ÅRSRAPPORT Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt Oslo

2 Årsrapport 2007

3 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr

4 Årsrapport 2007

5 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA KONSERN Årsberetning 7 Eierstying og selskapsledelse 15 Resultatregnskap Konsernbalanse pr kontantstrømanalyse 19 endring i egenkapital 20 regnskapsprinsipper 21 Noter til årsregnskapet 27 Revisors beretning 74 5

6 Årsrapport

7 Årsrapport 2007 Årsberetning Virksomhetens art Medi-Stim konsernet driver produksjon, salg, service, utleie og distribusjon av medisinsk utstyr. Virksomheten er lokalisert med hovedkontor i Fernanda Nissensgate 3 i Oslo, produksjonslokaler i Moloveien 10 i Horten, salg og distribusjonssenter på Etterstad, samt salg og distribusjonssenter i Minneapolis, Minnesota i USA og i München i Tyskland. Virksomheten er rettet mot kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Hjerte og karsykdommer er den vanligste dødsårsak i den vestlige verden og har en økende trend i asiatiske land hvor innslaget av vestlig livsstil gjør seg gjeldende. Det utføres ca hjertebypassoperasjoner og ca karoperasjoner globalt pr år. Medi-Stim konsernet har en ledende posisjon innen kvalitetssikring av hjertekirurgi på verdensbasis. Det største markedet for Medi-Stims produkter er i USA som utgjør ca 45 % av verdensmarkedet. I løpet av 2007 har Medi-Stim forsterket sin posisjon i USA ved å etablere direkte salg med base i Minneapolis i staten Minnesota. Medi-Stim har en betydelig virksomhet innen distribusjon av 3dje parts produkter gjennom sitt datterselskap Medistim Kirop i Norge og Medi-Stim Deutschland GmbH i Tyskland. Produktene som distribueres er rettet mot kirurgi. Selskapet utvikler og selger også elektroniske stetoskop som benyttes av både leger og veterinærer. Stetoskopene distribueres via Welch Allyn sitt verdensomspennende distribusjonsnettverk. Finansiell utvikling i 2007: (tall for 2006 i parentes) Omsetningen i konsernet for 2007 økte med 27,3 % til 126,9 MNOK (99,6 MNOK). Innen de ulike internasjonale markeder var veksten i 2007 i Europa på 33,8 %. Veksten i salget i USA og Asia var på henholdsvis 24,3 % og 32,5 %. I den minste regionen som er resten av verden gikk salget ned med 18,2 % og skyldes tilfeldig variasjon. Salget av egne produkter var i ,4 MNOK (64,8 MNOK). Salg av tredjeparts produkter ble i ,5 MNOK (34,8 MNOK). Årsaken til den sterke veksten i 3dje parts produkter var knyttet til oppkjøpet av Kir-Op AS i Selskapets regnskaper ble konsolidert pr Midler benyttet til forskning og utvikling (FoU), før aktivering ble hensyntatt, var 8,3 MNOK (6,3 MNOK). For året ble resultat før FoU og avskrivninger 27,5 MNOK (24,4 MNOK). Marginen for samme periode ble 21,7 % (24,4 %). For året ble 4,7 MNOK av utviklingskostnadene aktivert (3,2 MNOK). Selskapet mottok 0,8 MNOK fra Skattefunn ordningen i 2007 og I 2007 mottok selskapet 1,7 MNOK i OFU (Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt) midler fra Innovasjon Norge. Tilsvarende for 2006 var 1,2 MNOK. Konsernet bokførte i 2007 en netto finanskostnad på 1,1 MNOK. Tilsvarende for 2006 var en inntekt på 0,3 MNOK. Netto finansinntekt og -kostnad for de respektive år var relatert til realiserte og urealiserte gevinster og tap på valuta samt renter på lån. Resultat etter skatt pr. år 1 = NOK På grunn av den gode inntjeningen kvalifiserte selskapet til å føre opp ytterligere MNOK 9,8 i utsatt skattefordel. Resultat etter skatt i 2007 ble 28,4 MNOK (18,1 MNOK), som er en vekst på 56,9 %. Dette tilsvarer 1,51 NOK (0,95 NOK) i fortjeneste pr. aksje. Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av året. Antall aksjer utestående ble redusert med aksjer etter generalforsamlingens vedtak om å slette egne aksjer på generalforsamlingen den Totalbalansen endte på 128,8 MNOK (119,1 MNOK). Konsernet hadde ved årsskifte ingen netto rentebærende gjeld. Egenkapitalen i konsernet pr var 93,8 MNOK (74,1 MNOK). Konsernet hadde ved årsskiftet 16,4 MNOK i kontanter. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er tilfredsstillende. Det samme gjelder for konsernets finansielle stilling og likviditet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 20,6 MNOK. I 2007 kjøpte morselskapet egne aksjer for 0,8 MNOK. Konsernets kortsiktige gjeld var 18,6 MNOK. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt EUR og USD, da det vesentligste av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisiko. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapet har leasing avtaler og gjeld med flytende rente. Salg pr. år 1 = NOK

8 Årsrapport 2007 Dog anser man at endringene i rentenivået ikke vil påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapets kunder er i hovedsak sykehus som er offentlige etater med sikret finansiering. Foreslått anvendelse av årets overskudd Årsresultatet for morselskapet ble et overskudd på 30,5 MNOK. Styret foreslår en disponering av årets resultat med et utbytte på NOK 0,50 per aksje totalt 9,4 MNOK og 21,1 MNOK til annen egenkapital. Fortsatt drift Styret bekrefter at regnskapet er avsluttet under forutsetningen om fortsatt drift. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Morselskapets frie egenkapital etter utbytte var 19,7 MNOK. framfor å re-operere på et senere tidspunkt, både med tanke på pasientrisiko og effektivitet på sykehuset. Utstyret kan også benyttes til kvalitetssikring av karkirurgi og transplantasjons-kirurgi. I tillegg til blodstrømsmåling har kirurgen et verktøy til å søke etter blodårer, samt å bestemme graden av innsnevring i de samme årene ved å benytte Doppler teknologi. Årer kan være vanskelig å lokalisere på grunn av fettvev eller at åren ligger inne i hjertemuskelen. Under en hjerteoperasjon er tiden en kritisk faktor. Ved raskere å kunne lokalisere hvor ny blodåre skal plasseres, reduseres tiden. I tillegg slipper kirurgen å kutte unødvendig i vev for å lokalisere innsnevrede årer. Dette øker kirurgens presisjon og kvalitetssikring av inngrepet. Søk (Search) Lokaliser (Detect) Verifiser (Verify) Produkter og anvendelsesområde Måling av blodstrøm Selskapet utvikler og produserer utstyr for bruk til kvalitetssikring av hjerte- og kar-kirurgi. Ved hjelp av ultralyd kan blodstrøm måles med stor nøyaktighet i blodårer under kirurgiske inngrep. Fysisk består utstyret av et system og prober. Systemet inneholder all elektronikk og programvare. Proben, som brukes til selve målingen, tres på en blodåre, og sender signaler til systemet som analyserer disse. På skjermen vises blodstrømskurver og verdier. Probe størrelsen varierer avhengig av tykkelsen på åren som skal måles. Dopplerproben søker og lokaliser, Quickfitproben verifiserer blodstrøm. Programvaren til VeriQ versjon 2.0 med workstation har et fleksibelt brukergrensesnitt, i tillegg til analyseverktøy til bruk både under og etter en operasjon. Elektronisk Stetoskop Det elektroniske stetoskopet gir en overlegen lydgjengivelse. Lydene kan lagres og analyseres både under og etter konsultasjon. I tillegg har produktet en distributor hvor flere personer kan koble seg på samtidig for å høre de samme lydene. Dette er hensiktsmessig særlig i opplæringssituasjoner. Lyden forringes ikke selv om stetoskopet for eksempel settes rett på tykk pels. Dette gir et fortrinn ovenfor veterinærer som slipper å barbere bort pels på dyr under konsultasjon. VeriQ systemenhet og prober i forskjellig størrelser. Viktigste anvendelsesområde er i dag hjertekirurgi hvor blodstrømsmåling benyttes på nye blodårer som kobles til hjertet. Disse blodårene skal erstatte delvis eller helt tette blodårer. Det er da helt avgjørende for resultatet av kirurgien at blodstrømmen i de nye årene er tilfredsstillende. Dette verifiseres med stor nøyaktighet med Medi-Stim s blodstrømsmåler. Om for lav blodstrøm måles, og dette skyldes en teknisk feil under inngrepet, kan kirurgen normalt raskt korrigere feilen. Utstyret gir dermed kirurgen et verktøy som kvalitetssikrer og øker graden av presisjon. Det er enklere å gjøre om en bypass Elektronisk stetoskop med seriekobling. 8

9 Årsrapport 2007 Tredje parts produkter I Tyskland og i Norge har konsernet egne distribusjons selskaper som selger produkter fra andre produsenter i tillegg til Medi-Stim produkter. Tredje part produktene er rettet mot kirurgi slik at målgruppen er den samme. Medi-Stim har gode erfaringer med å kombinere egne og andres produkter i distribusjonssammenheng. Utviklingen i markedet Medi-Stim selger sine produkter over hele verden via distributører. Unntaket er USA, Norge og Tyskland hvor selskapet selger sine produkter gjennom egne distribusjonsselskap. USA er det største og viktigste markedet hvor det utføres ca hjerte bypass operasjoner årlig. Dette utgjør 45 % av alle hjerte bypass operasjoner utført globalt pr. år. For å sikre oppfølgingen i det amerikanske markedet etablerte Medi-Stim egen salgs og distribusjonsorganisasjon som var aktiv fra USA foruten de nordvestlige statene Wyoming, Montana, Oregon, Washington, Idaho og Alaska. Disse statene blir håndtert fra kontoret i Minneapolis i Minnesota. Gjennomsnittlig pris pr. operasjon (prosedyresalg) til Medi-Stim ved salg gjennom eget selskap har siden vært USD 225 pr. operasjon. Før dette tidspunktet, da salget gikk gjennom agent, var tilsvarende beløp USD 116 pr. operasjon. Den nye organisasjonen er meget motivert, noe salget de 8 første månedene viser. Trenden pr. måned er stigende, og i 2007 økte omsetningen av prosedyrer med 26,8 % til 24,5 MNOK. Selskapet anser at etableringen i USA har vært en suksess. Salget første året er allerede høyere enn hva tidligere distributør i USA solgte for i samme tidsrom. Utviklingen har vært positiv og gått raskere enn forventet. Selskapet anser nå risikoen ved å etablere direkte virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon til selv å ta en større direkte andel av det store potensialet som det amerikanske markedet representerer. Utvikling i markedet i USA I USA har Medi-Stim en egen forretningsmodell som er videreført av selskapets direkte virksomhet. Her betaler sykehusene pr. operasjon utstyret benyttes. Utstyret plasseres ut gratis og sykehusene må kjøpe et smart kort eller en diskett som åpner systemet for bruk. Et smart kort eller diskett åpner for èn operasjon. Fra det nyetablerte kontoret i USA. VeriQ smart kort som benyttes i USA. Avtalen med den amerikanske distributøren Medtronic ble avsluttet den og Medi-Stim etablerte ved inngangen til 2007 egen salgsorganisasjon i USA som var operativ fra Medi-Stim s datterselskap i USA har knyttet til seg 18 salgsrepresentanter og 6 personer knyttet til administrasjon og support. Av de 18 selgerne er 9 egne ansatte mens de 9 øvrige er uavhengige salgsagenter. Totalt utgjør den amerikanske virksomheten 24 personer. Både egne ansatte og de uavhengige representantene har lang fartstid innen bransjen. Via den nye organisasjonen er Medi-Stim representert i alle stater i I USA er det for tiden økt fokus på kvaliteten på arbeidet utført av kirurger. I 2007 ble det blant annet publisert en studie i California (Coronary Artery Bypass Graft Surgery in California) som rangerte både sykehus og kirurger etter hvor godt utfall de hadde hatt etter bypass kirurgi. Det er forventet at denne type fokus vil øke etterspørselen etter Medi-Stims utstyr, fordi kirurgene da kan dokumentere at by-pass operasjonene er riktig utført. planlegger i løpet av 2008 å lansere sitt nye avbildingsprodukt i Europa. Det er i dag på global basis et udekket behov for avbilding i forbindelse med kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke dette behovet. Selskapet estimerer at med avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-Stims produkt mer enn fordoble seg. I den anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en veletablert og motivert salgs organisasjon i selskapets største marked, når avbildingsmodulen lanseres i USA i

10 Årsrapport 2007 I Europa er Tyskland det landet hvor det utføres flest hjerteoperasjoner, og her har Medi-Stim et eget datterselskap Medi-Stim Deutschland GmbH. Selskapet økte sin markedsandel betydelig i Omsetningen av egne produkter økte med 29,0 % fra 2006 til Totalt sett økte omsetningen i Tyskland med 12,5 %. Det var forventet en bedre vekst, men salget av 3dje parts produkter var lavere enn forventet. De to beste 3dje parts produktlinjene ble terminert av leverandør. Selskapet har tatt opp nye produkter for å erstatte de terminerte produktlinjene. Det er forventet at tapt salg av 3dje parts produkter i 2007 vil bli erstattet av de nye produktlinjene i Datterselskapet i Tyskland er også Medi-Stim s logistikk og service senter for Benelux landene. Medi-Stim antatte markedspenetrasjon innen hjertekirurgi. Det utføres ca 1300 operasjoner pr. dag i USA hvorav Medi-Stim s utstyr benyttes på ca. 90 av disse. Potensialet er stort og konkurransen begrenset. USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine produkter og egen distribusjon sikrer fokus og vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8 % som tilsvarer ca operasjoner pr. år med Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40 %, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan, vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 24,5 til i størrelsesorden MNOK 150, noe selskapet ser som en oppnåelig markedsandel. Det kommende avbildingsproduktet vil øke potensialet ytterligere til over MNOK 300. Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stim s posisjon i selskapets største og viktigste marked. Unormal blodstrøm visualisert via VeriQ touch screen. Ved årets slutt hadde Medi-Stim 335 systemer utplassert på sykehus i USA. Det er forventet at antallet vil øke i 2008, og at det blir økt bruk pr. system, med en direkte oppfølging av sluttkunder. Med egen salgsorganisasjon kan Medi-Stim fokusere på aktiviteter som er forventet å gi vekst. Av totalt 1250 hjertesentere i USA hadde Medi- Stim installasjoner hos minst 250 sentere. Utvikling i andre markeder I motsetning til USA, som betaler pr. prosedyre utstyret benyttes, investerer sykehusene i den øvrige delen av verden en engangssum for systemet. Sykehusene eier systemet, men er avhengig av å kjøpe nødvendig forbruksmateriell. Forbruksmateriellet består av prober i forskjellige størrelser. Pr. dato kommer den største andelen av konsernets inntekter fra forbruksmateriell (prober). I Asia er Medi-Stim fortsatt best representert i Japan som stod for 69,9 % av salget i regionen i Tilsvarende andel i 2006 var på 78,0 %. Det var forventet at videre vekst i salget ville komme fra andre land i regionen og totalt økte omsetningen i Asia med 32,5 %. Regionen har økt fokus på hjertesykdommer som følge av større innslag av vestlig livsstil. Det er derfor viktig for Medi-Stim å være godt representert med sine produkter og teknologi i de asiatiske markedene. Medi-Stim har god representasjon via sine distributører og er godt posisjonert til å møte den forventede veksten i regionen. Riktig blodstrøm visualisert via VeriQ touch screen. Land som Frankrike, Storbritannia og Benelux landene har alle stort potensial for Medi-Stim produktene. I Storbritannia er Medi-Stim representert via distributør. Det britiske markedet har et stort potensial med en befolkning på over 60 millioner mennesker. Medi-Stim har foreløpig lav markedspenetrasjon i Storbritannia, men har de seneste år fått økt aksept for sine produkter i et konservativt marked. Medi-Stim har i lengre tid søkt etter distributør i Frankrike, og signerte en distribusjonsavtale med en samarbeidspartner i Frankrike er et marked med potensial på linje med Storbritannia. Dampautoklavering er på mange franske sykehus eneste alternativ for sterilisering av prober. Tidligere tålte ikke Medi-Stim sitt utstyr denne metoden. Siden Medi-Stim sine nye prober 10

11 Årsrapport 2007 er autoklaverbare vil det bli enklere for franske sykehus å ta i bruk Medi-Stim sitt utstyr. Dette gjør at selskapet ser optimistisk på å få innpass i markedet. Konsernets erfaring med introduksjoner i nye markeder er at det tar tid å opparbeide en markedsandel. Dette gjelder introduksjoner i både USA, Europa og Asia. Selv om Medi-Stim avsluttet samarbeidet med Medtronic i USA i 2007 har Medi-Stim fortsatt et godt forhold til Medtronic. Medtronic er fortsatt distributør for Medi- Stims produkter i Latin Amerika, Canada og Australia/ New Zealand. I verden for øvrig, har Medi-Stim hatt lavere salg i Latin Amerika og i Canada. Canada og Latin Amerika er regioner hvor distributøren følges opp av kontoret i Minneapolis. Siden Medi-Stim gikk direkte i USA i løpet av året har dette vært hovedfokus i Nå som etableringen i USA er en suksess vil Canada og Latin Amerika få mer oppmerksomhet. Sykehuset gjennomførte studien på eget initiativ. Studien har likhetstrekk med den som ble utført av hjertesenteret Lahr/Baden i Tyskland som konkluderer med tilsvarende resultat. (Se melding fra Medi-Stim sendt ) Den tyske studien var basert på data fra over 7000 pasienter. Studien er publisert i European Journal of Cardio- Thoracic Surgery Vol. 32 NO Medi-Stim deltok på de fire storehjertekirurgikongressene som arrangeres årlig. Disse er The European Association for Cardiac-Thoracic Surgery (EACTS), The American Association for Thoracic Surgery (AATS), Society For Thorax Surgery (STS) og the Asian Society of Cardiovascular Surgery (ASCVS). Kongressene er for kirurger i henholdsvis Europa, USA og Asia. Selskapet knytter mange viktige kontakter gjennom deltakelse på kongressene, finner nye prosjekter og får vist ny produkt funksjonalitet. Deltakelse på kongressene er en av de viktigste markedsføringskanalene for selskapet. I Midtøsten har det vært en stabil etterspørsel etter VeriQ systemet. Det stabile systemsalget er forventet å gi økt salg av forbruksmateriell i 2008 og fremover. Det er en økt forståelse blant kirurger om viktigheten av å gjøre flowmålinger ved hjerteoperasjoner. En større medisinsk studie fra Tyrkia underbygger dette. Hjertesenteret Ataturk University School of Medicine i Tyrkia publiserte i 2007 en retrospektiv studie på gevinsten av å benytte Medi-Stims transitt tid flowmåling (TTFM) for kvalitetssikring av hjerte bypass operasjoner. Studien fant at TTFM er et viktig verktøy for å sikre at nye blodårer fungerer etter utført kirurgi. Feil som verifiseres kan rettes opp under samme kirurgisk inngrep. Sykehuset begynte med flowmålinger i februar Studien samlet data fra to pasientgrupper. Den første gruppen var de 100 siste pasientene som ble operert før flowmålinger ble innført. Den andre var de 100 første pasientene som ble operert etter at flowmålinger ble innført. Medi-Stim sitt nyeste system VeriQ ble benyttet i studien. Studien viste at for gruppen hvor det ble benyttet flowmålinger var tilstanden til pasientene etter operasjon bedre enn i gruppen hvor det ikke ble benyttet flowmålinger. Resultatet fra studien viste blant annet: 1. Kun en pasient i gruppen med flowmåling trengte hjelp av ballong pumpe (assistert sirkulasjon) etter operasjon mot 7 i gruppen uten flowmåling. 2. Det var ingen postoperative infarkt i gruppen med flowmåling mot 5 i gruppen uten flowmåling. 3. Det var ingen døde innen 30 dager etter operasjonen i gruppen med flowmåling, mot 4 i gruppen uten flowmåling. Studien konkluderte med at konsekvent bruk av TTFM øker den tekniske presisjonen under en operasjon og reduserer komplikasjoner og dødelighet. Demonstrasjon av VeriQ på utstillingen under EACTS i Geneve. Medi-Stim har nær 50 distribusjonsavtaler med agenter over hele verden. Selskapets produkter er representert på sykehus i over 43 land og ved utløpet av 2007 var over 1500 systemer utplassert. Selskapet forventer store inntekter i fremtiden ved den daglige bruk av systemet og det utstyr som derved etterspørres. Medistim Kirop AS er sitt norske distribusjonsselskap, som i tillegg selger 3dje parts produkter. Firma har hovedfokus på kirurgi og selger 3 dje parts produkter som passer godt med Medi-Stims egenproduserte produkter. Dette øker Medi-Stim sin bredde i det medisintekniske markedet. Selskapet har 16 ansatte hvorav 9 er selgere. Selskapet ble i løpet av 2007 ISO sertifisert. ISO sertifisering er et viktig kvalitetsstempel og selskapet fikk sertifikatet i slutten av november i

12 Årsrapport 2007 Medistim Kirop AS er en betydelig aktør i Norge innen distribusjon av medisinteknisk utstyr og forbruksvarer. Selskapet bidro til en betydelig vekst i både salg og resultat i Utvikling i markedet for elektroniske stetoskop Produktene har funnet best innpass på området veterinærmedisin og er dessuten mye anvendt på medisinske læresteder. Produktene har hatt lang introduksjonstid i et konservativt marked hvor tradisjonelle stetoskop tilnærmet er enerådende. Det forventes at elektroniske stetoskop gradvis vil vinne økte markedsandeler på grunn av sin overlegne lydgjengivelse og mulighet til digital arkivering av lydbildet. Innen telemedisin vil digitaliserte produkter gi store fortrinn og i mange tilfeller være en forutsetning. inngikk i løpet av året en ny og forbedret avtale om distribusjon av stetoskop produktene med sin distributør Welch Allyn. Den nye avtalen er på samme vilkår som tidligere foruten en økt pris på volumproduktet stetoskop med 28 % til USD 100 per stetoskop. Welch Allyn med hovedkontor i New York, USA, har mer enn 2300 ansatte og er direkte representert i 17 land. Selskapet distribuerer en rekke produkter innen medisinsk bransje og har siden selskapet ble etablert i 1915 opparbeidet et verdensomspennende distribusjonsnettverk. Endringene i avtalen med Welch Allyn gjelder fra 1. januar Medi-Stim har over lengre tid arbeidet med forbedringer av stetoskopet. Det er utviklet nye funksjoner i programvaren som kan hjelpe brukeren til å stille sikrere diagnose. Samtidig er det gjennomført flere kvalitetsforbedringer på stetoskopet som øker forventet levetid og gjør det enklere å ta i bruk. Produktforbedringene er årsaken til at det oppnådd en betydelig prisøkning. Selskapet forventer at ny distribusjonsavtale og produktforbedringer vil gi økt salg og bedret lønnsomhet for stetoskopet. Stetoskopvirksomheten har vært gjennom en omorganisering. Historisk har det vært store tap knyttet til virksomheten. Etter at Medi-Stim tok over ansvaret for produktet er driften av virksomheten effektivisert ved å samordne felles funksjoner som administrasjon, service, produksjon og salg. Omorganiseringen har gitt resultater og underskudd er snudd til overskudd for både 2006 og Produksjon Medi-Stims produksjonsavdeling holder til i nye lokaler i Horten hvor elektronikk settes sammen og prober produseres. Elektroniske stetoskop produseres av en tredjepart, Scandinavian Health Limited (SHL), som har produksjonslokaler i Taiwan. Sammenstilling av forbruksmateriell probe. I produksjonen fokuseres det kontinuerlig på effektivisering av produksjonslinjen. Komponentene som inngår i produksjonen av prober og systemer overvåkes nøye, og der det er mulig, reduseres komponentkostnadene. Produksjonsavdelingen fremstiller produkter som tilfredsstiller alle krav og standarder fra helsemyndigheter over hele verden med få unntak. Dette krever høy kompetanse og fleksibilitet. Forskning og utvikling Det er et stort behov for å kunne kvalitetssikre inngrep innenfor hjerte- og kar-kirurgi. Ny og mer avansert kirurgi øker behovet for kontroll og kvalitetssikring av prosedyrene under en operasjon. Trenden går mot mindre inngrep og kikkhullskirurgi. Dette gir kirurgen mindre arbeidsrom og mulighet til å kontrollere på tradisjonelt vis. Det blir således viktig for kirurgen å få verifisert ønsket resultat, og å kunne dokumentere resultatene av et inngrep. satser på å videreutvikle eksisterende produkter og å utvikle nye produkter til å dekke kirurgens økende behov. benytter årlig mellom 5 10 % av omsetningen på forskning og utvikling. I 2007 ble 8,3 MNOK benyttet. FoU aktiviteten i 2007 har hovedsakelig vært rettet mot utvikling av avbilding. Det nye prosjektet ble startet i 2005 og er til nå det største og mest omfattende prosjektet i Medi-Stims regi. 12

13 Årsrapport 2007 Prosjektet har en årlig ramme på 44,6 MNOK over en periode på 8 år. Medi-Stim vil primært bidra til prosjektet med egne ressurser. Medi-Stim sin deltakelse i prosjektet øker bredden på selskapets kompetanse innen ultralyd og avbilding. I tillegg får selskapet delta i fremtidsrettet forskning innen ultralydsavbildning, både teknisk og klinisk. Prosjektet vil bidra til å sikre Medi-Stim s utvikling i årene som kommer, men selskapet vet ikke nå om det blir et konkret produkt ut av forskningen. Kvalifiseringen til SFI et er nok en bekreftelse på selskapets kompetanse og kvaliteten på Medi-Stim sine produkter. Avlesning av kurver under kirurgi. Medi-Stim utvikler sammen med sin partner i prosjektet, Aurotech Electronics, en digital ultralyds modul. Ved hjelp av nyutviklede ultralydsprober og software vil kirurger som benytter VeriQ, i tillegg til allerede eksisterende funksjonalitet, se 2-dimensjonale bilder av de blodårer det opereres på. Blodstrømmen inne i blodårene vil også bli visualisert ved bruk av fargekodet 2-dimensjonal Doppler teknologi (CFM). Det har gjennom 2007 vært arbeidet med forbedringer av stetoskop produktene. Foruten kvalitetsforbedringer er det lagt til ny funksjonalitet i programvare og analyseverktøyet som er kommentert i eget avsnitt ovenfor. Øvrige konsernforhold Hendelser etter årsskiftet Medi-Stim har mottatt varsel fra ligningskontoret om mulig endring av ligningen for Selskapet er ikke enig i ligningskontorets anførsler. Se note 23 for ytterligere kommentarer. Det har ikke inntruffet andre hendelser etter som har innvirkning på de vurderinger og forhold som ligger til grunn for vurdering av konsernets regnskap for Arbeidsmiljø og personale Avbilding av en blodåre. I forbindelse med avbildingsprosjektet kvalifiserte Medi-Stim til OFU midler (Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt). Total ramme for OFU midler er 5,8 MNOK over en tre års periode. Tilskuddet ytes fra Innovasjon Norge i form av midler direkte til prosjektet. I tillegg deltar Hjerteklinikken St. Elisabeth og St. Olav Hospital i Trondheim fra offentlig side. De to sykehusene har vært og vil fortsatt være sentrale i uttestingen av det nyutviklede utstyret, Hjerteklinikken St. Elisabeth innen hjertekirurgi og St. Olav Hospital innen karkirurgi. Selskapet kvalifiserer også for Skattefunn. Begge ordningene er betydelige og viktig bidrag til finansieringen av Medi-Stim sitt avbildingsprosjekt. Det har i regnskapsåret ikke forekommet vesentlige skader og ulykker i virksomheten og arbeidsmiljøet betraktes som godt. Arbeidsmiljøet i konsernet er generelt på et lav risiko nivå, men selskapet legger likevel vekt på aktiviteter innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Sykefraværet i konsernet var totalt 254 dager i 2007 (238 dager i 2006), som utgjorde 1,7 % (1,9 % i 2006) av total arbeidstid i konsernet. Det har ikke vært ansett nødvendig å iverksette spesielle tiltak siste år. Konsernet hadde 68 ansatte ved utløpet av året. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet forhold rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets 68 ansatte er 25 kvinner. Ytre miljø Etter styrets oppfatning, verken forurenses eller påvirkes det ytre miljø av virksomhetens aktivitet. Styret har med bakgrunn i dette ikke iverksatt spesielle tiltak på området. deltar i et prosjekt i regi av Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som støttes av Norges Forskningsråd. Forskningssenteret (SFI et) fokuserer på avbilding innen medisin for innovativ fremtidig diagnose og pasientbehandling. Prosjektvert er NTNU i Trondheim. Medi-Stim deltar i prosjektet sammen med blant andre GE Vingmed Ultrasound og Fast Search & Transfer ASA. 13

14 Årsrapport 2007 Framtidsutsikter Styret anser selskapets framtidsutsikter som gode. Medi-Stim konsernet styrket sin posisjon i alle markeder hvor selskapet er representert i er godt posisjonert for framtidig vekst, både organisk og ved oppkjøp. Styret mener konsernet har et stort potensial generelt og spesielt i det amerikanske markedet hvor det er etablert egen distribusjon. Det er store forhåpninger knyttet opp mot produktutvikling av bildediagnostikk. 14

15 Årsrapport 2007 Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance) er som andre bedrifter avhengig av gode relasjoner hos sine interessegrupper for å lykkes og selskapet prioriterer dette. Et godt omdømme og en god økonomisk utvikling er forutsetninger for å bygge og opprettholde tillit hos viktige målgrupper som kunder, investorer, leverandører, medarbeidere, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. Dette krever god styring og kontroll av virksomheten med en åpen og ærlig kommunikasjon. Likebehandling av aksjonærer er også viktig for å øke aksjeverdier og oppnå investors tillit. Uavhengighet og nøytralitet fremmer uavhengighet og nøytralitet i forholdene mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippet om uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessige prinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessegrupper som kunder, leverandører, banker og andre forbindelser. Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighet tilstreber at alle aksjonærer skal behandles likt. har ên aksjeklasse og hver aksje har ên stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige og det er ingen overtagelsesbarrierer. Alle aksjonærer i Medi-Stim stiller likt i forhold til utbytte. Alle aksjonærer har like rettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser. Det finnes ingen eierskapsbegrensinger eller aksjonæravtaler selskapet er kjent med. Selskapets eventuelle kjøp av egne aksjer foretas på Oslo Børs. Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alle aksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon. er notert på Oslo Børs og plikter således å etterleve informasjonsplikten. All kursrelevant informasjon offentliggjøres til markedet via børsens meldingssystem og på selskapets nettsider Generalforsamling Innkalling til generalforsamling skjer etter lovens minstefrist med 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen følger utførlige saksdokumenter slik at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som behandles. Påmeldingsfristen er dagen før selve møtet og aksjonærer som ikke selv kan stille kan stemme ved bruk av fullmakt. Styret møter på generalforsamlingen sammen med selskapets revisor og valgkomité. Selskapets egenkapital og finansiering Medi-Stim vil til en hver tid bestrebe seg på å ha en sterk balanse med høy egenkapitalandel. Utbytte har ambisiøse langsiktige vekstmål. For å nå målsetningene kan det i perioder være nødvendig med en høy egenkapitalandel. vil likevel vurdere årlig utbytte. Vurdering av størrelsen på utbytte vil stå i forhold til selskapets utbyttekapasitet og krav til egenkapital som sikrer forsvarlige finansielle midler til å realisere fremtidig vekst. Styret søker en balansert styresammensetning som tar hensyn til kompetanse, erfaring og relevant bakgrunn for selskapets virksomhet. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler eierstruktur og behovet for nøytrale, uavhengige representanter uten spesifikk eiertilknytning. Selskapets ledelse er ikke valgt inn i styret. Det er ett aksjonærvalgt styremedlem som tidligere har vært ansatt i selskapet. Styremedlemmene har fast kompensasjon for å sitte i styret. Medlemmene av styret velges for en periode på to år av gangen. Hele styret er ikke på valg samtidig. Styret har en årlig samling hvor strategi og planer for selskapet legges og oppdateres for en periode på tre år. Risikofaktorer blir også gjennomgått i forbindelse med 3 års planene. Styret evaluerer sitt eget arbeid en gang i året. Styret får løpende gjennom året på styremøtene en oppdatering fra ledelsen om selskapets finansielle status. Selskapets finansielle stilling analyseres sett i forhold til budsjetter og strategiplaner godkjent av styret og med sammenligning av den finansielle stilling sett i forhold til fjoråret. Styret har ikke sett det som nødvendig å benytte styrekomiteer ut fra de saker styret har behandlet i løpet av Alle av styrets medlemmer eier aksjer i selskapet. Valgkomité Selskapet har en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomité er vedtektsfestet. Valgkomiteen foreslår kandidater til styrets medlemmer og honorar til styrets medlemmer eller komiteer. Valgkomiteen er uavhengig av styret og ledelsen i selskapet. Forslag til valgkomiteen må være fremmet 14 dager før minstefrist til innkalling til generalforsamling. Valgkomiteen består av tre medlemmer. Komiteens leder er Christian Fekete som også er styremedlem i selskapet. Øvrige medlemmer er Asbjørn Buanes og Erik Hornnæss. Asbjørn Buanes er 5 største aksjonær og ansatt i selskapet. Erik Hornnæss er aksjonær i selskapet og tidligere styremedlem i. Kompensasjon ledende ansatte legger vekt på å være en attraktiv arbeidsgiver. Selskapet ønsker å trekke til seg kompetente ansatte med relevant erfaring, gi videreutviklingsmuligheter og holde på de ansatte. Godtgjørelse til ledende ansatte vil til en hver tid være til markedstilpassede betingelser. Det er etablert incentivplaner i form av bonuser ved på forhånd definerte resultater. Ingen ansatte har opsjonsavtaler og det er ingen planer om å innføre et nytt program etter at de siste opsjonene ble løst inn i

16 Årsrapport 2007 Policy for finansiell informasjon Selskapet bestreber seg på å gi korrekt og tilstrekkelig utfyllende informasjon hvert kvartal, og være raskt ute med denne informasjonen. Tidlig rapportering minsker muligheten for lekkasjer og bidrar til likebehandling av aksjonærene. Selskapet oppgir ikke konkret informasjon om antatt framtidig omsetning og resultat. Ansvar for IR og kurssensitiv informasjon er konsentrert til administrerende direktør (CEO) og finansdirektør (CFO). Ved møter med analytikere og investorer legges det vekt på å ikke diskutere tema som kan oppfattes som kurssensitive. Revisor Konsernet benytter samme revisor i morselskap og i datterselskaper av betydning. Revisor benyttes som rådgiver ved for eksempel regnskapsmessige saker, ligningspapirer og andre skattespørsmål. Ved due diligence blir andre rådgivere enn selskapets revisor benyttet. Revisor benyttes ikke i strategiske spørsmål eller til driftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFO inngår avtaler med revisor om bistandsoppdrag. Revisor deltar på styremøtet som behandler årsregnskapet. I samme møte redegjør revisor sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder, interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel. I tillegg stiller revisor på møter etter oppfordring fra styret i konkrete saker der styret ønsker revisors syn. Revisors godtgjørelse blir fastsatt av generalforsamlingen og er beskrevet i noter til regnskapet. Eventuell selskapsovertakelse Ved eventuelle tilbud om selskapsovertakelse vil styret opptre profesjonelt, og behandle informasjon til aksjonærer likt. Styret vil til aksjonærer og generalforsamling gi sin anbefaling i forhold til et eventuelt tilbud. Styrets sammensetning Styret i består av følgende fem medlemmer: Styremedlem Lise Sofie Haug Nissen-Meyer ble valgt inn i styret i første gang i Lise Sofie Haug Nissen-Meyer er utdannet lege ved universitetet i Oslo. Hun arbeider nå i en forskningsgruppe ledet av professor Farrukh Chaudry ved Bioteknologisentret i Oslo, hvor hun også er styremedlem. Lise Sofie Haug Nissen-Meier har solid erfaring innen medisinsk forskning og administrativ erfaring fra flere verv innen foreninger og komiteer. Hun er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i 2008 og er uavhengig av selskapets største aksjonærer, ledelse og selskapets forretningsforbindelser. Christian Fekete er styremedlem og ble første gang valgt inn i styret i Fekete arbeider som økonomidirektør i PhotoCure ASA og har hatt flere ledende stillinger innen økonomi/finans og forretningsutvikling senest i KPMG og Ernst & Young. I tillegg har han arbeidet med økonomi/ finans i Coca Cola og er styremedlem i Norsk Forening for Investor Relations. Christian Fekete er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i 2008 og er uavhengig av selskapets største aksjonærer, ledelse og selskapets forretningsforbindelser. Helge Ranvik ble valgt inn til styret i Ranvik arbeider nå som administrerende direktør for Scandinavian House AS og som rådgiver innen helsesektoren i Norden. Han var tidligere administrerende direktør i Holtung Alliance AS, som distribuerer medisiner. Foruten flere styreverv har Ranvik erfaring med å bygge opp internasjonale salgsorganisasjoner. Helge Ranvik er utdannet økonom fra BI og er uavhengig av selskapets største aksjonærer, ledelse og forretningsforbindelser. Styreperioden løper ut ved ordinær generalforsamling i Kari Pah ble valgt inn i styret i Kari Pah var med å etablere selskapet i 1984 og var administrerende direktør i selskapet i flere år fram til år Fra år 2000 til 2004 var hun administrerende direktør i datterselskapet Medi-Stim Norge AS. Hun har i dag ingen ansettelse i selskapet men har en betydelig kunnskap og kompetanse innen sin bransje. Kari Pah er en av majoritetsaksjonærene i Zenith Medical AS som er Medi- Stim ASA sin nest største aksjonær. Kari Pah er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i Kari Pah har en relasjon til administrerende direktør Arne Grip. Styreformann Øyvin A. Brøymer ble valgt inn første gang som styrets leder i år 2000 og arbeider som rådgiver og investor gjennom egen virksomhet. Han har tidligere arbeidserfaringer fra Aker Gruppen, Hafslund Nycomed og rederiet Leif Høegh som henholdsvis økonomidirektør, vise-president og vise-administrerende direktør ( ) og har bred erfaring fra styrearbeid i andre selskaper. Brøymer har flere års erfaring innen medisinteknisk industri, er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og innehar en MBA fra Universitetet i Wisconsin i USA. Brøymer er på valg ved neste ordinære generalforsamling i 2009 og kontrollerer 100 % av aksjene i Fløtemarken AS. Fløtemarken AS er Medi-Stim ASA sin største aksjonær. 16

17 Årsrapport 2007 Resultatregnskap Medi-Stim asa konsern 1 = NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 3, Sum driftsinntekter 2, Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 4,5, Annen driftskostnad Sum driftskostnader før av og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT FØR AV OG NEDSKRIVNINGER Avskrivning på anleggsmidler 6, Nedskrivning av goodwill 1, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Sum finansinntekter 8, Sum finanskostnader 8, Netto Finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 9, ÅRSRESULTAT Fortjeneste per aksje Ordinært 10 1,51 0,95 0,63 Utvannet 10 1,51 0,95 0,63 Foreslått utbytte per aksje 10 0,50 0,40 0,27 17

18 Årsrapport 2007 Konsernbalanse konsern 1=NOK 1000 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Utsatt skattefordel 1, Aktivert utvikling 1, Merkenavn og kundeavtaler 1, Goodwill 1, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige omløpsmidler Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Andre reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse 1, Utsatt inntekt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Andre offentlige\sosiale avgifter og betalbare kostnader Avsetninger Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum Gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

19 Årsrapport 2007 kontantstrømanalyse konsern (Indirekte metode) 1 = NOK 1000 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat etter skattekostnad Minus periodens betalte skatt Pluss ordinære avskrivninger 6, /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskjell innbet premie og kostnadsført pensjon /- Renteinntekt /- Rentekostnad /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Minus utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Minus utbet. ved kjøp av aksjer og andeler Pluss salg av varig driftsmiddel Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Minus utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbytte Kjøp av egne aksjer Opptak av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter mv Kontanter tilført via oppkjøp Pluss beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Pluss skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv

20 Årsrapport 2007 endring i egenkapital medi-stim asa konsern 1 = NOK 1000 Note Egenkapital Egne aksjer - Aksjekapital Overkursfond Andre reserver Annen egenkapital Sum egenkapital Omregningsdifferanser valuta Endring egne aksjer Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Avsatt utbytte Årets resultat etter avsatt utbytte Kapitalforhøyelse Utbetalt utbytte Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Endring egne aksjer Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Årets resultat Utbetalt utbytte Egenkapital pr Omregningsdifferanser valuta Endring egne aksjer Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen Årets resultat Utbetalt utbytte Egenkapital pr Kommentar til andre reserver: Andre reserver i egenkapitalavstemmingen er omregningsdifferanser i egenkapitalen i datterselskapene i Tyskland og USA. Disse selskapene avlegger regnskap i henholdsvis EUR og USD. Ved omregning til NOK blir det differanser i forhold til fjorårets egenkapital avhengig av endringen i valutakursen på balanse dagen. Ved utgangen av 2007 var denne differansen -332 TNOK og endringen for året var -292 TNOK. Ved utgangen av 2006 var tilsvarende -40 TNOK, en endring på 97 TNOK fra året før. 20

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Fjerde kvartal 2005. Omsetning på MNOK 22,7 og resultat etter skatt på MNOK 4,0 i fjerde kvartal.

Fjerde kvartal 2005. Omsetning på MNOK 22,7 og resultat etter skatt på MNOK 4,0 i fjerde kvartal. Fjerde kvartal 20 Omsetning på MNOK 22,7 og resultat etter skatt på MNOK 4,0 i fjerde kvartal. Økning i resultat pr aksje med 54 % til NOK 0,20 pr. aksje for fjerde kvartal. Økning i resultat pr aksje

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Fjerde kvartal 2004. P. O. Box 4744 Nydalen, N-0421 OSLO, Norway Tel. +47 23 05 96 60 - Fax +47 23 05 96 61 E-mail: ir@medistim.com www.medistim.

Fjerde kvartal 2004. P. O. Box 4744 Nydalen, N-0421 OSLO, Norway Tel. +47 23 05 96 60 - Fax +47 23 05 96 61 E-mail: ir@medistim.com www.medistim. Fjerde kvartal 2004 Ny distributør i Asia Ansettelse av to nye salgsrepresentanter i Tyskland Ny leder i USA Gode resultater fra kliniske tester Urealisert valutatap 1,3 mnok Ukurans på lager 0,7 mnok

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2006. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2006 Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2006 Medi-Stim ASA Medi-Stim ASA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 %

Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på 16,6 % 1. kvartal 20 Omsetning for 1.kvartal ble MNOK 65,5 (MNOK 57,9), en økning på 13,1 %. Valutanøytral vekst for egne produkter var på,6 % Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,5 (MNOK 9,9), en økning på 37,2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2004 for Medi-Stim ASA

Årsrapport 2004 for Medi-Stim ASA Årsrapport 2004 for Medi-Stim ASA Innholdsfortegnelse 1. Årsberetning 2. Selskapsstyring (Corporate governance) 3. Resultatregnskap 2004 4. Balanse pr 31.12.2004 5. Kontantstrømanalyse 6. Noter til årsregnskapet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer