ÅRSRAPPORT Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt Oslo

2 Årsrapport 2007

3 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr

4 Årsrapport 2007

5 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA KONSERN Årsberetning 7 Eierstying og selskapsledelse 15 Resultatregnskap Konsernbalanse pr kontantstrømanalyse 19 endring i egenkapital 20 regnskapsprinsipper 21 Noter til årsregnskapet 27 Revisors beretning 74 5

6 Årsrapport

7 Årsrapport 2007 Årsberetning Virksomhetens art Medi-Stim konsernet driver produksjon, salg, service, utleie og distribusjon av medisinsk utstyr. Virksomheten er lokalisert med hovedkontor i Fernanda Nissensgate 3 i Oslo, produksjonslokaler i Moloveien 10 i Horten, salg og distribusjonssenter på Etterstad, samt salg og distribusjonssenter i Minneapolis, Minnesota i USA og i München i Tyskland. Virksomheten er rettet mot kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Hjerte og karsykdommer er den vanligste dødsårsak i den vestlige verden og har en økende trend i asiatiske land hvor innslaget av vestlig livsstil gjør seg gjeldende. Det utføres ca hjertebypassoperasjoner og ca karoperasjoner globalt pr år. Medi-Stim konsernet har en ledende posisjon innen kvalitetssikring av hjertekirurgi på verdensbasis. Det største markedet for Medi-Stims produkter er i USA som utgjør ca 45 % av verdensmarkedet. I løpet av 2007 har Medi-Stim forsterket sin posisjon i USA ved å etablere direkte salg med base i Minneapolis i staten Minnesota. Medi-Stim har en betydelig virksomhet innen distribusjon av 3dje parts produkter gjennom sitt datterselskap Medistim Kirop i Norge og Medi-Stim Deutschland GmbH i Tyskland. Produktene som distribueres er rettet mot kirurgi. Selskapet utvikler og selger også elektroniske stetoskop som benyttes av både leger og veterinærer. Stetoskopene distribueres via Welch Allyn sitt verdensomspennende distribusjonsnettverk. Finansiell utvikling i 2007: (tall for 2006 i parentes) Omsetningen i konsernet for 2007 økte med 27,3 % til 126,9 MNOK (99,6 MNOK). Innen de ulike internasjonale markeder var veksten i 2007 i Europa på 33,8 %. Veksten i salget i USA og Asia var på henholdsvis 24,3 % og 32,5 %. I den minste regionen som er resten av verden gikk salget ned med 18,2 % og skyldes tilfeldig variasjon. Salget av egne produkter var i ,4 MNOK (64,8 MNOK). Salg av tredjeparts produkter ble i ,5 MNOK (34,8 MNOK). Årsaken til den sterke veksten i 3dje parts produkter var knyttet til oppkjøpet av Kir-Op AS i Selskapets regnskaper ble konsolidert pr Midler benyttet til forskning og utvikling (FoU), før aktivering ble hensyntatt, var 8,3 MNOK (6,3 MNOK). For året ble resultat før FoU og avskrivninger 27,5 MNOK (24,4 MNOK). Marginen for samme periode ble 21,7 % (24,4 %). For året ble 4,7 MNOK av utviklingskostnadene aktivert (3,2 MNOK). Selskapet mottok 0,8 MNOK fra Skattefunn ordningen i 2007 og I 2007 mottok selskapet 1,7 MNOK i OFU (Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt) midler fra Innovasjon Norge. Tilsvarende for 2006 var 1,2 MNOK. Konsernet bokførte i 2007 en netto finanskostnad på 1,1 MNOK. Tilsvarende for 2006 var en inntekt på 0,3 MNOK. Netto finansinntekt og -kostnad for de respektive år var relatert til realiserte og urealiserte gevinster og tap på valuta samt renter på lån. Resultat etter skatt pr. år 1 = NOK På grunn av den gode inntjeningen kvalifiserte selskapet til å føre opp ytterligere MNOK 9,8 i utsatt skattefordel. Resultat etter skatt i 2007 ble 28,4 MNOK (18,1 MNOK), som er en vekst på 56,9 %. Dette tilsvarer 1,51 NOK (0,95 NOK) i fortjeneste pr. aksje. Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av året. Antall aksjer utestående ble redusert med aksjer etter generalforsamlingens vedtak om å slette egne aksjer på generalforsamlingen den Totalbalansen endte på 128,8 MNOK (119,1 MNOK). Konsernet hadde ved årsskifte ingen netto rentebærende gjeld. Egenkapitalen i konsernet pr var 93,8 MNOK (74,1 MNOK). Konsernet hadde ved årsskiftet 16,4 MNOK i kontanter. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er tilfredsstillende. Det samme gjelder for konsernets finansielle stilling og likviditet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 20,6 MNOK. I 2007 kjøpte morselskapet egne aksjer for 0,8 MNOK. Konsernets kortsiktige gjeld var 18,6 MNOK. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt EUR og USD, da det vesentligste av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisiko. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapet har leasing avtaler og gjeld med flytende rente. Salg pr. år 1 = NOK

8 Årsrapport 2007 Dog anser man at endringene i rentenivået ikke vil påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapets kunder er i hovedsak sykehus som er offentlige etater med sikret finansiering. Foreslått anvendelse av årets overskudd Årsresultatet for morselskapet ble et overskudd på 30,5 MNOK. Styret foreslår en disponering av årets resultat med et utbytte på NOK 0,50 per aksje totalt 9,4 MNOK og 21,1 MNOK til annen egenkapital. Fortsatt drift Styret bekrefter at regnskapet er avsluttet under forutsetningen om fortsatt drift. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Morselskapets frie egenkapital etter utbytte var 19,7 MNOK. framfor å re-operere på et senere tidspunkt, både med tanke på pasientrisiko og effektivitet på sykehuset. Utstyret kan også benyttes til kvalitetssikring av karkirurgi og transplantasjons-kirurgi. I tillegg til blodstrømsmåling har kirurgen et verktøy til å søke etter blodårer, samt å bestemme graden av innsnevring i de samme årene ved å benytte Doppler teknologi. Årer kan være vanskelig å lokalisere på grunn av fettvev eller at åren ligger inne i hjertemuskelen. Under en hjerteoperasjon er tiden en kritisk faktor. Ved raskere å kunne lokalisere hvor ny blodåre skal plasseres, reduseres tiden. I tillegg slipper kirurgen å kutte unødvendig i vev for å lokalisere innsnevrede årer. Dette øker kirurgens presisjon og kvalitetssikring av inngrepet. Søk (Search) Lokaliser (Detect) Verifiser (Verify) Produkter og anvendelsesområde Måling av blodstrøm Selskapet utvikler og produserer utstyr for bruk til kvalitetssikring av hjerte- og kar-kirurgi. Ved hjelp av ultralyd kan blodstrøm måles med stor nøyaktighet i blodårer under kirurgiske inngrep. Fysisk består utstyret av et system og prober. Systemet inneholder all elektronikk og programvare. Proben, som brukes til selve målingen, tres på en blodåre, og sender signaler til systemet som analyserer disse. På skjermen vises blodstrømskurver og verdier. Probe størrelsen varierer avhengig av tykkelsen på åren som skal måles. Dopplerproben søker og lokaliser, Quickfitproben verifiserer blodstrøm. Programvaren til VeriQ versjon 2.0 med workstation har et fleksibelt brukergrensesnitt, i tillegg til analyseverktøy til bruk både under og etter en operasjon. Elektronisk Stetoskop Det elektroniske stetoskopet gir en overlegen lydgjengivelse. Lydene kan lagres og analyseres både under og etter konsultasjon. I tillegg har produktet en distributor hvor flere personer kan koble seg på samtidig for å høre de samme lydene. Dette er hensiktsmessig særlig i opplæringssituasjoner. Lyden forringes ikke selv om stetoskopet for eksempel settes rett på tykk pels. Dette gir et fortrinn ovenfor veterinærer som slipper å barbere bort pels på dyr under konsultasjon. VeriQ systemenhet og prober i forskjellig størrelser. Viktigste anvendelsesområde er i dag hjertekirurgi hvor blodstrømsmåling benyttes på nye blodårer som kobles til hjertet. Disse blodårene skal erstatte delvis eller helt tette blodårer. Det er da helt avgjørende for resultatet av kirurgien at blodstrømmen i de nye årene er tilfredsstillende. Dette verifiseres med stor nøyaktighet med Medi-Stim s blodstrømsmåler. Om for lav blodstrøm måles, og dette skyldes en teknisk feil under inngrepet, kan kirurgen normalt raskt korrigere feilen. Utstyret gir dermed kirurgen et verktøy som kvalitetssikrer og øker graden av presisjon. Det er enklere å gjøre om en bypass Elektronisk stetoskop med seriekobling. 8

9 Årsrapport 2007 Tredje parts produkter I Tyskland og i Norge har konsernet egne distribusjons selskaper som selger produkter fra andre produsenter i tillegg til Medi-Stim produkter. Tredje part produktene er rettet mot kirurgi slik at målgruppen er den samme. Medi-Stim har gode erfaringer med å kombinere egne og andres produkter i distribusjonssammenheng. Utviklingen i markedet Medi-Stim selger sine produkter over hele verden via distributører. Unntaket er USA, Norge og Tyskland hvor selskapet selger sine produkter gjennom egne distribusjonsselskap. USA er det største og viktigste markedet hvor det utføres ca hjerte bypass operasjoner årlig. Dette utgjør 45 % av alle hjerte bypass operasjoner utført globalt pr. år. For å sikre oppfølgingen i det amerikanske markedet etablerte Medi-Stim egen salgs og distribusjonsorganisasjon som var aktiv fra USA foruten de nordvestlige statene Wyoming, Montana, Oregon, Washington, Idaho og Alaska. Disse statene blir håndtert fra kontoret i Minneapolis i Minnesota. Gjennomsnittlig pris pr. operasjon (prosedyresalg) til Medi-Stim ved salg gjennom eget selskap har siden vært USD 225 pr. operasjon. Før dette tidspunktet, da salget gikk gjennom agent, var tilsvarende beløp USD 116 pr. operasjon. Den nye organisasjonen er meget motivert, noe salget de 8 første månedene viser. Trenden pr. måned er stigende, og i 2007 økte omsetningen av prosedyrer med 26,8 % til 24,5 MNOK. Selskapet anser at etableringen i USA har vært en suksess. Salget første året er allerede høyere enn hva tidligere distributør i USA solgte for i samme tidsrom. Utviklingen har vært positiv og gått raskere enn forventet. Selskapet anser nå risikoen ved å etablere direkte virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon til selv å ta en større direkte andel av det store potensialet som det amerikanske markedet representerer. Utvikling i markedet i USA I USA har Medi-Stim en egen forretningsmodell som er videreført av selskapets direkte virksomhet. Her betaler sykehusene pr. operasjon utstyret benyttes. Utstyret plasseres ut gratis og sykehusene må kjøpe et smart kort eller en diskett som åpner systemet for bruk. Et smart kort eller diskett åpner for èn operasjon. Fra det nyetablerte kontoret i USA. VeriQ smart kort som benyttes i USA. Avtalen med den amerikanske distributøren Medtronic ble avsluttet den og Medi-Stim etablerte ved inngangen til 2007 egen salgsorganisasjon i USA som var operativ fra Medi-Stim s datterselskap i USA har knyttet til seg 18 salgsrepresentanter og 6 personer knyttet til administrasjon og support. Av de 18 selgerne er 9 egne ansatte mens de 9 øvrige er uavhengige salgsagenter. Totalt utgjør den amerikanske virksomheten 24 personer. Både egne ansatte og de uavhengige representantene har lang fartstid innen bransjen. Via den nye organisasjonen er Medi-Stim representert i alle stater i I USA er det for tiden økt fokus på kvaliteten på arbeidet utført av kirurger. I 2007 ble det blant annet publisert en studie i California (Coronary Artery Bypass Graft Surgery in California) som rangerte både sykehus og kirurger etter hvor godt utfall de hadde hatt etter bypass kirurgi. Det er forventet at denne type fokus vil øke etterspørselen etter Medi-Stims utstyr, fordi kirurgene da kan dokumentere at by-pass operasjonene er riktig utført. planlegger i løpet av 2008 å lansere sitt nye avbildingsprodukt i Europa. Det er i dag på global basis et udekket behov for avbilding i forbindelse med kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke dette behovet. Selskapet estimerer at med avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-Stims produkt mer enn fordoble seg. I den anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en veletablert og motivert salgs organisasjon i selskapets største marked, når avbildingsmodulen lanseres i USA i

10 Årsrapport 2007 I Europa er Tyskland det landet hvor det utføres flest hjerteoperasjoner, og her har Medi-Stim et eget datterselskap Medi-Stim Deutschland GmbH. Selskapet økte sin markedsandel betydelig i Omsetningen av egne produkter økte med 29,0 % fra 2006 til Totalt sett økte omsetningen i Tyskland med 12,5 %. Det var forventet en bedre vekst, men salget av 3dje parts produkter var lavere enn forventet. De to beste 3dje parts produktlinjene ble terminert av leverandør. Selskapet har tatt opp nye produkter for å erstatte de terminerte produktlinjene. Det er forventet at tapt salg av 3dje parts produkter i 2007 vil bli erstattet av de nye produktlinjene i Datterselskapet i Tyskland er også Medi-Stim s logistikk og service senter for Benelux landene. Medi-Stim antatte markedspenetrasjon innen hjertekirurgi. Det utføres ca 1300 operasjoner pr. dag i USA hvorav Medi-Stim s utstyr benyttes på ca. 90 av disse. Potensialet er stort og konkurransen begrenset. USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine produkter og egen distribusjon sikrer fokus og vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8 % som tilsvarer ca operasjoner pr. år med Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40 %, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan, vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 24,5 til i størrelsesorden MNOK 150, noe selskapet ser som en oppnåelig markedsandel. Det kommende avbildingsproduktet vil øke potensialet ytterligere til over MNOK 300. Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stim s posisjon i selskapets største og viktigste marked. Unormal blodstrøm visualisert via VeriQ touch screen. Ved årets slutt hadde Medi-Stim 335 systemer utplassert på sykehus i USA. Det er forventet at antallet vil øke i 2008, og at det blir økt bruk pr. system, med en direkte oppfølging av sluttkunder. Med egen salgsorganisasjon kan Medi-Stim fokusere på aktiviteter som er forventet å gi vekst. Av totalt 1250 hjertesentere i USA hadde Medi- Stim installasjoner hos minst 250 sentere. Utvikling i andre markeder I motsetning til USA, som betaler pr. prosedyre utstyret benyttes, investerer sykehusene i den øvrige delen av verden en engangssum for systemet. Sykehusene eier systemet, men er avhengig av å kjøpe nødvendig forbruksmateriell. Forbruksmateriellet består av prober i forskjellige størrelser. Pr. dato kommer den største andelen av konsernets inntekter fra forbruksmateriell (prober). I Asia er Medi-Stim fortsatt best representert i Japan som stod for 69,9 % av salget i regionen i Tilsvarende andel i 2006 var på 78,0 %. Det var forventet at videre vekst i salget ville komme fra andre land i regionen og totalt økte omsetningen i Asia med 32,5 %. Regionen har økt fokus på hjertesykdommer som følge av større innslag av vestlig livsstil. Det er derfor viktig for Medi-Stim å være godt representert med sine produkter og teknologi i de asiatiske markedene. Medi-Stim har god representasjon via sine distributører og er godt posisjonert til å møte den forventede veksten i regionen. Riktig blodstrøm visualisert via VeriQ touch screen. Land som Frankrike, Storbritannia og Benelux landene har alle stort potensial for Medi-Stim produktene. I Storbritannia er Medi-Stim representert via distributør. Det britiske markedet har et stort potensial med en befolkning på over 60 millioner mennesker. Medi-Stim har foreløpig lav markedspenetrasjon i Storbritannia, men har de seneste år fått økt aksept for sine produkter i et konservativt marked. Medi-Stim har i lengre tid søkt etter distributør i Frankrike, og signerte en distribusjonsavtale med en samarbeidspartner i Frankrike er et marked med potensial på linje med Storbritannia. Dampautoklavering er på mange franske sykehus eneste alternativ for sterilisering av prober. Tidligere tålte ikke Medi-Stim sitt utstyr denne metoden. Siden Medi-Stim sine nye prober 10

11 Årsrapport 2007 er autoklaverbare vil det bli enklere for franske sykehus å ta i bruk Medi-Stim sitt utstyr. Dette gjør at selskapet ser optimistisk på å få innpass i markedet. Konsernets erfaring med introduksjoner i nye markeder er at det tar tid å opparbeide en markedsandel. Dette gjelder introduksjoner i både USA, Europa og Asia. Selv om Medi-Stim avsluttet samarbeidet med Medtronic i USA i 2007 har Medi-Stim fortsatt et godt forhold til Medtronic. Medtronic er fortsatt distributør for Medi- Stims produkter i Latin Amerika, Canada og Australia/ New Zealand. I verden for øvrig, har Medi-Stim hatt lavere salg i Latin Amerika og i Canada. Canada og Latin Amerika er regioner hvor distributøren følges opp av kontoret i Minneapolis. Siden Medi-Stim gikk direkte i USA i løpet av året har dette vært hovedfokus i Nå som etableringen i USA er en suksess vil Canada og Latin Amerika få mer oppmerksomhet. Sykehuset gjennomførte studien på eget initiativ. Studien har likhetstrekk med den som ble utført av hjertesenteret Lahr/Baden i Tyskland som konkluderer med tilsvarende resultat. (Se melding fra Medi-Stim sendt ) Den tyske studien var basert på data fra over 7000 pasienter. Studien er publisert i European Journal of Cardio- Thoracic Surgery Vol. 32 NO Medi-Stim deltok på de fire storehjertekirurgikongressene som arrangeres årlig. Disse er The European Association for Cardiac-Thoracic Surgery (EACTS), The American Association for Thoracic Surgery (AATS), Society For Thorax Surgery (STS) og the Asian Society of Cardiovascular Surgery (ASCVS). Kongressene er for kirurger i henholdsvis Europa, USA og Asia. Selskapet knytter mange viktige kontakter gjennom deltakelse på kongressene, finner nye prosjekter og får vist ny produkt funksjonalitet. Deltakelse på kongressene er en av de viktigste markedsføringskanalene for selskapet. I Midtøsten har det vært en stabil etterspørsel etter VeriQ systemet. Det stabile systemsalget er forventet å gi økt salg av forbruksmateriell i 2008 og fremover. Det er en økt forståelse blant kirurger om viktigheten av å gjøre flowmålinger ved hjerteoperasjoner. En større medisinsk studie fra Tyrkia underbygger dette. Hjertesenteret Ataturk University School of Medicine i Tyrkia publiserte i 2007 en retrospektiv studie på gevinsten av å benytte Medi-Stims transitt tid flowmåling (TTFM) for kvalitetssikring av hjerte bypass operasjoner. Studien fant at TTFM er et viktig verktøy for å sikre at nye blodårer fungerer etter utført kirurgi. Feil som verifiseres kan rettes opp under samme kirurgisk inngrep. Sykehuset begynte med flowmålinger i februar Studien samlet data fra to pasientgrupper. Den første gruppen var de 100 siste pasientene som ble operert før flowmålinger ble innført. Den andre var de 100 første pasientene som ble operert etter at flowmålinger ble innført. Medi-Stim sitt nyeste system VeriQ ble benyttet i studien. Studien viste at for gruppen hvor det ble benyttet flowmålinger var tilstanden til pasientene etter operasjon bedre enn i gruppen hvor det ikke ble benyttet flowmålinger. Resultatet fra studien viste blant annet: 1. Kun en pasient i gruppen med flowmåling trengte hjelp av ballong pumpe (assistert sirkulasjon) etter operasjon mot 7 i gruppen uten flowmåling. 2. Det var ingen postoperative infarkt i gruppen med flowmåling mot 5 i gruppen uten flowmåling. 3. Det var ingen døde innen 30 dager etter operasjonen i gruppen med flowmåling, mot 4 i gruppen uten flowmåling. Studien konkluderte med at konsekvent bruk av TTFM øker den tekniske presisjonen under en operasjon og reduserer komplikasjoner og dødelighet. Demonstrasjon av VeriQ på utstillingen under EACTS i Geneve. Medi-Stim har nær 50 distribusjonsavtaler med agenter over hele verden. Selskapets produkter er representert på sykehus i over 43 land og ved utløpet av 2007 var over 1500 systemer utplassert. Selskapet forventer store inntekter i fremtiden ved den daglige bruk av systemet og det utstyr som derved etterspørres. Medistim Kirop AS er sitt norske distribusjonsselskap, som i tillegg selger 3dje parts produkter. Firma har hovedfokus på kirurgi og selger 3 dje parts produkter som passer godt med Medi-Stims egenproduserte produkter. Dette øker Medi-Stim sin bredde i det medisintekniske markedet. Selskapet har 16 ansatte hvorav 9 er selgere. Selskapet ble i løpet av 2007 ISO sertifisert. ISO sertifisering er et viktig kvalitetsstempel og selskapet fikk sertifikatet i slutten av november i

12 Årsrapport 2007 Medistim Kirop AS er en betydelig aktør i Norge innen distribusjon av medisinteknisk utstyr og forbruksvarer. Selskapet bidro til en betydelig vekst i både salg og resultat i Utvikling i markedet for elektroniske stetoskop Produktene har funnet best innpass på området veterinærmedisin og er dessuten mye anvendt på medisinske læresteder. Produktene har hatt lang introduksjonstid i et konservativt marked hvor tradisjonelle stetoskop tilnærmet er enerådende. Det forventes at elektroniske stetoskop gradvis vil vinne økte markedsandeler på grunn av sin overlegne lydgjengivelse og mulighet til digital arkivering av lydbildet. Innen telemedisin vil digitaliserte produkter gi store fortrinn og i mange tilfeller være en forutsetning. inngikk i løpet av året en ny og forbedret avtale om distribusjon av stetoskop produktene med sin distributør Welch Allyn. Den nye avtalen er på samme vilkår som tidligere foruten en økt pris på volumproduktet stetoskop med 28 % til USD 100 per stetoskop. Welch Allyn med hovedkontor i New York, USA, har mer enn 2300 ansatte og er direkte representert i 17 land. Selskapet distribuerer en rekke produkter innen medisinsk bransje og har siden selskapet ble etablert i 1915 opparbeidet et verdensomspennende distribusjonsnettverk. Endringene i avtalen med Welch Allyn gjelder fra 1. januar Medi-Stim har over lengre tid arbeidet med forbedringer av stetoskopet. Det er utviklet nye funksjoner i programvaren som kan hjelpe brukeren til å stille sikrere diagnose. Samtidig er det gjennomført flere kvalitetsforbedringer på stetoskopet som øker forventet levetid og gjør det enklere å ta i bruk. Produktforbedringene er årsaken til at det oppnådd en betydelig prisøkning. Selskapet forventer at ny distribusjonsavtale og produktforbedringer vil gi økt salg og bedret lønnsomhet for stetoskopet. Stetoskopvirksomheten har vært gjennom en omorganisering. Historisk har det vært store tap knyttet til virksomheten. Etter at Medi-Stim tok over ansvaret for produktet er driften av virksomheten effektivisert ved å samordne felles funksjoner som administrasjon, service, produksjon og salg. Omorganiseringen har gitt resultater og underskudd er snudd til overskudd for både 2006 og Produksjon Medi-Stims produksjonsavdeling holder til i nye lokaler i Horten hvor elektronikk settes sammen og prober produseres. Elektroniske stetoskop produseres av en tredjepart, Scandinavian Health Limited (SHL), som har produksjonslokaler i Taiwan. Sammenstilling av forbruksmateriell probe. I produksjonen fokuseres det kontinuerlig på effektivisering av produksjonslinjen. Komponentene som inngår i produksjonen av prober og systemer overvåkes nøye, og der det er mulig, reduseres komponentkostnadene. Produksjonsavdelingen fremstiller produkter som tilfredsstiller alle krav og standarder fra helsemyndigheter over hele verden med få unntak. Dette krever høy kompetanse og fleksibilitet. Forskning og utvikling Det er et stort behov for å kunne kvalitetssikre inngrep innenfor hjerte- og kar-kirurgi. Ny og mer avansert kirurgi øker behovet for kontroll og kvalitetssikring av prosedyrene under en operasjon. Trenden går mot mindre inngrep og kikkhullskirurgi. Dette gir kirurgen mindre arbeidsrom og mulighet til å kontrollere på tradisjonelt vis. Det blir således viktig for kirurgen å få verifisert ønsket resultat, og å kunne dokumentere resultatene av et inngrep. satser på å videreutvikle eksisterende produkter og å utvikle nye produkter til å dekke kirurgens økende behov. benytter årlig mellom 5 10 % av omsetningen på forskning og utvikling. I 2007 ble 8,3 MNOK benyttet. FoU aktiviteten i 2007 har hovedsakelig vært rettet mot utvikling av avbilding. Det nye prosjektet ble startet i 2005 og er til nå det største og mest omfattende prosjektet i Medi-Stims regi. 12

13 Årsrapport 2007 Prosjektet har en årlig ramme på 44,6 MNOK over en periode på 8 år. Medi-Stim vil primært bidra til prosjektet med egne ressurser. Medi-Stim sin deltakelse i prosjektet øker bredden på selskapets kompetanse innen ultralyd og avbilding. I tillegg får selskapet delta i fremtidsrettet forskning innen ultralydsavbildning, både teknisk og klinisk. Prosjektet vil bidra til å sikre Medi-Stim s utvikling i årene som kommer, men selskapet vet ikke nå om det blir et konkret produkt ut av forskningen. Kvalifiseringen til SFI et er nok en bekreftelse på selskapets kompetanse og kvaliteten på Medi-Stim sine produkter. Avlesning av kurver under kirurgi. Medi-Stim utvikler sammen med sin partner i prosjektet, Aurotech Electronics, en digital ultralyds modul. Ved hjelp av nyutviklede ultralydsprober og software vil kirurger som benytter VeriQ, i tillegg til allerede eksisterende funksjonalitet, se 2-dimensjonale bilder av de blodårer det opereres på. Blodstrømmen inne i blodårene vil også bli visualisert ved bruk av fargekodet 2-dimensjonal Doppler teknologi (CFM). Det har gjennom 2007 vært arbeidet med forbedringer av stetoskop produktene. Foruten kvalitetsforbedringer er det lagt til ny funksjonalitet i programvare og analyseverktøyet som er kommentert i eget avsnitt ovenfor. Øvrige konsernforhold Hendelser etter årsskiftet Medi-Stim har mottatt varsel fra ligningskontoret om mulig endring av ligningen for Selskapet er ikke enig i ligningskontorets anførsler. Se note 23 for ytterligere kommentarer. Det har ikke inntruffet andre hendelser etter som har innvirkning på de vurderinger og forhold som ligger til grunn for vurdering av konsernets regnskap for Arbeidsmiljø og personale Avbilding av en blodåre. I forbindelse med avbildingsprosjektet kvalifiserte Medi-Stim til OFU midler (Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt). Total ramme for OFU midler er 5,8 MNOK over en tre års periode. Tilskuddet ytes fra Innovasjon Norge i form av midler direkte til prosjektet. I tillegg deltar Hjerteklinikken St. Elisabeth og St. Olav Hospital i Trondheim fra offentlig side. De to sykehusene har vært og vil fortsatt være sentrale i uttestingen av det nyutviklede utstyret, Hjerteklinikken St. Elisabeth innen hjertekirurgi og St. Olav Hospital innen karkirurgi. Selskapet kvalifiserer også for Skattefunn. Begge ordningene er betydelige og viktig bidrag til finansieringen av Medi-Stim sitt avbildingsprosjekt. Det har i regnskapsåret ikke forekommet vesentlige skader og ulykker i virksomheten og arbeidsmiljøet betraktes som godt. Arbeidsmiljøet i konsernet er generelt på et lav risiko nivå, men selskapet legger likevel vekt på aktiviteter innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Sykefraværet i konsernet var totalt 254 dager i 2007 (238 dager i 2006), som utgjorde 1,7 % (1,9 % i 2006) av total arbeidstid i konsernet. Det har ikke vært ansett nødvendig å iverksette spesielle tiltak siste år. Konsernet hadde 68 ansatte ved utløpet av året. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forhold rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets 68 ansatte er 25 kvinner. Ytre miljø Etter styrets oppfatning, verken forurenses eller påvirkes det ytre miljø av virksomhetens aktivitet. Styret har med bakgrunn i dette ikke iverksatt spesielle tiltak på området. deltar i et prosjekt i regi av Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som støttes av Norges Forskningsråd. Forskningssenteret (SFI et) fokuserer på avbilding innen medisin for innovativ fremtidig diagnose og pasientbehandling. Prosjektvert er NTNU i Trondheim. Medi-Stim deltar i prosjektet sammen med blant andre GE Vingmed Ultrasound og Fast Search & Transfer ASA. 13

14 Årsrapport 2007 Framtidsutsikter Styret anser selskapets framtidsutsikter som gode. Medi-Stim konsernet styrket sin posisjon i alle markeder hvor selskapet er representert i er godt posisjonert for framtidig vekst, både organisk og ved oppkjøp. Styret mener konsernet har et stort potensial generelt og spesielt i det amerikanske markedet hvor det er etablert egen distribusjon. Det er store forhåpninger knyttet opp mot produktutvikling av bildediagnostikk. 14

15 Årsrapport 2007 Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance) er som andre bedrifter avhengig av gode relasjoner hos sine interessegrupper for å lykkes og selskapet prioriterer dette. Et godt omdømme og en god økonomisk utvikling er forutsetninger for å bygge og opprettholde tillit hos viktige målgrupper som kunder, investorer, leverandører, medarbeidere, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Dette krever god styring og kontroll av virksomheten med en åpen og ærlig kommunikasjon. Likebehandling av aksjonærer er også viktig for å øke aksjeverdier og oppnå investors tillit. Uavhengighet og nøytralitet fremmer uavhengighet og nøytralitet i forholdene mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippet om uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessige prinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessegrupper som kunder, leverandører, banker og andre forbindelser. Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighet tilstreber at alle aksjonærer skal behandles likt. har ên aksjeklasse og hver aksje har ên stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige og det er ingen overtagelsesbarrierer. Alle aksjonærer i Medi-Stim stiller likt i forhold til utbytte. Alle aksjonærer har like rettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser. Det finnes ingen eierskapsbegrensinger eller aksjonæravtaler selskapet er kjent med. Selskapets eventuelle kjøp av egne aksjer foretas på Oslo Børs. Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alle aksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon. er notert på Oslo Børs og plikter således å etterleve informasjonsplikten. All kursrelevant informasjon offentliggjøres til markedet via børsens meldingssystem og på selskapets nettsider Generalforsamling Innkalling til generalforsamling skjer etter lovens minstefrist med 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen følger utførlige saksdokumenter slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som behandles. Påmeldingsfristen er dagen før selve møtet og aksjonærer som ikke selv kan stille kan stemme ved bruk av fullmakt. Styret møter på generalforsamlingen sammen med selskapets revisor og valgkomité. Selskapets egenkapital og finansiering Medi-Stim vil til en hver tid bestrebe seg på å ha en sterk balanse med høy egenkapitalandel. Utbytte har ambisiøse langsiktige vekstmål. For å nå målsetningene kan det i perioder være nødvendig med en høy egenkapitalandel. vil likevel vurdere årlig utbytte. Vurdering av størrelsen på utbytte vil stå i forhold til selskapets utbyttekapasitet og krav til egenkapital som sikrer forsvarlige finansielle midler til å realisere fremtidig vekst. Styret søker en balansert styresammensetning som tar hensyn til kompetanse, erfaring og relevant bakgrunn for selskapets virksomhet. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler eierstruktur og behovet for nøytrale, uavhengige representanter uten spesifikk eiertilknytning. Selskapets ledelse er ikke valgt inn i styret. Det er ett aksjonærvalgt styremedlem som tidligere har vært ansatt i selskapet. Styremedlemmene har fast kompensasjon for å sitte i styret. Medlemmene av styret velges for en periode på to år av gangen. Hele styret er ikke på valg samtidig. Styret har en årlig samling hvor strategi og planer for selskapet legges og oppdateres for en periode på tre år. Risikofaktorer blir også gjennomgått i forbindelse med 3 års planene. Styret evaluerer sitt eget arbeid en gang i året. Styret får løpende gjennom året på styremøtene en oppdatering fra ledelsen om selskapets finansielle status. Selskapets finansielle stilling analyseres sett i forhold til budsjetter og strategiplaner godkjent av styret og med sammenligning av den finansielle stilling sett i forhold til fjoråret. Styret har ikke sett det som nødvendig å benytte styrekomiteer ut fra de saker styret har behandlet i løpet av Alle av styrets medlemmer eier aksjer i selskapet. Valgkomité Selskapet har en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomité er vedtektsfestet. Valgkomiteen foreslår kandidater til styrets medlemmer og honorar til styrets medlemmer eller komiteer. Valgkomiteen er uavhengig av styret og ledelsen i selskapet. Forslag til valgkomiteen må være fremmet 14 dager før minstefrist til innkalling til generalforsamling. Valgkomiteen består av tre medlemmer. Komiteens leder er Christian Fekete som også er styremedlem i selskapet. Øvrige medlemmer er Asbjørn Buanes og Erik Hornnæss. Asbjørn Buanes er 5 største aksjonær og ansatt i selskapet. Erik Hornnæss er aksjonær i selskapet og tidligere styremedlem i. Kompensasjon ledende ansatte legger vekt på å være en attraktiv arbeidsgiver. Selskapet ønsker å trekke til seg kompetente ansatte med relevant erfaring, gi videreutviklingsmuligheter og holde på de ansatte. Godtgjørelse til ledende ansatte vil til en hver tid være til markedstilpassede betingelser. Det er etablert incentivplaner i form av bonuser ved på forhånd definerte resultater. Ingen ansatte har opsjonsavtaler og det er ingen planer om å innføre et nytt program etter at de siste opsjonene ble løst inn i

16 Årsrapport 2007 Policy for finansiell informasjon Selskapet bestreber seg på å gi korrekt og tilstrekkelig utfyllende informasjon hvert kvartal, og være raskt ute med denne informasjonen. Tidlig rapportering minsker muligheten for lekkasjer og bidrar til likebehandling av aksjonærene. Selskapet oppgir ikke konkret informasjon om antatt framtidig omsetning og resultat. Ansvar for IR og kurssensitiv informasjon er konsentrert til administrerende direktør (CEO) og finansdirektør (CFO). Ved møter med analytikere og investorer legges det vekt på å ikke diskutere tema som kan oppfattes som kurssensitive. Revisor Konsernet benytter samme revisor i morselskap og i datterselskaper av betydning. Revisor benyttes som rådgiver ved for eksempel regnskapsmessige saker, ligningspapirer og andre skattespørsmål. Ved due diligence blir andre rådgivere enn selskapets revisor benyttet. Revisor benyttes ikke i strategiske spørsmål eller til driftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFO inngår avtaler med revisor om bistandsoppdrag. Revisor deltar på styremøtet som behandler årsregnskapet. I samme møte redegjør revisor sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder, interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel. I tillegg stiller revisor på møter etter oppfordring fra styret i konkrete saker der styret ønsker revisors syn. Revisors godtgjørelse blir fastsatt av generalforsamlingen og er beskrevet i noter til regnskapet. Eventuell selskapsovertakelse Ved eventuelle tilbud om selskapsovertakelse vil styret opptre profesjonelt, og behandle informasjon til aksjonærer likt. Styret vil til aksjonærer og generalforsamling gi sin anbefaling i forhold til et eventuelt tilbud. Styrets sammensetning Styret i består av følgende fem medlemmer: Styremedlem Lise Sofie Haug Nissen-Meyer ble valgt inn i styret i første gang i Lise Sofie Haug Nissen-Meyer er utdannet lege ved universitetet i Oslo. Hun arbeider nå i en forskningsgruppe ledet av professor Farrukh Chaudry ved Bioteknologisentret i Oslo, hvor hun også er styremedlem. Lise Sofie Haug Nissen-Meier har solid erfaring innen medisinsk forskning og administrativ erfaring fra flere verv innen foreninger og komiteer. Hun er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i 2008 og er uavhengig av selskapets største aksjonærer, ledelse og selskapets forretningsforbindelser. Christian Fekete er styremedlem og ble første gang valgt inn i styret i Fekete arbeider som økonomidirektør i PhotoCure ASA og har hatt flere ledende stillinger innen økonomi/finans og forretningsutvikling senest i KPMG og Ernst & Young. I tillegg har han arbeidet med økonomi/ finans i Coca Cola og er styremedlem i Norsk Forening for Investor Relations. Christian Fekete er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i 2008 og er uavhengig av selskapets største aksjonærer, ledelse og selskapets forretningsforbindelser. Helge Ranvik ble valgt inn til styret i Ranvik arbeider nå som administrerende direktør for Scandinavian House AS og som rådgiver innen helsesektoren i Norden. Han var tidligere administrerende direktør i Holtung Alliance AS, som distribuerer medisiner. Foruten flere styreverv har Ranvik erfaring med å bygge opp internasjonale salgsorganisasjoner. Helge Ranvik er utdannet økonom fra BI og er uavhengig av selskapets største aksjonærer, ledelse og forretningsforbindelser. Styreperioden løper ut ved ordinær generalforsamling i Kari Pah ble valgt inn i styret i Kari Pah var med å etablere selskapet i 1984 og var administrerende direktør i selskapet i flere år fram til år Fra år 2000 til 2004 var hun administrerende direktør i datterselskapet Medi-Stim Norge AS. Hun har i dag ingen ansettelse i selskapet men har en betydelig kunnskap og kompetanse innen sin bransje. Kari Pah er en av majoritetsaksjonærene i Zenith Medical AS som er Medi- Stim ASA sin nest største aksjonær. Kari Pah er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i Kari Pah har en relasjon til administrerende direktør Arne Grip. Styreformann Øyvin A. Brøymer ble valgt inn første gang som styrets leder i år 2000 og arbeider som rådgiver og investor gjennom egen virksomhet. Han har tidligere arbeidserfaringer fra Aker Gruppen, Hafslund Nycomed og rederiet Leif Høegh som henholdsvis økonomidirektør, vise-president og vise-administrerende direktør ( ) og har bred erfaring fra styrearbeid i andre selskaper. Brøymer har flere års erfaring innen medisinteknisk industri, er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og innehar en MBA fra Universitetet i Wisconsin i USA. Brøymer er på valg ved neste ordinære generalforsamling i 2009 og kontrollerer 100 % av aksjene i Fløtemarken AS. Fløtemarken AS er Medi-Stim ASA sin største aksjonær. 16

17 Årsrapport 2007 Resultatregnskap Medi-Stim asa konsern 1 = NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 3, Sum driftsinntekter 2, Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 4,5, Annen driftskostnad Sum driftskostnader før av og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT FØR AV OG NEDSKRIVNINGER Avskrivning på anleggsmidler 6, Nedskrivning av goodwill 1, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Sum finansinntekter 8, Sum finanskostnader 8, Netto Finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 9, ÅRSRESULTAT Fortjeneste per aksje Ordinært 10 1,51 0,95 0,63 Utvannet 10 1,51 0,95 0,63 Foreslått utbytte per aksje 10 0,50 0,40 0,27 17

18 Årsrapport 2007 Konsernbalanse konsern 1=NOK 1000 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel 1, Aktivert utvikling 1, Merkenavn og kundeavtaler 1, Goodwill 1, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige omløpsmidler Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Andre reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse 1, Utsatt inntekt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Andre offentlige\sosiale avgifter og betalbare kostnader Avsetninger Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

19 Årsrapport 2007 kontantstrømanalyse konsern (Indirekte metode) 1 = NOK 1000 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat etter skattekostnad Minus periodens betalte skatt Pluss ordinære avskrivninger 6, /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskjell innbet premie og kostnadsført pensjon /- Renteinntekt /- Rentekostnad /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Minus utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Minus utbet. ved kjøp av aksjer og andeler Pluss salg av varig driftsmiddel Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Minus utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbytte Kjøp av egne aksjer Opptak av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter mv Kontanter tilført via oppkjøp Pluss beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Pluss skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv

20 Årsrapport 2007 endring i egenkapital medi-stim asa konsern 1 = NOK 1000 Note Egenkapital Egne aksjer - Aksjekapital Overkursfond Andre reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Omregningsdifferanser valuta Endring egne aksjer Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Avsatt utbytte Årets resultat etter avsatt utbytte Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Endring egne aksjer Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Årets resultat Utbetalt utbytte Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Endring egne aksjer Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Årets resultat Utbetalt utbytte Egenkapital pr Kommentar til andre reserver: Andre reserver i egenkapitalavstemmingen er omregningsdifferanser i egenkapitalen i datterselskapene i Tyskland og USA. Disse selskapene avlegger regnskap i henholdsvis EUR og USD. Ved omregning til NOK blir det differanser i forhold til fjorårets egenkapital avhengig av endringen i valutakursen på balanse dagen. Ved utgangen av 2007 var denne differansen -332 TNOK og endringen for året var -292 TNOK. Ved utgangen av 2006 var tilsvarende -40 TNOK, en endring på 97 TNOK fra året før. 20

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi

Kort om AKVA group. Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi Kort om AKVA group Vår visjon: Den globale leder innen havbruksteknologi AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur.

Kort om AKVA group. AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Årsrapport 2007 Kort om AKVA group AKVA group er verdens mest anerkjente leverandør av teknologi med sine fire varemerker innen akvakultur. Vi har 30 års erfaring med design og produksjon av stålmerder,

Detaljer