Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger"

Transkript

1 MEF-notat nr Oktober 2012 Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger

2

3 1. Innledning Drift og vedlikehold av vegnettet er avgjørende for sikkerheten og tilfredsheten blant trafikantene, og effektiv og nøyaktig person- og godstransport. Drift og vedlikehold er en utfordrende oppgave, og krever blant annet kjennskap til geologi, geoteknikk, materialteknologi, kjemi og skilting, samt inngående lokalkunnskap. I 2003 ble produksjonsavdelingen i Statens vegvesen skilt ut som et eget statlig aksjeselskap, Mesta AS, og det ble åpnet for konkurranse om drifts- og vedlikeholdskontraktene. Kontraktene har siden den gang vært gjenstand for omfattende medieomtale, og blitt hyppig diskutert blant myndigheter så vel som entreprenører. Debatten rundt drift og vedlikehold har hovedsakelig omhandlet hvorvidt kvaliteten var bedre, og kostnadene lavere, før konkurranseutsettingen i Dette notatet vil ta for seg debatten knyttet til kostnads- og kvalitetsutviklingen. I tillegg vil det bli fokusert på markedssituasjonen for disse kontraktene. Markedet for drift og vedlikehold har tidligere kun vært et begrenset satsningsområde for MEF-bedriftene. I løpet av de senere årene har imidlertid flere MEF-bedrifter tatt på seg oppdrag av denne typen for Statens vegvesen. I tillegg har Vegvesenet siden 2010 gjort forsøk med mindre kontrakter, noe som har bidratt til å gjøre dette markedet mer attraktivt også for de små og mellomstore bedriftene. Som medlem av Bransjegruppe for drift og vedlikehold har MEF kommet med innspill til Statens vegvesens prosess rundt revideringen av drifts- og vedlikeholdskontraktene. Disse innspillene er gjengitt i notatet. I tillegg presenteres det her en rekke nye forslag til kontraktsendringer og forenklinger. Det er om lag kilometer riksveger, og kilometer fylkesveger i Norge. 1 Vegdrift: På vinterstid: Brøyting, salting og strøing. Om sommeren: Feiing, vasking og kantklipping. Vedlikehold av veg: Reparasjon av veg og bru Reasfaltering Utbedring av setningsskader og utskiftning av stikkrenner Rastiltak Beredskapsoppgaver Skiltvedlikehold 1 Tall per januar 2011 (Statens vegvesen 2011, s.14-15). 1

4 MEF mener: Statens vegvesen bør vurdere flere, mindre drifts- og vedlikeholdskontrakter med utvidet byggherrestyring, der entreprenørmarkedene og geografi tilsier at dette vil være hensiktsmessig. Statens vegvesen bør ha som målsetting å igangsette prøveprosjekt med minst én slik kontrakt i hvert fylke. Drifts- og vedlikeholdskontraktene bør endres og forenkles for å gi bedre kvalitet, og for å legge til rette for at nye og mindre aktører også kan delta i konkurransen. MEF foreslår blant annet følgende forbedringer: o Bedre beskrivelse av vintervedlikeholdet. o Det bør minimum være seks måneder mellom kontraktsinngåelse og kontraktsoppstart. o Økt grad av forskuddsbetaling (riggpost). o Mer eksplisitt kontraktsbeskrivelse vedrørende salting. o Lavere garantisum. o I større grad inkludere etterslepsarbeid i kontraktene. Prisøkningen i forbindelse med drift og vedlikehold av vegnettet må ses i sammenheng med at byggherren i dag oppstiller mer omfattende krav, både når det gjelder kvalitet og administrativt, enn tidligere. Det er grunn til å anta at revideringen av håndbok 111 ytterligere vil bidra til en kostnadsøkning. Økningen i antall tilbydere per kontrakt, og økt interesse fra nye aktører, indikerer at markedet for drift og vedlikehold er i ferd med å bli mer modent. Samtidig er det betydelige regionale forskjeller når det gjelder konkurransegrad. Statens vegvesen bør derfor fortsatt ha fokus på å optimalisere risikofordelingen mellom entreprenør og byggherre. 2

5 2. Markedet for drift og vedlikehold av vegnettet I 2003 ble det gjennomført en omorganisering av forvaltningsdelen i Statens vegvesen, og produksjonsvirksomheten ble utskilt til det statlige aksjeselskapet Mesta AS. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som tidligere hadde blitt utført av produksjonsenheten ble konkurranseutsatt. Før 2003 hadde Statens vegvesen samtlige driftskontrakter. Når det gjelder vedlikehold var situasjonen før 2003 at Vegvesenet hadde noen av disse kontraktene, mens resterende ble utført av entreprenører etter anbud. Målet med utskillingen av Mesta AS var å få en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene som brukes til vegformål gjennom konkurranseutsetting. 2 Denne overgangen skjedde gradvis, og ble innledet med utlysninger av kontrakter i enkelte deler av landet. Full konkurranseutsetting ble først nådd i Drifts- og vedlikeholdskontraktene (heretter kalt DOV-kontraktene) utlyses av Statens vegvesen, og har en varighet på 4-5 år. Ca. 20 prosent av kontraktene utlyses hvert år. Kontraktene har som hovedregel oppstart 1. september. Statens vegvesen er organisert i to forvaltningsnivåer: Vegdirektoratet og fem regionkontor (Region nord, Region Midt, Region øst, Region vest og Region sør). Hver region består av tre til fem fylker, og regionene er inndelt i fylkesavdelinger. Hver region har distriktskontor, totalt er det 30 slike kontor. Regionvegkontorene har blant annet ansvar for strategisk planlegging, styring og oppfølging av fylkene, i tillegg til fellesfunksjoner for hele regionen. Håndbok standard for drift og vedlikehold gir retningslinjer for drift og vedlikehold av riksveger ved å angi krav til funksjon og tilstand for objekter i vegnettet. 3 Fylkeskommunene og kommunene kan også bruke denne standarden. I perioden har Statens vegvesen gjennomført 224 anbudskonkurranser om DOV-kontrakter. 4 Per 1. september 2011 var det 104 løpende kontrakter fordelt på 14 bedrifter. 5 Mesta er den klart største aktøren, etterfulgt av Veidekke. Tabell 1. De fem største aktørene i markedet for drift og vedlikehold, per Antall Bedriftsnavn kontrakter Mesta drift 49 Veidekke 18 NCC 11 Risa 8 E. Opedal & Sønner 6 Kilde: Statens vegvesen (2012a). Per 1. september 2011 hadde seks bedrifter én DOV-kontrakt, mens tre bedrifter hadde to slike kontrakter hver. 2 St.meld. nr. 15 ( ). Om konkurransepolitikken, s Statens vegvesen (2003). 4 Tall sist oppdatert august Statens vegvesen (2012a).

6 2.1 Konkurransesituasjonen i markedet for drift og vedlikehold Etter konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i 2003 har det vært en utfordring å oppnå god konkurranse om disse kontraktene. I perioden (t.o.m. juli) har DOV-kontraktene i snitt hatt 3,3 tilbydere per kontrakt på landsbasis, men det har vært betydelig regionale forskjeller i konkurransegrad. 6 På grunn av tidvis lav konkurranse om kontraktene har det blant myndighetene vært usikkerhet knyttet til om prisnivået faktisk reflekterer de reelle kostnadene ved vegdriften. Samferdselsdepartementet ga i 2009 konsulentselskapet Dovre Group i oppdrag å analysere markedet for drift og vedlikehold for perioden Resultatet av arbeidet er samlet i rapporten Evaluering av konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i Statens vegvesen (2010). Dovre Group bemerker i rapporten at konkurransesituasjonen må betegnes som lite tilfredsstillende, med begrenset konkurranse om en vesentlig andel av det totale antallet kontrakter og store prisforskjeller mellom tilbyderne i enkeltkonkurranser. 6 På oppdrag fra Statens vegvesen gjennomførte Oslo Economics, i samarbeid med Inventura, i en analyse av markedet for drift og vedlikehold av veg. Oslo Economics har følgende forklaring til at det i enkelte områder er et lavt antall tilbydere: 7 Kontraktene er svært omfattende, og består, med vedlegg, av om lag sider. Varigheten på kontraktene gjør at det kreves mye planlegging fra entreprenørene. Oppstartskostnadene er høye. Betydelig risiko for entreprenørene knyttet til funksjonsansvar. Lønnsomheten har tidligere vært lav blant de etablerte bedriftene. 6 Beregningen er utført av MEF, basert på tall fra Statens vegvesen (2012a). 7 Dovre Group AS (2010, s. 3). 8 Oslo Economics (2012, s. 4-5). 4

7 Graf 1. Gjennomsnittlig antall tilbydere per DOV-kontrakt, Tall i parentes viser antall utlyste kontrakter per år Antall tilbydere (24) (25) (27) (30) (20) (17) (27) (17) (17) (20) Kilde: Statens vegvesen (2012a/2012b). Grafen viser at konkurransesituasjonen holdt seg på et stabilt nivå frem til Det har siden 2011 vært en økning i antall tilbydere per kontrakt. I 2012 har det vært et snitt på 4,4 tilbydere per kontrakt. Dette indikerer at vi er i ferd med å få et mer modent marked for drift og vedlikehold. Graf 2. Gj.snitt antall tilbydere på landsbasis, og regionen med historisk sterkest/svakest konkurranse om DOV-kontraktene i perioden Antall tilbydere Gj. Snitt landsbasis Region sør Region nord Kilde: Statens vegvesen (2012a/2012b). Graf 2 viser at det er betydelige forskjeller mellom regionene når det gjelder konkurransen om DOV-kontraktene. For perioden har konkurransen vært sterkest i Region sør, og lavest i Region nord og Region midt. 9 Grunnet mangelen på regionsspesifikke konkurransetall for 2003, viser grafen kun antall tilbydere i Region sør og nord for perioden

8 2.2 Kontraktsstruktur drifts- og vedlikeholdskontraktene Valg av kontraktsform handler i prinsippet om hvordan risikoen skal fordeles mellom oppdragsgiver/byggherre og entreprenør. Det er først og fremst oppgjørsformen som avgjør denne risikofordelingen. Statens vegvesen har benyttet ulike kontraktsstrategier med ulike former for risikofordeling. I tillegg har det blitt gjort forsøk med å dele opp store kontraktsområder i mindre kontrakter. De første DOV-kontraktene var kontrakter med funksjonsansvar (funksjonskontrakter). Dette innebar at entreprenøren hadde ansvar for planlegging, prosjektering, utføring, kvalitetssikring, oppfølging og dokumentasjon. Å prissette risiko av denne typen er svært vanskelig for entreprenørene. Statens vegvesen har tatt dette til etterretning, og fra og med 2008 fikk regionene i Vegvesenet mulighet til å velge fritt mellom rene funksjonskontrakter og mer mengdebaserte kontrakter. Kombinasjonen av rundsum og mengdeoppgjør reduserer entreprenørens risiko, og bidrar til en koordinering av incitamentene hos entreprenør og byggherre. Riksrevisjonen uttalte i 2009: Riksrevisjonen føreset at Samferdselsdepartementet følgjer opp at det blir gjort eit systematisk arbeid for å stimulere konkurransen i entreprenørmarknaden. 10 I Vesterålen i Nordland ble det som tidligere var én stor funksjonskontrakt, i 2010 oppdelt, og utlyst som 12 selvstendige kontrakter. Sju av disse var vinterkontrakter, én kontrakt for oppsetting av brøytestikk, samt fire fagkontrakter (skilt og rekkverk, grøntarbeid, faste dekker og drenering og grusdekker m.m.). Lignende forsøk med kontraktsoppdeling har i 2012 blitt gjennomført i Setesdalen. Det var i juli 2012 anbudsfrist for tre kontrakter som omfatter området Valle og Evje, og gjelder fra 1. september 2012 til 31. august Interessen fra de små og mellomstore entreprenørene var stor. Fra 19 bedrifter mottok Statens vegvesen i alt hele 29 anbud fordelt på de tre kontraktene. 11 Det norske entreprenørmarkedet består hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter. MEF mener det er svært positivt at mindre bedrifter får muligheten til å ta på seg drifts- og vedlikeholdsoppgaver som hovedentreprenør. Dette bidrar blant annet til å heve kompetansenivået og profesjonalisere entreprenørene, og kan på sikt legge til rette for vekst i bedriftene. Kontrakter for mindre kontraktsområder, og med utvidet byggherrestyring, kan også bidra til bedre kontakt mellom bestiller og den som faktisk utfører drifts- og vedlikeholdsoppgavene. Det er i dag vanlig at en stor del av drifts- og vedlikeholdsarbeidet utføres av underentreprenører, som igjen bestiller tjenester av andre underleverandører. Dette fører til at man for enkelte kontrakter får svært mange ledd fra byggherren i Statens vegvesen og ned til den som utfører arbeidsoppgaven. Oslo Economics belyser dette poenget i sin tidligere nevnte rapport: Mange i Statens vegvesen uttrykker bekymring for det de kaller «pulverisering av ansvar». Når det er for lang avstand mellom personen som faktisk utfører et bestemt arbeid og ansvarlig byggherre i Statens vegvesen, kan det være vanskelig å kommunisere effektivt. Dårlig kommunikasjon mellom byggherre og utførende arbeidstaker fører ifølge representanter i Statens vegvesen til svak styring og kontroll Riksrevisjonen (2009, s. 15). 11 Statens vegvesen (2012b). 12 Oslo Economics (2012, s. 72). 6

9 Samtidig krever mindre, og mer byggherrestyrte kontrakter, økt administrasjon og oppfølging fra byggherresiden. Disse omkostningene må veies opp mot de ovennevnte gevinstene. For å skaffe et bedre erfaringsgrunnlag om DOV-kontrakter med utvidet byggherrestyring, bør Statens vegvesen igangsette flere prøveprosjekt for slike kontrakter. Det bør være en målsetting at det iverksettes minst ett slikt prøveprosjekt i hvert fylke. Videre bør Statens vegvesen se på muligheten for å utlyse flere kontrakter for spesialoppgaver, som for eksempel kantslått/skogrydding, oppsetting av brøytestikk, tunnelvask og bergsikring. Ved at disse kontraktene dekker større områder kan man legge til rette for en større grad av spesialisering enn hva som er mulig i dag. 3. Utviklingen siden 2003 pris og kvalitet Et av de mest omdiskuterte aspektene ved DOV-kontraktene er kostnadsutviklingen og kvaliteten på arbeidet etter konkurranseutsettingen i Riksrevisjonen kom i 2009 med en rapport med flere kritiske merknader til vegdriften, deriblant: 13 Mangler ved kvaliteten på drift av vegnettet. Mangelfull oversikt over driftstilstanden på vegnettet. Mangelfull oppfølging av entreprenørene fra Statens vegvesen. Mangler ved rapporteringen fra entreprenørene. Ulik praksis når gjaldt økonomiske sanksjoner rettet mot entreprenørene. Svak konkurranse i entreprenørmarkedet. I forbindelse med gjennomgangen av Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2010 uttalte Riksrevisjonen følgende: Riksrevisjonen konstaterer at kostnadsøkningen er påfallende stor (87 prosent i 2010) ved andregangs utlysning av driftskontrakter, og at konkurransen rundt driftskontraktene ikke har vært tilfredsstillende. 14 Riksrevisjonen viste også til at det var avdekket mangelfull kontraktsoppfyllelse i 66 prosent av driftskontraktene. I en redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite beskrev Samferdselsdepartementet konkurransesituasjonen i 2011 på følgende måte: Gjennomsnittlig antall tilbydere for hver kontrakt som utlyses, var i ,8. Dette er en klar økning fra 2010 da gjennomsnittet var 2,7. Ut fra en gjennomsnittsbetraktning var derfor konkurransen i 2011 tilfredsstillende. I noen områder har imidlertid Statens vegvesen kun fått ett til to tilbud, slik at konkurransen har vært liten. 15 Når det gjaldt kostnadsnivået uttalte departementet: Statens vegvesen og departementet mener at dagens kostnadsnivå på driftskontraktene gjenspeiler hva drift og vedlikehold virkelig koster i dag. Entreprenørene har erfart hvilket kostnadsnivå kontraktarbeidene har og har tilpasset sine tilbud til dette. 16 Dovre Group (2010) hevder i sin evaluering av drifts- og vedlikeholdskontraktene fra at kostnadsøkningen sammenlignet med tiden før 2003, i stor grad skyldes omfangsvekst i kontraktene. Andre årsaker som trekkes frem er økte 13 Riksrevisjonen (2009). 14 Riksrevisjonen (2011, s. 235). 15 Innst. 211 S ( ), s Innst. 211 S ( ), s

10 administrative krav, manglende pris og risikokompetanse hos entreprenørene, sterk trafikkvekst og vedlikeholdsetterslep på vegnettet. I tillegg blir det i rapporten påpekt at det hefter usikkerhet om kostnadsnivået i tiden før konkurranseutsettingen. Dovre Group viser også til flere indikatorer som antyder at kvaliteten på vegdriften har blitt bedre etter konkurranseutsettingen. Videre anbefaler Dovre Group at det etableres et tettere samarbeid mellom Statens vegvesen og bransjen for å forbedre kontraktene. Oslo Economics viser i sin rapport Analyse av markedet for drift og vedlikehold av veg til at mange entreprenører undervurderte arbeidsoppgavene i de første funksjonskontraktene og derfor gikk med tap. 17 Kostnadsnivået de første årene etter konkurranseutsettingen fungerer derfor ikke som et godt mål på den videre kostnadsutviklingen. MEF har engasjert seg i debatten om drift og vedlikehold. MEF har vært opptatt av å formidle at: Markedet for DOV-kontrakter har blitt mer modent. På grunn av manglende erfaring hadde entreprenørene tidligere vansker med å vurdere arbeidsomfanget i kontraktene. Dette medførte at mange entreprenører priset seg for lavt de første årene etter konkurranseutsettingen. Kontraktene som ble innført etter 2003 er ikke sammenlignbare med situasjonen før konkurranseutsettingen. Det har blant annet blitt innført strengere krav til kvalitetssystem hos entreprenørene. Dette har gitt tilleggskostnader i form av økt ressursbruk endringene i kvalifikasjonsvurderingene til Statens vegvesen vil på sikt ha en positiv effekt på konkurransesituasjonen. Endringene innebar blant annet redusert krav til egenkapital og soliditet. Sterk trafikkvekst (se graf 3, side 9) og vedlikeholdsetterslep på vegene har bidratt til kostnadsøkningen. Drift og vedlikehold er av vesentlig betydning for sikkerheten til trafikkantene. Ulykkesstatistikken indikerer at det har skjedd forbedringer i kvaliteten på dette området (se graf 4, side 9). 17 Oslo Economics (2012, s. 3-4). 8

11 Graf 3. Trafikkøkning, Kjørelengder (mill. km), alle kjøretøy Kilde: SSB (2012a). Graf 4. Årlig antall vegtrafikkulykker/dødsulykker, Alle ulykker Dødsulykker Alle ulykker Dødsulykker Kilde: SSB (2012b). 9

12 4. Forslag til endringer i drifts- og vedlikeholdskontraktene MEF presenterer her forslag til endringer og forenklinger i DOV-kontraktene. Disse endringene vil etter vår mening gi bedre vegdrift, i tillegg til at de også kan bidra til å gjøre dette markedet mer attraktivt for en større gruppe entreprenører. vedlikeholdskontraktene som startet i januar Majoriteten av disse forslagene er hentet fra denne innspillsrunden. Som medlem av Bransjegruppen for drift og vedlikehold har MEF kommet med innspill til Statens vegvesens prosess rundt revidering av drifts- og Lengre tid mellom kontraktsinngåelse og oppstart Tidsrommet mellom kontraktsinngåelse og kontraktsoppstart er i dag for kort, og bør utvides til minimum seks måneder. Dette vil gi entreprenørene bedre tid til å organisere driften og foreta nødvendige investeringer før oppstart Det samme gjelder tiden mellom utlysningstidspunkt og tidspunkt for signering av kontrakt. Denne tidsklemmen kan gi en uheldig konkurransesituasjon hvor entreprenører som tidligere har hatt DOV-kontrakt får en fordelaktig posisjon. Kort planleggingstid kan også gå på bekostning av HMS. Bedre datagrunnlag i kontraktene Kontraktene inneholder en stor mengde datagrunnlag, men kontraktene sier ofte lite om tilstanden på de forskjellige objektene, eksempelvis sandfangkummer. For å oppnå et best mulig grunnlag for entreprenørenes kalkulasjon bør kontraktene inneholde mer spesifikk informasjon om objektenes tilstand. Kontraktene bør også inneholde bedre beskrivelser av hvilke mengder det forventes produsert. Et bedre datagrunnlag vil gi økt forutsigbarhet i kontraktene, noe som vil redusere risikobelastningen på entreprenøren. Lavere garantisum I dag er det krav om at entreprenøren stiller med garanti på ti prosent av den totale kontraktssummen. I og med at arbeidene hovedsakelig har en syklus på ett år, er det unødvendig kostnadsdrivende at entreprenøren må stille garanti for hele kontraktstiden (fem år). I 2011 var gjennomsnittlig kontraktssum for driftskontraktene 211 mill. kr. 18 Manglende praksis for stikkprøvekontroller Omfanget av stikkprøvekontroller og måten disse gjennomføres på er i dag svært personavhengig. Det samme gjelder ileggelse av sanksjoner. Det bør etableres rutiner som sørger for mest mulig grad av likebehandling av entreprenørene. Kontraktstart bør være 1. juni, ikke 1. september I dag har driftskontraktene oppstart på høsten. Oppgjørsformen i kontraktene er like månedsbeløp. Da det er vinterdriften som er mest ressurskrevende når det gjelder investeringer og bemanning, er dagens oppstartstidspunkt en betydelig belastning for enkelte bedrifter. Det er derfor grunn til å tro at en oppstart på våren ville gitt entreprenørene et bedre økonomisk grunnlag. En annen fordel med oppstart på våren vil være at nye entreprenører slik får tid til å 18 Beregningen er utført av MEF, basert på tall fra Statens vegvesen (2012b). 10

13 bli kjent med kontraktsområdet før vinterdriften tar til. Bedre periodisering av kontraktene Statens vegvesen bør vurdere hvorvidt det er mulig å fordele utlysningen av DOVkontraktene utover året, slik at ikke samtlige kontrakter har samme anbudsfrist. Det vil for enkelte entreprenører være administrativt utfordrende å skulle regne på flere kontrakter samtidig. En bedre fordeling kan bidra til økt konkurranse. Forskuddsbetaling (riggpost) DOV-kontraktene innebærer i mange tilfeller høye investeringskostnader til utstyr, og dette er ofte ikke standardutstyr. Kontraktene bør derfor inkludere en riggpost som gir en viss forskuddsbetaling, jf. Vegvesenets investeringskontrakter. Dette kan også bidra til at kontraktene blir mer attraktive for mindre entreprenører. Riggpost kan i tillegg veie opp for ulempene med kontraktsoppstart 1. september (se punkt på side 10). Prisjustering på grunn av feil mengder Det er ikke i kontraktene stilt krav om å kontrollere mengdene (objektvolum og veglengder), men i henhold til kap. C3 pkt. 33 i Håndbok Mal for driftsprosjekter, gis entreprenøren anledning til å foreta en prisjustering hvis det er feil i mengdene. 19 Dette er begrenset til de første 12 månedene. Imidlertid er det en del arbeid som ikke har hatt oppstart innen det angitte tidsrommet, og entreprenøren har derfor ikke full oversikt over alle objekter med tanke på eventuelle feil i objektvolum eller veglengder, jf. blant annet rensk av tunneler. Fristen for prisjustering av feil mengder bør derfor utvides til minimum 24 måneder, eller fjernes fullstendig fra kontraktene. 19 Statens vegvesen (2012c). Definisjon på ekstraordinære værforhold Kontraktene bør innehold en bedre definisjon på hva som kan sies å være ekstraordinære værforhold. Dette vil gi mindre diskusjoner om dette temaet. Det bør i tillegg sies noe om entreprenørenes posisjon når det kan dokumenteres at han har utnyttet alt utstyret i henhold til kontraktens kapasitetsberegninger, men hvor standarden likevel ikke er mulig å oppnå som følge av de ekstraordinære værforholdene. Bedre mengdebeskrivelse Mengdebeskrivelsen i kontraktene bør gi rom for at utstyret kan utnyttes mer effektivt enn hva som er tilfellet i dag. For vinterdrift bør det i større grad være mulig å kjøre med plog, skjær og strøapparat samtidig. Dette vil være kostnadsbesparende ved at det reduserer antall turer. Det eksisterer i dag gode tekniske løsninger for registrering av utført arbeid av entreprenøren. En økt fleksibilitet når det gjelder mengdebeskrivelsen vil derfor ikke medføre økt sjanse for misbruk, eller svekket kontroll fra byggherrens ståsted. Enklere kontroll Kontroll av DOV-kontraktene blir i dag utført av både byggherre, hovedentreprenør og underentreprenør. Dette er ressurskrevende for alle involverte parter, og Statens vegvesen bør se på forenklingstiltak for dagens kontrollregime. Salting Kontraktbeskrivelsen burde være mer eksplisitt vedrørende når det skal saltes. Dette medfører unødig salting og ofte dårligere friksjon. Dette må også ses i sammenheng med sanksjonssystemet, som i stor grad er basert på at det skal dokumenteres at det er iverksatt tiltak og ikke på hvilke vurderinger som er gjort når det gjelder valg av tiltak. Videre bør det under salting stilles krav til lokalkunnskap. I områder hvor klimatiske forhold innebærer store variasjoner på 11

14 vegnettets tilstand innenfor en kort strekning, vil salting over hele strekningen kunne medføre trafikkfarlige situasjoner. I tillegg er det i kontraktene valgt vegstrategi uten at det er tatt hensyn til trafikkbelastningen. Slik saltets kjemiske egenskaper fungerer er det imidlertid nødvendig med en viss trafikkbelastning. Dette må Statens vegvesen ta høyde for i valg av vegstrategi. Statens vegvesens kjøp av tjenester hos andre enn kontraktpartner Statens vegvesens adgang til å anskaffe tjenester hos andre entreprenører skaper usikkerhet i prisingen av kontraktene. For det tilfelle Vegvesenet vil fastholde denne ordningen, bør det uansett fremkomme for hvilke arbeidsoppgaver det er snakk om å benytte andre entreprenører. Dette vil styrke forutsigbarheten i kontraktene. Dokumentasjon og antall byggemøter Det stilles i kontraktene store krav til rapportering og dokumentasjon. Statens vegvesen bør vurdere nytten og behovet av det omfanget til rapportering og dokumentasjon som kreves på dette området i dag. Det er videre i kontraktene stilt krav om byggemøter hver 14. dag, og disse har ofte en varighet på opptil 5-7 timer. Byggemøtene bør i større grad være et forum hvor kontraktsmessige forhold kan diskuteres mellom Vegvesenet og entreprenøren. Vedlikeholdsetterslep Vegnettet har et stort etterslep, og dette påfører entreprenøren kostnader som ikke kompenseres. Eksempel på dette er asfaltspor i vegbanen. I etatsforslaget til NTP blir hele 20 prosent av fylkesvegnettet beskrevet å være i svært dårlig stand, mens tallet for riksveger er 6 prosent. 20 Statens vegvesen anslår at det vil koste mrd. kr å fjerne forfallet på riksvegnettet, mens estimatene for fylkesvegene foreløpig er usikre. Dette medfører vinterdriftsproblemer. Dessuten øker saltforbruket på grunn av at saltet benyttes til å smelte snø i sporene. Ytterligere innebærer dårlig vegstandard behov for hyppigere brøytefrekvens, og derav økt slitasje på utstyr. Inkludering av etterslepsarbeid i driftskontraktene Som vist i forrige punkt er vedlikeholdsetterslepet på vegnettet stort. For å redusere etterslepet bør Statens vegvesen vurdere om etterslepsarbeid i større grad enn i dag kan inkluderes i driftskontraktene. Det vil gjøre kontraktene mer attraktive for entreprenørene. I tillegg vil det øke arbeidsomfanget i løpet av sommerhalvåret, noe som vil minske faren for permitteringer. Dette reduserer også entreprenørenes behov for sideentrepriser, og det er grunn til å anta at en slik inkludering kan gi samfunnsøkonomiske gevinster. Bonusordninger Det bør innføres bonusordninger som utløses dersom entreprenøren oppnår bestemte mål, for eksempel når det gjelder graden av salting. Det bør også vurderes å innføre en opsjon på kontraktsforlengelse som utløses ved oppnåelse av målsettinger. Krav til backup-utstyr bør reduseres I de mengdebaserte driftskontraktene stilles det krav til maskinpark og mengde utstyr, i tillegg til backup /reserveutstyr som skal benyttes. Tilbakemeldingene fra enkelte entreprenører er at disse kravene til reserveutstyr er for omfattende, med det resultat at mye utstyr blir stående ubrukt. Brøytebiler og annet utstyr er kostbart. Entreprenørene prøver så langt det lar seg gjøre å skaffe andre oppdrag for disse, men dette er ikke alltid mulig. 20 Avinor m.fl. (2012, s. 71). 12

15 Kravene til reserveutstyr er kostnadsdrivende. Entreprenørene tar naturligvis høyde for disse kostnadene i kontraktsberegningen, med det resultat at kostnadene til slutt faller på Statens vegvesen via kontraktssummen. En slik felles park av reserveutstyr, der dette er gjennomførbart med hensyn til geografi og avstander, vil redusere det totale utstyrsbehovet. I tillegg unngår man ulempen med at biler og annet utstyr blir stående uvirksom i store deler av året. En mulig løsning er at man i kontraktene tar sikte på å bruke backup-biler/utstyr på tvers av kontraktsområdene, da sannsynligheten for at samtlige kontrakter har behov for disse samtidig er liten. 13

16 5. Oppsummering Drift og vedlikehold av vegnettet ble konkurranseutsatt i Kontraktene har siden den gang vært gjenstand for omfattende debatt. Dette notatet har tatt sikte på å gi en overordnet presentasjon av kostnads- og kvalitetsutviklingen for disse kontraktene, samt dagens markedssituasjon. I tillegg har det i notatet blitt presentert flere forslag til endringer i drifts- og vedlikeholdskontraktene. MEF mener: Statens vegvesen bør vurdere flere, mindre drifts- og vedlikeholdskontrakter med utvidet byggherrestyring, der entreprenørmarkedene og geografi tilsier at dette vil være hensiktsmessig. Statens vegvesen bør ha som målsetting å igangsette prøveprosjekt med minst én slik kontrakt i hvert fylke. Drifts- og vedlikeholdskontraktene bør endres og forenkles for å gi bedre kvalitet og mer veg for pengene, og for å legge til rette for at nye og mindre aktører også kan delta i konkurransen. MEF foreslår blant annet følgende endringer: o Bedre beskrivelse av vintervedlikeholdet. o Det bør minimum være seks måneder mellom kontraktsinngåelse og kontraktsoppstart. o Økt grad av forskuddsbetaling (riggpost). o Mer eksplisitt kontraktsbeskrivelse vedrørende salting. o Lavere garantisum. o I større grad Inkludere etterslepsarbeid i kontraktene. Prisøkningen i forbindelse med drift og vedlikehold av vegnettet må ses i sammenheng med at byggherre i dag oppstiller mer omfattende krav, både når det gjelder kvalitet og administrativt, enn tidligere. Det er grunn til å anta at revideringen av håndbok 111 ytterligere vil bidra til en kostnadsøkning. Økningen i antall tilbydere per kontrakt, og økt interesse fra nye aktører, indikerer at markedet for drift og vedlikehold er i ferd med å bli mer modent. Samtidig er det betydelige regionale forskjeller når det gjelder konkurransegrad. Statens vegvesen bør derfor fortsatt ha fokus på å optimalisere risikofordelingen mellom entreprenør og byggherre. Fortsatt viktig med et tett samarbeid mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene for å videreutvikle markedet for drift og vedlikehold. 14

17 KILDER Avinor m.fl. (2012). Forslag til Nasjonal transportplan Hentet fra: Dovre Group AS (2010). Evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Hentet fra: Innst. 211 S ( ). Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hentet fra: pdf. Oslo Economics (2012). Analyse av markedet for drift og vedlikehold av veg. Hentet fra: 0for%20drift%20og%20vedlikehold%20av%20veg.pdf. Riksrevisjonen (2011). Samferdselsdepartementet. Hentet fra: Riksrevisjonen (2009). Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet. Dokument nr. 3:16 ( ). Hentet fra: SSB (2012a). Kjørelengder. Hentet fra: SSB (2012b). Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall. Hentet fra: Statens vegvesen (2012a). Oversikt over driftskontrakter per sept Hentet den fra: Statens vegvesen (2012b). Åpningsprotokoller/Opening of tenders. Hentet fra: ngsprotokoller+-+opening+of+tenders. Statens vegvesen (2012c). Håndbok Mal for driftsprosjekter. Hentet fra: Statens vegvesen (2011). Stamnettutredning. Hentet fra: Statens vegvesen (2003). Håndbok standard for drift og vedlikehold. Hentet fra: St.meld. nr. 15 ( ). Om konkurransepolitikken. Hentet fra: f. Foto: Forside: Shutterstock, s. 2: Shutterstock, s. 4: Runar Daler, s. 8: Runar Daler, s. 13: Shutterstock.

18 Tidligere publiserte MEF-notat i 2012: MEF-notat nr Fokus på VA-Norge I MEF-notat nr Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr Fokus på VA-Norge II. Norge sammenlignet med andre europeiske land. Disse notatene, samt notat publisert tidligere år, kan lastes ned fra MEF-arkivet:

19

20 Postboks 505, sentrum, 0105 Oslo Tlf.:

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget AS i Mesta AS 2003

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Paul Robert Rotevatn Ressursdirektør - Mesta Drift as Gardermoen, 27. mars 2012 Mesta Drift as Ca 3,1 MRD i omsetning (2011) 1 054 ansatte Ledes av adm. direktør

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Konkurranse- og leverandørstrategier

Konkurranse- og leverandørstrategier Konkurranse- og leverandørstrategier Bransje- og leverandørmøte Veg og Bane 15. Mars 2011 Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Vegdirektoratet Statens vegvesens byggherrestrategi Det overordnete

Detaljer

Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007

Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007 Nordisk chefsforum, 16-19.juni 2007 Nytt fra Norge Eva Solvi Nytt fra Norge Vegdirektør skifte Forvaltningsreformen/regionreformen Vegtilsyn? Nasjonal transportplan 2010-2019 Funksjonskontrakter status

Detaljer

Evaluering av d&v forsøkskontrakter i Statens vegvesen

Evaluering av d&v forsøkskontrakter i Statens vegvesen Evaluering av d&v forsøkskontrakter i Statens vegvesen Oppsummering av statusrapport 2013 Statens vegvesen vinterdager, Hafjell 13.02.14 Dovre Group KS1 og KS2 innen Samferdsel (2000-2013) Evaluering av

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

HØRING - EVALUERING AV KONKURRANSEUTSETTINGEN AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I STATENS VEGVESEN

HØRING - EVALUERING AV KONKURRANSEUTSETTINGEN AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I STATENS VEGVESEN MOTTATT ESA Entreprenerbreningen Bygg og Anlegg Samferdselsedepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres referanse 09/1178-TSR Middelthuns gate 27 P.b. 5485 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 75 00

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Vegnett før og etter 2010 (forvaltningsreformen) Veglengder i Region sør 2500 2000 1787

Detaljer

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke

Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet. v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Vinterdrift utfordringar på fylkesvegnettet v/samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Utfordringar drift og vedlikehald - generelt Det generelle biletet er presentert i transportetatane sitt framlegg til

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

God konkurranse om prosjektene, utnyttelse av kapasiteten og god gjennomføringsevne drøm eller virkelighet?

God konkurranse om prosjektene, utnyttelse av kapasiteten og god gjennomføringsevne drøm eller virkelighet? God konkurranse om prosjektene, utnyttelse av kapasiteten og god gjennomføringsevne drøm eller virkelighet? Anleggsdagene MEF Gardermoen 24. januar 2012 Terje Moe Gustavsen vegdirektør Utfordrende og inspirerende

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

Forsøk med alternative driftskontrakter og utvidet byggherrestyring Direktør Lars Erik Hauer

Forsøk med alternative driftskontrakter og utvidet byggherrestyring Direktør Lars Erik Hauer Forsøk med alternative driftskontrakter og utvidet byggherrestyring 06.05.2013 Direktør Lars Erik Hauer Driftskontrakter - risikobalanse Forsøks kontrakter Driftskontrakter 2011 Entreprenør risiko Hva

Detaljer

Dovre Group AS. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet.

Dovre Group AS. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet. Dovre Group AS Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen Oppdragsgiver Samferdselsdepartementet FORORD Dovre Group har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter

MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter MEF-notat nr. 4 MEFs syn på kontraktspolicy Statens vegvesens kontrakter Foto: Runar Daler 2015 Sammendrag Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å være en pådriver for at Statens vegvesen fører en

Detaljer

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon FoU Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov Hovedsammendrag KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Statens vegvesen status og erfaringer. Nordisk Driftssjefmøte 2011 10.-12. august Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen Region nord

Statens vegvesen status og erfaringer. Nordisk Driftssjefmøte 2011 10.-12. august Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen Region nord Statens vegvesen status og erfaringer Nordisk Driftssjefmøte 2011 10.-12. august Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen Region nord Forvaltningsreformen 1,5 år etter Politisk styring av Statens

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Driftskontrakt Setesdal

Driftskontrakt Setesdal Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/2102-1 Saksbehandler Cato Moen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 18.04.2017 Fylkestinget 25.04.2017 Driftskontrakt Setesdal 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Styring/policy Når saltet møter papiret Saltreduksjon og miljøhensyn i kontrakter og håndbøker

Styring/policy Når saltet møter papiret Saltreduksjon og miljøhensyn i kontrakter og håndbøker SaltSMART - Arbeidspakke 3 Styring/policy Når saltet møter papiret Saltreduksjon og miljøhensyn i kontrakter og håndbøker Pål Rosland Vegdirektoratet Mål for delprosjekt 3 Å gjennomgå styringsdokumenter

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen

Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge. Eirik Øvstedal, Statens vegvesen Byggherrestrategi og organisasjonsmodell, Statens vegvesen, Norge Eirik Øvstedal, Statens vegvesen 20.04.2012 Byggherrerollen RV og FV Statens vegvesen er byggherre på riksveg Siden 2003 er Staten eier

Detaljer

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Kontraktsformer og kvalitet Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen 1 Et lite tilbakeblikk til 2002 Hva ble sagt om kvalitet Kvalifiserte entreprenører må ha et kvalitetssystem

Detaljer

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av idrettshall. Vedståelsesfristen for det eneste anbudetsom ikke ble avvist, bleforlenget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt. 30.01 2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt. 30.01 2014 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Asfaltdagen 2014 NTP 2014 2023 og asfalt Asfaltgranskingen Situasjonen i 2011 Konkurransetilsynet etterforsker mulig brudd på konkurranseregler i Midt-Norge Vi må stille oss spørsmålene: Har det skjedd

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Alternativ driftskontrakt Østfold øst - bakgrunn og erfaring så langt. Prosjektleder Magne Lerfaldet Drift og utbygging, vegavdeling Østfold

Alternativ driftskontrakt Østfold øst - bakgrunn og erfaring så langt. Prosjektleder Magne Lerfaldet Drift og utbygging, vegavdeling Østfold Alternativ driftskontrakt Østfold øst - bakgrunn og erfaring så langt Prosjektleder Magne Lerfaldet Drift og utbygging, vegavdeling Østfold Bakgrunn Politisk initiativ ifm utlysing av Østfold sørkontrakten

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet

Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet MEF-notat nr. 3 2013 Juni 2013 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn...4 3. Utviklingen av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, 2003-2013...5 3.1 Vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Maskegruppen AS Att: Jan Kronberg Postboks 44 1407 Vinterbro Deres referanse Vår referanse Dato 2010/184 20.05.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier, evalueringsmodell

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier, evalueringsmodell Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingskriterier, evalueringsmodell Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rehabilitering av hovedvannledning, hvor

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen. Vinterdriftskontrakter

Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen. Vinterdriftskontrakter Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen Vinterdriftskontrakter Bakgrunn for valg av det nye kontraktssystemet Siden konkurranseutsetting av d&v startet i 2003 er det funksjonkontraktmodellen som

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering Statens vegvesen Regionvise møter med kommunene i Hedmark 2014 Agenda Hva skal bygges i regionen i Hp 2014-17 Drift og vedlikehold Videre utvikling av riksvegnettet Klima og krisehåndtering Handlingsprogrammet

Detaljer

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre

Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre Asfaltdagen 2011 Vegdekker Status og veien videre 20. januar 2011 Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Innhold Status 2010 Organisering Økonomi Tilstandsutvikling

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Når saltet møter papiret SaltSMART-rapport fra Rambøll. Krav og insitamenter i kontraktene

Når saltet møter papiret SaltSMART-rapport fra Rambøll. Krav og insitamenter i kontraktene Når saltet møter papiret SaltSMART-rapport fra Rambøll Krav og insitamenter i kontraktene Gjennomføring av kartleggingen En kvantitativt og kvalitativt tilnærming Spørreundersøkelse Alle distriktssjefer,

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF

Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Statsbudsjettet 2012 og Nasjonal transportplan vil vi klare rammen? Anleggsdagene 2012 Adm. dir. Trond Johannesen MEF Kapasitet i anleggsbransjen Typisk mørketid og finansiell uro i Europa bidrar sannsynligvis

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av overvannshåndtering. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt de grunnleggende

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer

Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Drift og vedlikehold Introduksjon - Oppgaver og utfordringer Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 5. april 2016 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Hva er drift

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund Arendalsuka 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Lunsjseminar 16. august 2016 Trond Johannesen Administrerende direktør Twitter: #arendalsuka @mef_no Positive utviklingstrekk Positive utviklingstrekk Anleggsinvesteringer,

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

Dagens driftskontrakter

Dagens driftskontrakter Dagens driftskontrakter Funksjonkontraktsmodellen er lagt til grunn siden 2003. Funksjonskontraktene: Store kontrakter Tilstandskrav gitt i Hb111 Ent. har ansvar for planlegging, iverksetting og utførelse

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet CIR-dagen 2008 Erfaringer fra tunnelras i Norge 25.12.2006 Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet mona.lindstrom@vegvesen.no Hanekleivtunnelen, des. 2006 Nedfall fra tunneltaket (250 m 3 )

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale om kjøp av syketransport i kommunene i Aust- og Vest-Agder. Klagenemndafant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger Kommunevegdagene 2010 Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi Njål Hanasand Veg Stavanger 1 Vinterdrift etter funksjonskrav Vinterdrift av riks- og fylkesvegnettet, med gs.veger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Jakob Wahl, Tone Kleven, Kai Kriiger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Jakob Wahl, Tone Kleven, Kai Kriiger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om en drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar. Klagenemnda fant at forbeholdet i valgte leverandørs tilbud ikke

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

Veginvesteringer

Veginvesteringer SVV som riksvegeier og fylkesvegforvalter: Forholdet til våre leverandører 03.03.2016 Jane Bordal, direktør Veginvesteringer 2004-2015 35 000 30 000 Tall i mill 2015 kr 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for septikrenovasjon. Etter at meddelelse om valg av leverandør var gitt, ble det klart at den valgte leverandøren

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nye vann- og avløpsledninger, samt kabler for strøm og tele i Gran kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Finn Halvor Skaardal Asfaltdagen 19 januar, 2012 Kontrakter og anbudsregime som fremmer god konkurranse 30.1.2012 1

Finn Halvor Skaardal Asfaltdagen 19 januar, 2012 Kontrakter og anbudsregime som fremmer god konkurranse 30.1.2012 1 Finn Halvor Skaardal Asfaltdagen 19 januar, 2012 Kontrakter og anbudsregime som fremmer god konkurranse 30.1.2012 1 1. Asfaltbransjen Positiv markedsutvikling. 2011 all time high Norge har god økonomi

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2003/264 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt åpen anbudskonkurranse for prosjektering av et sykehjem. Sakens dokumenter ga ikke et entydig svar på om tilbudt kompetanse var vurdert på grunnlag

Detaljer

Asfalt Tunneloppgradering

Asfalt Tunneloppgradering Bransjemøte 7.februar 2014 Asfalt Tunneloppgradering v/ Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Asfaltkontrakter (Vedlikehold) 2013 Omfattet arbeid både på riks- og fylkesveger

Detaljer

Asfaltdagen 2016 FoU-programmet Varige veger

Asfaltdagen 2016 FoU-programmet Varige veger Asfaltdagen 2016 FoU-programmet Varige veger Leif Bakløkk og Nils Uthus Vegdirektoratet Vegteknologiseksjonen Innhold 1. Bakgrunn og målsettinger 2. Resultater 3. Nytteverdi 4. Implementering 5. Videre

Detaljer

Nordisk driftssjefsmøte

Nordisk driftssjefsmøte Nordisk driftssjefsmøte Supplerende informasjon Norge Bjørn Erik Selnes Aktuelle tema Stor omsetningsøkning 37 mrd 2011 Fokus drift og vedlikehold, forfall Fokus planleggingsprosessen Forvaltningsreformen

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning

Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning Statens vegvesen Høringsnotat forslag til forskrift om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4 andre ledd andre setning Høring om forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 2-6 nr. 4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer