_n i{e I 2. c(- 2 Rs. fuo q -) (/) \ r. (-- )tj S., )(A Y \./ \9 )-U -LL --J. (-to O. J_,>qr, .c (u. (-. ta > \- C< \ $)il "-r 1-9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "_n i{e I 2. c(- 2 Rs. fuo q -) (/) \ r. (-- )tj S., )(A Y \./ \9 )-U -LL --J. (-to O. J_,>qr, .c (u. (-. ta > \- C< \ $)il "-r 1-9."

Transkript

1 I 2 c(- _n i{e $)il "-r 1-9 \ 9") \o_ e 2 Rs \ r. (-- S., )tj )(A EO Y \./ J_,>qr, \9 )-U -LL --J.c (u > \- C< \ 2 fuo q -) (/) o M (-to O (-. ta 610 I

2 Oslo kommune Velferdsetaten Postboks 30 Sentrum 01-01, oslo Oslo, 14. juni 2013 De res ref. : li 83-1 FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILTIGE OG IDEELLE ORGANISASJONER - KOMMENTARER FRA EVANGETIESENTERET OG STIFTELSEN P22 Evangeliesentret og Stiftetsen P22 oversender med dette noen kommentarer til forslag datert 26. april 2013 til forskrift om tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner. BAKGRUNN Forslaget har sin bakgrunn i "Regler for tilskuddsforvaltningen - instruks om utformingen av tilskuddsordninger i Oslo kommu ne" fra desember 2002, og rundskriv L0 2OA3 vedr. samme instruks. Kommunerevisjonen fant i 2004 at ordningen innenfor helse- og sosialsektoren stori seii fungerer i hennoid iii instruksen fra 2O02, med unntak av at det ikke foreligger egne regler i form av forskrift vedtatt av bystyret. rii:!.,.*=cstr+ningene iiircer r.ieise- cg veiferdsei=ien, Ri-lsrn!cirjeietaten og Siorbyavcieiingen er sioen i. januar 2lii2 såmiet i Ånskaffeises- og tiiskuddsaveieiingen i Velferdsetaten, med hensikt å etablere samlet utlysning og r^:2..- +t\.'>.,.:-i.,t.-.".,!-,ri-,; '' -,,!- :ii:{,-i{;i-;sii-til-'.i,!iiti!l. iqi,n ii-rii-:rn.iiti-\i lnlliiliif} iiii :ijiil ilelr<1kt'' ' riies:iq. å iii*rireliit *i-i iois'i:.iiii iar f1rrvaii51in.- AV d,<r* tilrt<,rrifjrnp. V, fr'f<tii' t el iurciigspnii+ for'ciru*i ionl.idiu< r fierlriå f!'rrip{(prr F! t{ Å N s! g F I N G Ar=' F R!V! t,,! G H rt OG! D F E tte O E G A l.j I 5 A S! n l'j r R Vi antar at offentiig iinansrerrng av frrvriirge og rdeeiie organrsasjoners tiitak kan cieies i iøigende kategorier: + a a T:1.:,..,1.: i ii lniiiiit.rl..ril r cr.,,..;::...,i.i,,:;,: iiiiii\!i iii -ii-'...!:,.l i i,.li-...i;;i "''..,ri Administrative vedtak i forbindelse med forvaltning av tilskuddsordninger Kjøp av tjenester, evt på bakgrunn av offentlig anskaffelse en enkeliståencie tilskuddsbevilgning eller som en varig/fast ordning, faller utenfor tilskuddsinstruksen. Denne presiseringen iinner vi ikke i forslaget til forskriit" ir;;i:c+ii;=:;ir irei tg e i7 iit:'ztet +eri'.-rr tier!,-:riitaiie tt:reiis!+ti! i+rsi=sei ai iiisi.i,+ri iii ir"i*=ii= +g i'i',;:;;=organisasjoner i mindre grad vil skje som budsjettvedtak der tilskuddsmottager navngis i vedtaket, til fordel for økt kanalisering giennom tilskuddsordninger forvaltet av administrasionen- ":i:l,-rq,-i,j;.r-rj,,-iei l,-,,si,ivetrii: i,-115i.,,i;-5in,5i+,o.ei i..:'r ;<.rrri Hi: iii *liiv:i=i+' "-.:'-'r'rr=i '"iiir::r-iii-rrr r-r;r;-i;r virksomhetenes ideelle arbeid. ldeelle og frivillige organisasjoners tiltak og tjenester som kommunen er pålagt r-,e,; i+v,!r.aii tai'e iilansiei'es verj aviaie irt;i?.lr-;- -ite: tr! r"iiiriilii: rii:.i-=ii*i:=- l=;'":=;=t,.-,,=--=a.=, -= ::,.;, t av dette også en ikke-uttalt omlegging ira tilskucidsregime til anskaftelsesregime gom!!4 E}ITAR Eq FEA E1=/,4 ryg EL! ESE$ITEPET 4G g?" ::. _ i.,-:::.,:.;.:. t; ]i_i::! s i i!i--aei a,- ir-,t siage,- ii:liti-r.elti. v.'qi ;14 nr-r;j5gnetii5t:i r!>e! Si-iiii :r-'::! {t(.te'ir!r.1-t Lrilil-4ii- t-'::r!"-:: =t i ii:iirii::-\iii-ii-.'-tl Brukerrnecjvirkning vii bli titlagt mincire vekt ved innsøkning til rusomsorg, forrji forvaitningen vil legge tii grunn at kun tiltak som har vunnet anbud kan benvttes, uavhengig av vurderingene i den enkelte brukers situasion. -it _.iiii.:aililsyitiig!rli!-';llitijtgsli!-r.-\!s 1l-1e!le! vi \tli!æ!'e! sii'c i!'!ea! iluis+ {,'.E +i-il:rtr*saieil=:i=r.-!!.i i!!.:-lri,5+fi: ornhandler pasienters og brukers innflvtelse og samarbeid med friviliige organtsasioner.

3 )L Tilskuddsordninger som vil være omfattet av det foreliggende forslaget, er allerede regulert av instruks og rundskriv som har fungert godt i over 10 år. Behovet for en forskrift kunne derfor forstås derfor som en rutinemessig og redaksjonell formalisering og kvalitetssikring av etablerte rutiner og ordninger. Forslaget som er sendt ut på høring endrer imidlertid viktige forhold i det etablert tilskuddsregimet. Vesentlige momenter, som ikke finnes i instruksen og rundskrivet, er tatt inn i forskriften. Høringsnotatet burde omfatte en gjennomgang der de prinsipielle endringene ble identifisert og begrunnet. Høringsnotatets forslag innebærer et nytt tilskuddsregime. En slik vesentlig endring bør etter vår mening ikke finne sted før det har funnet sted politisk behandling av byens folkevalgte, med vedtak om at det er politisk ønske om å endre Oslo kommunes tilskuddsregime i den retning som administrasjonen nå foreslår. VIRKSOMHET SOM ER IOVPÅLAGT KOMMUNEN Det er særlig presiseringen av at det ikke gis tilskudd til virksomhet som er lovpålagt kommunen eller som er konkurranseutsatt, som skiller forskriftsforslaget fra tidligere instruks og rundskriv. r/elferdsetaten begrunner denne endringen med at forskriften skal sikre at tilskuddene som gis ikke er i strid med lov om offentlige anskaffelser eller annet lowerk. Evangeliesentret og P22 understreker at dagens regelverk, basert på instruksen og rundskrivet, ikke kan hevdes å være i konflikt med anskaffelsesloven. Dei er verken i sonfiiri med io.,, cnr cffentiige anskaffelser, EfS-a'riaien eller lov om offenilig sigtie ai t'oikevalqie i Stortinget, fylkene eller kommun ene, $6r vedtak om å støtte ideelle tiltak. Slik støtte kan selvsagt opså omiaiie itiiak som suooierer kommunene iutføteise åv oposijver sorn komrnunen er oåiaui veci iov. STATSBUDSJETTETS KAP 763 POST 71 Evangeliesentret og P22 viser til tilskuddsordning kap. 763, post 71 på Heise og emsorgscietra!-teilientei:- budsjett. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet. Formålet er å sette tilskuddsmottagerne beeire i :ii å etablere a.-,ia!er rned remmunene. Derte arnfatier også tlenesier som kommr-lnen er" pålagr å i."'aiel: =ia-+ eiier lav om i..omrrunaie heise oe omsargsiieitester. iieisedirektoratet-< hiemmesider orn o. dninsens for"måi: F*rr*&iet rt:e* ordnirtqen er d st.aize opp.:rtt inns.=isert sor:t ur!ørzs s,"' friviiiige ae ideeiie vi*:s'--rliiiatar r;tterfar ffennes&.er r!1e{i {ustfiiddelnrohlemer eiler oi"c-<fifusionseri*rinc. 8er;iicnlncen såai åru&es iii!iis itusiai.i5pg5eiieaga-a{}gu}ui1llllu^llleuuuu!øll'4llluu{}!!!!,jl.ll'ic,;;;ul o(oonisorioncr. Helsedirekoratets regelverk for tilskuddsordningen kap 763 post 77 ro stitu si o n se rfa ri n q. q s px Regjeringens omtale av tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2013 utdyper nasjonale mål for ideelle virksomheters bidrag i utformingen av tiltak som kan inngå i formål som kommunene er lovpålagt: t Metd. St. 30 ( ) Se meg! går det bl.o. fram ot tjenester skol ytes som en integrert del ov helse- og omsorgstjenesten, og ot en større andel ov tjenestene skol leveres i kommunene, i tråd med somhondlingsreformen og at tilskudasordningen tii lrlviiiig srbels bsr n+k:tres. #=!=- *+ omsorgsdeportementet vit gå i diølog med berørte oktører far å sikre tettere samsrbeid rreiiom iaeeli sektor og kommurtene, if. fiieki. St. 3A i2aii-2ai2]. ley;iiglirig 11 dekker iilskurid tii iriviilige og irieelie virksomheter, som driver oppfsjsing, gnlslrg og rehobititering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. Selvhielps ag interesseqrubber aq pårørenciearbeid skai oqså støttes. Fot nålel med bevilgningen e{ å støtte oep om innsslsen sorn utfues qv ilir.tilllas oq toee!ie virksomheter overfor rusavhengige. Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det nficniiinp tilfnk<nnnorntpi aa hirirn iii <!vrkirtq oo somardninn nrt samf,-!nnet-s sqmiede inr-sgr-q ot'grfor t-r'jti ;.i::.:;;-!i-rri';ie måloruooene.

4 Det btir logt vekt på ot virksomhetene kon dokumentere et somorbeid med kommunen, som hor hovedansvoret for tjenester ti! personer med rusproblemer og har etoblert et system for brukermedvirkning. Titskuddordningen ble evaluert i Evolueringen slo fast at tilskuddsordningen oppfytter målsettingen: Virksomhetene utfytter det offenttige tienestetilbudet og ordningen har bidrott tilå skape mangfold. t 2077 ble det bevilget 765 mitt. kroner til L03 tiltak. Tilskuddsmottakerne dekker hele tiltokskieden. Økonomisk er tyngdepunktet på institusjonsboserte tiltak, ontollmessig dominerer tiltak som bidror til Økt sosiol deltakelse, motivering og aktivitetstilbud. Virksomhetene som mottor støtte tilbyr bl.a' omsorgs- og døgnbaserte tjenester, individrettet bistond, møtesteder, gotenære tiltok, kvolifiserings' og nettverksarbeid og aktiviteter med sikte på økt sosiol inkludering. prop. I S ( ), statsbudsjetttremlegget Ior Helse og omsorgsdepartementet, vedrtilskuddsordningen kap. 763, Post 77 Frivillig drbeid mv, side Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget omtaler tilskuddsordningen i sin innstilling til statsbudsjettet for 2013, med følgende formulering som komiteen sto samlet bak: Komiteen vi! understreke det uerstottelige orbeidet som blir utført av frivillige log og orgonisasioner, og erkjenner betydningen av at dette arbeidet får fortsette. Dette orbeidet sørger for et mongfold og en kvalitet sam er et avgj4rende supplement tit det offenttige. Spesielt gjelder dette for lavterskeltitbud, somt ettenern og pårørendegrupper. Komiteen har merket seg at det legges vekt på ot organisosjonene kon dokumentere et somarbeid med kommunene, og forutsetter øt kommunene ønsker og innbyr til et stikt samarbeid, særlig fordi det i 2077 ble fastsatt tre nye regelverk. Innst. 77 S ( ) (Midlertidig) Vi fremhever tilskuddsordningen kap. 763, post 7!fordi formålet er å styrke ideelle og frivillig tiltak - også i utførelsen av oppgaver som loven pålegger kommunen. Vi finner dermed en motsetning mellom kriterier og målsettinger i nasjonale tilskuddsordninger, og de prinsippene som Velferdsetaten legger til grunn for det nye tilskuddsregimet som følger av forskriftsforslaget. Det understrekes at i tilfellet P22, så er det et skille mellom avdelingene for avrusning, som finansieres av nevnte tilskuddsordning, og avdelingen for motivasjon, som finansieres delvis av tilskudd fra Oslo kommune og delvis ved salg av enkeltplasser. SUPPLEMENT TIt KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER Evangeliesentret og P22 mener at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester bekrefter vår oppfatning av at det foreligger motsetning mellom forskriftsforslaget og nasjonale tilskuddsordninger og lovregulering. Vi viser til følgende i helse- og omsorgstjenesteloven: g i-4. Kommunens plikt til somhondling og samarbeid: Kommunens onsvar etter I 3-7 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for somhondling m.ellom ulike deltienester innod i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tienester omfqttet ov laven her. 4-i. Fors,tariighet: Helse- ag omsorgstjenester som tilbys elier ytes etter ioven her skqi være forsvorlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte posient eller bruker gis et heihetliq aq koordinert helse- oq omsorqstienestetilbud... {loven ongir her flere farsvarlighets kriterier} 6?? si<fe nun!<t: Tiengster \4ry1 nq;!4r i frzr<tc icaa!<an vf j t, 4t1 k7r-rrunen -<4lli 4!!;;:';4g - -- =t kommunen inngår ovtole med andre offentlige eller privote tjenesteytere. Avtolene kan ikke overdras. 3-?: Depsrt-efitefitet kqn i fcrskrift g! nærmere btslenmelser orr privat nelse- r:1 ti!lsci*=1.!;.i':3*r:--t!! kommunen, herunder om kvalitets- og funksjonskrov. Dette gjelder oqså private tienestevteie sorn ikke har avtole med kommunen.

5 Posienters og brukeres innflytelse og somarbeid med frivillige orgonisosioner Kommunen skat sørge for at representonter for posienter og brukere blir hørt ved utformingen ov kommunens helse- og omsorgstieneste. Kommunen skat sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstienester omfottet av loven her, etoblerer systemer for innhenting ov pasienters og brukeres erforinger og synspunkter. Helse- og omsorgstjenesten skal tegge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasioner og med frivillige orgonisosjoner som arbeider med de somme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. Det er altså i samsvar med loven og samhandlingsreformen at frivillig sektor og ideelle tiltak vurderes som et verdifullt supplement i utformingen av helhetlige og koordinerte tjenester. Dette omfatter også tjenester som er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven. Den motsetningen vi påpeker består i at forslaget til forskrift krever anskaffelse ved ideelle tiltaks leveranse av lovpålagte tjenester. En slik forutsetning følger ikke av loven. STORTINGSMETDINGEN'SE MEG!" Frivillige og ideelle tiltaks del i utformingen av helhetlige og koordinerte tjenester understrekes også i stortingsmeldingen "5e meg!" om en helhetlig rusmiddelpolitikk (Meld. St.30 (20L1-2OL2ll som Stortinget behandlet i mars Stortingsmeldingens kap. 6.9 har en særlig behandling av private og ideelle samarbeidspartnere. Meldingen beskriver også tjenesteleverandører uten avtale med spesialisthelsetjenesten: tdeetle og privøte organisosjoner hor spilt en viktig rolle på rusfeltet i monge år. De hor vært viktige kunnskapsformidlere og sentrole oktører innen behondling og rehabilitering. De ideelle organisasjonene er helt sentrole i rusmiddelpolitikken. De vil forhåpentligvis påvirke politikken i framtiden i like stor grad som de har gjort hittil. tdeelle og private organisasjoner utenfor spesiolisthelsetjenesten utfører tjenester som kommunene er pålogt å utføre etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og med grenseflater mot arbeids- og velferdsforvoltningen. Noen organisasjoner og tittak finansieres i sin helhet gjennom tilskudd, andre giennom kontrakter med kommunene. Som følge ov rusreformen var det en del virksomheter som ikke fikk, eller som ikke ville ha, ovtale med de regionøle helseforetakene. Gjennom opprettelsen ov en egen tilskuddsordning har man ønsket å sikre disse økonomisk (kap. 763, post 77 Frivillig arbeid mv. (daværende kap. 761 post 70)). Helsedirektorotet forvalter i overkant av 170 mill. kroner i 2072 til tilskuddsmidler som går til ideelle og privote virksomheter innen rusfeltet. Virksomhetene som mottar tilskudd, spenner fra bruker- og pårørendeorganisosjoner til store aktører som Kirkens Eymisjon, Blå Kors og Frelsesarmeen. Denne meldingen understreker ot tjenester skal ytes som en integrert del ov helse- og omsorgstjenesten, og ot en større andel av tjenestene skol leveres i kommunene, itråd med samhandlingsreformen. I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skol kommunen ha onsvaret for tovpålagte tjenester. Dette innebærer at tjenestene må ytes qv kommunene selv, eller at de utføres på vegne ov kommunen. Lovpålogte oppglover som utføres ov andre enn kommunen selv, må utføres slik at pasientenes rettigheter sikres. Det er viktig ot tilskudd gitt til ideelle organisosjoner ikke underminerer kommunens onsvar far å yte og følge opp lovpålogte tjenester. Tilskudd gitt til tiltok som berører kommunens onsvorsområde, bør forutsette et samorbeid mellom kommune og den oktuelle organisasion før titskudd vurderes. Samtidig er det viktig å ivareta ideelle organisasjoners rolle som entreprenører, tolspersoner for ulike brukergrupper og deres rolle som somfunnsaktør. ldeelle organisosjoner kan også gjennom bruk av frivillige bidra til å inkludere ensomme, utstøtte og marginaliserte grupper i samfunnet. Regjeringen vil derfor fortsatt støtte ideelle organisosioners innsots innenfor rusfeltet. Den enkelte pøsient og bruker er gjennom pasient- og brukerrettighetsloven

6 5 sikret rett til vurdering, rett til vedtak, ktagemulighet og rett til individuell plan og et helhetlig tjenestetilbud. Rettstig forankring i helse- og omsorgstjenesteloven gir det beste grunnloget for rettferdig fordeling av tjenester, og tilsynsmyndighetene mulighet til å avdekke svikt i tienestene. Når ideelle og private oktører yter tjenester utenfor rammen av helse- og omsorgstjenesteloven og posient- og brukerrettighetsloven, vil det kunne oppstå gråsoner om den enkeltes rettsikkerhet. Metd. St. 30 ( ) En helhetlig rusmiddelpolitikk, side 95 HVA ER LOVPÅLAGT? Evangeliesentret og P22vil understreke det problematiske ved å ekskludere virksomhet som er lovpålagt kommunen fra kommunale tilskudd. Det kan være vanskelig å definere eksakt hvilke tiltak som er lovpålagt kommunen og hvilke som ikke er der. En slik vurdering fglger i første rekke av kravet til hva som i hver enkelt sak inngår i forsvarlige helhetlige og koordinerte tjenester til brukeren. Ved den konkrete utformingen av slike helhetlige og koordinerte tjenester i møtet med den enkelte individuelle brukeren, vil det etter vår mening være forsvarlighetskriteriet fra sak til sak som avgjør om tjenesten er lovpålagt eller ikke. Det innebærer en statisk forståelse av loven å anta at det kan skapes klare grenser mellom hva som er lovpålagt virksomhet og hva som er en rent ideell / frivillig virksomhet. KONKTUSJON 1. Forskriftsforslaget innfører et nytt tilskuddsregime som skiller seg fra etablert instruks og rundskriv for tilskuddsordninger i Oslo kommune. Høringsnotatet burde derfor omfatte en presisering av samtlige forhold der forslaget skiller seg fra tidligere instruks og rundskriv. 2. Nytt tilskuddsregime er ikke påkrevet med den begrunnelse som forslaget angir. Vi sikter her til forslaget om at tilskudd ikke kan gis til virksomhet som er lovpålagt eller konkurranseutsatt for å unngå konflikt med lov om offentlige anskaffelser. 3. Nytt tilskuddsregime bør ikke foreslås og sendes på høring før det er politisk vedtatt å endre etablert instruks og rundskriv. lnntil dette har skjedd bør forskriften videreføre instruks og rundskriv. 4. Et nytt tilskuddsregime må sikre reell brukermedvirkning og frivillige organisasjoners mulighet til å være et supplement i utformingen av helhetlige og koordinerte helse og omsorgstjenester, slik dette følger av bl.a helse- og omsorgstjenesteloven og samhandlingsreformen. Med vennlig hilsen EVANGELIESENTERET OG STIFTELSEN P22 "Ho";\c^&l",qx"^ Monika Johansen Adm.leder i Evangeliesenteret Torbjørn Matre (sign) Daglig leder ved P22 ADRESSER: O EVANGELIESENTERET O POSTBOKS 2120 GRUNERLøKKA O O5O5 OSIO o STIFTELSEN P22 o POSTBOKS 8811 YOUNGSTORGET o 0028 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse- og Omsorgsdepartementet inngikk i 2001 en prosjektavtale om driftstilskudd til CatoSenteret. Avtalen ble videreført, og i 2005 ble senteret tildelt 20 mill.

Detaljer

MANDAT FOR UTVALG: OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

MANDAT FOR UTVALG: OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN MANDAT FOR UTVALG: OPPFØLGNING AV ALVORLIGE HENDELSER OG MISTANKE OM LOVBRUDD I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I. Bakgrunn Helse- og omsorgspersonell gjør et viktig arbeid i en risikofylt bransje hvor håndtering

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Innst. 148 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:3 S (2013 2014)

Innst. 148 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:3 S (2013 2014) Innst. 148 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:3 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

II Forslag og merknader

II Forslag og merknader Originalspråk: Norsk Sak 17/05 Ansvar og myndighet for økonomiforvaltning i Sametinget Arkiv Arkivsaksnr. Saken påbegynt onsdag 23. februar 2005 kl. 17.00. SF-121 2004005585 I Vedlegg Nr Dok. dato Avsender/Mottaker

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grethe Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon Bakgrunn Lov 24. juni

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov.

Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov. Til Helsedirektoratet postmottak@hesedir.no Oslo, 27. februar 2015 Journalnr. 168/ Vår ref: ste/ Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200903950-/ATG 18.10.2010 010/11ToNy 13.01.2011 Høringsuttalelse - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Høring av endringer i pasientskadeloven og enkelte andre lover og foprskrifter - omorganisering i sentral helseforvaltning

Høring av endringer i pasientskadeloven og enkelte andre lover og foprskrifter - omorganisering i sentral helseforvaltning HELSE 0 VEST i'!\/iut T,,r».j'f } l 3 L';; 5*! '20:? I Helse- og omsorgsdepartementet ~53 Postboks 8011 Dep D58; ;k_.m,,;m_,. f 00300510 r ~ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/1957-11729/2015

Detaljer

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015 Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet Kontaktmøte 9. november 2015 Kompetanseløft 2020 regjeringens plan for rekruttering, fagutvikling og kompetanse Nasjonal lederutdanning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Kommunal medfinansiering og Betaling for utskrivningsklare pasienter Status i implementeringsarbeidet

Kommunal medfinansiering og Betaling for utskrivningsklare pasienter Status i implementeringsarbeidet Kommunal medfinansiering og Betaling for utskrivningsklare pasienter Status i implementeringsarbeidet DRG-forum, Gardermoen, 11.11.2012 Fredrik A.S.R. Hanssen Utvalgte momenter Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Samhandlingsspelet gnav, svarteper eller poker? Struktur, makt og roller som påverkar kvalitet og økonomi i grenseflata mellom kommune og helseføretak

Samhandlingsspelet gnav, svarteper eller poker? Struktur, makt og roller som påverkar kvalitet og økonomi i grenseflata mellom kommune og helseføretak Samhandlingsspelet gnav, svarteper eller poker? Struktur, makt og roller som påverkar kvalitet og økonomi i grenseflata mellom kommune og helseføretak ehelse 2016 Oslo, 27. april 2016 Geir Sverre Braut

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn De regionale helseforetak Statens helsetilsyn Sosial- og helsedirektoratet Private institusjoner og boliger med

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00452-2 Thomas Wrigglesworth 008;O;KFM 5.4.2013 Høringssvar

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Helse- og omsorgsdeparmentet Norsk Manuellterapeutforening (NMF) viser

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Høring - NOU 2010:5 - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Høring - NOU 2010:5 - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Arbeidsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: KRR Vår ref.: 10/4455 Dato: 19.10.2010 Høring - NOU 2010:5 - Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrag s- eller formål skode kan endres uten departementets godkjenning.

Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrag s- eller formål skode kan endres uten departementets godkjenning. Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrag s- eller formål skode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870265 (Kun for

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken

Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken Husbanken Postboks 824 Bedriftssenter 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 16/339-01.02.2016 Statsbudsjettet 2016 kap. 270 post 75 og kap. 225 post 65 tildelingsbrev til Husbanken 1. INNLEDNING Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Dato: 04.07.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30. 31. oktober Spor 1 Samhandling Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene

Detaljer

Nettverk for tilskudd

Nettverk for tilskudd Nettverk for tilskudd Økonomiregelverkets krav om fastsetting av regelverk 27.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Dagens program 09.00 09.40 Hvorfor skal vi ha et regelverk? Økonomiregelverkets

Detaljer

God pårørendepolitikk

God pårørendepolitikk Sola seminaret 201 Fra god pårørendepolitikk til bruk av sterke virkemidler i form av rettslig regulering og finansielle ordninger Av Professor dr. juris Alice Kjellevold God pårørendepolitikk Pårørende

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS,

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, PRIVATPRAKTISERENDE, HELSEPERSONELL OVERVÅKE, for eksempel Samhandlingsreformen,

Detaljer