Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo. Tlf: /40.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo. Tlf: 23 08 13 39/40. stl@trooglivssyn.no www.trooglivssyn.no"

Transkript

1 Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo Tlf: /40

2 samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Arbeidsplan 2008

3 FORORD STLs arbeidsplan beskriver det arbeid som STL planlegger å utføre i arbeidsåret 2008 (dvs. frem mot årsmøtet i 2009). STL får sine driftsmidler over statsbudsjettet. For 2008 er dette kroner, der er øremerket støtte til lokale dialogprosjekter. Driftstilskuddet dekker utgifter til å holde et sekretariatet på to personer, og gir dessuten mulighet for å arrangere en større konferanse om religion og livssynspolitikk i framtidas Norge, samt arbeid med en utredning om livsfaser og livsriter og religions- og livssynspolitiske utfordringer knyttet til disse. På tre år har tilskuddet til STL økt med over en million. Dette er en anerkjennelse av det viktige arbeidet STL gjør. Samtidig ligger det i tilskuddet en forventning om at STL skal ha en viktig rolle i arbeidet med å ivareta blant annet viktige samordningsoppgaver mellom myndighetene og tros- og livssynssamfunnene og politiske målsetninger om å bidra til et godt flerkulturelt fellesskap. STL vil gjerne virke for å bidra til begge, men det bør understrekes at STL vil gjøre dette ut fra hva som tjener tros- og livssynssamfunnene. De samordningssoppgavene STL kan påta seg, er derfor ikke en mulighet for staten til å unndra seg de forpliktelser de har når det gjelder å legge til rette for en god offentlig religions- og livssynspolitikk. Storsatsningen for STL i 2008/9 er utredningsprosjektet livsriter og livsfaser og religions- og livssynspolitiske utfordringer. Med utredningen vil STL kartlegge og analysere religions- og livssynspolitiske utfordringer forbundet med hvordan tros- og livssynssamfunnene møter sine medlemmers behov knyttet til sentrale livsfaser og livsriter. Vi håper at utredningen kan være et viktig redskap for arbeidet for en gjennomtenkt offentlig religions- og livssynspolitikk. Samtidig er prosjektet viktig for å øke kunnskapen og forståelsen om hverandres tradisjoner, og dermed bidra i arbeidet for et godt flerkulturelt fellesskap. Oslo, den 27. mars 2008 Bente Sandvig leder Anders Huuse Kartzow koordinator 1

4 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Gjennom dialog å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn3 1.1 Rådsmøter Tros- og livssynsverksted i forkant av rådsmøtene Religionslederforum Organisasjonsutvikling Lokale dialoger Referansegruppa for lokale dialoger Ungdomsdialog Likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge Livsriter og livsfaser og utfordringer for norsk religions- og livssynspolitikk Religion og livssyn i framtidas Norge Staten og Den norske kirke Høringer Annet Religiøs og livssynsmessig betjening på sykehus Skolen (formålsparagraf i skolen, opplæringsloven og læreplan i rle) Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (Oslokoalisjonen) Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) Diskrimineringslovsutvalget Referansegruppa for mangfoldsåret Referansegruppe for kontroll og utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn Ressursgruppa for kirkens katastrofeberedskap Annen påvirkning og politisk kontakt Administrasjon Informasjon Nettsiden STL-forum og La oss gå et stykke vei sammen Annet

5 1 GJENNOM DIALOG Å FREMME GJENSIDIG FORSTÅELSE OG RESPEKT MELLOM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Fjorårets arbeidsplan hadde som fokus å arbeide med organisasjonsutvikling. Bakgrunnen for dette var å sikre at en større bredde av temaer ble behandlet, og at en større bredde av aktører ble involvert i tros- og livssynssamarbeidet. Særlig viktig i denne sammenheng var arbeidet med etableringen av andre fora for samtale og samarbeid enn Rådet. Arbeidet med å utvikle og konsolidere disse fora vil fortsette i RÅDSMØTER Det legges opp til 4. rådsmøter i året. I forbindelse med viktige høringssvar inviteres rådets medlemssamfunn til konsultasjon (rådslagning). Det arbeides videre med å utvikle gode prosedyrer for konsensusavgjørelser i Rådet TROS- OG LIVSSYNSVERKSTED I FORKANT AV RÅDSMØTENE I forkant av Rådsmøtene legges det opp til tros- og livssynsverksted. Her vil sentrale tros- og livssynspolitiske temaer tas opp til felles drøfting. For 2008 vil disse verkstedene være knyttet til prosjektet Livsriter og livsfaser og utfordringer for norsk religions- og livssynspolitikk (se 3.1). Seminarene er åpne for andre deltakere fra tros- eller livssynssamfunnene med spesiell kompetanse på feltet. 1.2 RELIGIONSLEDERFORUM STL er med å legge til rette for 2 forumsamlinger i året (første samling var 31. januar 2008). Forumsamlingene skjer i samarbeid med European Council of Religious Leaders (ECRU). Religiøse ledere, eller relevante ledere fra livssynssamfunnene, deler på å ta ansvar for programmet for religionslederforumet. Neste forumsamling finner sted i oktober og vil ha som tema religion og media. Vertskap for dette møte er Gudrun Lydholm (Frelsesarmeen/Norges Kristne Råd) og Senaid Kobilica (Islamsk Råd Norge). Når religionslederforum får etablert seg og STL vinner erfaring med hvordan det fungerer, vil STL ta initiativ til å drøfte den organisatoriske forankringen av forumet, både i forhold til STLs annen virksomhet og European Council of Religious Leaders. 3

6 1.3 ORGANISASJONSUTVIKLING STL vil i løpet av året evaluere arbeidet med organisasjonsutvikling for å se om det er behov for å revidere den nye måten vi har lagt opp arbeidet på. I dette arbeidet vil det også være et behov for å se på helheten av sammensetningen av arbeidsgruppene for å sikre forankring og eierskap blant bredden av aktører involvert i tros- og livssynssamarbeidet i STL. 4

7 2 LOKALE DIALOGER STL viderefører det 3-årige prosjektet Lokale religions- og livssynsmøter (startet høsten 2006), med koordinator som prosjektleder. Prosjektets hovedfokus for 2008 er å bistå de nylig etablerte tros- og livssynsnettverk/råd/forum i de største byene i Norge (veilednings- og nettverksarbeid og økonomisk støtte), og stimulere til erfaringsutveksling mellom ressurspersoner involvert i lokalt dialogarbeid. Prosjektet tar også sikte på å initiere samarbeid i store byer der det enda ikke finnes dialogarbeid. Kultur- og kirkedepartementet har øremerket et tilskudd på kroner til lokale dialoger som STL administrerer. STL vil i 2008 gjennomgå retningslinjer for tilskudd til lokale dialoger for eventuelt å revidere disse. Mer informasjon om retningslinjer for tilskudd og arbeidet med lokale dialoger kan du finne på våre nettsider: 2.1 REFERANSEGRUPPA FOR LOKALE DIALOGER Referansegruppa for lokale dialoger bistår prosjektleder i arbeidet med å legge til rette for lokalt tros- og livssynssamarbeid. Ressursgruppa er også en viktig møteplass for ressurspersoner involvert i dette arbeidet, da gruppa også består av to representanter fra lokale dialogforum. Referansegruppa vil i 2008 inkludere en tredje representant fra lokalt tros- og livssynssamarbeid. Referansegruppa møtes 2-4 ganger i året og innstiller til AU søkere for dialogtilskudd. Referansegruppa vil i 2008 arbeide for å legge til rette for en større konferanse i 2009 utenfor Oslo om lokalt tros- og livssynssamarbeid, samt bidra til at representanter for lokale dialogforum/prosjekter kan delta på landskonferansen religion og livssyn i framtidas Norge (se Begge tiltakene vil hente midler fra overskuddet fra lokalt dialogtilskudd i UNGDOMSDIALOG Det arbeides for å legge til rette for et innføringsseminar/kurs i religions- og livssynsdialogen på Langedrag i september/oktober. Dette vil være tilsvarende det seminaret som ble arrangert her i Som oppfølging av samarbeidet med Interkulturelt museum om å kurse tros- og livssynsambassadører til utstillingen våre hellige rom, arbeides det for å etablere et tros- og livssynsbasert menneskebibliotek. Ungdommene involvert som formidlere i utstillingen Våre hellige rom og andre får tilbud om å være menneskebok som kan være levende formidlere av 5

8 det å være muslim, buddhist eller humanetiker i Norge (se for mer informasjon om menneskebibilioteket). I opplegget for et tros- og livssynsbasert menneskebibliotek er STL tiltenkt arbeidet med å forsøksvis administrerer bøkene og formidle bøker (utlån) til skoler, organisasjoner osv som vil ha mer kunnskap om det flerreligiøse Norge. 6

9 3 LIKESTILLING MELLOM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN I NORGE På det religions- og livssynspolitiske feltet er STLs hovedfokus å arbeide for en gjennomtenkt offentlig religions- og livssynspolitikk. En forutsetning for en slik politikk er at den er basert på likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge, i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Hovedfokus for det religions- og livssynspolitiske arbeidet i 2008 er utredningsprosjektet Livsriter og livsfaser og utfordringer for norsk religions- og livssynspolitikk. 3.1 LIVSRITER OG LIVSFASER OG UTFORDRINGER FOR NORSK RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITIKK. Dette er et forskningsbasert utredningsprosjekt som ledes og gjennomføres av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), etter initiativ og med finansiering fra STL. Hovedmålet med utredningen er å kartlegge og analysere religions- og livssynspolitiske utfordringer forbundet med tros- og livssynssamfunnenes tilretteleggelse for sine medlemmers behov knyttet til bestemte livsriter og livsfaser, særlig i forbindelse med livets begynnelse, overgang fra barn til voksen, ekteskap og ved livets slutt. I forbindelse med utredningsprosjektet vil tros- og livssynsverkstedene (se 1.1.1) brukes for at tros- og livssynssamfunnene kan legge frem for utrederne hva de gjør knyttet til de ulike livsriter og hvilke utfordringer de eventuelt møter. 3.2 RELIGION OG LIVSSYN I FRAMTIDAS NORGE Religion og livssyn i framtidas Norge er navnet på konferansen STL arrangerer juni på Nansenskolen på Lillehammer. Konferansen er et samarbeid mellom denne institusjonen, Human-Etisk Forbund, Islamsk Råd Norge og Kirkeakademiene. Konferansen vil drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til framtidas religions og livssynspolitikk. Tema for konferansen er delt i fire: Religion og livssyn i det offentlige rom, felles verdier, rettighetskollisjoner og dialogens muligheter og begrensninger. Konferansen vil samle representanter for tros- og livssynsmangfoldet i Norge, deres ledere og politiske beslutningstagere. Mer om konferansen på 3.3 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Stortingsmeldingen om Staten og Den norske kirke legges frem i april. STL vil behandle meldingen i Rådet eller gjennom en rådslagning. STL vil legge til rette for å gi Stortinget, ved 7

10 Kirke, undervisnings og forskningskomiteen, tilbakemelding om våre felles og ulike syn på denne stortingsmeldingen. 3.4 HØRINGER Som offisielt høringsorgan er det viktig å uttale seg om det som faller inn under STL sine oppgaver, dvs. særlig saker med tros- eller livssynspolitiske konsekvenser. STL vil fortløpende vurdere hvilke høringssaker som er aktuelle å drøfte i Rådet. STL vil ved behov benytte seg av ressurser i de største medlemssamfunnene, eller andre med spesiell kompetanse på dette feltet, til å jobbe med STLs høringssvar. 3.5 ANNET RELIGIØS OG LIVSSYNSMESSIG BETJENING PÅ SYKEHUS Etter vedtak i årsmøte under behandling av arbeidsplanen setter Samarbeidsrådet i gang et arbeid med å få til et forsøksprosjekt knyttet til tros- og livssynsmessig betjening på sykehus. AU vil utarbeide et forslag til Rådet for en ramme for dette arbeidet SKOLEN (FORMÅLSPARAGRAF I SKOLEN, OPPLÆRINGSLOVEN OG LÆREPLAN I RLE) STL vil ha en beredskap i forhold til de tros- og livssynspolitiske problemstillingene som er knyttet til utviklingen av skolens verdigrunnlag og religion og livssynsfaget i skolen. STL avventer en eventuell stortingsmelding om formålsparagraf i skolen (se for øvrig vår uttalelse på og den videre utvikling av forslag til ny opplæringslov og læreplan i Religion, livssyn og etikk OSLOKOALISJONEN FOR TROS- OG LIVSSYNSFRIHET (OSLOKOALISJONEN) Oslokoalisjonen er en viktig plattform i det internasjonale arbeidet for tros- og livssynsfrihet. STL har tre representanter i styret i Oslokoalisjonen. STL velger ny representant i styret for Oslokoalisjonen på årsmøtet. For å sikre en større forankring og eierskap knyttet til Oslokoalisjonens arbeid legges det opp til en bredere orientering og samtale om Oslokoalisjonen i løpet av arbeidsåret. Se for øvrig SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER (HL-SENTERET) HL-senteret er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter på Holocaust og andre folkemord og livssynsminoriteters vilkår i moderne samfunn. STL har en oppnevnt representant, Egil Lothe, i HL-senterets styre. STL har startet et toårig 8

11 samarbeid med HL-senteret om utredningsprosjektet Livsfaser og livsriter og utfordringer for norsk religions- og livssynspolitikk (se 2.1). I arbeidet med utredningsprosjektet er det også nedsatt en referansegruppe. Her sitter Egil Lothe for STL. Se for øvrig DISKRIMINERINGSLOVSUTVALGET Diskrimineringslovsutvalget (se ble nedsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. juni og har fått i oppdrag å legge frem forslag til en samlet og mer helhetlig diskrimineringslovgivning. Utvalget har levert en delutredning om bortfall av unntakene for religiøse samfunn fra forbudene mot diskriminering på grunn av kjønn eller homofil samlivsform i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. STL er representert i referansegruppa for diskrimineringslovsutvalget gjennom Kristin Mile (Human-Etisk Forbund). Det legges opp til en orientering om dette utvalgets arbeid på et av årets STL-møter REFERANSEGRUPPA FOR MANGFOLDSÅRET I forbindelse med gjennomføringen av mangfoldsåret (se er det etablert en rådgivende referansegruppe med representanter for forskning, arrangører, frivillige organisasjoner med mer. I referansegruppa er STL representert ved Bjørn Jansen (Holistisk Forbund). STL vil ha en beredskap i forhold til at markering av tros- og livssynsmangfoldet blir tilstrekkelig ivaretatt i dette året. Det legges opp til en orientering om dette utvalgets arbeid på et av rådsmøtene REFERANSEGRUPPE FOR KONTROLL OG UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Etter påtrykk fra blant annet STL har KKD etablert en referansegruppe for å vurdere rutiner knyttet til årlig kontroll og utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Referansegruppa skal også påse at denne praksisen ivaretar hensynet til borgernes personvern og er i samsvar med relevant lovverk (særlig lov om trudomssamfunn og ymist anna). For STL sitter Egil Lothe (Buddhistforbundet) og Rolf Birketvedt (Human-Etisk Forbund) i referansegruppa RESSURSGRUPPA FOR DEN NORSKE KIRKES KATASTROFEBEREDSKAP STL deltar med koordinator som observatør i denne ressursgruppa. I samarbeid med ressursgruppa og oslopolitiet planlegges det en konferanse om katastrofearbeidet i 9

12 Oslo, der tros- og livssynssamfunnene i Oslo får vite mer om hvordan dette arbeidet organiseres og hvordan tros- og livssynssamfunnene evt. kan bistå inn i dette arbeidet ANNEN PÅVIRKNING OG POLITISK KONTAKT STL ønsker å styrke sitt påvirkningsarbeid. Det arbeides for å få til møte med Kirke, undervisnings og forskningskomiteen i løpet av arbeidsåret. Foruten møte med KUF fortsetter STL sine halvårlige møter med KKD, der det også jobbes for å få ansvarlig statsråd til å delta på møtene sammen med nåværende statssekretær. 10

13 4 ADMINISTRASJON Administrasjonen består i dag av koordinator Anders Huuse Kartzow, som er daglig leder av sekretariatet, og informasjonsmedarbeider Mehda Ghalegolabi. Anders har i mai vært ansatt i 3 år som koordinator i STL. Koordinatorstillingen er et åremål på 4 år. Administrasjonen har tilholdssted i Kirkens Hus (rådhusgata 1-3). AU tar sikte på å presentere en strategiplan for Rådet i løpet av høsten 2008 som kan utforme noen skisser til en langsiktig strategi (5 år) for STL. Her vil eventuelle behov for et utvidet sekretariat stå sentralt. AU vil også i arbeid med strategiplan vurdere om lokalitetene for organisasjonen er hensiktsmessig. AU ser at det kunne tjene STL om vi kunne arbeide for en samlokalisering av de mindre tros- og livssynssamfunnenes sekretariat, fordi vi da kunne være bedre i stand til å tjene deres interesser. 11

14 5 INFORMASJON STL vil styrke informasjonsarbeidet. I arbeidet med en strategiplan vil det være viktig å se på hvordan vi bedre kan nå ut med informasjon til relevante målgrupper, gjennom nettsiden, arrangementer og annen informasjonsvirksomhet. 5.1 NETTSIDEN Nettsiden er en viktig portal for kunnskap om hva STL holder på med, både for våre medlemssamfunn og for allmennheten. Som del av informasjonsarbeidet gis det prioritet til å oppdatere og vedlikeholde oversikten over STLs arbeid. I 2008 vil nettsiden dessuten forsøke å gi bakgrunnsstoff på viktige policydokumenter, som lovverk knyttet til ulike utredninger og lignende. Sidene vil også videreutvikles som en ressursside for de som holder på med lokale dialoger. 5.2 STL-FORUM OG LA OSS GÅ ET STYKKE VEI SAMMEN I arbeidet med å profilere Samarbeidsrådet vil STL-forum brukes for å sette sentrale tros- og livssynspolitiske, eller sosial-etiske tema på dagsorden. Det legges til rette for to STL-forum i året, med relevante samarbeidspartnere. STL-forum skjer på Interkulturelt museum i bydel Grønland (Tøyenbekken 5.) Møteserien La oss gå et stykke vei sammen, har vært et tilbud til allmennheten om å bli bedre kjent med det religiøse og livssynsmessige mangfoldet i STL. Møteserien, som har eksistert siden 2004, har vært godt besøkt og når stadig flere. Møteserien fortsetter i arbeidsåret For en oversikt over vårens program kan du gå til: 5.3 ANNET STL arbeider med å videreutvikle informasjonsparken. I arbeidsåret vil det lages en informasjonsbrosjyre om STL som kan benyttes sammen med vår stand på relevante messer, stands og enkelte av medlemssamfunnenes årsmøter eller lignende arrangementer. STL har dessuten ambisjon om at menneskebibilioteket kan inngå i STLs profileringsarbeid ( (se 2.2 ungdomsdialog). 12

15

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Årsrapport 2007 FORORD Denne årsberetningen rapporterer fra Samarbeidsrådets virksomhet i 2007 og frem til årsmøtet 26. mars 2008. Samarbeidsrådet for tros-

Detaljer

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 Strategidokumentet er en beskrivelse av STLs langsiktige mål (for en tre-årsperiode), og de tiltakene som er nødvendige for å nå disse målene. Strategidokumentet

Detaljer

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010 Dialogens hus En mulighetsstudie RAPPORT 30 april 2010 Otto Hauglin rådgivning as - Fjordveien 1, N-1363 - ohauglin@online.no - (+47) 67 57 57 00 Rapportens tittel Ansvarlig Dialogens hus en mulighetsstudie

Detaljer

Samtalepartnere om tro og livssyn

Samtalepartnere om tro og livssyn Prosjektrapport 2011/12 Samtalepartnere om tro og livssyn En rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus Forfatter: Anders Huuse Kartzow Fredrikke Qvams

Detaljer

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.)

LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) LIVSFASERITER RELIGIONS- OG LIVSSYNSPOLITISKE UTFORDRINGER I NORGE INGVILL THORSON PLESNER CORA ALEXA DØVING (RED.) Forord Forord Riter og seremonier benyttes i de fleste religioner og livssyn til å markere

Detaljer

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk

NOU. Det livssynsåpne samfunn. Norges offentlige utredninger 2013: 1. En helhetlig tros- og livssynspolitikk NOU Norges offentlige utredninger 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Nansenskolen 10. 14. august

Nansenskolen 10. 14. august Nansenskolen 10. 14. august Innhold Forord Er du ung, medlem i et tros- eller livssynssamfunn, eller i en organisasjon, der arbeid med tro og livssyn er viktig? Da ønsker vi å få deg engasjert i tros-

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord

Religiøse grupper og bruddprosesser, 2011. Forord Forord Takk til Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt RVTS Vest oppdraget med å utarbeide kompetansehevende tiltak og veiledningstilbud innen feltet religiøse bruddprosesser. Vi vil også benytte

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer