Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger"

Transkript

1 1 Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger TID: 28. JANUAR KL STED: MILJØDIREKTORATET I GRENSESVINGEN 7 PÅ HELSFYR I OSLO Oppgaver Oppgave Tema 1 Helsefare 1.1 Klassifisering av aerosol 1.2 Klassifisering for helsefare 1.3 Klassifisering av stoffblanding med ekstrem ph (1) 1.4 Klassifisering av stoffblandinger med ekstrem ph (2) 2 Miljøfare 2.1 Brobyggingsprinsippet (fortynning med vann) for bestemmelse av klassifisering av en stoffblanding for miljøfare (akutt). 2.2 Kontroll av klassifiseringen Blanding 2B 2.3 Bruk av M-faktor 3. Regler for merking og emballering 3.1 Merking av blandinger: Blanding A 3.2 Merking av blandinger: Blanding B 3.3 Merking av blandinger: Blanding C - Sementmørtel 3.4 Merking av blandinger: Blanding D - Skumspray 1

2 2 1 Helsefare 1.1 Klassifisering av en aerosol Du har en aerosol med følgende sammensetning: Stoff % (vekt) (hele stoffblandingen) Harmonisert klassifisering A (drivgass) B Asp. Tox. 1, H304 Muta. 1B, H340 (merknad P) Carc. 1B, H350 (merknad P) C D (drivgass) 8-10 E 5-7 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Acute Tox. 4, H332 F 1-3 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (hørselsorgan) G 2-4 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 H 2-4 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Vann % (væskefraksjon) Merknad P: Klassifiseringen som kreftfremkallende eller arvestoffskadelig kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 0,1 vektprosent benzen (EINECS-nr ). Dersom stoffet ikke er klassifisert som kreftfremkallende, får i det minste sikkerhetssetningene (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabell 3.1) eller S- setningene (2-) (tabell 3.2) anvendelse. Denne merknaden får bare anvendelse på visse komplekse oljebaserte stoffer i del Beregn konsentrasjonen av stoffene i stoffblandingen når du ser bort fra drivgassene 2. Hvordan skal aerosolen klassifiseres? 3. Hvordan skal aerosolen merkes? 2

3 3 1.2 Klassifisering for helsefare Et sikkerhetsdatablad for stoffblanding Y har følgende informasjon i avsnitt 2.1 "Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen og avsnitt 11 "Toksikologiske opplysninger : Avsnitt I SDS 2.1 Tilgjengelig informasjon Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Symbol GHS Oral LD50 50 mg/kg (rotte) stoff 1 I tillegg har du funnet følgende tilgjengelige data fra andre kilder for stoff 1 på LD50(oral) som du må vurdere om det er relevant å bruke for å regne ut akutt toksisitet: LD50 oral for mus (3,3 mg/kg bw), LD50 oral for menneske (0,5 mg/kg bw) I SDS avsnitt 3 "Sammensetning/ opplysninger om bestanddeler har vi disse opplysningene: Stoffnavn Klassifisering Konsentrasjon Stoff 1 Acute Tox. 3 *, H301; Acute Tox. 1, H310; 3 % Stoff 2 Acute Tox. 4, H302 2 % Stoff 3 Acute Tox. 4, H302 0,3 % Stoff 4 Acute Tox. 4, H302 0,1 % Stoff 5 Skin Sens. 1, H317 0,1 % Stoff 6 Eye Irrit. 2, H319 5 % Stoff 7 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 0,8 % 1. Er stoffblandingen klassifisert riktig? 3

4 4 1.3 Klassifisering av stoffblanding med ekstrem ph (1) Du har en stoffblanding som inneholder to stoffer med etsende/irriterende klassifisering: Stoff Konsentrasjon Klassifisering Spesifikke konsentrasjonsgrenser A (svak syre) 10% Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aq. Chronic 3; H412 B (svak syre) 5% Skin Corr. 1A; H314 Skin Corr. 1A; H314: C 90 % Skin Corr. 1B; H314: 10 % C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 2 % C 10 % Eye Irrit. 2; H319: 2 % C 10 % ph for blandingen er 1,5 Det foreligger ingen in-vivo test for blandingen. Hvordan skal blandingen klassifiseres? 4

5 5 1.4 Klassifisering av stoffblandinger med ekstrem ph (2) Stoffblanding 1 ph < 2 10% Stoff A (syre) 1% Stoff B (syre) 89% vann Stoffblanding 2 ph < 2 24% Stoff A (syre) 76% vann Stoffblanding 3 ph < 2 15 % Stoff B (syre) 85 % vann Stoffblanding 4 ph < 2 10 % Stoff C (syre) 2 % stoff X ikke klassifisert som etsende/irriterende for hud/øyne, ingen informasjon om etsende/irriterende egenskaper (stoffet er ikke en syre/base, uorganisk salt, aldehyd, fenol eller surfaktant) 1.5 % stoff Y ikke klassifisert som etsende/irriterende for hud/øyne, ingen informasjon om etsende/irriterende egenskaper (stoffet er ikke en syre/base, uorganisk salt, aldehyd, fenol eller surfaktant) Stoff Klassifisering Spesifikk konsentrasjonsgrense (SCL) Stoff A % Skin Corr. 1B; H314 Skin Corr. 1B; H314: C 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% C < 25% Stoff B Eye Irrit 2; H319 - Stoff C % Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Eye Irrit. 2; H319: 10 % C 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % C 25 % Skin Corr. 1B; H314: C 25 % STOT SE 3; H335: C 10 % 1. Hvordan skal stoffblandingene over klassifiseres? 2. Et stoff eller en stoffblanding har testet positivt i en in-vitro test for etsende for hud. Du har ikke data fra tester på dyr (in-vivo). Hvordan skal stoffet/stoffblandingen klassifiseres? 3. Du har utført en OECD430 in-vitro test for etsende/irriterende effekter av en stoffblanding. Resultatet er negativt. Vil dette være tilstrekkelig informasjon for å konkludere med at stoffblandingen ikke skal klassifiseres som etsende/irriterende? 5

6 6 2 Miljøfare 2.1 Brobyggingsprinsippet (fortynning med vann) for bestemmelse av klassifisering av en stoffblanding for miljøfare (akutt). Stoffblandingene 1-4 (se tabell) er klassifisert som Aquatic Acute 1 basert på LD50-verdier fra 0,1-1,0 mg/l. Deretter har stoffblandingene blitt fortynnet med vann med en faktor på 2 (50% stoffblanding og 50% vann). De nye fortynnede blandingene skal nå klassifiseres. Relevant Informasjon Klassifisering M faktor Stoffblanding 1 LC50 > 0.1 mg/l Acute Cat 1 1 Stoffblanding 2 LC50 = 0.5 mg/l Acute Cat 1 1 Stoffblanding 3 LC50 = 0.9 mg/l Acute Cat 1 1 Stoffblanding 4 LC50 = 1.0 mg/l Acute Cat Bestem klassifiseringene for de fortynnede stoffblandingene ved å bruke brobyggingsprinsippets forskjellige metoder for fortynning (CLP vedlegg I, avsnitt ) 2. Sammenlikn klassifiseringene. Får du samme resultat ved begge metodene? Hvis ikke; kan du forklare forskjellene? Hva sier CLP veiledningen om bruk av metoder for klassifisering av stoffblandinger? 6

7 7 2.2 Kontroll av klassifiseringen Blanding 2B En blanding heter "Blanding 2B". I SDS for dette produktet er det angitt at dette produktet ikke er klassifisert som farlig for vannmiljøet. Siden "Blanding 2B" er beregnet for profesjonell bruk er setningen "Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning"(euh210) inkludert på etiketten. Du kan finne samme informasjon i avsnitt 2.2 i SDS. Nedenfor finner du litt informasjon fra SDS for "Blanding 2B" om klassifisering av stoffene i denne blandingen samt noen testdata for selve blandingen. Informasjon om klassifisering og konsentrasjon Frusthrin Gladobrin Akutt fare for vannmiljøet Aquatic Acute 1 Aquatic Acute 1 M 1 1 Kronisk fare for vannmiljøet Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 3 M 1 - C (%) Informasjon om blandingen Akutt (kortsiktig) fare for vannmiljøet Alge/akvatisk plante: Stoffblanding (Scenedesmus subspicatus) Langsiktig fare for vannmiljøet (kronisk) Alge/akvatisk plante: Stoffblanding (Scenedesmus subspicatus Verdi 15 mg/l (72 eller 96 h ErC50) 1.5 mg/l (96 h NOEC) Testmetode ((EC) No. 440/2008) eller OECD guideline /merknad C.3 / static, GLP C.3 / static, GLP 1. Er blandingen riktig klassifisert og merket? Hvis ikke, hva er riktig klassifisering og er det noe av merkingen (farepiktogram, varselord og faresetninger) som skal legges til eller fjernes fra etiketten? 7

8 8 2.3 Bruk av M-faktor En stoffblanding er klassifisert som miljøfarlig med Aquatic chronic 3; H412. I avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet for stoffblandingen står det at stoff A inngår med mindre enn 2,5% og det er klassifisert: Aquatic Acute 1 (H400) og Aquatic Chronic 1 (H410). Stoffnavn Klassifisering i henhold til CLP Konsentrasjon (%) Stoff A Aquatic Acute, 1, H400 Aquatic Chronic, 1, H410 < 2,5 % M-faktor for stoff A er ikke oppgitt i sikkerhetsdatabladet, men i avsnitt 12 er følgende informasjon om stoff A gitt: Testorganisme Akutt Kronisk Oncorhynchus mykiss 96-h LC50 = 5,2 mg/l 90-d NOEC = 0,37 mg/l Cyprinodon variegatus Sheepshead minnow 33-d EC50 >1,2 mg/l 33-d NOEC = 0,062 mg/l Daphnia magna 48-h EC50 = 5,5 mg/l 21-d NOEC = 0,34 mg/l Americamysis bahia Mysid Crassostrea virginica Oyster Pseudokirchneriella subcapitata Navicula pelliculosa Freshwater diatom Skeletonema costatum Marine diatom 96-h EC50 = 0,83 mg/l 28-d NOEC = 0,024 mg/l 96-h EC50 = 0,66 mg/l 72-h ErC50 > 0,9 mg/l 72-h NOErC = 0,22 mg/l 96-h ErC50 = 0,202 mg/l 96-h ErC50 = 0,034 mg/l 96-h NOErC = 0,074 mg/l 96-h NOEC = 0,0049 mg/l (Yield) 96-h NOErC = 0,011 mg/l Stoff A er ikke lett nedbrytbart. Stoff A oppfyller ikke kriteriene for bioakkumulering. 1. Hvilke data skal brukes for å sette akutt M-faktor? 2. Hvilke data skal brukes for å sette kronisk M-faktor? 3. Hva er riktige M-faktorer for stoffet? 4. Er stoffblandingen klassifisert riktig? 8

9 9 3 Merking av blandinger inklusiv unntak for småemballasje og tillegg for forbrukerprodukter 3.1 Merking av blandinger: Blanding A Blanding A har følgende klassifisering: Flam. Liq. 2, Eye Dam.1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 og Aquatic Chronic 2. Farlige komponenter: Stoff A (15 20 %) H318, H 302, H 400. Stoff B (5 10 %) H226, H304, H315, H317, H400, H410. Stoff C (1-5 %) H225, H319, H336. Stoff D (1 2.5 %) H302, H411. Stoff E (< 1%) H Hvilke farepiktogrammer skal brukes? 2. Hvilket varselord skal brukes? 3. Hvilke stoffer skal angis på etiketten? 4. Hvilke faresetninger skal brukes? 5. Hvilke sikkerhetsssetninger skal brukes? 6. Hva kan utelates for småemballasje (flaske på 50 ml). 7. Hvilke tilleggskrav er det for forbrukerprodukter? 9

10 Merking av blandinger: Blanding B Blanding B har følgende klassifisering: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 og Aquatic Chronic 3. Farlige komponenter: Stoff A (5 10 %) H319, H 302 Stoff B (1-5 %) H315 Stoff C (1-5 %) H225, H319, H336 Stoff D (1 5 %) H412 Stoff E (< 0. 5%) H411 Stoff F (0. 25 %) H226, H304, H315, H317, H400, H Hvilke farepiktogrammer skal brukes? 2. Hvilket varselord skal brukes? 3. Hvilke stoffer skal angis på etiketten? 4. Hvilke faresetninger skal brukes? 5. Hvilke sikkerhetsssetninger skal brukes? 6. Trenger vi å bruke andre merkingselementer? 7. Hva kan utelates for småemballasje (flaske på 50 ml). 8. Hvilke tilleggskrav er det for forbrukerprodukter? 10

11 Merking av blandinger: Blanding C - Sementmørtel Mørtelen har følgende klassifisering: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 og STOT SE 3. Mørtelen er et forbrukerprodukt. Farlige komponenter: Portlandsement (< 50 %) H315, H318, H335 Sand, Additiver 1. Hvilke farepiktogrammer skal brukes? 2. Hvilket varselord skal brukes? 3. Hvilke stoffer skal angis på etiketten? 4. Hvilke faresetninger skal brukes? 5. Hvilke sikkerhetsssetninger skal brukes? 11

12 Merking av blandinger: Blanding D - Skumspray Sprayen har følgende klassifisering: Aerosol 1. Farlige komponenter: Drivgass: Propan/butan. Vann, emulgator, additiver 1. Hvilke farepiktogrammer skal brukes? 2. Hvilket varselord skal brukes? 3. Hvilke stoffer skal angis på etiketten? 4. Hvilke faresetninger skal brukes? 5. Hvilke sikkerhetsssetninger skal brukes? 6. Hvilke tilleggskrav er det for forbrukerprodukter? 12

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger TID: 28. JANUAR KL. 0930-1500 STED: MILJØDIREKTORATET I GRENSESVINGEN 7 PÅ HELSFYR I OSLO Oppgaver Oppgave Tema 1 Helsefare 1.1 Klassifisering

Detaljer

Helsefareklassifisering av stoffblandinger

Helsefareklassifisering av stoffblandinger Helsefareklassifisering av stoffblandinger Seminar om klassifisering av stoffblandinger,10.november 2014 Stine Husa og Ann Kristin Larsen Hva skal jeg snakke om? Hva er nytt med CLP? Hvordan klassifisere

Detaljer

CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015. Stine Husa og Ann Kristin Larsen

CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015. Stine Husa og Ann Kristin Larsen CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015 Stine Husa og Ann Kristin Larsen Hva skal jeg snakke om? Innledning Overgangsordninger Plikter Klassifisering av blandinger Status for CLP i Norge

Detaljer

CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015. Senioringeniør Stine Husa, kjemikalieseksjonen

CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015. Senioringeniør Stine Husa, kjemikalieseksjonen CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015 Kjemikaliedagene 2014 Senioringeniør Stine Husa, kjemikalieseksjonen Hva skal jeg snakke om? Innledning Overgangsordninger Plikter Klassifisering

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Harmonisert og ikke-harmonisert klassifisering og bruk av oversettelsestabellen

Harmonisert og ikke-harmonisert klassifisering og bruk av oversettelsestabellen Harmonisert og ikke-harmonisert klassifisering og bruk av oversettelsestabellen Seminar om CLP 6. oktober 2010 Stine Husa Overgang til CLP CLP må brukes på stoffer som bringes i omsetning og som er innenfor

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/02/2014 Revidert utgave nr.: 17 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DDTOX400M 1.2. Relevante,

Detaljer

Merking og etiketter i CLP

Merking og etiketter i CLP Merking og etiketter i CLP Oktober 2010 Kjetil Haugstad Merking iht. CLP (CLP art 17-34) Når et stoff eller stoffblanding er klassifisert som farlig (unntak, CLP vedlegg I del 1.3, transportable gassylindere..)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin treolje

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin treolje Tjæralin treolje Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin treolje SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 26/02/2016 Revidert utgave nr.: 18 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DDTOX400M 1.2. Relevante,

Detaljer

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012 Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012 2017/EØS/6/31 av 10. juli 2012 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Thread Cutting Oil KAJO MEP. 1/9 Erstatter dato:

SIKKERHETSDATABLAD. Thread Cutting Oil KAJO MEP. 1/9 Erstatter dato: 1/9 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: 5 l, 25 l, 205 l 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0618.tona OJ L 179/2012, p. 3-10 COMMISSION REGULATION (EU) No 618/2012 of 10 July 2012 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sunlight

SIKKERHETSDATABLAD Sunlight Sunlight Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Sunlight SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Biokleen Malingsvask/For Malingsvask klut/innendørs

SIKKERHETSDATABLAD. Biokleen Malingsvask/For Malingsvask klut/innendørs Biokleen Malingsvask/For Malingsvask klut/innendørs Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Biokleen Malingsvask/For Malingsvask klut/innendørs Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nivas Stein & Fasaderens

SIKKERHETSDATABLAD. Nivas Stein & Fasaderens Nivas Stein & Fasaderens Side 1 av 9 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Senotherm Classic

SIKKERHETSDATABLAD Senotherm Classic Senotherm Classic Side 1 av 15 SIKKERHETSDATABLAD Senotherm Classic SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: Yes Platinum Lemon Handoppvaskmiddel

: Yes Platinum Lemon Handoppvaskmiddel Utgivelsesdato: 17/12/2014 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn Produktkode Produktgruppe

Detaljer

AFD 2018 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 09/04/2014 Redigert: 29/06/2015 Versjon: 2.0

AFD 2018 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 09/04/2014 Redigert: 29/06/2015 Versjon: 2.0 Utgivelsesdato: 09/04/2014 Redigert: 29/06/2015 Versjon: 2.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Heftgrunn

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Heftgrunn SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Heftgrunn AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Tjæralin Heftgrunn 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Combi Free

SIKKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Combi Free KBM Reno Clean Combi Free Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Combi Free SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

: Residual Protein Trypsin Kit

: Residual Protein Trypsin Kit AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 07568975001 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DPF-Flushing Liquid

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DPF-Flushing Liquid Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bjørn Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD Bjørn Kraftvask Bjørn Kraftvask Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Bjørn Kraftvask SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Tjæralin Husvask

Sikkerhetsdatablad Tjæralin Husvask Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produkttype : Vaskemiddel 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Lab Putty Activator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Lab Putty Activator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. Yunik Lettsparkel, Våtrom

SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. Yunik Lettsparkel, Våtrom SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke brukbart 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Terrasse

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Terrasse SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Terrasse AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Tjæralin Terrasse 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) 2015/830 Utgivelsesdato:23-2-2016 Redigert: : Versjon: 2.0

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) 2015/830 Utgivelsesdato:23-2-2016 Redigert: : Versjon: 2.0 Utgivelsesdato23-2-2016 Redigert Versjon 2.0 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffblandinger Produktnavn Carclin

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16/04/2013 Revisjonsdato: 26/02/2015 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode:

Detaljer

: Special Stains Trich.III Blue Staining K

: Special Stains Trich.III Blue Staining K AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 05279364001 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 01-02-2012 Versjon: 10 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger 99 Aqua 12 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Edeltreolje

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Edeltreolje Tjæralin Edeltreolje Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Edeltreolje SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

YES skyllemiddel Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr.. 453/2010 Utgivelsesdato: 13/03/2013 Forrige revisjon: 13/03/2013 Versjon: 2.

YES skyllemiddel Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr.. 453/2010 Utgivelsesdato: 13/03/2013 Forrige revisjon: 13/03/2013 Versjon: 2. Utgivelsesdato: 13/03/2013 Forrige revisjon: 13/03/2013 Versjon: 2.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1. Produkt Beskrivelse Kjemisk produkt Produktnavn Produkt

Detaljer

: ARIEL COLOR&STYLE 3in1 PODS

: ARIEL COLOR&STYLE 3in1 PODS Utgivelsesdato: 17/12/2014 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn Produktkode Produktgruppe

Detaljer

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit.

HMS-DATABLAD. Stoffet er ikke klassifisert som et PBT-stoff. EINECS CAS Classification (CLP) Prosent 201-069-1 77-92-9 Eye Irrit. ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 18.02.2011 Revisjonsdato: 08.10.2015 Revidert utgave nr.: 6.1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad PROFFOX PF

Sikkerhetsdatablad PROFFOX PF ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 300179 17/03/2015 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Edeltreolje

SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Edeltreolje SIKKERHETSDATABLAD Tjæralin Edeltreolje AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Tjæralin Edeltreolje 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EURODESINFEKT K

SIKKERHETSDATABLAD EURODESINFEKT K EURODESINFEKT K Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD EURODESINFEKT K SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Butinox Oljebeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

: Residual solvent solution, diluted

: Residual solvent solution, diluted Utgivelsesdato: 31/05/2017 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 21/05/2015 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: KLEEN PROFI Power Strip

: KLEEN PROFI Power Strip i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301214 01/02/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

: TJÆRALIN TERASSEBEIS

: TJÆRALIN TERASSEBEIS Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet. Herregård Terrassebeis Oljebasert

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet. Herregård Terrassebeis Oljebasert Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en løsemiddelbasert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. Yunik Lettsparkel, Medium

SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn. Yunik Lettsparkel, Medium SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke brukbart 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

: KIT T-SCRN MPX CONTROL EXPT-IVD CE

: KIT T-SCRN MPX CONTROL EXPT-IVD CE AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04626290190 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2016-04-18 Erstatter dato: 2014-05-27 SNABBRENT ALLKOMBI

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2016-04-18 Erstatter dato: 2014-05-27 SNABBRENT ALLKOMBI 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon Artikkel nr: TP2375 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 12

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 12 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 12 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: QuikRead go Strep A Katalognummer: 135883 1.2. Identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 02/08/2013 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: R938 1.2. Relevante,

Detaljer

CLP. Oversikt 11.04.2013. Seminar Klif 10.04.2013, Ann Kristin Larsen

CLP. Oversikt 11.04.2013. Seminar Klif 10.04.2013, Ann Kristin Larsen CLP Nytt regelverk for klassifisering og merking av kjemikalier Seminar Klif 10.04.2013, Ann Kristin Larsen Oversikt CLP hva er det? Verdens regelverk for merking av kjemikalier Hvorfor viktig med et harmonisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Multipurpose Cleaner Concentrate / Pro Value Universal

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Multipurpose Cleaner Concentrate / Pro Value Universal SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Emballasjestørrelse 11189 2 x 5 lt 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

: LENOR Gentle Touch

: LENOR Gentle Touch Utgivelsesdato: 27/11/2013 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn Produktkode Produktgruppe

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF. av 19. desember 1994

Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 94/69/EF. av 19. desember 1994 Nr. 51/262 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Seajet Flytende Rubber

SIKKERHETSDATABLAD Seajet Flytende Rubber SIKKERHETSDATABLAD Seajet Flytende Rubber AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Seajet Flytende Rubber 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01 Gjøco Supermatt Rom 01 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Jif Professional 2 i 1 Kjøkkenrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. Jif Professional 2 i 1 Kjøkkenrengjøring Jif Professional 2 i 1 Kjøkkenrengjøring Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jif Professional 2 i 1 Kjøkkenrengjøring AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato

Detaljer

: TANEX POWER 10X750 ML DK/S/FIN/N

: TANEX POWER 10X750 ML DK/S/FIN/N AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61275, 64697 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEMA KOMBI PULVER

SIKKERHETSDATABLAD TEMA KOMBI PULVER SIKKERHETSDATABLAD TEMA KOMBI PULVER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn TEMA KOMBI PULVER 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD T943 THREADLOCKER

SIKKERHETSDATABLAD T943 THREADLOCKER SIKKERHETSDATABLAD T943 THREADLOCKER AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer T943 THREADLOCKER T943 1.2 Identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

: TANET SR 13 10 X 1 L

: TANET SR 13 10 X 1 L SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61557 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 02/03/2016 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 575802 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS PLUMBO CLEAN STÅLGLANS Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning

SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning Marine Cleaner oppdatert CLP-beregning fra 02.05.14 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning fra 02.05.14 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. H2O2 Reagent_1023636

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. H2O2 Reagent_1023636 Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 7664-93-9 016-020-00-8 231-639-5 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

57963701-NOR-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 av 6 Alpacon Multicip Super. Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB

57963701-NOR-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 av 6 Alpacon Multicip Super. Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB Sikkerhetsdatablad Dokumentnummer 57963701-NOR-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 av 6 1. Identifikasjon av materialet/preparatet og selskapet/foretaket Handelsnavn: Leverandør: Produsent:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bjørn Sopp og Algedreper

SIKKERHETSDATABLAD Bjørn Sopp og Algedreper Bjørn Sopp og Algedreper Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bjørn Sopp og Algedreper SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3 LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3 Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: LCK228-1 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: YES Gul / sitron vaskemiddel

: YES Gul / sitron vaskemiddel Yes Gul / sitron oppvaskemiddel Utgivelsesdato: 04.03.2012 Revisjon: Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1. Produkt Beskrivelse Kjemisk produkt Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-05-19 Erstatter dato: 2014-12-11 SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato: 2015-05-19 Erstatter dato: 2014-12-11 SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 - Produktidentifikasjon SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION Art.nr: TP5475 1.2 - Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FLUIDE DA

SIKKERHETSDATABLAD FLUIDE DA FLUIDE DA Side 1 av 14 SIKKERHETSDATABLAD FLUIDE DA SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

Klassifisering av stoffblandinger - generelt

Klassifisering av stoffblandinger - generelt Klassifisering av stoffblandinger - generelt CLP-workshop 6. oktober 2010 Ann Kristin Larsen, seniorrådgiver, seksjon for produktrettet miljøvern Hva er nytt? Dataenes beviskraft (weight of evidence) og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AW-6

SIKKERHETSDATABLAD AW-6 AW-6 SIKKERHETSDATABLAD Side 1 SIKKERHETSDATABLAD AW-6 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.04.2013 Revidert dato 20.02.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Weber BI-væske/Vannstopp

SIKKERHETSDATABLAD Weber BI-væske/Vannstopp Weber BI-væske/Vannstopp Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber BI-væske/Vannstopp Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Fashion 40

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Fashion 40 Gjøco Fashion 40 Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Fashion 40 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KORROSJONSBESKYTTELSE GRUNNING ALN00200310

SIKKERHETSDATABLAD KORROSJONSBESKYTTELSE GRUNNING ALN00200310 KORROSJONSBESKYTTELSE GRUNNING ALN00200310 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD KORROSJONSBESKYTTELSE GRUNNING ALN00200310 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering,

Detaljer

: GOJO Antibacterial Foam Soap

: GOJO Antibacterial Foam Soap AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TICKOPUR R 32

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TICKOPUR R 32 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 25/11/2009 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: LAVAMANI SENSATION 10 X 500 ML

: LAVAMANI SENSATION 10 X 500 ML AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64288 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 05-09-2013 Versjon: 0100 / NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 2K Branntetteskum

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HYBRISEAL FASADEFUG

SIKKERHETSDATABLAD HYBRISEAL FASADEFUG HYBRISEAL FASADEFUG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD HYBRISEAL FASADEFUG Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Car Wash 1L Hamron. Sist endret: 03.01.2014 Erstatter dato: 22.11.2012 Internt nr. 629340

SIKKERHETSDATABLAD. Car Wash 1L Hamron. Sist endret: 03.01.2014 Erstatter dato: 22.11.2012 Internt nr. 629340 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CLEANIC Prophy with Fluoride, Green Apple, in tube

SIKKERHETSDATABLAD CLEANIC Prophy with Fluoride, Green Apple, in tube SIKKERHETSDATABLAD CLEANIC Prophy with Fluoride, Green Apple, in tube AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CLEANIC Prophy

Detaljer

Motor Oil Synthetic 5W-30 C3. 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon : +4769833410 (8.00-17.00) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon

Motor Oil Synthetic 5W-30 C3. 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon : +4769833410 (8.00-17.00) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon OSS06 Utgivelsesdato: 06/08/2010 Redigert: 12/02/2014 : versjon: 5.4 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULVABond I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr.

SIKKERHETSDATABLAD ULVABond I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Color pulver

SIKKERHETSDATABLAD OMO Color pulver OMO Color pulver Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD OMO Color pulver SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: Gefitinib for system suitability CRS

: Gefitinib for system suitability CRS Utgivelsesdato: 11/01/2016 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn

Detaljer