Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar."

Transkript

1 Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon telefax DMT

2 Årsberetning 2004 Første hele driftsår

3 innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap 7 balanse 8 kontantstrømoppstilling 9 noter til regnskapet 21 kontrollkomitéens beretning 22 revisjonsberetning 23 styrende organer Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon telefax

4 styrets beretning for 2004 Banknæringens rammebetingelser Norges Bank fortsatte den ekspansive pengepolitikken fra 2003 inn i 2004, og kuttet signalrenten med 25 basispunkter først den 28. januar og så igjen med nye 25 basispunkter 11. mars til 1,75 %. Ved dette møtet i Norges Bank ble den nedadgående grunnholdningen opprettholdt. Ved offentliggjøringen av inflasjonstallene for mars ble på mange måter de underliggende deflasjonstruslene fra slutten av 2003 og førstekvartal 2004 avløst av en gryende tro på en moderat inflasjon. På rentemøtet 1. juli annonserte Norges Bank at den videre fremover ville holde renten stabil på 1,75 % lenger enn markedet tidligere hadde ventet, og at en norsk renteoppgang ikke ville komme før det kommer en renteoppgang i eurosonen. Kjerneinflasjonen steg 0,4 % fra 2003 til I følge Statistisk Sentralbyrå har det ikke vært så lav prisstigning siden I siste kvartal av 2004 steg prisene med vel 2 % regnet i årlig rate. Dette er mer i tråd med forventningene. Mye tyder på at norsk økonomi står overfor et nytt godt år i Det ventes forsatt høy privat låneetterspørsel. Mye tyder på at bedriftenes investeringsvilje og sysselsettingen vil ta seg noe opp gjennom året. Det forventes uendret rentenivå, muligens med en svak økning i annet halvår. For bankene forventes det press på rentemarginen gjennom Konkurransesituasjonen Konkurransen om kundene er fortsatt sterk. På den ene siden er konkurransen om innskuddsmidlene i markedet økende. Dagens historisk lave rentenivå gjør at mange kunder søker andre og mer risikofylte plasseringsalternativer i jakten på høyere avkastning enn det banksparing gir. På den andre siden vil kampen om utlånene skjerpes. Som følge av tilpasning til nye bestemmelser (BASEL II-reglene) som innføres i hele EØS-området fra 2007, vil bankene søke å redusere sine utlån til bedriftsmarkedet for å vokse innenfor utlån til privatmarkedet. Begge disse forhold vil medføre økende press på bankenes rentemarginer. Strategi Sparebanken Telespar skal tilby og selge tjenester innenfor lån og sparing, elektronisk betalingsformidling og forsikring, slik at bankens kunder får dekket sitt totale behov for finansielle tjenester gjennom enkle løsninger, god service og tilgjengelighet. Gjennom periodiske kundemålinger skal Sparebanken Telespar måle kundenes opplevelse av bankens produkter, tjenester og service. Strategisk samarbeid Sparebanken Telespar er en fri og selvstendig bank. For å sikre denne posisjonen, er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av produkter og tjenester. De tjenestene banken ikke produserer selv, som for eksempel aksjer og fond, skade- og livsforsikring må banken kunne tilby til sine kunder til priser som er konkurransedyktige. Terra-Gruppen, hvor Sparebanken Telespar er aksjonær, er viktig for å oppnå dette. Terra-Gruppen er bankens leverandør av kostnadseffektive IT-løsninger samt ulike finansielle tjenester. Terra-Gruppen er en strategisk allianse mellom 81 små og mellomstore frittstående sparebanker. Ved siden av å levere produkter og tjenester har Terra- Gruppen en viktig oppgave i å ivareta eierbankenes interesser. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret kjenner ikke til at det er usikkerheter knyttet til regnskapet eller at det har inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Bankens resultat før skatt viser et overskudd på 10,4 mill. kroner. Etter skattekostnad på 6,1 mill. kroner har banken et resultat på 4,2 mill. kroner. Se note15. Renter Bankens renteinntekter utgjorde 35,6 mill. kroner og renteutgiftene utgjorde 13,3 mill. kroner slik at bankens netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde 22,3 mill. kroner. Gjennomsnittlig rentemargin var på 2,06 %. Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og inntekter fra andre banktjenester var på 1,5 mill. kroner. Gevinst og verdiendringer på bankens verdipapirbeholdning utgjorde 3,1 mill. kroner. Driftskostnader Driftskostnadene utgjorde 18,2 mill. kroner. Av dette utgjør lønn og andre administrasjonskostnader 9,7 mill. kroner og leie av lokaler og IT-kostnader henholdsvis 2,1 og 3,8 mill. kroner. Tap, avsetning til tap og kredittrisiko Styret er av den oppfatning at konstaterte tap, spesifiserte- og uspesifiserte tapsavsetninger er grundig vurdert og i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Banken antar at tapene de nærmeste ett til to årene vil ligge på omtrent det samme nivå som i Det forventes at tapene vil utgjøre rundt 0,10 % til 0,15 % av brutto utlån. Banken har i 2004 bokført 0,6 mill. kroner i tap på utlån. 3

5 Det er tilbakeført 2,8 mill. kroner på tidligere tapsføringer. Netto tap er dermed -2,2 mill. kroner. Etter endringer i uspesifiserte tapsavsetninger er bankens bokførte tap på utlån -1,4 mill. kroner. Disponering av overskuddet Sparebanken Telespars ordinære resultat etter tap og tapsavsetninger er et overskudd på 10,4 mill. kroner. Etter skatt er resultatet et overskudd på kroner. Styret foreslår følgende disponering: kroner overføres til sparebankens fond og kroner til Utjevningsfondet. Bankens forvaltningskapital Forvaltningskapitalen i banken er gjennom året redusert med 68,4 mill. kroner. Siden bankens balanse er passivadrevet er dette et uttrykk for en reduksjon av innskuddsmidlene. Styret ser dette som et resultat av omstillingen fra interessekontor til bank. Kundeuttakene er imidlertid bremset opp sammenlignet med utviklingen i Nedgangen var sterkest i første del av året. Det er dessuten en generell trend i markedet at med dagens lave rentenivå søker mange bankkunder andre og bedre forrentede plasseringsalternativer enn bankinnskudd. Internkontroll og antihvitvasking Kredittilsynets forskrift om internkontroll ligger til grunn for bankens internkontroll. Kontrollmodellen er innarbeidet i banken og er med på å høyne driftskvaliteten. I 2004 er det ikke rapportert saker som kan relateres til hvitvasking av penger. Utlån og innskudd Innskuddene er siden forrige årsskifte redusert med 73 mill. kroner til 964 mill. kroner. Dette tilsvarer en innskuddsreduksjon på 7 %. Utbetalte og kapitaliserte renter på innskudd fra kunder utgjorde 12,7 mill. kroner. Netto utlån økte med 128 mill. kroner til i alt 848,8 mill. kroner, tilsvarende 17,7 %. Sparebanken Telespars utlånsengasjementer er i all hovedsak knyttet til boliglån. Arbeidet med å endre balansesammensetningen fra plasseringer i aksje- og rentemarkedet til ordinære kundeutlån som ble startet i 2003 har fortsatt i Det er styrets oppfatning at bankens risiko knyttet til utlån er under meget god kontroll. Innskudd som andel av utlån utgjorde 113 % ved utgangen av 2004 mot 143 % ett år tidligere. Sparebanken Telespar har i løpet av året innvilget lånesøknader. Netto bevilget beløp er 428,8 mill. kroner. Utlånsveksten har vært sterk store deler av året. Styret er på denne bakgrunn tilfreds med utviklingen på utlånssiden. Det vektlegges at bankens mål om utlånsvekst verken skal skje på bekostning av bankens sikkerhet eller svekke kundenes evne til å betjene sine lån. Kredittrisikoen er ikke vesentlig endret i løpet av året. Styret kan med nåværende strategi ikke se vesentlige endringer i fremtidig kredittrisiko på utlån. Styret mener at det ved årsskiftet ikke foreligger risiko for tap på utlån og garantier utover det som er gjort rede for i regnskap og noter. Risiko knyttet til bankens virksomhet Sparebanken Telespars virksomhet medfører forskjellige typer risiko. Styret er opptatt av at kontrollrutinene er under stadig utvikling og at forbedringer skjer gjennom en løpende prosess. I løpet av året er det lagt ned et betydelig arbeid med å tilpasse banken til internkontrollforskriften og IKT-forskriftene. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser til rett tid. Innskudd fra kunder er i dag bankes likviditetskilde. Kundeinnskuddene var ved utgangen av året større enn utlånene og utgjorde ca 113 % av bankens utlån. Renterisiko Renterisiko oppstår dersom rentebindingstiden på bankens gjeldsside og eiendelsside ikke er sammenfallende. Det alt vesentlige av bankens innskudd fra, og utlån til kunder er uten rentebinding. Dette betyr at ved en renteendring i markedet vil banken ganske samtidig kunne justere begge sider av balansen. Fastrenteutlån med rentebinding, ca 5 mill. kroner, er sikret ved en renteswapavtale. Bankens plassering av overskuddslikviditet i rentepapirer medfører en viss renterisiko. Lenger rentebinding på disse plasseringene gir større renterisiko. Styret har utarbeidet en instruks som regulerer denne virksomheten. Valutarisiko Banken har valutarisiko, men for et lite beløp. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til bankens utlånsportefølje og til bankens portefølje av verdipapirer som ikke er utstedt eller garantert av Den norske stat. 4

6 Sparebanken Telespar har ikke endret sin kredittpolicy i Utlån til privatmarkedet anses å ha lav risiko. Banken har bare lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko, lån med pant i fast eiendom innenfor 80 % av pantets verdi. Disse utgjør nær 96 % av bankens utlån. Middels risiko, lån med salgspant i bil og sparelån (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko, øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Se om klassifisering i note 5. Bankens plassering av overskuddslikviditet i rentepapirer medfører en viss kredittrisiko. Hovedtyngden av bankens obligasjonsportefølje er i papirer utstedt av banker. Styret anser derfor kredittrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen som moderat. Styret har utarbeidet en instruks som regulerer denne virksomheten. Kursrisiko Kursrisiko er risikoen for at verdipapirer i bankens egen beholdning reduseres i verdi pga. endrede markedsforhold. Det er utarbeidet en egen instruks for bankens plasseringer i verdipapirer med klart definerte grenser for hva slags papirer det kan investeres i, hvilke utstedere som kan aksepteres og løpetid. Verdipapirbeholdningen gjennomgås på hvert styremøte. Styret gjennomgår og revurderer halvårlig instruksen for bankens plasseringer i verdipapirer. Egenkapital/egenkapitaldekning Under forutsetning av at årets overskudd blir disponert som foreslått av styret, vil bankens egenkapital pr være på 103,0 mill. kroner. Dette utgjør 9,6 % av forvaltningskapitalen. Etter reglene om kapitaldekning er bankens netto ansvarlig kapital 89,0 mill. kroner og beregningsgrunnlaget 542,0 mill. kroner. Dette gir en kapitaldekning på 16,4 %. Lovens minstekrav er på 8 %. Helse, miljø og sikkerhet Banken har avtale med HMS Norge AS for bedre å ivareta helse, miljø og sikkerhet i tråd med myndighetenes krav. Det er i 2004 gjennomført en kartlegging av det interne arbeidsmiljøet i banken. Denne danner grunnlag for HMS-arbeidet. Det tas sikte på gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser. Banken har i 2004 hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 10,0 %. Det høye sykefraværet skyldes langtidsfravær. Banken oppfordrer de ansatte til, og legger forholdene til rette for, kompetansebygging ved kursing og mer omfattende opplæring i regi av Terra-skolen. Flere av bankens ansatte har benyttet seg av dette tilbudet i Det er dessuten i 2004 igangsatt et større prosjekt for å utvikle selgere og selgerledere hvor alle i dagligbank og kunderådgivning har deltatt. Det avholdes regelmessige møter mellom de ansattes tillitsvalgte og bankens ledelse hvor det bl.a. drøftes saker som er viktige for miljø og trivsel i banken. I Sparebanken Telespar er det fem menn av totalt 18 ansatte. I bankens ledergruppe er tre av fire menn, og i bankens styre er seks av syv menn. Det er et mål å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i bankens organer. Sparebanken Telespar er lokalisert i og har sitt ekspedisjonslokale i Bærum kommune. Sparebanken Telespars virksomhet anses ikke belastende på det ytre miljø, og det er ikke iverksatt noen tiltak på dette området. Utsiktene fremover Resultatet for 2004 legger et godt grunnlag for videreutvikling av banken. Parallelt med fokus på bankens kostnadsutvikling vil det bli lagt vekt på ytterligere bedring av rentemargin og stabilisering av innskuddsmassen. Styret legger videre vekt på muligheten for styrking av lavrenteinnskudd og bedring av andre inntekter gjennom bl.a. salg av forsikring. Banken sluttet seg i april til den avtalen Terra-gruppen har inngått med det danske selskapet SDC. Dette innebærer konvertering til ny IT-plattform som vil gi banken lavere driftskostnader og nye og forbedrede løsninger for både kunder og ansatte. Konverteringen skal skje i oktober Omleggingen er krevende, ikke minst for bankens ansatte, og det vil bli gjennomført et omfattende opplæringsprogram. Strategiarbeidet i 2004 har resultert i en videre satsing på eksisterende og nye kunder, gradvis økning av tilbudet innen finansielle tjenester og utvikling av samarbeidet med Terra Eiendomsmegling. Fornebu, 8. februar desember 2004 Sverre Welgaard Terje Kalbakken Signe K. Nordbø John E. Larsen Styreleder Kjell Habberstad Knut Horvei Stein Kolrud Banksjef 5

7 resultatregnskap 2004 (1 000 kr) 15/5-31/12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader/avgift Sparebk.sikringsfond (Note 16) Sum rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Note 4) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (Note 4) Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv (Note 3) Lønn Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (Note 4) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (Note 17) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer 52 6 Andre driftskostnader (Note 4) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån (Note 5) Nedskrivinger Nedskrivinger på aksjer, andeler og fond klassifisert som anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (Note 15) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret til disposisjon Overføringer og disponeringer Overført til sparebankens fond Overført fra sparebankens fond Overført til utjevningsfond (Note 13) 2 0 Sum disponeringer

8 balanse per (1 000 kr) 31/ / EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Uspesifiserte tapsavsetninger (Note 5) Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse og brukskreditter Nedbetalingslån (Note 3) Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger (Note 5) Spesifiserte tapsavsetninger (Note 5) Uspesifiserte tapsavsetninger (Note 5) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner (Note 7) Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner (Note 7) Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Note 8, 9 og 11) Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv. (Note 10) Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (Note 15) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (Note 17) Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler (Note 6) Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter, og betalte ikke påløpte kostnader Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (Note 14) Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (Note 19) Annen gjeld Avsatt betalbar skatt (Note 15) Annen gjeld (Note 19) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Sum gjeld EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital Selskapskapital Grunnfondsbeviskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond 2 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital (Note 13, 18) SUM GJELD OG EGENKAPITAL Fornebu, 8. Februar desember 2004 Sverre Welgaard Terje Kalbakken Signe K. Nordbø Kjell Habberstad John E. Larsen Knut Horvei Styreleder Stein Kolrud Adm. Banksjef 7

9 kontantstrømoppstilling (1 000 kr) /5-31/ Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Andre ikke-kontantposter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktivitet Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger på utlån til og fordring på andre finansinstitusjoner Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Netto utbetalinger av nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Netto utbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Netto innbetalinger for salg av andre verdipapirer med kort løpetid Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger på innskudd fra kunder Netto innbetalinger på innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt * * Ubenyttet trekkrettighet på 20 mill. kroner er ikke innkludert i beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. 8

10 noter til regnskapet Note 1: Regnskapsprinsipper Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Alle tall i tabellene er oppgitt i hele tusen dersom det ikke er angitt noe annet. Det er under notene til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Sparebanken Telespar ble etablert ved omdanning fra interessekontor den 15. mai Årsresultatet for i fjor (2003) består derfor av inntekter og kostnader for perioden 15. mai til 31. desember. Inntektsføring og periodisering Ved ordinære utlån vil etableringsgebyret som belastes låntaker ved låneopptak bli inntektsført i sin helhet når lånet utbetales. Provisjonsinntekter fra forsikringstjenester, korttjenester og andre produkter banken tilbyr utenfor balansen inntektsføres månedlig. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader blir periodisert, og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter blir ført til inntekt og føres som et tilgodehavende i balansen. Pensjonskostnader og -forpliktelser Det er inngått avtale om kollektiv pensjonsforsikring for de ansatte. Forpliktelsene er dekket gjennom Telenor Pensjonskasse. Årets beregnede pensjonskostnad tas med i resultatregnskapet under posten Sosiale kostnader. Telespars pensjonsforpliktelser er satt inn i balansen i henhold til NRS (Norsk Regnskaps Standard) for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordning per som omfatter i alt 19 personer; 18 yrkesaktive og 1 pensjonist. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden. Ytterligere opplysninger gis i note 14. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, grunnfondsbevis, KS-andeler, obligasjoner, fond og derivater. Omløpsmidler er vurdert etter laveste verdis prinsipp som er laveste verdi av kostpris og markedsverdi. Handelsporteføljen vurderes til virkelig verdi. Finansielle instrumenter vurdert som handelsportefølje oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank. Anleggsporteføljen er ment som en langsiktig investering, og er vurdert til kostpris. Den enkelte aksje eller andel nedskrives dersom verdinedgangen blir vurdert til å være av varig karakter. Banken inngår ikke derivatkontrakter med tanke på egenhandel for å oppnå fortjeneste ved prisforskjeller og prisendringer. Derivater inngår dermed kun som en del av den ordinære virksomheten for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rentenivå på poster i balansen. Det vil si sikring av virkelig verdi i balansen. For at renteavtaler skal defineres som sikringsforretninger, kreves det at forventet verdiutvikling på sikringsforretningen må ha en nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Renteavtalene som benyttes som sikringsinstrument er regnskapsmessig behandlet i samsvar med den sikrede posten. Inntekter og utgifter fra disse avtalene resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Se notene 7 til 12 for nærmere informasjon om bankens finansielle instrumenter. Kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter består av fordringer på sentralbanker og kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid. Note 2: Risikoforhold Valutarisiko Banken har valutarisiko, men for et lite beløp. Jfr. note 11. 9

11 Likviditetsrisiko LØPETID frem til innfrielse EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter 0 Pensjonsforpliktelser 0 Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Renterisiko LØPETID frem til forventet renteregulering EIENDELER SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Fordringer på sentralbanken Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kunder Tapsavsetninger Sertifikater og obligasjoner Obligasjonsfond Aksjer og andre verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet.kostn og opptj.inntekter SUM Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL SUM < 1 mnd 1-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år Over 5 år Uten Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte inntekter 0 Pensjonsforpliktelser 0 Egenkapital SUM Gjeld og egenkapital Endringer i rentenivået vil kun medføre marginale endringer i verdien av de finansielle eiendeler. Det er beregnet at en endring av rentenivået på 1 prosentpoeng kun vil medføre at verdien på de rentebaserte finansielle eiendeler (begrenset til bankens samlede obligasjonsbeholdning) endrer seg med 2,4 mill. kroner ved en gjennomsnittlig durasjon (beregnet, vektet restløpetid) på 2,32. Banken har gitt fastrentelån til personkunder på 6,8 mill. kroner. 5,0 mill. kroner av dette er sikret gjennom en renteswap som løper til 6/ Her betaler banken en fastrente på 3 års SWAP fastsatt på kontraktstidspunktet den 6/2-04. Terra Fonds, som er motpart, betaler flytende rente på NIBOR 3 mnd flat. Den flytende renten reguleres hver 3. mnd. Øvrige aktivaposter har ikke avtalt tidspunkt for rentejusteringer. Se note 12 for ytterligere informasjon. På passivasiden har banken tidsinnskudd fra personkunder på 29,8 mill. kroner. 10

12 Note 3: Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte pr utgjør 18 hel- og deltidsansatte. Antall utførte årsverk er 17,2. En person har fødselspermisjon frem til oktober Lønnskostnader 15/5-31/12 Lønn og annen godtgjørelse ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser SUM Ytelser til ledende personer/tillitsvalgte 15/5-31/12 Adm. banksjef Styret Forstanderskap Kontrollkomité SUM Banken har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte. Adm. banksjef har ingen pensjonsavtale ut over dette. Ellers finnes ingen forpliktelser, særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet, avtaler om bonus, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for adm. banksjef, leder av styret, medlemmer av styret eller andre. Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte 31/12 31/12 Rentesubsidierte lån til ansatte Lån til ansatte på ordinære vilkår Rentesubsidierte lån til adm. banksjef 0 0 Lån til styrets leder Lån til forstanderskapets leder Lån og sikkerhetsstillelse til kontrollkommité, øvr. styremedlemmer og forstanderskap SUM lån og garantier Rentesubsidiering i forbindelse med lån til ansatte utgjør kroner, beregnet som differansen mellom lånerenten og myndighetenes normrente. Beløpet er oppgitt til skattemyndighetene for fordelsbeskatning. Subsidieringen er i bankens resultatregnskap ikke ført som kostnad. Lån til tillitsvalgte i styre og forstanderskap er gitt på de samme vilkår som lån til bankens kunder. Note 4: Nærmere spesifikasjon av kostnader og inntekter: Andre driftskostnader 15/5-31/12 Eksterne konsulenter herav annen bistand fra revisor Leie av lokaler * Databehandlingskostnader ** Revisjonshonorar Øvrige driftskostnader SUM *Telespar leier lokaler av Telenor på Fornebu, og leieavtalen løper med en oppsigelsestid på 6 måneder. **I 2003 hadde banken ekstraordinære oppstartskostnader på 15 mill. kroner i forbindelse med etablering av banken. 11

13 Administrasjonskostnader 15/5-31/12 Markedsføring Porto, Frakt Kontorrekvisita Andre administrasjonskostnader SUM Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 15/5-31/12 Forsikringstjenester * Betalingsformidling Annen virksomhet SUM * Nedgangen i provisjonsinntekter for forsikringstjenester skyldes at banken i løpet av 2003 byttet samarbeidspartner på skadeforsikring. Sammen med Terra Skadeforsikring bygger vi nå opp porteføljen på nytt. Andre gebyrer og provisjonskostnader 15/5-31/12 Formidlingsprovisjon Transaksjonsavgifter og interbankgebyr Andre gebyrutgifter 13 0 SUM Note 5: Utlån Verdsettelse prinsipper Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Nullstilling av renter Sparebanken Telespar opprettholder vanlig inntektsføring av renter på lån inntil det foreligger en offentlig gjeldsordning hvor banken pålegges å nullstille rentesatsen. Renter på engasjementer hvor det foretas tapsavsetninger inntektsføres fortløpende inntil engasjementet tapsmerkes etter 60 dagers mislighold. Samtidig tapsavsettes engasjementet og hele hovedstolen utgiftsføres i sin helhet. I balanseregnskapet blir konstaterte tap ført direkte til fradrag i utlånsvolumet. Friskmelding av tidligere tapsavsatte lån Friskmelding av tidligere tapsavsatte lån skjer når gjeldende betalingsplan er fulgt i minimum 6 måneder og/eller lånet ikke lenger er vurdert som tapsutsatt. Det skal ligge til grunn en forventning om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Risikoklassifisering av utlån Telespar har bare lån til personkunder. Utlånene klassifiseres i 3 grupper: Lav risiko, lån med pant i fast eiendom innenfor 80% av pantets verdi. Middels risiko, lån med salgspant i bil og sparelån (lån uten sikkerhet til kunder med langvarig oppsparing). Høy risiko, Øvrige lån og kreditter uten sikkerhet. Utlån og garantier fordelt etter risikoklassifisering 31/ Andel Lån med lav risiko ,70 % Lån med middels risiko ,90 % Lån med høy risiko ,40 % SUM ,00 % 12

14 Utlån og garantier fordelt etter sektor og næring 31/12 31/12 Utlån personkunder Utlån bedriftskunder 0 0 Garantier Ubenyttede kreditter Utlån personkunder fordelt etter geografi 31/ / Andel 2003 Andel Oslo og Akershus ,74 % ,86 % Utlån forøvrig ,26 % ,14 % SUM ,00 % ,00 % Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 30 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 30 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Lån sendes til inkassobyrå for videre inndrivelse 80 til 90 dager etter mislighold. Alle misligholdte lån er gjennomgått og risikovurdert. Tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer er lån som ikke er misligholdt, men hvor låntakers økonomiske situasjon påvirkes i stor grad av faktorer ellers i markedet, og disse faktorer innebærer en overveiende sannsynlighet for at tap vil oppstå på et senere tidspunkt. Siden Sparebanken Telespar kun opererer i personkundemarkedet, har banken ingen engasjementer som er vurdert som tapsutsatt. Tap og tapsavsetninger Det skilles mellom konstaterte tap, spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger. Spesifiserte tapsavsetninger finner sted på bakgrunn av en konkret vurdering av alle misligholdte engasjementer. Som oftest vil tapsutsatte engasjementer først bli ført som spesifiserte tapsavsetninger inntil det er inntruffet begivenheter som kvalifiserer for klassifisering under konstatert tap. Uspesifiserte tapsavsetninger foretas for dekning av eventuelle tap, som på grunn av forhold som foreligger på vurderingstidspunktet må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger. Uspesifiserte tapsavsetninger vil således skje på bakgrunn av mer generelle vurderinger av bankens utlånsportefølje. Mislighold 31/12 31/12 Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte lån Spesifiserte tapsavsetninger 15/5-31/12 Spesifiserte tapsavsetninger inn i perioden Konstaterte tap i perioden Inngått på tidligere avskrevne lån i perioden Endring i periodens spesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger per

15 Uspesifiserte tapsavsetninger 15/5-31/12 Uspesifiserte tapsavsetninger inn i perioden Endring i uspesifiserte tapsavsetninger i perioden Uspesifiserte tapsavsetninger Tap på utlån 15/5-31/12 Konstaterte tap utover årets spesifiserte tapsavsetninger årets spesifiserte tapsavsetninger inngått på tidligere avskrevne lån endring i regnskapsårets uspesifiserte tapsavsetning Regnskapsårets tap på utlån Grunnlag uspesifiserte tapsavsetninger Uspesifisert tapsavsetning til dekning av fremtidig tap er gjort etter følgende vurdering: Grunnlag Avsetning 0,75% av brutto utlån Banken har vurdert neste års kostnader knyttet opp til tap på utlån til å ligge på samme nivå som for Note 6: Andre eiendeler De viktigste postene er som følger: Kortsiktig mellomværende verdipapirhandel 698 Fordring i forbindelse med provisjonsinntekter Øvrige eiendeler SUM Note 7: Sertifikater og obligasjoner Obligasjoner Risiko Pålydende Ansk. Virkelig Bokført Pålydende Ansk. Virkelig Bokført utstedt av: klasse kost verdi verdi kost verdi verdi Kommune, børsnoterte 20 % Kommune, ikke børsnoterte 20 % Bank og forsikring, ikke børsnoterte 20 % Industri, børsnoterte 100 % Industri, ikke børsnoterte 100 % Teknologi, børsnoterte 100 % SUM Sertifikater og obligasjoner er klassifisert som handelsportefølje. De er bokført til virkelig verdi per Det er realisert kursgevinster på kroner i løpet av Det er bokført kroner i ikke-realiserte kursgevinster. Gjennomsnittlig avkastning på obligasjonene i regnskapsperioden er 4,03%. Gjennomsnittlig effektiv rente er regnet som gjennomsnittet av renteinntekt i prosent av obligasjonsbeholdning pr måned. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,77 år. Gjennomsnittlig durasjon er på 2,32 år. Det er deponert obligasjoner på egen sperret konto i Norges Bank for et beløp på 60,9 mill. kroner som likviditetsreserve. 14

16 Note 8: Andeler i rentebærende fond Rentebærende Risiko Antall Ansk. Virkelig Bokført Antall Ansk. Virkelig Bokført Fond klasse andeler kost verdi verdi andeler kost verdi verdi Storebrand Stat A 0 % Pluss Pensjon Obligasjonsfond 20 % Pluss Rente Obligasjonsfond 20 % ABIF Kort obligasjon 20 % ABIF Kort stat 0 % ABIF Stat + 0 % SUM Rentebærende fond er klassifisert som handelsportefølje. De er bokført til virkelig verdi per Det er realisert kursgevinster på kroner i løpet av Det er bokført kroner i ikke-realiserte kursgevinster. Note 9: Aksjer Aksjer i norske foretak Risiko Selskapets Antall aksjer Eierandel Pålydende Anskaffelses Virkelig Bokført klassifisert som omløpsmidler klasse aksjekapital eiet i kroner kost verdi verdi Dolphinics AS 100 % ,10 % 0, Electric Farm AS 100 % ,01 % 0, Exie AS 100 % ,75 % 1, Genomar 100 % ,53 % 100, IDEAS ASA 100 % ,35 % 1, Scan & Pay AS 100 % ,30 % 1, The Mobile Media Com. A-aksjer 100 % ,04 % 0, SUM Aksjer i norske foretak Risiko Selskapets Antall aksjer Eierandel Pålydende Anskaffelses Virkelig Bokført klassifisert som anleggsmidler klasse aksjekapital eiet i kroner kost verdi verdi Norgesinvestor 100 % ,26 % 100, Norgesinvestor II 100 % ,82 % 100, Norgesinvestor Value AS 100 % ,52 % 99, Terragruppen AS 100 % ,02 % 1, Viken Eiendomsutvikling AS 100 % ,47 % 1.000, SUM Andeler i aksjefond Risiko Antall andeler Anskaffelses Virkelig Bokført klasse eiet kost verdi verdi Pluss Markedsverdi * 100 % 223, Totalt aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond * Pluss Markedsverdi er vurdert til virkelig verdi etter regnskapsloven paragraf 5-8. Det er bokført kroner ikke-realisert kursgevinst. Ingen av aksjene er børsnoterte. Samtlige anleggsaksjer ble reklassifisert fra omløpsaksjer i Det er realisert kurstap på kroner i løpet av Det er bokført kroner i ikke-realiserte kurstap. 15

17 Note 10: Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v. Kommandittselskap Risiko Antall Anskaffelses Virkelig Bokført Antall Anskaffelses Virkelig Bokført klassifisert som klasse andeler kost verdi verdi andeler kost verdi verdi anleggsmidler KS Norsk Vekst I * 100 % KS Norsk Vekst II * 100 % SUM * Det er en forpliktelse i K/S Norsk Vekst I på NOK og KS Norsk Vekst II på NOK Forpliktelsene er en ikke innkalt ansvarskapital. I KS Norsk Vekst I har banken en eierandel på 0,96 % og i KS Norsk Vekst II en eierandel på 2,50 %. Det er ikke realisert kursgevinster eller -tap i løpet av Det er bokført kroner i ikke-realiserte kurstap. Note 11: Utenlandske plasseringer Utenlandske Risiko Antall Ansk. Virkelig Bokført Antall Ansk. Virkelig Bokført plasseringer klasse aksjer / kost verdi verdi aksjer / kost verdi verdi klassifisert som andeler andeler anleggsmidler Aksjer: Dynapel Inc. 100 % Etnus Inc. (USD) 100 % Golden Ocean Inc. 100 % Aksjefond: Springboard 100 % Obligasjonsfond: ABN Amro 100 % ABN AMRO IDF (EUR) 100 % Alfred Berg Pengemarked 100 % SUM Det er realisert kurstap på kroner i løpet av Det er bokført kroner i ikke-realiserte kurstap. Note 12: Derivater Sparebanken Telespar foretar ikke egenhandel av derivater med tanke på å oppnå fortjeneste på prisforskjeller og prisendringer. Handel i derivater gjøres dermed kun for å redusere renterisiko på balansen. Derivatkontrakter gjøres kun med solide finansforetak som motpart. Kredittrisikoen anses dermed som liten. Renteavtaler utenfor balansen Sikringsportefølje: Nominelt Nominelt Markedsverdi Nominelt Nominelt Markedsverdi Gj.snitt Gj.snitt Renteswaper Pr har banken kun en renteswap med Terra Fonds som motpart. Renteswapen er en treårs 5 mill. kroner fast til flytende renteswap som ble inngått den 6. februar Renteswapen er sikringsinstrument i en virkelig verdisikring av fastrentelån med samme nominelle beløp. Banken har pr ingen andre typer derivater. 16

18 Note 13: Egenkapital Grunnfondsbeviskapital Sparebanken Telespars grunnfondskapital utgjør kroner fordelt på grunnfondsbevis, hvert pålydende kroner 25. Grunnfondsbeviskapitalen er tatt opp ved stiftelsen av Sparebanken Telespar 15. mai År Forandring Endring i grunnfonds- Total grunnfonds- Antall grunnfondsbeviskapital beviskapital bevis 2003 Stiftelse Beløp i kroner. Grunnfondsbeviseiernes andel av resultat Resultat pr grunnfondsbevis beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller eierne av grunnfondsbevisene med antall utestående grunnfondsbevis pr Grunnfondsbeviseiernes andel av resultatet tilsvarer grunnfondsbeviskapitalen og utjevningsfondets andel av bankens totale egenkapital Grunnfondsbeviskapital Sparebankens fond Utjevningsfond SUM Egenkapital per Tilbakekjøp av grunnfondsbevis Årets resultat etter skatt Egenkapital per Beløp i kroner Grunnfondsbeviseiere Totalt antall grunnfondsbeviseiere pr er Sparebanken Telespar eier 6 grunnfondsbevis. Alle grunnfondsbevis gir rett til en stemme. I oversikten under vises hvor mange i bankens ledende organer som er eiere av grunnfondsbevis. Banksjef Styre Varamedlem Forstanderskap Varamedlem Kontrollkomité Varamedlem medlem Styret Forstanderskap Kontrollkomité Antall grunnfondsbevis 1 av 1 6 av 6 4 av 6 13 av 16 5 av 8 1 av 3 1 av 1 Oversikt over medlemmene i bankens ledende organer som er eiere av grunnfondsbevis: Navn: Verv: Navn: Verv: Asbjørn Dalheim Per Harald Refsdal Vara i Forstanderskap Brit Husmo Renate Sørensen Vara i Forstanderskap Ellen K. Hilmersen Leif-Henrik Rønnevig Medlem i Kontrollkomité Gudmund Pedersen Kåre I Sletta Vara i Kontrollkomité Heidi Vang John Erling Larsen Styremedlem Hilde Hansen Kjell Habberstad Styremedlem Jan Inge Hansen Knut Horvei Styremedlem Marit Pedersen Signe Nordbø Styremedlem Oddrun Hiller Sverre Welgaard Styremedlem Per Kristian Skaar Terje Kalbakken Styremedlem Rune Sevatdal Anny Solvik Vara Styremedlem Tom Haga Hilde Lundstein Vara Styremedlem Turid Kvalvåg Jan Riddervold Vara Styremedlem Eric F. Pedersen Vara i Forstanderskap Morten Fallstein Vara Styremedlem Finn Arne Dahl Liv Marit Høvik Vara i Forstanderskap Vara i Forstanderskap Stein Kolrud Adm. banksjef og Styremedlem 17

19 Note 14: Pensjonsforpliktelser Sikrede Sikrede Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimatendring og avvik Netto pensjonskostnad IB Pensjonsforpliktelser Nåverdi av årets pensj.opptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Utbetaling/utløsing fra ordning Aktuariell gevinst (-) UB pensjonsforpliktelser IB markedsverdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Innbetalinger inkl. premier 0 14 Utbetaling/utløsing fra fond Aktuariell tap (-) UB markedsverdi av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser/overfinansiering Økonomiske forutsetninger: Årlig avkastning på pensjonsmidler 6,60 % 6,10 % Diskonteringsrente 6,10 % 5,70 % Inflasjon 2,00 % 2,00 % Årlig lønnsvekst 3,60 % 3,40 % Årlig G-regulering 3,60 % 3,40 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,50 % 2,50 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Hele kostnaden forbundet med den ordinære ordningen er for regnskapsperioden dekket med overføring fra premiefond. Det er således ikke foretatt noen innbetaling på denne ordningen for perioden. Det er 18 yrkesaktive og 1 pensjonist knyttet til ordningen. Note 15: Skatt 15/5-31/12 Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Realisasjons RISK Ikke skattepliktig utbytte fra selskaper innenfor fritaksmetoden Reversering av ikke-realisert skattemessig tap på aksjer pga. skattereformen Endring midlertidige forskjeller Benyttet underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Betalbar Skatt 28 % av årets resultat 0 0 Formueskatt (3 promille av netto formue) Betalbar skatt

20 15/5-31/12 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Formuesskatt Korreksjon betalbar skatt tidligere år Endring utsatt skatt pga innføring av fritaksmodellen Annen endring utsatt skatt Årets totale skattekostnader Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel Endring Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Aksjer, andeler og obligasjoner Overfinansiering av pensj.forpliktelse (Sikrede ordninger) Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Skattekostnaden består av: Betalbar skatt, fra skattepliktig netto inntekt og formue som beregnes ved ligningen hvert år. Utsatt skattefordel, som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. Utsatt skattefordel i balansen er skatt beregnet på netto skattereduserende midlertidige forskjeller etter utligning av skatteøkende midlertidige forskjeller. AL Interessekontoret Telespar var en skattefri virksomhet. Som skattefri virksomhet hadde interessekontoret dermed ingen midlertidige forskjeller i sin balanse. Utsatt skatt oppstod som tap ved nedsalg av aksjer og utgifter i forbindelse med konverteringen til sparebank i Resultatforskjeller: Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat blir delt i: Permanente forskjeller, som er kostnader som ikke er fradragsberettigede og skattefrie inntekter. Midlertidige forskjeller, som er forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig periodisering. Disse skal avsettes i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag (eller inntektsføres) over tid. Note 16: Sikringsfondavgift Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.m. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Premien som belastes denne regnskapsperioden er 0,6 mill. kroner, og består av en ordinær premie for perioden 1. januar til 15. mai. Som nystartet sparebank i 2003 er banken pålagt å innbetale premie for første hele driftsår. Deretter inntrer premiefritak på lik linje med de øvrige sparebankene. Fondet forplikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd på ordinære vilkår i en medlemsinstitusjon. Dersom en innskyter har slikt innskudd som samlet overstiger to mill. kroner, plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlet innskudd som overstiger dette beløpet. Unntatt fra denne garantien er innskudd fra andre finansinstitusjoner. Note 17: Varige driftsmidler Eiendom Datautstyr Sum IB anskaffelseskost Anskaffet i perioden Salg i perioden Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger per Avskrivninger i perioden Balanseført verdi per Lineær avskrivning Ingen avskrivning Over 3 år 19

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

innhold 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar

innhold 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar Årsberetning 2005 innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap 7 balanse 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar 22 ansatte

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer