ÅRSPLAN. Akasia Skjold Menighetsbarnehage 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Akasia Skjold Menighetsbarnehage 2015/2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN Akasia Skjold Menighetsbarnehage 2015/2016 1

2 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon er Verdier for generasjoner og organisasjonens overordnede verdier er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Akasia sine barnehager bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. I arbeidet med barna vektlegger vi verdiene undring, trygghet, likeverd og tilgivelse. Undring 1. Vi gir rom for undring og utvikling gjennom spørsmål, filosofering og gode samtaler. Vi støtter barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidrar til å gi et godt grunnlag for livslang læring. 2. Barna oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker, intensjoner og meninger, og vi anerkjenner deres egne initiativ. Barna er medvirkende aktører i eget liv og hverdag. 3. Vårt utgangspunkt er at den eneste vi kan forandre er oss selv - å lære er å oppdage selv. 4. Vi ser læring som en prosess som er med på å skape mening i barns liv. Læring er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. En forutsetning for læring er at barn opplever tilknytning og fellesskap, og at vi er villig til å se barnets positive ressurser. Trygghet Akasia barnehager er et trygt sted å være, mestre og lære. Vi legger til rette for god tilknytning til barnehagen ved å bygge gode relasjoner, og ved å øke bevissthet og sensitivisering i forhold til hvilke sider ved samspill som skaper utvikling. Likeverd Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Vi ivaretar barns beste gjennom å tilby et omsorgs- og læringsmiljø som tar hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Vi forstår og oppdrar barna til aktiv deltakelse i vårt demokratiske samfunn. 2

3 Tilgivelse Vi har mot til og ansvar for å foreta nødvendig avvisning av uakseptable atferd og inviterer den andre inn igjen i relasjonen - slik at vi får starte på nytt. Våre menighetsbarnehager bidrar i tillegg til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Samspillmetoden Dialog Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Akasia har derfor valgt sampillmetoden Dialog som et sentralt pedagogisk arbeidsredskap for sine barnehager. Sampillmetoden dialog tar utgangspunkt i 7 prinsipper for å utvikle godt samspill. 1. Vis at du bryr deg 2. Juster deg til barnet 3. Snakk hyggelig om det barnet gjør eller er opptatt av 4. Gi ros og anerkjennelse 5. Felles fokus 6. Gi mening til barnas opplevelser 7. Sett positive grenser Arbeidet med metoden bevisstgjør oss på våre holdninger og daglige kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. 3

4 Innhold Forord s. 5 Vår barnehage s. 5 Omsorg s. 8 Danning s. 8 Sosial kompetanse s. 9 Språklig kompetanse s. 9 Lek s. 10 Læring s. 10 Barns medvirkning s. 11 Inkluderende fellesskap s. 11 Samarbeid barnehage hjem s. 12 Overgang barnehage skole s. 12 Dokumentasjon og vurdering s. 13 Årshjul s. 14 «Små barn stiller store spørsmål!» (Pape) 4

5 Forord Årsplanen har et tidsperspektiv på ett år. Den er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i Akasia Skjold menighetsbarnehage med mål for arbeidet vårt i 2015/2016. I forbindelse med utforming av planen har foreldre/ foresatte fått anledning til å påvirke årsplanens innhold blant annet gjennom samarbeidsutvalget som også godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier, politikere, barnehagen sine samarbeidspartnere, andre interessenter og Bergen kommune som har tilsynsmyndighet for barnehagen. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og organisasjonens interne plandokumenter. Vår barnehage en barnehage med likeverd i fokus Akasia Skjold Menighetsbarnehage er en 5 avdelings barnehage med 86 barn i alderen 0-6 år. Her jobber en enhetsleder, 5 pedagogiske ledere, 3 førskolelærere og 10 assistenter. Barnehagen ligger skjermet til i et flott nærmiljø sentralt i forhold til mange vakre turmuligheter. Barnehagen ligger ved Skjold kirke som vi har et nært og godt samarbeid med. Vi jobber for at barna opplever barnehagen som et godt sted å være i barndomsårene. Det er viktig for oss at foreldre og foresatte opplever at barna blir sett og respektert for den de er, og at personalet har god kommunikasjon med både barn og foreldre. Trygghet, likeverd, undring og tilgivelse er verdier som står høyt hos oss. I vår barnehage legger vi til rette slik at barna får oppleve en trygg hverdag hvor lek, samspill og læring er i fokus. Barna får mulighet til å utvikle gode relasjoner til både barn og voksne, og blir respektert for den de er. Atmosfæren i barnehagen er positiv og preget av glede og humor. Akasia Skjold menighetsbarnehage har følgende særlige bestemmelser for livssynsformål: Barnehagen bidrar til å gi barn kunnskap om, erfaring med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Alle avdelingene har lett tilgjengelig kristne barnebøker og spiller/synger 5

6 kristne barnesanger daglig. Hver avdeling har samlinger med bibelfortelling. Samarbeidet med kirken består i at vi blir invitert til påske- og julevandring en gang i året. Vi samarbeider med trosopplærer om samlinger i kirken i løpet av året. To ganger i året deltar vi på gudstjeneste der vi opptrer med sang, evt. preken og arrangerer kirkekaffe til inntekt for Adina stiftelsen (barnehagens solidaritetsprosjekt). Det er barnehagens FAU (Foreldreutvalget) som er ansvarlig for kirkekafeen. Det hender også vi går i kirken for å synge til de eldre på Formiddagstreffet. Denne årsplanen gir et innblikk i hva vi jobber med dette barnehageåret. Temaet i år er «Naturens mangfold». Naturen innbyr til fantasi og kreativ lek. Den gir også rom for undring, utfordringer, bevegelesglede og mestring. Vi jobber for å gi barna allsidige opplevelser ute. Vi gir også barna mulighet til å bli oppmerksomme og bevisste på naturen rundt oss, alt fra den lille edderkoppen i gresset til de høyeste fjelltoppene noen av oss skal bestige. Solidaritetsprosjekt Adina-stiftelsen Vår barnehage støtter Adina Foundation Uganda som driver Lira Rehabilitation Centre, Adina Farm og støtter driften av Lira babies home. Barna får gjennom solidaritetsprosjektet mulighet til å hjelpe barn som ikke har tilgang på samme goder som vi. På denne måten får barna også innsikt i ulikheter og får mulighet til å utvikle empati og respekt. Hvert år rundt påske arrangerer vi Adina-marked. Her selger vi mat og drikke, produkter som barna har laget og vi har lotteri. Alle inntekter går til Adina stiftelsen. Mer informasjon om stiftelsen finner dere på nettsiden: Satsingsområder: Kosthold: Vi vektlegger et sunt kosthold. Måltidene er en viktig del av hverdagen, der betydningen av samtaler, sosialt samvær og samarbeid vektlegges. Barna får erfaring med å dele, vente på tur, rydde og vise takknemmelighet. 6

7 Musikk: Barna får muligheten til å oppleve sang- og musikkglede. De blir kjent med kristne sanger og andre sanger fra vår kulturarv. Sang og musikk bidrar til språkutvikling, og til å utvikle selvtillit og et positivt selvbilde gjennom mestring. Barna får også bli kjent med ulike instrumenter. Livssyn: Barnehagen bidrar med å gi barna kunnskap om, erfaringer med og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Vi ønsker å være en utstrakt hånd for foreldre med tanke på dåpsopplæringstilbudet i Skjold Kirke. De kristne verdiene og budskapet er en rød trå i hverdagen vår. Vi synger for maten hver dag og formidler bibelfortellinger ukentlig. Velkommen til oss i Akasia Skjold Menighetsbarnehage! 7

8 Omsorg vis at du bryr deg Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom de voksne og barna, og barna imellom. Omsorg skaper trygghet og er en forutsetning for videre utvikling. I vår barnehage er tilstedeværende og trygge voksne en viktig faktor, vi møter hvert enkelt barn der de er følelsesmessig. Vi er bevisst at vi er rollemodeller og handler omsorgsfullt overfor hverandre og barna. Tilvenningsperioden og oppstarten i barnehagen er en viktig tid for både barn og foreldre, da grunnlaget for trygghet i barnehagen legges her. Hele personalet er involvert i denne perioden. I år har vi et særlig fokus på at de eldste barna får øve opp sin evne til å vise omsorg gjennom å hjelpe de små barna i hverdagsaktiviteter noe vi se gir en positiv effekt knyttet til trygghet barna i mellom. Danning - Fortell meg at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe, fortell meg det! Danning er en kontinuerlig prosess som skjer i samspill med omgivelsene og de menneskene vi møter på veien. Dette stiller krav til oss voksne! Ved å observere barnet kan vi lettere finne dets egenart og kvaliteter. Vi er opptatt av å møte barnet der hvor det er, for kun da kan vi lede dem videre til å bli selvstendige mennesker. Vi jobber for å bidra til indre styrte og trygge barn. I dette ligger det at barnet utvikler trygghet i egne valg. Egenledelse i lek er et verktøy vi jobber etter for å være bevisst på kvaliteten i samspill med barn. Samspillsmetoden Dialog blir vektlagt i samarbeidet med foreldre, oss ansatte imellom og i arbeidet med barna. Fokusområdet i år er å utvikle barnas egenledelsesfunksjoner gjennom å være en støttende og tilstedeværende voksen i hverdagen. 8

9 Egenledelse er et paraplybegrep og beskriver de mentale aktivitetene som setter i gang, styrer og regulerer det vi gjør. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøv ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring og mestring i lek og daglige aktiviteter, og en viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse. Sosial kompetanse Hvordan du er mot meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Gjennom vårt pedagogiske arbeid i barnehagen ser vi at betydningen av dette er svært viktig for barnas sosiale utvikling. Barna trenger voksne som er tilstede i leken og samspillet, og veileder dem til positive samhandlingsstrategier. Dette har vi særlig fokus på i vår barnehage, og vi voksne er tilstede, observerer og veileder barna. Vi vektlegger en hverdag hvor barna får oppleve gode relasjoner, tilhørighet og vennskap. Dette er viktige faktorer for barnas videre utvikling. For barna fra 0 3 år har vi særlig fokus på å legge til rette for at barna får erfaring med empati og det å bry seg om hverandre. For barna fra 3 6 år er vi opptatt av at de får erfaring med hva det er å være en god venn. Vi bruker samspillsmetoden dialog aktivt for å fremme kompetanse. Språklig kompetanse det jeg hører, det husker jeg Dersom språk skal læres må det brukes. Vi legger vekt på å være gode språklige rollemodeller for barna, og bruker språket aktivt i alle hverdagssituasjoner. 9

10 I småbarnsalderen skjer det en rivende språklig utvikling, der barna eksperimenterer og leker med språkets muligheter sammen med hverandre. Barna hos oss møter et personale som er oppmerksomme, interesserte og lyttende, og følger opp det barna gir uttrykk for, både verbalt og nonverbalt. Vi bruker mye sang og musikk i hverdagen. Musikkaktiviteter med instrumenter, sanger, rim og regler skaper et positivt felles fokus. Dette gir glede og mestring, som igjen styrker barns innlæring og utøvelse av det verbale språket. Personalet får mulighet til å opparbeide erfaring med å bruke språkkofferter og snakkepakke. Dette er verktøy som gir oss mulighet til å møte hvert enkelt barn der det er språkmessig. I år har vi et særlig fokus på bruken av konkreter og bilder i samlingsstunden. Lek den som leker den lærer Lek er barns egen livsform og en læringsform barna uttrykker seg gjennom. I vår barnehage settes den frie leken høyt. Gjennom leken lærer barna å samarbeide, språklig kommunikasjon og inkludering. Den frie leken foregår inne, ute i barnehagen og på turer til spennende steder. Personalet er tilstedeværende for barna ved å oppmuntre, inspirere og veilede barna i leken. I år jobber vi særlig med å følge barnas initiativ i leken ute. Læring jeg øver og jeg øver, snart får jeg det til Barnehagens oppgave er blant annet å styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. Læring skjer i samspill med andre, på ulike arenaer, gjennom hele livet. Hos oss vektlegger vi læring gjennom leken. Barna får varierte opplevelser og 10

11 erfaringer i hverdagen, og får oppleve voksne som støtter og møter barna på deres initiativ. Undring skaper læring. Vi undrer oss sammen med barna, og prosessen som foregår er mer viktig enn det ferdige produktet. I år legger vi særlig vekt på voksenrollen i møte barnas nysgjerrighet og undring. Barns medvirkning hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne valgmulighetene I vår barnehage viser vi respekt og anerkjennelse for barnas interesser og initiativ. Barna har rett til å bli hørt og tatt hensyn til i barnehagen. Det barna er opptatt av er av betydning og er med på å forme barnehagehverdagen. I år har vi fokus på barnas frie valg blant annet gjennom tilrettelegging av det fysiske miljøet inne på avdelingen. Barna får medvirke i sin hverdag ved å være med i planleggingen av pedagogiske aktiviteter som tur, lekegrupper, ute- og inne aktiviteter. På de store avdelingene er det ordensbarn hver dag som har ulike oppgaver de skal gjennomføre. Oppgavene gir barna mulighet til å få erfaring med egen innflytelse, medansvar og delaktighet. Inkluderende fellesskap du har noe ingen andre har, ingen er som deg I barnehagen får barna kunnskap om og erfaring med ulike kulturer og tradisjoner som er representert i barnehagen, og får dermed bedre grunnlag for å forstå og respektere både ulikheter og likheter. Barna møter et inkluderende miljø der det er plass til alle uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, språk og lignende. På denne måten får barna mulighet til å utvikle toleranse, likeverd og respekt for hverandre. Hos oss er alle likeverdige og det enkelte barn er en selvfølgelig del av fellesskapet. 11

12 I år jobber vi særlig med ulikheter og viktigheten av at vi er forskjellige. Samarbeid barnehage hjem Vi legger vekt på å få til et godt foreldresamarbeid, og tilstreber at samarbeidet preges av åpen og god kommunikasjon, gjensidig respekt og forståelse. Vi fokuserer vi på god daglig informasjon. Dette er viktig for å sikre at foreldre får innblikk i barnets aktiviteter, noe som videre bidrar til trygghet og tillit til at deres barn har en god barnehagedag. Vi ønsker å få til daglig kommunikasjon med alle foreldre ved levering eller henting. Fokuset i år er å hjelpe barnet med å formidle fra deres dag. Ikke all informasjon kan tas opp i nærvær med barna, og alle foreldre får tilbud om to foreldresamtaler i løpet av året, eller flere ved behov. Nye foreldre får tilbud om en samtale etter endt tilvenning. Barnehagen arrangerer foreldremøte for alle foreldre på høsten. Nye foreldre får tilbud om foreldremøte på våren, slik at de får bli kjent med barnehagen og oss ansatte før de kommer på tilvenning. Barnehagen har foreldreråd (FAU) bestående av alle foreldre i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre/foresatte, representanter for ansatte og representanter for eier. Overgang barnehage skole - jeg lærer ikke for skolen, men for livet Vi legger vekt på at barna får en fin overgang til det å bli skolebarn. I år har vi 21 førskolebarn fordelt på to avdelinger; Himmelblå og Sollys. Hver uke vil førskolebarna være sammen i lek og skoleforberedende aktiviteter. Vi legger vekt på læring gjennom lek, samarbeid og selvstendighets-trening. Førskolebarna deltar i samspillstrening i 12

13 dialoggrupper, grupper med begreps-og språkforståelse og grunnleggende tallforståelse. Vi bruker Trygg Trafikk sitt pedagogiske materiell om trafikksikkerhet ved hjelp av «Bilbeltedyret Tarkus». Vi går på turer i de bergenske fjell. Vi har utarbeidet en egen plan som foreldrene til førskolebarna får utdelt. Planen inneholder informasjon om mål og aktiviteter for førskolebarna. Barnehagen tar kontakt med de skolene førskolebarna representerer for å få et godt samarbeid rundt overgangen fra barnehage til skole. Dokumentasjon og vurdering selvrefleksjon er god refleksjon Vi dokumenterer vårt pedagogiske arbeid gjennom vurderingsskriv etter endte temaperioder. Dette for å synliggjøre vårt arbeid ut fra de mål vi har satt oss. Vurdering av vårt pedagogiske arbeid er en grunnstein for vårt videre arbeid. Den voksnes rolle og egenrefleksjon er viktig. Vi bruker «Alle med» for å kartlegge barns utvikling. «Tras» bruker vi ved behov vedrørende språkutvikling. I år har vi fokus på informasjon gjennom digitale verktøy. Målet er at vi tar flere bilder og dokumenterer raskere fra turer. Bruk av bilderammen i gangen. Dokumentasjonen er rettet mest til foreldre slik at dere får se hva vi holder på med i barnehagen. Denne type dokumentasjon er også veldig nyttig for de ansatte Enhetsleder i samarbeid med pedagogiske leder er ansvarlig for at vurderingsarbeidet blir gjennomført av hele staben. På foreldremøtet får foreldrene muligheter til å påvirke barnehagens innhold. Vi har brukerundersøkelser som vurderer arbeidet i etterkant til alle foreldre. Vi oppfordrer også til å komme til oss med saker slik at vi kan diskutere det sammen. Vi ønsker å ha en daglig kommunikasjon som er åpen og ærlig slik at samarbeidet om barna i barnehagen blir best mulig. 13

14 Årshjul : August/September Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Kropp, bevegelse og helse *Egenledelse Funksjon 1: Planlegging - Legge til rette for at barna får videreutvikle grovmotorikk og kroppsbeherskelse. - Tilknytning og trygghet i forhold til voksne og barn. - Jobbe med begreper rundt kroppen. *Barna får erfaring med å planlegge sin egen lek. - Organisert lek inne, som hinderløype, sangleker ol. - Allsidig bruk av uteområdet og nærmiljøet. Legge til rette for lek i ulikt terreng. - Gode rutiner på avdelingen som skaper en trygg ramme for barna. - Tilstedeværende voksene som er lydhør for barns behov - og som går inn og støtter barns relasjoner til hverandre. - Snakke om begreper rundt kroppen i lek, aktiviteter, samling og rutinesituasjoner. *Voksne tilstede i leken. Veilede barna ved behov. - Gi barna erfaringer med å mestre kroppen sin i ulike situasjoner. - Legge grunnlag for glede over fysisk aktivitet. - Legge grunnlaget for trygghet i barnehagen, og for videre læring og utvikling gjennom leken. La barna få oppleve positive relasjoner. - Fokus på at barnet får se sammenhengen mellom egen kroppsbruk og begreper. *For å styrke og utvikle barnas planleggingsfunksjon. - Jesus og barna - Skapelsen 14

15 Oktober/November Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Kommunikasjon, språk og tekst *Egenledelse Funksjon 2.: Organisering - Utvikle språket og få god språklig bevissthet. - Bruke språk og kommunikasjon aktivt i leken. - Legge til rette for at barna får erfaringer med konkreter fra naturen, historier, faktabøker og film fra naturensmangfold. *la barna få ta del i det praktiske arbeidet. - Gode voksne rollemodeller som bruker språket aktivt rundt barna. - Sette ord på det barnet gjør og er opptatt av i leken. - Språkgrupper, temagrupper, samlingsstund - Bruke naturen som læringsarena. *Dagens hjelper. Rydde. Være med i daglige gjøremål sånn som å: Skjære frukt, sette ut pålegg, koste gulv. - Legge grunnlaget for å utvikle et godt språk. - Gi barna en erfaring med hvordan de kan bruket språket til å samhandle med andre. - Få kjennskap til ulike metoder å lære et tema på. - Få begreper og kunnskap om naturen. * For å styrke og utvikle barns organiseringsfunksjon. - Den gylne regel - Babels tårn 15

16 Desember Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Etikk, religion og filosofi *Egenledelse Funksjon 3.: Arbeidshukommelse - Få kjennskap til julens budskap og tradisjoner. - Legg til rette for ro og god stemning. - Lære å dele med de som trenger det mer enn oss. - Legge til rette for undring rundt livet. *Lære å ta imot beskjeder og utføre oppgaver - Samlinger om julens budskap med rom for samtaler rundt tema. - Lage gaver. - Ha rolige dager. Legge vekt på ting som skaper stemning og ro. - Gavekalender til ADINA.(3-6 år) - Samtaler rundt tema som opptar barna. *Rollelek, memory, kims lek, tampen brenner, gjemme lek - Den kristne høytiden og de kristne barnesangene er en del av vår kulturarv. - Roe ned i en hektisk hverdag. - Dette er viktige verdier som vi ønsker å formidle videre til barna. - Ta vare på barns undring og filosofi. * For å styrke og utvikle barnas arbeidshukommelse. JULE- EVANGELIET: - Maria får besøk av en engel. - Josef få besøk av en engel. - Josef og Maria drar til Betlehem. - Maria føder Jesus i en stall. 16

17 Januar/Februar Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Antall, rom og form *Egenledelse Funksjon 4.: Igangsetting - Gi barna erfaring med mengder, tall, former og farger gjennom organisert lek. - Lære om begreper som likheter og motsetninger - Lære om tidsbegrep - Bli kjent med avdelingen og rommene i barnehagen. *Øve på å starte en lek/aktivitet - Regler, musikk, sang og fortellinger. - Gjør bruk av Kimslek, spill, regelleker og forming,natur materialer og bevisstspråkbruk. - Bruke miljøet rundt oss til å gjenkjenne former. - Snakke om begrep som stor/liten tom/full - Lære om i går, i dag og i morgen - Bruke dagtavle - Vi besøker hverandre, bruker hverandre sine avdelinger når de er ledig. *Lede samlinger, rødt lys, fisken i det røde havet, hermesanger, Trollmannenshatt - Gjennom leken bruker barnet naturlig matematikk. Ved å fokusere på dette i lek med barna vil vi kunne stimulere deres matematiske kompetanse. - Lære begreper. Få erfaring med ulikheter. - Få erfaring med bruk av tids begreper. Hjelp til å sette ting i en sammenheng. - Utvide de trygge grensene fra avdelingen til resten av barnehagen. * For å styrke og utvikle barnas igangsettingsfunksjoner - Jesus og sauen som var borte. - Den lamme mannen 17

18 Mars Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Kunst, kultur og kreativitet *Egenledelse Funksjon 5.: Fleksibilitet - Bli kjent med forskjellig kulturelle bakgrunner blant barn og personalet. - Gi barna muligheter til å uttrykke seg estetisk. - La barna gjennom lek og glede få erfaring med ulike farger og erfaring med ulike materialer. - Få kjennskap til det ADINA gjør i Uganda og gi barna erfaring med å hjelpe andre. * Øve på å følge endringer i lek og dagsrytme. - Snakke om og få kunnskap om, ulike kulturer som er representert i barnehagen. - Ha formingsmateriell som barna fritt kan utfolde seg med.blant annet naturmaterialer - Gi mulighet til å lage rekvisitter i leken. - Bruke fargebegreper aktivt i lek, samling og aktiviteter. - Selge egenproduserte produkter på markedet. * De voksnes rolle er å være støttende slik at barna mestrer endringene. - Fremme empati ved å se andres ulike behov, og akseptere dem som likeverdig selv om de er forskjellige fra oss. - Utvikle skaperglede, kreativitet og mestringsfølelse. - Være med på å hjelpe noen av dem som trenger hjelp og støtte. * For å styrke og utvikle barnas fleksibilitetsfunksjoner. PÅSKE- EVANGELIET: Palmesøndag Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften Påskemorgen 18

19 April/mai Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Natur, miljø og teknikk *Egenledelse Funksjon 6.: Selvregulering - Barna får erfaring med naturens mangfold naturen rundt oss. - Turglede, tur på barnas premisser. Erfaring ved å mestre ulendt terreng. - Eksperimentere og utforske i naturen - Lære hva som hører hjemme i naturen, og ta vare på den. - Bruke bøker og digitale media som oppslagsverk for å utvide kunnskapen *lære om inkludering og samarbeide i leken. - Bruke naturen og ulendt terreng aktivt i lek. - Undre oss sammen med barna. - Snakke om naturen og at vi må rydde opp etter oss ute. Plukke boss. - Bruke digitale media til å få mer kunnskap. - Smågrupper. * De voksne gir påminnere. Barnet oppfordres til å verbalisere det man gjør i leken. - Gi barn kunnskap og glede i naturen. - Styrke grovmotorikken. - Barna får erfaring med naturens mangfold. - Lære barn å ta vare på naturen og bruke den fornuftig. - Gi barna forståelsen og nytten av bøker og digitalt media slik at de står godt rustet til det som møter dem på skolen. *For å styrke og utvikle barnas selvregulerings funksjoner. - Kristi Himmelfarts dag - Pinse 19

20 Juni/Juli Fagområde Fokusområde Mål Metode Hvorfor Deltema/ Bibelfortelling Nærmiljø og samfunn *Egenledelse Funksjon 7.: Selvmonitorering - Bli kjent med nærmiljøet. - Oppleve barnehagen som en del av nærmiljøet (kirken, Skjold/ Bergen og Norge) * lære å ta kontakt med andre barna på en positiv måte. - Gå tur i nærmiljø og naturområder. - Gå på besøk til andre avdelinger. - Få erfaring med andre næringsaktiviteter i nærheten. *Rollelek De voksne snakker om følelser og reaksjoner - Trygghet utenfor barnehagens grenser. - Tilvenning til nye avdelinger til høsten. * For å styrke og utvikle barnas selvmonitoreringsfunksjoner. Jesus i tempelet. Det er kanskje mulig å lære uten å leke, men det er ikke mulig å leke uten å lære! (Pape) 20

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN. Skjold menighetsbarnehage 2013/2014

ÅRSPLAN. Skjold menighetsbarnehage 2013/2014 ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2013/2014 1 Fra 2013 skilte BKF ut forvaltningsområdet i organisasjonen til en egen enhet. Forvaltningsområde har i den forbindelse fått nytt navn og ny logo. Akasia er

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Skjold menighetsbarnehage 2012/2013 1 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2016/2017

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2016/2017 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2016/2017 Akasia Barnehage AS er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage AS eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2017/2018

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2017/2018 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2017/2018 Akasia Barnehage er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Tronstua barnehage. Avdelingenes planer for august, september, oktober, november, desember og januar i barnehageåret 2015-2016.

Tronstua barnehage. Avdelingenes planer for august, september, oktober, november, desember og januar i barnehageåret 2015-2016. A rsplan, spesiell del 1 Tronstua barnehage Felles for alle avdelinger er fokus på vennskap og relasjoner. Avdeling Gullegget går en spennende høst i møte hvor de i felleskap og i mindre grupper skal ut

Detaljer

Årsplan - generell del

Årsplan - generell del Årsplan - generell del Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Bruke språket aktivt Bruke konkreter Pekebøker og billedbøker Samlingsstunder Rim og regler Bevegelsessanger

Detaljer