Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2015-2021"

Transkript

1 Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Revidert planforslag, hvor utvalgets vedtak er innarbeidet Råde Kommune Virksomhet teknisk 1

2 2

3 Innhold 1 Sammendrag Formål Bakgrunnsmateriale Kartlegging Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett Kommunens virkemidler Juridiske og administrative virkemidler Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Forurensningsforskriften Kostnader og finansiering Kostnader- private anlegg Kommunens strategi for oppryddingen Tiltak i randsone Tiltak i spredt bebyggelse Med avløpsanlegg mener Valg av renseløsninger Infiltrasjonsanlegg (også jordhauginfiltrasjonsanlegg) Filterbedanlegg Minirenseanlegg (boliger) Tett tank Sandfilteranlegg (godkjenning gjelder bare for gråvann) Avløpsfritt toalett (tett tank, biologisk toalett, forbrenningstoalett) Trykkavløp Framdrift Informasjonstiltak

4 6 Kompetanse og ressurser Henvisninger Plan og bygningsloven Forurensningsloven Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 4. Avløp

5 1 Sammendrag EUs Rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, er implementert i norsk rett fra ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften). Vannforskriften deler landet i vannregioner, med én fylkeskommune som vannregionmyndighet i hver vannregion. Vannregion Glomma består av 12 vannområder, blant annet Morsa, Haldenvassdraget, Glomma Sør og Øyeren. Råde kommune tilhører vannregion Glomma med de to vannområdene Morsa med kystbekker og Glomma sør, hvor Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet. Det overgripende målet er at alle vannforekomster skal som et minimum ha god kjemisk og økologisk tilstand innen For å nå denne målsetningen må det settes i verk tiltak for alle forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. De vesentligste forurensningskildene fra avløp i Råde er spredt avløp og kommunalt ledningsnett (fellesledning for avløp og overvann). Forhold vedrørende kommunalt ledningsnett ivaretas i «Hovedplan vann og avløp », vedtatt av kommunestyret den Planen beskriver hvordan oppryddingen skal skje, samt hvordan de berørte skal involveres. Det er i tillegg sagt noe om de juridiske og administrative virkemidlene kommunen har (lokal forskrift). Det foreslås en strategi for opprydding basert på en gjennomgang av de enkelte nedbørfelt, for å legge best mulig til rette for en helhetlig innsats, basert på miljøstandarden i de berørte vannforekomstene. Nedbørsfeltene er delt i seks soner. Disse sonene er igjen inndelt i navngitte delnedbørfelt. Utfordringen ved gjennomføring blir ikke å vurdere om det må iverksettes tiltak, men hvilke alternativ(er) metoder for opprydding som skal velges innenfor de forskjellige sonene, se tabell 1. I Råde kommune er Vansjøs nedbørsfelt et av de nedbørsfeltene hvor det allerede er gjennomført omfattende tiltak for å bedre vannkvaliteten i Vansjø- Hobølvassdraget. Dette startet i 2002 gjennom det opprinnelige MORSA- prosjektet. Området er også en del av handlingsplanen. Planen omfatter også vurdering av utbygging av trykkavløpssystem for å tilknytte spredt bebyggelse til kommunalt ledningsnett, og dermed redusere antall private avløpsanlegg. Kommunen kan som plan- og bygningsmyndighet og forurensningsmyndighet stille nye og endrede krav til eksisterende avløpsanlegg, i henhold til forurensningsforskriften, og behandler innkommende søknader etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Den enkelte anleggseier må påregne å dekke alle kostnadene knyttet til oppgradering av avløpsforholdet på eiendommen sin. Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader for hver husstand. Kostnadsgrensen for å pålegge en eiendom tilknytning til offentlig avløpsnett etter PBL 27-2 annet ledd i Råde settes til kr ,- ekskl. mva. Beløpet indeksreguleres etter SSB sin konsumprisindeks med utgangspunkt i måneden etter at kommunestyret har vedtatt Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Alle kostnader er da iberegnet utenom tilkoblingsavgift, saksbehandlingsgebyr og ekstrakostnaden for evt. vannledning og bredbåndskabel. For å få til en ryddig og effektiv gjennomføring av oppryddingen, både for kommunen og den enkelte berørte, er det viktig at kommunen gir god og tydelig informasjon i forkant, både om regler, mulige valg av avløpsløsning og søknadsprosesser. Hovedplanen for vann og avløp må revideres våren 2016 for å få nok tid til å komme ut med informasjon. Dessuten må sanering av vann og avløp i hele kommunen bli ferdig innen fristen i EU s Rammedirektiv for vann Det legges som innspill til Hovedplanen for vann og avløp at det skal 5

6 etableres et stamnett av rørledninger for vann og avløp. Samt rør av eksterne aktører for senere å kunne trekke fiberkabel i det kommunale stamrørnettverket for VA, som dekker alle de seks sonene i Handlingsplanen. Der det er mulig og kostnadsmessig forsvarlig skal dette etableres som ringledning. Alle eiendommer som er berørt av Handlingsplanen , skal tilskrives med informasjonsbrev rett etter at Hovedplanen for vann og avløp er ferdig revidert, og stamnettet for kommunale vann- og avløpsledninger (inkludert bredbånd) er bestemt. Hvis dette drøyer ut over 2015 skal alle berørte eiendommer allikevel få et informasjonsbrev om denne handlingsplanen, hva det betyr for den enkelte og hva prosessen blir framover i løpet av Råde kommune skal være positive til å overta eierskap, drift og vedlikehold av private ledninger fra flere eiendommer etter at de er bygd og har vært i drift 1-2 år, dersom dette kan inngå i et utvidet kommunalt stamrørnett for VA forstått som ledninger som når 5-8 eiendommer eller mer. Det gjelder ikke evt. trykkavløpsinstallasjoner på den enkelte eiendom eller på den delen av nettet som går fra hovedledninger inn til hus på den enkelte eiendom, ofte omtalt som stikkledninger. Råde kommune skal forhandle fram rammeavtaler med leverandører av utstyr og tjenester til vann og avløp (og bredbånd) som eiendomsbesitterene i kommunen kan benytte seg av. Det er mulig for eiendommer i Råde å knytte seg til vann og avløpsnett i nabokommuner. Disse forholder seg da til regelverk og tilkoblingsopplegget herunder tilkoblingsavgifter i disse kommunene. 2 Formål Formålet med handlingsplanen er å redusere forurensningsbidraget fra private avløpsanlegg, slik at målet om god økologisk vannkvalitet etter hvert oppnås i samsvar med EU sitt rammedirektiv for vann. Planen beskriver hvordan oppryddingen skal skje, samt hvordan de berørte skal involveres. Det er i tillegg sagt noe om de juridiske og administrative virkemidlene kommunen har (lokal forskrift). 3 Bakgrunnsmateriale Råde kommune har i samarbeid med Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) utarbeidet handlingsplanen. 3.1 Kartlegging Kommunen har startet med kartlegging i randsone- og spredt bebyggelse for å undersøke potensiale for tilknytninger til offentlig ledningsnett med tanke på felles løsninger. Saneringsplan for perioden , tabell 3 i «Hovedplan vann og avløp » viser fremtidige tiltak for vannledninger og trykkavløp for området Enebekk (spredt bebyggelse), mv. Alle private renseanlegg blir registrert i KomTek som er grunnlag for fakturering av kommunale gebyrer. Dette kan være utgangspunkt for kartlegging av spredte avløp og hvilke typer anlegg som finnes på den enkelte eiendom. Videre arbeid omfatter gjennomgang av eiendomsmapper slik at kommunen har et utgangspunkt for å vurdere om anlegg på den enkelte eiendom tilfredsstiller dagens rensekrav. Deretter kan gjennomføring av sonevis pålegg starte opp. Oppsummeringsresultatet viser at det er ca.1000 eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt nett men som har innlagt vann med tilhørende utslipp. 6

7 3.1.1 Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett Bebyggelsesmønster og avstanden til nærmeste kommunale avløpsnett er avgjørende for hvilken strategi som bør velges for å rydde opp i spredt avløp. Ved tilknytning til offentlig avløp vil det bli aktuelt å stille særlige betingelser i forhold til tekniske løsninger. For offentlige anlegg med trykkavløpsløsning kan det bli utfordringer i forhold til drift og vedlikehold mv. For øvrig vil det være aktuelt å stille krav om fellesanlegg der kommunen mener det er optimal løsning, pga. praktiske hensyn i forhold til ledningstrase samt økonomiske hensyn for å få ned de totale anleggskostnadene og dermed kostnadene for den enkelte eier og kommunen hvis kommunen skal eie og/eller drifte hele/deler av anlegget. Utbygging og krav om utbedring i de aktuelle områdene må samkjøres for fritidsbebyggelse og andre eiendommer. Det skal legges inn i kommende revidering av kommuneplanens arealdel at kommunen skal kunne kreve at fritidsbebyggelse tilknyttes eksisterende vann- og avløpsledninger Spredt bebyggelse Stor avstand mellom bygninger og til kommunalt avløpsnett gjør at kost/nytte verdien av å fremføre kommunalt avløpsnett blir for høy. Private avløpsrenseanlegg må derfor skiftes ut, eller oppgraderes, for å tilfredsstille dagens rensekrav ( 6 i lokal forskrift) Randsone Randsone er tett bebyggelse som grenser til bebyggelse med tilknytning til kommunalt avløpsnett. Innenfor randsoner er det fortsatt bygninger(bolig/fritidsbebyggelse) som ikke er tilknyttet kommunalt avløp. Tilkobling til kommunalt nett har frem til i dag ikke vært prioritert fra kommunen og myndighetenes side i disse områdene. Implementering av Vanndirektivet i lovverket og fokuset på helsetilstanden i vannforekomstene, tilsier at kost-/nytte forholdet bør tas opp til ny vurdering. Avgjørende faktorer i slike soner er antall bygninger, deres beliggenhet og avstand samt grunn- og fallforhold i ledningstraseen. I områder med tettbebyggelse (bolig/fritidsbebyggelse) hvor typisk avstand mellom bygningene er på meter, vil kommunens prioritering være at eiendommene tilknyttes kommunalt ledningsnett Tett bebyggelse ved eller i nærheten av kommunal ledningsnett Bolig som ligger ved eller i nærheten av kommunalt ledningsnett skal i henhold til PBL 27-2 tilknyttes kommunalt nett. 4 Kommunens virkemidler 4.1 Juridiske og administrative virkemidler Plan- og bygningsloven Kommunen kan kreve eiendommer tilknyttet offentlig nett med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1, 27-2 og 27-3, jfr. henvisninger Forurensningsloven 7

8 Eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav (i henhold til lokal forskrift) pålegges oppgradering av sitt anlegg med hjemmel i forurensningsloven 7, jfr. henvisninger 7.2. Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av forurensningsloven 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsene tilbake, jfr. henvisninger 7.2. Kommunen kan etter forurensningsloven 23 bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg, jfr. henvisninger 7.2. Det er da en forutsetning at anlegget som får tilknytningen, har en tillatelse som dekker det totale utslippet. Bestemmelsen gir eier av avløpsanlegget plikt til å godta tilknytning. Dersom tilknytningen forutsetter framføring av ledning over annens grunn, må dette imidlertid skje gjennom eget ekspropriasjonsvedtak i medhold av oreigningsloven, dersom ikke samtykke foreligger Forurensningsforskriften Forurensningsloven har spesifikke bestemmelser om avløpsvann gjennom "Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)", del 4. Forskriften trådte i kraft Forskriften klargjør de delene av forurensningsloven som er spesielt vesentlige for kommunenes håndtering av avløpssaker. Forskriftens kapittel omhandler bestemmelsene for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra boliger, hytter og lignende og fra mindre og større tettbebyggelser. Råde kommune er forurensningsmyndighet etter 12 og 13 i forskriften og har ansvar for å føre tilsyn med at forskriften følges. Lokal forskrift Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune beskriver krav og renseløsninger for spredt bolig- og fritidsbebyggelse i Råde kommune. Forskriften er vedtatt av kommunestyret i Råde kommune den med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember til og med 13 i denne forskriften har hjemmel i Forurensningsforskriften 12-6, og erstatter kravene i forurensningsforskriften 12-7 til og med For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2009 Kravet om å ha en godkjent avløpsløsning gjelder alle bygninger som har innlagt vann. Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. Dette betyr at kommunen gir utslippstillatelser for mindre avløpsanlegg, og har ansvaret for å påse at disse overholdes. Når det gjelder eldre utslipp, utslipp etablert før 1.januar 2007 og som det på tidspunktet for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for, anses som ulovlige fra 1. januar 2009, (iht. lokal forskrift). 8

9 4.2 Kostnader og finansiering Kostnader- private anlegg Den enkelte eier må dekke alle kostnadene knyttet til oppgradering av avløpsforholdet for eiendommen sin. Erfaringsmessig ligger investeringskostnadene per avløpsanlegg i størrelsesorden kroner. I tillegg må det påregnes årlige driftskostnader (slamtømming, tilsyn, service og mm). Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og har erfaringsmessig lavere driftskostnader per husstand. Kommunen kan kreve påkobling til det offentlige om kostnaden for den enkelte eiendom ikke overstiger ,- ekskl. mva. Beløpet indeksreguleres etter SSB sin konsumprisindeks med utgangspunkt i måneden etter at kommunestyret har vedtatt Handlingsplan Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Hjemmelshaver til de eiendommer hvor kostnadene overstiger ,- eks mva + indeksregulering må dokumentere kostnadene overfor kommunen når det søkes om etablering av avløpsanlegg. I denne dokumentasjonen kan det medregnes de totale kostnadene forbundet med prosjektering og etablering av avløpsledninger fra kommunalt tilknytningspunkt og frem til aktuell(e) bygning. Inkludert i dette beløpet kan også medregnes etablering av stikkledninger og installasjoner som for eksempel pumpekum, etc samt eventuelle refusjoner til andre private dersom det er aktuelt å gå på annet privat anlegg. Kommunalt tilknytningsgebyr og saksbehandlingsgebyr skal ikke hensyntas i dette. Alle kostnader er da iberegnet utenom tilkoblingsavgift, saksbehandlingsgebyr og ekstrakostnaden for evt. vannledning og bredbåndskabel. Det skal i pålegget til innbyggere / eiendomsbesitter fremgå hvordan kostnad er beregnet i det enkelte tilfellet. Ut over dette skal det være frihet for om man vil koble seg til det offentlige eller finne andre private godkjente løsninger. Plikten for tilkobling til det offentlige avløpsrøranlegget gjelder imidlertid ikke om man har et godkjent privat avløpsanlegg i inntil 20 år fra anlegget ble etablert eller til godkjenning faller bort. Kommunalt saksbehandlingsgebyr for utslipp er per i dag på kr ,-. De til enhver tid gjeldene kommunale gebyrer er tilgjengelige for kommunens hjemmeside. Det kan gis behovsprøvd dispensasjon inntil fem år for implementering av pålegg om opprydding i avløp skal være ferdig, dog ikke utover Denne dispensasjonsmuligheten er i hovedsak knyttet til økonomi for den enkelte eiendomsbesitter. 5 Kommunens strategi for oppryddingen Kommunens vannområder er inndelt i seks soner. Strategien med inndelingen er at hver sone har felles resipient, hvor alle i felleskap kan bidra med nødvendige tiltak for å nå målet i vanndirektivet om god økologisk status. Det vil med en slik fremgangsmåte være enklere å etablere fellesanlegg, siden naboer vi få samme tidsfrist. Strategien vil også være hensiktsmessig for kommunen og kommunale ressurser, både i forhold til informasjons- og veiledningsarbeid samt oppfølging av enkeltsaker. Lokal forskrift endres og tilpasses regelverket for å møte dagens krav til hyttestandard, og samtidig rydde opp i ulovlige og utilfredsstillende utslipp. 9

10 Det bør foreslås å ta inn bestemmelser i kommuneplanens arealdel ved neste rullering slik at hjemmelen foreligger for å pålegge fritidsboliger i større bebygde områder (over 50 pe) å tilknyttes kommunal avløpsledning. 5.1 Tiltak i randsone I områder hvor det er tettbebyggelse (bolig/fritidsbebyggelse) og typisk kort avstand mellom hyttene ( meter), vil kommunen prioritere å gi pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett. Dette kan skje ved å benytte gravitasjonsledninger, mindre villapumpestasjoner eller via trykkavløpsledninger. Kommunens praksis til nå har vært å gi pålegg om tilknytning når avløpsnett ligger i nærliggende område. Det vil bli utarbeidet sonevise planer for hvilken bolig/fritidsbebyggelse dette gjelder, med anbefalt avløpsløsning. I de tilfellene hvor kommunen utvider avløpsnettet sitt blir løsningen tilsvarende nevnt i overstående avsnitt, samme for tilsvarende private avløpsanlegg, jfr. forurensningsloven 23. Før utbyggingen starter må de berørte hjemmelshavere varsles om at pålegg om tilknytning vil bli gitt etter at utbyggingen er fullført. 5.2 Tiltak i spredt bebyggelse Utslipp fra privat avløpsanlegg i spredt bebyggelse tilfører vassdragene fosfor med høy biotilgjengelighet og med høyt innhold av bakterier. For å tilfredsstille målet om at alt utslippsvann fra private avløpsanlegg skal gjennomgå tilfredsstillende rensing før utslipp, vil det være nødvendig å gjennomføre oppgraderingen av private avløpsanlegg alternativt tilknytning til kommunalt ledningsnett. Avløpsanlegg som enten har direkte utslipp, septiktank, bare slamavskiller, eller sandfilter for svartvann, skal oppgraderes slik at 6 i lokal forskrift oppfylles. Eiendommer med godkjent utslippstillatelse som tilfredsstiller dagens rensekrav i henhold til lokal forskrift (med fast serviceavtale), skal ikke pålegges tilkobling til offentlig/privat avløp før 20 år etter ferdigstillelsesdato av det private renseanlegget. Etter nevnte tidsfrist vil kommunen pålegge at eiendommen kobles til offentlig/privat avløp, der dette er etablert. Ved behandling av ny utslippssøknad hvor eiendommen ligger i et område hvor det planlegges utbygging av offentlig/privat avløpsledning skal utslippssøknaden behandles i henhold til lokal forskrift. Etter ferdigstillelse av offentlig/privat avløpsledning kan kommunen etter gjeldende lovverk pålegge eiendommer å koble seg til avløpsnettet. For eksisterende utslipp med godkjent utslippstillatelse, hvor det oppdages feil/mangel på avløpsanlegget skal eier pålegges opprydding i forurensningen. Dersom eiendommen ligger i et område hvor det planlegges utbygging av offentlig/privat avløpsledning kan det være grunnlag for utsettelse av kravet om etablering av godkjent renseløsning fram til det kommunale avløpet er etablert. Dette må vurderes særskilt i hver enkelt sak. Med avløpsanlegg mener ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning iht. forurensningsforskriften 11-3 Definisjoner. jfr. henvisninger Valg av renseløsninger Det finnes mange ulike tekniske løsninger for rensing av sanitært avløpsvann. Valg av teknisk løsning er avhengig av hva kommunen, som forurensningsmyndighet, godkjenner for å sikre at lovens krav oppfylles. 10

11 Hvert anlegg for rensing av avløpsvann godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad. For godkjenning av renseløsning skal utslippskrav i henhold til forurensningsforskriften med tilhørende lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Råde kommune oppfylles. For øvrig beskrives godkjente renseløsninger i «Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Råde kommune» Infiltrasjonsanlegg (også jordhauginfiltrasjonsanlegg) Infiltrasjon av totalavløp (både gråvann og svartvann) i stedlige masser. Denne løsningen velges i områder bestående av jordmasser med gode egenskaper mht. rensing av avløpsvann. Jordmassene må ha tilstrekkelig mektighet og utstrekning, samt at avløpsvannet må ledes ut i grunnen i tilstrekkelig avstand til drikkevannsbrønner. Slike jordmasser har høyt innhold av sand og grus og et moderat innhold av finstoff. I områder hvor løsmassene er mindre egnet for infiltrasjon må avløpsvannet forbehandles/renses før utslipp til grunn, eller kun gråvann føres til infiltrasjon med separate toalettløsninger for toalettavløpet. Det er vanskelig å ta prøver av renseeffekten til infiltrasjonsanlegg. Det er derfor viktig for anleggseier å være klar over at når anlegget har nådd en viss alder kan kommunen oppheve tillatelsen med bakgrunn i at utslippskravet ikke lenger overholdes. Fagmiljøene opererer med en forventet levetid på år for slik type anlegg Filterbedanlegg Anlegget består av slamavskiller, pumpekum, vertikalstrømmende biofilter med filtermasse, tett filterbasseng med tilkjørt filtermasse og utløpskum med muligheter for prøvetaking av renset avløpsvann. Fagmiljøene opererer med en forventet levetid på år. Renseløsning kan benyttes for både svart- og gråvann Minirenseanlegg (boliger) Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 52. Anlegget skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS- EN Minirenseanlegg som godkjennes er kjemisk/biologiske anlegg for fjerning av fosfor og organisk stoff. Renset avløpsvann ledes i lukket rør til infiltrasjonsgrøft, innsjø, eller helårlig resipient. Renseløsning kan benyttes for både svart- og gråvann Tett tank Godkjenningen gjelder bare for svartvann i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. I fritidsbebyggelse hvor ingen andre løsninger er mulig, godkjennes unntaksvis tett tank for svart- og gråvann. Det er et krav at bygningen skal ha vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand i tanken. Tett tank tett tank for svart- og gråvann skal ha et volum på minimum 6000 liter(6 m 3 ). Det er kun fritidsboliger som skal kunne lede alt spillvann til tett tank. Tømmehyppigheten kan likevel bli ganske høy. Har tanken i tillegg vanskelig tilgjengelighet for tømming, blir driftskostnadene for anleggseier deretter. Tanken må kontrolleres for skader som kan oppstå under transport, montering, ved tømminger, og at det ikke lekker inn overvann under drift Sandfilteranlegg (godkjenning gjelder bare for gråvann) 11

12 I et sandfilteranlegg renses vannet hovedsakelig biologisk ved vertikal strømning i et filter med tilkjørt filtermasse. Etter rensing samles vannet i et drenslag og ledes til resipient via inspeksjonskum med muligheter for prøvetaking av utløpsvannet. Slamavskilling benyttes som forbehandling før sandfilteret. Tradisjonelle sandfilteranlegg med tilkjørt filtersand har lav renseevne for fosfor. Ved å benytte et filtermedium med høy fosforbindingsevne (eks. lettklinker) kan sandfilteranlegg være aktuell renseløsning. For å oppnå lang levetid mht. fosforbinding, må imidlertid filtermassen skiftes ut regelmessig. Ved toalettløsning skal det benyttes tett tank eller godkjent biologisk toalett. Fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljøblad nr. 59, lukkede infiltrasjonsanlegg (infiltrasjonsanlegg) Avløpsfritt toalett (tett tank, biologisk toalett, forbrenningstoalett). Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad. Se Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Råde kommune for videre informasjon» Trykkavløp Trykkavløp er et ledningsnett for avløpsvann med villapumpestasjoner koblet sammen slik at samtlige pumpestasjoner arbeider i et felles avløpssystem under trykk og transportere avløpet i en definert retning til definert kum/pumpesump. Et slikt system er uavhengig av topografien til terrenget og pumper avløpsvann inkludert gass/luft både i motbakke og utforbakke i traseer på land og i sjø. Det er utarbeidet egne VA-miljøblad for dimensjonering (nr. 66) og for drifting (nr. 67) av trykkavløp. Dette er blader som må anses som anbefalinger fra utgivers side. Det er også utarbeidet en egen EUstandard for trykkavløp, datert juni Denne standarden er approbert av Norge, har betegnelsen EN-NS-1671, og gjelder således som Norsk Standard for trykkavløp. 5.4 Framdrift Handlingsplanen inneholder frister for innsending av søknad om sanitærabonnement/utslippstillatelse, for boligbebyggelse og fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett i det enkelte nedbørsfelt samt frist for å gjennomføre tiltak. Det skal i regelen være tre år fra en innbygger/eiendomsbesitter blir informert om nye krav til avløp og til ferdigattest på godkjent avløp foreligger. Når det sendes bev med varsel om pålegg om utbedring av avløp skal fristen for ferdigstillelse ikke være kortere en 2 år. Nedbørfeltene er delt i seks soner. Disse sonene er igjen inndelt i navngitte delnedbørfelt. Det vil bli utarbeidet sonevise planer med prioriteringer for hvilke boliger/fritidsbebyggelse, mv. dette gjelder, se tabell 1. 12

13 Sone 1 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone 2 Figur 1. Inndeling av kommunen i nedbørfelt. Tabell 1. Fremdriftsplan for opprydding i avløpsforhold i ulike nedbørfelt i kommunen i perioden Handlingsplan Vannområde Vannområde Morsa (Opprinnelig) Vannområde Morsa med kystbekker Nedbørfelt delt i soner samt sone plan Sone Sone Delnedbørsfelt Forhåndv arselbrev Søknadsfrist Frist for gjennomføri ng av tiltak Tiltak for opprydding Vansjø Pågår Tilknytning mulig Felles avløpsløsning og individuell Saltnes Pågår Tilknytning mulig Hestevold Pågår Tilknytning mulig 13

14 Vannområde Glomma sør Vannområde Morsa med kystbekker Vannområde Glomma sør Sone 3 Løkkebekken Sone 4 Heiabekken Sone 5 Akersbekken Sone 6 Løkkebekken Khilsbekken (Årnebergbekken /Møllebekken) Missingsmyr Tilknytning mulig Slangvoll / Gillingsrød Tilknytning mulig Felles avløpsløsning Oven Tilknytning mulig Felles avløpsløsning Fuglevik Tilknytning mulig Felles avløpsløsning Tasken Tilknytning mulig Felles avløpsløsning Grimstad Tilknytning mulig. Felles avløpsløsning Huseby Tilknytning mulig Felles avløpsløsning Tomb Tilknytning mulig. Torkildstad Tilknytning mulig Enebekk Tilknytning mulig Hissingby Tilknytning mulig Felles avløpsløsning og individuell Rød Tilknytning mulig Felles avløpsløsning og individuell 5.5 Informasjonstiltak For de som må gjøre tiltak på det private avløpsanlegget for at dette skal være i henhold til lov og forskrift, kan dette medføre store investeringer. Det er derfor viktig å gi god informasjon i forbindelse med igangsetting av arbeidet. Det skal organiseres minst to felles informasjonsmøter med eiendomsbesitterene i de berørte områdene i kommunen. Dette for å informere om lover og regler, mulige godkjente tekniske løsninger og for å fasilitere at nabolag kan organisere seg i større eller mindre samarbeid for å løse situasjonen. Det første møtet bør gjøres når hovedplanen for vann og avløp er revidert. Alle berørte som må gjøre tiltak på sitt private avløpsanlegg, enten ved tilknytning til offentlig avløp, utbedring av stikkledning eller privat renseanlegg, vil bli varslet i brev. Informasjonen som blir gitt vil 14

15 fokusere på hvorfor det er nødvendig med tiltak. Utfordringene i vassdraget bør beskrives, og det bør forklares hvorfor det er nødvendig å redusere utslippene fra avløpsanleggene. Det blir også viktig å omtale hva som blir gjort for å redusere utslipp fra andre kilder. Det er også viktig å informere om de fordeler som oppryddingen gir for den enkelte, for eksempel at det øker verdien på eiendommen. I tillegg er det viktig med god praktisk informasjon, både om tilknytning/separering og mulige renseløsninger, regelverk, tekniske løsninger osv. Kommunen har utarbeidet lokal forskrift om mindre avløpsanlegg, vedtatt i Kommunestyret i Lokal forskrift bør revideres. Kommunen har utarbeidet «Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Råde kommune», som beskriver de enkelte anleggstypene. Informasjonsmøter med de berørte vil bli vurdert før pålegg sendes ut i spredt bebyggelse. 6 Kompetanse og ressurser For at kommunen skal kunne gjennomføre oppryddingsarbeidet er det viktig at saksbehandlere og apparatet rundt denne har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig med ressurser. Når det gjelder ressurser/bemanning i kommunen så er det viktig at det settes av tid til: - Kompetansebygging: Saksbehandlere må sette seg godt inn i lovverket og om nødvendig skaffe seg kompetanse på fagfeltet. - Kartlegging og planlegging: I tilfeller der kommunen mangler kompetanse og/eller kapasitet til å løse oppgaver kan det være formålstjenlig for kommunen å hente inn ekstern bistand. Dette kan f.eks. være i forbindelse med registrering/detaljkartlegging av sonevise planer. - Saksbehandling, informasjon og veiledning: For dette punktet så er det estimert at en 100% saksbehandlerstilling kan håndtere mellom 70 og 150 pålegg per år, men at dette vil variere betydelig avhengig av behovet for ytterlige oppfølging etter eventuelle pålegg. En begrensning ligger også i sesongavhengigheten til prosjekterings- og byggearbeidet, i tillegg til at det fort kan være ventetid hos prosjekterende/utførende, mv. For å nå målet om god økologisk og god kjemisk tilstand i vassdragene innen 2021, samtidig med kommunens andre store saneringsprosjekt innen avløp, kan det være behov for økte resurser inn i fagfeltet spredt avløp. 7 Henvisninger 7.1 Plan og bygningsloven Kapittel 27. Tilknytning til infrastruktur 15

16 27-1. Vann Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk Avløp Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk Tilknytning til eksisterende private anlegg Plan- og bygningsmyndigheten kan tillate tilknytning til private vann- og avløpsanlegg. Eieren av anlegget kan i så fall kreve at den som blir tilknyttet anlegget foretar eller betaler de utvidelser og forandringer av anlegg som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan i tillegg kreve refusjon for de opprinnelige anleggsutgiftene og senere oppgraderinger. Kostnadene og refusjonen fastsettes ved skjønn. Utgiftene til skjønnet bæres av den som blir tilknyttet anlegget. 7.2 Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av

17 Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter 11 dersom det er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. 18. (endring og omgjøring av tillatelse) Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter loven her eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom - det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller annerledes enn ventet da tillatelse ble gitt, - skaden eller ulempen kan reduseres uten urimelig kostnad for forurenseren, - ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningene i vesentlig grad, - vilkårene i tillatelsen er unødvendige for å motvirke forurensninger, - de fordeler forurenseren eller andre får av at vilkår blir lempet på eller opphevet, er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for miljøet, eller - det forøvrig følger av ellers gjeldende omgjøringsregler. Tillatelse gitt i medhold av 11 annet ledd tilbakekalles eller endres dersom kvoteplikten etter Klimakvoteloven 4 opphører. Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt. Ved avgjørelser etter første og tredje ledd skal det tas hensyn til kostnadene en endring eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring for øvrig vil medføre. 23. (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) - Forurensningsmyndigheten kan bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. - Om plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i Plan- og bygningsloven. Vedtak etter Plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten. - Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Skjer tilknytning til privat avløpsanlegg, kan eieren av anlegget kreve at vedkommende foretar eller betaler de utvidelser og 17

18 forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan også kreve refusjon for anleggsutgiftene i samsvar med Planog bygningsloven. Kostnadene ved underskjønnet skal bæres av den som blir tilknyttet anlegget. 7.3 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 4. Avløp. Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Definisjoner I kapittel 11 til 15B menes med a) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. b) Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann. Dersom mengden sanitært avløpsvann ikke overstiger 2000 pe og sanitært avløpsvann samtidig utgjør mindre enn 5% av avløpsvannet, regnes avløpsvannet ikke som kommunalt avløpsvann. c) Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. d) Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. e) Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende. f) Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. g) Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann. h) Offentlig avløpsnett: Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning. i) Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning. j) Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven 7. k) Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse. 18

Handlingsplan 2015-2021

Handlingsplan 2015-2021 Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Revidert etter offentlig ettersyn og høring Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Formål... 5 3 Bakgrunnsmateriale...

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016-2030 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse VAR - SEKSJONEN Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Generell informasjon / kort oppsummering... 3 4 Bakgrunnsmateriale...

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Fagdag mindre avløp 21.01.2016 Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE - HØRINGSFORSLAG

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE - HØRINGSFORSLAG ArkivsakID.: 16/4959 Arkivkode: FA - M41 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 025/16 Miljø- og teknikkomiteen 28.09.2016 149/16 Formannskapet 12.10.2016 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

OPPRYDDINGSPLAN FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG 2016-2022

OPPRYDDINGSPLAN FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG 2016-2022 OPPRYDDINGSPLAN FOR OPPGRADERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG 2016-2022 Vedtatt i kommunestyremøte 1. mars 2016 Rev. C 09.03.2016 Nes kommune mars 2016 Rev. A 19.11.2015: Høringsutkast Rev. B 06.01.2016:

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

RÅDE KOMMUNE Sakspapir

RÅDE KOMMUNE Sakspapir RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utvalg for teknikk 12.03.2015 020/15 RASUNY Fast utvalg for teknikk 03.06.2015 050/15 RASUNY Avgjøres av: Kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms.

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Fastsatt av Karlsøy kommunestyre den 12.6.2012. med hjemmel i: Lov av 27. juni 2008 om planlegging og

Detaljer

Sanitærløsninger i fritidssektoren. Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø, Ås

Sanitærløsninger i fritidssektoren. Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø, Ås Sanitærløsninger i fritidssektoren Trond Mæhlum Bioforsk Jord og miljø, Ås Innhold Avgrensning av tema Løsninger for håndtering av sanitært avfall fra hytter/fritidsboliger, turistbedrifter, campingvogner,

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune.

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. 02.12.2005 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hensikt med handlingsplanen...

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 Retningslinjer for sanitærteknisk standard for hyttebebyggelse i Hamar, Løten og Stange kommuner. Sluttrapport. 1. Innledning. Nåværende hyttebebyggelse. I

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan 2011-2015 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Forord...4 2. Formål...4 3. Bakgrunnsmateriale...4 3.1.

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE»

Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» Lørenskog kommune DATO: 07. FEBRUAR 2017 TEMA: SIKRING AV VANN OG AVLØP I BYGGESAKER I EN «PRESSKOMMUNE» EINAR OLAV JYSTAD, SPESIALRÅDGIVER KOMMUNLTEKNIKK Film 2 Hva sier lovverket når vann og avløp er

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune.

Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann i Nøtterøy kommune. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett i Nøtterøy

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Gunnar Djuvik Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Kurs for kommunene, 25. - 26. april 2006 Formål med foredraget: Gi grunnleggende orientering om regelverket

Detaljer

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Kommunalt tilsyn Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning 1 Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Hva sier regelverket? Forurensningsforskriften kapittel 12, 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet

Detaljer

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE UTFORDRINGER KNYTTET TIL PÅLEGG OM OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGG I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE MØTE UMB ÅS 24.10.11 BAKGRUNN Jobbet på VAR-avdelingen med kommunalt avløp fra 1976 Godt

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Vedtatt av kommunestyret 2009 Mål for hovedplanen Rent drikkevann til alle kommunens innbyggere Miljømål for vannforekomstene Bærekraftige løsninger Kommunens planer

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Vi trives i Grenseland Opprydding i spredt avløp AREMARK MARKER Gro Gaarder Haldenvassdraget Total lengde: 137 km Nedbørfelt: 1594 km 2 Middelvannsføring ved utløpet: 23,4m 3 /s Vassdraget består av en

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Fredrikstad kommune Utslippstillatelse - søknad Utslipps- og byggsøknad Type søknad o Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12. o Søknad om utslippstillatelse i medhold

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Politikeropplæring 24-25.2.2016 Avdelingsdirektør for landbruk og miljø - Gunhild Dalaker Tuseth Disposisjon Forurensningslovens

Detaljer

ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN

ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 Hva er søknadspliktig og hva er ikke det? Hjemmelsgrunnlag ved pålegg Tips om prosessen rundt utsendelse av pålegg Felles rutiner

Detaljer

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse I: Forberedelser II: Kartlegging og tilstandsvurderinger III: Valg av løsningsmodeller

Detaljer

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe. Side 1 av 5 KOMMUNALTEKNIKK Gnr. Bnr.Asker kommune SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Råde VA-Utvikling SA. Årsmøte for April 2015

Råde VA-Utvikling SA. Årsmøte for April 2015 Råde VA-Utvikling SA Årsmøte for 2014 15. April 2015 Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2014

VA-dagene Innlandet 2014 VA-dagene Innlandet 2014 Godt vannmiljø! Opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann gjertrud.eid@norskvann.no Tingenes tilstand på landsbasis ca. 340.000 mindre avløpsanlegg

Detaljer

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 Sak nr. Tittel 5/15 KOSTNADER OG

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer