Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Drammen Tennisklubb"

Transkript

1 Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets årsberetning for 2011 Sak 4 Revidert regnskap for 2011 og budsjett for 2012 Sak 5 Stiftelsen Tennishallen Drammen Orientering om Stiftelsen 2011, dagens situasjon og fremtidsutsikter" v/styreleder i Stiftelsen Sak 6 Innkomne forslag Sak 7 Valg av styre og vara Sak 8 Valg av revisorer og valgkomité Det vedlagte regnskapet er dessverre ikke ferdig revidert, men revidert regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt frem så snart revisjonen er klar og senest på årsmøte. Valgkomitéens arbeid er heller ikke ferdig, og bli lagt ut så snart den er klar.

2 DRAMMEN TENNISKLUBB Resultatregnskap Note Budsjett 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad * Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (17 411) 251 (20 000) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap/overskudd ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) *) Basert på at husleien reduseres med kr pr år, eventuelt at andre kostnader reduseres tilsvarende dette eller at inntektene økes tilsvarende. Årsregnskap for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

3 DRAMMEN TENNISKLUBB Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer og andeler i konsernselskap Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital ( ) ( ) Sum innskutt egenkapital ( ) ( ) Opptjent egenkapital Udekket tap ( ) 0 Sum opptjent egenkapital ( ) 0 SUM EGENKAPITAL ( ) ( ) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til konsernselskap Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Årsregnskap for DRAMMEN TENNISKLUBB Organisasjonsnr

4 Styrets årsberetning 2011 Drammen Tennisklubb (DTK) er en ideell organisasjon som har til formål å fremme interessen for og utvikle dyktighet i tennis. Klubben er lokalisert i Ingeniør Rybergsgate 113, 3027 Drammen. Klubben leier det nye flotte tennisanlegget på Åssiden av Stiftelsen Tennishallen Drammen, og har en lang tinglyst leiekontrakt som vil sikre den fortsatt positive utviklingen av tennissporten i Drammensregionen. Klubben har hatt to ansatte (1,5 årsverk) i 2011, samt flere deltidsansatte trenere. Klubben har et svært godt arbeidesmiljø, både for trenere og administrasjon. Klubbens styre består av 4 menn og 2 kvinner. Det er iverksatt tiltak å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Styret har siden generalforsamling 30.mars 2011 bestått Johan Fr. Bruusgaard (leder), Anne Britt Carlsen (nestleder), Joar Leithe, Trond Åsheim og Geir Lapidus. Ina Rasmussen og Hilde Skjeie som vararepresentanter. Antall medlemmer 2011 = Medlemskontigent kr kr kr kr kr Driftssituasjonen Driftsistuasjonen har vært preget av at klubben har en presset likviditet og hadde et betydelig underskudd i Underskuddet ble dekket ved at klubben fikk et lån fra Stiftelsen på kr Dette var noe mindre enn vi hadde håpet på, da dette dermed kun dekket inn underskuddet og ikke tilførte klubben nødvemdig driftskapital. Videre har saken vedrørende mva som Skatt sør har rettet mot både Stiftelsen og klubben vært krevende, og har belastet både styrelder og daglig leder med svært mye ekstra arbeid. Til tross for dette har klubben hatt en netto økning i medlemsantallet fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011 med 59 medlemmer (23,6%). Klubbens ansatte består av daglig leder Asbjørn Dalsbø i halv stilling og hovedtrener Pierre Oscarsson på heltid. I tillegg har Pavel Zenkevitz (topp ti i Norge) og Zladko Dogaz vært innleide hjelpetrenere. Fra 1. januar 2012 ble engasjementet til Pavel avsluttet, og Zlatko ble ansatt i full stilling som er delt etter følgende brøk: 55% trener, 30% vaktmester og 15% administrasjon. Daglig leder Asbjørn Dalsbø er utdannet trener 2 og medlem i ERSA (Den Europeiske strengeunionen). De økonomiske utfordringene er fortsatt store, men styret er godt fornøyd med overgangen til ny driftsmodell, da denne gir bedre kontroll over økonomi og sportslig utvikling. Resultatmessig er klubben også på rett vei med en bedring av resultatet med ca kr (fra til kroner) fra 2010 til 2011.

5 Anlegg Uteanlegg: Fungerer greit. Men problemer med at gjerdestolper har løsnet. Hallen: Hallen har fungert bra i daglig bruk, selv om det fortsatt er noen rettelser som gjenstår. Blant annet har vi problemer med branndørende/nødutgangene. Dette er det reklamert på ovenfor Hallmaker. Det bør vurderes energibesparende tiltak i 2012 for å redusere energikostnadene. Tennisklubbens virksomhet på anlegget medfører ikke miljøforurensning av betydning. Relasjoner Tennisregionen: Drammen Tennisklubb inngår i Region Østland Vest og er tilsluttet Norges Tennisforbund. Regionen er en av landets største og har mange høyt rankede spillere. Asbjørn Dalsbø er valgt inn i regionstyret fra og med Andre klubber/turneringssamarbeid: Det er inngått samarbeidsavtale med Lier TK og Mjøndalen TK. Buskerud idrettskrets/drammen idrettsråd/drammen kommune/norges Tennisforbund: Kontakten og samarbeidet er ryddig og godt. Sportslige aktiviteter Ved utgangen av 2011 var det ca 100 barn og voksne som var til sammen i underkant av 200 timer per uke på DTKs tenniskole. Medlemsantallet økte jevnt og trutt gjennom året, fra 250 til 309 medlemmer ved utgangen av DTK arrangerte som tidligere år Grand Prix turnering med god deltakelse og også noen juniorturneringer og treningssamlinger. I tillegg arrangerte vi NM-lag for juniorer, et arrangement vi høste mange lovord for. Vi har også fått tildelt både Grand Prix og NM-lag jr i Flere av klubbens unge jente- og guttespillere deltar i turneringer og oppnår gode resultater. Klubben har to herrelag og et damelag i divisjonsserien. 1. laget herrer rykket opp til 3. divisjon og 2. laget beholdt plassen i 4. divisjon. Damelaget hadde ingen problemer med å rykke opp til 1. divisjon, og i 2012 får vi forsterket laget med Andrea Raaholt (ranket 1 i U16). Fra 2011 er klubbens 1. lag blitt ledet av Pierre Oscarsson og Amy Jønsson Raaholt som spillende trenere. De vil begge fortsette det positive arbeidet i Styret forventer at det vil bi en fortsatt svært positiv utvikling i lagtennisen. Stiftelsen Tennishallen Drammen Syrets leder vil redegjøre for årsmøte om drift og økonomi i Stiftelsen. Ref. sak 5 på sakslisten.

6 Økonomi Klubben har hatt en anstrengt økonomi i hele Årsaken er sammensatt, men hovedårsaken er at klubben ikke har hatt mange nok medlemmer/stor nok aktivitet til å betjene kostnadene. Mangel på driftskapital har til en viss grad vært handlingslammende, og dette ble forsterket av det ekstrarbeid og usikkerhet som mva-saken med Skatt sør har påført klubben og Stiftelsen. Likevel ser man en positiv utvikling og forventer at det skal være mulig å få balanse i Andre årsaker er at selve driften av hallen har vært mer kostbart enn forutsatt, samt at det er svært vanskelig å fylle hallen med aktivitet utenfor prime time og i helger. Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, men klubben er nødt til å iverksette ytterligere tiltak for å oppnå et positivt resultat i Likviditeten har vært og er en utfordring, særlig i perioder av året. Regnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig underskudd på kr Det har etter regnskapsårets slutt blitt fattet vedtakt fra Skatt sør om tilbakeføring av mva fra Stiftelsen og klubben. For klubbens del dreier dette seg om ca kr. Saken er tidligere tilbakevist i tilsvar, men Skatt sør har opprettholdt kravet. Styret har pr. dato ikke tatt noen avgjørelse om man skal gå videre med saken. Drammen, i styret for Drammen Tennisklubb Johan Fr. Bruusgaard Anne Britt Carlsen Geir Lapidus Joar Leithe Trond Åsheim Styreleder

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer