurdering av stillet pant målt opp mot totalengasjementet. I den utstrekning konkurransesituasjonen tillater det, blir engasjement med høy risiko priset høyere enn engasjement som innbærer lav eller normal risiko. Risikoklasser Engasjement Individuelle nedskrivninger A B C D E Ikke klassifisert SUM Fastrentelån: Banken har følgende fastrentelån gitt til sine kunder: Lån gitt med fast rente Hvorav forfall i kommende år Hvorav forfall innen 5 år SUM Verdsettelse av sertifikater og obligasjoner Pr årsskiftet består beholdningen av kun obligasjoner. Obligasjonene er anskaffet med den hensikt at de skal beholdes til forfall, og er bokført til kostpris. Side 9 av 14 Oversikt over obligasjonsbeholdningen: Ansk. Bokf. Markeds- Børs- Eff. kost verdi verdi notert rente Norske statspapirer Priv. selsk SUM ,6 Tilsvarende forrige år ,1 Effektiv avkastning er beregnet som forholdet mellom renteinntekter og bokført verdi. Bokført verdi fordelt etter løpetid: < 1 år 1 5 år 6 10 år > 10 år SUM Norske statspapirer Priv. selsk SUM Tilsvarende forrige år Oversikt over tilgang og avgang Beh. Tilgang Avgang Beh Norske statspapirer - - Private selskaper SUM Durasjonene for obligasjonsmassen er beregnet til 5,1. Det vil si at den gjennomsnittlige tid fram til forfall er i overkant av 5 år. Kun et fåtall av obligasjonene har fast rente i hele løpetiden. Ved endring av renten i markedet med +/- 1 %, vil verdien av obligasjonsmassen minke/øke med ca kr Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er regnskapsmessig vurdert til anskaffelseskost for den del som er klassifisert som anleggsmidler. Verdipapirer vurdert som omløpsmidler er verdijustert til reell verdi pr. oppgjørstidspunktet. Porteføljeprinsippet er lagt til grunn. Spesifikasjon, hvor verdien er angitt i hele kroner. Selskapets navn Ant. Andel Ansk. Bokf. Markeds enh. Kost verdi Verdi Aker Kværner ASA 113 0, Norske Skog ASA , Norsk Hydro ASA 700 0, Seadrill ASA , Songa Offshore ASA , SUM Omløpsaksjer Anleggsaksjer / andeler Sikon Øst AS 250 0, Etnedal Næringsbygg AS , Valdres Næringshage AS 4 2, Bankaxept AS , SPAMA AS 50 0, BBS AS Eiendomskreditt AS , TERRA-gruppen AS , SUM anl.aksjer/andeler Valdres Eiendomskontor AS , SUM tilknyttede selskaper SUM alle aksjer / andeler Andel børsnoterte aksjer: Handelsportefølje 100 %, og anleggsaksjer 0 % Virkelig verdi av anleggsaksjene er ikke dokumenterbare i det de i stor utstrekning gjelder aksjer som ikke omsettes. Oversikt over tilgang og avgang av aksjer/andeler: Handel Anlegg Handel Anlegg Beholdning Tilgang Nedskriving/reversering Avgang Beholdning SUM alle

12 13. Varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er lineære, og fordeler seg over driftsmidlets antatte økonomiske levetid. Avskrivningstabellen ser slik ut: Avskrivningstabell Maskin/ inventar Bankbygg Immatr. eiendeler Anskaffelseskost Tilgang 73 - Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Avskrivningssats ,5 33,30 % Immaterielle eiendeler gjelder utviklingskostnader til dataprosjekt i samarbeide med Terra-gruppen og SDC. Bankbygget er beliggende i Etnedal, hvorav banken gjør bruk av ca 56 % av arealene. Resterende del er leid ut. Leieavtalene med Etnedal trygdekontor, Inregnico AS og Posten BA innebærer en leieinntekt på kr 466. Investering i fast eiendom og driftsløsøre de siste 5 år: Driftsløsøre Fast eiend SUM Kapitaldekning. Kravet til kapitaldekning er at kjernekapitalen skal minst utgjøre 8 % av et nærmere bestemt beregningsgrunnlag. De siste 4 år har dekningen sett slik ut: Kapitaldekning siste 4 år Tellende ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Ansv. kapital-% 22,30 24,04 23,89 22,46 Sammenhengen mellom bokført egenkapital og kjernekapital: Bokført egenkapital Immaterielle eiendeler Overfinansierte pensjonsforsikringer Gavefond 30 Kjernekapital Likviditetsforhold/ finansiering Restløpetid for hovedposter SUM <1 1-3 Kont. og fordringer. på sentralbanker mnd Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Obligasjoner Andre eiendeler med restløpetid Eiendeler uten restløpetid SUM eiendeler mnd 3-12 mnd Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering Kassekreditt er medtatt under intervall 3-12 mnd, og innskudd fra kunder uten bindingstid er behandlet som konstant uten løpetid. Massen har årlig vist stigende tendens, men kunden kan når som helst ta ut sitt innskudd. Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Som det framgår av likviditetseksponeringen er banken akseptabelt dekket med løpende likviditet. Dessuten kan banken bruke sine trekkrettigheter i Norges Bank og DnB NOR ved behov. Trekkrettighetene i Norges Bank utgjør kr. 12,4 millioner og i DnB NOR 18,3 millioner. Ingen av disse trekkrettighetene var brukt ved utgangen av året. Banken har tatt opp et obligasjonslån i markedet, gjennom Terrasystemet, med en ramme på kr 75 millioner kroner, hvorav er benyttet 40 millioner kroner. Lånet løper fra til år >5 år Uten l.tid 16. Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Kont. og fordringer. på SUM <1 mnd sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder mnd 3-12 mnd Obligasjoner Andre rentebærende eiendeler Ikke rentebærende eiendeler SUM eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Obligasjonslån Øvrig gjeld med restløpetid Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Netto renteeksponering Netto renteeksponering i gj.snitt av fovaltningskapital 10,6-0,4 5,9-1, ,9 Kassekreditt er medtatt under intervall 1-3 mnd. Renterisikoen er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendelside og egenkapital/gjeldsside ikke er sammenfallende. Imidlertid har banken stor frihet i å tilpasse seg endringer i rentemarkedet, både på utlåns og innskuddsiden. Banken har en renteswapavtale med Terra Securities flytende/fastrente på 40 mill. kr., og på 5 mill. kr. inngått med DnB NOR Markets. 17. Konstanstrømsanalyse. Analysen viser hvordan banken har skaffet likvider til veie, og hvordan disse er anvendt: Årsoverskudd før skatt Årets skattekostnader Avskrivninger Endring tapsavsetning lån Gaver Tilført fra årets virksomhet Økning utlån Økning innskudd fra kunder Endring innskudd fra banker Økning i obligasjonsgjeld Endring andre fordringer Endring kortsiktig gjeld o.a. tidsavgr Netto likviditetsendring virksomhet Investering i varige driftsmidler og imm. eiend Endring langsiktig gjeld Endring verdipapirer Netto likviditetsendr. investeringer Sum endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker Innskudd i andre banker SUM Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn. Årsverk og godtgjørelser: Bankens ansatte utgjør ved årsskiftet 10 personer, tilsvarende 9 årsverk. Opplysninger om lønn og godtgjørelse i hele kroner: Bank- Styre Forst.- Kontr. Revisor sjef skap komité Kons. Revisjon Lønn / Honorarer Utg.ført inkl. mva. pensj.kostn. Annen godtgj. 0 Lån og garantier gitt til ansatte Lån og tillitsmenn Banksjef Øvrige ansatte Styreleder 0 Styremedlem A Styremedlem B Styremedlem C 0 Kontrollkomitémedlemmer 0 Forstanderskapets leder Øvrige forstandere år >5 år Uten l.tid Garantier Side 10 av 14

13 Hertil kommer påløpne renter fra siste forfall og fram til 31.desember. Av banksjefens lån utgjør et rente og avdragsfritt lån, knyttet til bilordning, på kr Rentefordel ansatte er ført som lønn, og er beregnet på basis av differansen mellom normalrentesatsen og funksjonærrentesatsen. Summen av rentesubsidierte lån utgjør kr Rentesubsidieringen utgjør kr Alle tall i hele kroner Pensjonsforpliktelser ovenfor tjenestemenn og tillitsmenn. Banken har forpliktet seg til å yte pensjon til banksjefen ved fratredelse ved fylte 61 år. Likeledes har banken forpliktelser knyttet til AFP-ordningen, hvoretter andre ansatte enn banksjefen kan gå av med førtidspensjon ved fylte 62 år. Banken har dernest en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte i Vital Forsikring ASA. Ordningene er aktuarberegnet med følgende fortsetninger, og derav følgende beregning: Diskonteringsrente 5,5 Forventet avkastning 6,5 Lønnsvekst 3,0 Vekst i grunnbeløpet i Folketrygden 3,0 Årlig regulering av pensjoner 2,0 Sikret pensjonsforpliktelse, (kollektiv ordning): Påløpt pensjonsforpliktelse Virkningen av fremtidig lønnsvekst 705 Påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Overfinansiert ordning 618 Estimatavvik 570 Arbeidsgiveravgift herav 168 Sum overfinansiering Årets kostnad 53 som består av: Årets pensjonsopptjening 109 Rentekostnad 183 Estimatavvik 12 Avkastning av pensjonsmidler -258 Arbeidsgiveravgift 7 SUM kollektiv ordning 53 Usikret pensjonsforpliktelse: AFP Bank -sjef Sum usikret Minsteforpliktelse Effekt av framtidig lønnsvekst Estimatavvik Arbeidsgiveravgift Endring av pensjonsalder fra 62 til 61 år 460 Underfinansiert ordning Årets kostnad knyttet til ordningen som består av: Årets pensj.opptjening Resultatført estimatavvik Rentekostnad Arbeidsgiveravgift SUM Skatt Skattekostanden består av: Betalbar skatt fra skattepliktig inntekt og formue i samsvar med innsendt selvangivelse. Utsatt skatt knytter seg til periodisering av skatt på inntekts og kostnadsposter hvor regnskapsmessige verdier avviker fra de skattemessige. (Midlertidige forskjeller) Disse avvikene kan enten resultere i utsatt skattefordel eller utsatt skatteforpliktelse. Banken har en netto utsatt skattefordel pr årsskifte på kr , som har sin bakgrunn i følgende beregning. I hele kroner. Forskjell Utsatt skatt Forskjell Utsatt skatt Endring 2006 Driftsmidler Gjeldsposter Pensj.forpl Overfin. pensj.ordning SUM Forskjeller SUM Skattefordel Årets skatteberegning: Resultat før skattekostnader Permanente forskjeller -209 Aksjeutbytte som beskattes hos utdeler -689 Midlertidige forskjeller 339 Grunnlag for beregning av årets skatter Inntektsskatt utgjør (28 %) Formuesskatt utgjør (0,3 %) 200 Endring i utsatt skatt 35 Skattedifferanse tidligere år 10 Årets skattekostnad i henhold til resultatregnskapet Avgift til Sparebankenes sikringsfond Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon med videre, pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap på innskudd som en innskyter har i en medlemsinstitusjon, med inntil 2 millioner kroner. Det er ikke utlignet avgift til fondet i Administrasjonskostnader De viktigste enkeltpostene er som følger: 2004 Databehandling Telefon og porto Blanketter/trykksaker og lignende Annonser/reklame Andre kostnader SUM Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer 2004 Betalingsformidling Forsikringstjenester Andre provisjoner og gebyrer SUM Side 11 av 14

14 Utdeling av gaver av overskuddet for 2006 Avsatt beløp: kr ,00 Kategori Lag / Organisasjon Beløp SUM Barn og ungdom: Sør Etnedal Barnehage Bruflat Søndagsskole Barnekoret Etnedal Barneteater Sang og musikk: Bruflat Sangkor Honning og Rigabalsam Etnedal Spel- og dansarlag Diverse lag og Bjørktun Grendehus organisasjoner: Bruflat Badstue Bruflat Menighetshus Bruflat Sokneråd Brusveen Grendehus Byfuglia Grendehus Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Husflidslag Etnedal Jeger- og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Turlag Etnedal/Sør Aurdal lokallag av NFU Etnesendammen v/ Dugnadsgjengen Fjellsbygda Grendehus Granumsbygda Vel Kyrkjevarden Nord-Etnedal Sokneråd Norges Diabetesforbund Land Pårørendegruppa Etnedalsheimen Rundløype i Steinsetbygda Skogtun AL Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Valdres 500 Valdres Forsøksring Valdres MS-forening Valdres Skyttersamlags Ungdomsutvalg Vest-Oppland Slektshistorielag avd. Land SUM GAVEUTDELING 2006: Side 12 av 14

15 Revisjonsberetning for regnskapsåret 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Etnedal Sparebank for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av bankens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til Revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av bankens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av bankens økonomiske stilling 31. desember 2006 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet, og er i samsvar med lov og forskrifter. Fagernes, den 14. februar 2007 VALDRES REVISJONSKONTOR Magne Ruud Beretning fra kontrollkomitéen for 2006 Kontrollkomitéen har utført sitt verv i henhold til Sparebankloven og komitéens instruks. Komitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Komitéen har etter utgangen av hvert kvartal gått gjennom styrets forhandlings- og bevilgningsprotokoller, og har spesielt vurdert den oppgitte sikkerhet for innvilgede lån. Komitéen har gått gjennom bankens regnskap og styrets årsberetning, og har i den forbindelse vurdert og funnet årets avskrivninger og avsetninger forsvarlige. Kontrollkomitéen i Etnedal Sparebank tilrår at styrets framlegg til resultatregnskap og balanse fastsettes som bankens regnskap for Etnedal, den 14. februar 2007 Einar Lundstein Kai Egil Bacér Kari Lundmoen leder nestleder Side 13 av 14

16 Forstandere Tillitsvalgte og ansatte i Etnedal Sparebank 2006 Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt Kommunevalgt varamedl. Kommunevalgt varamedl. Kommunevalgt varamedl. Kommunevalgt varamed.l Innskytervalgt, leder Innskytervalgt, nestleder Innskytervalgt Innskytervalgt Innskytervalgt Innskytervalgt Innskytervalgt Innskytervalgt Innskytervalgt varamedl. Innskytervalgt varamedl. Innskytervalgt varamedl. Innskytervalgt varamedl. Valgt av ansatte Valgt av ansatte Varamedl. valgt av ansatte Varamedl. valgt av ansatte Liv Henni Bergei Håkon Lie Ingjerd Thon Hagseth Aslaug Fauske Rolf Gunnar Klemetsen Inger Anna Lysthaug Steinar Lundstein Helge Sandberg Ingun Kompen Laila Stenseth Ellen Bakken Per Fridthjof Berntsen Tor Bjørnødegård Eli Strand Kari Lundmoen Stein Byfuglien Jon Ivar Stensrud Karin Gabriele Becker Kai Egil Bachér Inger Anna Bergene Garli Harald Bjerknes Siv Byfuglien Turid H. Byfuglien Martin Hestekind Toril Strand Karl Nerem Toril Grønbrekk Gro Østensen Øybakken Kontrollkomité Leder Einar Lundstein Nestleder Kari Lundmoen Medlem Kai Egil Bachér Varamedlem Stein Byfuglien Varamedlem Karin Gabriele Becker Styret Styreformann Knut Ole Gladhaug Nestformann Åge Kleven Styremedlem Toril Ruud Styremedlem Per Ole Lunde Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Varamedlem Siv Bergene Varamedlem Helge Sandberg Varamedlem Inger Anna Bergene Garli Ansatte Etnedal Sparebank Banksjef Kjell Jørgen Fjeld Nestleder Toril Strand Regnskapsansv. Signe Marit Jøranli Utlånsansvarlig Bjørg Storengen Kundebeh./Utlån Knut Soldal Kundebeh. Karl Nerem Kundebeh./Kasse Toril Grønbrekk Kundebeh./Utlån Lill-Hege Lillehaug Avdelingsleder Gro Østensen Øybakken Kundebeh. Eva Slåttsveen Hovde Vikar: Anna Margrethe Brufladt Lybeck Renholder Anna Kompen Side 14 av 14

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer