AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at: (1) informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på forhånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 3.01 Utgitt: 13/11/2012 Erstatter: 16/02/2012 Versjonsnr. transport: 1.00 (15/03/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 3M GR3 Graffiti Remover 3M Id-nummer FZ Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller stoffblandingen samt anvendelser som frarådes Identifiserte bruksområder Fjerner grafitti fra stein, betong og mur Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødnummer Giftinformasjonssentralen: Deklarasjonsnummer, Produktregisteret: PRN: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Identifikasjon av relevante farer: Brannfarlig; R10 Irriterende; Xi; R41 Irriterende; Xi; R38 R67 For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt 16. Side: 1 av 20

2 2.2. Etikettelementer FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Irriterende Inneholder: Isobutanol R-setninger: R10 R41 R38 R67 S-setninger: S23C S51 S39A S26 Brannfarlig. Fare for alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Bruk vernebriller. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Oppdatert iht EU forordning 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr. Vekt% Klassifisering n-butylacetat EINECS R10; R66; R67 (EU) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) EINECS R10; R67 (EU) Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 (CLP) Isobutanol EINECS Xi:R ; R10; R67 (EU) Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336; STOT SE 3, H335 metyletylacetat EINECS Xylen EINECS (CLP) R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226 (CLP) 1-10 Xn:R20-21; Xi:R38; R10 - Merknad C (EU) Side: 2 av 20

3 Etoksylerte C12-C15 alkoholer NLP Metoksy EINECS Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315 - Merknad C (CLP) 1-10 Xn:R22; Xi:R41; N:R50 (Egen) Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 2, H411 (Egen) Rep.2:R61; Xi:R ; R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Repr. 1B, H360D; STOT SE 3, H335 (CLP) Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene ovenfor. For informasjon om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. Hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes. Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig Ikke aktuelt AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Ved brann: Slukk med slukningsmiddel passende for brannfarlige væsker eller faste stoffer, så som pulver eller karbondioksid. Side: 3 av 20

4 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller stoffblandingen Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk Råd til brannslokkingsmannskap Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av branneksponerte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Evakuer området. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Ventiler området med frisk luft. Ved store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan være en antennelseskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver Metoder og utstyr til oppdemning og opprensing Demm opp spill. Tilsølt område dekkes med et brannslokkingsskum beregnet til bruk på løsemidler som alkoholer og aceton, som kan løses i vann. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, tilsetning av absorberende materialer vil ikke fjerne giftige, etsende eller eksplosjonsfarlige stoffer. Samle så mye som mulig av sølt materiale ved bruk av ikke-gnistdannende redskap. Plasser i en egnet metallbeholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg forholdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Kun til yrkesmessig bruk. Må ikke brukes i meget små rom eller i områder med liten eller ingen bevegelse i luften. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk elektrisk materiell/ ventilasjonsmateriell/ belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) Bruk lav-statiske eller forsvarlig jordede sko. Bruk påkrevd personlig verneutstyr (f.eks hansker, åndedrettsvern..) Damp kan bre seg i betydelige avstander langs bakken eller gulvet til tennkilder og slå tilbake Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuell uforenlighet Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Må ikke lagres varmt. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler Særlige anvendelser Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametre Side: 4 av 20

5 Administrative normer Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger Adm. norm Gj.sn (8 timer): 180 mg/m3(50 Hudopptak (H) ppm) metyletylacetat Adm. norm Gj.sn (8 timer): 270 mg/m3(50 Hudopptak (H) ppm) Butylacetat (alle isomere) Adm. norm Gj.sn (8 timer): 355 mg/m3(75 ppm) Xylen Adm. norm Gj.sn (8 timer): 108 mg/m3(25 Hudopptak (H) ppm) 2-Metoksy Adm. norm Gj.sn (8 timer): 75 mg/m3(20 Hudopptak (H) ppm) Isobutanol Adm. norm T: 75 mg/m3(25 ppm) Hudopptak (H) Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm ppm: parts per million mg/m3: milligram per kubikkmeter T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll Egnede foranstaltninger til eksponeringskontroll Bruk ventilasjonsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern Personlig verneutstyr Øyevern Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Hel ansiktsskjerm Vernebriller med ventiler Hud- og håndvern Benytt vernehansker. Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Butylgummi Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering. Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern: Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141 eller EN136/EN141. For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Side: 5 av 20

6 Fysisk tilstand Væske Utseende/Lukt Fruktig løsningsmiddellukt, svak farge. ph Ingen informasjon Kokepunkt/kokeområde 100 ºC Smeltepunkt Ikke aktuelt Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt ºC Selvantennelsestemperatur Ingen informasjon Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Ingen informasjon Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Ingen informasjon Damptrykk 666,6 Pa Relativ tetthet 1 [Std. ref.:vann = 1] Vannløselighet Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordamping: Damptetthet Viskositet Tetthet 9.2. Andre opplysninger Flyktige organiske forbindelser (VOC) VOC uten vann og unntatte forbindelser (US Std) Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon Ingen informasjon AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet Kjemisk stabilitet Stabil Risiko for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme Forhold som skal unngås Varme Lys Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler Sterke syrer Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Betingelse Karbondioksid Ikke spesifisert Karbonmonoksid Ikke spesifisert Side: 6 av 20

7 AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Informasjon om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/eller informasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Øyekontakt: Etsende (Etsesår øyne): tegn/symptomer kan innbefatte defekt lysgjennomtrengning i hornhinnen (hornhinnefordunkling), kjemiske brannsår, sterke smerter, tårer, sår (ulcus), nedsatt synsevne eller tap av synet. Hudkontakt: Hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på eksponeringsstedet, hevelse, kløe, tørrhet, sprekkdannelse, svie og smerte. Innånding: Kan være farlig ved innånding. Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Kan gi effekter på målorganet etter innånding. Svelging: Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Kan gi effekter på målorganet etter svelging. Effekter på målorganer: Påvirkning av sentralnervesystemet: tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, ørhet, søvnighet, mangel på koordinasjon, kvalme, nedsatt reaksjonsevne, sløret tale, svimmelhet og bevisstløshet. Påvirkning av hørsel: tegn/symptomer kan innbefatte hørselsskader, balanseforstyrrelser og øresus. Effekter på luftveier: Tegn/ symptomer kan være hoste, andpustenhet, trange luftveier, økt hjerterytme, blålig hudfarge (cyanosis), økt spyttproduksjon, forandringer i lungefunksjon, og/eller pustevansker. Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til: Nevrologiske effekter: tegn/symptomer kan innbefatte personlighetsforandringer, mangelfull koordinasjonsevne, bortfall av hudfølelse, prikking og nummenhet i armer og ben, muskelsvakhet, skjelvinger og/eller endringer i blodtrykk og hjerterytme. Reproduksjon/utviklingstoksisitet: Inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som kan medføre fosterskader eller hemmet forplantningsevne. Toksikologiske data Akutt giftighet Navn Eksponeringsvei Art Verdi Produkt Dermal Ingen testdata. Beregnet ATE >5 000 mg/kg Produkt Innånding - damp(4 timer) Ingen testdata. Beregnet ATE46,2 Produkt Svelging Ingen testdata. Beregnet ATE >5 000 mg/kg n-butylacetat Dermal Kanin LD50 > mg/kg Side: 7 av 20

8 n-butylacetat Innånding - støv/tåke Rotte LC50 1,4 (4 timer) n-butylacetat Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 20 timer) n-butylacetat Svelging Rotte LD50 > mg/kg Dermal Kanin LD mg/kg Innånding - damp (4 Rotte LC50 56 timer) Svelging Rotte LD mg/kg metyletylacetat Dermal Kanin LD50 > mg/kg metyletylacetat Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 28,8 timer) metyletylacetat Svelging Rotte LD mg/kg Isobutanol Dermal Kanin LD mg/kg Isobutanol Innånding - damp (4 Rotte LC50 > 22,3 timer) Isobutanol Svelging Rotte LD mg/kg Xylen Dermal Kanin LD50 > mg/kg Xylen Innånding - damp (4 Rotte LC50 29 timer) Xylen Svelging Rotte LD mg/kg Etoksylerte C12-C15 alkoholer Dermal Rotte LD mg/kg Etoksylerte C12-C15 alkoholer Svelging Rotte LD mg/kg 2-Metoksy Svelging Rotte LD50 > mg/kg ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende eller irriterende for huden Navn Art Verdi n-butylacetat Kanin Minimalt irriterende Ikke Minimalt irriterende metyletylacetat Kanin Ingen vesentlig irritasjon Isobutanol Kanin Irriterende Xylen Kanin Svakt irriterende Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy Svakt irriterende Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Navn Art Verdi n-butylacetat Kanin Moderat irriterende Ikke Svakt irriterende metyletylacetat Kanin Svakt irriterende Isobutanol Sterkt irriterende Xylen Kanin Svakt irriterende Etoksylerte C12-C15 alkoholer Ikke Etsende 2-Metoksy Moderat irriterende Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi n-butylacetat Flere dyrearter Ikke sensibiliserende Marsvin Ikke sensibiliserende metyletylacetat Marsvin Ikke sensibiliserende Isobutanol Xylen Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi n-butylacetat Side: 8 av 20

9 metyletylacetat Isobutanol Xylen Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy Kjønnscellemutagenitet Navn Eksponeringsvei Verdi n-butylacetat In vitro Ikke mutagent In vitro Ikke mutagent metyletylacetat In vitro Ikke mutagent Isobutanol In vitro Ikke mutagent Isobutanol In vivo Ikke mutagent Xylen In vitro Ikke mutagent Xylen In vivo Ikke mutagent Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy In vitro Ikke mutagent Kreftfremkallende egenskaper Navn Eksponeringsvei Art Verdi n-butylacetat Innånding Flere dyrearter metyletylacetat Isobutanol Svelging Rotte Xylen Dermal Rotte Ikke kreftfremkallende Xylen Svelging Flere dyrearter Ikke kreftfremkallende Xylen Innånding Menneske Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/eller utvikling Navn Eksponeringsvei Verdi Art Testresultat Eksponeringstid n-butylacetat Innånding Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL 7,1 før og under svangerskap n-butylacetat Innånding utviklingsdata, men ikke. Rotte NOAEL 7,1 før og under svangerskap Innånding Ikke giftig for Rotte NOAEL 11,0 2 generasjon mannlig reproduksjon Svelging data for Mus NOAEL 2 generasjon kvinnelig reproduksjon, men ikke Innånding data for Rotte NOAEL 3,7 2 generasjon kvinnelig reproduksjon, men ikke Svelging data for Mus NOAEL 2 generasjon Side: 9 av 20

10 Svelging mannlig reproduksjon, men ikke utviklingsdata, men ikke mg/kg Rotte NOAEL 370 mg/kg ved svangerskap Innånding utviklingsdata, men ikke. Rotte NOAEL 3,7 2 generasjon metyletylacetat metyletylacetat metyletylacetat Svelging Svelging Svelging Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Ikke giftig for mannlig reproduksjon Ikke giftig for utvikling metyletylacetat Innånding Ikke giftig for utvikling Isobutanol Innånding Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Isobutanol Innånding Ikke giftig for mannlig reproduksjon Isobutanol Innånding Ikke giftig for utvikling Xylen Svelging Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Xylen Svelging Ikke giftig for mannlig reproduksjon Xylen Innånding data for kvinnelig reproduksjon, men ikke Xylen Svelging utviklingsdata, men ikke. Rotte NOAEL Rotte NOAEL Rotte NOAEL Rotte NOAEL 21,6 Rotte NOAEL 7,6 Rotte NOAEL 7,6 Rotte NOAEL 7,6 Mus NOAEL Mus NOAEL Menneske Mus før og under svangerskap før og under svangerskap før og under svangerskap ved organogenese 2 generasjon 2 generasjon 2 generasjon 103 uker 103 uker yrkeseksponering ved organogenese Xylen Innånding utviklingsdata, men ikke. Flere dyrearter ved svangerskap Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy Svelging Ikke giftig for reproduksjon og / eller utvikling 2-Metoksy Innånding Giftig for reproduksjon og/eller utvikling NOAEL NOAEL 0,5 Side: 10 av 20

11 Amming Navn Eksponeringsvei Art Verdi Xylen Svelging Mus Gir ingen effekt på eller via amming Målorgan(er) Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Eksponeringsv Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringstid ei n-butylacetat Innånding luftveiene Kan forårsake Rotte LOAEL 2,6 4 timer organskader n-butylacetat Innånding påvirker sentralnervesyst emet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Menneske ikke n-butylacetat Innånding irritasjon av luftveiene metyletylacet at Dermal Innånding Innånding påvirker sentralnervesyst emet påvirker sentralnervesyst emet irritasjon av luftveiene Isobutanol Innånding påvirker sentralnervesyst emet Isobutanol Innånding irritasjon av luftveiene Kan forårsake irritasjon av luftveiene Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Isobutanol Innånding nervesystem Isobutanol Svelging påvirker sentralnervesyst emet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Xylen Innånding hørselsystem Forårsaker organskader Xylen Innånding påvirker Kan forårsake sentralnervesyst døsighet eller emet svimmelhet Xylen Innånding irritasjon av luftveiene Xylen Innånding øyne Xylen Innånding lever Menneske Kanin NOAEL mg/kg Menneske NOAEL I/A Irritasjon Positiv Rotte NOAEL 4,5 NOAEL I/A ikke 13 uker 6 timer Rotte LOAEL 6,3 8 timer Menneske Menneske Rotte NOAEL 3,5 Flere dyrearter ikke Side: 11 av 20

12 Xylen Svelging påvirker sentralnervesyst emet Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Xylen Svelging øyne Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2- Metoksypropa nol 2- Metoksypropa nol Innånding Innånding påvirker sentralnervesyst emet irritasjon av luftveiene Ingen data Kan forårsake døsighet eller svimmelhet Kan forårsake irritasjon av luftveiene Flere dyrearter Rotte NOAEL 250 mg/kg NOAEL I/A Irritasjon Positiv ikke aktuelt Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponeringsv ei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponeringsti d n-butylacetat Innånding luktesystem Rotte NOAEL 2,4 14 uker n-butylacetat Innånding lever nyre og/eller blære metyletylacet at metyletylacet at metyletylacet at Dermal Dermal Innånding nyre og/eller blære hematopoietisk system nyre og/eller blære Alle data er negative Innånding lever Innånding Svelging Innånding hematopoietisk system lever nyre og/eller blære nyre og/eller blære Alle data er negative Innånding luktesystem Innånding blod Alle data er negative Kanin NOAEL 7,26 Kanin NOAEL Kanin NOAEL Rotte NOAEL 3,7 13 dager 13 uker 3 uker 13 uker Rotte NOAEL uker Rotte NOAEL 2,2 Rotte NOAEL 920 Rotte NOAEL 16,2 Flere dyrearter NOAEL 16,2 10 dager 13 uker 9 dager 9 dager Svelging hormonsystem Rotte NOAEL dager Side: 12 av 20

13 metyletylacet at Isobutanol Innånding blod Isobutanol Innånding nervesystem Alle data er negative Isobutanol Svelging hjerte lever Alle data er negative Isobutanol Svelging nyre og/eller Alle data er blære negative Xylen Innånding nervesystem Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Xylen Innånding hørselsystem Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering Xylen Innånding lever Xylen Innånding hjerte hormonsystem hematopoietisk system muskler nyre og/eller blære luftveiene Alle data er negative Xylen Svelging hørselsystem Xylen Svelging nyre og/eller blære Xylen Svelging lever Xylen Svelging hjerte hud hormonsystem bein, tenner, negler og/eller hår hematopoietisk system immunsystem nervesystem luftveiene Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2- Metoksypropa Alle data er negative Ingen data Innånding immunsystem Rotte NOAEL 7,6 Rotte NOAEL 7,6 Rotte NOAEL Rotte NOAEL mg/kg Rotte LOAEL 0,4 Rotte LOAEL 7,8 Flere dyrearter Flere dyrearter NOAEL 3,5 Rotte NOAEL 900 Rotte NOAEL Flere dyrearter Mus NOAEL NOEL 2,1 13 uker 13 uker 13 uker 13 uker 4 uker 5 dager 13 uker 2 uker 90 dager 103 uker Side: 13 av 20

14 nol 2- Metoksypropa nol 2- Metoksypropa nol Innånding beinmarg Alle data er negative Svelging hematopoietisk system NOAEL 10,5 LOEL Aspirasjonsfare Navn n-butylacetat metyletylacetat Isobutanol Xylen Etoksylerte C12-C15 alkoholer 2-Metoksy Verdi Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Aspirasjonsfare Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. Ytterligere informasjon angående en er på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet Toksisitet Akutt fare for vannmiljøet: GHS Akutt 2: Giftig for liv i vann. Kronisk fare for vannmiljøet: GHS Kronisk 3: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Ingen testdata for produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test Testresultat sluttpunkt Fathead Eksperiment 96 timer LC Minnow Daphnia Eksperiment 48 timer EC Fathead Eksperiment 96 timer LC Metoksypropa nol Minnow Daphnia Eksperiment 48 timer EC Metoksypropa nol Etoksylerte C12-C15 alkoholer Daphnia Eksperiment 48 timer EC50 0,302 Side: 14 av 20

15 Etoksylerte C12-C15 alkoholer Etoksylerte C12-C15 alkoholer Fathead Minnow Eksperiment 96 timer LC50 0, Kiselalge Eksperiment 72 timer EC50 1 Etoksylerte C12-C15 alkoholer Etoksylerte C12-C15 alkoholer Daphnia Eksperiment 21 dager NOEC 0, Kiselalge Eksperiment 72 timer NOEC 0, Persistens og nedbrytbarhet Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Eksperiment Fotolytisk 1.36 dager (t Andre metoder Metoksypropa nol Fotolyse halveringstid (i 1/2) luft) Isobutanol Daphnia Laboratorium 48 timer LC Isobutanol Fathead Laboratorium 96 timer LC Minnow Isobutanol Grønnalge Laboratorium 48 timer EC n-butylacetat Fathead Eksperiment 96 timer LC50 18 Minnow n-butylacetat Grønnalge Eksperiment 72 timer EC50 674,7 n-butylacetat Crustacea Eksperiment 48 timer LC Daphnia Eksperiment 48 timer EC metyletylacetat Fathead Eksperiment 96 timer LC metyletylacetat Minnow Xylen Regnbueørret Laboratorium 96 timer LC50 2,6 Xylen Daphnia Laboratorium 48 timer EC50 1,1 Xylen Grønnalge Laboratorium 72 timer EC50 0,8 Isobutanol Daphnia Laboratorium 21 dager NOEC Daphnia Eksperiment 21 dager NOEC >=100 metyletylacetat Xylen Daphnia Laboratorium 21 dager NOEC 0,41 Xylen Grønnalge Laboratorium 72 timer NOEC 0, Eksperiment Fotolyse Xylen Laboratorium Fotolyse Isobutanol Modellert Fotolyse n-butylacetat Modellert Fotolyse Isobutanol Eksperiment Biodegradering Fotolytisk halveringstid (i luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) Fotolytisk halveringstid (i luft) 14 dager Biologisk oksygenforbru k 1.36 dager (t 1/2) 1.4 dager (t 1/2) 4.33 dager (t 1/2) 6.3 dager (t 1/2) Andre metoder Andre metoder Andre metoder Andre metoder 90 vekt% OECD 301C - MITI (I) Side: 15 av 20

16 metyletylacetat Eksperiment Hydrolyse Eksperiment Biodegradering 2- Metoksypropa nol Etoksylerte C12-C15 alkoholer metyletylacetat Eksperiment Biodegradering Eksperiment Biodegradering Eksperiment Biodegradering n-butylacetat Eksperiment Biodegradering Hydrolyse halveringstid 28 dager Biologisk oksygenforbru k 28 dager Biologisk oksygenforbru k 28 dager Karbondioksid -utvikling 28 dager Biologisk oksygenforbru k 28 dager Biologisk oksygenforbru k 8.10 dager (t Andre metoder 1/2) 90 vekt% OECD 301C - MITI (I) 90 vekt% OECD 301C - MITI (I) 82 vekt% OECD 301B - Mod. Sturm eller CO vekt% OECD 301C - MITI (I) 98 vekt% OECD 301D - Closed Bottle Test Bioakkumuleringspotensiale Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Modellert Bioakkumulasj Andre metoder Biokonsentrasj onsfaktor 2- Metoksypropa nol on Modellert Biokonsentrasj on Isobutanol Eksperiment Bioakkumuleri ng Isobutanol Modellert BCF - Andre Xylen Laboratorium BCF - Regnbueørret Etoksylerte C12-C15 alkoholer metyletylacetat Estimert Biokonsentrasj on Eksperiment Biokonsentrasj on n-butylacetat Eksperiment Biokonsentrasj on Mobilitet i jord Kontakt 3M for mer informasjon Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Bioakkumulasj onsfaktor Andre metoder log Pow 0.76 Andre metoder Bioakkumulasj onsfaktor 56 dager Bioakkumulasj onsfaktor Bioakkumulasj onsfaktor Ingen informasjon på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M for mer informasjon Andre skadelige virkninger Ingen informasjon 3.12 Est: Bioakkumuleringsfakto r 14 Andre metoder 10 Est: Bioakkumuleringsfakto r log Pow 0.36 Andre metoder log Pow 1.78 Andre metoder Side: 16 av 20

17 AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk. Brennes i et godkjent forbrenningsanlegg. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme e behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter Avfallsstoffnummer 7042 Organiske løsemidler uten halogen AVSNITT 14: Transportopplysninger FZ ADR/RID UN1993, BRANNFARLIG VÆSKE N.O.S., unntatt mengde, (Inneholder butylacetat), 3., III, (--), ADR-klasse F1, Unntatt fra SB 640, emballering ifølge P001. IMDG-kode: UN1993, FLAMMABLE LIQUID N.O.S., (CONTAINS BUTYL ACETATE), 3, III, LIMITED QUANTITY, EMS: FE,SE. ICAO/IATA FORBIDDEN: IATA PRESSURE TEST ACC NOT PERFORMED ONPACKAGE AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger Lover og forskrifter spesifikke for bestanddelen eller produktet, mht helse, miljø og sikkerhet Kreftfremkallende egenskaper Bestanddeler CAS-nr Klassifisering Regelverk Xylen Gr. 3: Ikke klassifiserbart IARC - International Agency for Research on Cancer Status i globale kjemikalieregistre Kontakt 3M for ytterligere informasjon. Liste over ingredienser i henhold til vedlegg VII D av forskrift om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004/EC Ingredienser iht EU forordning 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler: Ingrediens CAS-nr Konsentrasjon n-butylacetat >10% propano >10% metyletylacetat >10% Side: 17 av 20

18 2-metylpropan-1-ol >10% Xylen % Etoksylerte C12-C15 alkoholer % Sorbitanoleat % 2-Metoksy % 2-metoksypropylacetat <0.1% Rapport om kjemikaliesikkerhet Ikke aktuelt AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger EUH066 H226 H302 H312 H315 H318 H332 H335 H336 H360D H400 H411 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Brannfarlig væske og damp. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan gi fosterskader. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Liste over relevante R-setninger R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R21 Farlig ved hudkontakt. R22 Farlig ved svelging. R37 Irriterer luftveiene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R61 Kan gi fosterskader. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Informasjon om endringer: Endringer i forhold til forrige versjon: Avsnitt 1: Produktnavn ble endret. Avsnitt 8: Informasjon ble endret. Avsnitt 8: Informasjon ble endret. Avsnitt 8: Informasjon ble endret. Sideoverskrift: produktnavn ble endret. Avsnitt 16: UK disclamer ble endret. Avsnitt 1: 3M Id-nummer ble endret. Avsnitt 12: Informasjon ble endret. Avsnitt 9: Informasjon ble endret. Avsnitt 8: Tabell ble endret. Avsnitt 3: Referanse til avsnitt 15 for informasjon om merknad. ble endret. Avsnitt 2: S-setninger ble endret. Avsnitt 2: R-setninger ble endret. Side: 18 av 20

19 Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler ble endret. Avsnitt 15: Informasjon om bestanddel ble endret. Avsnitt 2: Identifikasjon av relevante farer ble endret. Tabell for aspirasjonsfare ble endret. Avsnitt 11: Tabell ble endret. Tabell for kreftfremkallende egenskaper ble endret. Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon ble endret. Tabell for kjønnscellemutagenitet ble endret. Tabell for sensibilisering ved hudkontakt ble endret. Tabell for sensibilisering ved innånding ble endret. Tabell for reproduksjonstoksisitet ble endret. Tabell for etsende eller irriterende for huden ble endret. Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering ble endret. Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering ble endret. Avsnitt 11: Informasjon ble endret. Avsnitt 11: Informasjon ble endret. Avsnitt 11: Informasjon ble endret. Avsnitt 5: Informasjon ble endret. Avsnitt 6: Informasjon ble endret. Avsnitt 6: Informasjon ble endret. Avsnitt 7: Informasjon ble endret. Avsnitt 7: Håndtering og lagring ble endret. Avsnitt 13: Informasjon ble endret. Tabell for H-setninger ble endret. Avsnitt 8: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 12: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 12: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 12: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 9: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 11: Overskrift tabell ble tilføyd. Tabell om amming ble tilføyd. Avsnitt 11: Overskrift tabell ble tilføyd. Avsnitt 11: Overskrift tabell ble tilføyd. Avsnitt 11: Overskrift tabell ble tilføyd. Avsnitt 11: Overskrift tabell ble tilføyd. Side: 19 av 20

20 Etikett: Symboltekst ble tilføyd. Etikett: Piktogram ble tilføyd. Etikett: Piktogram ble tilføyd. Avsnitt 2: R-setningsreferanse ble tilføyd. Avsnitt 9: Informasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: Symboler overskrift ble slettet. Avsnitt 12: Informasjon ble slettet. Avsnitt 12: Informasjon ble slettet. Avsnitt 12: Informasjon ble slettet. Avsnitt 2: Symbol ble slettet. Avsnitt 11: Overskrift tabell ble slettet. Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser. Se for 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader. Side: 20 av 20

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Cem Maxicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ramitec Penta Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quickstep Regular Viscosity Wash Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Fil Plus Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe (TM) 3505 Relyx Luting Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta / Impregum Penta L Duosoft/ Impregum Soft LB Plus Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Regular Body 9379 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Heavy Body Impression Material Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 7540S 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-purpose Adhesive System Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Clinpro Sealant Intro Kit, Syringes Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 4910P/ 4911P/ 5914P/ 5915P 3M ESPE Filtek Supreme XTE Universal Restorative Professional Kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE KETAC-BOND APLICAP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dokumentnr.: 27-8796-8 Utgitt : 07/04/10 Versjon : 001.00 Erstatter : Skrevet ut : 31/10/11 Side 1 av 12

Dokumentnr.: 27-8796-8 Utgitt : 07/04/10 Versjon : 001.00 Erstatter : Skrevet ut : 31/10/11 Side 1 av 12 Dokumentnr.: 2787968 Utgitt : 07/04/10 Versjon : 001.00 Erstatter : Skrevet ut : 31/10/11 Side 1 av 12 Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet av Miljøavdelingen ved 3M Norge A/S. Telefon: 06384 / Telefax:

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M 51003 DMS Heavy General Purpose Filler - grov universal sparkel Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer