NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014"

Transkript

1 Foreløpig studieplan januar 13 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014 Kort om studieretningen i engelsk Engelsk er et verdensspråk som brukes i kulturell og vitenskapelig kommunikasjon og fremføring, i næringslivet, og i underholdnings- og populærkulturen. Engelsk er hovedspråket ved internasjonale møter, kongresser og i organisasjoner. Det finnes rikholdig og mangfoldig litteratur og vitenskapelige verk, tidsskrifter og aviser, samt filmer på engelsk. Men engelsk er også et gammelt språk, som har en historie og en utvikling som strekker seg over mer enn 1000 år. Engelskstudiet har som mål å gi innsikt i det engelske språkets system, og i aspekter av språkets historiske, regionale og sosiale variasjon. Studiet skal også gi innsikt i engelskspråklig litteratur fra ulike perioder, sjangere og geografiske områder, og på analyser av de kulturelle, politiske og historiske trekkene som ligger til grunn for aktuelle hendelser og situasjoner i utvalgte engelskspråklige kulturer. Siden all undervisning foregår på engelsk, er studentenes evne til å forstå og uttrykke seg på engelsk av svært stor betydning, også for å få utbytte av læringsmateriell, diskusjonsforum og andre læringsarenaer i emnene. Det er viktig å kunne kommunisere presist i ulike faglige sammenhenger, og studentene må arbeide aktivt gjennom hele studiet for å utvikle språkferdighetene sine. Profesjons- og yrkesmål Studiet gir formell undervisningskompetanse i engelsk og retter seg mot lærere som allerede underviser i skolen, og andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg. Læringsmål KUNNSKAPER Etter endt utdanning skal kandidaten ha et begrepsapparat for å beskrive og analysere sentrale trekk ved det engelske språksystemet kunnskap om det engelske språkets geografiske og kulturelle utbredelse og variasjon kunnskap om det engelske språkets anvendelse innenfor ulike sjangere og domener kunnskap om hovedsjangrene innen engelskspråklig litteratur gjennom et utvalg av litterære verk fra ulike perioder og engelskspråklige land og kjennskap til ulike tradisjoner innen litteraturstudier kunnskap om sosiale og politiske strukturer i ett eller flere engelskspråklige samfunn kjennskap til ulike måter å velge ut og formidle engelsk språk, litteratur og kultur i utøvelse av læreryrket FERDIGHETER Etter endt utdanning skal kandidaten kunne anvende sin kunnskap om det engelske språket og språksystemet i praktisk analyse av språket analysere ulike typer engelskspråklige tekster med hjelp av fagbegreper sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale strukturer, språk og litteratur kommunisere tydelig og målrettet, dvs. å lese, lytte, skrive og snakke på måter som er tilpasset ulike sammenhenger anvende egen fagkunnskap som et verktøy for undervisning og læring i skolen GENERELL KOMPETANSE Etter endt utdanning skal kandidaten kunne presentere på en klar og velbegrunnet måte problemstillinger, synspunkter og løsninger på engelsk, både skriftlig og muntlig finne, bruke og referere til kildemateriale i sin faglige argumentasjon vise innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen engelsk litteraturvitenskap, kulturkunnskap og språkvitenskap bidra til å utvikle elevers muntlige og skriftlige språkferdighet og deres kunnskap innenfor engelskfaget

2 Målgruppe For lærere som allerede arbeider i skolen og ønsker å oppnå formell undervisningskompetanse i engelsk og for andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg. Praksisnærhet i studiet Alle emnene er relevante for undervisningspraksis. To av emnene har en klar didaktisk innretning hvor det arbeides med utvikling av ulike undervisningsopplegg til bruk i klasserommet. Opptakskrav og anbefalte forkunnskaper Opptakskrav er dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det forventes engelskkompetanse på et relativt høyt nivå, se innledning for gjeldende studieplan. For studenter som har utdanningsbakgrunn fra andre land, se NTNUs krav til språkkompetanse for utlendinger ( Oppbygning og struktur Take Credit inngår i følgende studieplaner: - Studieplan A Ordinær (60 sp) - Studieplan B Spesialisering for lærere (60 sp) /(KOMPiS) - Engelsk 2 (30 sp) KOMPiS-studiene (Studieplan B) er beskrevet i det som følger: Det er lagt opp til halv studieprogresjon hvor man tar to emner på 7,5 studiepoeng per semester. Del II bygger på Del I, se for øvrig de enkelte emnebeskrivelsene. Emneoversikt Følgende emner inngår i årsstudiet: Del I: Del II: Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester ENG6010 Språkferdighet 7,5 Høst ENG6020 Språkvitenskap 7,5 Høst ENG6011 Kulturkunnskap 7,5 Høst ENG6024 Litteratur med 7,5 Høst fagdidaktikk II ENG6012 Litteratur I 7,5 Vår ENG6022 Tverrfaglig emne 7,5 Vår med kulturforståelse ENG6014 Skriving i skolen 7,5 Vår ENG6023 Global engelsk 7,5 Vår Oppbyggingen av årsstudiet: SEMESTER 7,5 sp 7,5 sp 2 VÅR ENG6022 ENG HØST ENG6020 ENG VÅR ENG6012 ENG HØST ENG6010 ENG6011 Om læringsformer og aktiviteter Alle emnene er nettbaserte, det vil si at emnene har egne nettsider i tillegg til ordinære pensumbøker. Emnene er leksjonsbaserte og består av 7-11 leksjoner som alle har et tydelig læringsmål og oppgaver/aktiviteter knyttet til dette. Alle studentene har sin egen elektroniske arbeidsbok. Det er også mulighet for å levere oppgaver knyttet til leksjonen som faglærer gir tilbakemelding på via arbeidsboka. I tillegg har hvert av emnene et forum for spørsmål av både faglig og praktisk art og informasjonsutveksling samt en blogg for faglig refleksjon, hvor studentene kan presentere egne refleksjoner og kommentere hverandres innlegg. Se emnebeskrivelsene for de enkelte emnene. Om obligatoriske undervisningsaktiviteter (eksamenskrav) Alle emnene har arbeidskrav. Se emnebeskrivelsene for de enkelte emnene. Vurderingsformer Alle emnene har avsluttende eksamen. I to av emnene (ENG6011 og ENG6020) er det en avsluttende skriftlig skoleeksamen, mens de andre seks emnene har skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

3 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Språkferdighet ENG6010 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet PLU v/ førsteamanuensis Tale M. Guldal Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Faglig innhold Emnet tilbys som en del av Take Credit Del I, Studieplan A og B. Emnet kan inngå i bachelorgrad. Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende. Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal kunne gjenkjenne grunnleggende grammatiske strukturer i engelsk kunne gjøre rede for språklige avvik i engelskspråklige tekster ved bruk av fagspråk kunne gjøre rede for ulike språklige virkemidler i forskjellige typer tekster og hvilken funksjon disse virkemidlene har kunne analysere og reflektere over leksikalske, grammatiske, og pragmatiske forskjeller mellom engelsk og norsk og gjøre nytte av dette i tekstanalyser og oversettelser kunne uttrykke seg på tilnærmet korrekt engelsk skriftlig og muntlig Emnet gir en innføring i grunnleggende strukturer i det engelske språket. Det fokuseres på stilistisk variasjon og konvensjoner knyttet til ulike teksttyper i arbeid med engelskspråklige tekster og oversettelse av tekst fra norsk til engelsk. Aspekter ved engelsk språk og språkbruk som er utfordrende for norskspråklige studenter vies særlig oppmerksomhet. Emnet har en tematisk struktur hvor grunnleggende grammatiske begreper, ordtilfang og leksikalske sammenhenger, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk språk, diskurskompetanse, tekstanalyse, oversettelse og annen tekstproduksjon står sentralt. I tillegg inneholder emnet en muntlig komponent. Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til språklige valg i forskjellige sammenhenger, så vel som å gi anledning til å oppøve sine ferdigheter i praktisk engelsk.

4 Læringsformer og aktiviteter Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom pensumtekst og tilhørende oppgaver. Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte Skype (og evt. annen plattform for videokonferanser) for muntlig presentasjon og gruppemøter. Obligatorisk aktivitet 3 skriftlige aktiviteter og muntlig presentasjon. Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang, webkamera, høyttalere og mikrofon. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

5 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Kulturkunnskap ENG6011 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet PLU v/førsteamanuensis Tale M. Guldal Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Emnet tilbys som en del av Take Credit Del I, Studieplan A og B: Emnet kan inngå i bachelorgrad. Engelsk fra videregående eller tilsvarende. Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal kunne gjøre rede for sosiale og politiske forhold i det amerikanske og britiske samfunnet kunne reflektere over aktuelle tema og diskusjoner innenfor kulturkunnskap kunne sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale forhold kunne analysere samfunnsfaglige forhold og strukturer i en historisk kontekst ha innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen kulturkunnskap kunne produsere selvstendige analyser av tema innenfor kulturkunnskap som emnet tar for seg kunne uttrykke seg skriftlig innen kulturkunnskap på korrekt engelsk Faglig innhold Dette nettbaserte emnet gir en innføring i sosiale og politiske forhold i USA og Storbritannia. Emnet vil ha fokus på tema knyttet til blant annet befolkning og minoriteter, politiske verdier og samfunnsprinsipper. Disse temaene vil belyses innenfor en samtidshistorisk ramme. Læringsformer og aktiviteter Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen 2 skriftlige oppgaver på ca. 800 ord, og en bloggaktivitet på ca ord. 5-timers skriftlig eksamen ved semesterslutt.

6 Karakterskala Annen relevant informasjon A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

7 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Litteratur I ENG6012 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet PLU v/ førsteamanuensis Tale M. Guldal Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Emnet tilbys som en del av Take Credit Del I, Studieplan A og B. Emnet kan inngå i bachelorgrad. Anbefalte forkunnskaper Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende. Opptakskrav Læringsmål Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal kunne gjøre rede for et utvalg av sentrale verk innen engelskspråklig prosalitteratur gjøre rede for ulike typer engelskspråklig prosa forklare hvordan ulike typer prosa formidler historier og meninger bruke engelskspråklig fagterminologi knyttet til skjønnlitterær prosa skrive en tekst der hun/han analyserer litterære verk på korrekt engelsk bruke fagspesifikke metoder for å lese litterære prosatekster kritisk og selvstendig Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Emnet er sjangerbasert og fokuserer på enkeltteksten og den litterære sjangeren teksten tilhører. Det fokuseres både på den enkelte teksts unike kvalitet, samt dens sjangermessige trekk og begrensninger. Samtidig skal studentene tilegne seg grunnleggende ferdigheter i praktisk analyse og tolkning av teksten. Vi vil i tillegg søke å sette enkeltteksten i en historisk og kulturell sammenheng, også med forfatterens liv og erfaringer som bakgrunn, men dette vil ikke være studiets hovedmålsettinger. Hovedfokus vil være på skjønnlitterære tekster og utvalgte sjangre innenfor sakprosa. Nettleksjoner, blogg, diskusjonsforum, skriftlige oppgaver og veiledning. 3 skriftlige oppgaver på mellom ord blogginnlegg

8 deltakelse i diskusjonsforum muntlig gruppepresentasjon Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

9 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Skriving i skolen ENG6014 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Eksterne samarbeidspartnere Samarbeidspartnere v/ntnu Førsteamanuensis Tale M. Guldal Program for lærerutdanning Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Samarbeid med HiNT og HiST IFS v/ universitetslektor Anja Angelsen Årsstudium / studieprogram Emnet tilbys som en del av Take Credit Del I, Studieplan B. Kan inngå i bachelorgrad. Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Faglig innhold Engelsk fra videregående eller tilsvarende og ENG6010 Språkferdighet. Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal ha kunnskap om skriving i engelskfaget i dagens skole kunne planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk med vekt på skriving kunne vurdere hvilke sjangre og teksttyper som er aktuelle i undervisning kunne gjøre bruk av relevant kildemateriale i egen skriving kunne bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk ha innsikt i å utvikle egen språkferdighet gjennom skriving Emnet er fagdidaktisk og skolens læreplan og kompetansemål for engelskfaget er sentralt i emnet. Engelsk i skolen er et multimodalt fag. Emnet tar opp skriving i ulike sjangere, også sammensatte tekster (tekst, bilde, lyd), i engelskfaget i skolen. Metoder for å utvikle elevers språkferdighet, kommunikativ kompetanse, forståelse for sjangervariasjon og kreativ bruk av språk vil bli dekket. En fokuserer også på kildekritikk og opphavsrett i produksjon av tekster. Studentene vil utforske skriving gjennom å skrive egne tekster, respondere på medstudenters tekster og ved å studere ulike skrivemetoder og teksttyper. Sentrale temaer i emnet er grunnleggende ferdigheter, planlegging og gjennomføring av undervisning, der tilpasset opplæring og vurderingspraksis også inngår.

10 Læringsformer og aktiviteter Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker med veiledning og obligatoriske møter på nett. Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Fire skriftlige oppgaver på ord i varierte sjangere. Minst én av oppgavene vil være en sammensatt tekst. Vurdering av egne og andres tekster. Muntlig presentasjon på nett. Blogginnlegg og deltakelse i diskusjonsforum. Hjemmeeksamen, tre dager. Karakterskala Annen relevant informasjon A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

11 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Språkvitenskap ENG6020 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet PLU v/ førsteamanuensis Tale M. Guldal Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Faglig innhold Emnet tilbys som en del av Take Credit Del II, Studieplan A og B. Emnet kan inngå i bachelorgrad. ENG6010 Språkferdighet og ENG1201 Språkferdighet eller tilsvarende. Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal ha grunnleggende teoretisk innsikt i språket som system ha elementær kunnskap innen minst tre av de fire hovedområdene fonetikk/fonologi, morfologi, syntaks og semantikk/pragmatikk i tilknytning til studiet av moderne engelsk kunne gjøre rede for sentrale begreper og språkvitenskapelig terminologi som anvendes i beskrivelse og analyse av det engelske språket ha tilstrekkelig språkvitenskapelig kunnskap til å kunne lese og forstå vitenskapelige tekster på bachelornivå som behandler tema av deskriptiv og teoretisk art innenfor språkvitenskapen og tilstøtende fagområder kunne anvende noen grunnleggende begreper fra minst tre av hovedområdene innen språkvitenskapen for å beskrive og analysere engelskspråklige data Emnet gir en innføring i sentrale aspekter knyttet til språksystemet i moderne engelsk innen områder som for eksempel morfologi, semantikk, syntaks, fonetikk, fonologi og pragmatikk. De ulike aspektene belyses gjennom drøfting av grunnleggende begreper og tema innenfor disse områdene. Emnet gir studentene et begrepsapparat for å beskrive og analysere engelsk språk, samt et teoretisk innblikk i språksystemet.

12 Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Det er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom pensumtekster og tilhørende oppgaver. I tillegg er det blogg og forum hvor studentene kan ha kontakt med faglærer og medstudenter. 3 skriftlige innleveringer. 4-timers skriftlig eksamen ved semesterslutt. A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

13 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Tverrfaglig emne med kulturforståelse ENG6022 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet PLU v/ førsteamanuensis Tale M. Guldal Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Emnet tilbys som en del av Take Credit Del II, Studieplan A og B. Emnet kan inngå i bachelorgrad. Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende, ENG6010 Språkferdighet, ENG6011 Kulturkunnskap og ENG6012 Litteratur I, samt enten ENG6013 Skriving og sjanger eller ENG6014 Skriving i skolen, ENG6021 Litteratur II eller ENG6024 Litteratur med fagdidaktikk. Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal kunne vise faglig kunnskap og kritisk forståelse av utvalgte tverrdisiplinære tema eller problemstillinger kunne gjøre rede for relevante sosiale, kulturelle og/eller politiske forhold i ett eller flere engelskspråklige samfunn kunne reflektere over aktuelle tema og diskusjoner innenfor kulturstudier ha innsikt i relevante metodiske og teoretiske tilnærminger kunne reflektere over emnets tverrdisiplinære natur og samspillet mellom kultur og andre disipliner innenfor engelskstudiet kunnbygge opp en vitenskapelig argumentasjon og selvstendig analyse knyttet til en aktuell tverrdisiplinær problemstilling kunne uttrykke seg skriftlig på engelsk som er tilpasset sjanger og tema

14 Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Dette nettbaserte emnet vil fokusere på kulturelle aspekter fra den engelskspråklige verden gjennom en tverrfaglig tilnærming som tar for seg tekster og tema fra en eller flere disipliner innen engelskstudiet (litteratur, språk/sosiolingvistikk, kulturkunnskap/kulturstudier). Kandidatene vil gjøres kjent med utvalgte aspekter fra en eller flere engelsktalende kulturer og samfunn ved å analysere ulike tekster og temaer fra disse miljøene. Tekst- og kontekstanalyse vil bli vektlagt sammen med til bruk av primære og sekundære kilder, diskusjon og skriveprosess. Kandidatene vil bli kjent med relevant kildemateriale og kulturene kildematerialet kommer fra. Kandidatene vil få en oversikt over kompleksiteten og problemstillingene i disse samfunnene, og vil også få et grunnlag for å forstå samspillet eller samhandlingen mellom tekst og kultur. Nettleksjoner, blogg, diskusjonsforum og skriftlige oppgaver. 3 skriftlige oppgaver på mellom ord Blogginnlegg Deltakelse i diskusjonsforum Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

15 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/2014 Emnenavn Emnekode Global engelsk ENG6023 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Anbefalte forkunnskaper Opptakskrav Læringsmål Universitetslektor Anja Angelsen (faglig koordinator) Institutt for moderne fremmedspråk Det humanistiske fakultet PLU v/ førsteamanuensis Tale M. Guldal Samarbeid med HiNT og HiST Emnet tilbys som en del av Take Credit Del II, Studieplan A og B. Emnet kan inngå i bachelorgrad. Engelsk fra videregående eller tilsvarende, ENG6020 Språkvitenskap. Generell studiekompetanse/realkompetanse. Kandidaten skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene i hvordan det engelske språket oppsto og utviklet seg i Storbritannia kunne gjøre rede for de forskjellige årsakene til at engelsk ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag kunne gjøre rede for de forskjellige rollene engelsk spiller i forskjellige samfunn både som første- og andrespråk kunne identifisere og beskrive forskjeller i varianter av engelsk i og utenfor Storbritannia når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte kunne diskutere maktforhold mellom morsmålsbrukere av engelsk og de som har engelsk som andrespråk kunne gjøre rede for og reflektere over positive og negative effekter av rollen engelsk har som globalt språk kunne vurdere sannsynlige scenarier for den videre utviklingen for det engelske språket

16 Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet "Global engelsk" tar for seg ulike problemstillinger knyttet til det faktum at engelsk i dag er det mest brukte språket i global kommunikasjon. Hvordan oppstod og utviklet engelsk seg i Storbritannia? Hva var årsakene til at språket ble spredt til de ulike kontinentene hvor vi finner det i dag? Hvilken status har engelsk i de forskjellige språksamfunnene? Hvilke ulikheter finner vi i forskjellige "typer" engelsk når det gjelder uttale, ordforråd, grammatikk og stavemåte? Hvordan endrer språket seg i møtet med ny teknologi og globaliseringsprosesser? Hva er sammenhengen mellom språk og makt, og hvem har mest de skulle sagt - morsmålsbrukerne av engelsk eller de som har engelsk som andrespråk? Hvilke holdninger fins generelt til engelsk som globalt språk - er engelsk et nyttig lingua franca, en språklig "tyrannosaurus rex" eller noe midt i mellom? Hva vil skje med engelsk i framtida? Disse og andre tema vil bli drøftet fra en primært sosiolingvistisk synsvinkel, men kan også bli belyst fra et litterært perspektiv. Nettleksjoner, blogg, diskusjonsforum og skriftlige oppgaver. 3 skriftlige oppgaver på ca ord. Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert og krever datamaskin med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

17 Emnebeskrivelse til studieplan 2013/201 Emnenavn Emnekode Litteratur med fagdidaktikk ENG6024 Antall studiepoeng 7,5 Emneansvarlig Institutt og fakultet Samarbeidspartnere v/ntnu Førsteamanuensis Tale M. Guldal Program for lærerutdanning Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse IFS v/ universitetslektor Anja Angelsen Eksterne samarbeidspartnere Årsstudium / studieprogram Emnet tilbys som en del av Take Credit Del II, Studieplan B. Kan inngå i bachelorgrad. Anbefalte forkunnskaper Engelsk fra videregående eller tilsvarende, ENG6012 Litteratur I, og ENG6014 Skriving i skolen. Opptakskrav Generell studiekompetanse / realkompetanse. Læringsmål Kandidaten skal ha kunnskap om engelskspråklig litteratur i aktuelle sjangre ha kjennskap til didaktiske begrunnelser for bruken av litteratur i engelskfaget kunne planlegge og gjennomføre undervisning i engelsk med bruk av litteratur kunne anvende egen kunnskap om litteratur som et verktøy for undervisning og læring kunne bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i engelsk ha innsikt i hvordan en kan utvikle egen språkferdighet gjennom lesing

18 Faglig innhold Emnet er fagdidaktisk og skolens læreplan og kompetansemål for engelskfaget er sentralt i emnet. Det bygger dels på en sjangermessig tilnærming til litterære tekster. Samtidig er spørsmål om hvordan ulike arbeidsmåter kan brukes til å utvikle språkferdighet og kommunikativ kompetanse sentrale. Lesing er en grunnleggende ferdighet og er viktig for utvikling av språkferdighet. Bruken av litteratur er også en viktig innfallsvinkel til kulturforståelse og kilde til personlig utvikling. I detteemnet vil et hovedperspektiv være didaktisk bruk av litteratur, dvs. hvorfor og hvordan litterære tekster kan brukes i skolen. Studentene vil lese litteratur av ulike sjangre, også tekster skrevet for ungdom. Sentrale temaer i emnet er grunnleggende ferdigheter, planlegging og gjennomføring av undervisning, der tilpasset opplæring og vurderingspraksis også inngår. Læringsformer og aktiviteter Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker med obligatoriske møter på nett. I tillegg er en fysisk samling obligatorisk for studentene som tar Engelsk 2. Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon To skriftlige oppgaver på ord. Vurdering av egne og andres tekster. Selvstendig utvalg av litterære tekster. Muntlig presentasjon på nett. Blogginnlegg og deltakelse i diskusjonsforum. Hjemmeeksamen, tre dager. A-F Emnet er nettbasert og krever pc med nettilgang. Anbefalte nettlesere er Firefox og Internet Explorer. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at studentene har egen e-postkonto og adresse.

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Studieplan for ENGELSK (Take Credit)

Studieplan for ENGELSK (Take Credit) NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK (Take Credit) Studieåret 2014/2015 Kort om studieretningen i engelsk Engelsk er et verdensspråk som brukes i kulturell og vitenskapelig kommunikasjon og fremføring, i

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen 2013/2014

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget. Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2, 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2, 2012/2013 Versjon 25. April 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2, 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

Studieplan for ENGELSK, Take Credit studieplan A Ordinær

Studieplan for ENGELSK, Take Credit studieplan A Ordinær Studieplan for ENGELSK, Take Credit studieplan A Ordinær Studieåret 2016/2017 Opptakskrav og anbefalte forkunnskaper Opptakskrav er dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det forventes

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 (8-13) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Engelsk 2 (8-13) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 (8-13) Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 60 sp i faget. Målgruppa er lærere

Detaljer

Studieplan for ENGELSK (Take Credit)

Studieplan for ENGELSK (Take Credit) NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK (Take Credit) Studieåret 2016/2017 Kort om studietilbudet Engelsk er i dag det språket som er mest utbredt i global kommunikasjon. Det finnes et mangfold av engelskspråklig

Detaljer

Studieplan for ENGELSK (Take Credit)

Studieplan for ENGELSK (Take Credit) NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK (Take Credit) Studieåret 2016/2017 Kort om studietilbudet Engelsk er i dag det språket som er mest utbredt i global kommunikasjon. Det finnes et mangfold av engelskspråklig

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1

Studieplan for ENGELSK 1 NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30 sp i faget. Målgruppa er lærere på 8.-13.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 2013/2014 Kort om studieretningen i engelsk Engelsk er et verdensspråk som brukes i kulturell og vitenskapelig kommunikasjon og fremføring, i næringslivet, og i underholdnings-

Detaljer

studieplan B for lærere

studieplan B for lærere Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK «Take Credit» studieplan B for lærere Studieåret 2017/2018 Engelsk er i dag det språket som er mest utbredt i global kommunikasjon. Det finnes et mangfold

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 (8-13)

Studieplan for Engelsk 2 (8-13) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 (8-13) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 60 sp i faget. Målgruppa

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (8-13) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 1 Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn gir kunnskap

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning

Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Norsk - Forkurs for ingeniørutdanning Emnekode: FIN110_3, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Semester undervisningsstart og

Detaljer

Studieplan for Nordisk språk og litteratur

Studieplan for Nordisk språk og litteratur Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2017/2018 I Nordisk språk og litteratur studeres norsk og nordisk litteratur og språk i samspill med medier og kulturelle

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse.

Detaljer

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013

NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 NTNU KOMPiS/HiST Studieplan for Rådgivning I (30 sp) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Rev. september 2012 Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn) NTNU KOMPiS kompetanse i skolen - Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 2 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som ønsker videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 NTNU KOMPiS//HiST Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studiet gis i et samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 Versjon 25. April 2012 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 KOMPiS-studiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Programplan for norsk med yrkesfaglig profil

Programplan for norsk med yrkesfaglig profil Programplan for norsk med yrkesfaglig profil Further Education in Norwegian with a Vocational Profile Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: NORY Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1)

Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: Kode: EN130MOD1 Studiepoeng: 15 Vedtatt: Foreløpig utkast Engelsk 1 modul 1 (Engelsk i grunnskolen 1) Fagplanenes inndeling 1. Najonal rammeplan 2. Innledning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene kompetanse for å kunne undervise i norsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan for Norsk tegnspråk 1 (1-10)

Studieplan for Norsk tegnspråk 1 (1-10) Studieplan for Norsk 1 (1-10) studieåret 2017/2018 januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (1-10) Studieåret 2017/2018 Emnebeskrivelse til studieplan for 2017/2018 Emnekode LVUT8115 Emnenavn Norsk

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning 2 (30 sp) Studieåret 2016/2017 Rådgivning 2 omfatter 30 studiepoeng av årsstudiet i rådgivning (60 sp). Årstudiet kan samlet sett innpasses som erstatning for fagemner

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet i

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer