qr, \9 )-U -LL --J.c (u > \- C< \ 2 fuo q -) (/) o M (-to O (-. ta 610 I Oslo kommune Velferdsetaten Postboks 30 Sentrum 01-01," name="description"> qr, \9 )-U -LL --J.c (u > \- C< \ 2 fuo q -) (/) o M (-to O (-. ta 610 I Oslo kommune Velferdsetaten Postboks 30 Sentrum 01-01,">

_n i{e I 2. c(- 2 Rs. fuo q -) (/) \ r. (-- )tj S., )(A Y \./ \9 )-U -LL --J. (-to O. J_,>qr, .c (u. (-. ta > \- C< \ $)il "-r 1-9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_n i{e I 2. c(- 2 Rs. fuo q -) (/) \ r. (-- )tj S., )(A Y \./ \9 )-U -LL --J. (-to O. J_,>qr, .c (u. (-. ta > \- C< \ $)il "-r 1-9."

Transkript

1 I 2 c(- _n i{e $)il "-r 1-9 \ 9") \o_ e 2 Rs \ r. (-- S., )tj )(A EO Y \./ J_,>qr, \9 )-U -LL --J.c (u > \- C< \ 2 fuo q -) (/) o M (-to O (-. ta 610 I

2 Oslo kommune Velferdsetaten Postboks 30 Sentrum 01-01, oslo Oslo, 14. juni 2013 De res ref. : li 83-1 FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILTIGE OG IDEELLE ORGANISASJONER - KOMMENTARER FRA EVANGETIESENTERET OG STIFTELSEN P22 Evangeliesentret og Stiftetsen P22 oversender med dette noen kommentarer til forslag datert 26. april 2013 til forskrift om tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner. BAKGRUNN Forslaget har sin bakgrunn i "Regler for tilskuddsforvaltningen - instruks om utformingen av tilskuddsordninger i Oslo kommu ne" fra desember 2002, og rundskriv L0 2OA3 vedr. samme instruks. Kommunerevisjonen fant i 2004 at ordningen innenfor helse- og sosialsektoren stori seii fungerer i hennoid iii instruksen fra 2O02, med unntak av at det ikke foreligger egne regler i form av forskrift vedtatt av bystyret. rii:!.,.*=cstr+ningene iiircer r.ieise- cg veiferdsei=ien, Ri-lsrn!cirjeietaten og Siorbyavcieiingen er sioen i. januar 2lii2 såmiet i Ånskaffeises- og tiiskuddsaveieiingen i Velferdsetaten, med hensikt å etablere samlet utlysning og r^:2..- +t\.'>.,.:-i.,t.-.".,!-,ri-,; '' -,,!- :ii:{,-i{;i-;sii-til-'.i,!iiti!l. iqi,n ii-rii-:rn.iiti-\i lnlliiliif} iiii :ijiil ilelr<1kt'' ' riies:iq. å iii*rireliit *i-i iois'i:.iiii iar f1rrvaii51in.- AV d,<r* tilrt<,rrifjrnp. V, fr'f<tii' t el iurciigspnii+ for'ciru*i ionl.idiu< r fierlriå f!'rrip{(prr F! t{ Å N s! g F I N G Ar=' F R!V! t,,! G H rt OG! D F E tte O E G A l.j I 5 A S! n l'j r R Vi antar at offentiig iinansrerrng av frrvriirge og rdeeiie organrsasjoners tiitak kan cieies i iøigende kategorier: + a a T:1.:,..,1.: i ii lniiiiit.rl..ril r cr.,,..;::...,i.i,,:;,: iiiiii\!i iii -ii-'...!:,.l i i,.li-...i;;i "''..,ri Administrative vedtak i forbindelse med forvaltning av tilskuddsordninger Kjøp av tjenester, evt på bakgrunn av offentlig anskaffelse en enkeliståencie tilskuddsbevilgning eller som en varig/fast ordning, faller utenfor tilskuddsinstruksen. Denne presiseringen iinner vi ikke i forslaget til forskriit" ir;;i:c+ii;=:;ir irei tg e i7 iit:'ztet +eri'.-rr tier!,-:riitaiie tt:reiis!+ti! i+rsi=sei ai iiisi.i,+ri iii ir"i*=ii= +g i'i',;:;;=organisasjoner i mindre grad vil skje som budsjettvedtak der tilskuddsmottager navngis i vedtaket, til fordel for økt kanalisering giennom tilskuddsordninger forvaltet av administrasionen- ":i:l,-rq,-i,j;.r-rj,,-iei l,-,,si,ivetrii: i,-115i.,,i;-5in,5i+,o.ei i..:'r ;<.rrri Hi: iii *liiv:i=i+' "-.:'-'r'rr=i '"iiir::r-iii-rrr r-r;r;-i;r virksomhetenes ideelle arbeid. ldeelle og frivillige organisasjoners tiltak og tjenester som kommunen er pålagt r-,e,; i+v,!r.aii tai'e iilansiei'es verj aviaie irt;i?.lr-;- -ite: tr! r"iiiriilii: rii:.i-=ii*i:=- l=;'":=;=t,.-,,=--=a.=, -= ::,.;, t av dette også en ikke-uttalt omlegging ira tilskucidsregime til anskaftelsesregime gom!!4 E}ITAR Eq FEA E1=/,4 ryg EL! ESE$ITEPET 4G g?" ::. _ i.,-:::.,:.;.:. t; ]i_i::! s i i!i--aei a,- ir-,t siage,- ii:liti-r.elti. v.'qi ;14 nr-r;j5gnetii5t:i r!>e! Si-iiii :r-'::! {t(.te'ir!r.1-t Lrilil-4ii- t-'::r!"-:: =t i ii:iirii::-\iii-ii-.'-tl Brukerrnecjvirkning vii bli titlagt mincire vekt ved innsøkning til rusomsorg, forrji forvaitningen vil legge tii grunn at kun tiltak som har vunnet anbud kan benvttes, uavhengig av vurderingene i den enkelte brukers situasion. -it _.iiii.:aililsyitiig!rli!-';llitijtgsli!-r.-\!s 1l-1e!le! vi \tli!æ!'e! sii'c i!'!ea! iluis+ {,'.E +i-il:rtr*saieil=:i=r.-!!.i i!!.:-lri,5+fi: ornhandler pasienters og brukers innflvtelse og samarbeid med friviliige organtsasioner.

3 )L Tilskuddsordninger som vil være omfattet av det foreliggende forslaget, er allerede regulert av instruks og rundskriv som har fungert godt i over 10 år. Behovet for en forskrift kunne derfor forstås derfor som en rutinemessig og redaksjonell formalisering og kvalitetssikring av etablerte rutiner og ordninger. Forslaget som er sendt ut på høring endrer imidlertid viktige forhold i det etablert tilskuddsregimet. Vesentlige momenter, som ikke finnes i instruksen og rundskrivet, er tatt inn i forskriften. Høringsnotatet burde omfatte en gjennomgang der de prinsipielle endringene ble identifisert og begrunnet. Høringsnotatets forslag innebærer et nytt tilskuddsregime. En slik vesentlig endring bør etter vår mening ikke finne sted før det har funnet sted politisk behandling av byens folkevalgte, med vedtak om at det er politisk ønske om å endre Oslo kommunes tilskuddsregime i den retning som administrasjonen nå foreslår. VIRKSOMHET SOM ER IOVPÅLAGT KOMMUNEN Det er særlig presiseringen av at det ikke gis tilskudd til virksomhet som er lovpålagt kommunen eller som er konkurranseutsatt, som skiller forskriftsforslaget fra tidligere instruks og rundskriv. r/elferdsetaten begrunner denne endringen med at forskriften skal sikre at tilskuddene som gis ikke er i strid med lov om offentlige anskaffelser eller annet lowerk. Evangeliesentret og P22 understreker at dagens regelverk, basert på instruksen og rundskrivet, ikke kan hevdes å være i konflikt med anskaffelsesloven. Dei er verken i sonfiiri med io.,, cnr cffentiige anskaffelser, EfS-a'riaien eller lov om offenilig sigtie ai t'oikevalqie i Stortinget, fylkene eller kommun ene, $6r vedtak om å støtte ideelle tiltak. Slik støtte kan selvsagt opså omiaiie itiiak som suooierer kommunene iutføteise åv oposijver sorn komrnunen er oåiaui veci iov. STATSBUDSJETTETS KAP 763 POST 71 Evangeliesentret og P22 viser til tilskuddsordning kap. 763, post 71 på Heise og emsorgscietra!-teilientei:- budsjett. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet. Formålet er å sette tilskuddsmottagerne beeire i :ii å etablere a.-,ia!er rned remmunene. Derte arnfatier også tlenesier som kommr-lnen er" pålagr å i."'aiel: =ia-+ eiier lav om i..omrrunaie heise oe omsargsiieitester. iieisedirektoratet-< hiemmesider orn o. dninsens for"måi: F*rr*&iet rt:e* ordnirtqen er d st.aize opp.:rtt inns.=isert sor:t ur!ørzs s,"' friviiiige ae ideeiie vi*:s'--rliiiatar r;tterfar ffennes&.er r!1e{i {ustfiiddelnrohlemer eiler oi"c-<fifusionseri*rinc. 8er;iicnlncen såai åru&es iii!iis itusiai.i5pg5eiieaga-a{}gu}ui1llllu^llleuuuu!øll'4llluu{}!!!!,jl.ll'ic,;;;ul o(oonisorioncr. Helsedirekoratets regelverk for tilskuddsordningen kap 763 post 77 ro stitu si o n se rfa ri n q. q s px Regjeringens omtale av tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2013 utdyper nasjonale mål for ideelle virksomheters bidrag i utformingen av tiltak som kan inngå i formål som kommunene er lovpålagt: t Metd. St. 30 ( ) Se meg! går det bl.o. fram ot tjenester skol ytes som en integrert del ov helse- og omsorgstjenesten, og ot en større andel ov tjenestene skol leveres i kommunene, i tråd med somhondlingsreformen og at tilskudasordningen tii lrlviiiig srbels bsr n+k:tres. #=!=- *+ omsorgsdeportementet vit gå i diølog med berørte oktører far å sikre tettere samsrbeid rreiiom iaeeli sektor og kommurtene, if. fiieki. St. 3A i2aii-2ai2]. ley;iiglirig 11 dekker iilskurid tii iriviilige og irieelie virksomheter, som driver oppfsjsing, gnlslrg og rehobititering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Selvhielps ag interesseqrubber aq pårørenciearbeid skai oqså støttes. Fot nålel med bevilgningen e{ å støtte oep om innsslsen sorn utfues qv ilir.tilllas oq toee!ie virksomheter overfor rusavhengige. Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det nficniiinp tilfnk<nnnorntpi aa hirirn iii <!vrkirtq oo somardninn nrt samf,-!nnet-s sqmiede inr-sgr-q ot'grfor t-r'jti ;.i::.:;;-!i-rri';ie måloruooene.

4 Det btir logt vekt på ot virksomhetene kon dokumentere et somorbeid med kommunen, som hor hovedansvoret for tjenester ti! personer med rusproblemer og har etoblert et system for brukermedvirkning. Titskuddordningen ble evaluert i Evolueringen slo fast at tilskuddsordningen oppfytter målsettingen: Virksomhetene utfytter det offenttige tienestetilbudet og ordningen har bidrott tilå skape mangfold. t 2077 ble det bevilget 765 mitt. kroner til L03 tiltak. Tilskuddsmottakerne dekker hele tiltokskieden. Økonomisk er tyngdepunktet på institusjonsboserte tiltak, ontollmessig dominerer tiltak som bidror til Økt sosiol deltakelse, motivering og aktivitetstilbud. Virksomhetene som mottor støtte tilbyr bl.a' omsorgs- og døgnbaserte tjenester, individrettet bistond, møtesteder, gotenære tiltok, kvolifiserings' og nettverksarbeid og aktiviteter med sikte på økt sosiol inkludering. prop. I S ( ), statsbudsjetttremlegget Ior Helse og omsorgsdepartementet, vedrtilskuddsordningen kap. 763, Post 77 Frivillig drbeid mv, side Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget omtaler tilskuddsordningen i sin innstilling til statsbudsjettet for 2013, med følgende formulering som komiteen sto samlet bak: Komiteen vi! understreke det uerstottelige orbeidet som blir utført av frivillige log og orgonisasioner, og erkjenner betydningen av at dette arbeidet får fortsette. Dette orbeidet sørger for et mongfold og en kvalitet sam er et avgj4rende supplement tit det offenttige. Spesielt gjelder dette for lavterskeltitbud, somt ettenern og pårørendegrupper. Komiteen har merket seg at det legges vekt på ot organisosjonene kon dokumentere et somarbeid med kommunene, og forutsetter øt kommunene ønsker og innbyr til et stikt samarbeid, særlig fordi det i 2077 ble fastsatt tre nye regelverk. Innst. 77 S ( ) (Midlertidig) Vi fremhever tilskuddsordningen kap. 763, post 7!fordi formålet er å styrke ideelle og frivillig tiltak - også i utførelsen av oppgaver som loven pålegger kommunen. Vi finner dermed en motsetning mellom kriterier og målsettinger i nasjonale tilskuddsordninger, og de prinsippene som Velferdsetaten legger til grunn for det nye tilskuddsregimet som følger av forskriftsforslaget. Det understrekes at i tilfellet P22, så er det et skille mellom avdelingene for avrusning, som finansieres av nevnte tilskuddsordning, og avdelingen for motivasjon, som finansieres delvis av tilskudd fra Oslo kommune og delvis ved salg av enkeltplasser. SUPPLEMENT TIt KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER Evangeliesentret og P22 mener at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester bekrefter vår oppfatning av at det foreligger motsetning mellom forskriftsforslaget og nasjonale tilskuddsordninger og lovregulering. Vi viser til følgende i helse- og omsorgstjenesteloven: g i-4. Kommunens plikt til somhondling og samarbeid: Kommunens onsvar etter I 3-7 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for somhondling m.ellom ulike deltienester innod i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tienester omfqttet ov laven her. 4-i. Fors,tariighet: Helse- ag omsorgstjenester som tilbys elier ytes etter ioven her skqi være forsvorlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte posient eller bruker gis et heihetliq aq koordinert helse- oq omsorqstienestetilbud... {loven ongir her flere farsvarlighets kriterier} 6?? si<fe nun!<t: Tiengster \4ry1 nq;!4r i frzr<tc icaa!<an vf j t, 4t1 k7r-rrunen -<4lli 4!!;;:';4g - -- =t kommunen inngår ovtole med andre offentlige eller privote tjenesteytere. Avtolene kan ikke overdras. 3-?: Depsrt-efitefitet kqn i fcrskrift g! nærmere btslenmelser orr privat nelse- r:1 ti!lsci*=1.!;.i':3*r:--t!! kommunen, herunder om kvalitets- og funksjonskrov. Dette gjelder oqså private tienestevteie sorn ikke har avtole med kommunen.

5 Posienters og brukeres innflytelse og somarbeid med frivillige orgonisosioner Kommunen skat sørge for at representonter for posienter og brukere blir hørt ved utformingen ov kommunens helse- og omsorgstieneste. Kommunen skat sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstienester omfottet av loven her, etoblerer systemer for innhenting ov pasienters og brukeres erforinger og synspunkter. Helse- og omsorgstjenesten skal tegge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasioner og med frivillige orgonisosjoner som arbeider med de somme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. Det er altså i samsvar med loven og samhandlingsreformen at frivillig sektor og ideelle tiltak vurderes som et verdifullt supplement i utformingen av helhetlige og koordinerte tjenester. Dette omfatter også tjenester som er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven. Den motsetningen vi påpeker består i at forslaget til forskrift krever anskaffelse ved ideelle tiltaks leveranse av lovpålagte tjenester. En slik forutsetning følger ikke av loven. STORTINGSMETDINGEN'SE MEG!" Frivillige og ideelle tiltaks del i utformingen av helhetlige og koordinerte tjenester understrekes også i stortingsmeldingen "5e meg!" om en helhetlig rusmiddelpolitikk (Meld. St.30 (20L1-2OL2ll som Stortinget behandlet i mars Stortingsmeldingens kap. 6.9 har en særlig behandling av private og ideelle samarbeidspartnere. Meldingen beskriver også tjenesteleverandører uten avtale med spesialisthelsetjenesten: tdeetle og privøte organisosjoner hor spilt en viktig rolle på rusfeltet i monge år. De hor vært viktige kunnskapsformidlere og sentrole oktører innen behondling og rehabilitering. De ideelle organisasjonene er helt sentrole i rusmiddelpolitikken. De vil forhåpentligvis påvirke politikken i framtiden i like stor grad som de har gjort hittil. tdeelle og private organisasjoner utenfor spesiolisthelsetjenesten utfører tjenester som kommunene er pålogt å utføre etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og med grenseflater mot arbeids- og velferdsforvoltningen. Noen organisasjoner og tittak finansieres i sin helhet gjennom tilskudd, andre giennom kontrakter med kommunene. Som følge ov rusreformen var det en del virksomheter som ikke fikk, eller som ikke ville ha, ovtale med de regionøle helseforetakene. Gjennom opprettelsen ov en egen tilskuddsordning har man ønsket å sikre disse økonomisk (kap. 763, post 77 Frivillig arbeid mv. (daværende kap. 761 post 70)). Helsedirektorotet forvalter i overkant av 170 mill. kroner i 2072 til tilskuddsmidler som går til ideelle og privote virksomheter innen rusfeltet. Virksomhetene som mottar tilskudd, spenner fra bruker- og pårørendeorganisosjoner til store aktører som Kirkens Eymisjon, Blå Kors og Frelsesarmeen. Denne meldingen understreker ot tjenester skal ytes som en integrert del ov helse- og omsorgstjenesten, og ot en større andel av tjenestene skol leveres i kommunene, itråd med samhandlingsreformen. I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skol kommunen ha onsvaret for tovpålagte tjenester. Dette innebærer at tjenestene må ytes qv kommunene selv, eller at de utføres på vegne ov kommunen. Lovpålogte oppglover som utføres ov andre enn kommunen selv, må utføres slik at pasientenes rettigheter sikres. Det er viktig ot tilskudd gitt til ideelle organisosjoner ikke underminerer kommunens onsvar far å yte og følge opp lovpålogte tjenester. Tilskudd gitt til tiltok som berører kommunens onsvorsområde, bør forutsette et samorbeid mellom kommune og den oktuelle organisasion før titskudd vurderes. Samtidig er det viktig å ivareta ideelle organisasjoners rolle som entreprenører, tolspersoner for ulike brukergrupper og deres rolle som somfunnsaktør. ldeelle organisosjoner kan også gjennom bruk av frivillige bidra til å inkludere ensomme, utstøtte og marginaliserte grupper i samfunnet. Regjeringen vil derfor fortsatt støtte ideelle organisosioners innsots innenfor rusfeltet. Den enkelte pøsient og bruker er gjennom pasient- og brukerrettighetsloven

6 5 sikret rett til vurdering, rett til vedtak, ktagemulighet og rett til individuell plan og et helhetlig tjenestetilbud. Rettstig forankring i helse- og omsorgstjenesteloven gir det beste grunnloget for rettferdig fordeling av tjenester, og tilsynsmyndighetene mulighet til å avdekke svikt i tienestene. Når ideelle og private oktører yter tjenester utenfor rammen av helse- og omsorgstjenesteloven og posient- og brukerrettighetsloven, vil det kunne oppstå gråsoner om den enkeltes rettsikkerhet. Metd. St. 30 ( ) En helhetlig rusmiddelpolitikk, side 95 HVA ER LOVPÅLAGT? Evangeliesentret og P22vil understreke det problematiske ved å ekskludere virksomhet som er lovpålagt kommunen fra kommunale tilskudd. Det kan være vanskelig å definere eksakt hvilke tiltak som er lovpålagt kommunen og hvilke som ikke er der. En slik vurdering fglger i første rekke av kravet til hva som i hver enkelt sak inngår i forsvarlige helhetlige og koordinerte tjenester til brukeren. Ved den konkrete utformingen av slike helhetlige og koordinerte tjenester i møtet med den enkelte individuelle brukeren, vil det etter vår mening være forsvarlighetskriteriet fra sak til sak som avgjør om tjenesten er lovpålagt eller ikke. Det innebærer en statisk forståelse av loven å anta at det kan skapes klare grenser mellom hva som er lovpålagt virksomhet og hva som er en rent ideell / frivillig virksomhet. KONKTUSJON 1. Forskriftsforslaget innfører et nytt tilskuddsregime som skiller seg fra etablert instruks og rundskriv for tilskuddsordninger i Oslo kommune. Høringsnotatet burde derfor omfatte en presisering av samtlige forhold der forslaget skiller seg fra tidligere instruks og rundskriv. 2. Nytt tilskuddsregime er ikke påkrevet med den begrunnelse som forslaget angir. Vi sikter her til forslaget om at tilskudd ikke kan gis til virksomhet som er lovpålagt eller konkurranseutsatt for å unngå konflikt med lov om offentlige anskaffelser. 3. Nytt tilskuddsregime bør ikke foreslås og sendes på høring før det er politisk vedtatt å endre etablert instruks og rundskriv. lnntil dette har skjedd bør forskriften videreføre instruks og rundskriv. 4. Et nytt tilskuddsregime må sikre reell brukermedvirkning og frivillige organisasjoners mulighet til å være et supplement i utformingen av helhetlige og koordinerte helse og omsorgstjenester, slik dette følger av bl.a helse- og omsorgstjenesteloven og samhandlingsreformen. Med vennlig hilsen EVANGELIESENTERET OG STIFTELSEN P22 "Ho";\c^&l",qx"^ Monika Johansen Adm.leder i Evangeliesenteret Torbjørn Matre (sign) Daglig leder ved P22 ADRESSER: O EVANGELIESENTERET O POSTBOKS 2120 GRUNERLøKKA O O5O5 OSIO o STIFTELSEN P22 o POSTBOKS 8811 YOUNGSTORGET o 0028 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge - Rusfeltets Hovedorganisasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo, 6. oktober 2011 Innspill til høringsnotat angående forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 40/2017 Vår ref. (saksnr.): 201702392-6 Vedtaksdato: 28.6.17 Arkivkode: 200 OSLO KOMMUNES

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

MANDAT FOR UTVALG: OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

MANDAT FOR UTVALG: OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN MANDAT FOR UTVALG: OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I. Bakgrunn Helse- og omsorgspersonell gjør et viktig arbeid i en risikofylt bransje hvor håndtering

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Til: Kommunal- og forvaltningskomitéen Kopi: Fra: Norske Boligbyggelags Landsforbund Dato: 21. oktober 2014 Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 1. Husbanken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten

Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Nytt og nyttig innen helse- og omsorgsretten Hanne Damsgaard Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Lov og forskrift - ikrafttredelser 2016/2017 Rett til opphold i sykehjem delvis i kraft fra 1. juli 2016

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse- og Omsorgsdepartementet inngikk i 2001 en prosjektavtale om driftstilskudd til CatoSenteret. Avtalen ble videreført, og i 2005 ble senteret tildelt 20 mill.

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Supplerende tildelingsbrev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Supplerende tildelingsbrev 2-2017 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dato: 29.06.2017 Saksnummer: 17/795 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BUDSJETTILDELINGER OG BESKRIVELSE AV FORMÅL... 4 2.1 Helse- og omsorgsdepartementet...

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( )

Innst. 269 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:68 S ( ) Innst. 269 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:68 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

Høringssvar: Forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/2895- Vår ref.: 13/5677-7 Saksbehandler: Hólmar Õrn Finnsson Dato: 01.10.2013 Høringssvar: Forslag til forskrift

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Lovgrunnlaget for koordinering og individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Kurs for verger, Hamar, 9. november 2016 Individuell plan

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009 Helsedirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS- OG 0030 OSLO Deres ref.: Z u 15' J 6 :;:'1 -.)/Ami -- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 Dat 11.03.2009

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Stortinget 0026 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 12/1052 12.04.2012 Arbeidsdepartementets tilskuddforvaltning Jeg viser til brev av 13.3.2012 fra kontroll-

Detaljer

Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene

Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene Oppdragsdokumentet fra til de regionale helseforetakene Tone Hobæk Konst. avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen Private sykehus mv Avtalespesialister Myndighetsrollen Storting Regjering Helsedepartement

Detaljer

Seksjonssjef Kristin Utseth Njerve, Helseavdelingen, fylkesmannen i Oslo og Akershus

Seksjonssjef Kristin Utseth Njerve, Helseavdelingen, fylkesmannen i Oslo og Akershus LOV 24.JUNI 2011 NR.30 OM KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER Seksjonssjef Kristin Utseth Njerve, Helseavdelingen, fylkesmannen i Oslo og Akershus Ny Helse- og omsorgstjenestelov- Krav til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med demens, Demensplan 2015, statsbudsjettet 2011

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med demens, Demensplan 2015, statsbudsjettet 2011 Til: Landets kommuner Kirkens bymisjon Norske Kvinners Sanitetsforening Deres ref.: Saksbehandler: MGB Vår ref.: 11/4434 Dato: 30.08.2011 Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med

Detaljer

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 26. januar 2017.

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 26. januar 2017. Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge Rusinnsyn Vi viser til din begjæring om innsyn datert 26. januar 2017. Du er blitt innvilget full tilgang til dokumentet 16/25858-1

Detaljer

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100

Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): Vedtaksdato: Arkivkode: 100 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Byrådens sak Byrådens sak nr.: 4/2017 Vår ref. (saksnr.): 201605652-5 Vedtaksdato: 09.02.2017 Arkivkode: 100 OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2016, KAP. 821, POST 71, TILSKUDD TIL DRIFT AV NASJONALE RESSURSMILJØ PÅ INTEGRERINGSFELTET TILSAGN OM STØTTE FOR 2016

STATSBUDSJETTET 2016, KAP. 821, POST 71, TILSKUDD TIL DRIFT AV NASJONALE RESSURSMILJØ PÅ INTEGRERINGSFELTET TILSAGN OM STØTTE FOR 2016 Antirasistisk senter Postboks 244 Sentrum 0103 Oslo Deres referanse: Dato: 28.01.2016 Vår referanse: 16-00334-1 STATSBUDSJETTET 2016, KAP. 821, POST 71, TILSKUDD TIL DRIFT AV NASJONALE RESSURSMILJØ PÅ

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning: Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring 1. Mål og målgruppe for ordningen

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Supplerende tildelingsbrev 2-2017 til Fylkesmannen i Oppland Dato: 29.06.2017 Saksnummer: 17/795 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BUDSJETTILDELINGER OG BESKRIVELSE AV FORMÅL... 4 2.1 Helse- og omsorgsdepartementet...

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusleger april 2014 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusleger 9.-10. april 2014 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Samhandlingsreforma felles arbeid for kvalitet i helse- og omsorgstenesta

Samhandlingsreforma felles arbeid for kvalitet i helse- og omsorgstenesta Samhandlingsreforma felles arbeid for kvalitet i helse- og omsorgstenesta Geir Sverre Braut Statens helsetilsyn Samhandling i Telemark, Vrådal 1. oktober 2013 1 Utgangspunkt for innlegget Samhandlingsreforma

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2010/9098-33100/2010 Arkiv: G00 Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne Utvalgssaksnr

Detaljer

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister.

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister. Kultur- og kirkedepartementet Boks 8030 Dep 0030 OSLO Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 20.10.2006 06-0365 603 24.08.2006 2006/01686 AØ GP Øystein Dahle, 2308 1440 HØRING: NOU

Detaljer

Høringsnotat om forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover

Høringsnotat om forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover Arbeids- og sosiaide.ariementet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Saksnr.: Ark;wkcde: Avd.: C"5 Dok rr 2 1 G=t_: U off.: VårrG/EH/gc Deres2 fj0503121 DI 1. november 2005 Høringsnotat

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato:

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato: Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10.09.2014 Høring fritt behandlingsvalg Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF viser til invitasjon datert 28.06.2014

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Langesund 05.04.17 Rådgiver Janne Wikheim Aas Fylkesmannen i 1 Diverse informasjon om : Opptrappingsplan rehabilitering og habilitering Tilskudd frist 17.04.17 Fagdag 1. juni - rehabilitering

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 14/

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen 14/ Høring lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Høring Dato: 30.01.2015 Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Helsepersonells handleplikt

Helsepersonells handleplikt Helsepersonells handleplikt av seniorrådgiver Eilin Reinaas Bakgrunnen Eksempler på vanskelige situasjoner: - Pårørendes samvær med brukere som er i heldøgns omsorg hos kommunen - Sikre selvbestemmelsesretten

Detaljer

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013 Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 23. august 2013 Høringssvar - NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Vi viser til høringsbrev datert 11.02. 2013 Høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Detaljer

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i stortinget 28 april 2016 Tiltaksdelen er spisset mot personer

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

INNSPILL TIL ARBEIDET MED EN NY FRIVILLIGHETSMELDING

INNSPILL TIL ARBEIDET MED EN NY FRIVILLIGHETSMELDING Til: Kulturdepartementet Oslo, 17.10.2017 INNSPILL TIL ARBEIDET MED EN NY FRIVILLIGHETSMELDING HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 65 000 medlemmer. 14,5 % av

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/6754-2 Dato: 26.08.14 FRITT BEHANDLINGSVALG I SPESIALISTHELSETJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer