Lover for. Bergen Teknikersamfund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover for. Bergen Teknikersamfund"

Transkript

1 Lover for Bergen Teknikersamfund

2 Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 11. mars 2015 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf et annet sted i lovverket. Sondre Johan Haugsdal Riisøen Formand, 23. mars

3 1. Bergen Teknikersamfund 1. Bergen Teknikersamfund er en partipolitisk uavhengig studentorganisasjon ved Høgskolen i Bergen. 2. Bergen Teknikersamfund har til oppgave å ivareta medlemmenes fritidsinteresser på beste måte ved: a. Å skape et godt miljø for sunne og utviklende fritidsaktiviteter. b. Å skape et forum for kulturelle aktiviteter og tverrfaglige diskusjoner, slik at medlemmenes kunnskaper og kameratslige samvær styrkes. 3. Ingeniørringen og skolemerket skal ikke undergå noen forandring fra opprinnelig utseende. 2. Medlemmer 1. Enhver student ved Høgskolen i Bergen er å betrakte som medlem. Med student menes her en med studierett ved Høgskolen i Bergen og betalt semesteravgift. 2. Alle som har avsluttet sin utdanning, og som har minimum ett års sammenhengende verv i organisasjonen er å betrakte som seniormedlem. 3. Æresmedlemsskap i Bergen Teknikersamfund mottar den som blir slått til ridder av den gyldne regnestav, eller får tildelt plakett fra Bergen Teknikersamfund. 4. Æresmedlemskap er livsvarig. 3. Administrasjon 1. Hovedstyret er Bergen Teknikersamfund sin øverste myndighet mellom generalforsamlingene. Kjernestyret skal stå for den daglige ledelse og organisering av Bergen Teknikersamfund. Bergen Teknikersamfund skal bestå av undergrupper og komiteer i tråd med vedlagte organisasjonsplan og valgnøkkel. 2. Hovedstyret består av: Kjernestyret, samt ledere av komiteene underlagt Bergen Teknikersamfund. 3

4 3. På Hovedstyrets møter har alle dets medlemmer møte-, tale- og stemme- og forslagsrett. 4. Dersom et av Hovedstyrets medlemmer ikke har anledning til å møte, skal denne sende personlig valgt representant fra sitt styre med tale- og stemme- og forslagsrett. 5. Ved likt stemmetall har Formand dobbeltstemme ved avstemming i Hovedstyret. 6. Hovedstyret er beslutningsdyktig når 3/4 av de stemmeberettigede er fremmøtt. 7. Hovedstyret samt alle underkomiteer i Bergen Teknikersamfund, plikter å gjennomføre en overlappingsperiode på to uker ved valg av nye styremedlemmer. Dette skal omfatte gjennomgang av stillingsinstrukser og de daglige rutinene som de ulike vervene omfatter. Dette skal etter gjennomføring bekreftes på et standardisert skjema signert av begge parter, som skal leveres til hovedstyret. Hvis overlapping ikke er mulig grunnet at gjeldende verv ikke har vært besatt, er det leder eller fungerende leder i det enkelte styre som har det overordnete ansvar for å gjennomføre overlapping og kunnskapsoverføring. 8. Hovedstyret kan innvilge andre møte-, tale- og forslagsrett til Hovedstyrets møter. 9. Komiteer underordnet Bergen Teknikersamfund skal etablere interne instrukser og strategiplan for det kommende året i samarbeid med Kjernestyret, som skal godkjennes av Hovedstyret. 10. Komiteene skal ved slutten av perioden rapportere til Kjernestyret, som skal godkjenne og sende inn årsberetningen til Generalforsamlingen. 11. Det skal føres referat fra alle møter i Hovedstyret. Disse skal være tilgjengelig medlemmer, senior- og æresmedlemmer på forespørsel. 4. Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er Bergen Teknikersamfunds øverste myndighet. Valgkomiteen innkaller til Generalforsamling. Ordinær Generalforsamling skal finne sted i februar. Alle studenter ved Høgskolen i Bergen og Bergen Teknikersamfunds medlemmer skal innkalles. Dersom Karrieredagen holdes etter Generalforsamlingen skal det nye Næringslivsutvalget tre inn etter Karrieredagen. 4

5 2. Ved absolutt flertall i Hovedstyret kan ordinær Generalforsamling utsettes med inntil 1 (en) måned. I tilfelle utsetting skal dette varsles umiddelbart, og 5-3 til 5-12 er fortsatt gjeldende innkalling sendes ut senest 30 (tretti) dager før Generalforsamlingen. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når Generalforsamlingen skal avholdes, gjeldende lover for Bergen Teknikersamfund, organisasjonskart, valgnøkkel, protokoll fra Valgmøtet og Generalforsamlingen fra foregående år, gjeldende frister, samt hvilke saker som skal tas opp innkalling skal sendes ut senest 7 (syv) dager før Generalforsamlingen. Denne skal inneholde Hovedstyrets og alle undergruppenes regnskap, budsjett, årsberetning, valgnøkkel, dagsorden, forretningsorden og innkomne forslag til vedtektsendringer. 5. Protokoll fra Generalforsamlingen skal sendes ut til medlemmene senest 7 (syv) dager etter Generalforsamlingen. 6. På ordinær Generalforsamling skal følgende saker behandles: a. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden b. Årsberetning c. Regnskap og budsjett d. Kontingent e. Endringer i vedtektene f. Valg 7. Følgende personer har følgende retter på Generalforsamlingen: a. Ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. b. Seniormedlemmer har tale- og forslagsrett. c. Æresmedlemmer har tale- og forslagsrett. d. Ordstyrer og bisitter har verken tale-, forslags- eller stemmerett. e. Kjernestyret har tale- og forslagsrett. f. Bare ordinære medlemmer kan stille til valg. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett fremmøte. 9. Innkomne forslag må være Hovedstyret i hende senest 12 dager før Generalforsamlingen. Innkomne forslag regnes kun gyldige dersom de er underskrevet av forslagsstiller. 10. Lovendringer avgjøres ved 2/3 flertall. Endring av kontingent avgjøres ved 2/3 flertall. Eksklusjon avgjøres ved 2/3 flertall. Personvalg avgjøres ved alminnelig flertall. Dersom det er flere enn 2 (to) som stiller til samme verv, kan det brukes preferansevalg. Ved stemmelikhet skal valget avgjøres ved loddtrekning. 11. Generalforsamlingen velger to referenter og to protokollunderskrivere. Alle valgmetoder og valgresultater skal protokollføres. 5

6 12. Ekstraordinær Generalforsamling kan avvikles dersom Hovedstyret finner det nødvendig eller dersom 50 navngitte personer av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. 13. Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinær Generalforsamling kan behandles på møtet. Regnskap og budsjett sendes kun ut ved ekstraordinær generalforsamling dersom det er nødvendig for å behandle den sak/de saker. 5. Lovendringer 1. Lovendringsforslag kan kun behandles av Generalforsamlingen. Forslag som fremmes for sent til å bli behandlet, kan forlanges protokollført for votering på den påfølgende Generalforsamling. 6. Valg 1. Valg av Hovedstyret og styrerepresentanter til undergrupper og komiteer foregår på Generalforsamlingen for de verv som velges på våren, og på valgmøtet for de verv som velges på høsten. Valgnøkkelen dikterer hvilke verv som oppnevnes etter intervju. Dersom et verv ikke er besatt utenom sin valgperiode skal det foretas ekstraordinært valg ved første anledning. Dette kan gjøres på Generalforsamling, valgmøte eller ekstraordinær Generalforsamling. 2. Hovedstyret kan benytte settevara i verv som blir ledige mellom Generalforsamling og valgmøte dersom dette er hensiktsmessig. Innsetting av vara skal være midlertidig og i samråd med den aktuelle undergruppen og komiteen. Ekstraordinær Generalforsamling bør vurderes om flere verv står ledige. 3. Dersom et leder- eller økonomiverv står ledig i en undergruppe etter valg, skal en i Kjernestyret besitte vervet til en settevara er opplært. Dette for å sikre stabil drift. 4. Dersom innehaver av et verv av ulike grunner ikke kan gjøre sine plikter skal denne personen finne en settevara i samråd med Kjernestyret. Innehaver er ansvarlig for arbeidsoppgavene frem til arvtaker foreligger. 5. Valgmøte holdes i september. Valgmøtet skal kun inneholde valgsaker. 6. Alle medlemmer har rett til å stille til valg, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter. Etter utløpt periode kan innvalgt nekte gjenvalg i påfølgende valgperiode. Dersom en person ikke har mulighet til å møte, kan ordstyrer lese opp et forhåndsinnsendt skjema fra kandidaten. 6

7 7. Valgkomiteen er ansvarlig for at medlemmer får god kjennskap til alle ubesatte verv i Bergen Teknikersamfund, og at det stilles kandidater til vervene. 8. Valgkomiteen skal nominere kandidater i samsvar med vedlagte organisasjonsplan/valgnøkkel. Valgkomiteen velges på Generalforsamlingen, og består av en person fra Hovedstyret og to andre medlemmer. 9. Ordensrådet skal bestå av to personer fra første klasse og to personer fra andre klasse. 7. Bevilgninger 1. Hovedstyret har den bevilgende myndighet til alle konti. 2. Hovedstyret skal sørge for forsvarlig forvaltning av Bergen Teknikersamfunds formue. 8. Regnskap 1. Halvårsregnskap avsluttes 30. juni og 31. desember, årsregnskap avsluttes 31. desember. Økonomiansvarlig i Hovedstyret er ansvarlig for at revidert regnskap for Bergen Teknikersamfund blir lagt frem for Hovedstyret henholdsvis 1. februar og 1. september. 2. Regnskap skal godkjennes av revisor valgt av Hovedstyret. 3. Hovedstyret skal gjøre revidert regnskap tilgjengelig for alle medlemmer senest 7 dager før Generalforsamlingen. 4. Revidert regnskap og budsjett for Bergen Teknikersamfund skal fremlegges for, og godkjennes av Generalforsamlingen. 5. Dersom et medlem krever spesifikasjon av deler av revidert regnskap skal dette fremlegges, og fremlegges på Generalforsamlingen dersom dette kreves. 6. Undergruppene nullstiller et gitt beløp på sine konti ved høstens semesterstart. Differansen, positiv eller negativ, overføres til eller fra prosjektkonto. Eksterne søknadsmidler skal holdes utenfor kontoreguleringen. 7

8 Beløp: BTS Invest: kr BTS Events: kr BTS Vinterleker: kr Markedsgruppen: kr HiBi: kr Næringslivsutvalget: kr BTS Media: kr BTS Musikk kr BTS Hovedstyret brukskonti: kr 7. Ved søknad om bevilgninger skal Hovedstyret samles for å bestemme utfallet. Bevilgninger gitt under dette møtet spesifiseres i resultat- og balanseregnskap til Hovedstyret og aktuelle komiteer. Beløp inntil 5000,- kan kjernesyret behandle uten hovedstyrets godkjenning. 9. Økonomikomiteen 1. Økonomikomiteen har ansvaret for til enhver tid å ha kontroll på økonomien, følge god regnskapsføring og følge vedtatte lover og budsjetter. 2. Økonomikomiteen består av en økonomiansvarlig i Hovedstyret samt de økonomiansvarlige i undergruppene. 3. Hver økonomiansvarlig har ansvaret for å være oppdatert om hva som skjer i komiteen de har ansvar for. Den økonomiansvarlige har møteplikt og forslags- og stemmerett på økonomimøter. 4. Økonomiansvarlig i kjernestyret skal innkalle til minst ett møte minst to ganger i semesteret. På møtene skal det legges frem foreløpig regnskapene for perioden for alle undergruppene, som Økonomiansvarlig i hovedstyret skal rapportere videre til hovedstyret. 5. Økonomiansvarlig i Hovedstyret og Formand i Bergen Teknikersamfund har tilgang til nettbank. De økonomiansvarlige i undergruppene har innsyn til aktuelle konti. 6. Hvis noen av underkomiteene til Bergen Teknikersamfund bedriver økonomisk uforsvarlighet kan denne settes under administrasjon av Hovedstyret. Komiteen skal i et slikt tilfelle varsles skriftlig fra Hovedstyret med pålegg om tiltak og tidsfrist for å rette opp i økonomistyringen. 7. Kun Formand og økonomiansvarlig i Kjernestyret skal være kontodisponenter på Bergen Teknikersamfund sine konti. Økonomiansvarlig i kjernestyret må personlig godkjenne alle 8

9 utbetalinger fra nettbanken. Hovedstyret skal sende inn ny oversikt over vervansvarlige til banken senest 1 måned etter Generalforsamling. 10. Markedskomiteen 1. Markedskomiteen har ansvaret for at alle studentene får tilstrekkelig informasjon om aktiviteter og medlemsfordeler i Bergen Teknikersamfund. De har også ansvaret for samarbeidsavtaler med andre organisasjoner, Høgskolen i Bergen eller næringslivet. I samarbeid med systemansvarlig skal de passe på at nettsider er oppdatert. Med nettsider menes også sosiale medier. 2. Markedskomiteen består av markedsansvarlig i Kjernestyret, samt de markedsansvarlige i undergruppene. 3. Hver markedsansvarlig har ansvaret for å være oppdatert om hva som skjer i undergruppen de representerer. Markedsansvarlig i Kjernestyret, nestleder i Markedskomiteen og medlemmene har møteplikt, forslags- og stemmerett. Økonomiansvarlig i kjernestyret har møte-, forslags- og stemmerett på markedsmøter. 4. Markedsansvarlig i Kjernestyret skal innkalle til minst ett møte annen hver måned. Markedsansvarlig i Kjernestyret skal rapportere videre til hovedstyret. 11. Ordensregler og straffer 1. Finnes et medlem ved sin opptreden å ha skadet Bergen Teknikersamfunds interesser, kan Hovedstyret midlertidig ekskludere vedkommende fra enkelte, eller alle vervaktiviteter og rettigheter, samt utstyr knyttet til vervet. Beslutningen om permanent eksklusjon skal eventuelt behandles på Generalforsamling. 12. Mistillitsvotum 1. Skulle medlemmer av Hovedstyret eller komitéstyrene vise seg uegnet, kan det fremstilles mistillitsvotum. 2. Hovedstyret skal informeres dersom det er ønske om mistillitsvolum. Hovedstyret har plikt til å kalle inn til høring der alle parter er representert. Hovedstyret skal ikke ta stilling til mistillitsvolumet, men sørge for at alle sider av saken er belyst. 9

10 3. Hovedstyret kan ved særskilte anledninger ekskludere medlemmer og/eller vervinnehavere med øyeblikkelig virkning inntil ekstraordinær Generalforsamling. I dette tilfellet skal innkallelse til ekstraordinær Generalforsamling foreligge innen en uke fra ekskludering. 4. Medlemmer kan bare avsettes på ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. Beslutning krever 2/3 flertall. 13. Oppløsning 1. Bergen Teknikersamfund kan kun oppløses av Generalforsamlingen og krever 3/4 flertall. I tilfelle oppløsning legges driftsmidlene til Bergen Teknikersamfund i et fond som kun skal brukes til aktiviteter som samsvarer med 1.1 og 1.2 i Bergen Teknikersamfunds lover. Ledelsen ved Høgskolen i Bergen skal administrere fondet. 2. Ved oppløsning skal siste sittende Hovedstyret, ledelsen ved Høgskolen i Bergen og alle æresmedlemmer av Bergen Teknikersamfund bli invitert til et møte som skal beslutte retningslinjer for videre forvaltning av Bergen Teknikersamfunds formue. Høgskoleledelsen kan på dette møtet stille med opp til 10 personer. Alle i Hovedstyret og oppmøtte æresmedlemmer har stemmerett, ingen har dobbeltstemme. 14. Vedtektene 1. Vedtektene er Bergen Teknikersamfunds lover. 2. Endringer av vedtektene fattet av Generalforsamlingen trer i kraft umiddelbart. 3. Vedtektene er gyldige inntil de blir erstattet av nye eller inntil Bergen Teknikersamfund opphører som organisasjon. 15. Undergrupper 1. Undergrupper kan kun opprettes og oppløses ved en Generalforsamling 2. Hovedstyret har fullmakt til å opprette komiteer. De gjeldende komiteene må godkjennes for videre drift ved neste generalforsamling. 3. Undergrupper og komiteer kan kreve inn medlemskontingent. Dette må godkjennes av kjernestyret. 10

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen Val Eyja, Buskerud BDSM. Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen 1 Formålsparagraf 1.1 Val Eyja har til hensikt å jobbe for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer