Vår referanse: 2013/38 Vår dato: Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse: 2013/38 Vår dato: 07.06.2013. Rammeavtale filmproduksjon. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)"

Transkript

1 Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/38 Vår dato: Rammeavtale filmproduksjon Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/38

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdraget Anskaffelsens formål Anskaffelsens omfang Om oppdragsgiver Kontraktsbestemmelser Kunngjøring Antall eksemplarer Tilleggsopplysninger - oppdragsgivers kontaktperson Rettelser, supplering eller endring Tentativ fremdriftsplan Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen Regler for konkurransen Anskaffelsesprosedyren Språk Offentlighet Taushetsplikt Deltakelseskostnader Tilbyderkonferanse Habilitet Delområder og omfang Leveransens inndeling i ulike delområder Krav til leverandøren Lovbestemte kvalifikasjonskrav Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Organisatorisk og faglig kapasitet Administrative bestemmelser og krav til tilbudet Tilbudets utforming og levering Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Innleveringssted Forbehold

3 5.6. Tilbud på deler av oppdraget Alternative tilbud Endring og tilbakekall av tilbud Komplett tilbud skal bestå av Oppdragsgivers behandling av tilbudene Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avgjørelsen av konkurransen Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Tildelingskriterier Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen Avvisning

4 Konkurransegrunnlag 1. Oppdraget 1.1. Anskaffelsens formål Senter for IKT i utdanningen, heretter omtalt som oppdragsgiver, innbyr til deltakelse i åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå parallelle rammeavtaler for kjøp av filmproduksjon. Produksjonene kan eksempelvis gjelde informasjonsmateriell, instruksjonsvideoer, markedsføring av senteret og aktuelle prosjekter samt film til bruk i skolen. Filmene vil rette seg mot oppdragsgivers ulike målgrupper; blant annet barnehage, grunnskole, videregående opplæring, og lærer- og barnehagelærerutdanningen. Rammeavtalene er knyttet til oppdragsgivers behov for filmproduksjon innen følgende delområder: Kortfilm (live action) Tegnefilm og animasjon Hensikten med filmene vil blant annet være følgende: Sette fokus på viktige problemstillinger/muligheter i feltet IKT i utdanningen Øke oppmerksomheten rundt senterets tjenester Skape motivasjon for bruk av IKT i utdanningen Formålet med anskaffelsene er å dekke oppdragsgivers behov for slike tjenester, i den grad disse ikke utføres internt hos oppdragsgiver. Det skal inngås avtale med inntil 4 leverandører på hvert av de 2 delområdene. Senter for ikt i utdanningen ønsker å inngå kontrakt med leverandører som skal levere film- og animasjonsproduksjon for publisering på nett og DVD. Aktuelle leverandører skal kunne fungere som totalleverandør av filmproduksjon. Med dette menes at leverandør skal kunne levere innen alle prosesser som inngår i produksjonen, herunder, men ikke begrenset til, manus, førproduksjon, casting (aktørutvelgelse), filming, og etterproduksjon (inkludert blant annet klipping, lydbearbeiding, og teksting). Oppdragsgivers behov omfatter hovedsakelig filmer av lengde ca. 25 sek. ca. 3 minutter, som eksempelvis omhandler: Bruk av IKT i faglig pedagogisk sammenheng i utdanning (barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning) Prosjektspesifikke filmer som tydeliggjør resultater fra senterets prosjekter og tiltak Yrkes- og karrierebeskrivelser innen ulike yrker og karriereløp Øvrige aktuelle tema for filmene kan eksempelvis være: 4

5 Best practice - konkrete eksempler på bruk av IKT i undervisningen Temabaserte filmer Fokus på enkelt prosjekter/aktiviteter i regi av senteret Senteret har eksempelvis tidligere fått produsert følgende filmer som deles åpent på vår YouTube-kanal: For ytterligere informasjon om oppdraget / anskaffelsene vises det til spesifikasjon inntatt som bilag 1 i vedlagt kontraktutkast, samt kapittel 3 om inndeling i ulike delområder Anskaffelsens omfang Rammeavtalene som skal inngås skal ha en varighet på 2 år. Senter for IKT skal i tillegg ha en ensidig rett til å forlenge avtalen i år. Det er estimert at rammeavtalenes totale omfang vil være om lag 10 MNOK for den kommende 4 års perioden, hvorav ca. halvparten fordeles på hvert av de 2 delområdene. Estimatet er basert på forventet ressursbehov, men forplikter ikke Senter for IKT. Behovet vil kunne variere fra år til år beroende på bevilgninger, aktivitetsgrad, andre rammevilkår og behov Om oppdragsgiver Norge er et høyteknologisk samfunn der teknologien stadig er i utvikling. Barn og unge i dag vokser opp med en nærhet til digitale verktøy som ingen annen generasjon før har gjort. Svært mange yrker krever digital kompetanse, og arbeidsgivere forventer at dagens og morgendagens arbeidstakere er digitalt kompetente. Digitale ferdigheter og digital kompetanse blir stadig viktigere for å delta i samfunnet. Målet er at barn, elever og studenter tilegner seg nødvendig digital kompetanse og lærer mer ved hjelp av smart teknologibruk. Hovedmålet for senterets arbeid er bruk av IKT for økt kvalitet i utdanningen bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene, elever og lærlinger i grunnopplæringen og studenter i barnehagelærer- og lærerutdanningene I dag har senteret prosjekter, tjenester og driftsoppgaver på følgende områder: forskning, analyse og kartlegging av den digitale tilstanden hos målgruppene utviklingsprosjekter og nettverkssamarbeid i praktisk-pedagogisk bruk av IKT kompetanseutvikling i bruk av IKT for utdanningssektoren utvikling og bruk av digitale læringsressurser og tjenester samordning av infrastruktur, IKT-drift, IKT-arkitektur, identitetsforvaltning og standardisering digital dømmekraft, personvern og informasjonssikkerhet utdannings- og yrkesinformasjon og karriereveiledning på nett innspill til politikkutvikling i feltet IKT i utdanningen 5

6 veiledninger og anbefalinger innenfor senterets fagområder formidling til og kommunikasjon med målgrupper og samarbeidspartnere Senter for IKT i utdanningen ble opprettet i 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor i Oslo. Senteret har i dag om lag 60 ansatte. Mer informasjon om Senter for IKT i utdanningen finnes på våre hjemmesider Kontraktsbestemmelser Kontrakten vil basere seg på vedlagt kontraktsutkast. Tilbud som inneholder forbehold til kontrakten vil bli avvist. Se også punkt 5.5 der det fremgår at Leverandøren ikke har anledning til å ta forbehold i tilbudet og at tilbud som inneholder forbehold vil bli avvist Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort på DOFFIN den og i TED-basen den Antall eksemplarer Leverandøren kan laste ned konkurransegrunnlaget på DOFFIN Tilleggsopplysninger - oppdragsgivers kontaktperson Dersom leverandørene har spørsmål til konkurransegrunnlaget, må disse fremmes innen frist oppgitt i fremdriftsplanen. Fristen er satt slik at oppdragsgiver skal ha tilstrekkelig tid til å utarbeide svar og sende ut til alle leverandørene innen tilbudsfristen. Alle spørsmål fra leverandørene vil bli besvart og sendt i anonymisert form til samtlige som har fått tilsendt konkurransegrunnlaget. Svarene vil bli lastet opp i anskaffelsens dokumentarkiv på doffin.no. Spørsmål vedrørende anskaffelsen sendes skriftlig, per e-post til Senter for IKT i utdanningen ved: Navn: Postadresse: E-post: Marie Smedsrød Postboks 530, 9256 Tromsø Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Saksnummer 2013/38 Anskaffelse rammeavtale film. 6

7 1.8. Rettelser, supplering eller endring Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget, som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysningene som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra én leverandør, skal umiddelbart og samtidig meddeles alle leverandørene. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om forlengelsen Tentativ fremdriftsplan Kunngjøring av konkurranse Frist for spørsmål til konkurransegrunnlaget kl Tilbudsfrist kl Evaluering Tildeling Klagefrist og kontraktsignering Tilbudsfristen er endelig. Tilbud som ankommer Oppdragsgiver etter utløpt tilbudsfrist vil bli avvist. Alle tidsfrister etter tilbudsfrist er estimater og forplikter ikke Oppdragsgiver. 2. Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 2.1. Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA) med senere endringer. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III Anskaffelsesprosedyren Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette innebærer at alle interesserte leverandører kan inngi tilbud, men at det ikke tillates forhandlinger Språk All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med denne anskaffelsen skal foregå på norsk. 7

8 2.4. Offentlighet Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort, se lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 23 tredje ledd, jf. FOA 3-5. Oppdragsgiver er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentleglova Taushetsplikt Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller driftsog forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 13 første ledd nr. 2) Deltakelseskostnader Kostnader som leverandør pådrar seg i forbindelse med utarbeiding og innlevering av tilbud vil ikke bli refundert. Deltakelse i konkurransen påfører ikke Oppdragsgiver plikt til å inngå kontrakt eller andre økonomiske forpliktelser. Innsendte tilbud vil ikke bli returnert Tilbyderkonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbyderkonferanse Habilitet En ansatt hos oppdragsgiver kan ikke delta i konkurransen. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgiverens ansatte. Ved gjennomføringen av konkurransen gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr Delområder og omfang 3.1. Leveransens inndeling i ulike delområder For en generell beskrivelse vises det til kravspesifikasjon, samt dette konkurransegrunnlagets punkt 1.1. Beskrivelse av ulike delområder: Delområde 1: Kortfilm (live-action) 8

9 Delområdet inkluderer også filmer som i hovedsak er live-action filmer, men som inneholder animerte elementer. Delområde 2: Tegnefilm og animasjon Delområdet inkluderer også filmer som i hovedsak er animasjon/tegnefilm, men med innslag av live-action. 4. Krav til leverandøren 4.1. Lovbestemte kvalifikasjonskrav Leverandøren må oppfylle nedenforstående krav for å få sitt tilbud evaluert. Det er tilstrekkelig å levere dokumentasjon på punktene en gang, selv om det søkes kvalifisering på flere av delområdene. Vedlagt mal for leverandørens egne referansebeskrivelser, jf. vedlegg til punkt 4.4, skal fylles ut separat med relevante referanser for de delområdene det søkes kvalifisering for. Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling. For arbeid som utføres i Norge krever Oppdragsgiver at Leverandør fremlegger egenerklæring om at Leverandør oppfyller lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dokumentasjonskrav Skatteattester ikke eldre enn 6 måneder fra tilbudsfrist. Med skatteattester menes: Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt av skattefogd for merverdiavgift Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) utstedt fra kemner/kommunekasserer for skatt og arbeidsgiveravgift Utenlandske firma må fremlegge tilsvarende attester fra sine land som viser at de har ordnede skatte- og avgiftsforhold. Egenerklæring om HMS i samsvar med FOA 17-15, jf. vedlegg 2. Benytt gjerne vedlagte mal Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Kvalifikasjonskrav Lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: Dokumentasjon som viser at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land 9

10 hvor tilbyderen er etablert Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene. Dokumentasjonskrav Årsrapport og revisorbekreftet årsregnskap for to -2- siste avsluttede regnskapsår. Ved bruk av underleverandører må også underleverandørens økonomiske og finansielle kapasitet beskrives og dokumenteres på tilsvarende måte i henhold til tabellen inntatt i punkt 4.4 over. Leverandøren skal i så tilfelle dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene, jf FOA Organisatorisk og faglig kapasitet Kvalifikasjonskrav Leverandøren skal erfaring fra lignende oppdrag, innen hvert delområde som det søkes kvalifisering på. Leverandøren skal ha tilstrekkelige tekniske og faglige kvalifikasjoner Dokumentasjonskrav Minimum 3 referanser fra lignende oppdrag siste 3 år for hvert av delområdene det søkes kvalifisering på. Benytt vedlagte mal. Referanser skal være relevante i forhold til de delområder det søkes kvalifisering på. Det skal gis en kortfattet beskrivelse av hvordan leverandøren er organisert for å gjennomføre avtalen, herunder beskrivelse av tilgjengelige ressurser og deres faglige kompetanse. Ved bruk av underleverandører må også underleverandørens organisatoriske og faglige kapasitet beskrives og dokumenteres på tilsvarende måte i henhold til tabellen inntatt i punkt 4.4 over. Leverandøren skal i så tilfelle dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene, jf FOA Administrative bestemmelser og krav til tilbudet 5.1. Tilbudets utforming og levering Leverandøren er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet. 10

11 Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være datert, undertegnet av ansvarlig representant, og være stemplet med firmaets navn. Tilbudsbrevet skal også angi kontaktperson for konkurransen med e-postadresse og postadresse. All kommunikasjon og dokumenter, herunder tilbudet, som omhandler denne anskaffelsen, skal være/foregå på norsk. Det gis likevel adgang til å benytte vedlegg på engelsk hvor norsk dokumentasjon ikke finnes. Tilbudet skal være merket: "Tilbud rammeavtale filmproduksjon", og oversendes i nøytral og lukket konvolutt med tilsvarende merking. Tilbud som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli avvist. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes per post, jf. punkt 5.4. Tilbudet skal leveres i 2 originale eksemplarer. Tilbudet skal i tillegg innleveres i elektronisk format på CD eller USB-stick. Tilbyder bes spesielt påse at papirversjoner og elektronisk versjon av tilbudet, inkludert alle vedlegg, er identisk. Ved eventuelle avvik mellom eksemplarene vil signert original papirversjon bli lagt til grunn Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er klokken Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf. punkt 5.4, før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Med mindre leverandøren setter en lengre frist er leverandøren bundet av tilbudet til den klokken Innleveringssted Postadresse: Senter for IKT i utdanningen v/resepsjonen Postboks Tromsø Besøksadresse: Senter for IKT i utdanningen Killengrensgate Tromsø 11

12 5.5. Forbehold Leverandøren har ikke anledning til å ta forbehold i tilbudet. Tilbud som inneholder forbehold, vil bli avvist. Se også punkt 1.4, der det fremgår at tilbud som inneholder forbehold til kontraktutkastet vil bli avvist Tilbud på deler av oppdraget Oppdraget er delt inn i ulike delområder, jf. punkt 3.1 over, og det er anledning til å gi tilbud på et eller flere av disse. Det er ikke anledning til å gi tilbud basert på annen inndeling enn den som beskrives i kapittel 3.1 over Alternative tilbud Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud Endring og tilbakekall av tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes og leveres i samsvar med punkt Komplett tilbud skal bestå av Utfylt tilbudsbrev. Benytt vedlagte mal. Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner: Skatteattest attest på betalt skatt og arbeidsgiveravgift MVA-attest attest på betalt merverdiavgift HMS-egenerklæring Firmaattest Årsrapport og revisorbekreftet årsregnskap for siste regnskapsår Beskrivelse av leverandørens generelle organisatoriske og faglige kapasitet Utfylt referanseskjema med foretakets viktigste leveranser de siste 3 år relatert til denne anskaffelsen. Utfylt bilagstruktur i henhold til kontraktutkast CVer for inntil 3 prosjektlederressurser Innkomne tilbud hvor en eller flere av disse dokumentene mangler vil bli avvist. 6. Oppdragsgivers behandling av tilbudene 6.1. Registrering av tilbud Innkomne tilbud skal umiddelbart påføres tidspunkt for mottakelse. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 12

13 6.2. Tilbudsåpning Tilbudsåpning finner sted den , klokken Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. Minst to representanter for oppdragsgiveren vil forestå åpningen. 7. Avgjørelsen av konkurransen 7.1. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, eksempelvis ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra overordnet myndighet. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det Tildelingskriterier Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Tildelingskriterium Vekt Beskrivelse Pris 40% Basert på utfylt prismatrise. Avvik fra utsendte prismatrise kan føre til avvisning. Kvalitet 60% Kvalitet vurderes med grunnlag i Leverandørens behovsforståelse av de etterspurte tjenestene, basert på leverandørens utfylling av bilag 2 i utsendt kontraktsutkast, samt innsendte CVer for inntil 3 prosjektlederressurser. Selskapets prosjektreferanser skal ikke vedlegges på dette punkt, og vil ikke bli vektlagt ved evalueringen. Tildelingskriterium 1 Pris Vedlagt prismatrise skal utfylles, jf. bilag 3 til vedlagt kontraktutkast. Tilbudet med lavest pris blir tildelt poengsum 10. Øvrige tilbud tildeles poengsum basert på relativ differanse til beste tilbud. Tildelingskriterium 2 Kvalitet Kriteriet vurderes med utgangspunkt i leverandørens utfyllelse av vedlagt kravspesifikasjonen, jf. bilag 2 til vedlagt kontraktutkast. Det skal vedlegges CVer for inntil 3 prosjektlederressurser som vedlegg til bilag 2, slik at Senter for IKT i utdanningen har anledning til å etterprøve utfyllingen av matrisene i bilag 2. Selskapets prosjektreferanser skal ikke vedlegges på dette punkt, og vil ikke bli vektlagt ved evalueringen. Tilbudet som best tilfredsstiller kravene blir tildelt 13

14 poengsum 10. Øvrige tilbud tildeles poengsum basert på relativ differanse til beste tilbud Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen Kontrakt tildeles etter gjennomføring av minikonkurranse. Tildeling ved minikonkurranse vil skje på grunnlag av kriterier gitt ved tildeling av rammeavtalen, men likevel slik at: Oppført kriterium på pris kan også omfatte rabatter eller samlet pris for leveranse ("prosjektpris"). Oppført kriterium på kvalitet kan presiseres, i forhold til spesifiserte behov hos oppdragsgiver. I denne forbindelse kan det være aktuelt å vurdere kvalitet ut ifra CV for de konkrete ressurser som tilbys ved den aktuelle minikonkurranse. I tillegg til oppførte tildelingskriterier på pris og kvalitet kan også tildelingskriterium på leveringstid, leveringsevne og oppgaveforståelse samt løsningsforslag (herunder fremdriftsplan, organisering, kvalitetssikring og metodikk) benyttes. Oppførte kriterier kan tillegges annen vekting enn den som angis i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver vil rangere tilbudene og tildele hver kontrakt til tilbyderen som har gitt det beste tilbudet på grunnlag av de vilkår som er fastsatt ved den enkelte minikonkurranse Avvisning I konkurransen vil avvisningsreglene i FOA til komme til anvendelse. Vi anmoder leverandørene om å gjøre seg kjent med disse. 14

Rammeavtale kommunikasjonsfaglige rådgivningstjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/81

Rammeavtale kommunikasjonsfaglige rådgivningstjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/81 Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/81 Vår dato:14.08.2013 Rammeavtale kommunikasjonsfaglige rådgivningstjenester Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/81

Detaljer

Vår referanse: 2013/36 Vår dato: Rammeavtale trykkeritjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Vår referanse: 2013/36 Vår dato: Rammeavtale trykkeritjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/36 Vår dato: 06.06.2013 Rammeavtale trykkeritjenester Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/36 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rammeavtale kartleggings- og analysetjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/80

Rammeavtale kartleggings- og analysetjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/80 Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/80 Vår dato:04.09.2013 Rammeavtale kartleggings- og analysetjenester Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/80 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Vår referanse: 2013/84 Vår dato: Rammeavtale om IKT-rådgivningstjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III)

Vår referanse: 2013/84 Vår dato: Rammeavtale om IKT-rådgivningstjenester. Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2013/84 Vår dato: 09.07.2013 Rammeavtale om IKT-rådgivningstjenester Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel (FOA del I og III) Saksnummer: 2013/84 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Anskaffelse 3 Elektriske biler

Anskaffelse 3 Elektriske biler Konkurransegrunnlag Anskaffelse 3 Elektriske biler Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/1331 Tilbudsfrist: Fredag 5.2. 2016 Kl.12:00 INNHOLD 1. Oppdragsgiver... 3 2. Beskrivelse av anskaffelsen... 3 3. Gjennomføring

Detaljer

Vår referanse: 15/00117 Vår dato: Tjenester knyttet til organisasjonsutvikling og leder- og medarbeiderutvikling.

Vår referanse: 15/00117 Vår dato: Tjenester knyttet til organisasjonsutvikling og leder- og medarbeiderutvikling. Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 15/00117 Vår dato: 10.12.15 Åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Forskrift om offentlige anskaffelser DeI I og Del II Tjenester knyttet til organisasjonsutvikling

Detaljer

Tjenester knyttet til arbeidsmiljøundersøkelse ved Senter for IKT i utdanningen

Tjenester knyttet til arbeidsmiljøundersøkelse ved Senter for IKT i utdanningen Til interesserte tilbudsgivere Vår referanse: 2012/46 Vår dato:02.04.2012 Tjenester knyttet til arbeidsmiljøundersøkelse ved Senter for IKT i utdanningen Tilbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Forskrift

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Saksnummer: [] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Avtaleperiode 01.01.2014 31.12.2015 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Saksnummer: 12/0634 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV LYSKILDER Kjøp av lyskilder Side 2 av 13 Grunndokument Innhold 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Avtaleperiode...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: STAB-00330-2010 Rådgivningstjenester innenfor Økonomi og regnskap Virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse over EØS-terskelverdi

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved. anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: Brensel i form av briketter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger Innholdsfortegnelse

Detaljer

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling

NAV Aust-Agder. Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Konkurranse med forhandling // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Aust-Agder Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak: Aktiv fra dag 1 i tjenesteområde sør Konkurranse med forhandling Kunngjort i DOFFIN-basen 23-10-2015 Journalnr: 15-5897 INNHOLD

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune. Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune. Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Innkjøp av smartboard-tavler til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen anbudskonkurranse Tilbudsfrist: 5. februar 2013 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter

Vennesla kommune. Konkurransegrunnlag. Konsertutstyr og instrumenter Vennesla kommune Konkurransegrunnlag Konsertutstyr og instrumenter Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Saksnr. 16/01092 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 Vennesla kommune 3 1.2 Oppdragsgivers

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune. Saksnr:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av. Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune. Saksnr: KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Eiendomsmeglertjenester Ullensaker kommune Saksnr: 2017-22 0 1 GENERELL BESKRIVELSE... 2 1.1 Om oppdragsgiver... 2 1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Driftsløsning for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Saksnr. 01/2010/HN Frist

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for oversettelse norsk - engelsk / engelsk norsk for Riksrevisjonen Sak nr. 2016/00011

Konkurransegrunnlag Rammeavtale for oversettelse norsk - engelsk / engelsk norsk for Riksrevisjonen Sak nr. 2016/00011 Konkurransegrunnlag Rammeavtale for oversettelse norsk - engelsk / engelsk norsk for Riksrevisjonen Sak nr. 2016/00011 Side 1 1. Opplysninger om anskaffelsen 1.1 Oppdragsgiver Riksrevisjonen v/stabsseksjonen

Detaljer